Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0093M(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0048/2019

Ingivna texter :

A8-0048/2019

Debatter :

PV 12/02/2019 - 20
CRE 12/02/2019 - 20

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0089

Antagna texter
PDF 145kWORD 49k
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
P8_TA-PROV(2019)0089A8-0048/2019

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 13 februari 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07971/2018),

–  med beaktande av den föreslagna texten till ett frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore som i stort återspeglar det avtal som paraferades den 20 september 2013,

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (COM(2018)0194),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 91, 100.2, 207.4, 218.6 andra stycket a led v och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0446/2018),

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Singapore, som ska undertecknas den 19 oktober 2018,

–  med beaktande av det yttrande 2/15 av den 16 maj 2017 från domstolen, i enlighet med artikel 218.11 i EUF-fördraget, som begärdes av kommissionen den 10 juli 2015,

–  med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2016 om en ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 3 februari 2016 med Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA)(2),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2015 Handel för alla – Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik,

–  med beaktande av rådets beslut av den 22 december 2009 om att föra bilaterala förhandlingar om ett frihandelsavtal med enskilda medlemsstater i Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), och att börja med Singapore,

–  med beaktande av förhandlingsdirektiven av den 23 april 2007 för ett mellanregionalt frihandelsavtal med medlemsstaterna i Asean,

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt avdelning V om unionens yttre åtgärder,

–  med beaktande av EUF-fördraget, i synnerhet artiklarna 91, 100, 168 och 207 jämförda med artikel 218.6 a v,

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 13 februari 2019(3) om utkastet till rådets beslut,

–  med beaktande av artikel 99.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A8-0048/2019), och av följande skäl:

A.  EU och Singapore delar viktiga värderingar, däribland demokrati, rättsstatlighet, respekt för de mänskliga rättigheterna, kulturell och språklig mångfald och ett starkt åtagande till förmån för öppen och regelbaserad handel och det multilaterala handelssystemet.

B.  Detta är det första bilaterala handelsavtal som slutits mellan EU och en medlemsstat i Asean och en viktig språngbräda mot ett slutmål i form av ett mellanregionalt frihandelsavtal. Avtalet kommer även att fungera som riktmärke för de avtal som EU för närvarande förhandlar med de övriga större ekonomierna i Asean.

C.  Inom Aseanregionen är Singapore EU:s i särklass största handelspartner, och svarar för knappt en tredjedel av handeln med varor och tjänster mellan EU och Asean, och ungefär två tredjedelar av investeringarna mellan de båda regionerna.

D.  Handeln mellan EU och Singapore uppgår till över 50 miljarder euro per år.

E.  90 % av den framtida tillväxten i världsekonomin förutspås skapas utanför EU, och framför allt i Asien.

F.  Singapore är part i det övergripande och progressiva avtalet för Stillahavspartnerskap (CPTPP) och i de pågående förhandlingarna om det regionala övergripande ekonomiska partnerskapet (RCEP).

G.  Singapore är en höginkomstekonomi med en bruttonationalinkomst på 52 600 US-dollar per capita år 2017. Dess ekonomiska tillväxt har varit bland de högsta i världen, med ett årligt genomsnitt på 7,7 % sedan självständigheten.

H.  Singapore rankas bland de länder i världen som det är enklast att göra affärer med, landet är en av världens mest konkurrenskraftiga ekonomier och ett av de minst korrupta länderna i världen.

I.  Tillverkningssektorn, särskilt inom elektronik och precisionsmekanik, samt tjänstesektorn är fortfarande de två pelarna i Singapores ekonomi som präglas av ett högt mervärde.

J.  Singapore är en global aktör inom finansiella tjänster och försäkringstjänster.

K.  Över 10 000 europeiska företag har egna regionala kontor i Singapore och verkar i en miljö med juridisk trygghet och säkerhet. Omkring 50 000 europeiska företag exporterar till Singapore, varav 83 % är små och medelstora företag.

