Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0196(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0043/2019

Внесени текстове :

A8-0043/2019

Разисквания :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Обяснение на вота
PV 27/03/2019 - 18.11

Приети текстове :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Приети текстове
PDF 569kWORD 164k
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях ***I
P8_TA-PROV(2019)0096A8-0043/2019

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 февруари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие
Предложение за
Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите
за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда, че за да засили своето икономическо, социално и териториално сближаване, Съюзът трябва да си поставя за цел да намали разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони или острови, и че специално внимание трябва да се отделя на селските райони, районите, засегнати от индустриалния преход, и регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия. Член 175 от ДФЕС изисква Съюзът да подкрепя осъществяването на тези цели чрез действията, които предприема посредством Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство – секция „Ориентиране“, Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Европейската инвестиционна банка и други инструменти. Член 322 от ДФЕС съдържа правното основание за приемане на финансови норми, които определят реда и условията за установяване и изпълнение на бюджета, както и за представяне и проверка на отчетите, както и за контрола върху отговорността на финансовите оператори.
(1)  Член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда, че за да засили своето икономическо, социално и териториално сближаване, Съюзът трябва да си поставя за цел да намали разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони или острови, и че специално внимание трябва да се отделя на селските райони, районите, засегнати от индустриалния преход, и регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия. Тези региони се възползват най-вече от политиката на сближаване. Член 175 от ДФЕС изисква Съюзът да подкрепя осъществяването на тези цели чрез действията, които предприема посредством Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство – секция „Ориентиране“, Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Европейската инвестиционна банка и други инструменти. Член 322 от ДФЕС съдържа правното основание за приемане на финансови норми, които определят реда и условията за установяване и изпълнение на бюджета, както и за представяне и проверка на отчетите, както и за контрола върху отговорността на финансовите оператори.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1а)  За бъдещето на Европейския съюз и неговите граждани е важно политиката на сближаване да остане основната инвестиционна политика на Съюза, като се запази нейното финансиране през периода 2021 – 2027 г. поне на равнището на програмния период 2014 – 2020 г. Новото финансиране за други области на дейност или за програми на Съюза не следва да бъде в ущърб на Европейския фонд за регионално развитие, на Европейския социален фонд+ или на Кохезионния фонд.
Изменение 430
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  С цел подобряване на координацията и хармонизиране на изпълнението на фондовете на Съюза, които се изпълняват при споделено управление, а именно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд+ (ЕСФ+), Кохезионния фонд, и на мерките, финансирани при споделено управление по Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище и миграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Фонда за интегрирано управление на границите (ИУГВ), следва да бъдат определени финансови правила въз основа на член 322 от ДФЕС за всички тези фондове („фондовете“), които ясно да определят обхвата на прилагане на съответните разпоредби. Освен това следва да бъдат определени общоприложими разпоредби на основание член 177 от ДФЕС, които да обхванат специалните правила на политиката за ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ЕФМДР.
(2)  С цел подобряване на координацията и хармонизиране на изпълнението на фондовете на Съюза, които се изпълняват при споделено управление, а именно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд+ (ЕСФ+), Кохезионния фонд, и на мерките, финансирани при споделено управление по Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище и миграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Фонда за интегрирано управление на границите (ИУГВ), следва да бъдат определени финансови правила въз основа на член 322 от ДФЕС за всички тези фондове („фондовете“), които ясно да определят обхвата на прилагане на съответните разпоредби. Освен това следва да бъдат определени общоприложими разпоредби на основание член 177 от ДФЕС, които да обхванат специалните правила на политиката за ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд, ЕФМДР и в определена степен Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР ).
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Най-отдалечените региони и северните региони с много ниска гъстота на населението следва да се ползват от специални мерки и от допълнително финансиране съгласно член 349 от ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.
(4)  Най-отдалечените региони и северните региони с много ниска гъстота на населението следва да се ползват от специални мерки и от допълнително финансиране съгласно член 349 от ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г., за да се справят със специфичните недостатъци, свързани с тяхното географско местоположение.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  При изпълнението на фондовете следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки следва да спазват и задълженията по силата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да осигурят достъпност съгласно член 9 от нея и съгласно законодателството на Съюза за хармонизиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравнопоставеността и да насърчават равенството между мъжете и жените и интегрирането на перспективата за равенство между половете, както и да се противопоставят на дискриминацията по пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Фондовете не следва да подпомагат действия, които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация. Целите на фондовете следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“. За да се защити целостта на вътрешния пазар, операциите в полза на предприятия са в съответствие с правилата за държавна помощ на Съюза, определени в членове 107 и 108 от ДФЕС.
(5)  При изпълнението на фондовете следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки следва да спазват и задълженията по силата на Конвенцията на ООН за правата на детето и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да осигурят достъпност съгласно член 9 от нея и съгласно законодателството на Съюза за хармонизиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите. В този контекст фондовете следва да се изпълняват по начин, който насърчава деинституционализацията и грижите в общността. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравнопоставеността и да насърчават равенството между мъжете и жените и интегрирането на перспективата за равенство между половете, както и да се противопоставят на дискриминацията по пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Фондовете не следва да подпомагат действия, които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация или изключване, или да подпомагат инфраструктура, която е недостъпна за хора с увреждане. Целите на фондовете следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“ и като се отчитат ангажиментите, договорени в рамките на Парижкото споразумение. За да се защити целостта на вътрешния пазар, операциите в полза на предприятия са в съответствие с правилата за държавна помощ на Съюза, определени в членове 107 и 108 от ДФЕС. Бедността е едно от най-големите предизвикателства за ЕС. Ето защо фондовете следва да допринасят за премахването на бедността. Те следва да допринасят и за изпълнението на ангажимента на Съюза и на неговите държави членки за постигане на целите за устойчиво развитие на ООН.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, фондовете ще допринесат за координиране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на 25% от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата.
(9)  Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, фондовете ще допринесат за координиране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на 25% от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата. Механизмите за устойчивост на климата следва да бъдат неразделна част от планирането на програмите и тяхното изпълнение.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)
(9а)   Предвид въздействието на миграционните потоци от трети държави, политиката на сближаване следва да допринесе за процесите на интеграция, по-специално като предоставя инфраструктурна подкрепа на градовете и на местните и регионалните органи, които се намират на предна линия и са ангажирани в най-голяма степен с изпълнението на политиките на интеграция.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Част от бюджета на Съюза, разпределена за фондовете, следва да се изпълнява от Комисията при споделено управление с държавите членки по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) [номерът на новия Финансов регламент] на Европейския парламент и на Съвета12 („Финансовия регламент“). Поради това, когато изпълняват фондовете при споделено управление, Комисията и държавите членки следва да зачитат принципите, посочени във Финансовия регламент, като доброто финансово управление, прозрачността и недопускането на дискриминация.
(10)  Част от бюджета на Съюза, разпределена за фондовете, следва да се изпълнява от Комисията при споделено управление с държавите членки по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) [номерът на новия Финансов регламент] на Европейския парламент и на Съвета12 („Финансовия регламент“). Поради това, когато изпълняват фондовете при споделено управление, Комисията и държавите членки следва да зачитат принципите, посочени във Финансовия регламент, като доброто финансово управление, прозрачността и недопускането на дискриминация. Държавите членки следва да отговарят за изготвянето и изпълнението на програмите. Това следва да се извършва на подходящото териториално равнище в съответствие с тяхната институционална, правна и финансова рамка и от определените от тях органи за тази цел. Държавите членки следва да се въздържат от добавяне на правила, които усложняват използването на фондовете от страна на бенефициерите.
__________________
__________________
12 ОВ L […], […], стр. […].
12 ОВ L […], […], стр. […].
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Принципът на партньорство е основна черта на изпълнението на фондовете, надгражда подхода на многостепенното управление и гарантира участието на гражданското общество и социалните партньори. За да се осигури приемственост в организирането на партньорства, Делегиран регламент (ЕС) № 240/201413 на Комисията следва да продължи да се прилага.
(11)  Принципът на партньорство е основна черта на изпълнението на фондовете, надгражда подхода на многостепенното управление и гарантира участието на регионалните, местните и други публични органи, гражданското общество и социалните партньори. За да се осигури приемственост в организирането на партньорства, Комисията следва да бъде оправомощена да изменя и адаптира Делегиран регламент (ЕС) № 240/201413 на Комисията.
__________________
__________________
13 Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 1).
13 Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 1).
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  На равнището на Съюза рамката за определяне на националните приоритети за реформа и наблюдение на изпълнението им е европейският семестър за координация на икономическите политики. Държавите членки разработват собствени национални стратегии за многогодишни инвестиции в подкрепа на тези приоритети за реформа. Тези стратегии следва да бъдат представени заедно с годишните национални програми за реформи като начин за определяне и координиране на приоритетните инвестиционни проекти, които трябва да бъдат подпомогнати с финансиране от държавите членки и Съюза. Те следва също така да осигурят съгласуваното използване на финансирането от Съюза и да увеличат максимално добавената стойност на финансовото подпомагане, която получават по-специално фондовете, Европейския механизъм за стабилизиране на инвестициите и InvestEU.
заличава се
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Държавите членки следва да определят по какъв начин съответните препоръки за отделната държава („ПОД“), приети съгласно член 121, параграф 2 от ДФЕС и съответните препоръки на Съвета, приети съгласно член 148, параграф 4 от ДФЕС, се вземат предвид при изготвянето на програмните документи. През програмния период 2021 – 2027 г. държавите членки следва редовно да представят на мониторинговия комитет и на Комисията напредъка в изпълнението на програмите в подкрепа на препоръките за отделните държави. В рамките на междинен преглед държавите членки следва, наред с други елементи, да обмислят необходимостта от промени в програмите с цел отчитане на съответните ПОД, приети или изменени от началото на програмния период.
(13)  Държавите членки следва да вземат предвид съответните препоръки за отделната държава („ПОД“), приети съгласно член 121, параграф 2 от ДФЕС и съответните препоръки на Съвета, приети съгласно член 148, параграф 4 от ДФЕС, при изготвянето на програмните документи, когато са в съответствие с целите на програмата. През програмния период 2021 – 2027 г. държавите членки следва редовно да представят на мониторинговия комитет и на Комисията напредъка в изпълнението на програмите в подкрепа на препоръките за отделните държави, както и на Европейския стълб на социалните права. В рамките на междинен преглед държавите членки следва, наред с други елементи, да обмислят необходимостта от промени в програмите с цел отчитане на съответните ПОД, приети или изменени от началото на програмния период.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  При изготвянето на програмите си и определянето на нуждите от финансови средства за инвестиции в нисковъглеродни технологии държавите членки следва да вземат предвид съдържанието на своите проекти за национални планове в областта на енергетиката и климата, които предстои да се разработят съгласно Регламента относно управлението на Енергийния съюз14, както и резултата от процеса на даване на препоръките на Съюза по отношение на тези планове.
(14)  При изготвянето на програмите си, включително по време на междинния преглед, и определянето на нуждите от финансови средства за инвестиции в нисковъглеродни технологии държавите членки следва да вземат предвид съдържанието на своите проекти за национални планове в областта на енергетиката и климата, които предстои да се разработят съгласно Регламента относно управлението на Енергийния съюз14, както и резултата от процеса на даване на препоръките на Съюза по отношение на тези планове.
__________________
__________________
14 [Регламент относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].
14 [Регламент относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 (COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Споразумението за партньорство, изготвено от всяка държава членка, следва да бъде стратегически документ, направляващ преговорите между Комисията и съответната държава членка относно изготвянето на програмите. С цел намаляване на административната тежест по време на програмния период следва да не е необходимо да се изменят споразуменията за партньорство. За да се улесни планирането и да се избягва припокриване на съдържанието в програмните документи, споразуменията за партньорство могат да бъдат включени като част от дадена програма.
(15)  Споразумението за партньорство, изготвено от всяка държава членка, следва да бъде стратегически документ, направляващ преговорите между Комисията и съответната държава членка относно изготвянето на програмите. С цел намаляване на административната тежест по време на програмния период следва да не е необходимо да се изменят споразуменията за партньорство. За да се улесни планирането и да се избягва припокриване на съдържанието в програмните документи, следва да бъде възможно споразуменията за партньорство да бъдат включени като част от дадена програма.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Всяка държава членка следва да разполага с гъвкавост да дава принос към InvestEU за осигуряване на бюджетни гаранции за инвестициите в тази държава членка.
(16)  Всяка държава членка би могла да разполага с гъвкавост да дава принос към InvestEU за осигуряване на бюджетни гаранции за инвестициите в тази държава членка при определени условия, посочени в член 10 от настоящия регламент.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  За да се осигурят необходимите предпоставки за ефективното и ефикасно използване на подпомагането от Съюза, предоставяно чрез фондовете, следва да се определи ограничен списък от благоприятстващи условия, както и кратък и изчерпателен набор от обективни критерии за тяхната оценка. Всяко благоприятстващо условие следва да бъде свързано с една специфична цел и следва да се прилага автоматично, когато специфичната цел бъде избрана за получаване на подпомагане. Когато тези условия не са изпълнени, разходите, свързани с операциите по съответните специфични цели следва да не се включват в заявленията за плащане. За да се поддържа благоприятна инвестиционна рамка, трайното изпълняване на благоприятстващите условия следва редовно да се наблюдава. Важно е също така да се гарантира, че подбраните за подпомагане операции се изпълняват в съответствие с действащите стратегии и документи за планиране в основата на изпълнените благоприятстващи условия, като така се осигурява съгласуваността на съфинансираните операции с политическата рамка на Съюза.
(17)  За да се осигурят необходимите предпоставки за приобщаващото, недискриминационното, ефективното и ефикасно използване на подпомагането от Съюза, предоставяно чрез фондовете, следва да се определи ограничен списък от благоприятстващи условия, както и кратък и изчерпателен набор от обективни критерии за тяхната оценка. Всяко благоприятстващо условие следва да бъде свързано с една специфична цел и следва да се прилага автоматично, когато специфичната цел бъде избрана за получаване на подпомагане. Когато тези условия не са изпълнени, разходите, свързани с операциите по съответните специфични цели следва да не се включват в заявленията за плащане. За да се поддържа благоприятна инвестиционна рамка, трайното изпълняване на благоприятстващите условия следва редовно да се наблюдава. Важно е също така да се гарантира, че подбраните за подпомагане операции се изпълняват в съответствие с действащите стратегии и документи за планиране в основата на изпълнените благоприятстващи условия, като така се осигурява съгласуваността на съфинансираните операции с политическата рамка на Съюза.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Държавите членки следва да създадат рамка за качество на изпълнението за всяка програма, която да обхваща всички показатели, междинни цели и целеви стойности, по които се следи, отчита и оценява изпълнението на програмата.
(18)  Държавите членки следва да създадат рамка за качество на изпълнението за всяка програма, която да обхваща всички показатели, междинни цели и целеви стойности, по които се следи, отчита и оценява изпълнението на програмата. Това следва да позволи подборът и оценката на проектите да бъдат ориентирани към резултати.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Държавата членка следва да проведе междинен преглед на всяка от програмите, подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд. Този преглед следва да осигури пълноценно коригиране на програмите въз основа на качеството на изпълнението им, както и възможност да се отчетат новите предизвикателства и приложимите ПОД, издадени през 2024 г. Успоредно с това, наред с техническата корекция за 2025 г., през 2024 г. Комисията следва да направи преглед на общо разпределените за всички държави членки средства по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ на политиката на сближаване за годините 2025, 2026 и 2027, като приложи метода на разпределение, предвиден в съответния основен акт. Този преглед, заедно с резултатите от междинния преглед, следва да доведе до изменения в програмата, променящи разпределението на финансовите средства за 2025, 2026 и 2027 г.
(19)  Държавата членка следва да проведе междинен преглед на всяка от програмите, подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд. Този преглед следва да осигури пълноценно коригиране на програмите въз основа на качеството на изпълнението им, както и възможност да се отчетат новите предизвикателства и приложимите ПОД, издадени през 2024 г., както и на напредъка по националните планове в областта на енергетиката и климата и Европейския стълб на социалните права. Демографските предизвикателства също следва да се вземат предвид. Успоредно с това, наред с техническата корекция за 2025 г., през 2024 г. Комисията следва да направи преглед на общо разпределените за всички държави членки средства по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ на политиката на сближаване за годините 2025, 2026 и 2027, като приложи метода на разпределение, предвиден в съответния основен акт. Този преглед, заедно с резултатите от междинния преглед, следва да доведе до изменения в програмата, променящи разпределението на финансовите средства за 2025, 2026 и 2027 г.
Изменения 425/rev, 444/rev, 448 и 469
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Механизмите, които гарантират връзката между политиките на ЕС за финансиране и икономическото управление на Съюза, следва допълнително да се усъвършенстват, като на Комисията се позволи да представи предложение на Съвета за спиране на всички или на част от бюджетните кредити за поети задължения за една или няколко програми на съответната държава членка, когато тази държава членка не предприема ефективни действия в контекста на процеса на икономическо управление. За да се осигури еднакво изпълнение и с оглед на значимостта на финансовите въздействия на налаганите мерки, на Съвета следва да се предоставят изпълнителни правомощия, като той следва да действа въз основа на предложение на Комисията. За да се улесни приемането на решения, необходими за гарантирането на ефективни действия в контекста на процеса на икономическото управление, следва да се използва обратно квалифицирано мнозинство.
заличава се
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)
(20a)  Държавите членки биха могли в надлежно обосновани случаи да отправят искане за гъвкавост в настоящата рамка на Пакта за стабилност и растеж за публичните или равностойните на тях структурни разходи, подпомагани от публичната администрация чрез съфинансиране на инвестиции, активирани в рамките на финансирането от европейските структурни и инвестиционни фондове („ЕСИ фондовете“). Комисията следва внимателно да оцени съответното искане, когато определя фискалните корекции съгласно превантивната или корективната част от Пакта за стабилност и растеж.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)
(22а)  Големите проекти представляват значителен дял от разходите на Съюза и често са от стратегическо значение за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Поради това е оправдано операциите над определени прагове да продължават да подлежат на специални процедури за одобряване съгласно настоящия регламент. Прагът следва да бъде установен по отношение на общите допустими разходи, след като бъдат взети предвид очакваните нетни приходи. За да се осигури яснота, е целесъобразно да се определи какво следва да съдържа заявлението за голям проект с такава цел. Заявлението следва да съдържа необходимата информация за предоставяне на увереност, че финансовият принос от фондовете няма да доведе до значителна загуба на работни места в съществуващи обекти в рамките на Съюза. Държавата членка следва да предостави цялата необходима информация и Комисията следва да оцени големия проект, за да се определи дали исканото финансово участие е оправдано.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  За да бъде укрепен подходът за интегрирано териториално развитие, инвестициите под формата на териториални инструменти, като интегрираните териториални инвестиции (ИТИ), воденото от общностите местно развитие (ВОМР), както и всички останали териториални инструменти по цел на политиката „Европа по-близо до гражданите“, предоставящи подпомагане на инициативи, разработени от държавата членка за инвестиции, програмирани за ЕФРР, следва да се основават на териториалните и местните стратегии за развитие. За целите на ИТИ и териториалните инструменти, разработени от държавите членки, следва да бъдат определени минимални изисквания по отношение на съдържанието на териториалните стратегии. Тези териториални стратегии следва да бъдат разработени и одобрени на отговорността на съответните органи или организации. За да се осигури участието на съответните органи или организации в изпълнението на териториалните стратегии, те следва да носят отговорността за подбора на операциите, които ще бъдат подпомогнати или включени в този подбор.
(23)  За да бъде укрепен подходът за интегрирано териториално развитие, инвестициите под формата на териториални инструменти, като интегрираните териториални инвестиции (ИТИ), воденото от общностите местно развитие (ВОМР, известно като LEADER в контекста на ЕЗФРСР), както и всички останали териториални инструменти по цел на политиката „Европа по-близо до гражданите“, предоставящи подпомагане на инициативи, разработени от държавата членка за инвестиции, програмирани за ЕФРР, следва да се основават на териториалните и местните стратегии за развитие. Същото следва да се прилага и за свързани инициативи, като „Интелигентни села“. За целите на ИТИ и териториалните инструменти, разработени от държавите членки, следва да бъдат определени минимални изисквания по отношение на съдържанието на териториалните стратегии. Тези териториални стратегии следва да бъдат разработени и одобрени на отговорността на съответните органи или организации. За да се осигури участието на съответните органи или организации в изпълнението на териториалните стратегии, те следва да носят отговорността за подбора на операциите, които ще бъдат подпомогнати или включени в този подбор.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  За да бъде мобилизиран по-добре потенциалът на местно ниво, е необходимо да бъде подсилено и улеснено ВОМР. То следва да отчита местните потребности и потенциал, както и съответните социални и културни характеристики и следва да предвижда структурните промени, да изгражда капацитета на общността и да стимулира иновациите. Следва да се акцентира върху тясното сътрудничество и интегрираното използване на фондовете за изпълнение на стратегии за местно развитие. Местните групи за действие, представляващи интересите на общността, следва принципно да носят отговорността за изготвянето и изпълнението на стратегии за ВОМР. С цел да се улесни координираното подпомагане от различни фондове за стратегии за ВОМР и да се улесни тяхното изпълнение следва да се улесни използването на подход с „водещ фонд“.
(24)  За да бъде мобилизиран по-добре потенциалът на местно ниво, е необходимо да бъде подсилено и улеснено ВОМР. То следва да отчита местните потребности и потенциал, както и съответните социални и културни характеристики и следва да предвижда структурните промени, да изгражда капацитета на общността и административния капацитет и да стимулира иновациите. Следва да се акцентира върху тясното сътрудничество и интегрираното използване на фондовете за изпълнение на стратегии за местно развитие. Местните групи за действие, представляващи интересите на общността, следва принципно да носят отговорността за изготвянето и изпълнението на стратегии за ВОМР. С цел да се улесни координираното подпомагане от различни фондове за стратегии за ВОМР и да се улесни тяхното изпълнение следва да се улесни използването на подход с „водещ фонд“.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  С цел намаляване на административната тежест техническата помощ по инициатива на държавата членка следва да се изпълнява чрез фиксирана ставка въз основа на напредъка при изпълнението на програмата. Техническата помощ може да бъде допълнена от целеви мерки за изграждане на административен капацитет, при които се използват методи за възстановяване, които не са свързани с разходи. Действията и планираните резултати, както и съответните плащания от Съюза могат да бъдат договорени в пътна карта и могат да водят до плащания за резултати по места.
(25)  С цел намаляване на административната тежест техническата помощ по инициатива на държавата членка следва да се изпълнява чрез фиксирана ставка въз основа на напредъка при изпълнението на програмата. Техническата помощ може да бъде допълнена от целеви мерки за изграждане на административен капацитет, например оценка на набора от умения на човешките ресурси, при които се използват методи за възстановяване, които не са свързани с разходи. Действията и планираните резултати, както и съответните плащания от Съюза могат да бъдат договорени в пътна карта и могат да водят до плащания за резултати по места.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  С цел да се анализира качеството на изпълнение на програмите държавите членки следва да създадат мониторингови комитети. За ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд годишните доклади за изпълнението следва да се заменят с годишен структуриран политически диалог на базата на последната информация и последните данни относно изпълнението на програмите, предоставени от държавата членка.
(27)  С цел да се анализира качеството на изпълнение на програмите държавите членки следва да създадат мониторингови комитети, състоящи се също така от представители на гражданското общество и на социалните партньори. За ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд годишните доклади за изпълнението следва да се заменят с годишен структуриран политически диалог на базата на последната информация и последните данни относно изпълнението на програмите, предоставени от държавата членка.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.16, налице е нужда фондовете да се оценяват въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на ефектите на фондовете на място.
(28)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.16, налице е нужда фондовете да се оценяват въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на ефектите на фондовете на място. Когато е възможно, показателите следва да бъдат разработени по чувствителен спрямо измерението на пола начин.
_________________
_________________
16 OB L 123, 12.5.2016 г., стр. 13.
16 OB L 123, 12.5.2016 г., стр. 13.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  За да се гарантира наличието на подробна актуална информация относно изпълнението на програмите, следва да се изисква по-често докладване по електронен път на количествени данни.
(29)  За да се гарантира наличието на подробна актуална информация относно изпълнението на програмите, следва да се изисква ефективно и своевременно докладване по електронен път на количествени данни.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  С цел да се окаже подкрепа за изготвянето на свързани програми и дейности от следващия програмен цикъл Комисията следва да направи междинна оценка на фондовете. В края на програмния период Комисията следва да извърши последващи оценки на фондовете, които да се съсредоточат върху тяхното въздействие.
(30)  С цел да се окаже подкрепа за изготвянето на свързани програми и дейности от следващия програмен цикъл Комисията следва да направи междинна оценка на фондовете. В края на програмния период Комисията следва да извърши последващи оценки на фондовете, които да се съсредоточат върху тяхното въздействие. Резултатите от тези оценки следва да бъдат направени достъпни за обществеността.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 34
(34)  Що се отнася до безвъзмездните средства, предоставяни на бенефициерите, държавите членки следва във все по-голяма степен да използват опростени варианти за разходите. Прагът по отношение на задължителното използване на опростени варианти за разходите следва да бъде свързан с общите разходи на операцията, за да се гарантира еднакво третиране на всички операции под прага, независимо от това дали подпомагането е публично или частно.
