Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0196(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0043/2019

Předložené texty :

A8-0043/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Vysvětlení hlasování
PV 27/03/2019 - 18.11

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Přijaté texty
PDF 487kWORD 190k
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy ***I
P8_TA-PROV(2019)0096A8-0043/2019

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 13. února 2019 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Název
Návrh
Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Článek 174 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) stanoví, že za účelem posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti se Unie má zaměřit na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a na snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů, přičemž zvláštní pozornost má být věnována venkovským oblastem, oblastem postiženým průmyslovými přeměnami a regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami. Článek 175 SFEU požaduje, aby Unie podporovala dosahování těchto cílů činností, kterou provádí prostřednictvím orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropské investiční banky a jiných nástrojů. Článek 322 SFEU stanoví základ pro přijímání finančních pravidel stanovících podrobnosti týkající se sestavování a plnění rozpočtu a předkládání účetnictví a jeho auditu a pravidel pro kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací.
(1)  Článek 174 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) stanoví, že za účelem posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti se Unie má zaměřit na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a na snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů nebo ostrovů, přičemž zvláštní pozornost má být věnována venkovským oblastem, oblastem postiženým průmyslovými přeměnami a regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami. Tyto regiony mají prospěch zejména z politiky soudržnosti. Článek 175 SFEU požaduje, aby Unie podporovala dosahování těchto cílů činností, kterou provádí prostřednictvím orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropské investiční banky a jiných nástrojů. Článek 322 SFEU stanoví základ pro přijímání finančních pravidel stanovících podrobnosti týkající se sestavování a plnění rozpočtu a předkládání účetnictví a jeho auditu a pravidel pro kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Pro budoucnost Evropské unie a jejích občanů je důležité, aby politika soudržnosti zůstala i nadále hlavní investiční politikou Unie, přičemž její financování v období 2021–2027 by mělo zůstat alespoň na stejné úrovni jako v programovém období 2014–2020. Nové financování dalších oblastí činnosti nebo programů Unie by nemělo být na úkor Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus nebo Fondu soudržnosti.
Pozměňovací návrh 430
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Pro další rozvoj koordinovaného a harmonizovaného provádění fondů Unie se sdíleným řízením, konkrétně Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu plus (ESF+), Fondu soudržnosti, opatření financovaných pod sdíleným řízením v Evropském námořním a rybářském fondu (ENRF), Azylového a migračního fondu (AMIF), Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a Fondu pro integrovanou správu hranic (BMVI), by měla být pro všechny tyto fondy (dále jen „fondy“) přijata finanční pravidla na základě článku 322 SFEU, která jasně stanoví oblast působnosti příslušných ustanovení. Kromě toho by měla být na základě článku 177 SFEU stanovena společná ustanovení, která by se týkala pravidel specifických pro jednotlivé politiky EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti a ENRF.
(2)  Pro další rozvoj koordinovaného a harmonizovaného provádění fondů Unie se sdíleným řízením, konkrétně Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu plus (ESF+), Fondu soudržnosti, opatření financovaných pod sdíleným řízením v Evropském námořním a rybářském fondu (ENRF), Azylového a migračního fondu (AMIF), Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) a Fondu pro integrovanou správu hranic (BMVI), by měla být pro všechny tyto fondy (dále jen „fondy“) přijata finanční pravidla na základě článku 322 SFEU, která jasně stanoví oblast působnosti příslušných ustanovení. Kromě toho by měla být na základě článku 177 SFEU stanovena společná ustanovení, která by se týkala pravidel specifických pro jednotlivé politiky EFRR, ESF+, Fondu soudržnosti, ENRF a ve specifickém rozsahu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony by měly požívat zvláštních opatření a dodatečného financování podle článku 349 SFEU a článku 2 Protokolu č. 6 k aktu o přistoupení z roku 1994.
(4)  Nejvzdálenější regiony a severní řídce osídlené regiony by měly požívat zvláštních opatření a dodatečného financování podle článku 349 SFEU a článku 2 Protokolu č. 6 k aktu o přistoupení z roku 1994, aby byly schopny řešit specifická znevýhodnění spojená s jejich zeměpisnou polohou.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Při provádění fondů by měly být dodržovány horizontální zásady podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) a článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality podle článku 5 Smlouvy o EU, s přihlédnutím k Listině základních práv Evropské unie. Členské státy by rovněž měly respektovat Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zajistit dostupnost v souladu s článkem 9 této úmluvy a v souladu s právem Unie, kterým se harmonizují požadavky na dostupnost v případě výrobků a služeb. Členské státy a Komise by měly usilovat o odstranění nerovností, o prosazování rovnosti žen a mužů a o systematické zohledňování genderových aspektů a měly by bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Fondy by neměly podporovat činnosti, které přispívají k jakékoli formě segregace. Cíle fondů by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“. V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu musí být operace ve prospěch podniků v souladu s pravidly Unie v oblasti státní podpory, jak jsou stanovena v článcích 107 a 108 SFEU.
(5)  Při provádění fondů by měly být dodržovány horizontální zásady podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) a článku 10 SFEU, včetně zásad subsidiarity a proporcionality podle článku 5 Smlouvy o EU, s přihlédnutím k Listině základních práv Evropské unie. Členské státy by rovněž měly respektovat Úmluvu OSN o právech dítěte a Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a zajistit dostupnost v souladu s článkem 9 této úmluvy a v souladu s právem Unie, kterým se harmonizují požadavky na dostupnost v případě výrobků a služeb. V tomto kontextu by měly být fondy čerpány způsobem, který podporuje deinstitucionalizaci a komunitní péči. Členské státy a Komise by měly usilovat o odstranění nerovností, o prosazování rovnosti žen a mužů a o systematické zohledňování genderových aspektů a měly by bojovat proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Fondy by neměly podporovat činnosti, které přispívají k jakékoli formě segregace nebo vyloučení, či podpůrnou infrastrukturu, která je nepřístupná pro osoby se zdravotním postižením. Cíle fondů by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“ a závazků přijatých v rámci Pařížské dohody. V zájmu ochrany integrity vnitřního trhu musí být operace ve prospěch podniků v souladu s pravidly Unie v oblasti státní podpory, jak jsou stanovena v článcích 107 a 108 SFEU. Jednou z největších výzev EU je chudoba. Fondy by proto měly přispívat k jejímu vymýcení. Měly by rovněž přispívat k plnění závazku Unie a jejích členských států k dosažení cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazkem Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj budou fondy přispívat k začleňování oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle 25 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu.
(9)  S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazkem Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj budou fondy přispívat k začleňování oblasti klimatu a k dosahování obecného cíle 30 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Nedílnou součástí tvorby a provádění programů by měly být mechanismy na ochranu klimatu.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)   Vzhledem k dopadu migračních toků z třetích zemí by měla politika soudržnosti přispívat k integračním procesům, zejména poskytováním infrastrukturní podpory městům a místním a regionálním orgánům, které jsou v první linii a více se zapojují do provádění integračních politik.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Část rozpočtu Unie přidělená fondům by měla být Komisí prováděna v rámci sdíleného řízení, na němž se podílejí členské státy, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) [číslo nového finančního nařízení]12 (dále jen „finanční nařízení“). Proto by při provádění fondů pod sdíleným řízením měla Komise a členské státy dodržovat zásady uvedené ve finančním nařízení, například zásadu řádného finančního řízení a nediskriminace.
(10)  Část rozpočtu Unie přidělená fondům by měla být Komisí prováděna v rámci sdíleného řízení, na němž se podílejí členské státy, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) [číslo nového finančního nařízení]12 (dále jen „finanční nařízení“). Proto by při provádění fondů pod sdíleným řízením měla Komise a členské státy dodržovat zásady uvedené ve finančním nařízení, například zásadu řádného finančního řízení a nediskriminace. Za přípravu a provádění programů by měly být odpovědné členské státy. Jejich příprava a provádění by měly probíhat na příslušné územní úrovni v souladu s institucionálním, právním a finančním rámcem členských států prostřednictvím subjektů, které pro tyto účely určí. Členské státy by měly upustit od zavádění dalších pravidel, která příjemcům znesnadňují využívání fondů.
__________________
__________________
12 Úř. věst. L […], […], s. […].
12 Úř. věst. L […], […], s. […].
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Zásada partnerství je klíčovým prvkem při provádění fondů, vychází z přístupu víceúrovňové správy a zajišťuje zapojení občanské společnosti a sociálních partnerů. Aby byla zajištěna kontinuita v organizaci partnerství, mělo by se nadále používat nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/201413.
(11)  Zásada partnerství je klíčovým prvkem při provádění fondů, vychází z přístupu víceúrovňové správy a zajišťuje zapojení regionálních, místních a dalších veřejných orgánů, občanské společnosti a sociálních partnerů. Aby byla zajištěna kontinuita v organizaci partnerství, měla by být Komise zmocněna ke změně a úpravě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/201413.
__________________
__________________
13 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s. 1).
13 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s. 1).
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Na úrovni Unie je rámcem pro určování priorit reforem jednotlivých států a sledování jejich provádění evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik. Členské státy vypracovávají na podporu těchto priorit reforem své vlastní vnitrostátní víceleté investiční strategie. Tyto strategie by měly být předkládány souběžně s každoročními národními programy reforem jakožto prostředek, jak vymezit a koordinovat prioritní projekty pro investice, jež mají být podpořeny vnitrostátními finančními prostředky a prostředky Unie. Měly by rovněž sloužit k využívání finančních prostředků Unie soudržným způsobem a k maximalizaci přidané hodnoty finanční podpory, která bude poskytnuta zejména z fondů, evropské funkce investiční stabilizace a fondu InvestEU.
vypouští se
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Členské státy by měly určit, jak jsou při přípravě programových dokumentů zohledňována příslušná doporučení pro jednotlivé země přijatá podle čl. 121 odst. 2 SFEU a příslušná doporučení Rady přijatá podle čl. 148 odst. 4 SFEU. Během programového období 2021–2027 (dále jen „programové období“) by členské státy měly pravidelně informovat monitorovací výbor a Komisi o pokroku při provádění programů na podporu doporučení pro jednotlivé země. Během přezkumu v polovině období by členské státy měly mimo jiné zvážit potřebu změn programu tak, aby zohledňoval příslušná doporučení pro jednotlivé země přijatá nebo změněná po zahájení programového období.
(13)  Členské státy by měly při přípravě programových dokumentů zohlednit příslušná doporučení pro jednotlivé země přijatá podle čl. 121 odst. 2 SFEU a příslušná doporučení Rady přijatá podle čl. 148 odst. 4 SFEU, pokud jsou v souladu s cíli daného programu. Během programového období 2021–2027 (dále jen „programové období“) by členské státy měly pravidelně informovat monitorovací výbor a Komisi o pokroku při provádění programů na podporu doporučení pro jednotlivé země a evropského pilíře sociálních práv. Během přezkumu v polovině období by členské státy měly mimo jiné zvážit potřebu změn programu tak, aby zohledňoval příslušná doporučení pro jednotlivé země přijatá nebo změněná po zahájení programového období.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Členské státy by měly zohlednit obsah svých návrhů vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu, které mají být vypracovány podle nařízení o správě energetické unie14, a výsledek procesu, který vyústil v doporučení Unie týkající se těchto plánů, u svých programů i finančních potřeb na investice do nízkouhlíkových technologií.
(14)  Členské státy by měly zohlednit obsah svých návrhů vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu, které mají být vypracovány podle nařízení o správě energetické unie14, a výsledek procesu, který vyústil v doporučení Unie týkající se těchto plánů, u svých programů, mimo jiné v rámci přezkumu v polovině období, i finančních potřeb na investice do nízkouhlíkových technologií.
__________________
__________________
14 [Nařízení o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 – 2016/0375(COD)].
14 [Nařízení o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013 (COM)2016)0759 final/2 – 2016/0375(COD)].
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Dohoda o partnerství vypracovaná každým členským státem by měla představovat strategický dokument, kterým se budou řídit jednání o koncepci programů mezi Komisí a dotčeným členským státem. Aby se snížila administrativní zátěž, nemělo by být během programového období nutné dohody o partnerství měnit. Aby se usnadnilo programování a zabránilo se překrývání obsahu programových dokumentů, mohou být dohody o partnerství zahrnuty jako součást programu.
(15)  Dohoda o partnerství vypracovaná každým členským státem by měla představovat strategický dokument, kterým se budou řídit jednání o koncepci programů mezi Komisí a dotčeným členským státem. Aby se snížila administrativní zátěž, nemělo by být během programového období nutné dohody o partnerství měnit. Aby se usnadnilo programování a zabránilo se překrývání obsahu programových dokumentů, mělo by být možné zahrnout dohody o partnerství jako součást programu.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Každý členský stát by měl mít možnost přispívat do fondu InvestEU za účelem poskytnutí rozpočtových záruk pro investice v daném členském státě.
(16)  Každý členský stát by mohl mít možnost přispívat do fondu InvestEU za účelem poskytnutí rozpočtových záruk pro investice v daném členském státě, a to za určitých podmínek uvedených v článku 10 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)  Aby se zajistily nezbytné předpoklady pro účinné a efektivní využívání podpory Unie poskytované prostřednictvím fondů, měl by být vytvořen omezený seznam základních podmínek a stručný a vyčerpávající soubor objektivních kritérií pro jejich posuzování. Každá základní podmínka by měla být vázána na specifický cíl a měla by se automaticky použít, pokud bude daný specifický cíl vybrán k podpoře. Pokud uvedené podmínky nejsou splněny, neměly by být výdaje související s operacemi v rámci souvisejících specifických cílů zahrnuty do žádostí o platby. V zájmu zachování příznivého investičního rámce by se mělo pravidelně sledovat průběžné plnění základních podmínek. Je rovněž důležité zajistit, aby operace vybrané pro podporu byly prováděny v souladu se zavedenými strategiemi a plánovacími dokumenty, aby splňovaly základní podmínky, a tím zajistit, že všechny spolufinancované operace budou v souladu s rámcem politiky Unie.
(17)  Aby se zajistily nezbytné předpoklady pro inkluzivní, nediskriminační, účinné a efektivní využívání podpory Unie poskytované prostřednictvím fondů, měl by být vytvořen omezený seznam základních podmínek a stručný a vyčerpávající soubor objektivních kritérií pro jejich posuzování. Každá základní podmínka by měla být vázána na specifický cíl a měla by se automaticky použít, pokud bude daný specifický cíl vybrán k podpoře. Pokud uvedené podmínky nejsou splněny, neměly by být výdaje související s operacemi v rámci souvisejících specifických cílů zahrnuty do žádostí o platby. V zájmu zachování příznivého investičního rámce by se mělo pravidelně sledovat průběžné plnění základních podmínek. Je rovněž důležité zajistit, aby operace vybrané pro podporu byly prováděny v souladu se zavedenými strategiemi a plánovacími dokumenty, aby splňovaly základní podmínky, a tím zajistit, že všechny spolufinancované operace budou v souladu s rámcem politiky Unie.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  Členské státy by měly pro každý program vytvořit výkonnostní rámec, který bude zahrnovat všechny ukazatele, milníky a cíle pro monitorování, podávání zpráv a hodnocení výkonnosti programu.
(18)  Členské státy by měly pro každý program vytvořit výkonnostní rámec, který bude zahrnovat všechny ukazatele, milníky a cíle pro monitorování, podávání zpráv a hodnocení výkonnosti programu. To by mělo umožnit, aby výběr projektů a jejich hodnocení byly zaměřeny na výsledky.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)  Členský stát by měl provést přezkum v polovině období pro každý program podporovaný z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti. Uvedený přezkum by měl zajistit plnohodnotnou úpravu programů na základě jejich výkonnosti a současně vytvořit příležitost k zohlednění nových úkolů a příslušných doporučení pro jednotlivé země vydaných v roce 2024. Souběžně by Komise v roce 2024 měla, společně s technickou úpravou na rok 2025, přezkoumat celkové příděly všech členských států v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst politiky soudržnosti na roky 2025, 2026 a 2027 a uplatnit metodu přidělování stanovenou v příslušném základním právním aktu. Uvedený přezkum by měl společně s výsledky přezkumu v polovině období vést ke změnám programů spočívajícím v úpravě finančních přídělů pro roky 2025, 2026 a 2027.
(19)  Členský stát by měl provést přezkum v polovině období pro každý program podporovaný z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti. Uvedený přezkum by měl zajistit plnohodnotnou úpravu programů na základě jejich výkonnosti a současně vytvořit příležitost k zohlednění nových úkolů a příslušných doporučení pro jednotlivé země vydaných v roce 2024 a pokroku při provádění vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu a evropského pilíře sociálních práv. Zohledněny by měly být i demografické výzvy. Souběžně by Komise v roce 2024 měla, společně s technickou úpravou na rok 2025, přezkoumat celkové příděly všech členských států v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst politiky soudržnosti na roky 2025, 2026 a 2027 a uplatnit metodu přidělování stanovenou v příslušném základním právním aktu. Uvedený přezkum by měl společně s výsledky přezkumu v polovině období vést ke změnám programů spočívajícím v úpravě finančních přídělů pro roky 2025, 2026 a 2027.
Pozměňovací návrhy 425rev, 444rev, 448 a 469
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
(20)  Měly by být dále upřesněny mechanismy zajišťující vazbu mezi politikami financování Unie a správou ekonomických záležitostí Unie, přičemž Komise bude mít možnost předložit Radě návrh na pozastavení všech nebo některých závazků v rámci jednoho nebo více programů dotčeného členského státu, pokud uvedený členský stát nepřijme v souvislosti s procesem správy ekonomických záležitostí účinná opatření. Aby se zajistilo jednotné provádění, a s ohledem na význam finančních dopadů zaváděných opatření by měly být svěřeny prováděcí pravomoci Radě, která by měla jednat na základě návrhu Komise. Aby se usnadnilo přijímání rozhodnutí, jež jsou nezbytná k zajištění účinných opatření v souvislosti se správou ekonomických záležitostí, mělo by se hlasovat obrácenou kvalifikovanou většinou.
vypouští se
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)
(20a)  Členské státy by v rámci stávajícího Paktu o stabilitě a růstu mohly v řádně odůvodněných případech předložit žádost o flexibilitu pro veřejné nebo rovnocenné strukturální výdaje podporované veřejnou správou prostřednictvím spolufinancování investic aktivovaných v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy). Komise by měla stanovit fiskální úpravy v rámci preventivní nebo nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu po pečlivém zvážení příslušné žádosti.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)
(22a)  Velké projekty zaujímají významný podíl na financování Unie a často mají klíčový význam pro plnění strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Proto je odůvodněné, aby operace přesahující určitou mezní hodnotu nadále podléhaly zvláštním schvalovacím postupům podle tohoto nařízení. Mezní hodnota by měla být stanovena v souvislosti s celkovými způsobilými náklady po zohlednění očekávaných čistých příjmů. K zajištění jednoznačnosti je vhodné pro tento účel vymezit obsah žádosti velkého projektu. Žádost by měla obsahovat nezbytné informace, které poskytnou dostatečné ujištění o tom, že finanční příspěvek z fondů nebude mít za následek podstatnou ztrátu pracovních míst ve stávajících výrobních lokalitách v Unii. Členský stát by měl poskytnout veškeré nezbytné informace a Komise by měla velký projekt ohodnotit, aby určila, zda je požadovaný finanční příspěvek odůvodněný.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
(23)  Aby se posílil integrovaný přístup k územnímu rozvoji, měly by investice v podobě územních nástrojů, například integrované územní investice, komunitně vedený místní rozvoj nebo jakýkoli jiný územní nástroj v rámci cíle politiky „Evropa bližší občanům“, který podporuje iniciativy vyvíjené členským státem pro investice naplánované z EFRR, vycházet ze strategií územního a místního rozvoje. Pro účely integrovaných územních investic a územních nástrojů vytvářených členskými státy by měly být stanoveny minimální požadavky na obsah územních strategií. Uvedené územní strategie by měly být vytvářeny a schvalovány v rámci odpovědnosti příslušných orgánů nebo subjektů. Aby se zajistilo zapojení příslušných orgánů nebo subjektů do provádění územních strategií, měly by být uvedené orgány nebo subjekty odpovědné za výběr operací, které budou podpořeny, nebo by měly být do tohoto výběru zapojeny.
(23)  Aby se posílil integrovaný přístup k územnímu rozvoji, měly by investice v podobě územních nástrojů, například integrované územní investice, komunitně vedený místní rozvoj (v rámci EZFRV označovaný jako „LEADER“) nebo jakýkoli jiný územní nástroj v rámci cíle politiky „Evropa bližší občanům“, který podporuje iniciativy vyvíjené členským státem pro investice naplánované z EFRR, vycházet ze strategií územního a místního rozvoje. Totéž by mělo platit pro související iniciativy, jako jsou „inteligentní vesnice“. Pro účely integrovaných územních investic a územních nástrojů vytvářených členskými státy by měly být stanoveny minimální požadavky na obsah územních strategií. Uvedené územní strategie by měly být vytvářeny a schvalovány v rámci odpovědnosti příslušných orgánů nebo subjektů. Aby se zajistilo zapojení příslušných orgánů nebo subjektů do provádění územních strategií, měly by být uvedené orgány nebo subjekty odpovědné za výběr operací, které budou podpořeny, nebo by měly být do tohoto výběru zapojeny.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)  Pro lepší mobilizaci potenciálu na místní úrovni je nezbytné posílit a usnadnit komunitně vedený místní rozvoj. Ten by měl zohledňovat místní potřeby a potenciál i příslušné sociokulturní charakteristiky a měl by zajišťovat strukturální změny, budovat kapacity komunit a stimulovat inovace. Měla by být posílena úzká spolupráce a integrované využívání fondů pro provádění strategií místního rozvoje. Měla by platit základní zásada, že místní akční skupiny zastupující zájmy komunity budou odpovědné za koncepci a provádění strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Aby se zjednodušila koordinovaná podpora strategií komunitně vedeného místního rozvoje z různých fondů i jejich provádění, je třeba usnadnit využívání přístupu s hlavním fondem.
(24)  Pro lepší mobilizaci potenciálu na místní úrovni je nezbytné posílit a usnadnit komunitně vedený místní rozvoj. Ten by měl zohledňovat místní potřeby a potenciál i příslušné sociokulturní charakteristiky a měl by zajišťovat strukturální změny, budovat komunitní a administrativní kapacity a stimulovat inovace. Měla by být posílena úzká spolupráce a integrované využívání fondů pro provádění strategií místního rozvoje. Měla by platit základní zásada, že místní akční skupiny zastupující zájmy komunity budou odpovědné za koncepci a provádění strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Aby se zjednodušila koordinovaná podpora strategií komunitně vedeného místního rozvoje z různých fondů i jejich provádění, je třeba usnadnit využívání přístupu s hlavním fondem.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
