Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0263(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0037/2019

Texte depuse :

A8-0037/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/02/2019 - 8.2

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0084

Texte adoptate
PDF 255kWORD 82k
Miercuri, 13 februarie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului ***I
P8_TA-PROV(2019)0084A8-0037/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 februarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (text codificat) (COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0499),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0313/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(2),

–  având în vedere articolele 103 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0037/2019),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora;

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2) JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 februarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (text codificat)
P8_TC1-COD(2018)0263

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului(3) a fost modificat de mai multe ori şi în mod substanţial(4). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice respectivul regulament.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(5) cere statelor membre să asigure controlul, inspecția și aplicarea efectivă a normelor politicii comune în domeniul pescuitului și să colaboreze atât între ele, cât și cu țările terțe în acest scop.

(3)  Pentru a-și îndeplini aceste obligații, este necesar ca statele membre să-și coordoneze activitățile de control și inspecție pe teritoriul lor terestru și în Uniune și în apele internaționale, în conformitate cu dreptul internațional, și în special, cu obligațiile Uniunii în cadrul organizațiilor regionale de pescuit și al acordurilor cu țările terțe.

(4)  Nici un mecanism de inspecție nu poate fi rentabil în cazul în care nu prevede inspecții terestre. Din această cauză teritoriul terestru ar trebui să fie cuprins în planurile de desfășurare comune.

(5)  Această colaborare ar trebui să contribuie, prin intermediul coordonării operaționale a activităților de control și inspecție, la exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii și să asigure în același timp condiții egale pentru industria pescuitului implicată în această exploatare, reducând astfel denaturarea concurenței.

(6)  Controlul și inspecția efectivă a pescuitului este considerată a fi esențială pentru combaterea pescuitului ilegal, neraportat și nereglementat.

(7)  Fără a aduce atingere responsabilităților care revin statelor membre în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, este nevoie de un organism tehnic și administrativ la nivelul Uniunii care să organizeze colaborarea și coordonarea între statele membre cu privire la controlul și inspecția în domeniul pescuitului.

(8)  Agenţia Europeană pentru Controlul Pescuitului (denumită în continuare „agenția”) ar trebui să fie capabilă să sprijine punerea în aplicare uniformă a sistemului de control din cadrul politicii comune în domeniul pescuitului, pentru a asigura organizarea cooperării operaţionale, pentru a oferi asistenţă statelor membre şi pentru a înfiinţa o unitate de urgenţă pentru cazurile în care se identifică un risc serios pentru politica comună în domeniul pescuitului. De asemenea, aceasta ar trebui să fie capabilă să își asigure echipamentul necesar pentru aplicarea planurilor de desfăşurare comune şi pentru a coopera la punerea în aplicare a politicii maritime integrate a UE.

(9)  Este necesar ca, la cererea Comisiei, agenția să fie capabilă să ofere Uniunii și statelor membre asistență cu privire la relațiile acestora cu țările terțe sau organizațiile regionale de pescuit sau cu ambele, și să colaboreze cu autoritățile competente respective în cadrul obligațiilor internaționale ale Uniunii.

(10)  Mai mult, este nevoie de eforturi continue pentru ca aplicarea procedurilor de inspecție ale Uniunii să devină efectivă. În timp, agenția ar putea deveni o sursă de referință pentru asistența științifică și tehnică privind controlul și inspecția în domeniul pescuitului.

(11)  Pentru a atinge obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului, care constau în asigurarea exploatării durabile a resurselor acvatice vii în contextul dezvoltării durabile, Uniunea adoptă măsuri de conservare, gestionare și exploatare a resurselor acvatice vii.

(12)  Pentru a asigura aplicarea adecvată a unor astfel de măsuri, este necesar ca statele membre să pună în practică mijloace corespunzătoare de control și aplicare. Pentru ca aplicarea și controlul să fie mai eficace și mai eficiente, este oportun ca, în conformitate cu procedura menționată la articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și împreună cu statele membre în cauză, Comisia să adopte programe specifice de control și inspecție.

(13)  Coordonarea de către agenție a colaborării operaționale dintre statele membre ar trebui să se bazeze pe planuri de desfășurare comune, care organizează utilizarea mijloacelor de inspecție și control disponibile ale statelor membre astfel încât programele de control și inspecție să devină efective. Activitățile de control și inspecție în domeniul pescuitului întreprinse de către statele membre ar trebui să se desfășoare în conformitate cu criterii, priorități, niveluri de referință și proceduri comune privind activitățile de control și inspecție pe baza acestor programe.

(14)  Adoptarea unui program de control și inspecție obligă statele membre să furnizeze efectiv resursele necesare derulării programului. Este nevoie ca statele membre să informeze fără întârziere agenția cu privire la mijloacele de control și inspecție cu care intenționează să execute orice program de acest tip. Planurile de desfășurare comune nu ar trebui să creeze nici un fel de obligații suplimentare în legătură cu controlul, inspecția și aplicarea sau cu furnizarea resurselor necesare în acest context.

(15)  Agenția ar trebui să elaboreze un plan de desfășurare comun numai în cazul în care acesta este prevăzut în programul de lucru.

(16)  Programul de lucru ar trebui adoptat de consiliul de administrație, care asigură atingerea unui nivel suficient de consens, inclusiv cu privire la concordanța dintre sarcinile prevăzute pentru agenție în programul de lucru și resursele de care dispune agenția, pe baza informațiilor care urmează să fie furnizate de către statele membre.

(17)  Principala sarcină a directorului executiv ar trebui să fie aceea de a asigura, prin consultările sale cu membrii consiliului de administrație și cu statele membre, concordanța dintre scopurile programului de lucru pentru fiecare an și nivelul resurselor puse la dispoziția agenției de către statele membre pentru a îndeplini programul de lucru.

(18)  Directorul executiv ar trebui, în special, să întocmească planuri de desfășurare precise folosind resursele comunicate de către statele membre pentru îndeplinirea fiecărui program de control și inspecție și respectând atât normele și scopurile specificate în programul de control și inspecție pe care se bazează planul de desfășurare comun, cât și alte norme relevante, precum cele care privesc inspectorii Uniunii.

(19)  În acest context, este necesar ca directorul executiv să gestioneze calendarul astfel încât să dea statelor membre timp suficient pentru a-și transmite comentariile bazate pe competențele lor de funcționare, încadrându-se în același timp în planul de lucru al agenției și în termenele prevăzute de prezentul regulament. Este necesar ca directorul executiv să țină seama de interesele statelor membre implicate în activitățile de pescuit cuprinse în fiecare plan. Pentru a asigura coordonarea eficientă și la timp a activităților comune de control și inspecție, este necesar să se prevadă o procedură de luare a deciziilor privind adoptarea planurilor în cazul în care statele membre în cauză nu ajung la un acord.

(20)  Procedura de întocmire și adoptare a planurilor de desfășurare comune în afara apelor Uniunii ar trebui să fie asemănătoare celei care vizează apele Uniunii. Aceste planuri de desfășurare comune ar trebui să se bazeze pe un program internațional de control și inspecție care face ca obligațiile internaționale privind controlul și inspecția și care au caracter obligatoriu pentru Uniune să devină efective.