(34)  Що се отнася до безвъзмездните средства, предоставяни на бенефициерите, държавите членки следва във все по-голяма степен да използват опростени варианти за разходите. Прагът по отношение на задължителното използване на опростени варианти за разходите следва да бъде свързан с общите разходи на операцията, за да се гарантира еднакво третиране на всички операции под прага, независимо от това дали подпомагането е публично или частно. Когато държава членка възнамерява да предложи използването на вариант с опростени разходи, тя би могла да се консултира с мониторинговия комитет.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 36
(36)  За да се оптимизира навлизането на съфинансирани инвестиции в опазването на околната среда, следва да бъдат гарантирани взаимодействия с програмата LIFE за действия в областта на околната среда и климата, по-специално чрез стратегически интегрирани проекти и стратегически проекти за природата по LIFE.
(36)  За да се оптимизира навлизането на съфинансирани инвестиции в опазването на околната среда, следва да бъдат гарантирани взаимодействия с програмата LIFE за действия в областта на околната среда и климата, по-специално чрез стратегически интегрирани проекти и стратегически проекти за природата по LIFE, както и чрез проекти, финансирани по „Хоризонт Европа“ и други програми на Съюза.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  За да се гарантира ефективност, справедливост и устойчиво въздействие на фондовете, следва да се предвидят разпоредби, които да гарантират дългосрочността на инвестициите в инфраструктура или производствени дейности и да предотвратят използването на фондовете за неправомерни облаги. При подбора на операции управляващите органи следва специално да следят за това да не се подпомага преместване и да третират сумите, неправомерно изплатени на операции, които не отговарят на изискването за дълготрайност, като нередности.
(38)  За да се гарантира приобщаващ характер, ефективност, справедливост и устойчиво въздействие на фондовете, следва да се предвидят разпоредби, които да гарантират липсата на дискриминация и дългосрочността на инвестициите в инфраструктура или производствени дейности и да предотвратят използването на фондовете за неправомерни облаги. При подбора на операции управляващите органи следва специално да следят за това да не се подпомага преместване и да третират сумите, неправомерно изплатени на операции, които не отговарят на изискването за дълготрайност, като нередности.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  С цел извличане на оптимална добавена стойност от инвестициите, финансирани изцяло или частично от бюджета на Съюза, следва да се търсят синергии, по-специално между фондове и пряко управляваните инструменти, включително инструмента за осъществяване на реформи. Тези синергии следва да се постигнат чрез основните механизми, а именно признаването на единни ставки за допустимите разходи по програма „Хоризонт Европа“ за подобна операция и възможността за една и съща операция да се съчетава финансиране от различни инструменти на Съюза, стига да се избягва двойното финансиране. Поради това настоящият регламент следва да установи правила за допълващо финансиране от фондовете.
(40)  С цел извличане на оптимална добавена стойност от инвестициите, финансирани изцяло или частично от бюджета на Съюза, следва да се търсят синергии, по-специално между фондове и пряко управляваните инструменти, включително инструмента за осъществяване на реформи. Тази координация на политиката следва да насърчава лесни за използване механизми и многостепенно управление. Тези синергии следва да се постигнат чрез основните механизми, а именно признаването на единни ставки за допустимите разходи по програма „Хоризонт Европа“ за подобна операция и възможността за една и съща операция да се съчетава финансиране от различни инструменти на Съюза, стига да се избягва двойното финансиране. Поради това настоящият регламент следва да установи правила за допълващо финансиране от фондовете.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 42 a (ново)
(42a)   Управляващите органи следва да имат възможността да прилагат финансовите инструменти чрез пряко възлагане на договор на групата на ЕИБ, на националните насърчителни банки и на международните финансови институции (МФИ).
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 44
(44)  Като спазват изцяло приложимите правила за държавните помощи и правилата за обществените поръчки, изяснени още по време на програмния период 2014 – 2020 г., управляващите органи следва да имат възможност да решават кои са най-подходящите варианти за изпълнение на финансови инструменти в отговор на специфичните потребности на целевите региони.
(44)  Като спазват изцяло приложимите правила за държавните помощи и правилата за обществените поръчки, изяснени още по време на програмния период 2014 – 2020 г., управляващите органи следва да имат възможност да решават кои са най-подходящите варианти за изпълнение на финансови инструменти в отговор на специфичните потребности на целевите региони. В тази рамка Комисията, в сътрудничество с Европейската сметна палата, следва да дава насоки на одиторите, управляващите органи и бенефициерите за оценяване на съответствието с държавната помощ и за разработване на схеми за държавна помощ.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 45 a (ново)
(45а)   С цел подобряване на отчетността и прозрачността, Комисията следва да предвиди система за разглеждане на жалби, достъпна за всички граждани и заинтересовани страни на всички етапи от подготовката и изпълнението на програмите, включително мониторинг и оценка.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 46
(46)  За да се ускори началото на изпълнението на програмите, следва да се улеснят разпоредбите за пренасяне на механизмите за изпълнението от предишния програмен период. Следва да се запази използването на компютризираните системи, създадени за предходния програмен период, които да се адаптират при нужда, освен ако не е необходимо използването на нова технология.
(46)  За да се ускори началото на изпълнението на програмите, следва да се улеснят разпоредбите за пренасяне на механизмите за изпълнението, включително административните и информационните системи от предишния програмен период, когато е възможно. Следва да се запази използването на компютризираните системи, създадени за предходния програмен период, които да се адаптират при нужда, освен ако не е необходимо използването на нова технология.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 48 a (ново)
(48a)  За да се подпомогне ефективното използване на фондовете, подкрепата на ЕИБ следва да бъде на разположение на всички държави членки по тяхно искане. Това би могло да обхваща изграждането на капацитет, подкрепата за определянето, подготовката и изпълнението на проекти, както и съвети относно финансови инструменти и инвестиционни платформи.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 50
(50)  За да се осигури подходящ баланс между ефективното и ефикасно изпълнение на фондовете и свързаните с него административни разходи и тежести, честотата, обхватът и приложното поле на проверките на управлението следва да се основават на оценка на риска, която взема предвид фактори като типа на изпълняваните операции, бенефициерите, както и на равнището на риска, установено при предишни проверки на управлението и одити.
(50)  За да се осигури подходящ баланс между ефективното и ефикасно изпълнение на фондовете и свързаните с него административни разходи и тежести, честотата, обхватът и приложното поле на проверките на управлението следва да се основават на оценка на риска, която взема предвид фактори като типа на изпълняваните операции, сложността и броя на операциите, бенефициерите, както и на равнището на риска, установено при предишни проверки на управлението и одити. Мерките за управление и контрол на фондовете следва да бъдат пропорционални на равнището на риск за бюджета на Съюза.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 58
(58)  Държавите членки следва също да предотвратяват, откриват и отстраняват ефективно с всякакви нередности, включително измами от страна на бенефициерите. Освен това, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/201318 и с регламенти (Евратом, ЕО) № 2988/9519 и (ЕО) № 2185/9620, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, с цел установяване дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/193921 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва наказателно измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/137122 относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, така че всички лица и субекти, получаващи средства на Съюза сътрудничат напълно за защитата на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската прокуратура (EPPO) и Европейската сметна палата (ЕСП), и гарантират, че всички трети страни, ангажирани с изпълнението на средства на Съюза, предоставят същите права. Държавите членки следва да докладват на Комисията за открити нередности, включително измами, за своите последващи действия, както и за последващи действия по разследванията на OLAF.
(58)  Държавите членки следва също да предотвратяват, откриват и отстраняват ефективно с всякакви нередности, включително измами от страна на бенефициерите. Освен това, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/201318 и с регламенти (Евратом, ЕО) № 2988/9519 и (ЕО) № 2185/9620, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, с цел установяване дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/193921 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва наказателно измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/137122 относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, така че всички лица и субекти, получаващи средства на Съюза сътрудничат напълно за защитата на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската прокуратура (EPPO) и Европейската сметна палата (ЕСП), и гарантират, че всички трети страни, ангажирани с изпълнението на средства на Съюза, предоставят същите права. Държавите членки следва да предоставят подробен доклад на Комисията за открити нередности, включително измами, за своите последващи действия, както и за последващи действия по разследванията на OLAF. Държавите членки, които не участват в засиленото сътрудничество с EPPO, следва да докладват на Комисията относно решенията, взети от националните разследващи органи във връзка със случаи на нередности, засягащи бюджета на Съюза.
__________________
__________________
18 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
18 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
19 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
19 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
20 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
20 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
21 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
21 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
22 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
22 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 61
(61)  Следва да бъдат установени обективни критерии за определяне на допустими региони и области, които да получат подпомагане от фондовете. За тази цел определянето на регионите и районите на равнището на Съюза следва да се основава на общата система за класификация на регионите, създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета23, изменен с Регламент (ЕС) № 868/2014 на Комисията24.
(61)  Следва да бъдат установени обективни критерии за определяне на допустими региони и области, които да получат подпомагане от фондовете. За тази цел определянето на регионите и районите на равнището на Съюза следва да се основава на общата система за класификация на регионите, създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета, изменен последно с Регламент (ЕС) № 2016/2066 на Комисията24.
__________________
__________________
23 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).
23 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).
24 Регламент (ЕС) № 868/2014 на Комисията от 8 август 2014 г. за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 241, 13.8.2014 г., стр. 1).
24 Регламент (ЕС) № 2066/2016 на Комисията от 21 ноември 2016 г. за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 322, 29.11.2016 г., стр. 1).
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 62
(62)  За да бъде установена подходяща финансова рамка за ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд, Комисията следва да определи годишното разпределение на наличните средства на държава членка по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ заедно със списък на допустимите региони, както и средствата за целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg). Предвид факта, че националните средства на държавите членки следва да се установят въз основа на статистическите данни и прогнозите, налични през 2018 г. и предвид несигурността на прогнозите, Комисията следва да направи преглед на общите отпуснати средства на всички държави членки през 2024 г. въз основа на наличните тогава последни статистически данни, и когато има кумулативно отклонение от повече от ± 5% – да коригира тези отпуснати средства за периода 2025 – 2027 г., за да може резултатите от междинния преглед и техническата корекция да бъдат отразени в измененията на програмите по едно и също време.
(62)  За да бъде установена подходяща финансова рамка за ЕФРР, ЕСФ+, ЕФМДР и Кохезионния фонд, Комисията следва да определи годишното разпределение на наличните средства на държава членка по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ заедно със списък на допустимите региони, както и средствата за целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg). Предвид факта, че националните средства на държавите членки следва да се установят въз основа на статистическите данни и прогнозите, налични през 2018 г. и предвид несигурността на прогнозите, Комисията следва да направи преглед на общите отпуснати средства на всички държави членки през 2024 г. въз основа на наличните тогава последни статистически данни, и когато има кумулативно отклонение от повече от ± 5% – да коригира тези отпуснати средства за периода 2025 – 2027 г., за да може резултатите от междинния преглед и техническата корекция да бъдат отразени в измененията на програмите по едно и също време.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 63
(63)  Проектите, свързани с трансевропейските транспортни мрежи съгласно Регламент (ЕС) [новият Регламент за МСЕ]25 ще продължат да бъдат финансирани от Кохезионния фонд както чрез споделено управление, така и чрез режим на пряко изпълнение по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ). В продължение на успешния подход от програмния период 2014-2020 г., 10 000 000 000 EUR от Кохезионния фонд следва да бъдат прехвърлени към Механизма за свързване на Европа.
(63)  Проектите, свързани с трансевропейските транспортни мрежи съгласно Регламент (ЕС) [новият Регламент за МСЕ]25 ще продължат да бъдат финансирани от Кохезионния фонд както чрез споделено управление, така и чрез режим на пряко изпълнение по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ). В продължение на успешния подход от програмния период 2014-2020 г., 4 000 000 000 EUR от Кохезионния фонд следва да бъдат прехвърлени към Механизма за свързване на Европа.
__________________
__________________
25 Регламент (ЕС) […] на Европейския парламент и на Съвета от […] относно [МСЕ] (ОВ L […], […] г., стр. […]).
25 Регламент (ЕС) […] на Европейския парламент и на Съвета от […] относно [МСЕ] (ОВ L […], […] г., стр. […]).
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 64
(64)  Известна част от средствата от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд следва да бъдат разпределени на Европейската инициатива за градовете, която следва да се изпълнява чрез пряко или непряко управление от Комисията.
(64)  Известна част от средствата от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд следва да бъдат разпределени на Европейската инициатива за градовете, която следва да се изпълнява чрез пряко или непряко управление от Комисията. В бъдеще следва да се обсъди допълнително специфичното подпомагане, предоставяно на регионите и общностите в неравностойно положение.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 65 a (ново)
(65a)   За да се преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени регионите със средни доходи, както е посочено в 7-ия доклад за сближаването1a (нисък растеж в сравнение с по-развитите региони, но и в сравнение с по-слабо развитите региони, като пред този проблем са изправени по-специално регионите, чийто БВП на глава от населението е между 90% и 100% от средния за ЕС-27), „регионите в преход“ следва да получат адекватно подпомагане и да бъдат определени като региони, чийто БВП на глава от населението е между 75% и 100% от средния за ЕС-27.
___________________
7-и доклад на Комисията относно икономическото, социалното и териториалното сближаване, озаглавен „Моят регион, моята Европа, нашето бъдеще – седми доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване“ (COM(2017)0583, 9 октомври 2017 г.).
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 66 a (ново)
(66a)  В контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза няколко региона и държави членки ще бъдат изложени в по-голяма степен на последиците от оттеглянето, отколкото останалите, поради географското си положение, природа и/или обхват на търговските си връзки. Ето защо е важно да се определят практически решения за подпомагане също в рамките на политиката на сближаване, за да се отговори на предизвикателствата, пред които са изправени засегнатите региони и държави членки след оттеглянето на Обединеното кралство. Освен това ще трябва да се установи постоянно сътрудничество, което да включва обмен на информация и на добри практики на равнището на най-засегнатите местни и регионални органи и държави членки.
Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 67
(67)  Необходимо е да се установят максимални ставки на съфинансиране в областта на политиката за сближаване по категории региони, с цел да се гарантира, че принципът за съфинансиране е спазен чрез подходящо ниво на публично или частно национално подпомагане. Тези ставки следва да отразяват равнището на икономическо развитие на регионите от гледна точка на БВП на глава от населението спрямо средната стойност за ЕС-27.
(67)  Необходимо е да се установят максимални ставки на съфинансиране в областта на политиката за сближаване по категории региони, с цел да се гарантира, че принципът за съфинансиране е спазен чрез подходящо ниво на публично или частно национално подпомагане. Тези ставки следва да отразяват равнището на икономическо развитие на регионите от гледна точка на БВП на глава от населението спрямо средната стойност за ЕС-27, като същевременно се запазва не по-малко благоприятно третиране поради промени в тяхната категоризация.
Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 69
(69)  Освен това правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъде делегирано на Комисията във връзка с установяването на критериите за определяне на случаите на нередности, които трябва да бъдат докладвани, определянето на единичната цена, еднократните суми и единните ставки, както и финансиране, което не е свързано с разходи, приложимо за всички държави членки, а също и определяне на стандартизирани готови методики за изготвяне на извадки.
(69)  Освен това правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъде делегирано на Комисията във връзка с изменението на Европейския кодекс на поведение за партньорство с цел адаптиране на кодекса към настоящия регламент, установяването на критериите за определяне на случаите на нередности, които трябва да бъдат докладвани, определянето на единичната цена, еднократните суми и единните ставки, както и финансиране, което не е свързано с разходи, приложимо за всички държави членки, а също и определяне на стандартизирани готови методики за изготвяне на извадки.
Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 70
(70)  От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(70)  От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи, прозрачни консултации с всички заинтересовани страни, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 73
(73)  Целите на настоящия регламент, а именно да засили икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и да определи общи финансови правила за част от бюджета на Съюза, изпълняван в споделено управление, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, от една страна поради степента на разминаване в развитието на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, както и ограничението на финансовите средства на държавите членки и регионите, а от друга страна поради необходимостта от съгласувана рамка за изпълнение, обхващаща няколко фонда на ЕС със споделено управление. Тъй като тези цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.
(73)  Целите на настоящия регламент, а именно да засили икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и да определи общи финансови правила за част от бюджета на Съюза, изпълняван в споделено управление, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, от една страна поради степента на разминаване в развитието на различните региони и конкретните предизвикателства, пред които са изправени най-необлагодетелстваните региони, както и ограничението на финансовите средства на държавите членки и регионите, а от друга страна поради необходимостта от съгласувана рамка за изпълнение, обхващаща няколко фонда на ЕС със споделено управление. Тъй като тези цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а
a)  финансовите правила за Европейския фонд за регионално развитие („ЕФРР“), Европейският социален фонд+ („ЕСФ+“), Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство („ЕФМДР“), фонд „Убежище и миграция“ („ФУМИ“), фонд „Вътрешна сигурност („ФВС“) и инструмента за управление на границите и визите („ИУГВ“) (наричани по-нататък заедно „фондовете“),
a)  финансовите правила за Европейския фонд за регионално развитие („ЕФРР“), Европейския социален фонд+ („ЕСФ+“), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони („ЕЗФРСР“), Европейския фонд за морско дело и рибарство („ЕФМДР“),фонд „Убежище и миграция“ („ФУМИ“), фонд „Вътрешна сигурност(„ФВС“) и инструмента за управление на границите и визите („ИУГВ“) (наричани по-нататък заедно „фондовете“),
Изменения 431
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б
б)  общи разпоредби, приложими за ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ЕФМДР.
б)  общи разпоредби, приложими за ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ЕФМДР, както и за ЕЗФРСР, съгласно предвиденото в параграф 1а от настоящия член.
Изменение 432
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 а (нов)
1a.   Дял I, глава I - член 2 - параграф 4 a, глава II - член 5, дял III, глава II - членове 22–28 и дял IV - глава III - раздел I - членове 41–43 се прилагат по отношение на мерките за подпомагане, финансирани от ЕЗФРСР, а дял I - глава 1 - член 2 - параграфи 15–25, както и дял V - глава II - раздел II - членове 52–56 се прилагат по отношение на финансовите инструменти, предвидени в член 74 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента относно стратегическите планове по ОСП] и подкрепяни в рамките на ЕЗФРСР.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
(1)  „съответни препоръки за отделните държави“, означава препоръки на Съвета, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, свързани със структурните предизвикателства, за чието преодоляване е уместно да се използват многогодишни инвестиции, попадащи в обхвата на фондовете, както е посочено в регламентите за отделните фондове, и съответните препоръки, приети в съответствие с член [XX] от Регламент (ЕС) [номер на новия Регламент относно управлението на Енергийния съюз] на Европейския парламент и на Съвета;
(1)  „съответни препоръки за отделните държави“, означава препоръки на Съвета, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и параграф 4 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, свързани със структурните предизвикателства, за чието преодоляване е уместно да се използват многогодишни инвестиции, попадащи в обхвата на фондовете, както е посочено в регламентите за отделните фондове, и съответните препоръки, приети в съответствие с член [XX] от Регламент (ЕС) [номер на новия Регламент относно управлението на Енергийния съюз] на Европейския парламент и на Съвета;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
(1а)   „благоприятстващо условие“ означава конкретно и точно определено условие, което има реална връзка с пряко въздействие върху ефективното и ефикасно изпълнение на дадена специфична цел на програмата;
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
(4а)  „програма“ в контекста на ЕЗФРСР означава стратегическите планове по ОСП, както са посочени в Регламент (EС) [...] (Регламента за стратегическите планове по ОСП);
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква в
в)  в контекста на схемите за държавни помощи – предприятието, което получава помощта;
в)  в контекста на схемите за държавни помощи – по целесъобразност, органът или предприятието, което получава помощта, освен когато помощта е по-малка от 200 000 EUR на предприятие, при което съответната държава членка може да реши, че бенефициер е органът, който предоставя помощта, без да се засягат регламенти (ЕС) № 1407/2013, (ЕС) № 1408/2013 и (ЕС) № 717/2014 на Комисията;
__________________
OВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 1.
OВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 9.
OВ L 190, 28.6.2014 г., стр. 45.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9
(9)  „фонд за малки проекти“ означава операция по програма от Interreg, насочена към подбора и изпълнението на проекти с ограничен финансов обем;
(9)  „фонд за малки проекти“ означава операция по програма от Interreg, насочена към подбора и изпълнението на проекти, включително проекти от типа „от хората за хората“ с ограничен финансов обем;
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 21
(21)  „специален фонд“ означава фонд, създаден от управляващ орган или от холдингов фонд с цел да предоставя финансови продукти на крайните получатели;
(21)  „специален фонд“ означава фонд, създаден от управляващ орган или от холдингов фонд, посредством който те предоставят финансови продукти на крайните получатели;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 - точка 36 а (нова)
(36а)  принципът „енергийната ефективност на първо място“ означава даване на приоритет, при вземането на решения в областта на енергийното планиране, политика и инвестиции, на мерките, които повишават ефективността на търсенето и предлагането на енергия;
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 37
(37)  „устойчивост на климата“ означава процес, който гарантира, че инфраструктурата е устойчива на отрицателните въздействия от изменението на климата в съответствие с националните правила и насоки, където са налични, или с международно признатите стандарти.
(37)  „устойчивост на климата“ означава процес, който гарантира, че инфраструктурата е устойчива на отрицателните въздействия от изменението на климата в съответствие с международно признатите стандарти или националните правила и насоки, където са налични, че се зачита принципът „енергийната ефективност на първо място“ и че се избират специфични пътища за намаляване на емисиите и за декарбонизация;
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 37 a (нова)
(37а)  „ЕИБ“ означава Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд или всяка друга дъщерна структура на Европейската инвестиционна банка.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а
a)  по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход;
a)  по-интелигентна и по-конкурентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход и укрепване на малките и средните предприятия;
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б
б)  по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска,
б)  по-зелена, нисковъглеродна, преминаваща към икономика с нулеви нетни въглеродни емисии и устойчива Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него и превенция и управление на риска;
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в
в)  по-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ;
в)  по-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността, включително интелигентната и устойчива мобилност, и регионалната свързаност на ИКТ;
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г
г)  по-социална Европа – реализиране на европейския стълб на социалните права,
г)  по-социална и по-приобщаваща Европа – реализиране на европейския стълб на социалните права;
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д
д)  Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи.
д)  Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на всички региони, райони и на местните инициативи.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
3.  Държавите членки предоставят информация относно подпомагането за цели във връзка с околната среда и климата, като използват методология, основана на видовете интервенции за всеки от фондовете. Тази методология се състои от приписването на конкретен коефициент на подпомагането, предоставяно на дадено равнище, който отразява степента, в която това подпомагане допринася към целите във връзка с околната среда и климата. В случая на ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд коефициентите са обвързани с кодовете и измеренията за видовете интервенции, определени в приложение І.
3.  Държавите членки гарантират устойчивост по отношение на климата на съответните операции през целия процес на планиране и изпълнение и предоставят информация относно подпомагането за цели във връзка с околната среда и климата, като използват методология, основана на видовете интервенции за всеки от фондовете. Тази методология се състои от приписването на конкретен коефициент на подпомагането, предоставяно на дадено равнище, който отразява степента, в която това подпомагане допринася към целите във връзка с околната среда и климата. В случая на ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд коефициентите са обвързани с кодовете и измеренията за видовете интервенции, определени в приложение І.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4
4.  Държавите членки и Комисията гарантират координацията, допълняемостта и съгласуваността между фондовете и други инструменти на Съюза, например програмата за подкрепа на структурните реформи, включително инструмента за осъществяване на реформи и инструмента за техническа подкрепа. Те оптимизират механизмите за координиране между отговорните субекти, за да се избегне дублиране по време на планирането и на изпълнението.
4.  В съответствие със съответните си отговорности и с принципите на субсидиарност и многостепенно управление, държавите членки и Комисията гарантират координацията, допълняемостта и съгласуваността между фондовете и други инструменти на Съюза, например програмата за подкрепа на структурните реформи, включително инструмента за осъществяване на реформи и инструмента за техническа подкрепа. Те оптимизират механизмите за координиране между отговорните субекти, за да се избегне дублиране по време на планирането и на изпълнението.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 a (нов)
4а.   Държавите членки и Комисията гарантират спазването на съответните правила за държавната помощ.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
1.  Държавите членки и Комисията изпълняват бюджета на Съюза, разпределен за фондовете, под споделено управление в съответствие с член [63] от Регламент (ЕС, Евратом) [номер на новия Финансов регламент] („Финансовия регламент“).
1.  Държавите членки в съответствие със своята институционална и правна рамка и Комисията изпълняват бюджета на Съюза, разпределен за фондовете, под споделено управление в съответствие с член [63] от Регламент (ЕС, Евратом) [номер на новия Финансов регламент] („Финансовия регламент“).
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.  Комисията обаче изпълнява размера на подпомагането от Кохезионния фонд, прехвърлено към МСЕ, Европейската инициатива за градовете, междурегионалните иновативни инвестиции, размера на подпомагането, прехвърлено от ЕСФ+ към транснационалното сътрудничество, размера на приноса към InvestEU37 и техническата помощ по инициатива на Комисията при пряко или непряко управление в съответствие с [член 62, параграф 1, букви а) и в)] от Финансовия регламент.
2.  Без да се засяга член 1, параграф 2, Комисията изпълнява размера на подпомагането от Кохезионния фонд, прехвърлено към МСЕ, Европейската инициатива за градовете, междурегионалните иновативни инвестиции, размера на подпомагането, прехвърлено от ЕСФ+ към транснационалното сътрудничество, размера на приноса към InvestEU37 и техническата помощ по инициатива на Комисията при пряко или непряко управление в съответствие с [член 62, параграф 1, букви а) и в)] от Финансовия регламент.
_________________
_________________
37 [Регламент (ЕС) № […] от […] (ОВ L […], […], стр. […])].