(25)  Pro snížení administrativní zátěže by měla být technická pomoc z podnětu členského státu prováděna prostřednictvím paušální sazby na základě pokroku při provádění programu. Uvedená technická pomoc může být doplněna cílenými opatřeními pro budování administrativních kapacit na základě metod úhrady nesouvisejících s náklady. Činnosti a výstupy i příslušné platby Unie mohou být dohodnuty v plánu a mohou vést k platbám za výsledky přímo na místě.
(25)  Pro snížení administrativní zátěže by měla být technická pomoc z podnětu členského státu prováděna prostřednictvím paušální sazby na základě pokroku při provádění programu. Uvedená technická pomoc může být doplněna cílenými opatřeními pro budování administrativních kapacit, jako je hodnocení souboru dovedností lidských zdrojů na základě metod úhrady nesouvisejících s náklady. Činnosti a výstupy i příslušné platby Unie mohou být dohodnuty v plánu a mohou vést k platbám za výsledky přímo na místě.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27
(27)  Pro přezkum výkonnosti programů by měl členský stát ustavit monitorovací výbory. V případě EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti by měly být výroční zprávy o provádění nahrazeny každoročním strukturovaným politickým dialogem na základě nejnovějších informací a údajů o provádění programu, které předloží členský stát.
(27)  Pro přezkum výkonnosti programů by měl členský stát ustavit monitorovací výbory tvořené rovněž zástupci občanské společnosti a sociálních partnerů. V případě EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti by měly být výroční zprávy o provádění nahrazeny každoročním strukturovaným politickým dialogem na základě nejnovějších informací a údajů o provádění programu, které předloží členský stát.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
(28)  Podle odstavců 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201616 je třeba fondy hodnotit na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích požadavků, zároveň však omezovat nadměrnou regulaci a administrativní zátěž, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou ve vhodných případech zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení účinků fondů v praxi.
(28)  Podle odstavců 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201616 je třeba fondy hodnotit na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích požadavků, zároveň však omezovat nadměrnou regulaci a administrativní zátěž, zejména pro členské státy. Tyto požadavky mohou ve vhodných případech zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení účinků fondů v praxi. Je třeba stanovit ukazatele pokud možno zohledňující genderové aspekty.
_________________
_________________
16 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 13.
16 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 13.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
(29)  Aby se zajistila dostupnost podrobných aktuálních informací o provádění programu, je třeba vyžadovat častější podávání elektronických zpráv obsahujících kvantitativní údaje.
(29)  Aby se zajistila dostupnost podrobných aktuálních informací o provádění programu, je třeba vyžadovat účinné a včasné podávání elektronických zpráv obsahujících kvantitativní údaje.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
(30)  Za účelem podpory přípravy souvisejících programů a činností v příštím programovém období by Komise měla provést hodnocení fondů v polovině období. Na konci programového období by Komise měla provádět zpětná hodnocení fondů, která by se měla zaměřit na dopad fondů.
(30)  Za účelem podpory přípravy souvisejících programů a činností v příštím programovém období by Komise měla provést hodnocení fondů v polovině období. Na konci programového období by Komise měla provádět zpětná hodnocení fondů, která by se měla zaměřit na dopad fondů. Výsledky těchto hodnocení by měly být zveřejněny.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
(34)  Pokud jde o granty poskytnuté příjemcům, měly by členské státy stále více využívat zjednodušeného vykazování nákladů. Finanční limit pro povinné používání zjednodušeného vykazování nákladů by měl být vázán na celkové náklady na operaci, aby se zajistil stejný přístup ke všem operacím pod limitem bez ohledu na to, zda je podpora veřejná nebo soukromá.
(34)  Pokud jde o granty poskytnuté příjemcům, měly by členské státy stále více využívat zjednodušeného vykazování nákladů. Finanční limit pro povinné používání zjednodušeného vykazování nákladů by měl být vázán na celkové náklady na operaci, aby se zajistil stejný přístup ke všem operacím pod limitem bez ohledu na to, zda je podpora veřejná nebo soukromá. Pokud má členský stát v úmyslu navrhnout využití zjednodušeného vykazování nákladů, měl by tento krok konzultovat s monitorovacím výborem.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36
(36)  V zájmu optimalizace využívání spolufinancovaných investic do ochrany životního prostředí by měla být zajištěna součinnost s programem LIFE pro opatření v oblasti životního prostředí a klimatu, zejména prostřednictvím strategických integrovaných projektů LIFE a strategických projektů na ochranu přírody.
(36)  V zájmu optimalizace využívání spolufinancovaných investic do ochrany životního prostředí by měla být zajištěna součinnost s programem LIFE pro opatření v oblasti životního prostředí a klimatu, zejména prostřednictvím strategických integrovaných projektů LIFE, strategických projektů na ochranu přírody a projektů financovaných v rámci programu Horizont Evropa a dalších unijních programů.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38
(38)  Aby byla zajištěna účinnost, spravedlnost a trvale udržitelný dopad fondů, měla by být přijata ustanovení, která zaručí, že investice do infrastruktury nebo produktivní investice budou mít dlouhou životnost, a zabrání tomu, aby se fondy využívaly k získání nepatřičných výhod. Řídicí orgány by měly věnovat zvláštní pozornost tomu, aby při výběru operací nepodporovaly přemisťování a aby se částky neoprávněně vyplacené na operace, které nesplňují požadavek na trvalost, považovaly za nesrovnalosti.
(38)  Aby byla zajištěna inkluzivnost, účinnost, spravedlnost a trvale udržitelný dopad fondů, měla by být přijata ustanovení, která zaručí, že investice do infrastruktury nebo produktivní investice nebudou diskriminační a že budou mít dlouhou životnost, a zabrání tomu, aby se fondy využívaly k získání nepatřičných výhod. Řídicí orgány by měly věnovat zvláštní pozornost tomu, aby při výběru operací nepodporovaly přemisťování a aby se částky neoprávněně vyplacené na operace, které nesplňují požadavek na trvalost, považovaly za nesrovnalosti.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40
(40)  S cílem maximálně zúročit investice, které jsou zcela či částečně financovány z rozpočtu Unie, by se mělo usilovat o součinnost zejména mezi fondy a přímo řízenými nástroji, včetně nástroje pro provádění reforem. K dosažení této součinnosti by měly sloužit klíčové mechanismy, konkrétně uznávání paušálních sazeb pro způsobilé náklady programu Horizont Evropa v případě podobných operací a možnost kombinovat financování z různých nástrojů Unie v rámci téže operace, aniž by docházelo ke dvojímu financování. Toto nařízení by proto mělo stanovit pravidla pro doplňkové financování z fondů.
(40)  S cílem maximálně zúročit investice, které jsou zcela či částečně financovány z rozpočtu Unie, by se mělo usilovat o součinnost zejména mezi fondy a přímo řízenými nástroji, včetně nástroje pro provádění reforem. Koordinace této politiky by měla podporovat snadno uplatnitelné mechanismy a mnohoúrovňovou správu. K dosažení této součinnosti by měly sloužit klíčové mechanismy, konkrétně uznávání paušálních sazeb pro způsobilé náklady programu Horizont Evropa v případě podobných operací a možnost kombinovat financování z různých nástrojů Unie v rámci téže operace, aniž by docházelo ke dvojímu financování. Toto nařízení by proto mělo stanovit pravidla pro doplňkové financování z fondů.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)
(42a)   Řídicí orgány měly mít možnost uplatňovat finanční nástroje přímým zadáváním zakázek skupině EIB, vnitrostátním podpůrným bankám a mezinárodním finančním institucím.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44
(44)  Při plném dodržování platných pravidel pro státní podporu a zadávání veřejných zakázek, která byla objasněna již během programového období 2014–2020, by řídicí orgány měly mít možnost rozhodnout o nejvhodnějších variantách pro provádění finančních nástrojů, aby byly schopny řešit konkrétní potřeby cílových regionů.
(44)  Při plném dodržování platných pravidel pro státní podporu a zadávání veřejných zakázek, která byla objasněna již během programového období 2014–2020, by řídicí orgány měly mít možnost rozhodnout o nejvhodnějších variantách pro provádění finančních nástrojů, aby byly schopny řešit konkrétní potřeby cílových regionů. V tomto rámci by měla Komise ve spolupráci s Evropským účetním dvorem vydat doporučení pro auditory, řídící orgány a příjemce týkající se posuzování souladu s pravidly státní podpory a vytváření režimů státní podpory.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45 a (nový)
(45a)   Aby se zvýšila odpovědnost a transparentnost, měla by Komise zajistit systém pro vyřizování stížností, který bude přístupný všem občanům a zúčastněným subjektům ve všech fázích přípravy a provádění programů včetně monitorování a hodnocení.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46
(46)  Aby se usnadnil rychlý začátek provádění programu, mělo by se zjednodušit převzetí prováděcích opatření z předchozího programového období. S patřičnými úpravami podle potřeby by se mělo zachovat využívání počítačového systému, který již byl zaveden v předchozím programovém období, pokud nebude nutná nová technologie.
(46)  Aby se usnadnil rychlý začátek provádění programu, mělo by se pokud možno zjednodušit převzetí prováděcích opatření, včetně administrativních a IT systémů, z předchozího programového období. S patřičnými úpravami podle potřeby by se mělo zachovat využívání počítačového systému, který již byl zaveden v předchozím programovém období, pokud nebude nutná nová technologie.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48 a (nový)
(48a)  V zájmu účinného využívání fondů by měla být podpora EIB na požádání k dispozici všem členským státům. Zahrnovat by mohla budování kapacit, podporu identifikace, přípravy a provádění projektu, jakož i poradenství ohledně finančních nástrojů a investičních platforem.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50
(50)  Aby se zajistila vhodná rovnováha mezi účinným a efektivním prováděním fondů a souvisejícími administrativními náklady a zátěží, měla by četnost, rozsah a působnost řídicích kontrol vycházet z posouzení rizik, které zohlední faktory, jako například druh prováděné operace, příjemce a úroveň rizik identifikovaných při předchozích řídicích kontrolách a auditech.
(50)  Aby se zajistila vhodná rovnováha mezi účinným a efektivním prováděním fondů a souvisejícími administrativními náklady a zátěží, měla by četnost, rozsah a působnost řídicích kontrol vycházet z posouzení rizik, které zohlední faktory, jako například druh prováděné operace, složitost a počet operací, příjemce a úroveň rizik identifikovaných při předchozích řídicích kontrolách a auditech. Opatření v oblasti řízení a kontroly fondů by měla být úměrná míře rizika pro rozpočet Unie.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58
(58)  Členské státy by rovněž měly předcházet veškerým nesrovnalostem včetně podvodů ze strany příjemců, odhalovat je a účinně je odstraňovat. Kromě toho v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/201318 a nařízeními (Euratom, ES) č. 2988/9519 a (ES) č. 2185/9620 může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/193921 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a další trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici (EU) 2017/137122 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie. Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření, aby veškeré osoby nebo subjekty, kterým jsou poskytovány finanční prostředky Unie, plně spolupracovaly při ochraně finančních zájmů Unie, udělily nezbytná práva a přístup ke Komisi, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) a zajistily, aby veškeré třetí strany podílející se na provádění fondů Unie udělily rovnocenná práva. Členské státy by měly podat Komisi zprávu o zjištěných nesrovnalostech, včetně podvodů, a o následných opatřeních, jakož i o opatřeních navazujících na vyšetřování úřadu OLAF.
(58)  Členské státy by rovněž měly předcházet veškerým nesrovnalostem včetně podvodů ze strany příjemců, odhalovat je a účinně je odstraňovat. Kromě toho v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/201318 a nařízeními (Euratom, ES) č. 2988/9519 a (ES) č. 2185/9620 může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět správní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, s cílem zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/193921 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a další trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici (EU) 2017/137122 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie. Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření, aby veškeré osoby nebo subjekty, kterým jsou poskytovány finanční prostředky Unie, plně spolupracovaly při ochraně finančních zájmů Unie, udělily nezbytná práva a přístup ke Komisi, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) a zajistily, aby veškeré třetí strany podílející se na provádění fondů Unie udělily rovnocenná práva. Členské státy by měly podat Komisi podrobnou zprávu o zjištěných nesrovnalostech, včetně podvodů, a o následných opatřeních, jakož i o opatřeních navazujících na vyšetřování úřadu OLAF. Členské státy, které se neúčastní posílené spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce, by měly podávat Komisi zprávy o rozhodnutích přijatých vnitrostátními orgány činnými v trestním řízení v souvislosti se zjištěnými nedostatky, jež mají vliv na rozpočet Unie.
__________________
__________________
18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).
18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).
19 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).
19 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).
20 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).
20 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).
21 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).
21 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).
22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).
22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61
(61)  Pro určování regionů a oblastí, jež jsou způsobilé k poskytnutí podpory z fondů, by se měla stanovit objektivní kritéria. Za tímto účelem by mělo být určení těchto regionů a oblastí na úrovni Unie založeno na společném systému třídění regionů stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200323, ve znění nařízení Komise (EU) č. 868/201424.
(61)  Pro určování regionů a oblastí, jež jsou způsobilé k poskytnutí podpory z fondů, by se měla stanovit objektivní kritéria. Za tímto účelem by mělo být určení těchto regionů a oblastí na úrovni Unie založeno na společném systému třídění regionů stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200323, ve znění nařízení Komise (EU) č. 2016/206624.
__________________
__________________
23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).
23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).
24 Nařízení Komise (EU) č. 868/2014 ze dne 8. srpna 2014, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 241, 13.8.2014, s. 1).
24 Nařízení Komise (EU) č. 2066/2016 ze dne 21. listopadu 2016, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 322, 29.11.2016, s. 1).
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62
(62)  Aby bylo možné určit přiměřený finanční rámec pro EFRR, ESF+ a Fond soudržnosti, měla by Komise stanovit orientační roční rozpis dostupných přídělů podle jednotlivých členských států v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, společně se seznamem způsobilých regionů, a rozpis přídělů pro cíl Evropská územní spolupráce (Interreg). Jelikož by příděly jednotlivých členských států měly být stanoveny na základě statistických údajů a prognóz dostupných v roce 2018, a s ohledem na nejistoty při prognózování, měla by Komise na základě nejnovějších statistik dostupných v dané době přezkoumat celkové příděly všech členských států v roce 2024 a měla by tyto příděly na roky 2025 až 2027 upravit, pokud bude kumulativní rozdíl činit více než +/– 5 %, aby byly ve změnách programů zároveň zohledněny výsledky přezkumu v polovině období a provedení technických úprav.
(62)  Aby bylo možné určit přiměřený finanční rámec pro EFRR, ESF+, ENRF a Fond soudržnosti, měla by Komise stanovit orientační roční rozpis dostupných přídělů podle jednotlivých členských států v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, společně se seznamem způsobilých regionů, a rozpis přídělů pro cíl Evropská územní spolupráce (Interreg). Jelikož by příděly jednotlivých členských států měly být stanoveny na základě statistických údajů a prognóz dostupných v roce 2018, a s ohledem na nejistoty při prognózování, měla by Komise na základě nejnovějších statistik dostupných v dané době přezkoumat celkové příděly všech členských států v roce 2024 a měla by tyto příděly na roky 2025 až 2027 upravit, pokud bude kumulativní rozdíl činit více než +/– 5 %, aby byly ve změnách programů zároveň zohledněny výsledky přezkumu v polovině období a provedení technických úprav.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63
(63)  Projekty transevropských dopravních sítí v souladu s nařízením (EU) [nové nařízení o Nástroji pro propojení Evropy]25 budou nadále financovány z Fondu soudržnosti prostřednictvím sdíleného řízení i přímého provádění v rámci Nástroje pro propojení Evropy. Na základě úspěšného přístupu v programovém období 2014–2020 by pro tento účel měla být do Nástroje pro propojení Evropy převedena částka 10 000 000 000 EUR z Fondu soudržnosti.
(63)  Projekty transevropských dopravních sítí v souladu s nařízením (EU) [nové nařízení o Nástroji pro propojení Evropy]25 budou nadále financovány z Fondu soudržnosti prostřednictvím sdíleného řízení i přímého provádění v rámci Nástroje pro propojení Evropy. Na základě úspěšného přístupu v programovém období 2014–2020 by pro tento účel měla být do Nástroje pro propojení Evropy převedena částka 4 000 000 000 EUR z Fondu soudržnosti.
__________________
__________________
25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) […] ze dne […] o [Nástroji pro propojení Evropy] (Úř. věst. L […], […], s. […]).
25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) […] ze dne […] o [Nástroji pro propojení Evropy] (Úř. věst. L […], […], s. […]).
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 64
(64)  Určitá výše prostředků z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti by měla být přidělena na Evropskou městskou iniciativu, která by se měla provádět pod přímým nebo nepřímým řízením Komise.
(64)  Určitá výše prostředků z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti by měla být přidělena na Evropskou městskou iniciativu, která by se měla provádět pod přímým nebo nepřímým řízením Komise. V budoucnu je nutné další uvážení zvláštní podpory poskytované znevýhodněným regionům a komunitám.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65 a (nový)
(65a)   S ohledem na výzvy, s nimiž se potýkají regiony se středními příjmy, jak jsou popsány v sedmé zprávě o soudržnosti1a (nízký růst ve srovnání s rozvinutými regiony, ale také ve srovnání s méně rozvinutými regiony, přičemž tomuto problému čelí zejména regiony, jejichž HDP na obyvatele je mezi 90 % a 100 % průměru HDP zemí EU-27), by měly „přechodové regiony“ obdržet odpovídající podporu a měly by být definovány jako regiony, jejichž HDP na obyvatele se pohybuje mezi 75 % a 100 % průměru HDP zemí EU-27.
___________________
1a Sedmá zpráva Komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti nazvaná „Můj region, má Evropa, naše budoucnost: sedmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti“ (COM(2017)0583, 9. října 2017).
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66 a (nový)
(66a)  V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie budou některé regiony a členské státy v závislosti na svých geografických a přírodních podmínkách a s ohledem na rozsah vzájemných obchodních vazeb vystaveny důsledkům tohoto kroku více než jiné. Je proto důležité stanovit praktická řešení rovněž v rámci politiky soudržnosti s cílem podpořit dotčené regiony a členské státy poté, co Spojené království z EU vystoupí. Mimoto je třeba navázat trvalou spolupráci zahrnující výměnu informací a osvědčených postupů na úrovni místních a regionálních orgánů nejvíce zasažených regionů a členských států.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67
(67)  Je nutné stanovit míry spolufinancování v oblasti politiky soudržnosti podle kategorií regionů, aby se zajistilo respektování zásady spolufinancování pomocí vhodné míry vnitrostátní podpory z veřejných nebo soukromých prostředků. Uvedené míry by měly odpovídat úrovni hospodářského rozvoje regionů z hlediska HDP na obyvatele ve vztahu k průměru EU-27.
(67)  Je nutné stanovit míry spolufinancování v oblasti politiky soudržnosti podle kategorií regionů, aby se zajistilo respektování zásady spolufinancování pomocí vhodné míry vnitrostátní podpory z veřejných nebo soukromých prostředků. Uvedené míry by měly odpovídat úrovni hospodářského rozvoje regionů z hlediska HDP na obyvatele ve vztahu k průměru EU-27 a současně zajistit, aby nedocházelo k méně příznivému zacházení kvůli přesunům mezi kategoriemi.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69
(69)  Kromě toho by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o stanovení kritérií pro určení případů nesrovnalostí, které mají být vykázány, definice jednotkových nákladů, jednorázových částek, paušálních sazeb a financování nesouvisejícího s náklady vztahujícího se na všechny členské státy, jakož i zavedení standardizovaných rutinních metod výběru vzorků.
(69)  Kromě toho by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o změny evropského kodexu chování pro partnerskou spolupráci s cílem přizpůsobit jej tomuto nařízení, stanovení kritérií pro určení případů nesrovnalostí, které mají být vykázány, definice jednotkových nákladů, jednorázových částek, paušálních sazeb a financování nesouvisejícího s náklady vztahujícího se na všechny členské státy, jakož i zavedení standardizovaných rutinních metod výběru vzorků.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70
(70)  Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
(70)  Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla se všemi zainteresovanými stranami odpovídající a transparentní konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73
(73)  Cíle tohoto nařízení, tj. posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost a stanovit společná finanční pravidla pro tu část rozpočtu Unie, která se provádí v rámci sdíleného řízení, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, na jedné straně z důvodu rozsahu rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, jakož i nedostatku finančních prostředků členských států a regionů, a na druhé straně proto, že je zapotřebí soudržného prováděcího rámce zahrnujícího několik fondů Unie ve sdíleném řízení. Jelikož uvedených cílů tedy může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.
(73)  Cíle tohoto nařízení, tj. posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost a stanovit společná finanční pravidla pro tu část rozpočtu Unie, která se provádí v rámci sdíleného řízení, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, na jedné straně z důvodu rozsahu rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a konkrétní výzvy, jimž čelí nejvíce znevýhodněné regiony, jakož i nedostatku finančních prostředků členských států a regionů, a na druhé straně proto, že je zapotřebí soudržného prováděcího rámce zahrnujícího několik fondů Unie ve sdíleném řízení. Jelikož uvedených cílů tedy může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a
a)  finanční pravidla pro Evropský fond pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), Evropský sociální fond plus (dále jen „ESF+“), Fond soudržnosti, Evropský námořní a rybářský fond (dále jen „ENRF“), Azylový a migrační fond (dále jen „AMIF“), Fond pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) a Nástroj pro správu hranic a víza (dále jen „BMVI“) (dále jen „fondy“);
a)  finanční pravidla pro Evropský fond pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), Evropský sociální fond plus (dále jen „ESF+“), Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (dále jen „EZFRV“), Evropský námořní a rybářský fond (dále jen „ENRF“), Azylový a migrační fond (dále jen „AMIF“), Fond pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) a Nástroj pro správu hranic a víza (dále jen „BMVI“) (dále jen „fondy“);
Pozměňovací návrh 431
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b
b)  společná ustanovení pro EFRR, ESF+, Fond soudržnosti a ENRF.
b)  společná ustanovení pro EFRR, ESF+, Fond soudržnosti a ENRF a pro EZFRV, jak je předepsáno v odstavci 1a tohoto článku.
Pozměňovací návrh 432
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