(21)  În vederea punerii în aplicare a planurilor de desfășurare comune, statele membre în cauză ar trebui să pună laolaltă și să desfășoare mijloacele de control și inspecție pe care le-au alocat acestor planuri. Agenția ar trebui să evalueze dacă mijloacele de control și inspecție puse la dispoziție sunt suficiente și, după caz, să informeze statele membre în cauză și Comisia că mijloacele respective nu sunt suficiente pentru îndeplinirea sarcinilor cerute de programul de control și inspecție.

(22)  Statele membre ar trebui să-și respecte obligațiile privind inspecția și controlul, în special în cadrul programului concret de control și inspecție adoptat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, dar, în același timp, agenția nu ar trebui să aibă puterea de a impune obligații suplimentare prin intermediul planurilor de desfășurare comune sau de a sancționa statele membre.

(23)  Agenția ar trebui să analizeze periodic eficiența planurilor de desfășurare comune.

(24)  Este adecvat să se prevadă posibilitatea de a adopta norme de punere în aplicare specifice pentru adoptarea și aprobarea planurilor de desfășurare comune. Această posibilitate se poate dovedi utilă odată ce agenția a început să funcționeze, și dacă directorul executiv consideră că aceste norme ar trebui stabilite de dreptul Uniunii.

(25)  Agenția ar trebui să aibă dreptul să ofere, la cerere, servicii pe bază de contract privind mijloacele de control și inspecție care urmează să fie folosite pentru desfășurarea comună de către statele membre în cauză.

(26)  În vederea îndeplinirii sarcinilor agenției, Comisia, statele membre și agenția ar trebui să facă schimb de informații relevante privind controlul și inspecția, prin intermediul unei rețele de informații.

(27)  Statutul și structura agenției ar trebui să corespundă caracterului obiectiv al rezultatelor pe care este menită să le producă și să-i permită să-și exercite funcțiile în strânsă colaborare cu statele membre și cu Comisia. Prin urmare, agenției ar trebui să i se acorde autonomie juridică, financiară și administrativă, păstrând în același timp o strânsă legătură cu instituțiile Uniunii și cu statele membre. În acest scop, este necesar și potrivit ca agenția să fie un organism al Uniunii cu personalitate juridică care exercită competențele pe care i le conferă prezentul regulament.

(28)  În ceea ce privește răspunderea contractuală a agenției, care este reglementată de dreptul aplicabil contractelor încheiate de agenție, Curtea de Justiție a Uniunii Europene ar trebui să fie competentă în temeiul oricărei clauze de arbitraj incluse în contract. De asemenea, Curtea de Justiție ar trebui să aibă competență în disputele referitoare la compensațiile pentru orice daune care decurg din răspunderea necontractuală a agenției în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre.

(29)  Comisia și statele membre ar trebui să fie reprezentate în consiliul de administrație însărcinat să asigure funcționarea corectă și efectivă a agenției.

(30)  Având în vedere faptul că agenția trebuie să îndeplinească obligații ale Uniunii și, la cererea Comisiei, să colaboreze cu țări terțe și cu organizații regionale de pescuit în cadrul obligațiilor internaționale ale Uniunii, este potrivit ca președintele Consiliului de administrație să fie ales dintre reprezentanții Comisiei.

(31)  Modul de vot în consiliul de administrație ar trebui să țină seama de interesele statelor membre și ale Comisiei în cadrul funcționării efective a agenției.

(32)  Ar trebui creat un consiliu consultativ care să ofere consiliere directorului executiv și să asigure strânsa colaborare cu părțile interesate.

(33)  Este potrivit să se prevadă participarea la deliberările consiliului de administrație a unui reprezentant al consiliului consultativ, fără drept de vot.

(34)  Este necesar să se prevadă normele privind numirea și eliberarea din funcție a directorului executiv al agenției, precum și cele care reglementează exercitarea funcțiilor sale.

(35)  Pentru a promova funcționarea transparentă a agenției, Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului(6) ar trebui să se aplice fără restricții agenției.

(36)  În interesul protejării vieții private a persoanelor fizice, Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului(7) ar trebui să se aplice prezentului regulament.

(37)  Pentru a garanta autonomia funcțională și independența agenției, aceasta ar trebui să dispună de un buget autonom al cărui venit să provină atât din contribuția Uniunii, cât și din plăți efectuate pentru serviciile prestate de agenție pe bază de contract. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să se aplice în ceea ce privește contribuția Uniunii și oricare alte subvenții imputabile bugetului general al Uniunii Europene. Auditul situațiilor contabile ar trebui să fie efectuat de către Curtea de Conturi.

(38)  Pentru a combate frauda, corupția și alte activități ilegale, dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(8) ar trebui să se aplice fără restricții agenției, care ar trebui să adere la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene privind investigațiile interne efectuate de către Oficiul European Antifraudă (OLAF)(9).

(39)  Măsurile necesare punerii în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(10),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECTIV ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiectiv

Prezentul regulament reglementează Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (denumită în continuare „agenția”) care are obiectivul de a organiza coordonarea operațională a activităților de control și inspecție ale statelor membre în conformitate cu normele politicii comune în domeniul pescuitului pentru a asigura aplicarea sa efectivă și uniformă.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

(a)  „control și inspecție” înseamnă orice măsuri luate de statele membre, în special în temeiul articolelor 5, 11, 71, 91 și 117 și Titlul VII din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului(11), pentru a controla și inspecta activitățile piscicole aflate în sfera de aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului, inclusiv supravegherea și monitorizarea activităților, precum sistemele de monitorizare a navelor prin satelit și alte mecanisme de observare;

(b)  „mijloace de control și inspecție” înseamnă nave, aeronave, vehicule și alte resurse materiale de supraveghere, precum și inspectorii, observatorii și alte resurse umane utilizate de statele membre pentru efectuarea controlului și inspecției;

(c)  „plan de desfășurare comun” înseamnă un plan care stabilește modalitățile operaționale de desfășurare a mijloacelor de control și inspecție disponibile;

(d)  „program internațional de control și inspecție” înseamnă un program care stabilește obiectivele, prioritățile comune și procedurile privind activitățile de control și inspecție menite să pună în practică obligațiile internaționale ale Uniunii legate de control și inspecție;

(e)  „program specific de control și inspecție” înseamnă un program care stabilește obiectivele, prioritățile comune și procedurile privind activitățile de control și inspecție stabilite în conformitate cu articolul 95 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

(f)  „pescuit” înseamnă activitățile piscicole astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(g)  „inspectori ai Uniunii” înseamnă inspectorii care figurează pe lista menționată la articolul 79 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

CAPITOLUL II

MISIUNEA ȘI SARCINILE AGENȚIEI

Articolul 3

Misiune

Misiunea agenției este de:

(a)  să coordoneze controlul și inspecția efectuate de către statele membre în legătură cu obligațiile de control și inspecție ale Uniunii;

(b)  să coordoneze desfășurarea mijloacelor naționale de control și inspecție reunite de statele membre în cauză în conformitate cu prezentul regulament;

(c)  să asiste statele membre la raportarea informațiilor privind activitățile piscicole și activitățile de control și inspecție, atât către Comisie, cât și către terțele părți;