37 [Регламент (ЕС) № […] от […] (ОВ L […], […], стр. […])].
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3
3.  Комисията може да изпълнява сътрудничеството между най-отдалечените региони по цел „Европейско териториално сътрудничество (Interreg)“ при непряко управление.
3.  Комисията, със съгласието на държавата членка и на съответния регион, може да изпълнява сътрудничеството между най-отдалечените региони по цел „Европейско териториално сътрудничество (Interreg)“ при непряко управление.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част
1.  Всяка държава членка организира партньорство с компетентните регионални и местни органи. В това партньорство се включват поне следните партньори:
1.  За споразумението за партньорство и за всяка програма всяка държава членка, в съответствие със своята институционална и правна рамка, организира пълноценно и ефективно партньорство. В това партньорство се включват поне следните партньори:
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а
a)  градски и други публични органи;
a)  регионални, местни, градски и други публични органи;
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в
в)  съответните организации, представляващи гражданското общество, партньорите от областта на околната среда и организациите, отговарящи за насърчаване на социалното включване, основните права, правата на хората с увреждания, равенството между половете и недискриминацията.
в)  съответните организации, представляващи гражданското общество, като например партньорите от областта на околната среда, неправителствените организации и организациите, отговарящи за насърчаване на социалното включване, основните права, правата на хората с увреждания, равенството между половете и недискриминацията.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в a (нова)
вa)   научноизследователски институции и университети, по целесъобразност.
Изменения 78 и 459
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
2.  Съгласно принципа на многостепенното управление държавата членка ангажира тези партньори в изготвянето на споразумението за партньорство и в целия процес на подготовка и изпълнение на програмите, включително чрез участие в мониторингови комитети по член 34.
2.  Съгласно принципа на многостепенното управление и следвайки подход „отдолу-нагоре“, държавата членка ангажира тези партньори в изготвянето на споразумението за партньорство и в целия процес на подготовка, изпълнение и оценка на програмите, включително чрез участие в мониторингови комитети по член 34. В този контекст, държавите членки разпределят подходящ процент от идващите от фондовете средства за изграждане на административен капацитет на социалните партньори и организациите на гражданското общество. В случай на трансгранични програми заинтересованите държави членки включват тези партньори от всички участващи държави членки.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  Организацията и изпълнението на партньорството трябва да бъдат в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията38.
3.  Организацията и изпълнението на партньорството трябва да бъдат в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията38. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 107 във връзка с изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията за неговото приспособяване към настоящия регламент.
_________________
_________________
38 Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 1).
38 Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 1).
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4
4.  Поне веднъж годишно Комисията провежда консултации с организациите, представляващи партньорите на равнището на Съюза, по изпълнението на програмите.
4.  Поне веднъж годишно Комисията провежда консултации с организациите, представляващи партньорите на равнището на Съюза, по изпълнението на програмите и докладва за резултата на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 6 а (нов)
Член 6a
Хоризонтални принципи
1.  Държавите членки и Комисията гарантират зачитането на основните права и спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз при изпълнението на фондовете.
2.  Държавите членки и Комисията гарантират, че равенството между мъжете и жените, интегрирането на принципа на равенство между половете и отчитането на социалните аспекти на пола се вземат под внимание и се насърчават през цялото време на подготовката и изпълнението на програмите, включително по отношение на мониторинга, докладването и оценката.
3.  Държавите членки и Комисията предприемат съответните стъпки, за да предотвратят всякаква дискриминация на основата на полова принадлежност, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация по време на подготовката, изпълнението, мониторинга, докладването и оценката на програмите. По-специално през цялото време на подготовката и изпълнението на програмите се взема под внимание достъпността за хората с увреждания.
4.  Целите на фондовете се осъществяват в съответствие с принципа на устойчивото развитие, като се отчитат целите за устойчиво развитие на ООН, и в съответствие с действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда и борба с изменението на климата, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“, както е предвидено в член 191, параграф 1 от ДФЕС.
Държавите членки и Комисията гарантират, че по време на подготовката и изпълнението на програмите се насърчават изискванията за опазване на околната среда, ресурсната ефективност, принципът „енергийната ефективност на първо място“, социално справедлив енергиен преход, смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптацията към него, биологичното разнообразие, устойчивостта на природни бедствия, както и превенцията и управлението на риска. Програмите се стремят да избягват инвестиции, свързани с производството, преработката, разпространението, съхранението или изгарянето на изкопаеми горива.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
1.  Всяка държава членка изготвя споразумение за партньорство, в което определя целите и договореностите за ефективното и ефикасно използване на фондовете през периода 1 януари 2021 г. - 31 декември 2027 г.
1.  Всяка държава членка изготвя споразумение за партньорство, в което определя целите и договореностите за ефективното и ефикасно използване на фондовете през периода 1 януари 2021 г. - 31 декември 2027 г. Такова споразумение за партньорство се изготвя в съответствие с кодекса за поведение, установен с Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията.
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  Държавата членка представя споразумението за партньорство на Комисията преди или едновременно с подаването на първата програма.
2.  Държавата членка представя споразумението за партньорство на Комисията преди или едновременно с подаването на първата програма, но не по-късно от 30 април 2021 г.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3
3.  Споразумението за партньорство може да се представи заедно със съответната годишна национална програма за реформи.
3.  Споразумението за партньорство може да се представи заедно със съответната годишна национална програма за реформи и националния план в областта на енергетиката и климата.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а
a)  избраните цели на политиката, с указание от кои фондове и програми ще бъдат следвани и обосновка за това, а където е целесъобразно – и обосновка за използването на модела за постигане на резултати на InvestEU, като се вземат предвид препоръките за отделните държави;
a)  избраните цели на политиката, с указание от кои фондове и програми ще бъдат преследвани и обосновка за това, като се вземат предвид и се изброяват съответните препоръки за отделните държави, както и регионалните предизвикателства;
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б – подточка i
и)  резюме на вариантите на политика и на основните резултати, очаквани от всеки от фондовете, включително – където е приложимо – от използването на InvestEU;
и)  резюме на вариантите на политика и на основните резултати, очаквани от всеки от фондовете;
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б – подточка ii
ii)  координация, разграничение и допълняемост между фондовете и, където е приложимо, координация между националните и регионалните програми;
ii)  координация, разграничение и допълняемост между фондовете и, където е приложимо, координация между националните и регионалните програми, по-специално по отношение на стратегическите планове по ОСП, посочени в Регламент (ЕС) [...] (Регламента за стратегическите планове по ОСП);
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б – подточка iii
iii)  допълвания между фондовете и други инструменти на Съюза, включително стратегически интегрирани проекти и стратегически проекти за опазване на природата по програма LIFE;
iii)  допълвания и полезни взаимодействия между фондовете и други инструменти на Съюза, включително стратегически интегрирани проекти и стратегически проекти за опазване на природата по програма LIFE, както и – когато това е уместно, проекти, финансирани по „Хоризонт Европа“;
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б – подточка iii а (нова)
iiiа)   изпълнение на целите, политиките и мерките съгласно националните планове в областта на енергетиката и климата;
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква в
в)  неокончателно предвиждано финансиране от всеки от фондовете по цели на политиката на национално равнище, като се спазват правилата за отделните фондове относно тематичната концентрация;
в)  неокончателно предвиждано финансиране от всеки от фондовете по цели на политиката на национално и, по целесъобразност – на регионално равнище, като се спазват правилата за отделните фондове относно тематичната концентрация;
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква г
г)  където е приложимо, разбивка на финансовите ресурси по категории региони в съответствие с член 102, параграф 2 и размера на разпределените средства, предлагани за прехвърляне между категориите региони в съответствие с член 105;
г)  разбивка на финансовите ресурси по категории региони в съответствие с член 102, параграф 2 и размера на разпределените средства, предлагани за прехвърляне между категориите региони в съответствие с член 105;
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква д
д)  сумите, които ще бъдат предоставени като принос за InvestEU по фондове и категории региони;
заличава се
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква ж
ж)  резюме на действията, които съответната държава членка ще предприеме, за да увеличи своя административен капацитет за изпълнение на фондовете.
ж)  резюме на действията, които съответната държава членка ще предприеме, за да увеличи своя административен капацитет за изпълнение на фондовете и нейната система за управление и контрол.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква ж a (нова)
жа)   по целесъобразност – интегриран подход за справяне с демографските предизвикателства и/или специфичните нужди на регионите и районите;
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква ж б (нова)
жб)   стратегия за комуникация и видимост.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 a (нов)
по искане на държави членки ЕИБ може да участва в подготовката на споразумението за партньорство, както и в дейностите във връзка с подготовката на операции, финансови инструменти и публично-частни партньорства.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
Що се отнася до целта за европейско териториално сътрудничество (Interreg), в споразумението за партньорство се включва само списък на планираните програми.
Що се отнася до целта за европейско териториално сътрудничество (Interreg), в споразумението за партньорство се включва само списък на планираните програми и нуждите от трансгранични инвестиции в засегнатата държава членка.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
1.  Комисията прави оценка на споразумението за партньорство и на съответствието му с настоящия регламент и с правилата за отделните фондове. В оценката си Комисията отчита по-специално съответните препоръки за отделните държави.
1.  Комисията прави оценка на споразумението за партньорство и на съответствието му с настоящия регламент и с правилата за отделните фондове. В оценката си Комисията отчита разпоредбите на член 4 и 6,съответните препоръки за отделните държави, както и мерките, свързани с интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата и начина, по който те се предприемат.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.  Комисията може да прави коментари до три месеца след датата на представяне на споразумението за партньорство от държавата членка.
2.  Комисията може да прави коментари до два месеца след датата на представяне на споразумението за партньорство от държавата членка.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
3.  Държавата членка прави преглед на споразумението за партньорство, като отчита коментарите на Комисията.
3.  Държавата членка прави преглед на споразумението за партньорство, като отчита коментарите на Комисията в рамките на един месец от датата на тяхното представяне.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4
4.  Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с което се одобрява споразумението за партньорство, не по-късно от четири месеца след датата на подаването на това споразумение от съответната държава членка. Споразумението за партньорство не може да се изменя.
4.  Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с което се одобрява споразумението за партньорство, не по-късно от четири месеца след датата на първото подаване на това споразумение от съответната държава членка. Споразумението за партньорство не може да се изменя.
Изменение 428
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
1.  В споразумението за партньорство или в искането за изменение на програмата държавите членки могат да разпределят размера на приноса от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ЕФМДР, който да бъде прехвърлен към InvestEU и изпълнен под формата на бюджетни гаранции. Размерът на приноса към InvestEU не може да надвишава 5 % от общия размер на отпуснатите средства по всеки един от фондовете, освен в надлежно обосновани случаи. Този принос не представлява прехвърляне на средства по смисъла на член 21.
1.  От 1 януари 2023 г. в искането за изменение на програмата държавите членки могат, със съгласието на съответните управляващи органи, да разпределят до 2% от приноса от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ЕФМДР, който да бъде прехвърлен към InvestEU и изпълнен под формата на бюджетни гаранции. До 3% от общия размер на отпуснатите средства по всеки един от фондовете може да бъде допълнително разпределен към InvestEU в рамките на междинния преглед. Този принос се предоставя за инвестиции в съответствие с целите на политиката на сближаване и в същата категория региони, към които са насочени фондовете по произход. Когато сума от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд се предоставя като принос на InvestEU, следва да се прилагат благоприятстващите условия съгласно посоченото в член 11 от настоящия регламент и в приложения III и IV към него. Могат да бъдат разпределяни само средства от бъдещи календарни години.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
2.   За споразумението за партньорство може да бъдат разпределяни само средства от настоящата и бъдещите календарни години. За исканията за изменение на програма могат да бъдат разпределяни само средства от бъдещи календарни години.
заличава се
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3
3.  Посочената в параграф 1 сума се използва за обезпечаване на частта от гаранцията на ЕС по подразделението на държавата членка.
3.  Посочената в параграф 1 сума се използва за обезпечаване на частта от гаранцията на ЕС по подразделението на съответната държава членка.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 1
Когато до 31 декември 2021 г. не бъде сключено споразумение за принос, както е определено в член [9] от [Регламента за InvestEU], за сума, посочена в параграф 1, отпусната по споразумението за партньорство, държавата членка внася искане за изменение на програма или програми, за да използва съответната сума.
Когато до 31 декември 2023 г. не бъде сключено споразумение за принос, както е определено в член [9] от [Регламента за InvestEU], за сума, посочена в параграф 1, държавата членка внася искане за изменение на програма или програми, за да използва съответната сума.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 2
Споразумението за принос за сума, посочена в параграф 1, отпусната в искането за изменение на дадена програма, се сключва едновременно с приемането на решението за изменение на програмата.
Споразумението за принос за сума, посочена в параграф 1, отпусната в искането за изменение на дадена програма, се сключва или съответно изменя едновременно с приемането на решението за изменение на програмата.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5
5.  Ако споразумението за гаранция, предвидено в член [9] от [Регламента за InvestEU], не бъде сключено в срок от девет месеца след одобрението на споразумението за принос, съответните суми, внесени в общия обезпечителен фонд като обезпечение, се прехвърлят обратно към програмата или програмите, а държавата членка внася съответното искане за изменение на програмата.
5.  Ако споразумението за гаранция, предвидено в член [9] от [Регламента за InvestEU], не бъде сключено в срок от девет месеца след одобрението на споразумението за принос, съответните суми, внесени в общия обезпечителен фонд като обезпечение, се прехвърлят обратно към първоначалната програма или програми, а държавата членка внася съответното искане за изменение на програмата. В този конкретен случай ресурсите от предишни календарни години могат да бъдат променени, ако ангажиментите все още не са изпълнени.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7
7.  Средствата, генерирани от или относими към приноса за InvestEU, изпълнени чрез бюджетни гаранции, се предоставят на държавите членки и се използват за подпомагане по същата цел или цели под формата на финансови инструменти.
7.  Средствата, генерирани от или относими към приноса за InvestEU, изпълнени чрез бюджетни гаранции, се предоставят на държавите членки и на местния или регионалния орган, за който се отнася приносът, и се използват за подпомагане по същата цел или цели под формата на финансови инструменти.
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1
В настоящия регламент се определят предпоставки за ефективно и ефикасно изпълнение („благоприятстващи условия“) за всяка специфична цел.
В настоящия регламент се определят предпоставки за ефективно и ефикасно изпълнение („благоприятстващи условия“) за всяка специфична цел. Благоприятстващите условия се прилагат до степента, в която допринасят за постигането на специфичните цели на програмата.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
2.  Когато изготвя програма или въвежда нова специфична цел като част от изменението на дадена програма, държавата членка прави оценка изпълнени ли са благоприятстващите условия, свързани с избраната специфична цел. Благоприятстващо условие се счита за изпълнено, когато са удовлетворени свързаните с него критерии. Държавата членка посочва във всяка програма или в изменението на програмата кои от благоприятстващите условия са изпълнени и кои – не, и включва обосновка защо счита дадено благоприятстващо условие за изпълнено.
2.  Когато изготвя програма или въвежда нова специфична цел като част от изменението на дадена програма, държавата членка прави оценка изпълнени ли са благоприятстващите условия, свързани с избраната специфична цел. Благоприятстващо условие се счита за изпълнено, когато са удовлетворени свързаните с него критерии. Държавата членка посочва във всяка програма или в изменението на програмата кои от благоприятстващите условия са изпълнени и кои – не, и включва обосновка защо счита дадено благоприятстващо условие за изпълнено. По искане на държава членка ЕИБ може да допринесе за оценките на действията, необходими за изпълнение на съответните благоприятстващи условия.
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – алинея 1
В срок от три месеца от получаването на информацията по параграф 3, Комисията извършва оценка и информира държавата членка дали е съгласна, че условието е изпълнено.
В срок от два месеца от получаването на информацията по параграф 3, Комисията извършва оценка и информира държавата членка дали е съгласна, че условието е изпълнено.
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – алинея 2
Когато Комисията не е съгласна с оценката на държавата членка, тя уведомява съответно държавата членка и ѝ дава възможност да представи коментари в срок от един месец.
Когато Комисията не е съгласна с оценката на държавата членка, тя уведомява съответно държавата членка и ѝ дава възможност да представи коментари в срок от най-много два месеца.
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5 – алинея 1
Разходите, свързани с операции по съответната специфична цел не могат да бъдат включвани в заявления за плащане, докато Комисията не информира държавата членка, че счита благоприятстващото условие за изпълнено съгласно параграф 4.
Разходите, свързани с операции по съответната специфична цел могат да бъдат включвани в заявления за плащане, преди Комисията да информира държавата членка, че счита благоприятстващото условие за изпълнено съгласно параграф 4, без да се засяга самото спиране на възстановяването на разходите до момента на изпълнение на условието.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки определят рамка за качество на изпълнението, която дава възможност за мониторинг, отчитане и оценка на изпълнението на програмата по времето на нейното изпълнение и допринася за измерването на общите резултати на фондовете.
Държавата членка, когато е целесъобразно със сътрудничеството на местните и регионалните органи, определя рамка за качество на изпълнението, която дава възможност за мониторинг, отчитане и оценка на изпълнението на програмата по времето на нейното изпълнение и допринася за измерването на общите резултати на фондовете.
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.  Междинните цели и целевите стойности се определят във връзка с всяка специфична цел в дадена програма, с изключение на техническата помощ и на специфичната цел, насочена към материалните лишения, определена в член [4, буква в), подточка vii)] от Регламента за ЕСФ+.
2.  Междинните цели и целевите стойности се определят във връзка с всяка специфична цел в дадена програма, с изключение на техническата помощ и на специфичната цел, насочена към материалните лишения, определена в член [4, параграф 1, подточка xi) от Регламента за ЕСФ+.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – уводна част
1.  За програмите, подпомагани по линия на ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд, държавата членка прави преглед на всяка програма, като взема предвид следните елементи:
1.  За програмите, подпомагани по линия на ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд, държавата членка и съответните управляващи органи правят преглед на всяка програма, като вземат предвид следните елементи:
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 14 — параграф 1 — буква а
a)  предизвикателствата, посочени в съответните препоръки за отделните държави, приети през 2024 г.;
a)  новите предизвикателства, посочени в съответните препоръки за отделните държави, приети през 2024 г., и целите, определени при прилагането на интегрираните национални планове в областта на климата и енергетиката, ако е уместно;
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква б
б)  социално-икономическото положение на съответната държава членка или на съответния регион;
б)  социално-икономическото положение на съответната държава членка или на съответния регион, включително състоянието на изпълнението на Европейския стълб на социалните права и териториалните нужди с оглед намаляване на различията, както и на икономическите и социалните неравенства;
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г a (нова)
гa)  всяка значителна отрицателна финансова, икономическа или социална промяна, която изисква корекция на програмите, включително вследствие на симетрични или асиметрични сътресения в държавите членки и техните региони.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1
Държавата членка представя на Комисията до 31 март 2025 г. искане за изменение на всяка програма в съответствие с член 19, параграф 1. Държавата членка обосновава изменението въз основа на елементите, посочени в параграф 1.
В съответствие с резултата от прегледа държавата членка представя на Комисията до 31 март 2025 г. искане за изменение на всяка програма в съответствие с член 19, параграф 1 или заявява, че не се изискват никакви изменения. Държавата членка обосновава изменението въз основа на елементите, посочени в параграф 1 или, според случая, посочва причините да не се изисква изменение на дадена програма.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 2 – буква а
a)  разпределението на финансовите ресурси по приоритети, включително суми за годините 2026 и 2027;
a)  преразгледаното първоначално разпределение на финансовите ресурси по приоритети, включително суми за годините 2026 и 2027;
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 2 – буква б a (нова)
ба)   сумите, които ще бъдат предоставени като принос за InvestEU по фонд и категория региони, когато е целесъобразно;
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 а (нов)
3а.   До 31 март 2026 г. Комисията приема доклад, обобщаващ резултатите от процеса на междинния преглед, посочен в параграфи 1 и 2. Комисията съобщава този доклад на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономическия и социален комитет и на Комитета на регионите.
Изменения 425/rev, 444/rev, 448 и 469
Предложение за регламент
Член 15
[...]
заличава се
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
1.  Държавите членки изготвят програми за изпълнение на фондовете за периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2027 г.
1.  Държавите членки като си сътрудничат с партньорите, посочени в член 6, изготвят програми за изпълнение на фондовете за периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2027 г.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1
Всяка програма се състои от приоритети. Всеки приоритет съответства на конкретна цел на политиката или за техническа помощ. Приоритет, който съответства на една цел на политиката, се състои от една или няколко специфични цели. На една и съща цел на политиката може да съответства повече от един приоритет.
Всяка програма се състои от приоритети. Всеки приоритет съответства на една или повече цели на политиката или за техническа помощ. Приоритет, който съответства на една цел на политиката, се състои от една или няколко специфични цели. На една и съща цел на политиката може да съответства повече от един приоритет.
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – точка i
и)  икономическите, социалните и териториалните различия, освен за програмите, подпомагани от ЕФМДР;
и)  икономическите, социалните и териториалните различия и неравенства, освен за програмите, подпомагани от ЕФМДР;
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – точка ii
ii)  пазарната неефективност, инвестиционните потребности и допълняемостта с други форми на подпомагане;
ii)  пазарната неефективност, инвестиционните потребности и допълняемостта и полезните взаимодействия с други форми на подпомагане;
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – подточка iii
iii)  предизвикателствата, посочени в съответните препоръки за отделните държави и в други приложими препоръки на Съюза, адресирани до държавите членки;
iii)  предизвикателствата, посочени в съответните препоръки за отделните държави;
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – точка iv
iv)  предизвикателствата в административния капацитет и управлението;
iv)  предизвикателствата в административния капацитет и управлението и мерките за опростяване;
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – подточка iv a (нова)
ivа)   интегриран подход за справяне с демографските предизвикателства, когато е уместно;
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – подточка vi a (нова)
viа)   предизвикателствата и свързаните с тях цели, определени в националните планове в областта на енергетиката и климата и в Европейския стълб на социалните права;
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – подточка vii
vii)  при програмите, подпомагани от ФУМИ, ФВС и ИУГВ, напредъка в прилагането на съответните достижения на правото на Съюза и планове за действие;
vii)  при програмите, подпомагани от ФУМИ, ФВС и ИУГВ, напредъка в прилагането на съответните достижения на правото на Съюза и планове за действие както и установените недостатъци;
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква г – подточка i
и)  свързаните видове действия, включително списък на планираните операции от стратегическо значение и на техния очакван принос за постигането на тези специфични цели и за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни, където е целесъобразно;
и)  свързаните видове действия, включително индикативен списък и график на планираните операции от стратегическо значение и на техния очакван принос за постигането на тези специфични цели и за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни, където е целесъобразно;
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква г – подточка iii a (нова)
iiiа)   действия за гарантиране на равенство, приобщаване и недискриминация;
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква г – подточка v
v)  междурегионални и транснационални действия, при които бенефициерите се намират поне в още една друга държава членка;
v)  междурегионални, трансгранични и транснационални действия, при които бенефициерите се намират поне в още една друга държава членка;
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква г – подточка v a (нова)
vа)   устойчивостта на инвестициите;
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква г – подточка vii a (нова)
viiа)   описание как ще се осъществят допълвания и полезни взаимодействия с други фондове и инструменти;
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква и
и)  предвидения подход към комуникацията и видимостта за програмата чрез определяне на нейните цели, целеви групи, комуникационни канали, отразяване в социалните медии, планиран бюджет и съответните показатели за мониторинг и оценка;
и)  предвидения подход към комуникацията и видимостта за програмата чрез определяне на нейните цели, целеви групи, комуникационни канали, когато е уместно отразяване в социалните медии, както и планиран бюджет и съответните показатели за мониторинг и оценка;
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – алинея 1 – буква й
й)  управляващия орган, одитния орган и организацията, която получава плащания от Комисията.
й)  управляващия орган, одитния орган, органа, отговарящ за счетоводната функция съгласно член 70, и организацията, която получава плащания от Комисията.
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 2
Букви в) и г) от настоящия параграф не се прилагат за специфичната цел, определена в член [4, буква в) подточка vii)] от настоящия параграф
Букви в) и г) от настоящия параграф не се прилагат за специфичната цел, определена в член [4, параграф 1, подточка xi)] от Регламента за ЕСФ+.
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)
Доклад за околната среда, съдържащ съответната информация относно въздействието върху околната среда в съответствие с Директива 2001/42/ЕО, се прилага към програмата, като се отчитат нуждите във връзка със смекчаването на последиците от изменението на климата.
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6
6.  За ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд програмите, представени в съответствие с член 16, в таблицата, посочена в параграф 3, буква е), подточка ii), се дават сумите само за годините 2021 – 2025 г.
6.  За ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд програмите, представени в съответствие с член 16, в таблицата, посочена в параграф 3, буква е), подточка ii), се дават сумите за годините 2021 – 2027 г.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
1.  Комисията прави оценка на програмата и на съответствието ѝ с настоящия регламент и с регламентите за отделните фондове, както и на съответствие ѝ със споразумението за партньорство. В оценката си Комисията отчита по-специално съответните препоръки за отделните държави.
1.  Комисията прави оценка на програмата и на съответствието ѝ с настоящия регламент и с регламентите за отделните фондове, както и на съответствие ѝ със споразумението за партньорство. В оценката си Комисията отчита по-специално съответните препоръки за отделните държави, както и съответните предизвикателства, установени при изпълнението на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата и на Европейския стълб на социалните права и начина, по който се подхожда към тях.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