1a.   Hlava I, kapitola I – čl. 2 odst. 4 písm. a), kapitola II – článek 5, hlava III, kapitola II – články 22 až 28 a hlava IV – kapitola III – oddíl I – články 41 až 43 se uplatní na podpůrná opatření financovaná z EZFRV a hlava I – kapitola 1 – čl. 2 odst. 15 až 25, a také hlava V – kapitola II – oddíl II – články 52 až 56 se uplatní na finanční nástroje stanovené v článku 74 nařízení (EU) .../... [nařízení o strategických plánech SZP] a podporované z EZFRV.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
(1)  „příslušnými doporučeními pro jednotlivé země“ doporučení Rady přijatá v souladu s čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 SFEU týkající se strukturálních problémů, které je vhodné řešit prostřednictvím víceletých investic, která podle nařízení pro jednotlivé fondy spadají do oblasti působnosti fondů, a příslušná doporučení přijatá v souladu s článkem [XX] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [číslo nového nařízení o správě energetické unie];
(1)  „příslušnými doporučeními pro jednotlivé země“ doporučení Rady přijatá v souladu s čl. 121 odst. 2 a 4 a čl. 148 odst. 4 SFEU týkající se strukturálních problémů, které je vhodné řešit prostřednictvím víceletých investic, která podle nařízení pro jednotlivé fondy spadají do oblasti působnosti fondů, a příslušná doporučení přijatá v souladu s článkem [XX] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [číslo nového nařízení o správě energetické unie];
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
(1a)   „základní podmínkou“ konkrétní a přesně definovaná podmínka, která má skutečnou souvislost s přímým dopadem na účinné a účelné dosažení specifického cíle programu;
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
(4a)  „programem“ v souvislosti s EZFRV strategické plány SZP uvedené v nařízení (EU) [...] („nařízení o strategických plánech SZP“);
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. c
c)  v souvislosti se systémy státní podpory podnik, který dostává podporu;
c)  v souvislosti se systémy státní podpory subjekt, popřípadě podnik, který dostává podporu, s výjimkou případů, kdy je výše podpory na podnik nižší než 200 000 EUR, a dotčený členský stát se může rozhodnout, že příjemcem je subjekt poskytující podporu, aniž jsou dotčena nařízení Komise (EU) č. 1407/20131a, (EU) č. 1408/20131b a (EU) č. 717/20141c;
__________________
1a Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 1.
1b Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 9.
1c Úř. věst. L 190, 28.6.2014, s. 45.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9
(9)  „fondem malých projektů“ operace v programu Interreg, jejímž cílem je výběr a provádění projektů omezeného finančního objemu;
(9)  „fondem malých projektů“ operace v programu Interreg, jejímž cílem je výběr a provádění projektů včetně občanských (people-to-people) projektů omezeného finančního objemu;
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21
(21)  „zvláštním fondem“ fond zřízený řídicím orgánem nebo holdingovým fondem za účelem poskytování finančních produktů konečným příjemcům;
(21)  „zvláštním fondem“ fond zřízený řídicím orgánem nebo holdingovým fondem, jehož prostřednictvím poskytují finanční produkty konečným příjemcům;
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 36 a (nový)
(36a)  zásadou „energetická účinnost v první řadě“ upřednostňování opatření zvyšujících efektivitu poptávky po energii a zásobování energií při rozhodování ohledně energetického plánování, politiky a investic;
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 37
(37)  „posouzením klimatické odolnosti“ proces, který zajišťuje, aby byla infrastruktura odolná vůči nepříznivým dopadům klimatu v souladu s vnitrostátními pravidly a pokyny, jsou-li k dispozici, nebo mezinárodně uznávanými normami.
(37)  „posouzením klimatické odolnosti“ proces, který zajišťuje, aby byla infrastruktura odolná vůči nepříznivým dopadům klimatu v souladu s mezinárodně uznávanými normami nebo vnitrostátními pravidly a pokyny, jsou-li k dispozici, aby byla dodržována zásada energetické účinnosti v první řadě a aby byly voleny způsoby snižování emisí a dekarbonizace specifické pro jednotlivá odvětví;
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 37 a (nový)
(37a)  „EIB“ Evropská investiční banka, Evropský investiční fond nebo jakákoli dceřiná společnost Evropské investiční banky.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a
a)  inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace;
a)  konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace a posílení malých a střední podniků;
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b
(b)  zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik;
b)   zelenější, nízkouhlíkový přechod k hospodářství s nulovými emisemi a odolná Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, zmírňování změn klimatu a přizpůsobení se těmto změnám a prevence a řízení rizik;
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c
c)  propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT;
c)  propojenější Evropa díky zlepšování mobility, včetně udržitelné a inteligentní mobility, a regionálního propojení IKT;
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d
d)  sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv;
d)  sociálnější a inkluzivnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv;
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e
e)  Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ.
e)  Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje všech regionů, oblastí a místních iniciativ.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3
3.  Členské státy poskytují informace o podpoře plnění cílů v oblasti životního prostředí a klimatu s použitím metodiky založené na typech intervence v závislosti na daném fondu. Tato metodika spočívá v přidělení konkrétního koeficientu poskytované podpoře, který odráží rozsah, v jakém tato podpora přispívá k plnění cílů v oblasti životního prostředí a klimatu. V případě EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti jsou koeficienty přiděleny dimenzím a kódům pro typy intervencí stanoveným v příloze I.
3.  Členské státy v průběhu celého procesu plánování a provádění zajistí posouzení příslušných operací z hlediska klimatu a poskytují informace o podpoře plnění cílů v oblasti životního prostředí a klimatu s použitím metodiky založené na typech intervence v závislosti na daném fondu. Tato metodika spočívá v přidělení konkrétního koeficientu poskytované podpoře, který odráží rozsah, v jakém tato podpora přispívá k plnění cílů v oblasti životního prostředí a klimatu. V případě EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti jsou koeficienty přiděleny dimenzím a kódům pro typy intervencí stanoveným v příloze I.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4
4.  Členské státy a Komise zajistí koordinaci, doplňkovost a soudržnost mezi fondy a jinými nástroji Unie, jako je program na podporu reforem, včetně nástroje pro provádění reforem a nástroje pro technickou podporu. Optimalizují mechanismy koordinace mezi odpovědnými subjekty za účelem zabránění zdvojování úsilí během plánování a provádění.
4.  V souladu se svými příslušnými kompetencemi a se zásadou subsidiarity a víceúrovňové správy zajistí členské státy a Komise koordinaci, doplňkovost a soudržnost mezi fondy a jinými nástroji Unie, jako je program na podporu reforem, včetně nástroje pro provádění reforem a nástroje pro technickou podporu. Optimalizují mechanismy koordinace mezi odpovědnými subjekty, které zabrání zdvojování úsilí během plánování a provádění.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)
4a.   Členské státy a Komise zajistí soulad s příslušnými pravidly státní podpory.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
1.  Členské státy a Komise plní rozpočet Unie přidělený fondům v rámci sdíleného řízení v souladu s článkem [63] nařízení (EU, Euratom) [číslo nového finančního nařízení] (dále jen „finanční nařízení“).
1.  Členské státy, v souladu se svým institucionálním a právním rámcem, a Komise plní rozpočet Unie přidělený fondům v rámci sdíleného řízení v souladu s článkem [63] nařízení (EU, Euratom) [číslo nového finančního nařízení] (dále jen „finanční nařízení“).
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
2.  Částku podpory z Fondu soudržnosti převedenou na Nástroj pro propojení Evropy, Evropskou městskou iniciativu, meziregionální investiční inovace, částku podpory převedenou z ESF+ na nadnárodní spolupráci, částky přidělené na InvestEU37 a technickou pomoc z podnětu Komise však Komise provádí v rámci přímého nebo nepřímého řízení v souladu s [čl. 62 odst. 1 písm. a) a c)] finančního nařízení.
2.  Aniž je dotčen čl. 1 odst. 2, provádí Komise částku podpory z Fondu soudržnosti převedenou na Nástroj pro propojení Evropy, Evropskou městskou iniciativu, meziregionální investiční inovace, částku podpory převedenou z ESF+ na nadnárodní spolupráci, částky přidělené na InvestEU a technickou pomoc z podnětu Komise v rámci přímého nebo nepřímého řízení v souladu s [čl. 62 odst. 1 písm. a) a c)] finančního nařízení.
_________________
_________________
37 [Nařízení (EU) č. […] o […] (Úř. věst. L […], […], s. […])].
37 [Nařízení (EU) č. […] o […] (Úř. věst. L […], […], s. […])].
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3
3.  Komise může provádět spolupráci s nejvzdálenějšími regiony v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) v rámci nepřímého řízení.
3.  Komise může po dohodě s příslušným členským státem a regionem provádět spolupráci s nejvzdálenějšími regiony v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) v rámci nepřímého řízení.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí
1.  Každý členský stát naváže partnerskou spolupráci s příslušnými regionálními a místními orgány. Partnerská spolupráce zahrnuje minimálně tyto partnery:
1.  V souvislosti s dohodou o partnerství a s každým jednotlivým programem naváže každý členský stát v souladu se svým institucionálním a právním rámcem plnohodnotnou a účinnou partnerskou spolupráci. Partnerská spolupráce zahrnuje minimálně tyto partnery:
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a
a)  městské a jiné orgány veřejné správy;
a)  regionální, místní, městské a jiné orgány veřejné správy;
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c
c)  příslušné subjekty zastupující občanskou společnost, partnery v oblasti životního prostředí a subjekty zodpovědné za prosazování sociálního začlenění, základních práv, práv osob se zdravotním postižením, rovnosti žen a mužů a nediskriminace.
c)  příslušné subjekty zastupující občanskou společnost, např. partnery v oblasti životního prostředí, nevládní organizace a subjekty zodpovědné za prosazování sociálního začlenění, základních práv, práv osob se zdravotním postižením, rovnosti žen a mužů a nediskriminace.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)   výzkumné instituce a univerzity, je-li to relevantní.
Pozměňovací návrhy 78 a 459
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
2.  V souladu se zásadou víceúrovňové správy zapojí členský stát uvedené partnery do přípravy dohod o partnerství a po celou dobu přípravy a provádění programů, včetně účasti v monitorovacích výborech v souladu s článkem 34.
2.  V souladu se zásadou víceúrovňové správy a na základě přístupu zdola nahoru zapojí členský stát uvedené partnery do přípravy dohod o partnerství a po celou dobu přípravy, provádění a hodnocení programů, včetně účasti v monitorovacích výborech v souladu s článkem 34. V této souvislosti členské státy přidělí odpovídající podíl zdrojů z fondů na budování kapacit sociálních partnerů a organizací občanské společnosti. U přeshraničních programů zapojí dotčené členské státy partnery ze všech zúčastněných členských států.
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
3.  Partnerská spolupráce se navazuje a provádí v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/201438.
3.  Partnerská spolupráce se navazuje a provádí v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/201438. Komise je zmocněna přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 107 týkající se změn nařízení v přenesené pravomoci (EU) 240/2014 za účelem jeho přizpůsobení tomuto nařízení.
_________________
_________________
38 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s. 1).
38 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s. 1).
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4
4.  Nejméně jednou za rok uspořádá Komise s organizacemi, které zastupují partnery na úrovni Unie, konzultace ohledně provádění programů.
4.  Nejméně jednou za rok uspořádá Komise s organizacemi, které zastupují partnery na úrovni Unie, konzultace ohledně provádění programů a informuje o jejím výsledku Evropský parlament a Radu.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)
Článek 6a (nový)
Horizontální zásady
1.  Při vynakládání prostředků z fondů zajistí členské státy a Komise dodržování základních práv a Listiny základních práv Evropské unie.
2.  Členské státy a Komise zajistí, aby byla zohledňována a prosazována rovnost žen a mužů a aby bylo genderové hledisko začleněno do všech programů v průběhu jejich přípravy i provádění, a to i v souvislosti s monitorováním, podáváním zpráv a hodnocením.
3.  Členské státy a Komise přijmou vhodná opatření, aby během přípravy, provádění a monitorování, podávání zpráv a hodnocení programů nedocházelo k diskriminaci na základě genderu, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Po celou dobu přípravy a provádění programů je zejména třeba zohlednit dostupnost pro osoby se zdravotním postižením.
4.  Cíle fondů jsou naplňovány v souladu se zásadou udržitelného rozvoje, při zohlednění cílů udržitelného rozvoje OSN a při prosazování cíle Unie zachovávat, chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí a zmírňovat změnu klimatu, při dodržení zásady „znečišťovatel platí“ zakotvené v čl. 191 odst. 1 a 2 SFEU.
Členské státy a Komise při přípravě a provádění programů zajistí podporu požadavků na ochranu životního prostředí, účinného využívání zdrojů, zásady energetické účinnosti v první řadě, sociálně spravedlivé transformace energetiky, opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, biologické rozmanitosti, odolnosti vůči katastrofám a předcházení rizikům. Měly by se vyvarovat investic spojených s výrobou, zpracováním, distribucí, skladováním či spalováním fosilních paliv.
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
1.  Každý členský stát připraví dohodu o partnerství, která stanoví opatření pro účinné a efektivní využívání fondů na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.
1.  Každý členský stát připraví dohodu o partnerství, která stanoví opatření pro účinné a efektivní využívání fondů na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027. Tato dohoda o partnerství je vypracována v souladu s kodexem chování stanoveným v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
2.  Členský stát předloží dohodu o partnerství Komisi před předložením prvního programu nebo současně s ním.
2.  Členský stát předloží dohodu o partnerství Komisi před předložením prvního programu nebo současně s ním, nejpozději však do 30. dubna 2021.
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3
3.  Dohodu o partnerství lze předložit společně s příslušným ročním národním programem reforem.
3.  Dohodu o partnerství lze předložit společně s příslušným ročním národním programem reforem a vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a
a)  vybrané cíle politiky s uvedením toho, které fondy a programy budou tyto cíle plnit, a jejich odůvodnění, a v příslušných případech odůvodnění použití realizačního modelu InvestEU, přičemž se zohlední příslušná doporučení pro jednotlivé země;
a)  vybrané cíle politiky s uvedením toho, které fondy a programy budou tyto cíle plnit, a jejich odůvodnění, přičemž se zohlední a uvedenou příslušná doporučení pro jednotlivé země a regionální výzvy;
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod i
i)  souhrn politických rozhodnutí a očekávaných hlavních výsledků pro každý fond, včetně případně použitím InvestEU;
i)  souhrn politických rozhodnutí a očekávaných hlavních výsledků pro každý fond;
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod ii
ii)  koordinaci, vymezení a doplňkovost mezi fondy a případně i koordinaci mezi národními a regionálními programy;
ii)  koordinaci, vymezení a doplňkovost mezi fondy a případně i koordinaci mezi národními a regionálními programy, zejména s ohledem na strategické plány SZP uvedené v nařízení (EU) [...] („nařízení o strategických plánech SZP“);
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod iii
iii)  doplňkovost mezi fondy a jinými nástroji Unie, včetně strategických integrovaných projektů a strategických projektů na ochranu přírody programu LIFE;
iii)  doplňkovost a součinnost mezi fondy a jinými nástroji Unie, včetně strategických integrovaných projektů a strategických projektů na ochranu přírody programu LIFE a případně projektů financovaných z programu Horizont Evropa;
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod iii a (nový)
iiia)   plnění cílů, politik a opatření v rámci vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu;
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c
c)  předběžné finanční příděly z každého fondu podle cílů politiky na vnitrostátní úrovni v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy týkajícími se tematického zaměření;
c)  předběžné finanční příděly z každého fondu podle cílů politiky na vnitrostátní a případně na regionální úrovni v souladu s pravidly pro jednotlivé fondy týkajícími se tematického zaměření;
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d
d)  v příslušném případě rozdělení finančních zdrojů podle kategorií regionů v souladu s čl. 102 odst. 2 a výše prostředků, jejichž převod mezi kategoriemi regionů se navrhuje podle článku 105;
d)  rozdělení finančních zdrojů podle kategorií regionů v souladu s čl. 102 odst. 2 a výše prostředků, jejichž převod mezi kategoriemi regionů se navrhuje podle článku 105;
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. e
e)  částky, které se mají přispět do InvestEU, podle fondů a kategorií regionů;
vypouští se
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. g
g)  souhrn opatření, která dotčený členský stát přijme pro posílení vlastních administrativních kapacit potřebných k provádění fondů.
g)  souhrn opatření, která dotčený členský stát přijme pro posílení vlastních administrativních kapacit potřebných k provádění fondů a svého systému řízení a kontroly.
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. g a (nové)
ga)   případně integrovaný přístup k řešení demografických problémů regionů a/nebo specifických potřeb regionů a oblastí;
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. g b (nové)
gb)   strategii pro komunikaci a viditelnost.
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)
EIB se může na žádost členských států podílet na přípravě dohody o partnerství, jakož i na činnostech souvisejících s přípravou operací, finančních nástrojů a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
Pokud jde o cíl Evropská územní spolupráce (Interreg), obsahuje dohoda o partnerství pouze seznam plánovaných programů.
Pokud jde o cíl Evropská územní spolupráce (Interreg), obsahuje dohoda o partnerství pouze seznam plánovaných programů a potřeb v oblasti přeshraničních investic v dotčeném členském státě.
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
1.  Komise posoudí dohodu o partnerství a její soulad s tímto nařízením a s pravidly pro jednotlivé fondy. Komise v rámci svého posouzení zejména vezme v úvahu příslušná doporučení pro jednotlivé země.
1.  Komise posoudí dohodu o partnerství a její soulad s tímto nařízením a s pravidly pro jednotlivé fondy. Komise v rámci svého posouzení vezme v úvahu ustanovení článku 4 a 6, příslušná doporučení pro jednotlivé země a opatření související s integrovanými vnitrostátními plány v oblasti energetiky a klimatu, jakož i způsob, jakým jsou tyto plány řešeny.
Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2.  Komise může vyjádřit své připomínky do tří měsíců ode dne předložení dohody o partnerství členským státem.
2.  Komise může vyjádřit své připomínky do dvou měsíců ode dne předložení dohody o partnerství členským státem.
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
3.  Členský stát přezkoumá dohodu o partnerství s přihlédnutím k připomínkám Komise.
3.  Členský stát přezkoumá dohodu o partnerství s přihlédnutím k připomínkám Komise do jednoho měsíce od data jejich předložení.
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4
4.  Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí o schválení partnerské dohody nejpozději do čtyř měsíců ode dne předložení partnerské dohody dotčeným členským státem. Dohoda o partnerství nesmí být měněna.
4.  Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí o schválení partnerské dohody nejpozději do čtyř měsíců ode dne prvního předložení partnerské dohody dotčeným členským státem. Dohoda o partnerství nesmí být měněna.
Pozměňovací návrh 428
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
1.  Členské státy mohou v dohodě o partnerství nebo v žádosti o změnu programu vyčlenit částku z ERDF, ESF+, Fondu soudržnosti a ENRF, kterou se má přispět do InvestEU a poskytnout prostřednictvím rozpočtových záruk. Částka, kterou se přispět do InvestEU, nepřekročí 5 % celkového přídělu z každého fondu s výjimkou řádně odůvodněných případů. Takové příspěvky nepředstavují převod zdrojů podle článku 21.
1.  Členské státy mohou od 1. ledna 2023 se souhlasem dotčených řídicích orgánů v žádosti o změnu programu vyčlenit z ERDF, ESF+, Fondu soudržnosti a ENRF částku ve výši až 2 %, kterou se má přispět do InvestEU a která se má poskytnout prostřednictvím rozpočtových záruk. Do InvestEU se může v rámci přezkumu v polovině období dále přispět částkou ve výši až 3 % celkového přídělu z každého fondu. Takové příspěvky jsou k dispozici pro investice, jež jsou v souladu s cíli politiky soudržnosti a směřují do stejné kategorie regionů, na kterou se zaměřovaly fondy, z nichž pocházejí. Kdykoli je do InvestEU poskytnuta částka z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti, použijí se základní podmínky popsané v článku 11 a v přílohách III a IV tohoto nařízení. Přiděleny mohou být pouze zdroje pro budoucí kalendářní roky.
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2
2.   Na dohodu o partnerství mohou být přiděleny zdroje pro běžný rozpočtový rok a pro budoucí kalendářní roky. V případě žádosti o změnu programu mohou být přiděleny pouze zdroje pro budoucí kalendářní roky.
vypouští se
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3
3.  Částka uvedená v odstavci 1 se použije na tvorbu rezerv části záruky EU v rámci složky pro členský stát.
3.  Částka uvedená v odstavci 1 se použije na tvorbu rezerv části záruky EU v rámci složky pro příslušný členský stát.
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1
Pokud do 31. prosince 2021 nebyla uzavřena dohoda o přiznání příspěvku podle článku [9] [nařízení o InvestEU], ve výši uvedené v odstavci 1 vyčleněné v dohodě o partnerství, předloží členský stát žádost o změnu programu nebo programů k použití odpovídající částky.
Pokud do 31. prosince 2023 nebyla uzavřena dohoda o přiznání příspěvku podle článku [9] [nařízení o InvestEU], ve výši uvedené v odstavci 1, předloží členský stát žádost o změnu programu nebo programů k použití odpovídající částky.
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2
Dohoda o přiznání příspěvku ve výši uvedené v odstavci 1 vyčleněné v žádosti o změnu programu se uzavře souběžně s přijetím rozhodnutí o změně programu.
Dohoda o přiznání příspěvku ve výši uvedené v odstavci 1 vyčleněné v žádosti o změnu programu se uzavře nebo případně pozmění souběžně s přijetím rozhodnutí o změně programu.
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5
5.  Pokud záruční dohoda podle článku [9] [nařízení o InvestEU] nebyla uzavřena do devíti měsíců od schválení dohody o přiznání příspěvku, převedou se příslušné částky vložené do společného rezervního fondu k tvorbě rezerv zpět do programu nebo programů a členský stát předloží příslušnou žádost o změnu programu.
5.  Pokud záruční dohoda podle článku [9] [nařízení o InvestEU] nebyla uzavřena do devíti měsíců od schválení dohody o přiznání příspěvku, převedou se příslušné částky vložené do společného rezervního fondu k tvorbě rezerv zpět do původního programu nebo programů a členský stát předloží příslušnou žádost o změnu programu. V tomto konkrétním případě mohou být pozměněny zdroje z předchozích kalendářních roků, pokud ještě nedošlo k realizaci závazků.
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7
7.  Zdroje vytvořené z částek nebo připsatelné částkám, které se přispěly do InvestEU, a poskytnuté prostřednictvím rozpočtových záruk se dají k dispozici členskému státu a použijí se na podporu v rámci stejného cíle nebo stejných cílů ve formě finančních nástrojů.
7.  Zdroje vytvořené z částek nebo připsatelné částkám, které se přispěly do InvestEU, a poskytnuté prostřednictvím rozpočtových záruk se dají k dispozici členskému státu a místnímu nebo regionálnímu orgánu, jehož se tento příspěvek týká, a použijí se na podporu v rámci stejného cíle nebo stejných cílů ve formě finančních nástrojů.
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1
Pro každý specifický cíl jsou v tomto nařízení stanoveny nezbytné podmínky pro jeho účinné a efektivní plnění (dále jen „základní podmínky“).
Pro každý specifický cíl jsou v tomto nařízení stanoveny nezbytné podmínky pro jeho účinné a efektivní plnění (dále jen „základní podmínky“). Základní podmínky platí do té míry, do jaké přispívají k dosažení specifických cílů programu.
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2