(d)  să asiste, în limitele sale de competență, statele membre să-și îndeplinească sarcinile și obligațiile conform normelor politicii comune în domeniul pescuitului;

(e)  să asiste statele membre și Comisia la armonizarea aplicării politicii comune în domeniul pescuitului în întreaga Uniune;

(f)  să contribuie la efortul statelor membre și al Comisiei de cercetare și dezvoltare a tehnicilor de control și inspecție;

(g)  să contribuie la coordonarea formării profesionale a inspectorilor și a schimbului de experiență între statele membre;

(h)  să coordoneze operațiunile de combatere a pescuitului ilegal, neraportat și nereglementat (INN), în conformitate cu normele Uniunii;

(i)  să asiste la punerea în aplicare uniformă a sistemului de control al politicii comune în domeniul pescuitului, în special la:

–  organizarea coordonării operaționale a activităților de control ale statelor membre pentru punerea în aplicare de programe specifice de control și de inspecție, de programe de control legate INN și de programe internaționale de control și inspecție;

–  inspecțiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor agenției, în conformitate cu articolul 19;

(j)  să coopereze cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, instituită prin Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului(12), și cu Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului(13), fiecare în conformitate cu mandatele lor respective, pentru a sprijini autoritățile naționale care îndeplinesc funcții de gardă de coastă, astfel cum se prevede la articolul 8 din prezentul regulament, prin furnizarea de servicii, informații, echipamente și formare profesională, precum și prin coordonarea operațiunilor cu scopuri multiple.

Articolul 4

Sarcini legate de obligațiile internaționale ale Uniunii privind controlul și inspecția

(1)  La cererea Comisiei, agenția:

(a)  asistă Uniunea și statele membre în relațiile lor cu țările terțe și organizațiile regionale de pescuit în care Uniunea este membru;

(b)  colaborează cu autoritățile competente ale organizațiilor regionale de pescuit în privința obligațiilor de control și inspecție ale Uniunii în cadrul mecanismelor de lucru încheiate cu aceste organisme.

(2)  La cererea Comisiei, agenția poate colabora cu autoritățile competente din țările terțe în aspecte legate de control și inspecție în cadrul acordurilor încheiate între Uniune și aceste țări terțe.

(3)  În limitele sale de competență, agenția poate să desfășoare, în numele statelor membre, sarcini care țin de acordurile internaționale privind pescuitul la care Uniunea este parte.

Articolul 5

Sarcini legate de coordonarea operațională

(1)  Coordonarea operațională asigurată de agenție vizează controlul tuturor activităților reglementate de politica comună în domeniul pescuitului.

(2)  În vederea coordonării operaționale, agenția stabilește planuri de desfășurare comune și organizează coordonarea operațională a controlului și inspecției de către statele membre în conformitate cu capitolul III.

(3)  În scopul asigurării unei coordonări operaționale sporite între statele membre, agenția poate stabili planuri operaționale împreună cu statele membre vizate și poate coordona punerea în aplicare a acestora.

Articolul 6

Servicii furnizate statelor membre pe bază de contract

La cererea statelor membre, agenția le poate furniza servicii pe bază de contract, în ceea ce privește activitățile de control și inspecție legate de obligațiile lor în domeniul pescuitului în apele Uniunii și/sau apele internaționale, inclusiv navlosirea, exploatarea și contractarea de personal pentru platformele de control și inspecție, precum și furnizarea de observatori pentru operațiunile comune ale statelor membre în cauză.

Articolul 7

Asistență pentru Comisie și statele membre

Agenția asistă Comisia și statele membre pentru a asigura un nivel înalt de îndeplinire uniformă și eficace a obligațiilor care le revin în conformitate cu normele politicii comune în domeniul pescuitului, inclusiv în ceea ce privește combaterea pescuitului INN, și le acordă asistență în relațiile cu țările terțe. În special, agenția:

(a)  stabilește și dezvoltă programa de bază pentru formarea profesională a instructorilor din cadrul inspectoratelor de pescuit din statele membre și asigură cursuri și seminarii de formare suplimentare pentru funcționarii în cauză, precum și pentru alte categorii de personal implicate în activitățile de control și de inspecție;

(b)  stabilește și dezvoltă programa de bază pentru formarea profesională a inspectorilor Uniunii înainte de prima misiune și asigură, în mod regulat, cursuri și seminarii de formare suplimentare actualizate pentru funcționarii în cauză;

(c)  la solicitarea statelor membre, inițiază achiziții publice comune de bunuri și servicii necesare pentru activitățile de control și de inspecție ale statelor membre, precum și pregătirea și coordonarea punerii în aplicare de către statele membre a unor proiecte-pilot comune;

(d)  stabilește proceduri operaționale comune referitoare la activitățile de control și de inspecție comune inițiate de două sau mai multe state membre;

(e)  elaborează criterii pentru schimbul de instrumente de control și inspecție între statele membre, între statele membre și țări terțe, precum și pentru furnizarea de astfel de instrumente de către statele membre;

(f)  efectuează analize de risc pe baza datelor din domeniul pescuitului privind capturile, debarcările și efortul de pescuit, precum și analizele de risc ale debarcărilor neraportate, inclusiv, printre altele, compararea datelor privind capturile și importurile cu datele privind exporturile și consumul național;

(g)  la solicitarea Comisiei sau a statelor membre, dezvoltă metodologii și proceduri comune de inspecție;

(h)  asistă statele membre, la solicitarea acestora, în îndeplinirea obligațiilor Uniunii și internaționale ale acestora, inclusiv combaterea pescuitului INN, și obligațiile impuse în cadrul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului;

(i)  promovează și coordonează elaborarea unor metodologii uniforme în materie de gestionare a riscului în domeniul său de competență;

(j)  coordonează și promovează cooperarea între statele membre și standarde comune de dezvoltare a planurilor de sondaj prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Articolul 8

Cooperarea europeană cu privire la funcțiile de gardă de coastă

(1)  În cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă, agenția sprijină autoritățile care îndeplinesc funcții de gardă de coastă la nivel național și la nivelul Uniunii și, dacă este cazul, la nivel internațional, prin:

(a)  punerea la dispoziție, corelarea și analiza informațiilor provenite din sistemele de raportare ale navelor și din alte sisteme de informații găzduite de agențiile menționate sau accesibile acestora, în conformitate cu temeiurile juridice ale fiecăreia și fără a aduce atingere drepturilor de proprietate ale statelor membre asupra datelor;

(b)  furnizarea de servicii de supraveghere și comunicații bazate pe tehnologii de ultimă generație, inclusiv infrastructură spațială și terestră și senzori instalați pe orice tip de platformă;

(c)  consolidarea capacității prin elaborarea de orientări și recomandări și prin stabilirea de bune practici, precum și prin furnizarea de formare profesională și schimb de personal;

(d)  intensificarea schimbului de informații și a cooperării cu privire la funcțiile de gardă de coastă, inclusiv prin analizarea provocărilor operaționale și a riscurilor emergente din domeniul maritim;

(e)  partajarea capacităților, prin planificarea și punerea în aplicare a unor operațiuni cu scopuri multiple și prin partajarea activelor și a altor capabilități, în măsura în care aceste activități sunt coordonate de respectivele agenții și sunt agreate de autoritățile competente din statele membre în cauză.