2.  Комисията може да направи коментари в срок от три месеца от датата на подаване на програмата от държавата членка.
2.  Комисията може да направи коментари в срок от два месеца от датата на подаване на програмата от държавата членка.
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3
3.  Държавата членка прави преглед на програмата, като отчита коментарите на Комисията.
3.  Държавата членка прави преглед на програмата, като отчита коментарите на Комисията в рамките на два месеца от датата на тяхното представяне.
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4
4.  Комисията приема решение посредством акт за изпълнение, с което одобрява програмата не по-късно от шест месеца след датата на представяне на програмата от държавата членка.
4.  Комисията приема решение посредством акт за изпълнение, с което одобрява програмата не по-късно от пет месеца след датата на първото представяне на програмата от държавата членка.
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
2.  Комисията прави оценка на изменението и на неговото съответствие с настоящия регламент и регламентите за отделните фондове, включително изисквания на национално равнище, и може да направи коментари в срок от три месеца от представянето на изменената програма.
2.  Комисията прави оценка на изменението и на неговото съответствие с настоящия регламент и регламентите за отделните фондове, включително изисквания на национално равнище, и може да направи коментари в срок от два месеца от представянето на изменената програма.
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3
3.  Държавата членка прави преглед на изменената програма, като отчита коментарите на Комисията.
3.  Държавата членка прави преглед на изменената програма, като отчита коментарите на Комисията в рамките на два месеца от тяхното представяне.
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4
4.  Комисията одобрява изменението на дадена програма не по-късно от 6 месеца след представянето ѝ от държавата членка.
4.  Комисията одобрява изменението на дадена програма не по-късно от три месеца след представянето ѝ от държавата членка.
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – алинея 1
Държавата членка може да прехвърли по време на програмния период сума в размер на до 5 % от първоначално разпределените средства за даден приоритет и не повече от 3 % от бюджета на програмата към друг приоритет на един и същ фонд и на същата програма. За програмите, подпомагани по линия на ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлянето се отнася единствено до отпуснатите средства за същата категория региони.
Държавата членка може да прехвърли по време на програмния период сума в размер на до 7 % от първоначално разпределените средства за даден приоритет и не повече от 5 % от бюджета на програмата към друг приоритет на един и същ фонд и на същата програма. Когато извършва това държавата членка се съобразява с кодекса за поведение, установен с Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията. За програмите, подпомагани по линия на ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлянето се отнася единствено до отпуснатите средства за същата категория региони.
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6
6.  За поправка на грешки от чисто техническо или редакционно естество, които не засягат изпълнението на програмата, не се изисква одобрението на Комисията. Държавите членки уведомяват Комисията за такива поправки.
6.  За поправка на грешки от чисто канцеларско, техническо или редакционно естество, които не засягат изпълнението на програмата, не се изисква одобрението на Комисията. Държавите членки уведомяват Комисията за такива поправки.
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2
2.  ЕФРР и ЕФС+ могат да финансират — като се допълват и при спазване на граница от 10 % подпомагане от тези фондове за всеки приоритет на една програма — цялата или част от операция, разходите по която са допустими за подпомагане от другия фонд, въз основа на правилата за допустимост, прилагани за този фонд, при условие че тези разходи са необходими за изпълнението.
2.  ЕФРР и ЕФС+ могат да финансират — като се допълват и при спазване на граница от 15 % подпомагане от тези фондове за всеки приоритет на една програма — цялата или част от операция, разходите по която са допустими за подпомагане от другия фонд, въз основа на правилата за допустимост, прилагани за този фонд, при условие че тези разходи са необходими за изпълнението.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1
1.  Държавите членки могат да поискат прехвърляне на до 5 % от отпуснатите финансови средства по програмата от всеки от фондовете към всеки друг фонд със споделено управление или към инструмент с пряко или непряко управление.
1.  С цел осигуряване на гъвкавост държавите членки могат, ако мониторинговият комитет на програмата изрази съгласие, да поискат прехвърляне на до 5 % от отпуснатите финансови средства по програмата от всеки от фондовете към Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд или Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Изменения 171 и 434
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2
2.  Прехвърлените средства се изпълняват в съответствие с правилата на фонда или инструмента, към който се прехвърлят, а в случай на прехвърляне към инструменти при пряко или непряко управление, в полза на съответната държава членка.
2.  Прехвърлените средства се използват в съответствие с правилата на фонда или инструмента, към който се прехвърлят.
Изменения 172, 433 и 434
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3
3.  Исканията съгласно параграф 1 определят общата прехвърлена сума за всяка година по фонд и по категория регион, където е от значение, обосновани са надлежно и са придружени от преразгледаната програма или програми, от които средствата трябва да бъдат прехвърлени в съответствие с член 19, като указват към кой друг фонд или инструмент се прехвърлят сумите.
3.  Исканията съгласно параграф 1 определят общата прехвърлена сума за всяка година по фонд и по категория регион, където е от значение, обосновани са надлежно с оглед на взаимното допълване и въздействието, които трябва да се постигнат, и са придружени от преразгледаната програма или програми, от които средствата трябва да бъдат прехвърлени в съответствие с член 19, като указват към кой друг фонд или инструмент се прехвърлят сумите.
Изменение 173
Предложение за регламент
Дял 3 – глава 1 a (нова)
ГЛАВА I а – Големи проекти
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 21 а (нов)
Член 21a
Съдържание
Като част от програма или програми ЕФРР и Кохезионният фонд могат да подкрепят операция, включваща поредица от строителни работи, дейности или услуги и предназначена сама по себе си да изпълни неделима задача от точно определено икономическо или техническо естество, която има ясно определени цели и за която общите допустими разходи надхвърлят 100 000 000 EUR („голям проект“). Финансовите инструменти не се считат за големи проекти.
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 21 б (нов)
Член 21б
Информация, необходима за одобряването на голям проект
Преди да бъде одобрен голям проект, управляващият орган представя на Комисията следната информация:
a)  подробности относно органа, който ще отговаря за изпълнението на големия проект, и относно неговия капацитет;
б)  описание на инвестицията и нейното местоположение;
в)  общите разходи и общите допустими разходи;
г)  извършените проучвания за осъществимост, включително анализ на вариантите, и резултатите от тях;
д)  анализ на разходите и ползите, включително икономически и финансов анализ, и оценка на риска;
е)  анализ на въздействието върху околната среда, като се вземат предвид потребностите във връзка с приспособяването към изменението на климата и смекчаването на последиците от него и устойчивостта на бедствия;
ж)  обяснение на това как големият проект се съгласува със съответните приоритети на програмата или програмите и неговия очакван принос за постигане на специфичните цели на тези приоритети и очаквания принос за социално-икономическото развитие;
з)  плана за финансиране, който показва общия размер на планираните финансови средства и планираната подкрепа от фондовете, ЕИБ и всички други източници на финансиране, както и физическите и финансовите показатели за мониторинг на напредъка, като се отчитат установените рискове;
и)  графика за изпълнение на големия проект и – когато се очаква периодът на изпълнение да е по-дълъг от програмния период, на фазите, за които се иска подкрепа от фондовете през програмния период.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 21 в (нов)
Член 21в
Решение относно голям проект
1.  Комисията оценява големия проект въз основа на информацията, посочена в член 21б, с цел да определи дали исканото финансово участие в големия проект, избран от управляващия орган, е оправдано. Комисията приема чрез акт за изпълнение решение относно одобряването на финансовото участие в избрания голям проект не по-късно от три месеца след датата на подаване на информацията, посочена в член 21б.
2.  Одобрението от Комисията съгласно параграф 1 зависи от сключването на първата обществена поръчка за строителство или, в случаите на дейности, извършвани в рамките на структури за ПЧП, от подписването на споразумението за ПЧП между публичната организация и организацията от частния сектор, в рамките на три години от датата на одобрението.
3.  Когато Комисията не одобри финансовото участие в избрания голям проект, в решението си тя излага причините за своя отказ.
4.  Големите проекти, представени за одобрение съгласно параграф 1, се съдържат в списъка на големите проекти по дадена програма.
5.  Разходите, свързани с голям проект, могат да бъдат включени в заявление за плащане след представянето за одобрение, посочено в параграф 1. Когато Комисията не одобри големия проект, избран от управляващия орган, декларацията за разходите се коригира съответно след оттеглянето на заявлението от държавата членка или след приемането на решението на Комисията.
(Това изменение ще изисква съответстващи корекции на изчисленията в приложение V.)
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква в
в)  друг териториален инструмент, разработен от държавите членки с оглед на инвестиции, програмирани по ЕФРР по целта на политиката, посочена в член 4, параграф 1, буква д).
в)  друг териториален инструмент, разработен от държавите членки с оглед на инвестиции, програмирани по целта на политиката, посочена в член 4, параграф 1, буква д).
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 а (нов)
Държавата членка осигурява съгласуваност и координация, когато местните стратегии за развитие се финансират от повече от един фонд.
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1 – буква а
a)  географския район, обхванат от стратегията;
a)  географския район, обхванат от стратегията, включително икономическите, социалните и екологичните взаимовръзки;
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1 – буква г
г)  описание на участието на партньори в подготовката и изпълнението на стратегията в съответствие с член 6.
г)  описание на участието на партньори в подготовката и изпълнението на стратегията съгласно член 6, параграф 1.
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2
2.  Териториалните стратегии се изготвят на отговорността на съответните градски, местни или други териториални органи или организации.
2.  Териториалните стратегии се изготвят и одобряват под отговорността на съответните регионални, местни и други публични органи. Предварително съществуващите стратегически документи, отнасящи се до обхванатите територии, могат да бъдат актуализирани и използвани за териториалните стратегии.
Изменение 182
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 1
Когато списъкът на операциите, които ще бъдат подпомагани, не е включен в териториалната стратегия, съответните градски, местни или други териториални органи или организации подбират или участват в подбора на операциите.
Когато списъкът на операциите, които ще бъдат подпомагани, не е включен в териториалната стратегия, съответните регионални, местни или други териториални органи или организации подбират или участват в подбора на операциите.
Изменение 183
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 a (нов)
3а.   При изготвянето на териториални стратегии органите, посочени в параграф 2, си сътрудничат със съответните управляващи органи с цел определяне на обхвата на операциите, които следва да бъдат подпомагани по съответната програма.
Изменение 184
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4
4.  Когато градски, местен или друг териториален орган или организация изпълнява задачи, които са отговорност на управляващия орган и които са различни от подбор на операции, управляващият орган го определя за междинен орган.
4.  Когато регионален, местен или друг публичен орган или друга организация изпълнява задачи, които са отговорност на управляващия орган и които са различни от подбор на операции, управляващият орган го определя за междинен орган.
Изменение 185
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)
Избраните операции могат да бъдат подпомагани по повече от един приоритет на една и съща програма.
Изменение 186
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1
1.  Когато стратегия, изпълнявана в съответствие с член 23, съдържа инвестиции, по които се предоставя подпомагане от един или няколко фонда, от една или няколко програми или от един или няколко приоритета на същата програма, действията могат да се изпълняват като интегрирана териториална инвестиция („ИТИ“).
1.  Когато стратегия, изпълнявана в съответствие с член 23, съдържа инвестиции, по които се предоставя подпомагане от един или повече от един фонд, от една или няколко програми или от един или няколко приоритета на същата програма, действията могат да се изпълняват като интегрирана териториална инвестиция („ИТИ“). Когато е целесъобразно, всяка ИТИ може да бъде допълнена с финансово подпомагане от ЕЗФРСР.
Изменение 187
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 a (нов)
2а.   Когато списъкът на операциите, които ще бъдат подпомагани, не е включен в териториалната стратегия, съответните регионални, местни или други публични органи или организации участват в подбора на операциите.
Изменение 188
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1
1.  ЕФРР, ЕСФ+ и ЕФМДР могат да подпомагат воденото от общностите местно развитие.
1.  ЕФРР, ЕСФ+, ЕФМДР и ЕЗФРСР подпомагат воденото от общностите местно развитие. В контекста на ЕЗФРСР такова развитие се определя като местно развитие в рамките на LEADER.
Изменение 189
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 - буква б
б)  водено от местни групи за действие, съставени от представители на публичния и частния местен социално-икономически интерес, в които вземането на решения не е контролирано от нито една от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни;
б)  водено от местни групи за действие, съставени от представители на публичния и частния местен социално-икономически интерес, в които вземането на решения не е контролирано от нито една от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни, включително от публичния сектор;
Изменение 190
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква г
г)  подпомага изграждането на мрежи, иновативните характеристики в местния контекст и - където е целесъобразно - сътрудничеството с други териториални участници.
г)  подпомага изграждането на мрежи, подхода „отдолу нагоре“, достъпността, иновативните характеристики в местния контекст и – където е целесъобразно – сътрудничеството с други териториални участници.
Изменение 191
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4
4.  Когато за изпълнението на такава стратегия се предоставя подпомагане от повече от един фонд, съответните управляващи органи могат да изберат един от фондовете за водещ фонд.
4.  Когато за изпълнението на такава стратегия се предоставя подпомагане от повече от един фонд, съответните управляващи органи могат да изберат един от фондовете за водещ фонд. Видът на мерките и операциите, които трябва да бъдат финансирани от всеки засегнат фонд, също може да бъде уточнен.
Изменение 192
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква г
г)  целите на стратегията, включително измерими целеви стойности за резултатите, и свързаните планирани действия;
г)  целите на стратегията, включително измерими целеви стойности за резултатите, и свързаните планирани действия в отговор на местните потребности, определени от местната общност;
Изменение 193
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква е
е)  финансов план, включително планираните средствата от всеки от съответните фондове и всяка от съответните програми.
е)  финансов план, включително планираните средствата от всеки от съответните фондове, в това число когато е целесъобразно, ЕЗФРСР, и всяка от съответните програми.
Изменение 194
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4
4.  В решението за одобряване на стратегия се определя размерът на средствата от всеки фонд и от всяка програма и отговорностите за управленските и контролните задачи по програмата или програмите.
4.  В решението за одобряване на стратегия се определя размерът на средствата от всеки фонд и от всяка програма и отговорностите за управленските и контролните задачи по програмата или програмите. Съответното национално публично финансиране се гарантира предварително за целия период.
Изменение 195
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2
2.  Управляващите органи гарантират, че местните групи за действие избират или един партньор в рамките на групата като административен и финансов водещ партньор, или образуват законно учредена обща структура.
2.  Управляващите органи гарантират, че местните групи за действие са приобщаващи и че те или избират един партньор в рамките на групата като административен и финансов водещ партньор, или образуват законно учредена обща структура с цел изпълнение на задачите, свързани със стратегиите за водено от общностите развитие.
Изменение 196
Предложение за регламент
Член 27 — параграф 3 — буква а
a)  изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции;
a)  изграждане на административния капацитет на местните участници за разработване и изпълнение на операции;
Изменение 197
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 5
5.  Местната група за действие може да бъде бенефициер и да изпълнява операции съгласно стратегията.
5.  Местната група за действие може да бъде бенефициер и да изпълнява операции съгласно стратегията, като насърчава разделението на функциите в рамките на местната група за действие.
Изменение 198
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – уводна част
1.  Държавата членка гарантира, че подпомагането от фондовете за воденото от общностите местно развитие обхваща:
1.  С оглед на гарантирането на допълвания и полезни взаимодействия държавата членка гарантира, че подпомагането от фондовете за воденото от общностите местно развитие обхваща:
Изменение 199
Предложение за регламент
Член 28 — параграф 1 — буква а
a)  изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите;
a)  изграждане на административен капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите;
Изменение 200
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква б a (нова)
ба)   популяризиране на стратегията за водено от общностите местно развитие с цел улесняване на обмена между заинтересованите страни, тяхното информиране и подпомагане на потенциалните бенефициери при изготвянето на заявленията им;
Изменение 201
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 а (нов)
1а.   Действията, посочени в първата алинея, могат да включват по-специално:
a)  помощ за подготовка и оценка на проекти;
б)  подкрепа за институционално укрепване и изграждане на административен капацитет за ефективното управление на фондовете;
в)  проучвания, свързани с докладването от страна на Комисията във връзка с фондовете и доклада за сближаването;
г)  мерки, отнасящи се до анализа, управлението, мониторинга, обмена на информация и изпълнението на фондовете, както и мерки, отнасящи се до прилагането на системите за контрол и до оказването на техническа и административна помощ;
д)  оценки, експертни доклади, статистика и проучвания, включително и тези от общ характер, свързани с текущата и бъдещата дейност на фондовете;
е)  действия за разпространяване на информация, за подкрепа на работата в мрежи, където е целесъобразно, провеждането на комуникационни дейности със специален акцент върху резултатите и добавената стойност, получени с подкрепата на фондовете, повишаване на осведомеността и насърчаване на сътрудничеството и обмена на опит, включително с трети държави;
ж)  изграждане, експлоатация и взаимно свързване на компютризирани системи за управление, мониторинг, одит, контрол и оценка;
з)  действия за подобряване на методите за оценка и обмена на информация относно практиките за оценяване;
и)  действия, свързани с одитирането;
й)  укрепване на националния и регионалния капацитет по отношение на инвестиционното планиране, потребностите от финансиране, подготовката, проектирането и използването на финансови инструменти, съвместни планове за действие и големи проекти;
к)  разпространяване на добри практики с цел подпомагане на държавите членки в укрепването на капацитета на съответните партньори, посочени в член 6, параграф 1, и на обединенията на организации, в които участват.
Изменение 202
Предложение за регламент
Член 29 - параграф 1 б (нов)
1б.   Комисията заделя най-малко 15% от ресурсите за техническа помощ по инициатива на Комисията с цел постигане на по-голяма ефективност на общуването с широката общественост и по-силни полезни взаимодействия между комуникационните дейности, предприети по инициатива на Комисията, чрез разширяване на базата от знания за резултатите, по-специално чрез по-ефективно събиране и разпространение, оценка и докладване на данни, и особено чрез открояване на приноса на фондовете за подобряване на живота на гражданите и увеличаване на видимостта на подкрепата от фондовете, както и повишаване на осведомеността за резултатите и добавената стойност от такава подкрепа. След приключване на програмата по целесъобразност продължават да се изпълняват мерките за информация, комуникация и видимост на резултатите и добавената стойност на подкрепата от фондовете, със специален акцент върху операциите. Тези мерки допринасят и за корпоративната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с общите цели на настоящия регламент.
Изменение 203
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2
2.  Тези действия могат да обхващат бъдещи и предишни програмни периоди.
2.  Тези действия могат да обхващат предишни и бъдещи програмни периоди.
Изменение 204
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 a (нов)
2а.  За да се избегне спиране на плащанията, Комисията гарантира, че държавите членки и регионите, които изпитват затруднения при спазването поради липса на административен капацитет, получават достатъчно техническа помощ за подобряване на своя административен капацитет.
Изменение 205
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1
1.  По инициатива на дадена държава членка фондовете могат да подпомагат действия, които засягат предходни или следващи програмни периоди, стига те да са необходими за ефективното администриране и използване на тези фондове.
1.  По инициатива на дадена държава членка фондовете могат да подпомагат действия, които засягат предходни или следващи програмни периоди и които са необходими за ефективното администриране и използване на тези фондове, за изграждането на капацитет на партньорите, посочени в член 6, както и за гарантиране на функции като подготовка, обучение, управление, мониторинг, оценка, видимост и комуникация.
Изменение 206
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3
3.  В рамките на всяка програма техническата помощ е под формата на приоритет, отнасящ се до един-единствен фонд.
3.  В рамките на всяка програма техническата помощ е под формата на приоритет, отнасящ се или до един-единствен фонд, или до няколко фонда.
Изменение 207
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – уводна част
2.  Процентът по фондовете, възстановяван за техническа помощ, е следният:
2.  Въз основа на споразумение между Комисията и държавите членки и като се взема предвид финансовият план на програмата, процентът по фондовете, възстановяван за техническа помощ може да бъде не повече от:
Изменение 208
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква а
a)  за подпомагане от ЕФРР по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и за подпомагане от Кохезионния фонд: 2,5 %;
a)  за подпомагане от ЕФРР по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и за подпомагане от Кохезионния фонд: 3%;
Изменение 209
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква б
б)  за подпомагане от ЕСФ+: 4 % и за програмите по член 4, параграф 1, буква в), подточка vii) от Регламента за ЕСФ+: 5 %;
б)  за подпомагане от ЕСФ+: 5% и за програмите по член 4, параграф 1, подточка xi) от Регламента за ЕСФ+: 6%;
Изменение 210
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква г
г)  за подпомагане от ФУМИ, ФВС и ИУГВ: 6 %.
г)  за подпомагане от ФУМИ, ФВС и ИУГВ: 7%.
Изменение 211
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
За най-отдалечените региони процентът за букви а), б) и в) е до 1% по-висок.
Изменение 212
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1
В допълнение към член 29 държавите членки могат да предлагат да предприемат допълнителна техническа помощ за укрепване на капацитета на органите на държавата членка, на бенефициерите и на съответните партньори, необходима за ефективното администриране и използване на фондовете.
В допълнение към член 31 държавите членки могат да предлагат да предприемат допълнителна техническа помощ за укрепване на институционалния капацитет и ефективността на публичните органи и публичните услуги, на бенефициерите и на съответните партньори, необходима за ефективното администриране и използване на фондовете.
Изменение 213
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2
Подпомагането за такива действия се изпълнява чрез финансиране, което не е свързано с разходи, в съответствие с член 89.
Подпомагането за такива действия се изпълнява чрез финансиране, което не е свързано с разходи, в съответствие с член 89. Техническа помощ под формата на доброволна специална програма може да се осъществява или чрез финансиране, което не е свързано с разходите за техническа помощ, или чрез възстановяване на преките разходи.
Изменение 214
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 1
Държавата членка сформира комитет, който да следи изпълнението на програмата („мониторингов комитет“), в срок от три месеца след датата, на която одобрението на програмата е нотифицирано на заинтересованата държава членка.
След консултация с управляващия орган държавата членка сформира комитет, който да следи изпълнението на програмата („мониторингов комитет“), в срок от три месеца след датата, на която одобрението на програмата е нотифицирано на заинтересованата държава членка.
Изменение 215
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2
2.  Мониторинговият комитет приема свой процедурен правилник.
2.  Всеки мониторингов комитет приема свой процедурен правилник, като взема под внимание необходимостта от пълна прозрачност.
Изменение 216
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5
5.  Параграфи 1-4 не се прилагат за програми по член [4, буква в), точка vi)] от Регламента за ЕСФ+ и свързаната техническа помощ.
5.  Параграфи 1 – 4 не се прилагат за програми по член [4, параграф 1, точка xi)] от Регламента за ЕСФ+ и свързаната техническа помощ.
Изменение 217
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – алинея 1
Държавата членка определя състава на мониторинговия комитет и осигурява балансирано представителство на съответните органи на държавата членка, на междинните звена и на представителите на партньорите, посочени в член 6.
Държавата членка определя състава на мониторинговия комитет и осигурява балансирано представителство на съответните органи на държавата членка, на междинните звена и на представителите на партньорите, посочени в член 6, чрез прозрачна процедура.
Изменение 218
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2
2.  В работата на мониторинговия комитет със съвещателна функция участват представители на Комисията.
2.  В работата на мониторинговия комитет с мониторингова и съвещателна функция участват представители на Комисията. Представители на ЕИБ може да бъдат поканени да участват в работата на мониторинговия комитет със съвещателна функция.
Изменение 219
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 a (нов)
2а.  За ФУМИ, ФВС и ИУГВ съответните децентрализирани агенции участват в работата на мониторинговия комитет със съвещателна функция.
Изменение 220
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква a а (нова)
aа)   предложения за евентуални мерки за опростяване за бенефициерите;
Изменение 221
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б
б)  всякакви въпроси, които засягат качеството на изпълнение на програмата, и мерките за тяхното разрешаване;
б)  всякакви въпроси, които засягат качеството на изпълнение на програмата, и мерките за тяхното разрешаване, включително и всякакви нередности, където е целесъобразно;
Изменение 222
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква и
и)  напредъка при изграждането на административен капацитет за публичните институции и бенефициерите, където това е приложимо.
и)  напредъка в изграждането на административен капацитет за целите на публичните институции, партньорите и бенефициерите, където това е приложимо.
Изменение 224
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 - буква б
б)  годишните доклади за качеството на изпълнението за програмите, подпомагани от ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ и окончателния доклад за качеството на изпълнението за програмите, подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд;
б)  изготвяни всяка година доклади за качеството на изпълнението за програмите, подпомагани от ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ и окончателния доклад за качеството на изпълнението за програмите, подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд;
Изменение 225
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – буква г a (нова)
га)   промени в списъка на планираните операции от стратегическо значение, посочен в член 17, параграф 3, буква г);
Изменение 226
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 a (нов)
2а.   Мониторинговият комитет може да предлага на управляващия орган допълнителни функции за намеса.
Изменение 227
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – алинея 1
Между Комисията и всяка една от държавите членки се организира годишна среща за преглед с цел да бъде разгледано качеството на изпълнението на всяка програма.
Между Комисията и всяка една от държавите членки се организира годишна среща за преглед с цел да бъде разгледано качеството на изпълнението на всяка програма. Управляващите органи вземат надлежно участие в този процес.
Изменение 228
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 6
6.  За програмите, подпомагани от ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ, държавата членка представя годишен доклад за качеството на изпълнението в съответствие с регламентите за отделния фонд.
6.  За програмите, подпомагани от ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ, държавата членка представя всяка година доклад за качеството на изпълнението в съответствие с регламентите за отделния фонд.
Изменение 229
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 2
Първото предаване на данни се извършва до 31 януари 2022 г., а последното — до 31 януари 2030 г.
Първото предаване на данни се извършва до 28 февруари 2022 г., а последното – до 28 февруари 2030 г.
Изменение 230
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 3
За програмите по член 4, параграф 1, буква в), подточка vii) от Регламента за ЕСФ+ данните се предават ежегодно до 30 ноември.
За програмите по член 4, параграф 1, подточка xi) от Регламента за ЕСФ+ данните се предават ежегодно до 30 ноември.
Изменение 231
Предложение за регламент
Член 37 — параграф 2 — буква а
a)  брой на подбраните операции, общите допустими разходи по тях, приноса от фондовете и общите допустими разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган, всички разбити по видове интервенции;
a)  в данните, които трябва да бъдат предоставени до 31 януари, 31 март, 31 май, 31 юли, 30 септември и 30 ноември всяка година – брой на подбраните операции, общите допустими разходи по тях, приноса от фондовете и общите допустими разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган, всички разбити по видове интервенции;
