Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0093M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0048/2019

Předložené texty :

A8-0048/2019

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0089

Přijaté texty
PDF 151kWORD 50k
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
P8_TA-PROV(2019)0089A8-0048/2019

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. února 2019 o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07971/2018),

–  s ohledem na navrhované znění Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou (Singapurem), které do značné míry odráží dohodu parafovanou dne 20. září 2013,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé (COM(2018)0194),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 91, čl. 100 odst. 2, čl. 207 odst. 4, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0446/2018),

–  s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem, která byla podepsána dne 19. října 2018,

–  s ohledem na posudek 2/15 Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. května 2017 vydaný na základě čl. 218 odst. 11 SFEU, který si Komise vyžádala dne 10. července 2015,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2016 o nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 2016 obsahující doporučení Evropského parlamentu určené Komisi ohledně jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA)(2),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 nazvané „Obchod pro všechny – Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2009 o vedení dvoustranných jednání s jednotlivými členskými státy Sdružení národů jihovýchodní Asie (dále jen „ASEAN“), počínaje Singapurem,

–  s ohledem na směrnice pro jednání ze dne 23. dubna 2007 pro meziregionální dohody o volném obchodu s členskými státy ASEAN,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), a zejména na hlavu V této smlouvy týkající se vnější činnosti Unie,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), a zejména na články 91, 100, 168 a 207 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 13. února 2019(3) o návrhu rozhodnutí Rady,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0048/2019),

A.  vzhledem k tomu, že EU a Singapur sdílejí stejné důležité hodnoty, včetně demokracie, právního státu, dodržování lidských práv, kulturní a jazykové rozmanitosti a silné podpory otevřeného obchodu založeného na pravidlech a mnohostranného obchodního systému;

B.  vzhledem k tomu, že toto je první dvoustranná obchodní dohoda uzavřená mezi EU a členským státem ASEAN a důležitý krok směrem ke konečnému cíli, jímž je meziregionální dohoda o volném obchodu; vzhledem k tomu, že dohoda bude rovněž sloužit jako srovnávací základ pro dohody, které EU v současné době vyjednává s dalšími hlavními ekonomikami ASEAN;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci regionu ASEAN je zdaleka největším partnerem EU Singapur, který představuje téměř jednu třetinu obchodu se zbožím a službami mezi EU a ASEAN a zhruba dvě třetiny investic mezi oběma regiony;

D.  vzhledem k tomu, že obchod mezi EU a Singapurem činí více než 50 miliard eur ročně;

E.  vzhledem k tomu, že se předpokládá, že 90 % budoucího celosvětového hospodářského růstu bude vytvářeno mimo Evropu, zejména v Asii;

F.  vzhledem k tomu, že Singapur je smluvním státem Komplexní a progresivní dohody o transpacifickém partnerství (dále jen „CPTPP“) a účastní se probíhajících jednání o Regionálním komplexním hospodářském partnerství (dále jen „RCEP“);

G.  vzhledem k tomu, že Singapur je ekonomikou s vysokými příjmy, s hrubým národním důchodem ve výši 52 600 USD (údaj za rok 2017); vzhledem k tomu, že jeho hospodářský růst patří mezi nejvyšší na světě a od získání nezávislosti činí v průměru 7,7 % ročně;

H.  vzhledem k tomu, že Singapur patří mezi země, s nimiž je v celosvětovém měřítku obchodování nejsnazší, je jednou z nejkonkurenceschopnějších zemí světa a patří k nejméně zkorumpovaným zemím na světě;

I.  vzhledem k tomu, že výroba, zejména v odvětví elektroniky a jemné mechaniky, a služby jsou i nadála dvěma pilíři ekonomiky Singapuru s vysokou přidanou hodnotou;

J.  vzhledem k tomu, že Singapur je globálním hráčem v oblasti finančních a pojišťovacích služeb;

K.  vzhledem k tomu, že více než 10 000 evropských společností má své regionální zastoupení v Singapuru a provozuje svou činnost v prostředí právní jistoty a bezpečí; vzhledem k tomu, že do Singapuru vyváží přibližně 50 000 evropských společností, z nichž 83 % jsou malé a střední podniky (MSP),