(2)  Modalitățile precise de cooperare în privința funcțiilor de gardă de coastă dintre agenție, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă se stabilesc printr-un acord de lucru, în conformitate cu mandatele lor respective și cu normele financiare aplicabile agențiilor respective. Un astfel de acord se aprobă de către consiliile de administrație ale agenției, Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă.

(3)  Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre, cu agenția, cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și cu Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă, pune la dispoziție un manual practic privind cooperarea europeană la îndeplinirea funcțiilor de gardă de coastă. Respectivul manual conține orientări, recomandări și bune practici privind schimbul de informații. Comisia adoptă manualul sub forma unei recomandări.

CAPITOLUL III

COORDONAREA OPERAȚIONALĂ

Articolul 9

Punerea în aplicare a obligațiilor Uniunii privind controlul și inspecția

(1)  La cererea Comisiei, agenția coordonează activitățile de control și inspecție ale statelor membre pe baza programelor internaționale de control și inspecție, prin elaborarea de planuri de desfășurare comune.

(2)  Agenția poate achiziționa, închiria sau navlosi echipamentul care este necesar pentru punerea în aplicare a planurilor de desfășurare comune menționate la alineatul (1).

Articolul 10

Punerea în aplicare a programelor specifice de control și inspecție

(1)  Agenția coordonează punerea în aplicare a programelor specifice de control și inspecție instituite în conformitate cu articolul 95 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 prin intermediul planurilor de desfășurare comune.

(2)  Agenția poate achiziționa, închiria sau navlosi echipamentul care este necesar pentru punerea în aplicare a planurilor de desfășurare comune menționate la alineatul (1).

Articolul 11

Conținutul planurilor de desfășurare comune

Fiecare plan de desfășurare comun:

(a)  îndeplinește cerințele programului de control și inspecție corespunzător;

(b)  pune în practică criteriile, reperele, prioritățile și procedurile de inspecție comune stabilite de Comisie în cadrul programelor de control și inspecție;

(c)  se străduiește să realizeze o concordanță între mijloacele naționale de control și inspecție comunicate în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) și nevoile existente și organizează desfășurarea acestora;

(d)  organizează utilizarea resurselor umane și materiale ținând seama de perioadele și zonele în care acestea trebuie desfășurate, inclusiv funcționarea echipelor de inspectori ai Uniunii din mai multe state membre;

(e)  ține seama de obligațiile existente ale statelor membre în cauză, aferente altor planuri de desfășurare comune, precum și de constrângerile specifice regionale sau locale;

(f)  stabilește condițiile în care mijloacele de control și inspecție ale statelor membre pot pătrunde în apele aflate sub suveranitatea și în jurisdicția altui stat membru.

Articolul 12

Notificarea mijloacelor de control și inspecție

(1)  Până la 15 octombrie în fiecare an, statele membre notifică agenției mijloacele de control și inspecție de care dispun pentru controlul și inspecția din anul următor.

(2)  Fiecare stat membru notifică agenției mijloacele cu care intenționează să execute programul internațional de control și inspecție sau programul specific de control și inspecție care îl privește, în termen de cel mult o lună de la data la care decizia de stabilire a unui astfel de program a fost notificată statelor membre.

Articolul 13

Procedura de adoptare a planurilor de desfășurare comune

(1)  Pe baza notificării prevăzute la articolul 12 alineatul (2) și în termen de trei luni de la primirea acestor notificări, directorul executiv al agenției stabilește un plan de desfășurare comun prin consultare cu statele membre în cauză.

(2)  Proiectul planului de desfășurare comun identifică mijloacele de control și inspecție care pot fi reunite pentru punerea în aplicare a programului de control și inspecție de care se leagă acest plan pe baza intereselor pe care le au statele membre în cauză în ceea ce privește pescuitul respectiv.

Interesul unui stat membru cu privire la pescuitul respectiv este evaluat pe baza următoarelor criterii, care sunt ponderate în funcție de trăsăturile specifice ale fiecărui plan:

(a)  întinderea relativă a apelor supuse suveranității sau jurisdicției sale, după caz, care sunt cuprinse în planul de desfășurare comun;

(b)  cantitatea de pește debarcată pe teritoriul său într-o perioadă de referință dată exprimată proporțional cu cantitățile totale debarcate din zona de pescuit care este inclusă în planul de desfășurare comun;

(c)  numărul relativ al navelor de pescuit ale Uniunii care arborează pavilionul său (puterea motorului și tonajul brut) implicate în pescuitul care face obiectul planului de desfășurare comun în raport cu numărul total de nave implicate în acel pescuit;

(d)  dimensiunea relativă a contingentului alocat sau, în lipsa unui contingent, captura sa într-o perioadă de referință dată pentru acea zonă de pescuit.

(3)  În cazul în care, în cursul pregătirii unui plan de desfășurare comun, reiese clar că nu există mijloace de control și inspecție suficiente pentru a îndeplini cerințele programului de control și inspecție respectiv, directorul executiv notifică fără întârziere acest lucru statelor membre în cauză și Comisiei.

(4)  Directorul executiv comunică proiectul planului de desfășurare comun statelor membre respective și Comisiei. În cazul în care statele membre în cauză sau Comisia nu transmit obiecții în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la această notificare, directorul executiv adoptă planul.

(5)  În cazul în care unul sau mai multe dintre statele membre în cauză sau Comisia are obiecții, directorul executiv sesizează Comisia. Comisia poate să aducă planului orice ajustare pe care o consideră necesară și să-l adopte în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(6)  Fiecare plan de desfășurare comun este supus unei analize anuale de către agenție în consultare cu statele membre în cauză pentru a ține seama de toate programele noi de control și inspecție la care este supus statul membru respectiv și de toate prioritățile stabilite de către Comisie în cadrul programelor de control și inspecție.

Articolul 14

Punerea în aplicare a planurilor de desfășurare comune

(1)  Activitățile comune de control și inspecție au loc pe baza planurilor de desfășurare comune.

(2)  Statele membre implicate într-un plan de desfășurare comun:

(a)  furnizează mijloacele de control și inspecție care sunt alocate planului de desfășurare comun;

(b)  numesc un singur punct național de contact/coordonator, care are suficientă autoritate pentru a răspunde în timp util cererilor venite din partea agenției cu privire la punerea în aplicare a planului de desfășurare comun și notifică acest lucru agenției;

(c)  desfășoară mijloacele lor de control și inspecție reunite în conformitate cu planul de desfășurare comun și cu cerințele menționate la alineatul (4);

(d)  asigură agenției acces on-line la informațiile necesare punerii în aplicare a planului de desfășurare comun;

(e)  colaborează cu agenția în ceea ce privește punerea în aplicare a planului de desfășurare comun;

(f)  se asigură că orice mijloace de control și inspecție alocate unui plan al Uniunii de desfășurare comun își desfășoară activitățile în conformitate cu normele politicii comune în domeniul pescuitului.

(3)  Fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în cadrul unui plan de desfășurare comun stabilit în conformitate cu articolul 13, comanda și controlul mijloacelor de control și inspecție care au fost alocate unui plan de desfășurare comun reprezintă responsabilitatea autorităților naționale competente în conformitate cu dreptul intern.