2.  Při přípravě programu nebo stanovení nového specifického cíle v rámci změny programu členský stát posoudí, zda jsou splněny základní podmínky, které souvisí s vybraným specifickým cílem. Základní podmínka je splněna, pokud jsou splněna všechna související kritéria. Členský stát v každém programu nebo ve změně programu uvede splněné i nesplněné základní podmínky, a pokud považuje základní podmínku za splněnou, poskytne odůvodnění.
2.  Při přípravě programu nebo stanovení nového specifického cíle v rámci změny programu členský stát posoudí, zda jsou splněny základní podmínky, které souvisí s vybraným specifickým cílem. Základní podmínka je splněna, pokud jsou splněna všechna související kritéria. Členský stát v každém programu nebo ve změně programu uvede splněné i nesplněné základní podmínky, a pokud považuje základní podmínku za splněnou, poskytne odůvodnění. Na žádost členského státu se na posouzení opatření, jež jsou nutná ke splnění příslušných základních podmínek, může podílet EIB.
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 1
Do tří měsíců od obdržení informace uvedené v odstavci 3 provede Komise posouzení a uvědomí členský stát, pokud se splněním podmínky souhlasí.
Do dvou měsíců od obdržení informace uvedené v odstavci 3 provede Komise posouzení a uvědomí členský stát, pokud se splněním podmínky souhlasí.
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 2
Pokud Komise nesouhlasí s posouzením členského státu, členský stát o tom uvědomí a dá mu příležitost do jednoho měsíce předložit připomínky.
Pokud Komise nesouhlasí s posouzením členského státu, členský stát o tom uvědomí a dá mu příležitost do maximálně dvou měsíců předložit připomínky.
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1
Výdaje související s operací týkající se daného specifického cíle nelze zahrnout do žádostí o platbu, dokud Komise neuvědomí členský stát o splnění základní podmínky podle odstavce 4.
Výdaje související s operací týkající se daného specifického cíle mohou být zahrnuty do žádostí o platbu předtím, než Komise uvědomí členský stát o splnění základní podmínky podle odstavce 4, aniž je však dotčeno pozastavení úhrady samotné do té doby, dokud není podmínka splněna.
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1
Členský stát stanoví výkonnostní rámec, jenž umožní monitorování, podávání zpráv a hodnocení výkonnosti programu v průběhu jeho provádění a přispěje k měření celkové výkonnosti fondů.
Členský stát, případně ve spolupráci s místními a regionálními orgány, stanoví výkonnostní rámec, jenž umožní monitorování, podávání zpráv a hodnocení výkonnosti programu v průběhu jeho provádění a přispěje k měření celkové výkonnosti fondů.
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
2.  Milníky a cíle se stanoví s ohledem na každý specifický cíl v rámci programu, s výjimkou technické pomoci a specifického cíle zaměřeného na materiální deprivaci stanoveného v čl. [4 písm. c) bodě vii)] nařízení o ESF+.
2.  Milníky a cíle se stanoví s ohledem na každý specifický cíl v rámci programu, s výjimkou technické pomoci a specifického cíle zaměřeného na materiální deprivaci stanoveného v čl. [4 odst. 1 bodě xi)] nařízení o ESF+.
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – návětí
1.  Členský stát přezkoumá všechny programy podporované z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti a zohlední při tom tyto prvky:
1.  Členský stát a příslušné řídicí orgány přezkoumají všechny programy podporované z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti a zohlední při tom tyto prvky:
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a
a)  úkoly uvedené v příslušných doporučeních pro jednotlivé země přijatých v roce 2024;
a)  nové úkoly uvedené v příslušných doporučeních pro jednotlivé země přijatých v roce 2024 a případně cíle identifikované při provádění integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu;
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b
b)  socioekonomickou situaci dotčeného členského státu nebo regionu;
b)  socioekonomickou situaci dotčeného členského státu nebo regionu, včetně stavu provádění evropského pilíře sociálních práv a územních potřeb s cílem zmírnit rozdíly i ekonomické a sociální nerovnosti;
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)  každý zásadní negativní finanční, hospodářský nebo sociální vývoj, který vyžaduje úpravu programů, mimo jiné v důsledku symetrických či asymetrických otřesů v členských státech a jejich regionech.
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1
Do 31. března 2025 předloží členský stát Komisi žádost o změnu každého programu v souladu s čl. 19 odst. 1. Členský stát odůvodní změnu na základě prvků stanovených v odstavci 1.
V souladu s výsledky přezkumu předloží členský stát do 31. března 2025 Komisi žádost o změnu každého programu v souladu s čl. 19 odst. 1, nebo uvede, že žádnou změnu nepožaduje. Členský stát odůvodní změnu na základě prvků stanovených v odstavci 1, nebo případně uvede důvody, proč o změnu programu nepožádal.
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a
a)  příděly finančních zdrojů podle priorit, včetně částek na roky 2026 a 2027;
a)  revidované původní příděly finančních zdrojů podle priorit, včetně částek na roky 2026 a 2027;
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)
ba)   částky, které se mají přispět do InvestEU, případně podle fondů a kategorií regionů;
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)
3a.   Komise do 31. března 2026 přijme zprávu, v níž budou shrnuty výsledky přezkumu uvedeného v odstavcích 1 a 2. Komise předloží zprávu Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
Pozměňovací návrhy 425/rev, 444/rev, 448 a 469
Návrh nařízení
Článek 15
[...]
vypouští se
Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
1.  Členské státy připraví programy pro provádění fondů na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.
1.  Členské státy připraví ve spolupráci s partnery uvedenými v článku 6 programy pro provádění fondů na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.
Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1
Program se skládá z priorit. Každá priorita odpovídá jednomu cíli politiky nebo technické pomoci. Priorita odpovídající jednomu z cílů politiky se skládá z jednoho nebo několika specifických cílů. Jednomu cíli politiky může odpovídat více než jedna priorita.
Program se skládá z priorit. Každá priorita odpovídá jednomu nebo několika cílům politiky nebo technické pomoci. Priorita odpovídající jednomu z cílů politiky se skládá z jednoho nebo několika specifických cílů. Jednomu cíli politiky může odpovídat více než jedna priorita.
Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod i
i)  hospodářským, sociálním a územním rozdílům, s výjimkou programů podporovaných z ENRF;
i)  hospodářským, sociálním a územním rozdílům a nerovnostem, s výjimkou programů podporovaných z ENRF;
Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod ii
ii)  selháním trhu, investičním potřebám a doplňkovosti s jinými formami podpory;
ii)  selháním trhu, investičním potřebám a doplňkovosti a součinnosti s jinými formami podpory;
Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iii
iii)  úkolům uvedeným v příslušných doporučeních pro jednotlivé země a ostatních příslušných doporučeních Unie adresovaných členskému státu;
iii)  úkolům uvedeným v příslušných doporučeních pro jednotlivé země;
Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv
iv)  úkolům v oblasti administrativních kapacit a správy a řízení;
iv)  úkolům v oblasti administrativních kapacit a správy a řízení a ke zjednodušujícím opatřením;
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv a (nový)
iva)   integrovanému přístupu k řešení demografických výzev, je-li to nutné;
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod vi a (nový)
via)   výzvám a souvisejícím cílům identifikovaným ve vnitrostátních plánech v oblasti energetiky a klimatu a v evropském pilíři sociálních práv;
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a – bod vii
vii)  v případě programů podporovaných z AMIF, ISF a BMVI pokroku při provádění příslušného acquis Unie a akčních plánů;
vii)  v případě programů podporovaných z AMIF, ISF a BMVI pokroku při provádění příslušného acquis Unie a akčních plánů, jakož i ke zjištěným nedostatkům;
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d – bod i
i)  související typy činností, včetně seznamu plánovaných operací strategického významu, a jejich očekávané přispění k daným specifickým cílům a popřípadě makroregionálním strategiím a strategiím pro přímořské oblasti;
i)  související typy činností, včetně orientačního seznamu a harmonogramu plánovaných operací strategického významu, a jejich očekávané přispění k daným specifickým cílům a popřípadě makroregionálním strategiím a strategiím pro přímořské oblasti;
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d – bod iii a (nový)
iiia)   činnosti na ochranu rovnosti, inkluze a nediskriminace;
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d – bod v
v)  meziregionální a nadnárodní činnosti s příjemci, kteří se nacházejí alespoň v jednom dalším členském státě;
v)  meziregionální, přeshraniční a nadnárodní činnosti s příjemci, kteří se nacházejí alespoň v jednom dalším členském státě;
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d – bod v a (nový)
va)   udržitelnost investic;
Pozměňovací návrh 153
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d – bod vii a (nový)
viia)   popis opatření pro zajištění doplňkovosti a součinnosti s jinými fondy a nástroji;
Pozměňovací návrh 154
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – bod i
i)  zamýšlený přístup ke komunikaci a viditelnosti programu definováním jeho cílů, cílových skupin, komunikačních kanálů, komunikace pomocí sociálních médií, plánovaného rozpočtu a příslušných ukazatelů pro monitorování a hodnocení;
i)  zamýšlený přístup ke komunikaci a viditelnosti programu definováním jeho cílů, cílových skupin, komunikačních kanálů a případně komunikace pomocí sociálních médií, jakož i plánovaného rozpočtu a příslušných ukazatelů pro monitorování a hodnocení;
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. j
j)  řídicí orgán, auditní orgán a subjekt, který dostává platby od Komise.
j)  řídicí orgán, auditní orgán, subjekt odpovědný za účetní funkci podle článku 70 a subjekt, který dostává platby od Komise.
Pozměňovací návrh 156
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 2
Písmena c) a d) tohoto odstavce se nepoužijí na specifické cíle stanovené v čl. [4 písm. c) bodě vii)] nařízení o ESF+.
Písmena c) a d) tohoto odstavce se nepoužijí na specifické cíle stanovené v čl. [4 odst. 1 bodu xi)] nařízení o ESF+.
Pozměňovací návrh 157
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)
Přílohu programu tvoří zpráva o vlivech na životní prostředí obsahující příslušné informace o vlivech na životní prostředí v souladu se směrnicí 2001/42/ES a přihlížející k potřebám v oblasti zmírňování změny klimatu.
Pozměňovací návrh 158
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 6
6.  V případě EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti u programů předložených podle článku 16 obsahuje tabulka uvedená v odst. 3 písm. f) bodu ii) pouze částky na roky 2021 až 2025.
6.  V případě EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti u programů předložených podle článku 16 obsahuje tabulka uvedená v odst. 3 písm. f) bodu ii) částky na roky 2021 až 2027.
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1
1.  Komise posoudí program a jeho soulad s tímto nařízením, s nařízeními pro specifické fondy a také s dohodou o partnerství. Komise v rámci svého posouzení zejména vezme v úvahu příslušná doporučení pro jednotlivé země.
1.  Komise posoudí program a jeho soulad s tímto nařízením, s nařízeními pro specifické fondy a také s dohodou o partnerství. Komise v rámci svého posouzení zejména vezme v úvahu příslušná doporučení pro jednotlivé země, jakož i relevantní obtíže zjištěné při provádění integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu a v evropském pilíři sociálních práv a způsob, jakým jsou řešeny.
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2
2.  Komise může vyjádřit své připomínky do tří měsíců ode dne předložení programu členským státem.
2.  Komise může vyjádřit své připomínky do dvou měsíců ode dne předložení programu členským státem.
Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3
3.  Členský stát přezkoumá program s přihlédnutím k připomínkám Komise.
3.  Členský stát přezkoumá program s přihlédnutím k připomínkám Komise do dvou měsíců od jejich předložení.
Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4
4.  Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o schválení programu nejpozději do šesti měsíců ode dne předložení programu členským státem.
4.  Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o schválení programu nejpozději do pěti měsíců ode dne prvního předložení programu členským státem.
Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2
2.  Komise posoudí uvedenou změnu a její soulad s tímto nařízením a s nařízeními pro specifické fondy, včetně požadavků na vnitrostátní úrovni a do tří měsíců od předložení pozměněného programu může vyjádřit své připomínky.
2.  Komise posoudí uvedenou změnu a její soulad s tímto nařízením a s nařízeními pro specifické fondy, včetně požadavků na vnitrostátní úrovni a do dvou měsíců od předložení pozměněného programu může vyjádřit své připomínky.
Pozměňovací návrh 165
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3
3.  Členský stát přezkoumá změnu programu a vezme při tom v úvahu připomínky Komise.
3.  Členský stát přezkoumá změnu programu a vezme při tom v úvahu připomínky Komise do dvou měsíců od jejich předložení.
Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4
4.  Komise schválí změnu programu nejpozději do šesti měsíců od jejího předložení členským státem.
4.  Komise schválí změnu programu nejpozději do tří měsíců od jejího předložení členským státem.
Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1
Členský stát může během programového období převést až 5 % původního přídělu na jednu prioritu a maximálně 3 % rozpočtu programu na jinou prioritu stejného fondu a stejného programu. V případě programů podporovaných z EFRR a ESF+ se převod týká pouze přídělů pro stejnou kategorii regionu.
Členský stát může během programového období převést až 7 % původního přídělu na jednu prioritu a maximálně 5 % rozpočtu programu na jinou prioritu stejného fondu a stejného programu. Dodržuje přitom kodex chování stanovený nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014. V případě programů podporovaných z EFRR a ESF+ se převod týká pouze přídělů pro stejnou kategorii regionu.
Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 6
6.  V případě úprav čistě administrativní nebo redakční povahy, jimiž není dotčeno provádění programu, se schválení Komise nepožaduje. Členské státy o těchto úpravách uvědomí Komisi.
6.  V případě úprav čistě administrativní, technické nebo redakční povahy, jimiž není dotčeno provádění programu, se schválení Komise nepožaduje. Členské státy o těchto úpravách uvědomí Komisi.
Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2
2.  Z EFRR a ESF+ lze doplňkovým způsobem a v rámci limitu 10 % podpory z těchto fondů pro každou prioritu programu financovat celou operaci, jejíž náklady jsou způsobilé k poskytnutí podpory z jiných fondů na základě pravidel způsobilosti uplatňovaných na daný fond, nebo část takové operace, a to za předpokladu, že jsou tyto náklady nezbytné k provádění.
2.  Z EFRR a ESF+ lze doplňkovým způsobem a v rámci limitu 15 % podpory z těchto fondů pro každou prioritu programu financovat celou operaci, jejíž náklady jsou způsobilé k poskytnutí podpory z jiných fondů na základě pravidel způsobilosti uplatňovaných na daný fond, nebo část takové operace, a to za předpokladu, že jsou tyto náklady nezbytné k provádění.
Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1
1.  Členské sáty mohou požádat o převod až 5 % programových finančních přídělů z kteréhokoli z fondů do kteréhokoli jiného fondu v rámci sdíleného řízení nebo kteréhokoli nástroje v rámci přímého nebo nepřímého řízení.
1.  Členské sáty mohou za účelem zajištění flexibility, a pokud to schválí monitorovací výbor programu, požádat o převod až 5 % programových finančních přídělů z kteréhokoli z fondů do Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti nebo Evropského námořního a rybářského fondu.
Pozměňovací návrhy 171 a 434
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2
2.  Převedené zdroje se použijí v souladu s pravidly fondu nebo nástroje, do kterých se zdroje převedou a v případě převodů do nástrojů v rámci přímého nebo nepřímého řízení ve prospěch dotčeného členského státu.
2.  Převedené zdroje se použijí v souladu s pravidly fondu nebo nástroje, do kterých se zdroje převedou.
Pozměňovací návrhy 172, 433 a 434
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3
3.  V žádostech podle odstavce 1 se uvede celková částka převedená každý rok podle fondu a případně kategorie regionu, žádosti se řádně odůvodní a přiloží se k nim revidovaný program nebo revidované programy, ze kterých mají být zdroje převedeny v souladu s článkem 19, přičemž se uvede, do kterého jiného fondu nebo nástroje se částky převádějí.
3.  V žádostech podle odstavce 1 se uvede celková částka převedená každý rok podle fondu a případně kategorie regionu, žádosti se řádně odůvodní s ohledem na doplňkovost a dopady, jichž má být dosaženo, a přiloží se k nim revidovaný program nebo revidované programy, ze kterých mají být zdroje převedeny v souladu s článkem 19, přičemž se uvede, do kterého jiného fondu nebo nástroje se částky převádějí.
Pozměňovací návrh 173
Návrh nařízení
Hlava 3 – kapitola 1 a (nová)
KAPITOLA Ia – Velké projekty
Pozměňovací návrh 174
Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)
Článek 21a
Obsah
Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti mohou jako součást programu nebo programů podporovat operaci skládající se z řady prací, činností nebo služeb, které jsou samy o sobě určeny ke splnění nedělitelného úkolu přesné hospodářské nebo technické povahy s jasně určenými cíli, jejíž celkové způsobilé náklady přesahují 100 000 000 EUR (dále jen „velký projekt“). Finanční nástroje se za velké projekty nepovažují.
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Článek 21 b (nový)
Článek 21b
Informace nezbytné ke schvalování velkých projektů
Před schválením velkého projektu předloží řídicí orgán Komisi tyto informace:
a)  údaje o subjektu, který má odpovídat za realizaci velkého projektu, a o jeho kapacitách;
b)  popis investice a jejího umístění;
c)  celkové náklady a celkové způsobilé náklady;
d)  vypracované studie proveditelnosti, včetně analýzy variant, a výsledky;
e)  analýzu nákladů a přínosů, včetně hospodářské a finanční analýzy a posouzení rizik;
f)  analýzu dopadů na životní prostředí s ohledem na potřeby v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění jejích dopadů a odolnost vůči katastrofám;
g)  vysvětlení toho, jakým způsobem je velký projekt v souladu s příslušnými prioritami dotyčného programu nebo programů, a jeho očekávaný přínos k dosažení specifických cílů těchto priorit a očekávaný přínos pro socioekonomický rozvoj;
h)  plán financování, ve kterém jsou uvedeny celkové plánované finanční zdroje a plánovaná podpora z fondů, od EIB a ze všech dalších zdrojů financování, spolu s materiálními a finančními ukazateli pro sledování pokroku s ohledem na zjištěná rizika;
i)  harmonogram realizace velkého projektu, a pokud se předpokládá, že období realizace bude delší než programové období, rovněž údaje o tom, pro které fáze se žádá o podporu z fondů během programového období.
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Článek 21 c (nový)
Článek 21c
Rozhodnutí o velkém projektu
1.  Komise velký projekt ohodnotí na základě informací uvedených v článku 21b, aby určila, zda je požadovaný finanční příspěvek pro velký projekt vybraný řídicím orgánem odůvodněný. Komise prostřednictvím prováděcího aktu přijme rozhodnutí o schválení finančního příspěvku na vybraný velký projekt nejpozději do tří měsíců ode dne předložení informací uvedených v článku 21b.
2.  Schválení Komisí podle odstavce 1 je podmíněno zadáním první zakázky, nebo v případě operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpisem dohody o partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi veřejným a soukromým subjektem do tří let ode dne schválení.
3.  Jestliže Komise finanční příspěvek na vybraný velký projekt neschválí, uvede ve svém rozhodnutí důvody tohoto zamítnutí.
4.  Velké projekty předložené ke schválení podle odstavce 1 jsou uvedeny na seznamu velkých projektů programu.
5.  Výdaje spojené s velkým projektem mohou být zahrnuty do žádosti o platbu po předložení ke schválení uvedeném v odstavci 1. Pokud Komise velký projekt vybraný řídícím orgánem neschválí, výkaz výdajů se po stažení žádosti členským státem nebo po přijetí rozhodnutí Komise odpovídajícím způsobem upraví.
(Tento pozměňovací návrh si vyžádá odpovídající změny v příloze V.)
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. c
c)  jiný územní nástroj, který podporuje investiční iniciativy navržené členským státem a naplánované pro podporu z EFRR v rámci cíle politiky uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. e).
c)  jiný územní nástroj, který podporuje investiční iniciativy navržené členským státem a naplánované v rámci cíle politiky uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. e).
Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)
Členský stát zajistí soudržnost a koordinaci, pokud jsou strategie místního rozvoje financovány z více než jednoho fondu.
Pozměňovací návrh 179
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a
a)  zeměpisnou oblast, na kterou se strategie vztahuje;
a)  zeměpisnou oblast, na kterou se strategie vztahuje, včetně vzájemných hospodářských, sociálních a environmentálních vazeb;
Pozměňovací návrh 180
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d
d)  popis zapojení partnerů v souladu s článkem 6 do přípravy a provádění strategie.
d)  popis zapojení partnerů podle článku 6 do přípravy a provádění strategie.
Pozměňovací návrh 181
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2
2.  Územní strategie se připravují pod vedením příslušných městských, místních či jiných územních orgánů či subjektů.
2.  Územní strategie se připravují a schvalují pod vedením příslušných regionálních, místních a jiných veřejných orgánů. Již existující strategické dokumenty týkající se pokrytých oblastí mohou být aktualizovány a použity pro účely územních strategií.
Pozměňovací návrh 182
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1
Pokud není do územní strategie začleněn seznam operací, které mají být podporovány, vyberou operace nebo se do jejich výběru zapojí příslušné městské, místní nebo jiné územní orgány či subjekty.
Pokud není do územní strategie začleněn seznam operací, které mají být podporovány, vyberou operace nebo se do jejich výběru zapojí příslušné regionální, místní nebo jiné územní orgány či subjekty.
Pozměňovací návrh 183
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 a (nový)
3a.   Při přípravě územních strategií spolupracují orgány uvedené v odstavci 2 s příslušnými řídicími orgány na stanovení rozsahu operací, které mají být podpořeny v rámci příslušného programu.
Pozměňovací návrh 184
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4
4.  Pokud městský, místní nebo jiný územní orgán či subjekt vykonává úkoly spadající do působnosti řídicího orgánu, s výjimkou výběru operací, je takový orgán označen řídicím orgánem za zprostředkující subjekt.
4.  Pokud regionální, místní nebo jiný veřejný orgán či jiný subjekt vykonává úkoly spadající do působnosti řídicího orgánu, s výjimkou výběru operací, je takový orgán označen řídicím orgánem za zprostředkující subjekt.
Pozměňovací návrh 185
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)
Vybrané operace lze podporovat v rámci více než jedné priority téhož programu.
Pozměňovací návrh 186
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1
1.  Pokud strategie prováděná podle článku 23 zahrnuje investice financované z jednoho nebo několika fondů, z více než jednoho programu nebo z více než jedné priority téhož programu, je možné vykonávat činnosti jako integrovanou územní investici.
1.  Pokud strategie prováděná podle článku 23 zahrnuje investice financované z jednoho nebo více fondů, z více než jednoho programu nebo z více než jedné priority téhož programu, je možné vykonávat činnosti jako integrovanou územní investici. Každá integrovaná územní investice může být případně doplňována finanční podporou z EZFRV.
Pozměňovací návrh 187
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 a (nový)
2a.   Pokud není do územní strategie začleněn seznam operací, které mají být podporovány, zapojí se do jejich výběru příslušné regionální, místní nebo jiné veřejné orgány či subjekty.
Pozměňovací návrh 188
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1
1.  Z EFRR, ESF+ a ENRF lze podporovat komunitně vedený místní rozvoj.
1.  Z EFRR, ESF+, ENRF a EZFRV je podporován komunitně vedený místní rozvoj. V rámci EZFRV je takový rozvoj označován za místní rozvoj v rámci iniciativy LEADER.
Pozměňovací návrh 189
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. b
b)  byl veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují místní veřejné a soukromé socioekonomické zájmy, v nichž není rozhodování kontrolováno jednou zájmovou skupinou;
b)  byl veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují místní veřejné a soukromé socioekonomické zájmy, v nichž není rozhodování kontrolováno jednou zájmovou skupinou, včetně veřejného sektoru;
Pozměňovací návrh 190
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – písm. d
d)  podporoval vytváření sítí, inovativní prvky v místních souvislostech a případně spolupráci s jinými územními subjekty.