Изменение 232
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 - буква б
б)  стойностите на показателите за крайния продукт и показателите за резултата за подбраните операции и постигнатите от операциите стойности.
б)  само в данните, които трябва да бъдат предоставени до 31 май и 30 ноември всяка година – стойностите на показателите за крайния продукт и показателите за резултата за подбраните операции и постигнатите от операциите стойности.
Изменение 233
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1
1.  Управляващият орган извършва оценки на програмата. Всяка оценка разглежда ефективността, ефикасността, значимостта, съгласуваността и европейската добавена стойност на програмата с цел подобряване на качеството на планирането и изпълнението на програмите.
1.  Управляващият орган извършва оценки на програмата. Всяка оценка разглежда приобщаващия и недискриминационен характер, ефективността, ефикасността, значимостта, съгласуваността, видимостта и европейската добавена стойност на програмата с цел подобряване на качеството на планирането и изпълнението на програмите.
Изменение 234
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 a (нов)
2а.   Оценката, посочена в параграф 2, включва оценка на социално-икономическото въздействие и потребностите от финансиране по целите на политиката, посочени в член 4, параграф 1, в рамките на отделните програми и между тях, с фокус върху по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход, както и по-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността, включително интелигентната и устойчивата мобилност, и регионалната свързаност на ИКТ. Комисията публикува резултатите от оценката на своя уебсайт и съобщава тези резултати на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
Изменение 235
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – алинея 2 – буква б
б)  други имащи отношение партньори и органи.
б)  други имащи отношение партньори и органи, включително регионални, местни и други публични органи, както и икономически и социални партньори.
Изменение 236
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1
1.  Управляващият орган гарантира, че не в срок от 6 месеца след одобряването на програмата е налице уебсайт, на който е на разположение информация за програмите, за които той отговаря, като тя обхваща целите на програмите, дейностите, наличните възможности за финансиране и постиженията.
1.  Управляващият орган гарантира, че в срок от 6 месеца след одобряването на програмата е налице уебсайт, на който е на разположение информация за програмите, за които той отговаря, като тя обхваща целите на програмите, дейностите, индикативен график на поканите за представяне на предложения, наличните възможности за финансиране и постиженията.
Изменение 237
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 1 – буква а
a)  за юридически лица - име на бенефициера;
a)  за юридически лица – име на бенефициера и име на изпълнителя;
Изменение 240
Предложение за регламент
Член 45 — параграф 1 — буква а
a)  включват на професионалния уебсайт на бенефициера или сайтове в социални медии - когато такива съществуват - кратко описание на операцията, пропорционално на равнището на подпомагането, включително на нейните цели и резултатите от нея, и открояват финансовото подпомагане от Съюза;
a)  включват на професионалния уебсайт на бенефициера и сайтове в социални медии – когато такива съществуват – кратко описание на операцията, пропорционално на равнището на подпомагането, включително на нейните цели и резултатите от нея, и открояват финансовото подпомагане от Съюза;
Изменение 241
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква в – уводна част
в)  поставят на място, видимо за обществеността, табели или табла веднага щом започне изпълнението на операциите, включващо физически инвестиции или закупуване на оборудване, в следните случаи:
в)  поставят на място, ясно видимо за обществеността, постоянни табели или табла веднага щом започне изпълнението на операциите, включващо физически инвестиции или закупуване на оборудване, в следните случаи:
Изменение 243
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква г
г)  за операции, които не попадат в обхвата на буква в), поставят на място, видимо за обществеността, поне един хартиен или електронен плакат с минимален размер А3 с информация за операцията, подчертаващ подпомагането от фондовете,
г)  за операции, които не попадат в обхвата на буква в), поставят на място, ясно видимо за обществеността, поне един хартиен или електронен плакат с минимален размер А3 с информация за операцията, подчертаващ подпомагането от фондовете,
Изменение 244
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква д a (нова)
да)   веднага щом започне физическото изпълнение, поставят на публично място и за постоянно емблемата на Съюза по начин, ясно видим за обществеността, и в съответствие с техническите характеристики, определени в приложение VIII;
Изменение 245
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 2
Това изискване не се отнася за операциите, подпомагани по специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква в), подточка vii) от Регламента за ЕСФ+.
Това изискване не се отнася за операциите, подпомагани по специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, подточка хi) от Регламента за ЕСФ+.
Изменение 246
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1
Държавите членки използват приноса от фондовете, за да предоставят подпомагане на бенефициерите под формата на безвъзмездни средства, финансови инструменти или награди или като комбинация от тях.
Държавите членки използват приноса от фондовете, за да предоставят подпомагане на бенефициерите под формата на безвъзмездни средства с ограничено използване на финансови инструменти или награди или като комбинация от тях.
Изменение 247
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква в
в)  единна ставка в размер до 25 % от допустимите преки разходи, при условие че ставката е изчислена в съответствие с член 48, параграф 2, буква а).
в)  единна ставка в размер до 25% от допустимите преки разходи, при условие че ставката е изчислена в съответствие с член 48, параграф 2, буква а) или член 48, параграф 2, буква в).
Изменение 248
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2 – буква a
a)  като последните документирани годишни брутни разходи за труд се разделят на 1720 часа за лицата на пълно работно време или на съответна пропорционална част от 1720 часа за лицата на непълно работно време;
a)  като последните документирани годишни брутни разходи за труд, заедно с очакваните допълнителни разходи, за да се отчетат фактори като увеличения на тарифите или повишения в длъжност, се разделят на 1720 часа за лицата на пълно работно време или на съответна пропорционална част от 1720 часа за лицата на непълно работно време;
Изменение 249
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2 - буква б
б)  като последните документирани месечни брутни разходи за труд се разделят на месечното работно време на съответното лице съгласно приложимото национално законодателство, посочено в трудовия договор.
б)  като последните документирани месечни брутни разходи за труд, заедно с очакваните допълнителни разходи, за да се отчетат фактори като увеличения на тарифите или повишения в длъжност, се разделят на месечното работно време на съответното лице съгласно приложимото национално законодателство, посочено в трудовия договор.
Изменение 250
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2
2.  Финансовите инструменти предоставят подпомагане на крайните получатели само за нови инвестиции, за които се очаква да бъдат финансово жизнеспособни, например да генерират приходи или икономии, и за които няма достатъчно финансиране от пазарни източници.
2.  Финансовите инструменти предоставят подпомагане на крайните получатели само за нови инвестиции, за които се очаква да бъдат финансово жизнеспособни, например да генерират приходи или икономии, и за които няма достатъчно финансиране от пазарни източници. Това подпомагане може да бъде насочено към инвестиции както в материални така и в нематериални активи, както и в работен капитал, в съответствие с приложимите правила на Съюза за държавната помощ.
Изменение 251
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3 – алинея 2 – буква а
a)  предложения размер на приноса от програмата за финансовия инструмент и очаквания ефект на ливъридж;
a)  предложения размер на приноса от програмата за финансовия инструмент и очаквания ефект на ливъридж, придружени от съответните оценки;
Изменение 252
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 5
5.  Финансовите инструменти могат да се комбинират с допълнително подпомагане за програмата под формата на безвъзмездни средства като единична операция за финансов инструмент, в рамките на едно споразумение за финансиране, като и двата отделни вида подпомагане се предоставят от организацията, изпълняваща финансовия инструмент. В такъв случай правилата, приложими за финансови инструменти, се прилагат и за тази единична операция за финансов инструмент.
5.  Финансовите инструменти могат да се комбинират с допълнително подпомагане за програмата под формата на безвъзмездни средства като единична операция за финансов инструмент, в рамките на едно споразумение за финансиране, като и двата отделни вида подпомагане се предоставят от организацията, изпълняваща финансовия инструмент. Когато размерът на подпомагането по програмата под формата на безвъзмездни средства е по-малък от размера на подпомагането по програмата под формата на финансов инструмент, се прилагат правилата, приложими за финансови инструменти.
Изменение 253
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 2
Управляващият орган избира организацията, която изпълнява финансовия инструмент.
Управляващият орган избира организацията, която изпълнява финансовия инструмент, или чрез пряко, или чрез непряко възлагане на договор.
Изменение 254
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)
Управляващият орган може да възлага задачи по изпълнението чрез пряко възлагане на:
a)  ЕИБ;
б)  международна финансова институция, в която дадена държава членка е акционер;
в)  банка или институция, която е публична собственост, учредена е като правен субект и извършва финансови дейности на професионална основа.
Изменение 255
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 7
7.  Когато управляващият орган управлява финансовия инструмент в съответствие с параграф 2, или когато организацията, изпълняваща финансовия инструмент, управлява финансовия инструмент в съответствие с параграф 3, те водят отделни сметки или поддържат счетоводни кодове по приоритети и по категории региони за всеки принос за всяка програма и отделно за средствата, посочени съответно в членове 54 и 56.
7.  Когато управляващият орган управлява финансовия инструмент в съответствие с параграф 2, или когато организацията, изпълняваща финансовия инструмент, управлява финансовия инструмент в съответствие с параграф 3, те водят отделни сметки или поддържат счетоводни кодове по приоритети и по категории региони или, в случая на ЕЗФРСР, по вид интервенция за всеки принос за всяка програма и отделно за средствата, посочени съответно в членове 54 и 56.
Изменение 256
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 7 а (нов)
7а.   Изискванията за докладване относно използването на финансовия инструмент за предвидените цели се ограничават до управляващите органи и до финансовите посредници.
Изменение 257
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2
2.  Лихвите и другите печалби, които могат да бъдат отнесени към подпомагането от фондовете, изплатено на финансови инструменти, се използват по същата цел или цели като първоначалното подпомагане от фондовете или в рамките на същия финансов инструмент или – след приключването на финансовия инструмент – в други финансови инструменти или форми на подпомагане до края на периода на допустимост.
2.  Лихвите и другите печалби, които могат да бъдат отнесени към подпомагането от фондовете, изплатено на финансови инструменти, се използват по същата цел или цели като първоначалното подпомагане от фондовете или в рамките на същия финансов инструмент или – след приключването на финансовия инструмент – в други финансови инструменти или форми на подпомагане за по-нататъшни инвестиции в крайни получатели; или, когато е приложимо, за покриване на загубите в номиналния размер на приноса на фондовете за финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви, ако такива загуби са възникнали въпреки активното управление на касовите наличности от органите, изпълняващи финансовите инструменти; до края на периода на допустимост.
Изменение 258
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1
1.  Подпомагането от фондовете за финансови инструменти, които инвестират в крайни получатели, както и всеки вид доход, генериран от тези инвестиции и който може да бъде отнесен към подпомагането от фондовете, може да се използва за диференцирано третиране на инвеститорите, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, чрез подходящо поделяне на рисковете и печалбата.
1.  Подпомагането от фондовете за финансови инструменти, които инвестират в крайни получатели, както и всеки вид доход, генериран от тези инвестиции и който може да бъде отнесен към подпомагането от фондовете, може да се използва за диференцирано третиране на инвеститорите, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, или за други форми на подпомагане от страна на Съюза, чрез подходящо поделяне на рисковете и печалбата, като се взема предвид принципът на доброто финансово управление.
Изменение 259
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2
2.  Равнището на такова диференцирано третиране не може да надхвърля необходимото за създаването на стимули за привличане на частни средства, установено с конкурсна процедура или независима оценка.
2.  Равнището на такова диференцирано третиране не може да надхвърля необходимото за създаването на стимули за привличане на частни средства, установено с конкурсна процедура или предварителна оценка, извършена в съответствие с член 52 от настоящия регламент.
Изменение 260
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1
1.  Средствата, изплатени обратно преди изтичане на периода на допустимост на финансови инструменти от инвестиции в крайни получатели или от освобождаването на ресурси, заделени съгласно договореното по договори за гаранции, включително изплащане на главници и всякакъв вид генериран доход, който е относим към подпомагането от фондовете, се използват повторно в същите или други финансови инструменти за допълнителни инвестиции в крайни получатели по същата специфична цел или цели, както и за евентуални разходи и такси за управление, свързани с тези допълнителни инвестиции.
1.  Средствата, изплатени обратно преди изтичане на периода на допустимост на финансови инструменти от инвестиции в крайни получатели или от освобождаването на ресурси, заделени съгласно договореното по договори за гаранции, включително изплащане на главници и всякакъв вид генериран доход, който е относим към подпомагането от фондовете, се използват повторно в същите или други финансови инструменти за допълнителни инвестиции в крайни получатели по същата специфична цел или цели, както и за евентуални разходи и такси за управление, свързани с тези допълнителни инвестиции, като се взема предвид принципът на доброто финансово управление.
Изменение 261
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)
Икономиите чрез по-ефективни операции не се считат за генерирани приходи за целите на първа алинея. По-специално, икономиите на разходи в резултат на мерки за енергийна ефективност не водят до съответно намаляване на оперативните субсидии.
Изменение 262
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2 – алинея 1
Разходите са допустими за подпомагане от фондовете, ако те са направени от бенефициер или от частния партньор на операция за ПЧП и са изплатени за изпълнение на операции между датата на подаване на програмата в Комисията или 1 януари 2021 г. – като се взема по-ранната от двете дати – и 31 декември 2029 г.
Разходите са допустими за подпомагане от фондовете, ако те са направени от бенефициер или от частния партньор на операция за ПЧП и са изплатени за изпълнение на операции между датата на подаване на програмата в Комисията или 1 януари 2021 г. – като се взема по-ранната от двете дати – и 31 декември 2030 г.
Изменение 263
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 4
4.  Цяла операция или част от операция може да се изпълнява извън държава членка, включително и извън територията на Съюза, при условие че операцията допринася за целите на програмата.
4.  Цяла операция или част от операция по ЕФРР, ЕСФ+ или Кохезионния фонд може да се изпълнява извън държава членка, включително и извън територията на Съюза, при условие че операцията попада в един от петте компонента на цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) съгласно определението в член 3 от Регламент (ЕС) [...] („Регламента за ЕТС“) и допринася за целите на програмата.
Изменение 264
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 6
6.  Не се избират за финансиране от фондовете операции, които са били физически завършени или изцяло изпълнени преди подаването на заявлението за финансиране по програмата до управляващия орган, независимо дали всички свързани плащания са направени или не.
6.  Не се избират за финансиране от фондовете операции, които са били физически завършени или изцяло изпълнени преди подаването на заявлението за финансиране по програмата до управляващия орган, независимо дали всички свързани плащания са направени или не. Настоящият параграф не се прилага за разходите, свързани с компенсирането на допълнителните разходи в най-отдалечените региони в рамките на ЕФМДР, нито за разходите, финансирани чрез специални допълнителни помощи за най-отдалечените региони в рамките на ЕФРР и ЕСФ+.
Изменение 265
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – алинея 1 – буква а
a)  лихви по дългове, с изключение свързани с безвъзмездни средства, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
a)  лихви по дългове, с изключение на такива, които са свързани с безвъзмездни средства, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси, или с принос към финансови инструменти, произтичащ от отрицателни лихви;
Изменение 266
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – алинея 1 – буква в
в)   данъка върху добавената стойност (ДДС), освен за операциите, чиято обща стойност е по-малка от 5 000 000 EUR.
заличава се
Изменение 267
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)
Допустимостта за данъка върху добавената стойност (ДДС) се определя за всеки конкретен случай, освен за операциите, чиято обща стойност е под 5 000 000 EUR, и за инвестициите и разходите на крайните получатели.
Изменение 268
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – алинея 2
Държавата членка може да съкрати сроковете, посочени в първа алинея, на три години, когато става въпрос за поддържане на инвестиции или за работни места, създадени от МСП.
Държавата членка може да съкрати сроковете, посочени в първа алинея, на три години в надлежно обоснованите случаи, посочени в букви а), б) и в), когато става въпрос за поддържане на работни места, създадени от МСП.
Изменение 269
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3
3.  Параграфи 1 и 2 не се прилагат към операциите, при които настъпи спиране на производствена дейност вследствие на несъстоятелност, която не е с измамна цел.
3.  Параграфи 1 и 2 не се прилагат към приноси от програми за или от финансови инструменти и към операциите, при които настъпи спиране на производствена дейност вследствие на несъстоятелност, която не е с измамна цел.
Изменение 270
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3 – алинея 1
Таксите за управление, посочени в параграф 1, буква г), се определят въз основа на качеството на изпълнение. Когато организациите, изпълняващи холдингов фонд и/или специални фондове съгласно член 53, параграф 3, се избират чрез пряко възлагане на обществена поръчка, за сумата на разходите и таксите за управление, изплатени на тези организации, които могат да бъдат декларирани като допустими разходи, се определя праг в размер до 5 % от общия размер на приноса от програмата, изплатен на крайните получатели под формата на заеми, капиталови или квазикапиталови инвестиции или заделен съгласно договори за гаранция.
Таксите за управление, посочени в параграф 1, буква г), се определят въз основа на качеството на изпълнение. За първите дванадесет месеца от изпълнението на финансовите инструменти е допустимо основно възнаграждение за разходи и такси за управление. Когато организациите, изпълняващи холдингов фонд и/или специални фондове съгласно член 53, параграф 2, се избират чрез пряко възлагане на обществена поръчка, за сумата на разходите и таксите за управление, изплатени на тези организации, които могат да бъдат декларирани като допустими разходи, се определя праг в размер до 5 % от общия размер на приноса от програмата, изплатен на крайните получатели под формата на заеми, капиталови или квазикапиталови инвестиции или заделен съгласно договори за гаранция.
Изменение 271
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3 – алинея 2
Този праг не се прилага, когато подборът на организациите, изпълняващи финансови инструменти, се осъществява чрез конкурентна тръжна процедура в съответствие с приложимото законодателство и с тази процедура се определи необходимостта от по-високо равнище на разходите и таксите за управление.
Когато подборът на организациите, изпълняващи финансови инструменти, се осъществява чрез конкурентна тръжна процедура в съответствие с приложимото законодателство и с тази процедура се определи необходимостта от по-високо равнище на разходите и таксите за управление, тези такси се основават на изпълнението.
Изменение 272
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2
2.  Държавите членки гарантират законосъобразността и редовността на разходите, включени в отчетите, които се представят на Комисията и предприемат всички необходими действия, за да предотвратят, открият, коригират и докладват нередности, включително измами.
2.  Държавите членки гарантират законосъобразността и редовността на разходите, включени в отчетите, които се представят на Комисията и предприемат всички необходими действия, за да предотвратят, открият, коригират и докладват нередности, включително измами. Държавите членки си сътрудничат изцяло с OLAF.
Изменение 273
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 4
4.  Държавите членки гарантират качеството и надеждността на системата за мониторинг и на данните за показателите.
4.  Държавите членки гарантират качеството, независимостта и надеждността на системата за мониторинг и на данните за показателите.
Изменение 274
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 6 – алинея 1
Държавите членки въвеждат механизми, гарантиращи ефективното разглеждане на жалби във връзка с фондовете. По искане на Комисията те разглеждат подадените до Комисията жалби, попадащи в обхвата на програмите им, и при поискване я информират за резултатите от разглеждането.
Държавите членки въвеждат механизми, гарантиращи ефективното разглеждане на жалби във връзка с фондовете. За обхвата, правилата и процедурите във връзка с тези разпоредби отговарят държавите членки в съответствие с тяхната институционална и правна рамка. По искане на Комисията в съответствие с член 64, параграф 4а те разглеждат подадените до Комисията жалби, попадащи в обхвата на програмите им, и при поискване я информират за резултатите от разглеждането.
Изменение 275
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 7 – алинея 1
Държавите членки гарантират, че всеки обмен на информация между бенефициерите и органите по програмите се осъществява чрез системи за електронен обмен на данни съгласно приложение XII.
Държавите членки гарантират, че всеки обмен на информация между бенефициерите и органите по програмите се осъществява чрез лесни за ползване системи за електронен обмен на данни съгласно приложение XII.
Изменение 276
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 7 – алинея 2
За програмите, подпомагани от ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ първа алинея се прилага от 1 януари 2023 г.
За програмите, подпомагани от ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ първа алинея се прилага от 1 януари 2022 г.
Изменение 277
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 7 – алинея 3
Първа алинея не се прилага за програми по член [4, параграф 1, буква в), точка vii)] от Регламента за ЕСФ+.
Първа алинея не се прилага за програми по член [4, параграф 1, подточка xi)] от Регламента за ЕСФ+.
Изменение 278
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 11
11.  Комисията приема акт за изпълнение за определяне на формата, който да се използва за докладване на нередности в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 109, параграф 2, за да гарантира еднакви условия за изпълнението на настоящия член.
11.  Комисията приема акт за изпълнение за определяне на формата, който да се използва за докладване на нередности в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 109, параграф 2, за да гарантира еднакви условия и правила за изпълнението на настоящия член.
Изменение 279
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – алинея 1
Комисията се уверява, че държавите членки разполагат с необходимите системи за управление и контрол, които отговарят на изискванията на настоящия регламент, и че тези системи функционират ефективно по време на изпълнението на програмите. Комисията изготвя одитна стратегия и план за одит, които се основават на принципа на оценка на риска.
Комисията се уверява, че държавите членки разполагат с необходимите системи за управление и контрол, които отговарят на изискванията на настоящия регламент, и че тези системи функционират ефективно и ефикасно по време на изпълнението на програмите. Комисията изготвя за държавите членки одитна стратегия и план за одит, които се основават на принципа на оценка на риска.
Изменение 280
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2
2.  Одитите на Комисията се извършват до три календарни години след приемане на отчетите, в които са включени съответните разходи. Този срок не се прилага за операции, при които са възникнали съмнения за измама.
2.  Одитите на Комисията се извършват до две календарни години след приемане на отчетите, в които са включени съответните разходи. Този срок не се прилага за операции, при които са възникнали съмнения за измама.
Изменение 281
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – алинея 1 – буква а
a)  Комисията дава поне 12 работни дни предизвестие за одита на компетентния програмен орган, освен в спешни случаи. В такива одити могат да участват длъжностни лица или упълномощени представители на държавата членка.
a)  Комисията дава поне 15 работни дни предизвестие за одита на компетентния програмен орган, освен в спешни случаи. В такива одити могат да участват длъжностни лица или упълномощени представители на държавата членка.
Изменение 282
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – алинея 1 – буква в
в)  Комисията предава предварителните констатации от одита на компетентния орган на държавата членка на поне един от официалните езици на Съюза не по-късно от 3 месеца след последния ден на одита.
в)  Комисията предава предварителните констатации от одита на компетентния орган на държавата членка на поне един от официалните езици на Съюза не по-късно от 2 месеца след последния ден на одита.
Изменение 283
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – алинея 1 – буква г
г)  Комисията предава доклада от одита на поне един от официалните езици на Съюза не по-късно от 3 месеца, след като е получила пълния отговор от компетентния орган на държавата членка по предварителните констатации от одита.
г)  Комисията предава доклада от одита на поне един от официалните езици на Съюза не по-късно от 2 месеца, след като е получила пълния отговор от компетентния орган на държавата членка по предварителните констатации от одита. Отговорът на държавата членка се счита за пълен, ако в срок от 2 месеца Комисията не е докладвала за съществуването на неполучена документация или елементи от документация.
Изменение 284
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – алинея 2
Комисията може да удължи сроковете, посочени в букви в) и г), с още три месеца.
В надлежно обосновани случаи Комисията може да удължи сроковете, посочени в букви в) и г), с още два месеца.
Изменение 285
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 a (нов)
4а.   Без да се засяга член 63, параграф 6, Комисията предвижда система за обработка на жалби, достъпна за гражданите и заинтересованите страни.
Изменение 286
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2
2.  Одитният орган е публичен орган, функционално независим от одитираните субекти.
2.  Одитният орган е публичен или частен орган, функционално независим от управляващия орган и органите или организациите, на които се възложени или делегирани определени функции.
Изменение 287
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква д
д)  записва и съхранява в електронна система данните за всяка операция, необходими за целите на мониторинга, оценката, финансовото управление, проверките и одитите, и гарантира сигурността, целостта и поверителността на данните и самоличността на потребителите.
д)  записва и съхранява в електронни системи данните за всяка операция, необходими за целите на мониторинга, оценката, финансовото управление, проверките и одитите, и гарантира сигурността, целостта и поверителността на данните и самоличността на потребителите.
Изменение 288
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1 – алинея 1
Управляващият орган определя и прилага критерии и процедури за подбор на операции, които са недискриминационни, прозрачни, гарантират равенство между половете и вземат предвид разпоредбите на Хартата за основните права на Европейския съюз и принципа на устойчивото развитие и на политиката на Съюза в областта на околната среда в съответствие с член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС.
Управляващият орган определя и прилага критерии и процедури за подбор на операции, които са недискриминационни, прозрачни, гарантират достъп за лицата с увреждания, равенство между половете и вземат предвид разпоредбите на Хартата за основните права на Европейския съюз и принципа на устойчивото развитие и на политиката на Съюза в областта на околната среда в съответствие с член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС.
Изменение 289
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3 – буква а
a)  гарантира, че подбраните операции отговарят на програмата и осигуряват ефективен принос за постигането на нейните конкретни цели,
a)  гарантира, че подбраните операции са устойчиви, отговарят на програмата и на териториалните стратегии и осигуряват ефективен принос за постигането на нейните конкретни цели,
Изменение 290
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3 – буква в
в)  гарантира, че подбраните операции представляват най-доброто съотношение между размера на подпомагане, предприетите дейности и постигането на поставените цели,
в)  гарантира, че подбраните операции представляват подходящо съотношение между размера на подпомагането, изпълняваните дейности и постигането на поставените цели;
Изменение 291
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3 – буква д
д)  гарантира, че подбраните операции, които попадат в обхвата на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета48, подлежат на оценка на въздействието върху околната среда или процедура по проучване въз основа на изискванията на посочената директива, изменена с Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 49,
д)  гарантира, че подбраните операции, които попадат в обхвата на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета48, подлежат на оценка на въздействието върху околната среда или процедура по проучване и че оценката на алтернативните решения, както и всеобхватна обществена консултация се отчитат подобаващо, въз основа на изискванията на посочената директива, изменена с Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета49;
_________________
_________________
48 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).
48 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).
49 Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 124, 25.4.2014 г., стр. 1).
49 Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 124, 25.4.2014 г., стр. 1).
Изменение 292
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3 – буква е
е)  се уверява, че когато операциите са започнали преди подаването на заявление за финансиране до управляващия орган, приложимото право е било спазено,
е)  гарантира, че когато операциите са започнали преди подаването на заявление за финансиране до управляващия орган, приложимото право е било спазено,
Изменение 293
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3 – буква й