L.  vzhledem k tomu, že dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem pravděpodobně velmi pozitivně ovlivní obchodní a investiční toky mezi EU a Singapurem; vzhledem k tomu, že studie vypracovaná pro Evropský parlament v roce 2018 odhaduje, že v průběhu prvních pěti let by objem obchodu mezi EU a Singapurem vzrostl o 10 %;

M.  vzhledem k tomu, že další významné ekonomiky, jako je Japonsko, USA a Čína, již se Singapurem uzavřely dohody o volném obchodu, což z hlediska hospodářské soutěže znevýhodňuje Evropskou unii;

N.  vzhledem k tomu, že z posouzení dopadů dohody o volném obchodu mezi EU a ASEAN na na obchod a udržitelnost vypracovaného v roce 2009 vyplývá, že tato dvoustranná dohoda o volném obchodu bude z hlediska národního důchodu, HDP a zaměstnanosti přínosná pro obě strany; vzhledem k tomu, že nebylo vypracováno žádné posouzení dopadů na obchod a udržitelnost, které by se týkalo přímo obchodních vztahů mezi EU a Singapurem v posledních letech;

O.  vzhledem k tomu, že analýza hospodářského dopadu dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem, kterou provedla Evropská komise v roce 2013, uvedla, že HDP Singapuru by mohl vzrůst o 0,94 %, tj. o 2,7 miliardy EUR, a HDP EU o 550 milionů EUR;

1.  vítá dohodu o volném obchodu, která byla podepsána v Bruselu dne 19. října 2018;

2.  zdůrazňuje, že jednání byla původně uzavřena v roce 2012 a zakládala se na směrnicích Rady pro jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a ASEAN přijatých v dubnu 2007; vyjadřuje politování nad velkým zpožděním, které doprovázelo předložení této smlouvy k ratifikaci a které bylo mimo jiné důsledkem toho, že Komise požádala Evropský soudní dvůr o posudek, aby se vyjasnila otázka, zda záležitosti, které tato dohoda pokrývá, spadají do výlučné pravomoci EU nebo do sdílené pravomoci; vítá právní jednoznačnost, kterou poskytl posudek Evropského soudního dvora, a domnívá se, že se posílila legitimní demokratická úloha Evropského parlamentu a objasnily se pravomoci EU v oblasti obchodní politiky; vítá, že navzdory tomuto zpoždění Singapur nepolevil ve své angažovanosti, a žádá, aby tato dohoda vstoupila bezodkladně v platnost v okamžiku její ratifikace Parlamentem;

3.  domnívá se, že má zásadní význam, aby EU byla v čele otevřeného obchodního systému založeného na pravidlech, a vítá skutečnost, že deset let po začátku jednání je dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem důležitým prvkem takovéhoto postavení EU; žádá proto Komisi a členské státy, aby aktivně oslovily další globální partnery s cílem pokročit v oblasti ambiciózního světového programu týkajícího se spravedlivého a otevřeného obchodu, přičemž by měly vycházet ze zkušeností získaných v souvislosti s dohodou o volném obchodu se Singapurem;

4.  zdůrazňuje hospodářský a strategický význam této dohody, neboť Singapur je centrem celého regionu ASEAN; považuje tuto dohodu za důležitý krok k obchodním a investičním dohodám s ostatními členskými státy sdružení ASEAN, který vytváří jejich precedens, a domnívá se, že se jedná základní kámen budoucí meziregionální spolupráce v oblasti obchodu; rovněž zdůrazňuje, že se díky této dohodě zabrání tomu, aby vývozci z EU byli konkurenčně znevýhodněni oproti podnikům z jiných zemí CPTPP a RCEP; vítá skutečnost, že uzavření této dohody v rámci globální agendy EU pro volný obchod přinese nejenom velké výhody pro spotřebitele, ale i pro zaměstnance;

5.  poznamenává, že Singapur již odstranil většinu svých cel na výrobky z EU a že tato dohoda zcela odstraní oněch několik zbývajících cel, jakmile vstoupí v platnost,