(4)  Directorul executiv poate să stabilească cerințe privind punerea în aplicare a unui plan de desfășurare comun adoptat în conformitate cu articolul 13. Aceste cerințe se încadrează în limitele planului respectiv.

Articolul 15

Evaluarea planurilor de desfășurare comune

Agenția realizează o evaluare anuală a eficacității fiecărui plan de desfășurare comun, precum și o analiză, bazată pe probele disponibile, a existenței vreunui risc ca activitățile de pescuit să nu fie conforme cu măsurile de control aplicabile. Aceste evaluări sunt comunicate fără întârziere Parlamentului European, Comisiei și statelor membre.

Articolul 16

Pescuit care nu este supus programelor de control și inspecție

Două sau mai multe state membre pot cere agenției să coordoneze desfășurarea mijloacelor lor de control și inspecție cu privire la o activitate sau o zonă de pescuit care nu face obiectul unui program de control și inspecție. Această coordonare are loc în conformitate cu criteriile și prioritățile de control și inspecție convenite de către statele membre respective.

Articolul 17

Rețeaua de informații

(1)  Comisia, agenția și autoritățile competente ale statelor membre fac schimb de informații relevante de care dispun cu privire la activitățile comune de control și inspecție din cadrul Uniunii și din apele internaționale.

(2)  Fiecare autoritate națională competentă ia măsuri, în conformitate cu dreptul Uniunii aplicabil, pentru a asigura confidențialitatea adecvată a informațiilor primite conform alineatului (1) din prezentul articol, în temeiul articolelor 112 și 113 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Articolul 18

Norme de aplicare detaliate

Se pot adopta norme detaliate de punere în aplicare a prezentului capitol în conformitate cu procedura menționată la articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Aceste norme pot să se refere în special la procedurile de pregătire și adoptare a proiectelor de planuri de desfășurare comune.

CAPITOLUL IV

COMPETENȚELE AGENȚIEI

Articolul 19

Numirea funcționarilor agenției în calitate de inspectori ai Uniunii

Funcționarii agenției pot fi numiți în calitate de inspectori ai Uniunii în apele internaționale, în conformitate cu articolul 79 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Articolul 20

Măsuri adoptate de agenție

Dacă este necesar, agenția:

(a)  elaborează manuale privind standardele armonizate de inspecție;

(b)  redactează materiale orientative care reflectă cele mai bune practici în legătură cu controlul politicii comune în domeniul pescuitului, inclusiv în privința formării profesionale a funcționarilor responsabili de control, pe care le actualizează în mod regulat;

(c)  furnizează Comisiei asistența tehnică și administrativă necesară pentru a-și îndeplini sarcinile.

Articolul 21

Cooperare

(1)  Statele membre și Comisia cooperează cu agenția și oferă acesteia asistența necesară pentru îndeplinirea misiunii sale.

(2)  Având în vedere diferențele dintre sistemele juridice ale statelor membre, agenția facilitează cooperarea între statele membre, precum și între statele membre și Comisie pentru dezvoltarea de standarde armonizate de control, în conformitate cu legislația Uniunii și luând în considerare cele mai bune practici din statele membre și standardele internaționale convenite.

Articolul 22

Unitatea de criză

(1)  În cazul în care Comisia, din proprie inițiativă sau la solicitarea a cel puțin două state membre, identifică o situație care presupune un risc grav direct, indirect sau potențial la adresa politicii comune în domeniul pescuitului, iar riscul respectiv nu poate fi prevenit, eliminat sau redus prin mijloacele existente sau nu poate fi gestionat în mod adecvat, agenția este notificată imediat.

(2)  Agenția, acționând în baza unei astfel de notificări din partea Comisiei sau din proprie inițiativă, instituie imediat o unitate de criză și informează Comisia în această privință.

Articolul 23

Sarcinile unității de criză

(1)  Unitatea de criză înființată de către agenție este responsabilă de colectarea și evaluarea tuturor informațiilor relevante și de identificarea opțiunilor disponibile pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea riscului la adresa politicii comune în domeniul pescuitului cât mai eficient și mai rapid posibil.

(2)  Unitatea de criză poate solicita asistența oricărei autorități publice sau persoane private a căror expertiză este considerată necesară pentru a reacționa eficient în situație de criză.

(3)  Agenția asigură coordonarea necesară pentru a reacționa în mod adecvat și prompt în situații de criză.

(4)  După caz, unitatea de criză informează publicul în privința riscurilor implicate și a măsurilor adoptate.

Articolul 24

Programul de lucru multianual

(1)  Programul de lucru multianual al agenției stabilește obiectivele generale, mandatul, sarcinile, indicatorii de performanță și prioritățile pentru fiecare acțiune a acesteia pentru o perioadă de 5 ani. Acesta include o prezentare a planului politicii de personal și o estimare a alocărilor bugetare disponibile în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru perioada de 5 ani.

(2)  Programul de lucru multianual este prezentat în conformitate cu sistemul de management bazat pe activități și cu metodologia elaborată de către Comisie. Acesta este adoptat de către consiliul de administrație.

(3)  Programul de lucru anual menționat la articolul 32 alineatul (2) litera (c) face referire la programul de lucru multianual. Acesta indică în mod clar suplimentările, modificările sau anulările în comparație cu programul de lucru din anul precedent, precum și progresele înregistrate în atingerea obiectivelor și priorităților generale ale programului de lucru multianual.

Articolul 25

Cooperarea în domeniul afacerilor maritime

Agenția contribuie la punerea în aplicare a politicii maritime integrate a UE și, în special, încheie acorduri administrative cu alte organisme cu privire la aspectele reglementate de prezentul regulament, după aprobarea consiliului de administrație. Directorul executiv informează Comisia și statele membre în această privință încă din primele etape ale negocierilor.

Articolul 26

Norme detaliate

Normele detaliate privind punerea în aplicare a prezentului capitol se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Aceste norme pot viza în special elaborarea planurilor de răspuns la situații de urgență, înființarea unei unități de criză și procedurile practice de aplicat.

CAPITOLUL V

STRUCTURĂ ȘI FUNCȚIONARE INTERNĂ

Articolul 27

Statut juridic și sediu principal

(1)  Agenția este un organ al Uniunii și are personalitate juridică.

(2)  În fiecare dintre statele membre, agenția se bucură de cea mai largă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în conformitate cu dreptul național al statului respectiv. Aceasta poate, în special, să achiziționeze sau să înstrăineze bunuri mobile sau imobile și poate să fie parte în instanță.

(3)  Agenția este reprezentată de către directorul executiv.

(4)  Sediul agenției se află în Vigo, Spania.

Articolul 28

Personal

(1)  Personalului agenției i se aplică reglementările privind statutul personalului și condițiile de angajare a altor agenți ai Uniunii Europene în conformitate cu Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului(14) și normele adoptate de comun acord de către instituțiile Uniunii Europene în scopul aplicării acestor reglementări privind personalul și condițiile de angajare. De comun acord cu Comisia, consiliul de administrație adoptă normele de aplicare necesare.

(2)  Fără a aduce atingere articolului 39, puterile pe care reglementările privind statutul personalului și condițiile de angajare a altor categorii de angajați le conferă autorității angajatoare sunt exercitate de agenție în privința propriului personal.