й)  гарантира устойчивостта на климата на инфраструктурни инвестиции с очаквана продължителност от най-малко пет години.
й)  гарантира, преди вземането на решения за инвестиции, устойчивостта на климата на инфраструктурни инвестиции с очаквана продължителност от най-малко пет години, както и прилагането на принципа „енергийната ефективност на първо място“.
Изменение 294
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 5 a (нов)
5а.   В надлежно обосновани случаи управляващият орган може също така да вземе решение да предостави до 5% от финансовите средства на програма по линия на ЕФРР и ЕСФ+ за конкретни проекти в държавата членка с допустимост по „Хоризонт Европа“, включително на избрани във втората фаза, при условие че тези конкретни проекти допринасят за целите на програмата в тази държава членка.
Изменение 295
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 6
6.  Когато управляващият орган избере дадена операция от стратегическо значение, той незабавно уведомява Комисията за това и ѝ предоставя цялата информация от значение за тази операция.
6.  Когато управляващият орган избере дадена операция от стратегическо значение, в срок от един месец той уведомява Комисията за това и ѝ предоставя цялата информация от значение за тази операция, включително анализ на разходите и ползите.
Изменение 296
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б)  гарантира, в зависимост от наличието на финансиране, че даден бенефициер получава пълния дължим размер не по-късно от 90 дни от датата на подаване на искането за плащане от бенефициера,
б)  гарантира, за плащанията за предварително финансиране и междинните плащания, че даден бенефициер получава пълния дължим размер за проверените разходи не по-късно от 60 дни от датата на подаване на искането за плащане от бенефициера,
Изменение 297
Предложение за регламент
Член 70 — параграф 1 — буква а
a)  изготвяне и изпращане до Комисията на заявления за плащане съгласно членове 85 и 86,
a)  изготвяне и изпращане до Комисията на заявления за плащане съгласно членове 85 и 86, и отчитане на одитите, извършени от или на отговорността на одитния орган;
Изменение 298
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1 – буква б
б)  изготвяне на счетоводните отчети в съответствие с член 92 и поддържане на записи на всички елементи на отчетите в електронна система,
б)  изготвяне и представяне на счетоводните отчети, потвърждаване на тяхната пълнота, точност и истинност в съответствие с член 92 и поддържане на записи на всички елементи на отчетите в електронна система,
Изменение 299
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 6 a (нов)
6а.   Одитът се извършва въз основа на приложимия към момента на договаряне на одитираната операция стандарт, освен когато новите стандарти са по-благоприятни за бенефициера.
Изменение 300
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 6 б (нов)
6б.   Установяването на нередност като част от одита на дадена операция, водещо до финансова санкция, не може да доведе до разширяване на обхвата на контрола или до финансови корекции извън разходите, обхванати от счетоводната година на одитирания разход.
Изменение 301
Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1
1.  Одитният орган изготвя одитна стратегия на основата на оценка на риска, като взема предвид описанието на системите за управление и контрол, предвидено в член 63, параграф 9, обхващащо одитите на системите и операциите. Одитната стратегия включва одити на системите на новоизбрани управляващи органи и органи, натоварени със счетоводната функция в срок от девет месеца след навършване на първата година от тяхната работа. Одитната стратегия се изготвя в съответствие с образеца, посочен в приложение XVIII и се актуализира ежегодно след първия годишен контролен доклад и одитното становище, представени на Комисията. Тя може да обхваща една или повече програми.
1.  Одитният орган след консултации с управляващия орган изготвя одитна стратегия на основата на оценка на риска, като взема предвид описанието на системите за управление и контрол, предвидено в член 63, параграф 9, обхващащо одитите на системите и операциите. Одитната стратегия включва одити на системите на новоизбрани управляващи органи и органи, натоварени със счетоводната функция. Одитът се извършва в срок от девет месеца след навършване на първата година от тяхната работа. Одитната стратегия се изготвя в съответствие с образеца, посочен в приложение XVIII и се актуализира ежегодно след първия годишен контролен доклад и одитното становище, представени на Комисията. Тя може да обхваща една или повече програми. Одитният орган може да определи в одитната стратегия ограничение за единичните счетоводни одити.
Изменение 302
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)
В случай на несъгласие между Комисията и държава членка относно констатациите от одита се въвежда процедура за уреждане на спорове.
Изменение 303
Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1 – алинея 2
Комисията и одитните органи първо използват цялата информация и документация, налична в електронната система, посочена в член 66, параграф 1, буква д), включително резултатите от проверките на управлението, и изискват и получават допълнителни документи и одитни доказателства от засегнатите бенефициери само когато въз основа на тяхната професионална преценка това е необходимо за достигането на достоверни одитни заключения.
Комисията и одитните органи първо използват цялата информация и документация, налична в електронните системи, посочени в член 66, параграф 1, буква д), включително резултатите от проверките на управлението, и изискват и получават допълнителни документи и одитни доказателства от засегнатите бенефициери само когато въз основа на тяхната професионална преценка това е необходимо за достигането на достоверни одитни заключения.
Изменение 304
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1
1.  Управляващият орган извършва проверки на управлението на място съгласно член 68, параграф 1 само на равнището на организациите, които изпълняват финансовия инструмент, а в контекста на гаранционните фондове - на равнището на организациите, които осигуряват съответните средства по нови заеми.
1.  Управляващият орган извършва проверки на управлението на място съгласно член 68, параграф 1 само на равнището на организациите, които изпълняват финансовия инструмент, а в контекста на гаранционните фондове - на равнището на организациите, които осигуряват съответните средства по нови заеми. Без да се засягат разпоредбите на член 127 от Финансовия регламент, ако във финансовия инструмент са предвидени контролни доклади в подкрепа на заявлението за плащане, управляващият орган може да реши да не извършва проверки на управлението на място.
Изменение 305
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 2 – алинея 2
ЕИБ или други международни финансови институции, в които някоя от държавите членки е акционер обаче предоставят на управляващия орган доклади за контрола в подкрепа на заявленията за плащане.
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 306
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 3
3.  Одитният орган извършва одити на системата и на операциите съгласно членове 71, 73 или 77 на равнището на организациите, които изпълняват финансовия инструмент, а в контекста на гаранционните фондове – на равнището на организациите, които осигуряват съответните средства по нови заеми.
3.  Одитният орган извършва одити на системата и на операциите съгласно членове 71, 73 или 77 на равнището на организациите, които изпълняват финансовия инструмент, а в контекста на гаранционните фондове – на равнището на организациите, които осигуряват съответните средства по нови заеми. Без да се засягат разпоредбите на член 127 от Финансовия регламент, ако финансовият инструмент предвижда предоставянето на одитния орган на годишен одитен доклад, изготвен от негови външни одитори до края на всяка календарна година, който обхваща елементите, включени в приложение XVII, одитният орган може да реши да не извършва допълнителни одити.
Изменение 307
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 3 a (нов)
3а.   В контекста на гаранционните фондове органите, отговарящи за одита на програмите, може да извършват проверки или одити на органите, предоставящи нови базови заеми, само когато възникнат една или повече от следните ситуации:
a)  не са налични разходооправдателни документи, доказващи подкрепата от финансовия инструмент за крайните получатели на равнището на управляващия орган или на равнището на организациите, изпълняващи финансови инструменти;
б)  има доказателства за това, че наличните документи на равнището на управляващия орган или на равнището на организациите, изпълняващи финансови инструменти, не представляват верни и точни записи за предоставената подкрепа.
Изменение 308
Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1
1.  Без да се засягат правилата, уреждащи държавните помощи, управляващият орган гарантира, че всички разходооправдателни документи, свързани с операциите, подпомагани от фондовете, се съхраняват на подходящото равнище за петгодишен срок, считано от 31 декември на годината, в която е извършено последното плащане от управляващия орган към бенефициера.
1.  Без да се засягат правилата, уреждащи държавните помощи, управляващият орган гарантира, че всички разходооправдателни документи, свързани с операциите, подпомагани от фондовете, се съхраняват на подходящото равнище за тригодишен срок, считано от 31 декември на годината, в която е извършено последното плащане от управляващия орган към бенефициера.
Изменение 309
Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2 a (нов)
2а.   С решение на управляващия орган срокът на съхраняване на документи може да бъде намален пропорционално на рисковия профил и на големината на бенефициерите.
Изменение 310
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част
Предварителното финансиране за всеки фонд се изплаща, в зависимост от наличието на средства, под формата на годишни вноски, както следва и преди 1 юли всяка година:
Предварителното финансиране за всеки фонд се изплаща под формата на годишни вноски, както следва и преди 1 юли всяка година:
Изменение 311
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква б
б)  2020 г. 0,5%;
б)  2020 г. 0,7%;
Изменение 312
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква в
в)  2023 г.: 0,5%;
в)  2023 г. 1%;
Изменение 313
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква г
г)  2024 г.: 0,5%;
г)  2024 г.: 1,5%;
Изменение 314
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква д
д)  2025 г.: 0,5%;
д)  2025 г.: 2%;
Изменение 315
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква e
е)  2026: 0,5
е)  2026: 2%
Изменение 316
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 3 – буква б
б)  сумата за техническа помощ, изчислена в съответствие с член 31, параграф 2,
б)  сумата за техническа помощ, изчислена в съответствие с член 31,
Изменение 317
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 4 – буква в a (нова)
ва)   в случаите на държавна помощ заявлението за плащане може да включва авансови плащания към бенефициерите от организацията, която предоставя помощта, съгласно следните кумулативни условия: авансовите плащанията са предмет на банкова или еквивалентна гаранция, не надвишават 40% от общия размер на помощта, която се отпуска на бенефициера за определена операция и се покриват от разходите, платени от бенефициерите и подкрепени с платени фактури, в рамките на 3 години.
Изменение 318
Предложение за регламент
Член 86 – параграф 1
1.  Когато финансовите инструменти се изпълняват съгласно член 53, параграф 2, заявленията за плащане, подадени съгласно приложение XIX, включват общите изплатени суми, а в случаите на гаранция — сумите, заделени според договори за гаранция, от управляващия орган на крайните получатели, както е посочено в член 62, параграф 1, букви а), б) и в).
1.  Когато финансовите инструменти се изпълняват съгласно член 53, параграф 1, заявленията за плащане, подадени съгласно приложение XIX, включват общите изплатени суми, а в случаите на гаранция — сумите, заделени според договори за гаранция, от управляващия орган на крайните получатели, както е посочено в член 62, параграф 1, букви а), б) и в).
Изменение 319
Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – уводна част
2.  Когато финансовите инструменти се изпълняват съгласно член 53, параграф 3, заявленията за плащане, включващи разходи за финансови инструменти, се представят в съответствие със следните условия:
2.  Когато финансовите инструменти се изпълняват съгласно член 53, параграф 2, заявленията за плащане, включващи разходи за финансови инструменти, се представят в съответствие със следните условия:
Изменение 320
Предложение за регламент
Член 87 – параграф 1
1.  В зависимост от наличието на средства Комисията извършва междинните плащания не по-късно от 60 дни след датата, на която заявлението за плащане е получено от Комисията.
1.  Комисията извършва междинните плащания не по-късно от 60 дни след датата, на която заявлението за плащане е получено от Комисията.
Изменение 321
Предложение за регламент
Член 90 — параграф 1 — буква а
a)  са налице данни за сериозен недостатък, за който не са предприети корективни мерки,
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 322
Предложение за регламент
Член 91 – параграф 1 – буква д
д)  държавата членка не е предприела необходимото действие съгласно член 15, параграф 6.
заличава се
Изменение 323
Предложение за регламент
Член 99 – параграф 1
1.  Комисията отменя всяка сума в дадена програма, която не е била използвана за предварително финансиране в съответствие с член 84 или за която не е било подадено заявление за плащане в съответствие с членове 85 и 86 до 26 декември на втората календарна година след годината на бюджетните задължения за периода 2021 – 2026 г.
1.  Комисията отменя всяка сума в дадена програма, която не е била използвана за предварително финансиране в съответствие с член 84 или за която не е било подадено заявление за плащане в съответствие с членове 85 и 86 до 31 декември на третата календарна година след годината на бюджетните задължения за периода 2021 – 2026 г.
Изменение 324
Предложение за регламент
Член 99 – параграф 2
2.   Сумата, която трябва да бъде покрита от предварително финансиране или заявления за плащане до крайния срок, установен в параграф 1 относно бюджетното задължение за 2021 г., възлиза на 60 % от това задължение. 10% от бюджетното задължение за 2021 г. се добавят към всяко бюджетно задължение за 2022—2025 г. за целите на изчисляване на сумите, които трябва да бъдат покрити.
заличава се
Изменение 325
Предложение за регламент
Член 99 – параграф 3
3.  Частта от задълженията, която все още е открита към 31 декември 2029 г., се отменя, ако пакетът за получаване на увереност и окончателният доклад за качеството на изпълнението за програмите, подпомагани от ЕСФ+, ЕФРР и Кохезионния фонд, не са били подадени до Комисията в срока, предвиден в член 38, параграф 1.
3.  Частта от задълженията, която все още е открита към 31 декември 2030 г., се отменя, ако пакетът за получаване на увереност и окончателният доклад за качеството на изпълнението за програмите, подпомагани от ЕСФ+, ЕФРР и Кохезионния фонд, не са били подадени до Комисията в срока, предвиден в член 38, параграф 1.
Изменение 326
Предложение за регламент
Член 100 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)
ба)  е било невъзможно да се внесе своевременно заявление за плащане поради забавяния на равнището на Съюза при създаването на правната и административната рамка за фондовете за периода 2021 – 2027 г.
Изменение 327
Предложение за регламент
Член 101 – параграф 2
2.  Държавата членка разполага с един месец, за да се съгласи със сумата, която трябва да бъде отменена, или да представи коментари.
2.  Държавата членка разполага с два месеца, за да се съгласи със сумата, която трябва да бъде отменена, или да представи коментари.
Изменение 328
Предложение за регламент
Член 102 – параграф 1
1.  ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионният фонд подпомагат целта „Инвестиции за растеж и работни места“ във всички региони, съответстващи на ниво 2 на общата класификация на териториалните единици за статистиката („региони от ниво 2 по NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003, изменен с Регламент (ЕС) № 868/2014 на Комисията.
1.  ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионният фонд подпомагат целта „Инвестиции за растеж и работни места“ във всички региони, съответстващи на ниво 2 на общата класификация на териториалните единици за статистиката („региони от ниво 2 по NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003, изменен с Регламент (ЕС) 2016/2066 на Комисията.
Изменение 329
Предложение за регламент
Член 103 – параграф 1 – алинея 1
Средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, налични за поемане на бюджетни задължения за периода 2021-2027 г., възлизат на 330 624 388 630 EUR по цени от 2018 г.
Средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, налични за поемане на бюджетни задължения за периода 2021 – 2027 г., възлизат на 378 097 000 000 EUR по цени от 2018 г.
(С това изменение се цели да се въведе отново сума, еквивалентна на сумата на разположение за периода 2014 – 2020 г. с необходимите увеличения, в съответствие с позицията на ЕП по предложението за МФР за 2021 – 2027. То ще изисква съответстващи корекции на изчисленията в приложение XXII.)
Изменение 330
Предложение за регламент
Член 103 – параграф 2 – алинея 1
Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с което се определя годишната разбивка на глобалните средства по държави членки по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, по категории региони, заедно със списъка на допустимите региони в съответствие с методиката, определена в приложение XXII.
Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с което се определя годишната разбивка на глобалните средства по държави членки по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, по категории региони, заедно със списъка на допустимите региони в съответствие с методиката, определена в приложение XXII. Общите минимални разпределени от фондовете средства на национално равнище следва да се равняват на 76% от бюджета, отпуснат на всяка една държава членка или регион за периода 2014 – 2020 г.
Изменение 429
Предложение за регламент
Член 103 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)
Без да се засягат средствата, отпуснати на държавите членки на национално равнище, финансирането за регионите, които са понижени в категория за периода 2021 – 2027 г., се запазва на равнището на разпределените средства за периода 2014 – 2020 г.
Изменение 331
Предложение за регламент
Член 103 – параграф 2 – алинея 2 б (нова)
С оглед на особеното значение на финансирането по линия на политиката на сближаване за трансграничното и транснационалното сътрудничество и за най-отдалечените региони, критериите за допустимост за такова финансиране следва да бъдат не по-малко благоприятни от тези за периода 2014 – 2020 г. и да гарантират максимална приемственост по отношение на съществуващите програми.
(За това изменение ще са необходими съответстващи корекции на изчисленията в приложение XXII.)
Изменение 332
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – уводна част
1.  Средствата за цел „Инвестиции за растеж и работни места“ възлизат на 97,5% от глобалните средства (т.е. общо 322 194 388 630 EUR) и се разпределят, както следва:
1.  Средствата за цел „Инвестиции за растеж и работни места“ възлизат на 97% от глобалните средства, т.е. на общо 366 754 000 000 EUR (по цени от 2018 г.) От тази сума 5 900 000 000 EUR се разпределят за Гаранция за децата от средствата по ЕСФ+. Оставащият пакет в размер на 360 854 000 000 EUR (по цени от 2018 г. ) се разпределя, както следва:
Изменение 333
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква а
a)  61,6 % (т.е. общо 198 621 593 157 EUR) за по-слабо развитите региони;
a)  61,6 % (т.е. общо 222 453 894 000 EUR) за по-слабо развитите региони;
Изменение 334
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква б
б)  14,3% (т.е. общо 45 934 516 595 EUR) за регионите в преход,
б)  14,3% (т.е. общо 51 446 129 000 EUR) за регионите в преход,
Изменение 335
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква в
в)  10,8% (т.е. общо 34 842 689 000 EUR) за по-силно развитите региони,
в)  10,8% (т.е. общо 39 023 410 000 EUR) за по-силно развитите региони,
Изменение 336
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква г
г)  12,8% (т.е. общо 41 348 556 877EUR) за държавите членки, подпомагани от Кохезионния фонд,
г)  12,8% (т.е. общо 46 309 907 000 EUR) за държавите членки, подпомагани от Кохезионния фонд,
Изменение 337
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква д
д)  0,4 % (т.е. общо 1 447 034 001 EUR) като допълнително финансиране за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.
д)  0,4% (т.е. общо 1 620 660 000 EUR) като допълнително финансиране за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.
Изменение 338
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 3 – алинея 1
Размерът на наличните средства за ЕСФ+ по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ възлиза на 88 646 194 590 EUR.
Размерът на наличните средства за ЕСФ+ възлиза на 28,8% от средствата по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ (т.е. 105 686 000 000 EUR по цени от 2018 г.). Тук не се включва финансовият пакет за направление „Заетост и социални иновации“ или направление „Здраве“.
Изменение 339
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 3 – алинея 2
Размерът на допълнителното финансиране за най-отдалечените региони, посочен в параграф 1, буква д), разпределен за ЕСФ+, т.е. 376 928 934 EUR.
Размерът на допълнителното финансиране за най-отдалечените региони, посочен в параграф 1, буква д), разпределен за ЕСФ+, отговаря на 0,4% от средствата, посочени в първата алинея (т.е. 424 296 054 EUR по цени от 2018 г.).
Изменение 340
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 4 – алинея 1
Размерът на подпомагането, което ще се прехвърля от Кохезионния фонд към МСЕ, възлиза на 10 000 000 000 EUR. Той се изразходва за проекти за транспортна инфраструктура чрез обявяване на специфични покани в съответствие с Регламент (ЕС) [новия регламент за МСЕ] изключително в държави членки, които са допустими за финансиране от Кохезионния фонд.
Размерът на подпомагането, което ще се прехвърля от Кохезионния фонд към МСЕ, възлиза на 4 000 000 000 EUR по цени от 2018 г. То се изразходва за проекти за транспортна инфраструктура, като се вземат под внимание потребностите от инвестиции в инфраструктура на държавите членки и регионите, чрез обявяване на специфични покани в съответствие с Регламент (ЕС) [новия регламент за МСЕ] изключително в държави членки, които са допустими за финансиране от Кохезионния фонд.
Изменение 341
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 4 – алинея 5
30 % от средствата, прехвърлени към МСЕ, се предоставят незабавно след прехвърлянето им на разположение на всички държави членки, допустими за финансиране от Кохезионния фонд за финансиране на проекти за транспортна инфраструктура съгласно Регламент (ЕС) [новия регламент за МСЕ].
заличава се
Изменение 342
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 4 – алинея 6
Правилата, приложими за сектора на транспорта съгласно Регламент (ЕС) [новия регламент за МСЕ] се прилагат за специфичните покани, посочени в първа алинея. До 31 декември 2023 г. подборът на проекти, допустими за финансиране, се съобразява с националните средства по Кохезионния фонд по отношение на 70 % от средствата, прехвърлени към МСЕ.
Правилата, приложими за сектора на транспорта съгласно Регламент (ЕС) [новия регламент за МСЕ] се прилагат за специфичните покани, посочени в първа алинея. До 31 декември 2023 г. подборът на проекти, допустими за финансиране, се съобразява с националните средства по Кохезионния фонд.
Изменение 343
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 5
5.  500 000 000 EUR от средствата по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ се отпускат за Европейската инициатива за градовете под пряко или непряко управление от Комисията.
5.  560 000 000 EUR по цени от 2018 г. от средствата по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ се отпускат за Европейската инициатива за градовете под пряко или непряко управление от Комисията.
Изменение 344
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 6
6.  175 000 000 EUR от средствата на ЕСФ+ по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ се отпускат за транснационално сътрудничество, подпомагащо новаторски решения под пряко или непряко управление.
6.  196 000 000 EUR по цени от 2018 г. от средствата на ЕСФ+ по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ се отпускат за транснационално сътрудничество, подпомагащо новаторски решения под пряко или непряко управление.
Изменение 345
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 7
7.  Средствата по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) възлизат на 2,5 % от глобалните средства, налични за поемане на бюджетни задължения от фондовете в периода 2021-2027 г. (т.е. общо 8 430 000 000 EUR).
7.  Средствата по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) възлизат на 3% от глобалните средства, налични за поемане на бюджетни задължения от фондовете в периода 2021—2027 г. (т.е. общо 11 343 000 000 EUR по цени от 2018 г.).
Изменение 346
Предложение за регламент
Член 105 – параграф 1 – буква а
a)  не повече от 15% от общите разпределени средства за по-слабо развитите региони към региони в преход или по-силно развити региони, или от регионите в преход към по-силно развитите региони,
a)  не повече от 5% от общите разпределени средства за по-слабо развитите региони към региони в преход или по-силно развити региони, или от регионите в преход към по-силно развитите региони,
Изменение 347
Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – буква а
a)  70% за по-слабо развитите региони;
a)  85% за по-слабо развитите региони,
Изменение 348
Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – буква б
б)  55% за регионите в преход;
б)  65% за регионите в преход;
Изменения 349 и 447
Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – буква в
в)  40% за по-силно развитите региони.
в)  50% за по-силно развитите региони.
Изменение 350
Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 2
Ставките на съфинансиране, определени по буква а), се прилагат и за най-отдалечените региони.
Ставките на съфинансиране, определени по буква а), се прилагат и за най-отдалечените региони, както и за допълнително разпределените средства за най-отдалечените региони.
Изменение 351
Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 3
Ставката на съфинансиране за целта Кохезионния фонд на равнището на всеки приоритет е не повече от 70 %:
Ставката на съфинансиране за целта Кохезионния фонд на равнището на всеки приоритет е не повече от 85%:
Изменение 352
Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 4
Регламентът за ЕСФ+ може да установи по-високи ставки на съфинансиране за приоритети, подкрепящи иновативни действия съгласно член [14] от същия регламент.
Регламентът за ЕСФ+ може, в надлежно обосновани случаи, да установи по-високи ставки на съфинансиране от до 90% за приоритети, подкрепящи иновативни действия съгласно член [13] и член [4, параграф 1, точка (x)] и [(xi)] от същия регламент, както и за програми в областта на материалните лишения съгласно член [9], младежката безработица съгласно член [10], подкрепящи Европейската гаранция за децата съгласно член [10a] и транснационалното сътрудничество съгласно член [11б].
Изменение 353
Предложение за регламент
Член 106 – параграф 4 – алинея 1
Ставката на съфинансиране на програмите по Interreg не надвишава 70%.
Ставката на съфинансиране на програмите по Interreg не надвишава 85%.
Изменение 453
Предложение за регламент
Член 106 – параграф 4 а (нов)
4а.  Държавите членки могат в надлежно обосновани случаи да отправят искане за допълнителна гъвкавост в действащата уредба на Пакта за стабилност и растеж за публичните или равностойните на тях структурни разходи, подпомагани от публичната администрация чрез съфинансиране на инвестиции, активирани в рамките на финансирането от европейските структурни и инвестиционни фондове. Комисията внимателно оценява съответното искане, когато определя фискалните корекции съгласно превантивната или корективната част от Пакта за стабилност и растеж по начин, който отразява стратегическото значение на инвестициите.
Изменение 354
Предложение за регламент
Член 107 – параграф 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 108 за изменение на приложенията към настоящия регламент с цел адаптиране към промените през програмния период за несъществени елементи на настоящия регламент, с изключение на приложения III, IV, X и XXII.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 108 за изменение на приложенията към настоящия регламент с цел адаптиране към промените през програмния период за несъществени елементи на настоящия регламент, с изключение на приложения III, IV, X и XXII. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 108 с цел изменение и адаптиране на Делегиран регламент (ЕС) № 204/2014 на Комисията, посочен в член 6, параграф 3, от настоящия регламент.
Изменение 355
Предложение за регламент
Член 108 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 63, параграф 10, член 73, параграф 4, член 88, параграф 4, член 89, параграф 4 и член 107, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 6, параграф 3, член 63, параграф 10, член 73, параграф 4, член 88, параграф 4, член 89, параграф 4 и член 107, се предоставя на Комисията, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент до 31 декември 2027 г.
Изменение 356
Предложение за регламент
Член 108 – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 63, параграф 10, член 73, параграф 4, член 88, параграф 4 и член 89, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 3, член 63, параграф 10, член 73, параграф 4, член 88, параграф 4, член 89, параграф 4 и член 107, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 357
Предложение за регламент
Член 108 – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 63, параграф 10, член 73, параграф 4, член 88, параграф 4, член 89, параграф 4 и член 107 влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на посочения акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 3, член 63, параграф 10, член 73, параграф 4, член 88, параграф 4, член 89, параграф 4 и член 107 влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на посочения акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 359
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 1 – ред 001 – колона 1
001 Инвестиции в дълготрайни активи на микропредприятия, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности
001 Инвестиции в дълготрайни активи на микропредприятия, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности или свързани с конкурентоспособността
Изменение 360
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 1 – ред 002 – колона 1
002 Инвестиции в дълготрайни активи на малки и средни предприятия (включително частни изследователски центрове), пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности
002 Инвестиции в дълготрайни активи на малки и средни предприятия (включително частни изследователски центрове), пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности или свързани с конкурентоспособността
Изменение 361
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 1 – ред 004 – колона 1
004 Инвестиции в нематериални активи на микропредприятия, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности
004 Инвестиции в нематериални активи на микропредприятия, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности или свързани с конкурентоспособността
Изменение 362
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 1 – ред 005 – колона 1
005 Инвестиции в нематериални активи на малки и средни предприятия (включително частни изследователски центрове), пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности
005 Инвестиции в нематериални активи на малки и средни предприятия (включително частни изследователски центрове), пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности или свързани с конкурентоспособността
Изменение 363
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – ред 035 – колона 1
035 Мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и управление на рискове, свързани с климата: наводнения (в това число за повишаване на информираността, гражданска защита и системи и инфраструктура за управление на бедствия)
035 Мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и управление на рискове, свързани с климата: наводнения и свлачища (в това число за повишаване на информираността, гражданска защита и системи и инфраструктура за управление на бедствия)
Изменение 364
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – ред 043

