Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0093M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0048/2019

Внесени текстове :

A8-0048/2019

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0089

Приети текстове
PDF 154kWORD 57k
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)
P8_TA-PROV(2019)0089A8-0048/2019

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта за решение на Съвета (07971/2018),

—  като взе предвид предложения текст за Споразумение за свободна търговия (ССТ) между Европейския съюз и Република Сингапур (Сингапур), който до голяма степен отразява споразумението, парафирано на 20 септември 2013 г.,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (COM(2018)0194),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 91, член 100, параграф 2, член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C8-0446/2018),

—  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур, подписано на 19 октомври 2018 г.,

—  като взе предвид Становище 2/15 на Съда от 16 май 2017 г. съгласно член 218, параграф 11 от ДФЕС, изготвено по искане на Комисията на 10 юли 2015 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент към Комисията във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (TiSA)(2),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията — за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“,

—  като взе предвид решението на Съвета от 22 декември 2009 г. за продължаване на двустранните преговори по ССТ с отделни държави — членки на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), като се започне със Сингапур,

—  като взе предвид указанията за водене на преговори от 23 април 2007 г. за междурегионално споразумение за свободна търговия с държавите — членки на АСЕАН,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално дял V от него относно външната дейност на Съюза,

—  като взе предвид ДФЕС, и по-специално членове 91, 100, 168 и 207 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 13 февруари 2019 г.(3) относно проекта за решение на Съвета,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0048/2019),

А.  като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят важни ценности, включително демокрация, върховенство на закона, зачитане на правата на човека, културно и езиково многообразие и силна ангажираност по отношение на прилагането на открита и основана на правила многостранна търговска система;

Б.  като има предвид, че това е първото двустранно търговско споразумение, сключено между ЕС и държава — членка на АСЕАН, и че това е важна стъпка към постигането на крайната цел за междурегионално ССТ; като има предвид, че споразумението ще служи също така като референтен показател за споразуменията, по които ЕС понастоящем води преговори с другите основни икономики в рамките на АСЕАН;

В.  като има предвид, че в региона на АСЕАН Сингапур е безспорно най-големият партньор на ЕС, като на него се дължат малко по-малко от една трета от търговията със стоки и услуги между ЕС и АСЕАН и приблизително две трети от инвестициите между двата региона;

Г.  като има предвид, че обемът на търговията между ЕС и Сингапур възлиза на повече от 50 милиарда евро годишно;

Д.  като има предвид, че 90% от бъдещия световен икономически растеж се предвижда да бъде генериран извън Европа, и по-специално в Азия;

Е.  като има предвид, че Сингапур е страна по Цялостното и прогресивно споразумение за Транстихоокеанско партньорство (ЦПСТП) и по продължаващите преговори във връзка с Всеобхватното регионално икономическо партньорство (ВРИП);

Ж.  като има предвид, че от 2017 г. Сингапур е икономика с високи доходи и брутен национален доход от 52 600 USD на глава от населението; като има предвид, че икономическият растеж на страната е един от най-високите в света – средно годишно 7,7%, считано от обявяването на независимост;

З.  като има предвид, че Сингапур е една от държавите, с които най-лесно се развива бизнес в международен мащаб, че това е една от най-конкурентните икономики в света и една от най-слабо корумпираните държави в света;

И.  като има предвид, че производството, по-специално електрониката и прецизният инженеринг, и секторът на услугите продължават да бъдат двата основни стълба на икономиката на Сингапур, които осигуряват висока добавена стойност;

Й.  като има предвид, че Сингапур е фактор от световно значение в областта на финансовите и застрахователните услуги;

К.  като има предвид, че над 10 000 европейски дружества имат регионални офиси в Сингапур и работят в среда на правна сигурност и стабилност; като има предвид, че около 50 000 европейски дружества изнасят за Сингапур, като 83% от тях са малки и средни предприятия (МСП);