d)  podporoval vytváření sítí, přístupy zdola nahoru, dostupnost, inovativní prvky v místních souvislostech a případně spolupráci s jinými územními subjekty.
Pozměňovací návrh 191
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4
4.  Pokud provádění takové strategie zahrnuje podporu z více než jednoho fondu, mohou příslušné řídicí orgány zvolit jeden z dotčených fondů jako hlavní fond.
4.  Pokud provádění takové strategie zahrnuje podporu z více než jednoho fondu, mohou příslušné řídicí orgány zvolit jeden z dotčených fondů jako hlavní fond. Lze také upřesnit druhy opatření a operací, které mají být z každého dotčeného fondu financovány.
Pozměňovací návrh 192
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. d
d)  cíle této strategie, včetně měřitelných cílů u výsledků a souvisejících plánovaných činností;
d)  cíle této strategie, včetně měřitelných cílů u výsledků a souvisejících plánovaných činností v reakci na místní potřeby identifikované místními komunitami;
Pozměňovací návrh 193
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. f
f)  plán financování, včetně plánovaného přídělu z každého dotčeného fondu a programu.
f)  plán financování, včetně plánovaného přídělu z každého dotčeného fondu, případně včetně EZFRV, a každého dotčeného programu.
Pozměňovací návrh 194
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4
4.  V rozhodnutí o schválení strategie se stanoví příděl každého dotčeného fondu a programu a odpovědnost za úkoly řízení a kontroly v rámci programu nebo programů.
4.  V rozhodnutí o schválení strategie se stanoví příděl každého dotčeného fondu a programu a odpovědnost za úkoly řízení a kontroly v rámci programu nebo programů. Odpovídající příspěvky z vnitrostátních veřejných zdrojů se zaručí předem na celé období.
Pozměňovací návrh 195
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2
2.  Řídicí orgány zajistí, aby si místní akční skupiny buď zvolily jednoho z partnerů v rámci skupiny jako vedoucího partnera pro správní a finanční záležitosti, nebo se spojily v rámci zákonně vytvořené společné struktury.
2.  Řídicí orgány zajistí, aby byly místní akční skupiny inkluzivní a buď si zvolily jednoho z partnerů v rámci skupiny jako vedoucího partnera pro správní a finanční záležitosti, nebo se spojily v rámci zákonně vytvořené společné struktury za účelem provádění úkolů týkajících se strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Pozměňovací návrh 196
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 – písm. a
a)  zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění operací;
a)  zvyšování administrativní kapacity místních aktérů pro vypracovávání a provádění operací;
Pozměňovací návrh 197
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 5
5.  Místní akční skupina může být příjemcem a může provádět operace v souladu se strategií.
5.  Místní akční skupina může být příjemcem a může provádět operace v souladu se strategií, přičemž je podporováno oddělení funkcí v této místní akční skupině.
Pozměňovací návrh 198
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – návětí
1.  Členský stát zajistí, aby se podpora z fondů pro komunitně vedený místní rozvoj vztahovala na:
1.  Členský stát s cílem dosáhnout doplňkovosti a součinnosti zajistí, aby se podpora z fondů pro komunitně vedený místní rozvoj vztahovala na:
Pozměňovací návrh 199
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. a
a)  budování kapacit a přípravné činnosti na podporu návrhu a budoucího provádění strategií;
a)  budování administrativních kapacit a přípravné činnosti na podporu návrhu a budoucího provádění strategií;
Pozměňovací návrh 200
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)   oživení strategie komunitně vedeného místního rozvoje s cílem usnadnit výměny mezi zúčastněnými stranami, poskytovat jim informace a podporovat případné příjemce při vypracovávání žádostí;
Pozměňovací návrh 201
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 a (nový)
1a.   Mezi opatření uvedená v prvním pododstavci může patřit zejména:
a)  pomoc při vypracovávání a posuzování projektů;
b)  podpora zaměřená na posilování institucí a budování administrativních kapacit pro účinné řízení fondů;
c)  studie související se zprávami Komise o fondech a se zprávou o soudržnosti;
d)  opatření zaměřená na analýzu, řízení, monitorování, výměnu informací a provádění fondů a opatření zaměřená na zavádění systémů kontroly a technickou a administrativní pomoc;
e)  hodnocení, zprávy odborníků, statistiky a studie, včetně těch obecné povahy, týkající se současného a budoucího fungování fondů;
f)  opatření k šíření informací, případné podpoře vytváření sítí, provádění komunikačních činností se zvláštním zaměřením na výsledky a přidanou hodnotu podpory z fondů a ke zvyšování povědomí a podpoře spolupráce a výměny zkušeností, mimo jiné i se třetími zeměmi;
g)  instalace, provoz a propojení počítačových systémů pro řízení, monitorování, audit, kontrolu a hodnocení;
h)  opatření ke zdokonalování metod hodnocení a výměny informací o postupech hodnocení;
i)  opatření týkající se auditu;
j)  posílení vnitrostátních a regionálních kapacit pro plánování investic, potřeby financování, přípravu, vypracování a provádění finančních nástrojů, společných akčních plánů a velkých projektů;
k)  šíření osvědčených postupů s cílem pomoci členským státům posílit kapacity příslušných partnerů uvedených v čl. 6 odst. 1 a jejich zastřešujících organizací.
Pozměňovací návrh 202
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 b (nový)
1b.   Komise vyčlení nejméně 15 % zdrojů na technickou pomoc z podnětu Komise s cílem zefektivnit komunikaci s veřejností a dosáhnout účinnější synergie mezi komunikačními činnostmi vyvíjenými z podnětu Komise rozšířením znalostí o výsledcích, zejména prostřednictvím účinnějšího shromažďování, šíření, vyhodnocování a oznamování údajů, zvláště pak zdůrazňováním příspěvku fondů ke zkvalitňování života občanů a zvyšováním viditelnosti podpory z fondů, jakož i zvyšováním povědomí o výsledcích a přidané hodnotě takové podpory. V opatřeních za účelem informování, komunikace a zvyšování viditelnosti, pokud jde o výsledky a přidanou hodnotu podpory z fondů se zvláštním důrazem na operace, se bude případně pokračovat i po ukončení programů. Taková opatření rovněž přispívají k institucionální komunikaci o politických prioritách Unie v míře, v níž souvisejí s obecnými cíli tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 203
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2
2.  Taková opatření se mohou vztahovat na budoucí i předchozí programová období.
2.  Taková opatření se mohou vztahovat na předchozí a budoucí programová období.
Pozměňovací návrh 204
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 a (nový)
2a.  Aby se zabránilo situaci, kdy jsou pozastaveny platby, Komise zajistí, aby členské státy a regiony, které se obávají neplnění požadavků z důvodu nedostatečné administrativní kapacity, získaly přiměřenou technickou pomoc ke zvýšení této kapacity.
Pozměňovací návrh 205
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1
1.  Z fondů lze z podnětu členského státu financovat opatření, která se mohou týkat předchozích i následujících programových období, nezbytná pro účinnou správu a využívání těchto fondů.
1.  Z fondů lze z podnětu členského státu financovat opatření, která se mohou týkat předchozích i následujících programových období, nezbytná pro účinnou správu a využívání těchto fondů a pro budování kapacity partnerů uvedených v článku 6 i k zajištění funkcí, jako je příprava, školení, řízení, monitorování, hodnocení, viditelnost a komunikace.
Pozměňovací návrh 206
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3
3.  V rámci každého programu má technická pomoc podobu priority týkající se jednoho fondu.
3.  V rámci každého programu má technická pomoc podobu priority týkající se buď jednoho fondu, nebo několika fondů.
Pozměňovací návrh 207
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – návětí
2.  Jako technická pomoc je vyplácen tento procentní podíl z fondů:
2.  Na základě dohody mezi Komisí a členskými státy a s ohledem na finanční plán programu je možné tento procentní podíl z fondů vyplácený jako technická pomoc stanovit až do výše:
Pozměňovací návrh 208
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – písm. a
a)  v případě podpory z EFRR v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst a podpory z Fondu soudržnosti: 2,5 %;
a)  v případě podpory z EFRR v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst a podpory z Fondu soudržnosti: 3 %;
Pozměňovací návrh 209
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – písm. b
b)  v případě podpory z ESF+: 4 % a pro programy podle čl. 4 odst. 1 písm. c) bodu vii) nařízení o ESF+:5 %;
b)  v případě podpory z ESF+: 5 % a pro programy podle čl. 4 odst. 1 bodu xi) nařízení o ESF+: 6 %;
Pozměňovací návrh 210
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – písm. d
d)  v případě podpory z AMIF, ISF a BMVI: 6 %.
d)  v případě podpory z AMIF, ISF a BMVI: 7 %;
Pozměňovací návrh 211
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
V případě nejvzdálenějších regionů je u písmen a), b), c) procentní podíl až o 1 % vyšší.
Pozměňovací návrh 212
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1
Nad rámec článku 31 může členský stát navrhnout provedení dalších opatření technické pomoci na posílení kapacit orgánů členského státu, příjemců a příslušných partnerů, která jsou nezbytná pro účinnou správu a využívání fondů.
Nad rámec článku 31 může členský stát navrhnout provedení dalších opatření technické pomoci na posílení institucionálních kapacit a účinnosti veřejných orgánů a služeb, příjemců a příslušných partnerů, která jsou nezbytná pro účinnou správu a využívání fondů.
Pozměňovací návrh 213
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2
Podpora pro tato opatření se provádí v podobě financování nesouvisejícího s náklady v souladu s článkem 89.
Podpora pro tato opatření se provádí v podobě financování nesouvisejícího s náklady v souladu s článkem 89. Technická pomoc ve formě nepovinného zvláštního programu může být poskytována buď v podobě financování, které nesouvisí s náklady na technickou pomoc, nebo v podobě úhrady přímých nákladů.
Pozměňovací návrh 214
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – pododstavec 1
Členský stát do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o schválení programu dotčenému členskému státu zřídí výbor, který bude monitorovat provádění programu (dále jen „monitorovací výbor“).
Členský stát do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o schválení programu dotčenému členskému státu a po konzultaci s řídicím orgánem zřídí výbor, který bude monitorovat provádění programu (dále jen „monitorovací výbor“).
Pozměňovací návrh 215
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2
2.  Každý monitorovací výbor přijme svůj jednací řád.
2.  Každý monitorovací výbor přijme svůj jednací řád, s přihlédnutím k nutnosti zajistit plnou transparentnost.
Pozměňovací návrh 216
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 5
5.  Odstavce 1 až 4 se nepoužijí na programy podle čl. [4 písm. c) bodu vi)] nařízení o ESF+.
5.  Odstavce 1 až 4 se nepoužijí na programy podle čl. [4 odst. 1 bodu xi)] nařízení o ESF+.
Pozměňovací návrh 217
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 1
Členský stát určí složení monitorovacího výboru a zajistí vyvážené zastoupení příslušných orgánů členského státu a zprostředkujících subjektů i zástupců partnerů uvedených v článku 6.
Členský stát určí složení monitorovacího výboru a zajistí vyvážené zastoupení příslušných orgánů členského státu a zprostředkujících subjektů i zástupců partnerů uvedených v článku 6 prostřednictvím transparentního postupu.
Pozměňovací návrh 218
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2
2.  Zástupci Komise se účastní činnosti monitorovacího výboru jako poradci.
2.  Zástupci Komise se účastní činnosti monitorovacího výboru a mají přitom monitorovací a poradní funkci. Zástupci Evropské investiční banky mohou být případně pozváni, aby se zapojili do činnosti monitorovacího výboru v poradní funkci.
Pozměňovací návrh 219
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 a (nový)
2a.  V případě fondů AMIF, ISF a BMVI se činnosti monitorovacího výboru účastní příslušné decentralizované agentury v poradní funkci.
Pozměňovací návrh 220
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. a a (nové)
aa)   návrhy případných zjednodušujících opatření pro příjemce;
Pozměňovací návrh 221
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. b
b)  veškeré otázky, které ovlivňují výkonnost programu, a opatření přijatá za účelem vyřešení těchto otázek;
b)  veškeré otázky, které ovlivňují výkonnost programu, a opatření přijatá za účelem vyřešení těchto otázek, také včetně případných nesrovnalostí;
Pozměňovací návrh 222
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – písm. i
i)  pokrok při budování administrativních kapacit veřejných institucí a příjemců, je-li to relevantní.
i)  pokrok při budování administrativních kapacit veřejných institucí, partnerů a příjemců, je-li to relevantní.
Pozměňovací návrh 224
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – písm. b
b)  výroční zprávu o výkonnosti programů podporovaných z ENRF, AMF, ISF a BMVI a závěrečnou zprávu o výkonnosti programů podporovaných z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti;
b)  výroční zprávu o výkonnosti programů podporovaných z ENRF, AMIF, ISF a BMVI a závěrečnou zprávu o výkonnosti programů podporovaných z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti;
Pozměňovací návrh 225
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – písm. d a (nové)
da)   změny seznamu plánovaných operací strategického významu, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 3 písm. d);
Pozměňovací návrh 226
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 a (nový)
2a.   Monitorovací výbor může řídicímu orgánu navrhnout další funkce umožňující zasáhnout.
Pozměňovací návrh 227
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1
Každý rok se uspořádá přezkumné jednání mezi Komisí a každým členským státem za účelem posouzení výkonnosti jednotlivých programů.
Každý rok se uspořádá přezkumné jednání mezi Komisí a každým členským státem za účelem posouzení výkonnosti jednotlivých programů. Do tohoto procesu jsou řádně zapojeny řídicí orgány.
Pozměňovací návrh 228
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 6
6.  V případě programů podporovaných z ENRF, AMF, ISF a BMVI předloží členský stát výroční zprávu o výkonnosti v souladu se nařízeními pro jednotlivé fondy.
6.  V případě programů podporovaných z fondu ENRF, AMIF, ISF a BMVI předloží členský stát výroční zprávu o výkonnosti v souladu s nařízeními pro jednotlivé fondy.
Pozměňovací návrh 229
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 2
První předání proběhne do 31. ledna 2022 a poslední do 31. ledna 2030.
První předání proběhne do 28. února 2022 a poslední do 28. února 2030.
Pozměňovací návrh 230
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 3
V případě programů podle čl. 4 odst. 1 písm. c) bodu vii) nařízení o ESF+ se údaje předávají ročně do 30. listopadu.
V případě programů podle čl. 4 odst. 1 bodu xi) nařízení o ESF+ se údaje předávají ročně do 30. listopadu.
Pozměňovací návrh 231
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – písm. a
a)  počet vybraných operací, jejich celkové způsobilé náklady, příspěvek z fondů a celkové způsobilé výdaje vykázané příjemci řídicímu orgánu, všechny rozčleněné podle typu intervencí;
a)  při předávání údajů do 31. ledna, 31. března, 31. května, 31. července, 30. září a 30. listopadu každého roku počet vybraných operací, jejich celkové způsobilé náklady, příspěvek z fondů a celkové způsobilé výdaje vykázané příjemci řídicímu orgánu, všechny rozčleněné podle typu intervencí;
Pozměňovací návrh 232
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – písm. b
b)  hodnoty ukazatelů výstupů a výsledků u vybraných operací a hodnoty dosažené operacemi.
b)  pouze při předávání údajů do 31. května a 30. listopadu každého roku hodnoty ukazatelů výstupů a výsledků u vybraných operací a hodnoty dosažené operacemi.
Pozměňovací návrh 233
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1
1.  Řídicí orgán provádí hodnocení programu. Každé hodnocení posoudí jeho účinnost, efektivitu, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu na úrovni EU za účelem zvýšení kvality struktury a provádění programu.
1.  Řídicí orgán provádí hodnocení programu. Každé hodnocení posoudí jeho inkluzivnost, nediskriminační povahu, účinnost, efektivitu, relevanci, soudržnost, viditelnost a přidanou hodnotu na úrovni EU za účelem zvýšení kvality struktury a provádění programu.
Pozměňovací návrh 234
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 a (nový)
2a.   Hodnocení podle odstavce 2 zahrnuje posouzení socioekonomického dopadu a finančních potřeb v souladu s cíli politiky stanovenými v čl. 4 odst. 1 v rámci programů i mezi nimi se zaměřením na konkurenceschopnější a inteligentnější Evropu díky podpoře inovativní a inteligentní hospodářské transformace a propojenější Evropy posilováním mobility, včetně inteligentní a udržitelné mobility a regionálního propojení IKT. Komise zveřejní výsledky tohoto posouzení na svých webových stránkách a sdělí je Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
Pozměňovací návrh 235
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b
b)  další příslušné partnery a subjekty.
b)  další příslušné partnery a subjekty, včetně regionálních, místních a jiných veřejných orgánů a hospodářských a sociálních partnerů.
Pozměňovací návrh 236
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1
1.  Řídicí orgán do šesti měsíců od schválení programu zajistí zřízení internetových stránek, na kterých jsou k dispozici informace o programech, za které zodpovídá, včetně cílů programů, činností, dostupných možností financování a výsledků.
1.  Řídicí orgán do šesti měsíců od schválení programu zajistí zřízení internetových stránek, na kterých jsou k dispozici informace o programech, za které zodpovídá, včetně cílů programů, činností, orientačního časového plánu výzev k předkládání návrhů, dostupných možností financování a výsledků.
Pozměňovací návrh 237
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a
a)  v případě právních subjektů název příjemce;
a)  v případě právních subjektů název příjemce a dodavatele;
Pozměňovací návrh 240
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. a
a)  zveřejní na svých pracovních internetových stránkách nebo na stránkách sociálních sítí, pokud takové stránky existují, stručný popis operace úměrný míře podpory, včetně jejích cílů a výsledků, a zdůrazní, že je na danou operaci poskytována finanční podpora od Unie;
a)  zveřejní na svých pracovních internetových stránkách a na stránkách sociálních sítí, pokud takové stránky existují, stručný popis operace úměrný míře podpory, včetně jejích cílů a výsledků, a zdůrazní, že je na danou operaci poskytována finanční podpora od Unie;
Pozměňovací návrh 241
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. c – návětí
c)  veřejně vystaví cedule nebo billboardy, jakmile se zahájí fyzické provádění operací zahrnující hmotné investice nebo nákup zařízení, pokud jde o:
c)  vystaví trvalé cedule nebo billboardy dobře viditelné pro veřejnost, jakmile se zahájí fyzické provádění operací zahrnující hmotné investice nebo nákup zařízení, pokud jde o:
Pozměňovací návrh 243
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. d
d)  v případě operací, které nespadají pod písmeno c), veřejně vystaví alespoň jeden plakát minimální velikosti A3 v tištěném nebo elektronickém formátu s informacemi o operaci, přičemž se zdůrazní podpora z fondů;
d)  v případě operací, které nespadají pod písmeno c), vystaví na místě dobře viditelném pro veřejnost alespoň jeden plakát minimální velikosti A3 v tištěném nebo elektronickém formátu s informacemi o operaci, přičemž se zdůrazní podpora z fondů;
Pozměňovací návrh 244
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. e a (nové)
ea)   jakmile se zahájí fyzické provádění operací, veřejně a trvale vystaví emblém Unie tak, aby byl dobře viditelný pro veřejnost a v souladu s technickými charakteristikami stanovenými v příloze VIII;
Pozměňovací návrh 245
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 2
Pouze pro programy omezené na specifický cíl stanovený v čl. 4 odst. 1 písm. c) bodě vii) nařízení o ESF+.
Pouze pro programy omezené na specifický cíl stanovený v čl. 4 odst. 1 bodě xi) nařízení o ESF+.
Pozměňovací návrh 246
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1
Členské státy použijí příspěvek z fondů, aby poskytly podporu příjemcům ve formě grantů, finančních nástrojů nebo cen nebo jejich kombinace.
Členské státy použijí příspěvek z fondů, aby poskytly podporu příjemcům ve formě grantů, omezeného využívání finančních nástrojů nebo cen nebo jejich kombinace.
Pozměňovací návrh 247
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. c
c)  paušální sazba až do výše 25 % způsobilých přímých nákladů za předpokladu, že se tato sazba vypočte v souladu s čl. 48 odst. 2 písm. a).
c)  paušální sazba až do výše 25 % způsobilých přímých nákladů za předpokladu, že se tato sazba vypočte v souladu s čl. 48 odst. 2 písm. a) nebo c).
Pozměňovací návrh 248
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 2 – písm. a
a)  poslední doložené roční hrubé mzdové náklady se vydělí 1 720 hodinami v případě osob pracujících na plný úvazek, nebo odpovídající poměrnou částí 1 720 hodin v případě osob pracujících na částečný úvazek;
a)  poslední doložené roční hrubé mzdové náklady s očekávanými dodatečnými náklady, aby se přihlédlo k faktorům, jako je zvýšení tarifů nebo povýšení zaměstnanců, se vydělí 1 720 hodinami v případě osob pracujících na plný úvazek, nebo odpovídající poměrnou částí 1 720 hodin v případě osob pracujících na částečný úvazek;
Pozměňovací návrh 249
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 2 – písm. b
b)  poslední doložené měsíční hrubé mzdové náklady se vydělí měsíční pracovní dobou dotčené osoby v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy, uvedenou v pracovní smlouvě.
b)  poslední doložené měsíční hrubé mzdové náklady s očekávanými dodatečnými náklady, aby se přihlédlo k faktorům, jako je zvýšení tarifů nebo povýšení zaměstnanců, se vydělí měsíční pracovní dobou dotčené osoby v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy, uvedenou v pracovní smlouvě.
Pozměňovací návrh 250
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2
2.  Finanční nástroje poskytují podporu konečným příjemcům pouze na nové investice, u nichž se očekává, že budou rentabilní, jako jsou investice vytvářející příjmy nebo úspory, a které nemohou získat dostatečné financování z tržních zdrojů.
2.  Finanční nástroje poskytují podporu konečným příjemcům pouze na nové investice, u nichž se očekává, že budou rentabilní, jako jsou investice vytvářející příjmy nebo úspory, a které nemohou získat dostatečné financování z tržních zdrojů. Tato podpora se může v souladu s platnými předpisy Unie pro poskytování státní podpory zaměřovat na investice do hmotného a nehmotného majetku i na provozní kapitál.
Pozměňovací návrh 251
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a
a)  navrhovanou výši příspěvku z programu na finanční nástroj a očekávaný aktivační účinek;
a)  navrhovanou výši příspěvku z programu na finanční nástroj a očekávaný aktivační účinek spolu s příslušnými hodnoceními;
Pozměňovací návrh 252
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 5
5.  Finanční nástroje lze kombinovat s doplňkovou podporou z programu ve formě grantů jako jedinou operaci finančního nástroje v rámci jedné dohody o financování, přičemž obě tyto odlišné formy podpory poskytuje subjekt provádějící finanční nástroj. V takových případech se pravidla platná pro finanční nástroje použijí i pro tuto jedinou operaci finančního nástroje.
5.  Finanční nástroje lze kombinovat s doplňkovou podporou z programu ve formě grantů jako jedinou operaci finančního nástroje v rámci jedné dohody o financování, přičemž obě tyto odlišné formy podpory poskytuje subjekt provádějící finanční nástroj. V případě, že výše programové podpory ve formě grantu nedosahuje výše programové podpory ve formě finančního nástroje, použijí se pravidla pro finanční nástroje.
Pozměňovací návrh 253
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2
Řídicí orgán vybere subjekt provádějící finanční nástroj.
Řídicí orgán vybere subjekt provádějící finanční nástroj, což by mělo být možné buď prostřednictvím přímého, nebo nepřímého udělení zakázky.
Pozměňovací návrh 254
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)
Řídicí orgán může svěřit provádění těchto nástrojů prostřednictvím přímého udělení zakázky:
a)  Evropské investiční bance,
b)  mezinárodní finanční instituci, jejímž akcionářem je členský stát,
c)  bance nebo instituci ve veřejném vlastnictví zřízené jako právnická osoba, která se zabývá finančními činnostmi na profesionálním základě.
Pozměňovací návrh 255
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 7
7.  Řídicí orgán v rámci správy finančního nástroje podle odstavce 2 nebo subjekt provádějící finanční nástroj v rámci správy finančního nástroje podle odstavce 3 vedou oddělené účty nebo používají jeden účetní kód pro každou prioritu a každou kategorii regionu u každého příspěvku z programu a zvlášť u zdrojů uvedených v článku 54, respektive článku 56.
7.  Řídicí orgán v rámci správy finančního nástroje podle odstavce 2 nebo subjekt provádějící finanční nástroj v rámci správy finančního nástroje podle odstavce 3 vedou oddělené účty nebo používají jeden účetní kód pro každou prioritu a každou kategorii regionu nebo podle druhu intervence z EZFRV u každého příspěvku z programu a zvlášť u zdrojů uvedených v článku 54, respektive článku 56.