(3)  Personalul agenției constă în funcționari alocați sau detașați temporar de către Comisie și din alți funcționari recrutați de agenție pentru a-și îndeplini sarcinile.

De asemenea, agenția poate angaja funcționari detașați temporar de către statele membre.

Articolul 29

Privilegii și imunități

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene se aplică agenției.

Articolul 30

Răspundere

(1)  Răspunderea contractuală a agenției este reglementată de dreptul aplicabil contractului în cauză.

(2)  Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să se pronunțe în temeiul oricărei clauze de arbitrare prevăzută în contractul încheiat de agenție.

(3)  În cazul răspunderii necontractuale, agenția oferă despăgubiri, în conformitate cu principiile generale comune legislației statelor membre, pentru orice daune produse de ea însăși sau de agenții săi în exercițiul funcțiunii. Curtea de Justiție este competentă în orice dispută privind compensarea acestor daune.

(4)  Răspunderea personală a agenților săi față de agenție este reglementată de dispozițiile stabilite de regulamentul privind statutul personalului și condițiile de angajare a altor categorii de angajați care li se aplică.

Articolul 31

Regim lingvistic

(1)  Dispozițiile stabilite de Regulamentul nr. 1 al Consiliului(15) se aplică agenției.

(2)  Serviciile de traducere necesare funcționării agenției sunt furnizate de Centrul de traducere al organelor Uniunii Europene.

Articolul 32

Crearea și competențele consiliului de administrație

(1)  Agenția are un consiliu de administrație.

(2)  Consiliul de administrație:

(a)  numește și eliberează din funcție pe directorul executiv în temeiul articolului 39;

(b)  adoptă, până la 30 aprilie în fiecare an, raportul general al agenției pentru anul precedent și îl transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și statelor membre. Raportul este dat publicității;

(c)  adoptă, până la 31 octombrie în fiecare an și ținând seama de avizul Comisiei și al statelor membre, programul de lucru al agenției pentru anul următor și îl transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și statelor membre.

Programul de lucru conține prioritățile agenției. El acordă prioritate îndatoririlor agenției referitoare la programele de control și supraveghere. Programul este adoptat fără a aduce atingere procedurii bugetare anuale a Uniunii. În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data adoptării programului de lucru, Comisia își exprimă dezacordul față de program, consiliul de administrație reanalizează programul și îl adoptă din nou, cu posibile modificări, în termen de două luni, la a doua citire;

(d)  adoptă bugetul final al agenției înainte de începutul exercițiului financiar, ajustându-l după caz, în conformitate cu contribuția Uniunii și oricare alte venituri ale agenției;

(e)  își îndeplinește îndatoririle privind bugetul agenției în conformitate cu articolele 44, 45 și 47;

(f)  exercită autoritate disciplinară asupra directorului executiv;

(g)  își stabilește regulamentul de procedură care poate prevedea instituirea unor sub-comitete ale consiliului de administrație, după caz;

(h)  adoptă procedurile necesare îndeplinirii sarcinilor agenției.

Articolul 33

Componența consiliului de administrație

(1)  Consiliul de administrație este format din reprezentanți ai statelor membre și șase reprezentanți ai Comisiei. Fiecare stat membru are dreptul de a numi un membru. Statele membre și Comisia numesc un înlocuitor pentru fiecare membru, care îl reprezintă pe acesta din urmă în caz de absență.

(2)  Membrii consiliului sunt numiți pe baza experienței și competenței pe care le au cu privire la controlul și inspecția în domeniul pescuitului.

(3)  Durata mandatului fiecărui membru este de cinci ani de la data numirii. Mandatul poate fi reînnoit.

Articolul 34

Președintele consiliului de administrație

(1)  Consiliul de administrație își alege președintele dintre reprezentanții Comisiei. Consiliul de administrație alege un vicepreședinte dintre membrii săi. În mod automat, vice-președintele ia locul președintelui în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini sarcinile.

(2)  Durata mandatului președintelui și vicepreședintelui este de trei ani și expiră la data la care ei încetează să mai fie membri ai consiliului de administrație. Mandatul poate fi reînnoit o singură dată.

Articolul 35

Ședințe

(1)  Ședințele consiliului de administrație sunt convocate de către președinte. Ordinea de zi este stabilită de președinte, ținând seama de propunerile membrilor consiliului de administrație și ale directorului executiv al agenției.

(2)  Directorul executiv și reprezentantul numit de consiliul consultativ participă la deliberări, fără drept de vot.

(3)  Consiliul de administrație se întrunește în ședințe cel puțin o dată pe an. În plus, se întrunește la inițiativa președintelui său sau la cererea Comisiei sau a unei treimi din statele membre reprezentate în consiliul de administrație.

(4)  În cazul în care intervine aspectul confidențialității sau un conflict de interese, consiliul de administrație poate hotărî să examineze aceste puncte ale ordinii de zi fără să fie necesară prezența reprezentantului numit de consiliul consultativ. Normele detaliate de aplicare ale acestei dispoziții pot fi stabilite în regulamentul de procedură.

(5)  Consiliul de administrație poate să invite la ședințele sale, în calitate de observator, orice persoană a cărei opinie poate prezenta interes.

(6)  Sub rezerva dispozițiilor regulamentului de procedură, membrii consiliului de administrație pot fi asistați de consultanți sau experți.

(7)  Secretariatul consiliului de administrație este asigurat de agenție.

Articolul 36

Votul

(1)  Consiliul de administrație hotărăște cu majoritate absolută de voturi.

(2)  Fiecare membru are un vot. În caz de absență a unui membru, supleantul său își exercită dreptul de vot.

(3)  Regulamentul de procedură stabilește detaliile mecanismului de votare, în special condițiile în care un membru poate vota în numele altui membru, precum și cerințele privind cvorumul, după caz.

Articolul 37

Declarația de interese

Membrii consiliului de administrație fac o declarație de interese în care specifică fie absența oricăror interese care le pot afecta independența, fie orice interese directe sau indirecte care pot fi considerate susceptibile să le afecteze independența. Aceste declarații sunt făcute în scris, anual sau ori de câte ori este posibil să apară un conflict de interese în ceea ce privește un punct de pe ordinea de zi. În acest din urmă caz, membrul respectiv nu are drept de vot cu privire la respectivul punct de pe ordinea de zi.

Articolul 38

Îndatoririle și competențele directorului executiv

(1)  Agenția este condusă de directorul său executiv. Fără a aduce atingere competențelor Comisiei și ale consiliului de administrație, directorul executiv nu cere și nu primește instrucțiuni de la nici un guvern sau alt organism.

(2)  În îndeplinirea sarcinilor sale, directorul executiv aplică principiile politicii comune în domeniul pescuitului.