Л.  като има предвид, че Споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур вероятно ще окаже много положително въздействие върху търговските и инвестиционните потоци между ЕС и Сингапур; като има предвид, че в проучване от 2018 г., изготвено за Европейския парламент, се прогнозира, че през първите пет години обемът на търговията между ЕС и Сингапур ще нарасне с 10%;

М.  като има предвид, че други големи икономики като Япония, САЩ и Китай вече са сключили споразумения за свободна търговия със Сингапур, което поставя Европейския съюз в неблагоприятно конкурентно положение;

Н.  като има предвид, че в оценката за въздействието върху търговията и устойчивостта във връзка с прилагането на Споразумението за свободна търговия между ЕС и АСЕАН от 2009 г. беше изведено заключението, че това двустранно ССТ ще бъде от взаимна полза за националния доход, БВП и заетостта на двете страни по него; като има предвид, че не е изготвяна оценка за въздействието върху търговията и устойчивостта, по-специално във връзка с търговските отношения между ЕС и Сингапур и за по-скорошен период;

О.  като има предвид, че в анализа за икономическото въздействие на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур, направен от Европейската комисия през 2013 г., се посочва, че БВП на Сингапур би могъл да се увеличи с 0,94%, т.е. с 2,7 милиарда евро, а БВП на ЕС — с 550 милиона евро;

1.  приветства подписването на ССТ в Брюксел на 19 октомври 2018 г.;

2.  подчертава, че първоначално преговорите бяха приключени през 2012 г. и се основаваха на указанията на Съвета за водене на преговори за сключването на ССТ между ЕС и АСЕАН, прието през април 2007 г.; изразява съжаление за голямото забавяне във връзка с постигането на напредък по споразумението за ратифициране, което, наред с други фактори, се дължеше на искането на Комисията за становище на Съда на Европейския съюз с цел внасяне на яснота относно това дали включените в споразумението въпроси попадат в обхвата на изключителната компетентност на ЕС или са обект на споделена компетентност; приветства правната яснота, осигурена чрез становището на Съда на Европейския съюз, като счита, че това е допринесло за засилване на демократично легитимната роля на Европейския парламент и е внесло яснота относно правомощията на ЕС в областта на търговската политика; приветства трайния ангажимент на Сингапур, въпреки това забавяне, и призовава за бързо прилагане на споразумението, след ратифицирането му от Парламента;

3.  счита, че е много важно ЕС да запази водещата си роля при прилагането на една открита и основана на правила търговска система, и приветства факта, че 10 години след началото на преговорите ССТ между ЕС и Сингапур е значим елемент от този процес; следователно призовава Комисията и държавите членки да търсят активно връзки с други международни партньори, за да продължи да се следва една амбициозна глобална програма за справедлива и открита търговия, като се извличат поуки и се надгражда върху ССТ със Сингапур;

4.  подчертава икономическото и стратегическо значение на това споразумение, тъй като Сингапур е център за целия регион на АСЕАН; счита, че това споразумение е важна стъпка, която ще създаде прецедент за търговските и инвестиционните споразумения с други държави — членки на АСЕАН, и че то е трамплин за постигането на бъдещо междурегионално търговско споразумение; подчертава също така, че това споразумение ще допринесе да се гарантира, че износителите от ЕС няма да са в по-неблагоприятно положение по отношение на конкуренцията спрямо предприятията от други държави — страни по ЦПСТП и ВРИП; приветства факта, че сключването на това споразумение, като част от глобалната програма на ЕС за справедлива и открита търговия, ще донесе значителни ползи не само за потребителите, но и за работниците;

5.  отбелязва, че Сингапур вече премахна повечето свои тарифи за продуктите от ЕС и че това споразумение ще отстрани напълно малкото оставащи тарифи, считано от влизането му в сила;