Pozměňovací návrh 256
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 7 a (nový)
7a.   Požadavky na podávání zpráv o používání finančního nástroje k zamýšleným účelům jsou omezeny na řídicí orgány a finanční zprostředkovatele.
Pozměňovací návrh 257
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2
2.  Úroky a jiné výnosy vztahující se k podpoře z fondů poskytovanou na finanční nástroje se používají v rámci stejného cíle nebo cílů jako počáteční podpora z fondů buď v rámci téhož finančního nástroje, nebo po skončení dotčeného finančního nástroje v rámci jiných finančních nástrojů nebo forem podpory až do konce období způsobilosti.
2.  Úroky a jiné výnosy vztahující se k podpoře z fondů poskytovanou na finanční nástroje se používají v rámci stejného cíle nebo cílů jako počáteční podpora z fondů buď v rámci téhož finančního nástroje, nebo po skončení dotčeného finančního nástroje v rámci jiných finančních nástrojů nebo forem podpory k dalším investicím do konečných příjemců, nebo případně ke krytí ztráty nominální hodnoty příspěvku z fondů na finanční nástroj v důsledku záporných úroků, pokud k těmto ztrátám dojde navzdory aktivní správě pokladny ze strany subjektů provádějících finanční nástroje, až do konce období způsobilosti.
Pozměňovací návrh 258
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1
1.  Podporu finančních nástrojů z fondů investovanou do konečných příjemců a všechny typy příjmů vytvořené těmito investicemi, které připadají na podporu z fondů, lze použít k rozdílnému zacházení s investory působícími v souladu se zásadou tržní ekonomiky prostřednictvím přiměřeného sdílení rizik a zisků.
1.  Podporu finančních nástrojů z fondů investovanou do konečných příjemců a všechny typy příjmů vytvořené těmito investicemi, které připadají na podporu z fondů, lze použít k rozdílnému zacházení s investory působícími v souladu se zásadou tržní ekonomiky nebo k jiným formám podpory Unie prostřednictvím přiměřeného sdílení rizik a zisků, přičemž se zohlední zásada řádného finančního řízení.
Pozměňovací návrh 259
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2
2.  Úroveň takového rozdílného zacházení nesmí překročit míru nezbytnou k vytvoření pobídek pro přilákání soukromých zdrojů stanovenou buď konkurenčním procesem nebo nezávislým posouzením.
2.  Úroveň takového rozdílného zacházení nesmí překročit míru nezbytnou k vytvoření pobídek pro přilákání soukromých zdrojů stanovenou buď konkurenčním procesem nebo posouzením ex ante vypracovaným v souladu s článkem 52 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 260
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1
1.  Zdroje vložené zpět před koncem období způsobilosti do finančních nástrojů pocházející z investic do konečných příjemců nebo z uvolnění zdrojů vyčleněných podle ustanovení smluv o zárukách, včetně kapitálových splátek a jakéhokoli typu vytvořených příjmů, které mohou být připsány podpoře z fondů, se použijí znovu na stejné nebo jiné finanční nástroje za účelem dalších investic do konečných příjemců v rámci stejného specifického cíle nebo specifických cílů a k úhradě jakýchkoli nákladů na správu a poplatků za správu souvisejících s těmito dalšími investicemi.
1.  Zdroje vložené zpět před koncem období způsobilosti do finančních nástrojů pocházející z investic do konečných příjemců nebo z uvolnění zdrojů vyčleněných podle ustanovení smluv o zárukách, včetně kapitálových splátek a jakéhokoli typu vytvořených příjmů, které mohou být připsány podpoře z fondů, se použijí znovu na stejné nebo jiné finanční nástroje za účelem dalších investic do konečných příjemců v rámci stejného specifického cíle nebo specifických cílů a k úhradě jakýchkoli nákladů na správu a poplatků za správu souvisejících s těmito dalšími investicemi, přičemž se zohlední zásada řádného finančního řízení.
Pozměňovací návrh 261
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Úspory, jichž bylo dosaženo účinnějšími operacemi, nejsou považovány za příjem vytvořený pro účely prvního pododstavce. Zejména úspory nákladů plynoucí z opatření v oblasti energetické účinnosti nesmí vést k odpovídajícímu snížení provozních dotací.
Pozměňovací návrh 262
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 2 – pododstavec 1
Výdaje jsou způsobilé pro poskytnutí příspěvku z fondů, jestliže vznikly příjemci nebo soukromému partnerovi při operaci prováděné v partnerství veřejného a soukromého sektoru a byly uhrazeny při provádění operací v období ode dne předložení programu Komisi nebo od 1. ledna 2021 – podle toho, co nastane dříve – do 31. prosince 2029.
Výdaje jsou způsobilé pro poskytnutí příspěvku z fondů, jestliže vznikly příjemci nebo soukromému partnerovi při operaci prováděné v partnerství veřejného a soukromého sektoru a byly uhrazeny při provádění operací v období ode dne předložení programu Komisi nebo od 1. ledna 2021 – podle toho, co nastane dříve – do 31. prosince 2030.
Pozměňovací návrh 263
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 4
4.  Celou operaci nebo její část lze provádět mimo členský stát, a to i mimo Unii, za předpokladu, že operace přispívá k cílům programu.
4.  Celou operaci v rámci EFRR, ESF+ nebo Fondu soudržnosti nebo její část lze provádět mimo členský stát, a to i mimo Unii, za předpokladu, že operace spadá do jedné z pěti složek cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ve smyslu článku 3 nařízení (EU) [...] („nařízení o EÚS“) a přispívá k cílům programu.
Pozměňovací návrh 264
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 6
6.  Operace nelze vybrat pro poskytnutí podpory z fondů, pokud byly fyzicky dokončeny nebo plně provedeny před předložením žádosti o financování v rámci programu řídicímu orgánu, a to bez ohledu na to, zda byly provedeny všechny související platby či nikoli.
6.  Operace nelze vybrat pro poskytnutí podpory z fondů, pokud byly fyzicky dokončeny nebo plně provedeny před předložením žádosti o financování v rámci programu řídicímu orgánu, a to bez ohledu na to, zda byly provedeny všechny související platby či nikoli. Tento odstavec se nepoužije na kompenzaci dodatečných nákladů v nejvzdálenějších regionech z ENRF, ani na náklady financované prostřednictvím specifických dodatečných prostředků vyčleněných na tyto regiony v rámci EFRR a ESF+.
Pozměňovací návrh 265
Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a
a)  úroky z dlužných částek, kromě grantů udělených v podobě subvencí úrokových sazeb nebo subvencí poplatků za záruky;
a)  úroky z dlužných částek, kromě grantů udělených v podobě subvencí úrokových sazeb nebo subvencí poplatků za záruky nebo v souvislosti s příspěvkem do finančních nástrojů, který vyplývá ze záporných úroků;
Pozměňovací návrh 266
Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c
c)   daň z přidané hodnoty (DPH) s výjimkou operací, jejichž celkové náklady jsou nižší než 5 000 000 EUR.
vypouští se
Pozměňovací návrh 267
Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
Způsobilost operací spojených s daní z přidané hodnoty (DPH) se určuje případ od případu, s výjimkou operací, jejichž celkové náklady jsou nižší než 5 000 000 EUR, a investic a výdajů ze strany konečných příjemců.
Pozměňovací návrh 268
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2
Členský stát může lhůtu uvedenou v prvním pododstavci zkrátit na tři roky v případech, kdy se jedná o zachování investic nebo pracovních míst vytvořených malými a středními podniky.
Členský stát může lhůtu uvedenou v prvním pododstavci zkrátit na tři roky v řádně odůvodněných případech uvedených v písmenech a), b) a c), kdy se jedná o zachování pracovních míst vytvořených malými a středními podniky.
Pozměňovací návrh 269
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 3
3.  Odstavce 1 a 2 se nevztahují na žádnou operaci, u níž dojde k zastavení výrobní činnosti v důsledku nepodvodného úpadku.
3.  Odstavce 1 a 2 se nevztahují na příspěvky z programu poskytnuté na finanční nástroje nebo z finančních nástrojů ani na žádnou operaci, u níž dojde k zastavení výrobní činnosti v důsledku nepodvodného úpadku.
Pozměňovací návrh 270
Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3 – pododstavec 1
Pro účely odst. 1 písm. d) jsou poplatky za správu založeny na výkonnosti. Pokud jsou subjekty provádějící holdingový fond a/nebo zvláštní fondy v souladu s čl. 53 odst. 3 vybrány prostřednictvím přímého zadání zakázky, podléhá výše nákladů na správu a poplatků za správu vyplacených těmto subjektům, které lze vykázat jako způsobilé výdaje, finančnímu limitu až 5 % celkové výše příspěvků z programu vyplacených konečným příjemcům v půjčkách, kapitálových nebo kvazikapitálových investicích nebo vyčleněných podle ustanovení záručních dohod.
Pro účely odst. 1 písm. d) jsou poplatky za správu založeny na výkonnosti. V průběhu prvních dvanácti měsíců provádění finančního nástroje je základní odměna za náklady a poplatky související s řízením způsobilá. Pokud jsou subjekty provádějící holdingový fond a/nebo zvláštní fondy v souladu s čl. 53 odst. 2 vybrány prostřednictvím přímého zadání zakázky, podléhá výše nákladů na správu a poplatků za správu vyplacených těmto subjektům, které lze vykázat jako způsobilé výdaje, finančnímu limitu až 5 % celkové výše příspěvků z programu vyplacených konečným příjemcům v půjčkách, kapitálových nebo kvazikapitálových investicích nebo vyčleněných podle ustanovení záručních dohod.
Pozměňovací návrh 271
Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3 – pododstavec 2
Tento finanční limit se nepoužije, pokud je výběr subjektů provádějících finanční nástroje proveden prostřednictvím nabídkového řízení v souladu s platným právem a při tomto nabídkovém řízení je stanovena potřeba vyšší úrovně nákladů na správu a poplatků za správu.
Pokud je výběr subjektů provádějících finanční nástroje proveden prostřednictvím nabídkového řízení v souladu s platným právem a při tomto nabídkovém řízení je stanovena potřeba vyšší úrovně nákladů na správu a poplatků za správu, které jsou založeny na výkonnosti.
Pozměňovací návrh 272
Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 2
2.  Členské státy zajistí legalitu a správnost výdajů zahrnutých do účetní závěrky předložené Komisi a přijmou veškerá potřebná opatření k předcházení nesrovnalostem, včetně podvodů, k jejich odhalování a nápravě a podávání zpráv o nich.
2.  Členské státy zajistí legalitu a správnost výdajů zahrnutých do účetní závěrky předložené Komisi a přijmou veškerá potřebná opatření k předcházení nesrovnalostem, včetně podvodů, k jejich odhalování a nápravě a podávání zpráv o nich. Členské státy plně spolupracují s úřadem OLAF.
Pozměňovací návrh 273
Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 4
4.  Členské státy zajistí kvalitu a spolehlivost systému monitorování a údajů o ukazatelích.
4.  Členské státy zajistí kvalitu, nezávislost a spolehlivost systému monitorování a údajů o ukazatelích.
Pozměňovací návrh 274
Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 6 – pododstavec 1
Členské státy přijmou opatření k zajištění účinného posuzování stížností týkajících se fondů. Členské státy na žádost Komise prošetří stížnosti, které byly předloženy Komisi a které spadají do působnosti jejich programů, a informují Komisi o výsledcích tohoto prošetření.
Členské státy přijmou opatření k zajištění účinného posuzování stížností týkajících se fondů. Oblast působnosti, pravidla a postupy týkající se těchto opatření jsou v pravomoci členských států v souladu s jejich institucionálním a právním rámcem. Členské státy na žádost Komise v souladu s čl. 64 odst. 4a prošetří stížnosti, které byly předloženy Komisi a které spadají do působnosti jejich programů, a informují Komisi o výsledcích tohoto prošetření.
Pozměňovací návrh 275
Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 7 – pododstavec 1
Členské státy zajistí, aby veškerá výměna informací mezi příjemci a programovými orgány probíhala prostřednictvím systému pro elektronickou výměnu dat v souladu s přílohou XII.
Členské státy zajistí, aby veškerá výměna informací mezi příjemci a programovými orgány probíhala prostřednictvím uživatelsky vstřícného systému pro elektronickou výměnu dat v souladu s přílohou XII.
Pozměňovací návrh 276
Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 7 – pododstavec 2
V případě programů podporovaných z ENRF, AMIF, ISF a BMVI se první pododstavec použije od 1. ledna 2023.
V případě programů podporovaných z ENRF, AMIF, ISF a BMVI se první pododstavec použije od 1. ledna 2022.
Pozměňovací návrh 277
Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 7 – pododstavec 3
První pododstavec se nepoužije na programy podle čl. [4 písm. odst. 1 písm. c) bodu vii)] nařízení o ESF+.
První pododstavec se nepoužije na programy podle čl. [4 písm. odst. 1 bodu xi)] nařízení o ESF+.
Pozměňovací návrh 278
Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 11
11.  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto článku přijme Komise poradním postupem uvedeným v čl. 109 odst. 2 prováděcí akt, který stanoví formát, jenž se má použít pro podávání zpráv o nesrovnalostech.
11.  Za účelem zajištění jednotných podmínek a pravidel pro provádění tohoto článku přijme Komise poradním postupem uvedeným v čl. 109 odst. 2 prováděcí akt, který stanoví formát, jenž se má použít pro podávání zpráv o nesrovnalostech.
Pozměňovací návrh 279
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1 – pododstavec 1
Komise se přesvědčí o tom, že členské státy mají zavedeny systémy řízení a kontroly v souladu s tímto nařízením a že tyto systémy během provádění programů fungují účinně. Komise vypracuje strategii auditu a plán auditu, který bude založen na posouzení rizik.
Komise se přesvědčí o tom, že členské státy mají zavedeny systémy řízení a kontroly v souladu s tímto nařízením a že tyto systémy během provádění programů fungují účinně a účelně. Komise vypracuje pro členské státy strategii auditu a plán auditu, který bude založen na posouzení rizik.
Pozměňovací návrh 280
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2
2.  Audity Komise se provádějí po dobu až tří kalendářních roků po schválení účetní závěrky, v níž byly dotčené výdaje zahrnuty. Toto období se nevztahuje na operace, u nichž existuje podezření na podvod.
2.  Audity Komise se provádějí po dobu až dvou kalendářních roků po schválení účetní závěrky, v níž byly dotčené výdaje zahrnuty. Toto období se nevztahuje na operace, u nichž existuje podezření na podvod.
Pozměňovací návrh 281
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a
a)  Komise oznámí audit příslušnému programovému orgánu alespoň dvanáct pracovních dní předem, s výjimkou naléhavých případů. Těchto auditů se mohou účastnit úředníci nebo pověření zástupci členského státu.
a)  Komise oznámí audit příslušnému programovému orgánu alespoň patnáct pracovních dní předem, s výjimkou naléhavých případů. Těchto auditů se mohou účastnit úředníci nebo pověření zástupci členského státu.
Pozměňovací návrh 282
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c
c)  Komise předá předběžná zjištění auditu, a to alespoň v jednom z úředních jazyků Unie, nejpozději tři měsíce po posledním dni auditu příslušnému orgánu členského státu.
c)  Komise předá předběžná zjištění auditu, a to alespoň v jednom z úředních jazyků Unie, nejpozději dva měsíce po posledním dni auditu příslušnému orgánu členského státu.
Pozměňovací návrh 283
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d
d)  Komise předá zprávu o auditu, a to alespoň v jednom z úředních jazyků Unie, nejpozději tři měsíce po obdržení úplné odpovědi příslušného orgánu členského státu k předběžným zjištěním auditu.
d)  Komise předá zprávu o auditu, a to alespoň v jednom z úředních jazyků Unie, nejpozději dva měsíce po obdržení úplné odpovědi příslušného orgánu členského státu k předběžným zjištěním auditu. Odpověď členského státu se považuje za vyčerpávající, pokud Komise do dvou měsíců neoznámí, že některá dokumentace dosud chybí.
Pozměňovací návrh 284
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 4 – pododstavec 2
Komise může prodloužit lhůty stanovené v písmenech c) a d) o další tři měsíce.
Komise může v řádně odůvodněných případech prodloužit lhůty stanovené v písmenech c) a d) o další dva měsíce.
Pozměňovací návrh 285
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 4 a (nový)
4a.   Aniž je dotčen čl. 63 odst. 6, Komise zajistí systém pro vyřizování stížností, který bude přístupný všem občanům a zúčastněným subjektům.
Pozměňovací návrh 286
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 2
2.  Auditním orgánem je orgán veřejné správy funkčně nezávislý na auditovaných subjektech.
2.  Auditním orgánem je orgán veřejné správy nebo soukromý orgán funkčně nezávislý na řídicím orgánu a na orgánech či subjektech, kterým byly svěřeny nebo na které byly přeneseny určité funkce.
Pozměňovací návrh 287
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – písm. e
e)  zaznamenává a uchovává v elektronickém systému údaje o každé operaci nezbytné pro monitorování, hodnocení, finanční řízení, kontrolu a audity a zajišťuje bezpečnost, celistvost a důvěrnost údajů a ověřování uživatelů.
e)  zaznamenává a uchovává v elektronických systémech údaje o každé operaci nezbytné pro monitorování, hodnocení, finanční řízení, kontrolu a audity a zajišťuje bezpečnost, celistvost a důvěrnost údajů a ověřování uživatelů.
Pozměňovací návrh 288
Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 1
Pro výběr operací řídicí orgán stanoví a uplatňuje kritéria a postupy, jež jsou nediskriminační a transparentní, zajišťují rovnost žen a mužů a zohledňují Listinu základních práv Evropské unie, zásadu udržitelného rozvoje a politiku Unie v oblasti životního prostředí v souladu s článkem 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU.
Pro výběr operací řídicí orgán stanoví a uplatňuje kritéria a postupy, jež jsou nediskriminační a transparentní, zajišťují přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, rovnost žen a mužů a zohledňují Listinu základních práv Evropské unie, zásadu udržitelného rozvoje a politiku Unie v oblasti životního prostředí v souladu s článkem 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU.
Pozměňovací návrh 289
Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 3 – písm. a
a)  zajistí, aby vybrané operace odpovídaly programu a představovaly účinné přispění k dosažení jeho specifických cílů;
a)  zajistí, aby vybrané operace byly udržitelné, odpovídaly programu i územním strategiím a představovaly účinné přispění k dosažení jeho specifických cílů;
Pozměňovací návrh 290
Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 3 – písm. c
c)  zajistí, aby vybrané operace vytvářely nejlepší vztah mezi výší podpory, vykonávanými činnostmi a dosažením cílů;
c)  zajistí, aby vybrané operace měly přiměřený vztah mezi výší podpory, vykonávanými činnostmi a dosažením cílů;
Pozměňovací návrh 291
Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 3 – písm. e
e)  zajistí, aby vybrané operace, které spadají do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU48 , podléhaly posuzování vlivů na životní prostředí nebo zjišťovacímu řízení, a to na základě požadavků uvedené směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU49;
e)  zajistí, aby vybrané operace, které spadají do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU, podléhaly posuzování vlivů na životní prostředí nebo zjišťovacímu řízení a aby bylo řádně zohledněno posouzení alternativních řešení i komplexní veřejná konzultace, a to na základě požadavků uvedené směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU49;
_________________
_________________
48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).
48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).
49 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 124, 25.4.2014, s. 1).
49 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 124, 25.4.2014, s. 1).
Pozměňovací návrh 292
Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 3 – písm. f
f)  ověří, že pokud operace začaly před podáním žádosti o financování řídicímu orgánu, bylo dodrženo platné právo;
f)  zajistí, že pokud operace začaly před podáním žádosti o financování řídicímu orgánu, bylo dodrženo platné právo;
Pozměňovací návrh 293
Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 3 – písm. j
j)  zajistí posouzení klimatické odolnosti investic do infrastruktury s očekávanou životností alespoň pět let.
j)  zajistí, před přijetím investičních rozhodnutí, posouzení klimatické odolnosti investic do infrastruktury s očekávanou životností alespoň pět let i uplatnění zásady „energetická účinnost v první řadě“.
Pozměňovací návrh 294
Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 5 a (nový)
5a.   Řídicí orgán může v řádně odůvodněných případech také rozhodnout o příspěvku ve výši až 5 % programového finančního přídělu z EFRR a ESF+ na konkrétní projekty v členském státě způsobilé v rámci programu Horizont Evropa, včetně těch, které byly vybrány v druhé fázi, za předpokladu, že tyto konkrétní projekty přispívají k cílům programu v daném členském státě.
Pozměňovací návrh 295
Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 6
6.  Pokud řídicí orgán vybere operaci strategického významu, bezodkladně o tom uvědomí Komisi a poskytne jí o této operaci všechny příslušné informace.
6.  Pokud řídicí orgán vybere operaci strategického významu, do jednoho měsíce o tom uvědomí Komisi a poskytne jí o této operaci všechny příslušné informace, včetně analýzy nákladů a přínosů.
Pozměňovací návrh 296
Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
b)  zajistí, s ohledem na dostupnost financování, aby příjemce obdržel splatnou částku v plné výši a nejpozději do devadesáti dnů ode dne předložení žádosti o platbu příjemcem;
b)  zajistí, pokud jde o předběžné financování a průběžné platby, aby příjemce obdržel splatnou částku na ověřené výdaje v plné výši a nejpozději do šedesáti dnů ode dne předložení žádosti o platbu příjemcem;
Pozměňovací návrh 297
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 – písm. a
a)  příprava a předkládání žádostí o platbu Komisi v souladu s články 85 a 86;
a)  příprava a předkládání žádostí o platbu Komisi v souladu s články 85 a 86 a zohlednění auditů provedených auditním orgánem nebo na jeho odpovědnost;
Pozměňovací návrh 298
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1 – písm. b
b)  příprava účetní závěrky v souladu s článkem 92 a vedení záznamů o všech prvcích účetní závěrky v elektronickém systému;
b)  příprava a předložení účetní závěrky ověřující úplnost, přesnost a správnost v souladu s článkem 92 a vedení záznamů o všech prvcích účetní závěrky v elektronickém systému;
Pozměňovací návrh 299
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 6 a (nový)
6a.   Audit se provádí s odkazem na normy platné v době sjednání auditované operace, s výjimkou případů, kdy jsou nové normy pro příjemce příznivější.
Pozměňovací návrh 300
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 6 b (nový)
6b.   Zjištění nesrovnalosti v rámci auditu operace vedoucí k finanční pokutě nesmí vyústit v rozšíření rozsahu kontroly nebo k finančním opravám nad rámec výdajů pokrytých v účetním období, kdy byl proveden auditovaný výdaj.
Pozměňovací návrh 301
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1
1.  Na základě posouzení rizik a s přihlédnutím k popisu systému řízení a kontroly uvedenému v čl. 63 odst. 9 vypracuje auditní orgán strategii auditu, která se zabývá audity systémů a audity operací. Strategie auditu zahrnuje audity systémů nově určených řídicích orgánů a orgánů odpovědných za účetní funkci do devíti měsíců následujících po prvním roce jejich fungování. Strategie auditu se vypracuje v souladu se šablonou stanovenou v příloze XVIII a každoročně se aktualizuje v návaznosti na první výroční kontrolní zprávu a výrok auditora předložené Komisi. Může se vztahovat na jeden nebo více programů.
1.  Na základě posouzení rizik a s přihlédnutím k popisu systému řízení a kontroly uvedenému v čl. 63 odst. 9 vypracuje auditní orgán po konzultacích s řídicím orgánem strategii auditu, která se zabývá audity systémů a audity operací. Strategie auditu zahrnuje audity systémů nově určených řídicích orgánů a orgánů odpovědných za účetní funkci. Audit se provádí do devíti měsíců následujících po prvním roce jejich fungování. Strategie auditu se vypracuje v souladu se šablonou stanovenou v příloze XVIII a každoročně se aktualizuje v návaznosti na první výroční kontrolní zprávu a výrok auditora předložené Komisi. Může se vztahovat na jeden nebo více programů. Ve strategii auditu může auditní orgán stanovit limit pro jednotlivé účetní audity.
Pozměňovací návrh 302
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)
V případě neshody mezi Komisí a členským státem ohledně výsledků auditu se zahájí postup pro řešení sporů.
Pozměňovací návrh 303
Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 2
Komise a auditní orgány nejprve použijí všechny informace a záznamy dostupné v elektronickém systému uvedeném v čl. 66 odst. 1 písm. e), včetně výsledků řídicích kontrol, a požadují a získávají další dokumenty a důkazní informace od dotčených příjemců pouze tehdy, pokud je to na základě jejich odborného úsudku nezbytné k vyvození jednoznačných auditních závěrů.
Komise a auditní orgány nejprve použijí všechny informace a záznamy dostupné v elektronických systémech uvedených v čl. 66 odst. 1 písm. e), včetně výsledků řídicích kontrol, a požadují a získávají další dokumenty a důkazní informace od dotčených příjemců pouze tehdy, pokud je to na základě jejich odborného úsudku nezbytné k vyvození jednoznačných auditních závěrů.
Pozměňovací návrh 304
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1