6.  vítá, že Singapur odstraní určitá opatření, která by mohla představovat překážky obchodu, jako jsou dvojí bezpečnostní testy automobilů a jejich dílů a elektroniky, což zjednoduší vývoz zboží z podniků EU do Singapuru;

7.  zdůrazňuje, že dohoda zajistí společnostem EU lepší přístup na singapurský trh se službami, jako jsou finanční, telekomunikační a poštovní služby, inženýrské služby, služby architektů a námořní doprava, a že se tato liberalizace řídí přístupem založeným na „pozitivním seznamu“;

8.  v souvislosti s liberalizací finančních služeb připomíná, že dohoda obsahuje doložku o výjimce týkající se obezřetnostních opatření, která stranám umožňuje přijmout nebo zachovat určitá opatření z důvodu obezřetnosti, zejména na ochranu střadatelů a investorů a k zajištění integrity a stability a finančních systémů stran;

9.  vítá skutečnost, že Singapur dne 21. června 2017 podepsal Mnohostrannou dohodu příslušných orgánů (MCAA), jejímž cílem je zavést celosvětový standard pro automatickou výměnu informací týkajících se daní, a že Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dne 30. června 2017 oznámil svůj úmysl spustit automatickou výměnu na základě uvedené dohody se všemi členskými státy EU, s nimiž neměl pro tento účel uzavřenou dvoustrannou dohodu; konstatuje, že Singapur není ani na „černé listině“, ani na „kontrolním seznamu“ v rámci seznamu nespolupracujících jurisdikcí, který vypracovává skupina pro kodex chování EU, přestože některé nevládní organizace Singapur kritizovaly za to, že poskytuje daňové pobídky společnostem;

10.  poukazuje na lepší přístup na singapurský trh veřejných zakázek na základě této dohody oproti Dohodě o vládních zakázkách (GPA); zdůrazňuje, že při zadávání veřejných zakázek by měla být zohledněna i sociální a environmentální kritéria; zdůrazňuje, že zadávání veřejných zakázek musí v EU i v Singapuru nadále sloužit nejlepšímu zájmu občanů;

11.  vítá, že Singapur souhlasil s tím, že vytvoří registrační systém zeměpisných označení, který poskytne ochranu asi 190 zeměpisným označením z EU, přičemž další bude možné přidat v pozdější fázi; připomíná, že v roce 2016 EU do Singapuru vyvezla zemědělské a potravinářské výrobky v hodnotě 2,2 miliardy EUR, a podotýká, že Singapur je pro EU pátým největším trhem pro vývoz potravin a nápojů v Asii a unijním zemědělcům a zemědělsko-potravinářským výrobcům skýtá významné možnosti; vítá proto závazek Singapuru uvedený v této dohodě, totiž zachovat nulovou výši cel na zemědělsko-potravinářské výrobky, a zavedení systému certifikace unijních výrobců masa, kteří usilují o vývoz do Singapuru; vyjadřuje nicméně politování nad tím, že dohoda o volném obchodu se Singapurem nezajišťuje automatickou ochranu 196 zeměpisných označení EU, která jsou zařazena do přílohy ke kapitole o duševním vlastnictví, neboť pro zajištění ochrany bude nutné všechna zeměpisná označení (bez ohledu na původ) posoudit a zveřejnit (a případně řešit námitky) v souladu s registračním postupem v Singapuru; zdůrazňuje, že prováděcí právní předpisy týkající se zeměpisného označení, které zřizují rejstřík Singapuru pro zeměpisná označení a zavádí postup jejich registrace, vstoupí v platnost v okamžiku ratifikace dohody Parlamentem; žádá singapurské orgány, aby okamžitě zahájily práci na postupu registrace a aby co nejdříve zřídily rejstřík a zahájily jeho činnost v okamžiku ratifikace dohody Parlamentem; vybízí Komisi, aby i nadále intenzivně spolupracovala se singapurskými orgány na tom, aby byla zajištěna ochrana co největšího počtu zeměpisných označení EU v souladu s podmínkami stanovenými v dohodě o volném obchodu bez výjimek a omezení (včetně příloh nebo poznámek pod čarou);