6.  приветства факта, че Сингапур ще премахне някои мерки, които могат да представляват пречки пред търговията, като например двойните изпитвания за безопасност на автомобили, автомобилни части и електроника, което ще опрости износа на стоки от европейски предприятия за Сингапур;

7.  подчертава, че споразумението ще предостави на дружествата от ЕС по-добър достъп до сингапурския пазар на услуги, например до финансови, телекомуникационни, инженерни, архитектурни и пощенски услуги, както и до услуги в областта на морския транспорт, и че тази либерализация следва подхода на „положителния списък“;

8.  припомня, по отношение на либерализацията на финансовите услуги, че споразумението включва пруденциална клауза за допускане на изключения, позволяваща на страните да приемат или да запазват в сила мерки от пруденциални съображения, по-специално с цел защита на вложителите и инвеститорите и гарантиране на целостта и стабилността на финансовите системи на страните;

9.  приветства подписването от Сингапур на 21 юни 2017 г. на многостранното споразумение между компетентните органи за прилагане на международния стандарт за автоматичен обмен на информация за данъчни цели, както и уведомлението на тази страна до ОИСР от 30 юни 2017 г. относно намерението ѝ да задейства автоматичен обмен по това споразумение с всички държави – членки на ЕС, които не са сключвали двустранно споразумение за целта; отбелязва, че Сингапур не е нито в „черния списък“, нито в „списъка за наблюдение“ на групата на ЕС по въпросите на Етичния кодекс за държави, които не оказват съдействие в областта на данъчното облагане, въпреки че някои НПО критикуват страната за това, че предлага данъчни стимули на дружествата;

10.  подчертава подобряването на достъпа до сингапурския пазар за обществени поръчки по това споразумение, спрямо условията по споразумението за държавните поръчки; подчертава, че при възлагането на обществени поръчки следва също така да се вземат предвид социалните и екологичните критерии; подчертава, че както в ЕС, така и в Сингапур обществените поръчки трябва да продължават да обслужват по възможно най-добър начин интересите на гражданите;

11.  приветства факта, че Сингапур се съгласи да създаде система за регистрация на географските указания (ГУ), която ще осигури защита за около 190 географски указания на ЕС, с възможност за добавяне на още географски указания на по-късен етап; припомня, че през 2016 г. ЕС изнесе за Сингапур селскостопански хранителни продукти на стойност 2,2 милиарда евро и отбелязва, че Сингапур е петият най-голям пазар в Азия за износ на хранителни продукти и напитки от ЕС, предлагащ значителни възможности за земеделските производители и производителите на хранителни стоки от ЕС; следователно приветства ангажимента на Сингапур в това споразумение за запазване на нулевите мита върху продуктите на хранително-вкусовата промишленост и за въвеждане на система за сертифициране на месопреработвателните предприятия от ЕС, които желаят да изнасят за Сингапур; все пак изразява съжаление за това, че споразумението не предлага автоматична защита за 196-те ГУ от ЕС, включени в приложението към главата за правата върху интелектуалната собственост, тъй като всички географски указания, независимо от техния произход, ще трябва да бъдат разгледани и публикувани (както и евентуалните възражения, ако има такива), съгласно сингапурската процедура за регистрация, за да бъдат защитени; подчертава, че законодателството за прилагане на географските указания, с което ще бъдат създадени сингапурският регистър на ГУ и процедурата за регистрация на ГУ, ще влезе в сила след ратифицирането на споразумението от Парламента; призовава органите на Сингапур да започнат незабавно работа по процедурата за регистрация, да създадат бързо регистъра и да го приведат в действие при ратифицирането на споразумението от Парламента; насърчава Комисията да продължи да работи интензивно със сингапурските органи, за да се гарантира защитата на възможно най-много ГУ от ЕС в съответствие с условията за защита, посочени в ССТ, без да се допускат изключения или ограничения (включително приложения или бележки под линия);