Текст, предложен от Комисията

043

Управление на битови отпадъци: механично-биологична обработка, термична обработка

0%

100%

Изменение

 

заличава се

 

 

Изменение 365
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 3 – ред 056 – колона 1
056 Новопостроени автомагистрали и пътища на TEN-T – основна мрежа
056 Новопостроени автомагистрали, мостове и пътища на TEN-T – основна мрежа
Изменение 366
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 3 – ред 057 – колона 1
057 Новопостроени автомагистрали и пътища на TEN-T – всеобхватна мрежа
057 Новопостроени автомагистрали, мостове и пътища на TEN-T – всеобхватна мрежа
Изменение 367
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 3 – ред 060 – колона 1
060 Реконструирани или ремонтирани автомагистрали и пътища на TEN-T – основна мрежа
060 Реконструирани или ремонтирани автомагистрали, мостове и пътища на TEN-T – основна мрежа
Изменение 368
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 3 – ред 061 – колона 1
061 Реконструирани или ремонтирани автомагистрали и пътища на TEN-T – всеобхватна мрежа
061 Реконструирани или ремонтирани автомагистрали, мостове и пътища на TEN-T – всеобхватна мрежа
Изменение 369
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 5 – ред 128 – колона 1
128 Опазване, развитие и популяризиране на публични туристически активи и свързани с тях туристически услуги
128 Опазване, развитие и популяризиране на публични туристически активи и туристически услуги
Изменение 370
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 5 – ред 130 – колона 1
130 Опазване, развитие и популяризиране на природното наследство и екотуризъм
130 Опазване, развитие и популяризиране на природното наследство и екотуризъм, извън рамките на защитените зони по „Натура 2000“
Изменение 371
Предложение за регламент
Приложение I — таблица 3 — ред 12 — колона Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)
Градове и предградия
Градове, предградия и свързани селски райони
Изменение 372
Предложение за регламент
Приложение I — таблица 3 — ред 16 — колона Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)
Много слабо населени региони
Селски райони и много слабо населени райони
Изменение 373
Предложение за регламент
Приложение I — таблица 3 — ред 22 — колона Водено от общностите местно развитие (ВОМР)
Градове и предградия
Градове, предградия и свързани селски райони
Изменение 374
Предложение за регламент
Приложение I — таблица 3 — ред 26 — колона Водено от общностите местно развитие (ВОМР)
Много слабо населени региони
Селски райони и много слабо населени райони
Изменение 375
Предложение за регламент
Приложение I — таблица 3 — ред 32 — колона — Друг вид териториален инструмент в рамките на цел на политиката 5
Градове и предградия
Градове, предградия и свързани селски райони
Изменение 376
Предложение за регламент
Приложение I — таблица 3 — ред 36 — колона — Друг вид териториален инструмент в рамките на цел на политиката 5
Много слабо населени региони
Селски райони и много слабо населени райони
Изменение 377
Предложение за регламент
Приложение І – таблица 4 – ред 17
17 Хотелиерство и ресторантьорство
17 Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство
Изменение 378
Предложение за регламент
Приложение III – Таблица Хоризонтални благоприятстващи условия – ред 6 – колона 2
Действаща национална рамка за прилагането на КПХУ на ООН, която включва:
Действаща национална рамка за прилагането на КПХУ на ООН, която включва:
1.  Общи цели с измерими подцели, събиране на данни и механизъм за мониторинг.
1.  Общи цели с измерими подцели, събиране на данни и механизъм за мониторинг, приложими спрямо всички цели на политиката.
2.  Механизъм, с който се гарантира, че достъпът до политиката, законодателството и стандартите са надлежно отразени в подготовката и изпълнението на програмите.
2.  Механизъм, с който се гарантира, че достъпът до политиката, законодателството и стандартите са надлежно отразени в подготовката и изпълнението на програмите в съответствие с разпоредбите на КПХУ на ООН и са включени в критериите и задълженията при подбор на проектите.
2а.  Задължение за докладване до комитета за наблюдение относно съответствието на подпомаганите операции.
Изменение 379
Предложение за регламент
Приложение III – Таблица Хоризонтална благоприятстващи условия – ред 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прилагане на принципите и правата на европейския стълб на социалните права, които допринасят за действителната конвергенция и сближаване в Европейския съюз.