L.  Frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Singapore (EUSFTA) kommer sannolikt att få en mycket positiv effekt på handels- och investeringsflödena mellan EU och Singapore. I en studie från 2018 som sammanställts för Europaparlamentet uppskattade det att handelsvolymerna mellan EU och Singapore under de första fem åren skulle öka med 10 %.

M.  Andra stora ekonomier såsom Japan, Förenta staterna och Kina har redan ingått frihandelsavtal med Singapore, något som gör att Europeiska unionen missgynnas konkurrensmässigt.

N.  I konsekvensbedömningen avseende handel och hållbarhet för 2009 års frihandelsavtal mellan EU och Asean konstaterades att detta bilaterala frihandelsavtal skulle vara ömsesidigt fördelaktigt när det gäller nationalinkomst, BNP och sysselsättning. Det har inte gjorts någon konsekvensbedömning avseende handel och hållbarhet som specifikt skulle avse handelsförbindelserna mellan EU och Singapore och en mer aktuell period.

O.  I den ekonomiska konsekvensanalysen för frihandelsavtalet mellan EU och Singapore som utfördes av Europeiska kommissionen 2013, fastställdes det att Singapores BNP skulle kunna öka med 0,94 % eller 2,7 miljarder euro och EU:s BNP med 550 miljoner euro.

1.  Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av frihandelsavtalet i Bryssel den 19 oktober 2018.

2.  Europaparlamentet betonar att förhandlingarna ursprungligen slutfördes 2012, och grundade sig på de förhandlingsdirektiv för ett frihandelsavtal mellan EU och Asean som rådet hade antagit i april 2007. Europaparlamentet beklagar den långa förseningen när det gäller ratificeringen av avtalet, vilket bland annat berodde på kommissionens begäran om ett yttrande från Europeiska unionens domstol, i syfte att klargöra huruvida frågor som omfattas av avtalet omfattas av EU:s exklusiva befogenhet eller av delad befogenhet. Parlamentet välkomnar den juridiska tydlighet som Europeiska unionens domstol har gett i sitt yttrande, och anser att detta har stärkt Europaparlamentets demokratiskt legitima roll och klarlagt EU:s befogenheter för handelspolitiken. Parlamentet välkomnar Singapores fortsatta engagemang trots denna försening och begär att avtalet ska träda i kraft snabbt, så snart det har ratificerats av parlamentet.

3.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att EU fortsätter att gå i spetsen för ett öppet och regelbaserat handelssystem, och välkomnar att frihandelsavtalet mellan EU och Singapore nu, tio år efter det att förhandlingarna inleddes, är en viktig del av detta. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att aktivt nå ut till andra globala partner i en fortsatt strävan efter en ambitiös, global, rättvis och öppen handelsagenda och dra lärdom av och bygga vidare på frihandelsavtalet med Singapore.

4.  Europaparlamentet betonar detta avtals ekonomiska och strategiska betydelse, eftersom Singapore är ett centrum i hela Aseanregionen. Parlamentet anser att detta avtal är ett viktigt steg mot, och kommer att märka ut riktningen för, handels- och investeringsavtal med andra medlemsstater i Asean, och att det är en språngbräda för ett framtida mellanregionalt handelsavtal. Parlamentet betonar också att detta avtal kommer att göra så att exportörer i EU inte får någon konkurrensnackdel gentemot företag från de övriga CPTPP- och RCEP-länderna. Parlamentet välkomnar att ingåendet av detta avtal, som en del av EU:s globala agenda för rättvis och öppen handel, inte bara kommer att medföra stora fördelar för konsumenter, utan även för arbetstagare.

5.  Europaparlamentet noterar att Singapore redan hade tagit bort de flesta av sina tullavgifter på produkter från EU, och att detta avtal kommer att undanröja det fåtal som kvarstår från och med dess ikraftträdande.

6.  Europaparlamentet välkomnar att Singapore kommer att upphöra med vissa åtgärder som skulle kunna utgöra handelshinder, t.ex. dubbla säkerhetstester i bilar och bildelar och elektronik, vilket kommer att förenkla exporten av varor från företag i EU till Singapore.