12.  подчертава, че споразумението признава правото на държавите членки, на всички равнища, да определят и предоставят обществени услуги, и не пречи на правителствата да връщат приватизирани услуги обратно в публичния сектор;

13.  подчертава, че споразумението гарантира правото на ЕС да си запази и да прилага свои собствени стандарти по отношение на всички стоки и услуги, които се продават в ЕС, и следователно целият внос от Сингапур трябва да отговаря на стандартите на ЕС; подчертава, че стандартите на ЕС не следва никога да се разглеждат като търговски бариери и подчертава значението на насърчаването на тези стандарти на международно равнище; подчертава, че нищо в споразумението не възпрепятства прилагането на принципа на предпазните мерки, посочен в Договора за функционирането на Европейския съюз;

14.  подчертава значението на една основана на ценности, отговорна търговска политика и необходимостта от насърчаване на устойчивото развитие; за целта приветства факта, че в главата относно търговията и устойчивото развитие двете страни са поели ангажимент да гарантират високо равнище на опазване на околната среда и защита на труда, и че следователно това може да се разглежда като прогресивно търговско споразумение; отбелязва, че споразумението включва също така глава относно нетарифните бариери при производството на енергия от възобновяеми източници; посочва, че споразумението между ЕС и Сингапур би могло да послужи като инструмент за борба с изменението на климата, както и за ускоряване и активизиране на действията и инвестициите, които са необходими за постигането на устойчиво бъдеще с нисковъглеродни технологии; призовава ЕС и Сингапур да предприемат всички необходими действия за изпълнение на целите за устойчиво развитие;

15.  припомня, че страните се ангажираха да положат трайни усилия за ратифициране и ефективно прилагане на основните конвенции на МОТ; отбелязва информацията, предоставена до момента от правителството на Сингапур във връзка с изпълнението на останалите три основни конвенции на МОТ, а именно Конвенцията за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране, Конвенцията относно дискриминацията и Конвенцията относно принудителния труд, и призовава Сингапур да се ангажира допълнително към МОТ във връзка с напредъка по постигането на пълно съответствие със съдържанието на тези конвенции и в крайна сметка – за продължаване на тяхната ратификация в разумен срок;

16.  приветства ангажимента за ефективно прилагане на многостранните споразумения в областта на околната среда, като например Парижкото споразумение относно изменението на климата, както и за устойчиво управление на горите и рибарството;

17.  подчертава, че регулаторното сътрудничеството е доброволно, и че то не следва по никакъв начин да ограничава правото на регулиране;

18.  насърчава страните да прилагат напълно разпоредбите относно сътрудничеството в областта на хуманното отношение към животните и да създадат възможно най-скоро след влизането в сила на ССТ съвместна работна група за договаряне на план за действие, насочен към някои сектори, като например хуманното отношение към рибата, отглеждана в условията на аквакултура;

19.  подчертава, че участието на гражданското общество и социалните партньори при мониторинга на изпълнението на споразумението е важно и призовава за бързо създаване на национални консултативни групи след влизането в сила на споразумението и за балансирано представителство на гражданското общество в тези групи; призовава Комисията да предостави достатъчно финансиране, за да могат те да работят ефективно и да предоставят подкрепа за гарантиране на конструктивното участие на гражданското общество;

20.  отбелязва, че Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (СПС) предвижда възможността ЕС да спре изпълнението на ССТ в случай на нарушения на основните права на човека от страна на Сингапур;

21.  призовава Комисията да използва добре и възможно най-скоро клаузата за общ преглед на споразумението, с цел подобряване на прилагането на разпоредбите в областта на трудовата заетост и опазването на околната среда, включително чрез разглеждане на различни методи за прилагане на механизъм за санкциониране, като крайна мярка;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и парламента на Република Сингапур.

(1) OВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 30.
(2) ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 21.
(3) Приети текстове от съответната дата, P8_TA-PROV(02019)0088.

Последно осъвременяване: 14 февруари 2019 г.Правна информация