12.  zdůrazňuje skutečnost, že dohoda uznává právo členských států vymezovat a poskytovat veřejné služby na všech úrovních a nebrání vládám, aby kteroukoliv privatizovanou službu opět převedly do veřejného sektoru;

13.  poukazuje na to, že dohoda zachovává právo EU ponechat si a uplatňovat své vlastní normy na veškeré zboží a služby prodávané v EU a že tedy veškerý dovoz ze Singapuru musí splňovat normy EU; zdůrazňuje, že by normy EU nikdy neměly být považovány za překážku obchodu, a poukazuje na význam prosazování těchto norem na globální úrovni; zdůrazňuje, že nic v této dohodě nebrání uplatňování zásady předběžné opatrnosti, jak je stanovena ve Smlouvě o fungování Evropské unie;

14.  poukazuje na význam odpovědné obchodní politiky, která by byla založena na hodnotách, a na nutnost prosazovat udržitelný rozvoj; vítá proto skutečnost, že se obě strany v kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji zavázaly k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a práce a dohodu lze tedy považovat za progresivní obchodní dohodu; konstatuje, že dohoda obsahuje také kapitolu týkající se necelních překážek pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů; zdůrazňuje, že dohoda mezi EU a Singapurem by mohla představovat nástroj v boji proti změně klimatu a k urychlení a zintenzivnění opatření a investic nezbytných pro udržitelnou, nízkouhlíkovou budoucnost; vyzývá EU a Singapur, aby přijaly všechna nezbytná opatření k dosahování cílů udržitelného rozvoje;

15.  připomíná, že se strany zavázaly k trvalému úsilí o ratifikaci a účinné provedení základních úmluv Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“); všímá si informací, které singapurská vláda dosud poskytla o tom, jak dodržuje ustanovení tří dosud neratifikovaných úmluv MOP, a to Úmluvy o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, Úmluvy o diskriminaci a Úmluvy o nucené práci, a vyzývá Singapur, aby s MOP dále spolupracoval s cílem pokročit směrem k dosažení úplného souladu s jejich obsahem, a nakonec k jejich ratifikaci v přiměřeném časovém rámci;

16.  vítá závazek účinně provádět mnohostranné dohody v oblasti životního prostředí, jako je Pařížská dohoda o změně klimatu, a závazek k udržitelnému obhospodařování lesů a řízení rybolovu;

17.  zdůrazňuje, že spolupráce v oblasti regulace je dobrovolná a v žádném případě by neměla omezovat právo na regulaci;

18.  pobízí smluvní strany k tomu, aby plně uplatňovaly ustanovení týkající se spolupráce v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a aby co nejdříve po vstupu dohody o volném obchodu v platnost vytvořily společnou pracovní skupinu a dohodly se s její pomocí na akčním plánu pro příslušná odvětví, jako jsou dobré životní podmínky ryb v akvakultuře;

19.  poukazuje na důležitost zapojení občanské společnosti a sociálních partnerů do sledování provádění této dohody a požaduje rychlé zřízení domácích poradních skupin v návaznosti na vstup dohody v platnost a vyvážené zastoupení občanské společnosti v těchto skupinách; vyzývá Komisi, aby na tyto mechanismy přidělila dostateční finanční prostředky s cílem umožnit jejich účinné fungování a aby poskytla podporu pro zajištění konstruktivní účasti občanské společnosti;

20.  konstatuje, že Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem stanovuje možnost EU pozastavit dohodu o volném obchodu v případě porušování základních lidských práv ze strany Singapuru;

21.  vyzývá Komisi, aby řádně uplatnila doložku dohody týkající se obecného přezkumu, a to co nejdříve, s cílem posílit vymahatelnost ustanovení v oblasti práce a životního prostředí, mimo jiné prostřednictvím sankčního mechanismu jakožto krajního opatření;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Singapurské republiky.

(1) Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 30.
(2) Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 21.
(3) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0088.

Poslední aktualizace: 14. února 2019Právní upozornění