7.  Europaparlamentet betonar att avtalet kommer att ge företag från EU bättre tillgång till marknaden för tjänster i Singapore, t.ex. finansiella tjänster, telekomtjänster, ingenjörstjänster, arkitekttjänster, sjöfarts- och posttjänster, och att en sådan liberalisering sker enligt positivlistor.

8.  Europaparlamentet påminner när det gäller liberalisering av finansiella tjänster om att avtalet innehåller en försiktighetsklausul där parterna tillåts att anta eller behålla åtgärder av försiktighetsskäl och särskilt att skydda insättare och investerare, och säkerställa integriteten och stabiliteten för parternas finansiella system.

9.  Europaparlamentet välkomnar att Singapore den 21 juni 2017 undertecknade det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om genomförandet av den globala standarden för automatiskt utbyte av information för skatteändamål, och landets anmälan till OECD den 30 juni 2017 av sin avsikt att aktivera automatiska utbyten inom ramen för detta avtal med alla EU-medlemsstater för vilka det saknades ett bilateralt avtal för samma ändamål. Parlamentet konstaterar att Singapore varken finns med på ”svarta listan” eller på bevakningslistan (watchlist) i den förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet som upprättats av EU:s uppförandekodgrupp, trots att landet har kritiserats av vissa icke-statliga organisationer för att erbjuda skattelättnader för företag.

10.  Europaparlamentet betonar den förbättrade tillgången enligt detta avtal till Singapores marknad för offentlig upphandling, jämfört med bestämmelserna i avtalet om offentlig upphandling. Parlamentet betonar att sociala och miljömässiga kriterier även bör tas i beaktande när offentliga upphandlingskontrakt tilldelas. Parlamentet framhäver att den offentliga upphandlingen i både EU och Singapore även i fortsättningen måste tjäna medborgarnas intressen.

11.  Europaparlamentet välkomnar att Singapore gick med på att inrätta ett system för geografiska beteckningar, vilket kommer att skydda omkring 190 av EU:s geografiska beteckningar, med möjligheten att lägga till fler i ett senare skede. Parlamentet påminner om att EU år 2016 exporterade jordbruksprodukter för 2,2 miljarder euro till Singapore, och konstaterar att Singapore är Asiens femte största marknad för EU:s export av livsmedel och drycker, vilket ger betydande möjligheter för EU:s jordbrukare och jordbruksbaserade livsmedelsföretag. Parlamentet välkomnar därför Singapores åtaganden i detta avtal att behålla nolltullsatser för jordbruksbaserade livsmedel och att inrätta ett system för certifiering av köttproducerande anläggningar i EU som vill exportera till Singapore. Parlamentet beklagar emellertid att avtalet inte ger ett automatiskt skydd för de 196 geografiska beteckningar i EU som finns med i bilagan till kapitlet om immaterialrätt, eftersom alla geografiska beteckningar, oavsett ursprung, kommer att behöva genomgå granskning och offentliggörande (och eventuellt bli föremål för invändningar), i enlighet med registreringsförfarandet i Singapore, för att kunna skyddas. Parlamentet understryker att genomförandelagstiftningen för geografiska beteckningar, genom vilken Singapores register över geografiska beteckningar och registreringsförfarandet för geografiska beteckningar inrättas, kommer att träda i kraft efter det att parlamentet ratificerat avtalet. Parlamentet uppmanar de singaporianska myndigheterna att omedelbart inleda arbetet med registreringsförfarandet och att snarast upprätta registret och se till att det träder i kraft efter parlamentets ratificering av avtalet. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta arbeta intensivt med de singaporianska myndigheterna för att säkerställa att alla EU:s geografiska beteckningar, utan undantag eller begränsningar, skyddas i enlighet med de skyddsvillkor som fastställs i frihandelsavtalet (inbegripet bilagor eller fotnoter).

12.  Europaparlamentet betonar att avtalet erkänner rätten hos medlemsstater på alla nivåer att definiera och tillhandahålla offentliga tjänster och hindrar inte regeringar från att återföra någon privatiserad tjänst tillbaka till den offentliga sektorn.