(3)  Directorul executiv are următoarele îndatoriri și competențe:

(a)  pregătește proiectul programului de lucru și îl înaintează consiliului de administrație, după consultarea Comisiei și a statelor membre. Ia măsurile necesare punerii în aplicare a programului în limitele specificate de prezentul regulament, de normele sale de punere în aplicare și de dreptul aplicabil;

(b)  ia toate măsurile necesare, inclusiv adoptarea unor instrucțiuni administrative interne și publicarea anunțurilor, pentru a asigura organizarea și funcționarea agenției în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament;

(c)  ia toate măsurile necesare, inclusiv adoptarea unor decizii privind responsabilitățile agenției în conformitate cu capitolele II și III, inclusiv navlosirea și exploatarea mijloacelor de control și inspecție, precum și exploatarea rețelei de informații;

(d)  răspunde cererilor Comisiei și cererilor de asistență ale statelor membre, în conformitate cu articolele 6, 7 și 16;

(e)  organizează un sistem de monitorizare efectivă pentru a putea compara rezultatele obținute de agenție cu obiectivele sale de funcționare. Pe această bază, directorul executiv întocmește anual un proiect de raport general pe care îl înaintează consiliului de administrație. Directorul executiv stabilește proceduri de evaluare regulate care corespund standardelor profesionale recunoscute;

(f)  exercită, față de personal, competențele prevăzute la articolul 28 alineatul (2);

(g)  întocmește bugetul de venituri și cheltuieli ale agenției în conformitate cu articolul 44 și execută bugetul în conformitate cu articolul 45.

(4)  Directorul executiv răspunde pentru activitățile sale în fața consiliului de administrație.

Articolul 39

Numirea și eliberarea din funcție a directorului executiv

(1)  Directorul executiv este numit de consiliul de administrație, pe criterii de merit și experiență relevantă și dovedită cu documente în domeniul politicii comune a pescuitului și a controlului și inspecției în domeniul pescuitului, dintr-un număr de cel puțin doi candidați propuși de Comisie în urma unei proceduri de selecție, ulterioară publicării postului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în alte publicații și a unei invitații de manifestare a interesului.

(2)  Consiliul de administrație are autoritatea de eliberare din funcție a directorului executiv. Consiliul de administrație deliberează pe această temă la cererea Comisiei sau a unei treimi din membrii săi.

(3)  Consiliul de administrație ia hotărârile menționate la alineatele (1) și (2) cu o majoritate de două treimi a membrilor săi.

(4)  Durata mandatului directorului executiv este de cinci ani. Mandatul său poate fi prelungit o singură dată cu o nouă perioadă de cinci ani, la propunerea Comisiei iar prelungirea respectivă se face cu aprobarea unei majorități de două treimi din membrii consiliului de administrație.

Articolul 40

Consiliul consultativ

(1)  Consiliul consultativ este format din reprezentanții consiliilor consultative prevăzute la articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, fiecare consiliu consultativ desemnând un reprezentant. Reprezentanții pot avea supleanți, desemnați în același timp.

(2)  Membrii consiliului consultativ nu sunt membri ai consiliului de administrație.

Consiliul consultativ numește pe unul dintre membrii săi pentru a lua parte la deliberările consiliului de administrație, fără drept de vot.

(3)  Consiliul consultativ oferă directorului executiv, la cererea acestuia, consiliere în vederea îndeplinirii îndatoririlor acestuia în temeiul prezentului regulament.

(4)  Consiliul consultativ este prezidat de directorul executiv. La invitația președintelui său, acesta se întrunește cel puțin o dată pe an.

(5)  Agenția asigură sprijinul logistic necesar consiliului consultativ și secretariatul pentru ședințe.

(6)  Membrii consiliului de administrație pot să ia parte la ședințele consiliului consultativ.

Articolul 41

Transparență și comunicare

(1)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 se aplică documentelor pe care le deține agenția.

(2)  În termen de șase luni de la prima sa întrunire, consiliul de administrație adoptă mecanismele practice de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001.

(3)  Agenția poate să comunice, din proprie inițiativă, pe teme care fac parte din mandatul său. Aceasta se asigură în special că publicul și toate părțile interesate primesc fără întârziere informații obiective, credibile și inteligibile despre activitatea sa.

(4)  Consiliul de administrație stabilește normele interne necesare aplicării alineatului (3).

(5)  Deciziile luate de agenție în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot da naștere unei plângeri către Ombudsmanul European sau pot face obiectul unei acțiuni în instanță la Curtea de Justiție, în conformitate cu articolele 228 și 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(6)  Informațiile culese de Comisie și de agenție în conformitate cu prezentul regulament sunt supuse Regulamentului (UE) 2018/1725.

Articolul 42

Confidențialitate

(1)  Membrii consiliului de administrație, directorul executiv și membrii personalului agenției sunt supuși cerințelor de confidențialitate în conformitate cu articolul 339 din TFUE , chiar și după încetarea funcțiilor deținute.

(2)  Consiliul de administrație stabilește normele interne necesare privind modalitățile practice de punere în aplicare a cerințelor de confidențialitate menționate la alineatul (1).

Articolul 43

Acces la informații

(1)  Comisia are acces deplin la toate informațiile culese de agenție. Agenția furnizează toate informațiile împreună cu o evaluare a lor, la cererea Comisiei și în forma specificată de aceasta.

(2)  Statele membre afectate de oricare operațiune specifică a agenției au acces la informațiile culese de aceasta cu privire la operațiunea în cauză, sub rezerva condițiilor care pot fi stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINANCIARE

Articolul 44

Buget

(1)  Veniturile agenției constau în:

(a)  o contribuție din partea Uniunii introdusă în bugetul general al Uniunii Europene (secțiunea Comisie);

(b)  taxe percepute pentru serviciile prestate de agenție pentru statele membre în conformitate cu articolul 6;

(c)  taxe percepute pentru publicații, formare și/sau oricare alte servicii prestate de agenție.

(2)  Cheltuielile agenției sunt cheltuieli cu personalul, administrative, de infrastructură și de funcționare.

(3)  Directorul executiv întocmește un proiect de buget de venituri și cheltuieli ale agenției pentru exercițiul financiar următor și îl înaintează consiliului de administrație, împreună cu proiectul planului de încadrare cu personal.

(4)  Veniturile și cheltuielile sunt echilibrate.

(5)  În fiecare an, pe baza proiectului de buget de venituri și cheltuieli, consiliul de administrație stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al agenției pentru exercițiul financiar următor.

(6)  Consiliul de administrație transmite Comisiei planul de venituri și cheltuieli menționat la alineatul (5), care include proiectul planului de încadrare cu personal, împreună cu programul provizoriu de lucru, până la 31 martie.

(7)  Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului (denumite în continuare „autoritatea bugetară”) bugetul de venituri și cheltuieli împreună cu proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene.

(8)  Pe baza bugetului de venituri și cheltuieli, Comisia introduce, în proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene, estimările pe care le consideră necesare pentru planul de încadrare cu personal și volumul subvențiilor ce urmează a fi incluse în bugetul general, pe care le prezintă autorității bugetare în conformitate cu articolul 314 din TFUE.

(9)  Autoritatea bugetară autorizează alocările pentru subvențiile acordate agenției. Autoritatea bugetară adoptă planul de încadrare cu personal al agenției.

(10)  Bugetul este adoptat de consiliul de administrație. Acesta devine definitiv în urma adoptării bugetului general al Uniunii Europene. Este ajustat în mod corespunzător, după caz.