1.  Řídicí orgán provádí řídicí kontroly na místě v souladu s čl. 68 odst. 1 pouze na úrovni subjektů provádějících finanční nástroj a v kontextu záručních fondů na úrovni subjektů poskytujících příslušné nové půjčky.
1.  Řídicí orgán provádí řídicí kontroly na místě v souladu s čl. 68 odst. 1 pouze na úrovni subjektů provádějících finanční nástroj a v kontextu záručních fondů na úrovni subjektů poskytujících příslušné nové půjčky. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 127 finančního nařízení, pokud daný finanční nástroj stanoví podávání kontrolních zpráv podkládajících žádost o platby, může se řídicí orgán rozhodnout neprovádět řídicí kontroly na místě.
Pozměňovací návrh 305
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 2 – pododstavec 2
EIB nebo jiné mezinárodní finanční instituce, jejichž podílníkem je členský stát, ale předkládají řídicímu orgánu kontrolní zprávy na podporu žádostí o platby.
EIB nebo jiné mezinárodní finanční instituce, jejichž podílníkem je členský stát, ale předkládají řídicímu orgánu kontrolní zprávy na podporu žádostí o platby.
Pozměňovací návrh 306
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 3
3.  Auditní orgán provádí řídicí audity systémů a audity operací v souladu s články 71, 73 nebo 77 na úrovni subjektů provádějících finanční nástroj a v kontextu záručních fondů na úrovni subjektů poskytujících příslušné nové půjčky.
3.  Auditní orgán provádí řídicí audity systémů a audity operací v souladu s články 71, 73 nebo 77 na úrovni subjektů provádějících finanční nástroj a v kontextu záručních fondů na úrovni subjektů poskytujících příslušné nové půjčky. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 127 finančního nařízení, pokud daný finanční nástroj podává auditnímu orgánu do konce každého kalendářního roku výroční auditní zprávu vypracovanou externími auditory, která pokrývá prvky zahrnuté v příloze XVII, může se auditní orgán rozhodnout neprovádět žádné další audity.
Pozměňovací návrh 307
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 3 a (nový)
3a.   V souvislosti se záručními fondy mohou subjekty odpovědné za audity programů provádět kontroly nebo audity subjektů poskytujících příslušné nové půjčky pouze v případě, že nastane jedna z těchto situací:
a)  podpůrné dokumenty dokládající podporu z finančního nástroje pro konečné příjemce nejsou k dispozici na úrovni řídicího orgánu nebo na úrovni subjektů provádějících finanční nástroje;
b)  existují důkazy o tom, že dokumenty, které jsou k dispozici na úrovni řídicího orgánu nebo subjektů provádějících finanční nástroje, nepředstavují pravdivý a přesný záznam o poskytnuté podpoře.
Pozměňovací návrh 308
Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1
1.  Aniž jsou dotčena pravidla upravující státní podporu, řídicí orgán zajistí, aby se všechny podklady týkající se operace podporované z fondů uchovávaly na příslušné úrovni po dobu pěti let od 31. prosince roku, ve kterém řídicí orgán provedl poslední platbu příjemci.
1.  Aniž jsou dotčena pravidla upravující státní podporu, řídicí orgán zajistí, aby se všechny podklady týkající se operace podporované z fondů uchovávaly na příslušné úrovni po dobu tří let od 31. prosince roku, ve kterém řídicí orgán provedl poslední platbu příjemci.
Pozměňovací návrh 309
Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 2 a (nový)
2a.   Dobu pro uchovávání dokumentů je možné na základě rozhodnutí řídicího orgánu zkrátit v závislosti na rizikovém profilu a velikosti příjemců.
Pozměňovací návrh 310
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí
Předběžné financování z každého fondu se vyplatí v ročních splátkách před 1. červencem každého roku podle dostupných prostředků takto:
Předběžné financování z každého fondu se vyplatí v ročních splátkách před 1. červencem každého roku takto:
Pozměňovací návrh 311
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b
b)  2022: 0.5 %;
b)  2022: 0,7 %;
Pozměňovací návrh 312
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c
c)  2023: 0.5 %;
c)  2023: 1 %;
Pozměňovací návrh 313
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d
d)  2024: 0.5 %;
d)  2024: 1,5 %;
Pozměňovací návrh 314
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e
e)  2025: 0.5 %;
e)  2025: 2 %;
Pozměňovací návrh 315
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f
f)  2026: 0.5
f)  2026: 2 %
Pozměňovací návrh 316
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 3 – písm. b
b)  výši technické pomoci vypočtené v souladu s čl. 31 odst. 2;
b)  výši technické pomoci vypočtené v souladu s článkem 31;
Pozměňovací návrh 317
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 4 – písm. c a (nové)
ca)   V případě státní podpory může žádost o platbu zahrnovat zálohy, které příjemci vyplatil orgán poskytující podporu, pokud jsou splněny tyto kumulativní podmínky: vztahuje se na ně bankovní nebo jiná rovnocenná záruka, nepřesahují 40 % celkové výše podpory poskytnuté příjemci na určitou operaci a jsou kryty výdaji placenými příjemci a doloženy příjmovými fakturami za tři roky.
Pozměňovací návrh 318
Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 1
1.  Pokud jsou finanční nástroje prováděny v souladu s čl. 53 odst. 2, zahrnují žádosti o platbu předložené v souladu s přílohou XIX celkové vyplacené částky nebo, v případě záruk, částky vyčleněné podle ustanovení záručních dohod, řídicím orgánem pro konečné příjemce podle čl. 62 odst. 1 písm. a), b) a c).
1.  Pokud jsou finanční nástroje prováděny v souladu s čl. 53 odst. 1, zahrnují žádosti o platbu předložené v souladu s přílohou XIX celkové vyplacené částky nebo, v případě záruk, částky vyčleněné podle ustanovení záručních dohod, řídicím orgánem pro konečné příjemce podle čl. 62 odst. 1 písm. a), b) a c).
Pozměňovací návrh 319
Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 2 – návětí
2.  Pokud jsou finanční nástroje prováděny podle čl. 53 odst. 3, předkládají se žádosti o platbu, které zahrnují výdaje pro finanční nástroje, v souladu s těmito podmínkami:
2.  Pokud jsou finanční nástroje prováděny podle čl. 53 odst. 2, předkládají se žádosti o platbu, které zahrnují výdaje pro finanční nástroje, v souladu s těmito podmínkami:
Pozměňovací návrh 320
Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 1
1.  V závislosti na dostupných finančních prostředcích provede Komise průběžné platby nejpozději do šedesáti dnů ode dne, kdy Komise žádost o platbu obdrží.
1.  Komise provede průběžné platby nejpozději do šedesáti dnů ode dne, kdy Komise žádost o platbu obdrží.
Pozměňovací návrh 321
Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 1 – písm. a
a)  existují důkazy o možných závažných nedostatcích, aniž by byla přijata nápravná opatření;
a)  existují závažné důkazy o závažných nedostatcích, aniž by byla přijata nápravná opatření;
Pozměňovací návrh 322
Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 1 – písm. e
e)  členský stát nepřijal nezbytná opatření podle čl. 15 odst. 6.
vypouští se
Pozměňovací návrh 323
Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 1
1.  Komise zruší jakoukoli částku v programu, která nebyla použita na předběžné financování v souladu s článkem 84 nebo na kterou nebyla předložena žádost o platbu v souladu s články 85 a 86 do 26. prosince druhého kalendářního roku následujícího po roce, v němž byly přijaty rozpočtové závazky na období let 2021 až 2026.
1.  Komise zruší jakoukoli částku v programu, která nebyla použita na předběžné financování v souladu s článkem 84 nebo na kterou nebyla předložena žádost o platbu v souladu s články 85 a 86 do 31. prosince třetího kalendářního roku následujícího po roce, v němž byly přijaty rozpočtové závazky na období let 2021 až 2026.
Pozměňovací návrh 324
Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 2
2.   Pokud jde o rozpočtový závazek na rok 2021, představují částky, které mají být pokryty předběžným financováním nebo žádostmi o platbu ve lhůtě stanovené v odstavci 1, 60 % daného závazku. Pro účely výpočtu částek, které se mají pokrýt, se 10 % rozpočtového závazku na rok 2021 přiřadí ke každému rozpočtovému závazku pro roky 2022 až 2025.
vypouští se
Pozměňovací návrh 325
Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 3
3.  Část závazků, která je k 31. prosinci 2029 stále otevřená, se zruší, pokud není Komisi předložen balíček pro poskytnutí jistoty a závěrečná zpráva o výkonnosti pro programy podporované z ESF+, EFRR a Fondu soudržnosti do lhůty stanovené v čl. 38 odst. 1.
3.  Část závazků, která je k 31. prosinci 2030 stále otevřená, se zruší, pokud není Komisi předložen balíček pro poskytnutí jistoty a závěrečná zpráva o výkonnosti pro programy podporované z ESF+, EFRR a Fondu soudržnosti do lhůty stanovené v čl. 38 odst. 1.
Pozměňovací návrh 326
Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)
ba)  nebylo možné včas zažádat o platbu z důvodu zpoždění na úrovni Unie při vytváření právního a správního rámce pro fondy na období let 2021–2027.
Pozměňovací návrh 327
Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 2
2.  Členský stát má jeden měsíc, aby odsouhlasil částku, která má být zrušena, nebo předložil své připomínky.
2.  Členský stát má dva měsíce, aby odsouhlasil částku, která má být zrušena, nebo předložil své připomínky.
Pozměňovací návrh 328
Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 1
1.  EFRR, ESF+ a Fond soudržnosti podporují cíl Investice pro zaměstnanost a růst ve všech regionech odpovídajících úrovni 2 společné klasifikace územních statistických jednotek (dále jen „regiony úrovně NUTS 2“) vytvořené nařízením (ES) č. 1059/2003, ve znění nařízení Komise (ES) č. 868/2014.
1.  EFRR, ESF+ a Fond soudržnosti podporují cíl Investice pro zaměstnanost a růst ve všech regionech odpovídajících úrovni 2 společné klasifikace územních statistických jednotek (dále jen „regiony úrovně NUTS 2“) vytvořené nařízením (ES) č. 1059/2003, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2016/2066.
Pozměňovací návrh 329
Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 1 – pododstavec 1
Celkové prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky pro období let 2021–2027, činí 330 624 388 630 EUR v cenách roku 2018.
Celkové prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky pro období let 2021–2027, činí 378 097 000 000 EUR v cenách roku 2018.
(Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu zavést částku rovnocennou s prostředky, které byly dostupné v období let 2014–2020, s potřebným navýšením a v souladu s postojem EP k návrhu VFR na období let 2021–2027. To si vyžádá následné změny ve výpočtech v příloze XXII.)
Pozměňovací návrh 330
Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 2 – pododstavec 1
Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí, kterým se stanoví roční rozpis celkových finančních zdrojů v členění podle členských států v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst pro každou kategorii regionu, spolu se seznamem způsobilých regionů v souladu s metodikou stanovenou v příloze XXII.
Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí, kterým se stanoví roční rozpis celkových finančních zdrojů v členění podle členských států v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst pro každou kategorii regionu, spolu se seznamem způsobilých regionů v souladu s metodikou stanovenou v příloze XXII. Minimální celková částka přidělená z fondů by na vnitrostátní úrovni měla odpovídat 76 % rozpočtu přiděleného jednotlivým členským státům nebo regionům v období let 2014–2020.
Pozměňovací návrh 429
Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)
Financování určené pro regiony, které jsou pro období let 2021–2027 zařazeny do nižší kategorie, bude zachováno na úrovni prostředků přidělených na období let 2014–2020, aniž to bude mít vliv na prostředky přidělené jednotlivým členským státům.
Pozměňovací návrh 331
Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 2 – pododstavec 2 b (nový)
S ohledem na zvláštní význam, jaký má financování z fondů soudržnosti pro přeshraniční a nadstátní spolupráci a také pro nevzdálenější regiony, by kritéria způsobilosti pro toto financování neměla být o nic méně příznivá než v období let 2014–2020 a měla by zajišťovat maximální kontinuitu se stávajícími programy.
(Tento pozměňovací návrh si vyžádá následné změny ve výpočtech v příloze XXII.)
Pozměňovací návrh 332
Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 1 – návětí
1.  Prostředky na cíl Investice pro zaměstnanost a růst činí 97,5 % z celkových finančních zdrojů (tzn. celkem 322 194 388 630 EUR) a přidělí se takto:
1.  Prostředky na cíl Investice pro zaměstnanost a růst činí 97 % z celkových finančních zdrojů (tzn. celkem 366 754 000 000 EUR v cenách roku 2018) 5 900 000 000 EUR z této částky bude přiděleno na záruku pro děti ze zdrojů v rámci ESF+. Zbývající krytí ve výši 360 854 000 000 EUR (v cenách roku 2018) se přidělí takto:
Pozměňovací návrh 333
Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 1 – písm. a
a)  61,6 % (tzn. celkem 198 621 593 157 EUR) pro méně rozvinuté regiony;
a)  61,6 % (tzn. celkem 222 453 894 000 EUR) pro méně rozvinuté regiony;
Pozměňovací návrh 334
Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 1 – písm. b
b)  14,3 % (tzn. celkem 45 934 516 595 EUR) pro přechodové regiony;
b)  14,3 % (tzn. celkem 51 446 129 000 EUR) pro přechodové regiony;
Pozměňovací návrh 335
Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 1 – písm. c
c)  10,8 % (tzn. celkem 34 842 689 000 EUR) pro rozvinutější regiony;
c)  10,8 % (tzn. celkem 39 023 410 000 EUR) pro rozvinutější regiony;
Pozměňovací návrh 336
Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 1 – písm. d
d)  12,8 % (tzn. celkem 41 348 556 877 EUR) pro členské státy podporované Fondem soudržnosti;
d)  12,8 % (tzn. celkem 46 309 907 000 EUR) pro členské státy podporované Fondem soudržnosti;
Pozměňovací návrh 337
Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 1 – písm. e
e)  0.0,4 % (tzn. celkem 1 447 034 001 EUR) jako dodatečné finanční prostředky pro nejvzdálenější regiony uvedené v článku 349 SFEU a regiony úrovně NUTS 2 splňující kritéria stanovená v článku 2 protokolu č. 6 k aktu o přistoupení z roku 1994.
e)  0.0,4 % (tzn. celkem 1 620 660 000 EUR) jako dodatečné finanční prostředky pro nejvzdálenější regiony uvedené v článku 349 SFEU a regiony úrovně NUTS 2 splňující kritéria stanovená v článku 2 protokolu č. 6 k aktu o přistoupení z roku 1994.
Pozměňovací návrh 338
Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 3 – pododstavec 1
Výše zdrojů, které jsou k dispozici pro ESF+ v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, činí 88 646 194 590 EUR.
Výše zdrojů, které jsou k dispozici pro ESF+, činí 28,8 % zdrojů v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst (tj. 105 686 000 000 EUR v cenách roku 2018). To nezahrnuje finanční krytí pro složku Zaměstnanost a sociální inovace ani pro složku Zdraví.
Pozměňovací návrh 339
Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 3 – pododstavec 2
Výše dodatečných finančních prostředků pro nejvzdálenější regiony uvedené v odst. 1 písm. e) přidělených ESF+ činí 376 928 934 EUR.
Výše dodatečných finančních prostředků pro nejvzdálenější regiony uvedené v odst. 1 písm. e) přidělených ESF+ odpovídá 0,4 % prostředků uvedených v prvním pododstavci (tj. 424 296 054 EUR v cenách roku 2018).
Pozměňovací návrh 340
Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 4 – pododstavec 1
Částka podpory z Fondu soudržnosti, která má být převedena do Nástroje pro propojení Evropy, činí 10 000 000 000 EUR. Využije se na projekty dopravní infrastruktury na základě specifických výzev v souladu s nařízením (EU) [číslo nového nařízení o Nástroji pro propojení Evropy] výlučně v členských státech způsobilých k financování z Fondu soudržnosti.
Částka podpory z Fondu soudržnosti, která má být převedena do Nástroje pro propojení Evropy, činí 4 000 000 000 EUR v cenách roku 2018. S přihlédnutím k potřebě investovat do infrastruktury v členských státech a regionech se tato částka využije na projekty dopravní infrastruktury na základě specifických výzev v souladu s nařízením (EU) [číslo nového nařízení o Nástroji pro propojení Evropy] výlučně v členských státech způsobilých k financování z Fondu soudržnosti.
Pozměňovací návrh 341
Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 4 – pododstavec 5
30 % zdrojů převedených do Nástroje pro propojení Evropy je bezprostředně po převodu k dispozici všem členským státům způsobilým pro financování z Fondu soudržnosti na financování projektů dopravní infrastruktury v souladu s nařízením (EU) [nové nařízení o Nástroji pro propojení Evropy].
vypouští se
Pozměňovací návrh 342
Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 4 – pododstavec 6
Na specifické výzvy uvedené v prvním pododstavci se uplatní platná pravidla pro odvětví dopravy uvedená v nařízení (EU) [nové nařízení o Nástroji pro propojení Evropy]. Do 31. prosince 2023 se s ohledem na 70 % zdrojů převedených do Nástroje pro propojení Evropy provádí výběr projektů způsobilých pro financování při respektování výše prostředků přidělených jednotlivým státům z Fondu soudržnosti.
Na specifické výzvy uvedené v prvním pododstavci se uplatní platná pravidla pro odvětví dopravy uvedená v nařízení (EU) [nové nařízení o Nástroji pro propojení Evropy]. Do 31. prosince 2023 se výběr projektů způsobilých pro financování provádí při respektování výše prostředků přidělených jednotlivým státům z Fondu soudržnosti.
Pozměňovací návrh 343
Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 5
5.  Částka ve výši 500 000 000 EUR z prostředků určených na cíl Investice pro zaměstnanost a růst se přidělí na Evropskou městskou iniciativu v rámci přímého či nepřímého řízení Komisí.
5.  Částka ve výši 560 000 000 EUR v cenách roku 2018 z prostředků určených na cíl Investice pro zaměstnanost a růst se přidělí na Evropskou městskou iniciativu v rámci přímého či nepřímého řízení Komisí.
Pozměňovací návrh 344
Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 6
6.  Částka ve výši 175 000 000 EUR z prostředků ESF+ určených na cíl Investice pro zaměstnanost a růst se přidělí na nadnárodní spolupráci podporující inovativní řešení v rámci přímého či nepřímého řízení.
6.  Částka ve výši 196 000 000 EUR v cenách roku 2018 z prostředků ESF+ určených na cíl Investice pro zaměstnanost a růst se přidělí na nadnárodní spolupráci podporující inovativní řešení v rámci přímého či nepřímého řízení.
Pozměňovací návrh 345
Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 7
7.  Prostředky určené na cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) činí 2,5 % z celkových finančních zdrojů, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky z fondů na období let 2021–2027 (tzn. celkem 8 430 000 000 EUR).
7.  Prostředky určené na cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) činí 3 % z celkových finančních zdrojů, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky z fondů na období let 2021–2027 (tzn. celkem 11 343 000 000 EUR v cenách roku 2018).
Pozměňovací návrh 346
Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 1 – písm. a
a)  nejvýše 15 % celkových přídělů pro méně rozvinuté regiony na přechodové regiony nebo rozvinutější regiony a z přechodových regionů na rozvinutější regiony;
a)  nejvýše 5 % celkových přídělů pro méně rozvinuté regiony na přechodové regiony nebo rozvinutější regiony a z přechodových regionů na rozvinutější regiony;
Pozměňovací návrh 347
Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a
a)  70 % pro méně rozvinuté regiony;
a)  85 % pro méně rozvinuté regiony;
Pozměňovací návrh 348
Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b
b)  55 % pro přechodové regiony;
b)  65 % pro přechodové regiony;
Pozměňovací návrhy 349 a 447
Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c
c)  40 % pro vyspělejší regiony.
c)  50 % pro vyspělejší regiony.
Pozměňovací návrh 350
Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 2
Míry spolufinancování stanovené v písmenu a) se vztahují také nejvzdálenější regiony.
Míry spolufinancování stanovené v písmenu a) se vztahují také na nejvzdálenější regiony a na dodatečný příděl pro nevzdálenější regiony.
Pozměňovací návrh 351
Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 3
Míra spolufinancování pro Fond soudržnosti na úrovni jednotlivých priorit není vyšší než 70 %.
Míra spolufinancování pro Fond soudržnosti na úrovni jednotlivých priorit není vyšší než 85 %.
Pozměňovací návrh 352
Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 3 – pododstavec 4
Nařízení o ESF+ může stanovit vyšší míry spolufinancování pro priority podporující inovativní opatření v souladu s článkem [14] uvedeného nařízení.
Nařízení o ESF+ může v řádně odůvodněných případech stanovit vyšší míry spolufinancování až do 90 % pro priority podporující inovativní opatření v souladu s článkem [13] a čl. [4 odst. 1 písm. x)] a [xi)] tohoto nařízení, jakož i pro programy zaměřené na řešení materiální deprivace v souladu s článkem [9], podporu zaměstnanosti mladých lidí v souladu s článkem [10], evropskou záruku pro děti v souladu s článkem [10a] a nadnárodní spolupráci v souladu s článkem [11b].
Pozměňovací návrh 353
Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 4 – pododstavec 1
Míra spolufinancování u programů Interreg není vyšší než 70 %.
Míra spolufinancování u programů Interreg není vyšší než 85 %.
Pozměňovací návrh 453
Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 4 a (nový)
4a.  Členské státy mohou v rámci stávajícího Paktu o stabilitě a růstu v řádně odůvodněném případě předložit žádost o flexibilitu pro veřejné nebo rovnocenné strukturální výdaje podporované veřejnou správou prostřednictvím spolufinancování investic v rámci evropských strukturálních a investičních fondů. Komise stanoví fiskální úpravy v rámci preventivní nebo nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu po pečlivém zvážení příslušné žádosti a při zohlednění strategického významu investic.
Pozměňovací návrh 354
Návrh nařízení
Čl. 107 – odst. 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 108 za účelem změny příloh s cílem přizpůsobit se změnám méně podstatných prvků tohoto nařízení, k nimž dojde během programového období, s výjimkou příloh III, IV, X a XXII.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 108 za účelem změny příloh s cílem přizpůsobit se změnám méně podstatných prvků tohoto nařízení, k nimž dojde během programového období, s výjimkou příloh III, IV, X a XXII. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 108 za účelem změny nebo doplnění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 uvedeného v čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení;
Pozměňovací návrh 355
Návrh nařízení
Čl. 108 – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 63 odst. 10, čl. 73 odst. 4, čl. 88 odst. 4, čl. 89 odst. 4 a článku 107 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od data vstupu tohoto nařízení v platnost.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 3, čl. 63 odst. 10, čl. 73 odst. 4, čl. 88 odst. 4, čl. 89 odst. 4 a článku 107 je svěřena Komisi od data vstupu tohoto nařízení v platnost až do 31. prosince 2027.
Pozměňovací návrh 356
Návrh nařízení
Čl. 108 – odst. 3
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 63 odst. 10, čl. 73 odst. 4, čl. 88 odst. 4 a čl. 89 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 3, čl. 63 odst. 10, čl. 73 odst. 4, čl. 88 odst. 4, čl. 89 odst. 4 a článku 107 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 357
Návrh nařízení
Čl. 108 – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 63 odst. 10, čl. 73 odst. 4, čl. 88 odst. 4, čl. 89 odst. 4 a článku 107 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 3, čl. 63 odst. 10, čl. 73 odst. 4, čl. 88 odst. 4, čl. 89 odst. 4 a článku 107 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 359
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 1 – řádek 001 – sloupec 1
001 Investice do fixních aktiv v mikropodnicích přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi
001 Investice do fixních aktiv v mikropodnicích přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi nebo souvisejících s konkurenceschopností
Pozměňovací návrh 360
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 1 – řádek 002 – sloupec 1
002 Investice do fixních aktiv v malých a středních podnicích (včetně soukromých výzkumných středisek) přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi
002 Investice do fixních aktiv v malých a středních podnicích (včetně soukromých výzkumných středisek) přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi nebo souvisejících s konkurenceschopností
Pozměňovací návrh 361
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 1 – řádek 004 – sloupec 1
004 Investice do nehmotných aktiv v mikropodnicích přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi
004 Investice do nehmotných aktiv v mikropodnicích přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi nebo souvisejících s konkurenceschopností
Pozměňovací návrh 362
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 1 – řádek 005 – sloupec 1
005 Investice do nehmotných aktiv v malých a středních podnicích (včetně soukromých výzkumných středisek) přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi
005 Investice do nehmotných aktiv v malých a středních podnicích (včetně soukromých výzkumných středisek) přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi nebo souvisejících s konkurenceschopností
Pozměňovací návrh 363
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 2 – řádek 035 – sloupec 1
035 Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: povodně (včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof)
035 Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: povodně a sesuvy půdy (včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů a infrastruktur řízení katastrof)
Pozměňovací návrh 364
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 2 – řádek 043