Механизми на национално равнище за гарантиране на надлежното прилагане на принципите на Европейския стълб на социалните права, които допринасят за възходяща социална конвергенция и сближаване в ЕС, по-специално принципите за предотвратяване на нелоялна конкуренция в рамките на вътрешния пазар.

Изменение 380
Предложение за регламент
Приложение III – Таблица Хоризонтална благоприятстващи условия – ред 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ефективно прилагане на принципа на партньорство

Налице е рамка, в която всички партньори играят пълноценна роля при изготвянето, прилагането, мониторинга и оценката на програмите, която включва:

 

1.  Механизми за гарантиране на прозрачни процедури за участието на партньори.

 

2.  Механизми за разпространение и оповестяване на информация, от значение за партньорите за подготовката за срещи и проследяване на резултатите от тях.

 

3.  Подкрепа за овластяване на партньорите и изграждане на капацитет.

Изменение 381
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 2 – ред 2 – колона 4
Приемат се национални планове в областта на енергетиката и климата, които включват:
Приемат се национални планове в областта на енергетиката и климата, които са в съответствие с целта от Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C и които включват:
1.  Всички елементи, изисквани съгласно образеца в Приложение I от Регламента относно управлението на енергийния съюз
1.  Всички елементи, изисквани съгласно образеца в Приложение I от Регламента относно управлението на енергийния съюз
2.  Примерно описание на предвидените финансови ресурси и механизми за мерки за насърчаване на енергията с ниски въглеродни емисии
2.  Описание на предвидените финансови ресурси и механизми за мерки за насърчаване на енергията с ниски въглеродни емисии
Изменение 382
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 2 – ред 4 – колона 2
ЕФРР и Кохезионният фонд:
ЕФРР и Кохезионният фонд:
2.4  Насърчаване на приспособяването към изменението на климата, управление на риска и устойчивост на бедствия
2.4  Насърчаване на приспособяването към изменението на климата и структурните промени, управление на риска и устойчивост на бедствия
Изменение 383
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 2 – ред 7 – колона 4
Налице е рамка за приоритетните действия в съответствие с член 8 от Директива 92/43/ЕИО, която включва:
Налице е рамка за приоритетните действия в съответствие с член 8 от Директива 92/43/ЕИО, която включва:
1.  Всички елементи, изисквани от образеца за рамката за приоритетни действия за периода 20212027 г., договорена между Комисията и държавите членки
1.  Всички елементи, изисквани от образеца за рамката за приоритетни действия за периода 20212027 г., договорена между Комисията и държавите членки, в това число приоритетните мерки и оценка на нуждите от финансиране
2.  Определяне на приоритетните мерки и оценка на нуждите от финансиране
Изменение 384
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 3 – точка 3.2 – колона 2
3.2  Разработване на стабилна, устойчива на изменението на климата, интелигентна, сигурна и интермодална TEN-T
3.2  Разработване на стабилна, устойчива на изменението на климата, интелигентна, безопасна и интермодална TEN-T
Изменение 385
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 3 – колона 4 – точка -1 а (нова)
-1а.  Изисква да се осигури социалното, икономическото и териториалното сближаване и, в по-голяма степен, липсващите връзки да бъдат завършени и тесните участъци да бъдат премахнати по мрежата TEN-T, което означава също така инвестиране в материална инфраструктура
Изменение 386
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 3 – точка 3.2 – колона 4 – точка 1
1.  Включва икономическа обосновка на планираните инвестиции, подкрепени от солиден анализ на търсенето и моделиране на движението, и която следва да отчита очакваното въздействие на либерализирането на железопътния транспорт
1.  Включва икономическа обосновка на планираните инвестиции, подкрепени от солиден анализ на търсенето и моделиране на движението, и която следва да отчита очакваното въздействие на отварянето на пазарите на железопътни услуги
Изменение 387
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 3 – ред 2 – колона 4 – точка 2
2.  Отразява плановете за качество на въздуха, като се вземат предвид по-специално националните планове за декарбонизация
2.  Отразява плановете за качество на въздуха, като се вземат предвид по-специално националните стратегии за транспортния сектор за намаляване на емисиите
Изменение 388
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 3 – ред 2 – колона 4 – точка 3
3.  Включва инвестиции в коридорите на основната трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), както са определени в Регламент (ЕС) № 1316/2013, в съответствие със съответните работни планове на TEN-T
3.  Включва инвестиции в коридорите на основната трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), както са определени в Регламент (ЕС) № 1316/2013, в съответствие със съответните работни планове на TEN-T, както и в предварително набелязани участъци от всеобхватната мрежа
Изменение 389
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 3 – ред 2 – колона 4 – точка 4
4.  За инвестиции извън основната мрежа на TEN-Т, осигурява допълване чрез предоставяне на достатъчно свързаност на регионите и местните общности с основната мрежа на TEN-T и нейните транспортни възли
4.  За инвестиции извън основната мрежа на TEN-Т, осигурява допълване чрез предоставяне на достатъчно свързаност на градските мрежи, регионите и местните общности с основната мрежа на TEN-T и нейните транспортни възли
Изменение 390
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 3 – ред 2 – колона 4 – точка 9 а (нова)
9а.  Насърчава устойчивите регионални и трансгранични инициативи в областта на туризма, които водят до ползи както за туристите, така и за жителите, например свързването на Европейската мрежа от велосипедни маршрути EuroVelo и европейската железопътна мрежа.
Изменение 391
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 4 – ред 1 – колона 2 – точка ЕСФ
ЕСФ:
ЕСФ:
4.1.1  Подобряване на достъпа до заетост за всички лица, търсещи работа, включително младите хора, както и на неактивните лица и насърчаване на самостоятелната заетост и социалната икономика;
4.1.1  Подобряване на достъпа до заетост за всички лица, търсещи работа, по-специално младите хора и дългосрочно безработните, както и на неактивните лица и насърчаване на самостоятелната заетост и социалната икономика;
4.1.2  Модернизиране на институциите и услугите на пазара на труда, за да се гарантира навременна и целесъобразна помощ и подкрепа за преходите на пазара на труда и мобилността;
4.1.2  Модернизиране на институциите и услугите на пазара на труда, за да се прецени и прогнозира необходимостта от умения и да се гарантира навременна и целесъобразна помощ и подкрепа за преходите на пазара на труда и мобилността;
Изменение 392
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 4 – ред 2 – колона 2 – точка ЕСФ
ЕСФ
ЕСФ
4.1.3  Насърчаване на по-добро равновесие между професионалния и личния живот, включително достъп до услуги за отглеждане на деца, здравословна и подходяща работна среда, насочена към справяне с рисковете за здравето, приспособяването на работниците към промяната и здравословен и активен живот на възрастните хора;
4.1.3  Насърчаване на участие на жените на пазара на труда, на по-добро равновесие между професионалния и личния живот, включително достъп до услуги за отглеждане на деца, здравословна и подходяща работна среда, насочена към справяне с рисковете за здравето, приспособяването на работниците, предприятията и предприемачите към промяната и здравословен и активен живот на възрастните хора;
Изменение 393
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 4 – ред 2 – колона 4 – точка 2
2.  Мерки за преодоляване на неравнопоставеността между половете в областта на заетостта, заплащането и пенсиите и за насърчаване на равновесието между професионалния и личния живот, включително чрез подобряване на достъпа до образование и грижи в ранна детска възраст, със съответните цели
2.  Мерки за преодоляване на неравнопоставеността между половете в областта на заетостта, заплащането, социалната сигурност и пенсиите и за насърчаване на равновесието между професионалния и личния живот, включително чрез подобряване на достъпа до образование и грижи в ранна детска възраст, със съответните цели
Изменение 394
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 4 – ред 3 – колона 2 – точка ЕСФ
ЕСФ:
ЕСФ:
4.2.1  Подобряване на качеството, ефективността и съответствието с пазара на труда на системите за образование и обучение
4.2.1  подобряване на качеството, приобщаващия характер и ефективността и съответствието с пазара на труда на системите за образование и обучение в подкрепа на придобиването на ключови умения, включително цифрови умения и улесняването на прехода от образование към работа;
4.2.2  Насърчаване на гъвкави възможности повишаване и актуализиране на уменията, включително чрез улесняване на промените в професионалното развитие и популяризиране на професионалната мобилност
4.2.2  Насърчаване на ученето през целия живот, и по-специално на гъвкави възможности за повишаване и актуализиране на уменията, както и неформалното и самостоятелното учене, включително чрез улесняване на промените в професионалното развитие и популяризиране на професионалната мобилност
4.2.3  Насърчаване на равен достъп, по-специално за групите в неравностойно положение, до качествено и приобщаващо образование и обучение от образованието и грижите в ранна детска възраст през общото и професионалното образование и обучение до висшето образование;
4.2.3  Насърчаване на равен достъп до и завършването на качествено и приобщаващо образование и обучение, по-специално за групите в неравностойно положение – от образованието и грижите в ранна детска възраст през общото и професионалното образование и обучение до висшето образование, както и образованието и ученето в зряла възраст, включително улесняване на мобилността с учебна цел за всички;
Изменение 395
Предложение за регламент
Приложение IV – ред 4.2– колона 4: Критериите за изпълнение за базовите условия — точка 1
1.  Основани на факти системи за планиране и прогнозиране на нуждите от умения, както и механизми за проследяване на дипломиралите се, както и качествени и ефективни насоки за учащи се от всички възрасти
1.  Основани на факти системи за планиране и прогнозиране на нуждите от умения, както и механизми за последващо проследяване на дипломиралите се, както и качествени и ефективни насоки за учащи се от всички възрасти, включително подходи, ориентирани към учащия се.
Изменение 396
Предложение за регламент
Приложение IV – ред 4.2– колона 4: Критериите за изпълнение за базовите условия — точка 2
2.  Мерки за осигуряване на равен достъп, участие и завършване на качествено, подходящо и приобщаващо образование и обучение и придобиване на ключови умения на всички равнища, включително висшето образование
2.  Мерки за осигуряване на равен достъп, участие и завършване на качествено, достъпно, подходящо и приобщаващо образование и обучение без сегрегация и придобиване на ключови умения на всички равнища, включително висшето образование
Изменение 397
Предложение за регламент
Приложение IV – ред 4.2– колона 4: Критериите за изпълнение за базовите условия — точка 3
3.  Механизъм за координация на всички равнища на образованието и обучението, включително висшето образование, както и ясно разпределение на отговорностите между съответните национални и/или регионални органи
3.  Механизъм за координация на всички равнища на образованието и обучението, включително висшето образование и доставчиците на неформално и самостоятелно учене, както и ясно разпределение на отговорностите между съответните национални и/или регионални органи
Изменение 398
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 4 – ред 4 – колона 2 – точка 4.3
ЕФРР:
ЕФРР:
4.3  повишаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, мигрантите и групите в неравностойно положение чрез интегрирани мерки, включително жилищно настаняване и социални услуги
4.3  повишаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, бежанците и мигрантите под международна закрила и групите в неравностойно положение чрез интегрирани мерки, включително жилищно настаняване и социални услуги
Изменение 399
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 4 – ред 4 – колона 2 – точка 4.3.1
ЕСФ:
ЕСФ:
4.3.1  Стимулиране на активното приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие, и по-добрата пригодност за заетост;
4.3.1  Насърчаване на активното приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие, и по-добрата пригодност за заетост;
Изменение 400
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 4 – ред 4 – колона 2 – точка 4.3.1 а (нова)
4.3.1а.   Насърчаване на социалното приобщаване на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, включително най-бедните и децата
Изменение 401
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 4 – ред 4 – колона 4
Наличие на национална стратегическа рамка за социално приобщаване и намаляване на бедността, която съдържа:
Наличие на национална стратегическа рамка и план за действие за социално приобщаване и намаляване на бедността, които съдържат:
1.  Основана на фактите диагностика на бедността и социалното изключване, включително детска бедност, бездомничество, пространствена и образователната сегрегация, ограничен достъп до основни услуги и инфраструктура, както и специфичните потребности на уязвимите лица
1.  Основана на фактите диагностика на бедността и социалното изключване, включително детска бедност, бездомничество, пространствена и образователната сегрегация, ограничен достъп до основни услуги и инфраструктура, както и специфичните потребности на уязвимите лица
2.  Мерки за предотвратяване и преодоляване на сегрегацията във всички области, включително чрез осигуряването на адекватно подпомагане на доходите, приобщаващи пазари на труда и достъп до качествени услуги за хората в уязвимо положение, включително мигранти
2.  Мерки за предотвратяване и преодоляване на сегрегацията във всички области, включително чрез осигуряването на адекватно подпомагане на доходите, социална закрила, приобщаващи пазари на труда и достъп до качествени услуги за хората в уязвимо положение, включително мигранти и бежанци
3.  Мерки за преминаването от система на институционални грижи към грижи в общността
3.  Мерки за преминаването от система на институционални грижи към грижи в семейството и в общността въз основа на национална стратегия за деинституционализация и план за действие;
4.  Механизми, с които се гарантира, че неговото проектиране, изпълнение, мониторинг и преглед се извършва в тясно сътрудничество със социалните партньори и съответните граждански организации
4.  Механизми, с които се гарантира, че неговото проектиране, изпълнение, мониторинг и преглед се извършва в тясно сътрудничество със социалните партньори и съответните граждански организации
Изменение 402
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 4 – ред 5 – колона 2
ЕСФ:
ЕСФ:
4.3.2  Насърчаване на социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите;
4.3.2  Насърчаване на социално-икономическа интеграция на граждани на трети държави и на маргинализирани общности като ромите;
Изменение 403
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 4 – ред 6 – колона 2
ЕСФ:
ЕСФ:
4.3.4  Подобряване на равния и навременен достъп до качествени, устойчиви и достъпни услуги; подобряването на достъпността, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване; подобряването на достъпа до услуги за дългосрочни грижи
4.3.4  Подобряване на равния и навременен достъп до качествени, устойчиви и достъпни услуги; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила; подобряването на достъпността, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване; подобряването на достъпа до услуги за дългосрочни грижи
Изменение 404
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 4 – ред 6 – колона 4 – точки 2,3 и 3 а (нова)
Наличие на национална или регионална стратегическа рамка на политиката за здравеопазване, която съдържа:
Наличие на национална или регионална стратегическа рамка на политиката за здравеопазване, която съдържа:
1.  „картографиране“ на потребностите в областта на здравеопазването и дългосрочните грижи, включително по отношение на медицински персонал, за да се подсигурят устойчиви и координирани мерки
1.  „картографиране“ на потребностите в областта на здравеопазването и дългосрочните грижи, включително по отношение на медицински персонал, за да се подсигурят устойчиви и координирани мерки
2.  Мерки за осигуряване на ефективност, устойчивост, достъпност в т.ч. финансова, на здравните услуги и дългосрочните грижи, включително специален акцент върху лицата, попадащи извън системите за здравеопазване и дългосрочни грижи
2.  Мерки за осигуряване на ефективност, устойчивост, достъпност в т.ч. финансова, на здравните услуги и дългосрочните грижи, включително специален акцент върху лицата, попадащи извън системите за здравеопазване и дългосрочни грижи, и лицата, до които достъпът е най-труден
3.  Мерки за насърчаване на услугите в общността, включително превенцията и първичните грижи, домашни грижи и обществени услуги по места
3.  Мерки за насърчаване на услугите в общността, включително превенцията и първичните грижи, домашни грижи и обществени услуги по места, както и на прехода от система на институционални грижи към грижи в семейството и общността
3а.   Мерки за гарантиране на ефективността, устойчивостта, достъпността – в т.ч. финансовата, на системите за социална закрила
Изменение 405
Предложение за регламент
Приложение V – точка 2 – таблица 1T – Структура на програмата

 

Текст, предложен от Комисията

Идентификационен код

Наименование[300]

Техническа помощ

Основа за изчисление

Фонд

Категория на подпомагания регион

Избрана специфична цел

1

Приоритет 1

Не

 

ЕФРР

Повече

СЦ 1

Преход

По-слабо развити региони

СЦ 2

Най-отдалечени и слабо населени региони

Повече

СЦ 3

2

Приоритет 2

Не

 

ЕСФ+

Повече

СЦ 4

Преход

По-слабо развити региони

СЦ 5

Най-отдалечени региони

3

Приоритет 3

Не

 

КФ

Не е приложимо

 

3

Приоритет „Техническа помощ“

Да

 

 

 

Не е приложимо

..

Специален приоритет на младежката заетост

Не

 

ЕСФ+

 

 

..

Специален приоритет относно специфичните за всяка държава препоръки

Не

 

ЕСФ+

 

 

..

Специален приоритет за иновативни действия

Не

 

ЕСФ+

 

СЦ 8

 

Специален приоритет „Материални лишения“

Не

 

ЕСФ+

 

СЦ 9

 

Изменение

Идентификационен код

Наименование[300]

Техническа помощ

Основа за изчисление

Фонд

Категория на подпомагания регион

Избрана специфична цел

1

Приоритет 1

Не

 

ЕФРР

Повече

СЦ 1

Преход

По-слабо развити региони

СЦ 2

Най-отдалечени и слабо населени региони

Повече

СЦ 3

2

Приоритет 2

Не

 

ЕСФ+

Повече

СЦ 4

Преход

По-слабо развити региони

СЦ 5

Най-отдалечени региони

3

Приоритет 3

Не

 

КФ

Не е приложимо

 

3

Приоритет „Техническа помощ“

Да

 

 

 

Не е приложимо

..

Специален приоритет на младежката заетост

Не

 

ЕСФ+

 

 

 

Специален приоритет „Гаранция за децата“

Не

 

ЕСФ+

 

 

..

Специален приоритет относно специфичните за всяка държава препоръки

Не

 

ЕСФ+

 

 

..

Специален приоритет за иновативни действия

Не

 

ЕСФ+

 

СЦ 8

 

Специален приоритет „Материални лишения“

Не

 

ЕСФ+

 

СЦ 9

Изменение 406
Предложение за регламент
Приложение V – точка 2.1 - таблица

Текст, предложен от Комисията

[ ] Това е приоритет, насочен към съответните специфични за всяка държава препоръки

[ ]Това е приоритет, насочен към младежката заетост

[ ]Това е приоритет, насочен към иновативни дейности

[ ]Това е приоритет, насочен към материални лишения

Изменение

[ ]Това е приоритет, насочен към съответните специфични за всяка държава препоръки

[ ]Това е приоритет, насочен към младежката заетост

[ ]Това е приоритет, насочен към Гаранцията за децата

[ ]Това е приоритет, насочен към иновативни дейности

[ ]Това е приоритет, насочен към материални лишения

Изменение 407
Предложение за регламент
Приложение V – точка 2 – параграф 3 – точка 2.1 – подточка 2.1.1 – уводна част
2.1.1.  Специфична цел54 („Работни места и растеж“) или пространство за подкрепа (ЕФМДР) — повтаря се за всяка избрана специфична цел или област на подпомагане за приоритетите, различни от техническа помощ
2.1.1.  Специфична цел54 („Работни места и растеж“) или пространство за подкрепа (ЕФМДР) — повтаря се за всяка избрана специфична цел или област на подпомагане за приоритетите, различни от техническа помощ
__________________
__________________
54 с изключение на специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, буква в), точка vii) от регламента за ЕСФ +.
54 с изключение на специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, точка хi) от регламента за ЕСФ+.
Изменение 408
Предложение за регламент
Приложение V – точка 2 – параграф 3 – точка 2.1 – подточка 2.1.1 – подточка 2.1.1.2 –уводна част
2.1.1.2  Показател 55
2.1.1.2  Показатели
_________________
55 Преди междинния преглед през 2025 г. за ЕФРР, ЕСФ+ и КФ — разпределение само за периода 2021—2025 г.
Изменение 409
Предложение за регламент
Приложение V – точка 2 – параграф 3 – точка 2.1 – подточка 2.1.1 – подточка 2.1.1.3 –уводна част
2.1.1.3  Индикативно разпределение на програмните средства (ЕС) в зависимост от вида на интервенцията56 (не се прилага за ЕФМДР)
2.1.1.3  Индикативно разпределение на програмните средства (ЕС) в зависимост от вида на интервенцията (не се прилага за ЕФМДР)
_________________
56 Преди междинния преглед през 2025 г. за ЕФРР, ЕСФ+ и КФ — разпределение само за периода 2021—2025 г.
Изменение 410
Предложение за регламент
Приложение V – точка 2 – параграф 3 – точка 2.1 – подточка 2.1.2 – параграф 8
Критерии за подбор на операциите57
Критерии за подбор на операциите57
__________________
__________________
57 Само за програми, ограничени до специфична цел, посочена в член 4, параграф 1, буква в), точка vii) от регламента за ЕСФ + .
57 Само за програми, ограничени до специфична цел, посочена в член 4, параграф 1, точка хi) от регламента за ЕСФ +.
Изменение 411
Предложение за регламент
Приложение V – точка 3 – таблица 16
[...]
заличава се
Изменение 412
Предложение за регламент
Приложение V – точка 3 – подточка 3.2 – уводна част
3.2  Общо финансови бюджетни кредити по фондове и национално съфинансиране59
3.2  Общо финансови бюджетни кредити по фондове и национално съфинансиране
_________________
59 Преди междинния преглед през 2025 г. за ЕФРР, ЕСФ+ и КФ, финансовите бюджетни кредити само за периода 2021—2025 г.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0043/2019).

Последно осъвременяване: 14 февруари 2019 г.Правна информация