(11)  De îndată ce este posibil, consiliul de administrație notifică autorității bugetare intenția sa de a pune în aplicare oricare proiect care poate avea implicații financiare importante asupra finanțării bugetului, în special proiectele privind proprietatea, precum închirierea sau cumpărarea unor clădiri. Consiliul de administrație informează Comisia cu privire la aceasta.

(12)  În cazul în care o sucursală a autorității bugetare și-a comunicat intenția de a-și exprima avizul, aceasta transmite avizul consiliului de administrație în termen de șase săptămâni de la data notificării proiectului.

Articolul 45

Execuția și controlul bugetului

(1)  Directorul executiv pune în aplicare bugetul agenției.

(2)  Până la 1 martie ulterior fiecărui exercițiu financiar, responsabilul financiar al agenției comunică responsabilului financiar al Comisiei situațiile financiare provizorii împreună cu un raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul financiar respectiv. Responsabilul financiar al Comisiei consolidează situațiile financiare provizorii ale instituțiilor și organismelor descentralizate în conformitate cu articolul 245 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului(16) (denumit în continuare „regulamentul financiar”).

(3)  Până la 31 martie ulterior fiecărui exercițiu financiar, responsabilul financiar al Comisiei transmite Curții de Conturi situațiile financiare provizorii ale agenției, împreună cu raportul privind gestiunea financiară și bugetară pentru exercițiul financiar respectiv. Raportul privind gestiunea financiară și bugetară pentru exercițiul financiar respectiv este transmis și Parlamentului European și Consiliului.

(4)  La primirea observațiilor Curții de Conturi cu privire la situațiile financiare provizorii ale agenției, în conformitate cu articolul 246 din regulamentul financiar, directorul executiv întocmește situațiile financiare finale ale agenției pe răspunderea sa și le transmite consiliului de administrație spre avizare.

(5)  Consiliul de administrație își exprimă avizul cu privire la situațiile financiare finale ale agenției.

(6)  Până la 1 iulie al anului următor, directorul executiv transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi situațiile financiare finale, împreună cu avizul consiliului de administrație.

(7)  Situațiile financiare finale sunt publicate.

(8)  Agenția instituie o activitate de audit intern care se efectuează în conformitate cu standardele internaționale relevante.

(9)  Până la 30 septembrie, directorul executiv trimite Curții de Conturi un răspuns la observațiile acesteia. Acesta transmite acest răspuns și consiliului de administrație.

(10)  Directorul executiv prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, toate informațiile necesare bunei aplicări a procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar în cauză, în conformitate cu articolul 261 alineatul (3) din regulamentul financiar.

(11)  Până la 30 aprilie din cel de-al doilea an consecutiv, la recomandarea Consiliului, Parlamentul European acordă directorului executiv al agenției descărcarea de gestiune privind execuția bugetului pentru anul respectiv.

Articolul 46

Combaterea fraudei

(1)  Pentru a combate frauda, corupția și alte activități ilegale, dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 se aplică agenției, fără restricții.

(2)  Agenția devine parte la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 privind investigațiile interne efectuate de OLAF și, fără întârziere, aduce la cunoștința întregului său personal dispozițiile relevante.

(3)  Deciziile privind finanțarea și acordurile și instrumentele de punere în aplicare aferente prevăd în mod explicit că OLAF și Curtea de Conturi pot efectua, după caz, verificări la fața locului ale beneficiarilor finanțării din partea agenției și ale agenților care răspund de alocarea acestei finanțări.

Articolul 47

Dispoziții financiare

După ce a primit acordul Comisiei și avizul Curții de Conturi, consiliul de administrație adoptă normele financiare ale agenției. Acestea nu se abat de la Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei(17) în afara cazului în care acest lucru este impus în mod specific de funcționarea agenției și există consimțământul prealabil al Comisiei.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 48

Evaluare

(1)  În termen de cinci ani de la data la care agenția și-a asumat responsabilitățile și la fiecare cinci ani după aceea, consiliul de administrație angajează o evaluare externă independentă a punerii în aplicare a prezentului regulament. Comisia pune la dispoziția agenției toate informațiile pe care agenția le consideră relevante pentru această evaluare.

(2)  Fiecare evaluare analizează impactul prezentului regulament, utilitatea, relevanța și eficacitatea agenției și a practicilor sale de lucru, precum și măsura în care contribuie la atingerea unui grad ridicat de conformitate a normelor instituite în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului. Consiliul de administrație emite termeni de referință specifici, de comun acord cu Comisia și în urma consultărilor cu părțile implicate.

(3)  Consiliul de administrație primește evaluarea și înaintează Comisiei recomandările sale privind modificări ale prezentului regulament, ale agenției și ale practicilor sale de lucru. Atât constatările evaluărilor, cât și recomandările sunt transmise de către Comisie Parlamentului European și Consiliului și sunt date publicității.

Articolul 49

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 768/2005 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 50

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,

Preşedintele Preşedintele

ANEXA I

Regulamentul abrogat și modificările sale ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului

(JO L 128, 21.5.2005, p. 1)

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului

(JO L 343, 22.11.2009, p. 1)

Numai Articolul 120

 

Regulamentul (UE) nr. 2016/1626 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 251, 16.9.2016, p. 80)

 

_____________

ANEXA II

Tabel de corespondenţă

Regulamentul (CE) nr. 768/2005

Prezentul regulament

Articolele 1-7

Articolele 1-7

Articolul 7a

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 17a

Articolul 19

Articolul 17b

Articolul 20

Articolul 17c

Articolul 21

Articolul 17d

Articolul 22

Articolul 17e

Articolul 23

Articolul 17f

Articolul 24

Articolul 17g

Articolul 25

Articolul 17h

Articolul 26

Articolul 18

Articolul 27

Articolul 19

Articolul 28

Articolul 20

Articolul 29

Articolul 21

Articolul 30

Articolul 22

Articolul 31

Articolul 23

Articolul 32

Articolul 24

Articolul 33

Articolul 25

Articolul 34

Articolul 26

Articolul 35

Articolul 27

Articolul 36

Articolul 28

Articolul 37

Articolul 29

Articolul 38

Articolul 30

Articolul 39

Articolul 31

Articolul 40

Articolul 32

Articolul 41

Articolul 33

Articolul 42

Articolul 34

Articolul 43

Articolul 35

Articolul 44

Articolul 36

Articolul 45

Articolul 37

Articolul 46

Articolul 38

Articolul 47

Articolul 39

Articolul 48

Articolul 40

-

Articolul 41

-

-

Articolul 49

Articolul 42

Articolul 50

-

Anexa I

-

Anexa II

____________

(1)Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2) Poziția Parlamentului European din 13 februarie 2019.
(3)Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului din 26 aprilie 2005 de instituire a Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 128, 21.5.2005, p. 1).
(4)A se vedea anexa I.
(5)Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).
(6)Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).
(7) Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).
(8)Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).
(9)JO L 136, 31.5.1999, p. 15.
(10)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(11)Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).
(12)Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).
(13)Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (JO L 208, 5.8.2002, p. 1).
(14)JO L 56, 4.3.1968, p. 1.
(15)Regulamentul nr. 1 al Consiliului din 15 aprilie 1958 privind stabilirea regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385).
(16)Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
(17)Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

Ultima actualizare: 14 februarie 2019Notă juridică