13.  Europaparlamentet understryker att avtalet skyddar EU:s rätt att behålla och tillämpa sina egna standarder på alla varor och tjänster som säljs i EU, och att all import från Singapore därför måste ske under iakttagande av EU:s standarder. Parlamentet betonar att EU:s standarder aldrig bör betraktas som handelshinder, och betonar vikten av att främja dessa standarder på global nivå. Parlamentet betonar att ingenting i avtalet förhindrar tillämpningen av försiktighetsprincipen, i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

14.  Europaparlamentet betonar betydelsen av en värdebaserad och ansvarsfull handelspolitik och behovet av att främja hållbar utveckling. Parlamentet välkomnar därför att båda parterna i kapitlet om handel och hållbar utveckling åtagit sig att säkerställa en hög nivå på miljö- och arbetarskyddet, och att detta avtal därmed kan betraktas som ett progressivt handelsavtal. Parlamentet noterar att avtalet även innehåller ett kapitel om icke-tariffära hinder för handel med produktion av förnybar energi. Parlamentet påpekar att avtalet mellan EU och Singapore skulle kunna vara ett instrument för att bekämpa klimatförändringarna och påskynda och intensifiera de åtgärder och investeringar som krävs för en hållbar framtid med låga koldioxidutsläpp. Parlamentet uppmanar EU och Singapore att vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra målen för hållbar utveckling.

15.  Europaparlamentet erinrar om att parterna har åtagit sig att göra fortlöpande insatser för att ratificera och på ett effektivt sätt genomföra ILO:s grundläggande konventioner. Parlamentet noterar den information som Singapores regering hittills lämnat med avseende på landets efterlevnad av tre återstående grundläggande ILO-konventioner, närmare bestämt konventionerna om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, om diskriminering och om tvångsarbete, och uppmanar Singapore att fördjupa dialogen med ILO i syfte att göra framsteg mot en fullständig anpassning till innehållet i dessa konventioner och i slutändan eftersträva att de ratificeras inom en rimlig tidsram.

16.  Europaparlamentet välkomnar åtagandet att på ett effektivt sätt genomföra sådana multilaterala miljöavtal som Parisavtalet om klimatförändringar och åtagandet till förmån för en hållbar förvaltning av skogar och fiske.

17.  Europaparlamentet understryker att regleringssamarbetet är frivilligt och bör inte på något sätt begränsa rätten att reglera,

18.  Europaparlamentet uppmanar parterna att dra full nytta av bestämmelserna om samarbete rörande djurskydd och att, så snart som möjligt efter att frihandelsavtalet trätt i kraft, upprätta en gemensam arbetsgrupp som kan komma överens om en åtgärdsplan som riktar sig till sådana relevanta sektorer, såsom fiskens välbefinnande inom vattenbruket.

19.  Europaparlamentet betonar att det civila samhällets och arbetsmarknadens parters deltagande i övervakningen av avtalets genomförande har en avgörande betydelse, och efterlyser att det snabbt inrättas inhemska rådgivargrupper efter att avtalet trätt i kraft, och begär även att det civila samhället ska vara företrätt i dessa på ett balanserat sätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att anslå tillräcklig finansiering för att dessa mekanismer ska kunna fungera effektivt, och att ge stöd för att se till att det civila samhället deltar på ett konstruktivt sätt.

20.  Europaparlamentet noterar att det i partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Singapore planeras för möjligheten för EU att avbryta tillämpningen av frihandelsavtalet i händelse av att Singapore kränker de grundläggande mänskliga rättigheterna.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt utnyttja avtalets allmänna översynsklausul för att stärka arbets- och miljöbestämmelsernas verkställbarhet, inbegripet som en sista utväg, genom en sanktionsbaserad mekanism.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Republiken Singapores regering och parlament.

(1) EUT C 101, 16.3.2018, s. 30.
(2) EUT C 35, 31.1.2018, s. 21.
(3) Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0088.

Senaste uppdatering: 14 februari 2019Rättsligt meddelande