Znění navržené Komisí

043

Nakládání s odpady v domácnostech: mechanicko-biologické zpracování, tepelné ošetření

0 %

100 %

Pozměňovací návrh

 

vypouští se

 

 

Pozměňovací návrh 365
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 3 – řádek 056 – sloupec 1
056 Nově postavené dálnice a silnice – hlavní síť TEN-T
056 Nově postavené dálnice, mosty a silnice – hlavní síť TEN-T
Pozměňovací návrh 366
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 3 – řádek 057 – sloupec 1
057 Nově postavené dálnice a silnice – globální síť TEN-T
057 Nově postavené dálnice, mosty a silnice – globální síť TEN-T
Pozměňovací návrh 367
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 3 – řádek 060 – sloupec 1
060 Rekonstruované nebo modernizované dálnice a silnice – hlavní síť TEN-T
060 Rekonstruované nebo modernizované dálnice, mosty a silnice – hlavní síť TEN-T
Pozměňovací návrh 368
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 3 – řádek 061 – sloupec 1
061 Rekonstruované nebo modernizované dálnice a silnice – globální síť TEN-T
061 Rekonstruované nebo modernizované dálnice, mosty a silnice – globální síť TEN-T
Pozměňovací návrh 369
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 5 – řádek 128 – sloupec 1
128 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu a souvisejících služeb cestovního ruchu
128 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu a služeb cestovního ruchu
Pozměňovací návrh 370
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 1 – Cíl politiky 5 – řádek 130 – sloupec 1
130 Ochrana, rozvoj a podpora přírodního dědictví a ekoturistiky
130 Ochrana, rozvoj a podpora přírodního dědictví a ekoturistiky mimo síť Natura 2000
Pozměňovací návrh 371
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 3 – řádek 12 – sloupec Integrované územní investice (ITI)
Velkoměsta, města a předměstí
Velkoměsta, města, předměstípropojené venkovské oblasti
Pozměňovací návrh 372
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 3 – řádek 16 – sloupec Integrované územní investice (ITI)
Řídce osídlené oblasti
Venkovské a řídce osídlené oblasti
Pozměňovací návrh 373
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 3 – řádek 22 – sloupec Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
Velkoměsta, města a předměstí
Velkoměsta, města, předměstí a propojené venkovské oblasti
Pozměňovací návrh 374
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 3 – řádek 26 – sloupec Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
Řídce osídlené oblasti
Venkovské a řídce osídlené oblasti
Pozměňovací návrh 375
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 3 – řádek 32 – sloupec – Jiný druh územního nástroje v rámci cíle politiky 5
Velkoměsta, města a předměstí
Velkoměsta, města, předměstí a propojené venkovské oblasti
Pozměňovací návrh 376
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 3 – řádek 36 – sloupec – Jiný druh územního nástroje v rámci cíle politiky 5
Řídce osídlené oblasti
Venkovské a řídce osídlené oblasti
Pozměňovací návrh 377
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 4 – řádek 17
17 Ubytování, stravování a pohostinství
17 Cestovní ruch, ubytování, stravování a pohostinství
Pozměňovací návrh 378
Návrh nařízení
Příloha III – tabulka Základní horizontální podmínky – řádek 6 – sloupec 2
Je zaveden vnitrostátní rámec pro provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, který zahrnuje:
Je zaveden vnitrostátní rámec pro provádění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, který zahrnuje:
1.  Měřitelné cíle, mechanismus sběru údajů a monitorování.
1.  Měřitelné cíle, mechanismus sběru údajů a monitorování použitelné u všech cílů politiky.
2.  Opatření zajišťující, že politika, právní předpisy a normy týkající se přístupnosti jsou řádně zohledňovány při přípravě a provádění programů.
2.  Opatření zajišťující, že politika, právní předpisy a normy týkající se přístupnosti jsou řádně zohledňovány při přípravě a provádění programů v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením a že jsou zahrnuty mezi kritéria a povinnosti související s výběrem projektů.
2a.  Opatření k oznamování souladu podporovaných operací monitorovacímu výboru.
Pozměňovací návrh 379
Návrh nařízení
Příloha III – tabulka Základní horizontální podmínky – řádek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Uplatňování zásad evropského pilíře sociálních práv, které přispívají k vzestupné sociální konvergenci a soudržnosti v Evropské unii.

Opatření na vnitrostátní úrovni k zajištění řádného uplatňování zásad evropského pilíře sociálních práv, které přispívají k vzestupné sociální konvergenci a soudržnosti v EU, zvláště pak zásad zabraňujících nekalé hospodářské soutěži na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 380
Návrh nařízení
Příloha III – tabulka Základní horizontální podmínky – řádek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účinné uplatňování zásady partnerství

Je zaveden rámec pro to, aby všichni partneři hráli plnohodnotnou roli při přípravě, provádění, monitorování a vyhodnocování programů, který zahrnuje:

 

1.  Opatření k zajištění transparentních postupů pro zapojení partnerů.

 

2.  Opatření k šíření a zveřejňování informací, které jsou významné pro partnery z hlediska přípravy setkání a činností na tato setkání navazujících.

 

3.  Podporu k posílení postavení partnerů a budování kapacit.

Pozměňovací návrh 381
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 2 – řádek 2 – sloupec 4
Je přijat vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu, který zahrnuje:
Je přijat vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu v souladu s cílem Pařížské dohody omezit globální oteplování na 1,5 °C, který zahrnuje:
1.  Všechny prvky požadované v šabloně v příloze I nařízení o správě energetické unie
1.  Všechny prvky požadované v šabloně v příloze I nařízení o správě energetické unie
2.  Orientační přehled plánovaných finančních zdrojů a mechanismů pro opatření na podporu nízkouhlíkové energetiky
2.  Přehled plánovaných finančních zdrojů a mechanismů pro opatření na podporu nízkouhlíkové energetiky
Pozměňovací návrh 382
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 2 – řádek 4 – sloupec 2
EFRR a Fond soudržnosti
EFRR a Fond soudržnosti
2.4  Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, předcházení rizikům a odolnosti vůči katastrofám
2.4  Podpora přizpůsobení se změnám klimatu a strukturálním změnám, předcházení rizikům a odolnosti vůči katastrofám
Pozměňovací návrh 383
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 2 – řádek 7 – sloupec 4
Je zaveden akční program zahrnující opatření na různém stupni priorit podle článku 8 směrnice 92/43 EHS, který zahrnuje:
Je zaveden akční program zahrnující opatření na různém stupni priorit podle článku 8 směrnice 92/43 EHS, který zahrnuje:
1.  Všechny prvky požadované v šabloně pro rámec prioritních činností na období 2021–2027 schválený Komisí a členskými státy
1.  Všechny prvky požadované v šabloně pro rámec prioritních činností na období 2021–2027 schválený Komisí a členskými státy, včetně prioritních opatření a odhadu potřeb financování
2.  Určení prioritních opatření a odhad potřeb financování
Pozměňovací návrh 384
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 3 – bod 3.2 – sloupec 2
3.2  Rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči změnám klimatu
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 385
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 3 – bod 3.2 – sloupec 4 – bod -1 a (nový)
-1a.  Vyžaduje, aby byla zajištěna společenská, hospodářská a územní soudržnost a aby byla ve větší míře doplněna chybějící spojení a byla také odstraněna úzká místa v síti TEN-T, čímž se také rozumí investice do fyzické infrastruktury
Pozměňovací návrh 386
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 3 – bod 3.2 – sloupec 4 – bod 1
1.  Zahrnuje hospodářské zdůvodnění plánovaných investic podložené důkladnou analýzou poptávky a modelováním dopravy, které by měly zohlednit předpokládaný dopad liberalizace železnic
1.  Zahrnuje hospodářské zdůvodnění plánovaných investic podložené důkladnou analýzou poptávky a modelováním dopravy, které by měly zohlednit předpokládaný dopad otevření trhů se službami na železnici
Pozměňovací návrh 387
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 3 – řádek 2 – sloupec 4 – bod 2
2.  Zohledňuje plány kvality ovzduší s přihlédnutím k příslušným vnitrostátním plánům dekarbonizace
2.  Zohledňuje plány kvality ovzduší s přihlédnutím k vnitrostátním strategiím pro snižování emisí v odvětví dopravy
Pozměňovací návrh 388
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 3 – řádek 2 – sloupec 4 – bod 3
3.  Zahrnuje investice do koridorů hlavní sítě TEN-T definovaných v nařízení (EU) 1316/2013 v souladu s příslušnými pracovními plány TEN-T
3.  Zahrnuje investice do koridorů hlavní sítě TEN-T definovaných v nařízení (EU) 1316/2013 v souladu s příslušnými pracovními plány TEN-T i do předem určených úseků v globální síti
Pozměňovací návrh 389
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 3 – řádek 2 – sloupec 4 – bod 4
4.  V případě investic mimo hlavní sítě TEN-T zajišťuje komplementaritu pomocí dostatečného propojení regionů a místních komunit s hlavní sítí TEN-T a jejími uzly
4.  V případě investic mimo hlavní sítě TEN-T zajišťuje komplementaritu pomocí dostatečného propojení městských sítí, regionů a místních komunit s hlavní sítí TEN-T a jejími uzly
Pozměňovací návrh 390
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 3 – řádek 2 – sloupec 4 – bod 9 a (nový)
9a.  Podporuje udržitelné regionální a přeshraniční iniciativy v oblasti cestovního ruchu, které vedou k výhodám jak pro turisty, tak pro obyvatele, jako je propojení sítě EuroVelo s evropskou železniční sítí TRAN
Pozměňovací návrh 391
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 1 – sloupec 2 – bod ESF
ESF:
ESF:
4.1.1  Zlepšení přístupu k zaměstnání pro všechny uchazeče, včetně mladých a neaktivních osob a podpora samostatně výdělečné činnosti a sociální ekonomiky
4.1.1  Zlepšení přístupu k zaměstnání pro všechny uchazeče, zejména pro mladé lidi, dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní osoby, a podpora samostatně výdělečné činnosti a sociální ekonomiky
4.1.2  Modernizace institucí trhu práce a služeb s cílem zajistit včasnou a individuálně uzpůsobenou pomoc a podporu souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, přechodů na trhu práce a mobility
4.1.2  Modernizace institucí trhu práce a služeb s cílem posoudit a předvídat potřebné dovednosti a zajistit včasnou a individuálně uzpůsobenou pomoc a podporu souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, přechodů na trhu práce a mobility
Pozměňovací návrh 392
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 2 – sloupec 2 – bod ESF
ESF
ESF
4.1.3  Podpora lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, včetně přístupu k péči o děti a zdravému a dobře uzpůsobenému pracovnímu prostředí, kde jsou řešena zdravotní rizika, přizpůsobování pracovníků změnám a zdravé a aktivní stárnutí
4.1.3  Podpora účasti žen na trhu práce, lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, včetně přístupu k péči o děti a zdravému a dobře uzpůsobenému pracovnímu prostředí, kde jsou řešena zdravotní rizika, přizpůsobování pracovníků, podniků a podnikatelů změnám a zdravé a aktivní stárnutí
 
Pozměňovací návrh 393
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 2 – sloupec 4 – bod 2
2.  Opatření na řešení genderových rozdílů v zaměstnanosti, mzdách a důchodech, na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, včetně podpory přístupu k předškolnímu vzdělávání a péči, se stanovenými cíli
2.  Opatření na řešení genderových rozdílů v zaměstnanosti, mzdách, sociálním zabezpečení a důchodech, na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, včetně podpory přístupu k předškolnímu vzdělávání a péči, se stanovenými cíli
Pozměňovací návrh 394
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 3 – sloupec 2 – bod ESF
ESF:
ESF:
4.2.1  Zvyšování, kvality, účinnosti a relevantnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce
4.2.1  Zvyšování kvality, inkluzivnosti a účinnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce s cílem podpořit nabývání klíčových kompetencí, včetně digitálních dovedností, a usnadnit přechod ze vzdělávacích institucí na trh práce;
4.2.2  Podpora flexibilních příležitostí pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci pro všechny, včetně usnadnění kariérních změn a podpory profesní mobility
4.2.2  Podpora celoživotního učení, zejména flexibilních příležitostí pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci pro všechny, jakož i neformálního a informálního učení, mimo jiné i skrze usnadnění kariérních změn a podporu profesní mobility
4.2.3  Podpora rovného přístupu, zejména pro znevýhodněné skupiny, ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělání a přípravě, od předškolního vzdělávání a péče přes obecné a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň
4.2.3  Podpora rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich dokončení, zejména pro znevýhodněné skupiny, a to od předškolního vzdělávání a péče přes obecné a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, stejně jako vzdělávání dospělých a při usnadnění vzdělávací mobility pro všechny;
Pozměňovací návrh 395
Návrh nařízení
Příloha IV – řádek 4.2 - sloupec 4: Kritéria pro splnění základní podmínky – bod 1
1.  Systémy pro předjímání a prognózu dovedností založené na důkazech a rovněž mechanismy pro sledování uplatnění absolventů a služby pro kvalitní a účinné poradenství pro studující všech věkových skupin
1.  Systémy pro předjímání a prognózu dovedností založené na důkazech a rovněž mechanismy pro navazující sledování a služby pro kvalitní a účinné poradenství pro studující všech věkových skupin, včetně přístupů zaměřených na studující
Pozměňovací návrh 396
Návrh nařízení
Příloha IV – řádek 4.2 – sloupec 4: Kritéria pro splnění základní podmínky – bod 2
2.  Opatření k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu, relevantnímu, inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě, k účasti na něm i jeho dokončení a k získání klíčových kompetencí na všech úrovních, včetně vysokoškolského vzdělávání
2.  Opatření k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu, cenově dostupnému, relevantnímu, nesegregovanému a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě, k účasti na něm i jeho dokončení a k získání klíčových kompetencí na všech úrovních, včetně terciárního vzdělávání
Pozměňovací návrh 397
Návrh nařízení
Příloha IV – řádek 4.2 – sloupec 4: Kritéria pro splnění základní podmínky – bod 3
3.  Koordinační mechanismus na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy, včetně terciárního vzdělávání, a jasné rozdělení odpovědnosti mezi příslušnými celostátními a/nebo regionálními subjekty
3.  Koordinační mechanismus na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy, včetně terciárního vzdělávání a poskytovatelů neformálního a informálního učení, a jasné rozdělení odpovědnosti mezi příslušnými celostátními a/nebo regionálními subjekty
Pozměňovací návrh 398
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 4 – sloupec 2 – bod 4.3
EFRR:
EFRR:
4.3  Posílení socioekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb
4.3  Posílení socioekonomické integrace marginalizovaných komunit, uprchlíků a migrantů pod mezinárodní ochranou a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb
Pozměňovací návrh 399
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 4 – sloupec 2 – bod 4.3.1
ESF:
ESF:
4.3.1  Podpora aktivního začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí, a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
4.3.1  Rozvoj aktivního začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí, a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Pozměňovací návrh 400
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 4 – sloupec 2 – bod 4.3.1 a (nový)
4.3.1a.   Podpora sociálního začleňování osob, které jsou ohroženy chudobou nebo sociálním vyloučením, včetně nejchudších osob a dětí
Pozměňovací návrh 401
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 4 – sloupec 4
Je zaveden vnitrostátní strategický rámec politiky pro sociální začleňování a snižování chudoby, který zahrnuje:
Je zaveden vnitrostátní strategický rámec a akční plán politiky pro sociální začleňování a snižování chudoby, který zahrnuje:
1.  Fakticky podloženou analýzu problémů chudoby a sociálního vyloučení, včetně chudoby dětí, bezdomovectví, územní a vzdělávací segregace, omezeného přístupu k základním službám a infrastruktuře a specifických potřeb zranitelných osob
1.  Fakticky podloženou analýzu problémů chudoby a sociálního vyloučení, včetně chudoby dětí, bezdomovectví, územní a vzdělávací segregace, omezeného přístupu k základním službám a infrastruktuře a specifických potřeb zranitelných osob
2.  Opatření pro prevenci segregace ve všech oblastech a boje proti ní, včetně adekvátní podpory příjmu, inkluzivního trhu práce a přístupu ke kvalitním službám pro zranitelné osoby, včetně migrantů
2.  Opatření pro prevenci segregace ve všech oblastech a boje proti ní, včetně adekvátní podpory příjmu, sociální ochrany, inkluzivního trhu práce a přístupu ke kvalitním službám pro zranitelné osoby, včetně migrantů a uprchlíků
3.  Opatření pro přechod od institucionální ke komunitní péči
3.  Opatření pro přechod od institucionální k rodinné a komunitní péči na základě vnitrostátní strategie pro deinstitucionalizaci a akčního plánu
4.  Opatření zajišťující, že jeho koncepce, provádění, monitorování a přezkum jsou prováděny v úzké spolupráci se sociálními partnery a příslušnými organizacemi občanské společnosti
4.  Opatření zajišťující, že jeho koncepce, provádění, monitorování a přezkum jsou prováděny v úzké spolupráci se sociálními partnery a příslušnými organizacemi občanské společnosti
Pozměňovací návrh 402
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 5 – sloupec 2
ESF:
ESF:
4.3.2  Podpora socioekonomické integrace marginalizovaných komunit, například Romů
4.3.2  Podpora socioekonomické integrace státních příslušníků třetích zemí a marginalizovaných komunit, například Romů
Pozměňovací návrh 403
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 6 – sloupec 2
ESF:
ESF:
4.3.4  Zlepšování rovného a včasného přístupu ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám; zlepšení dostupnosti, účinnosti a odolnosti systémů zdravotní péče; zlepšení přístupu ke službám dlouhodobé péče
4.3.4  Zlepšování rovného a včasného přístupu ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám; modernizace systémů sociální ochrany, včetně podpory přístupu k sociální ochraně; zlepšení dostupnosti, účinnosti a odolnosti systémů zdravotní péče; zlepšení přístupu ke službám dlouhodobé péče
Pozměňovací návrh 404
Návrh nařízení
Příloha IV – Cíl politiky 4 – řádek 6 – sloupec 4 – body 2, 3 a 3 a (nové)
Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky v oblasti zdraví, který obsahuje:
Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky v oblasti zdraví, který obsahuje:
1.  Mapování potřeb v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče, a to i pokud jde o zdravotnický personál, s cílem zajistit udržitelná a koordinovaná opatření
1.  Mapování potřeb v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče, a to i pokud jde o zdravotnický personál, s cílem zajistit udržitelná a koordinovaná opatření
2.  Opatření k zajištění efektivnosti, udržitelnosti, přístupnosti a cenové dostupnosti zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče, včetně zvláštního zaměření na osoby vyloučené ze systémů zdravotní a dlouhodobé péče
2.  Opatření k zajištění efektivnosti, udržitelnosti, přístupnosti a cenové dostupnosti zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče, včetně zvláštního zaměření na osoby vyloučené ze systémů zdravotní a dlouhodobé péče a na nejobtížněji dosažitelné osoby
3.  Opatření a podporu komunitních služeb, včetně prevence a primární péče a služeb domácí péče a komunitní péče
3.  Opatření na podporu komunitních služeb, včetně prevence a primární péče a služeb domácí péče a komunitní péče, a přechodu od institucionální péče k rodinné a komunitní péči
3a.   Opatření k zajištění efektivnosti, udržitelnosti, přístupnosti a cenové dostupnosti systémů sociální ochrany
Pozměňovací návrh 405
Návrh nařízení
Příloha V – bod 2 – tabulka 1T – Struktura programu

 

Znění navržené Komisí

ID

Název [300]

TP

Základ pro výpočet

Fond

Kategorie podporovaného regionu

Vybraný specifický cíl

1

Priorita 1

Ne

 

EFRR

Více

SC 1

Přechodové

Méně rozvinuté

SC 2

Nejvzdálenější a řídce osídlené

Více

SC 3

2

Priorita 2

Ne

 

ESF+

Více

SC 4

Přechodové

Méně rozvinuté

SC 5

Nejvzdálenější

3

Priorita 3

Ne

 

FS

Nepoužije se

 

3

Priorita technická pomoc

Ano

 

 

 

Nepoužije se

..

Specifická priorita zaměstnanost mladých lidí

Ne

 

ESF+

 

 

..

Specifická priorita doporučení pro jednotl. země

Ne

 

ESF+

 

 

..

Specifická priorita inovativní opatření

Ne

 

ESF+

 

SC 8

 

Specifická priorita materiální deprivace

Ne

 

ESF+

 

SC 9

 

Pozměňovací návrh

ID

Název [300]

TP

Základ pro výpočet

Fond

Kategorie podporovaného regionu

Vybraný specifický cíl

1

Priorita 1

Ne

 

EFRR

Více

SC 1

Přechodové

Méně rozvinuté

SC 2

Nejvzdálenější a řídce osídlené

Více

SC 3

2

Priorita 2

Ne

 

ESF+

Více

SC 4

Přechodové

Méně rozvinuté

SC 5

Nejvzdálenější

3

Priorita 3

Ne

 

FS

Nepoužije se

 

3

Priorita technická pomoc

Ano

 

 

 

Nepoužije se

..

Specifická priorita zaměstnanost mladých lidí

Ne

 

ESF+

 

 

 

Specifická priorita záruka pro děti

Ne

 

ESF+

 

 

..

Specifická priorita doporučení pro jednotl. země

Ne

 

ESF+

 

 

..

Specifická priorita inovativní opatření

Ne

 

ESF+

 

SC 8

 

Specifická priorita materiální deprivace

Ne

 

ESF+

 

SC 9

Pozměňovací návrh 406
Návrh nařízení
Příloha V – bod 2.1 – tabulka

Znění navržené Komisí

[ ]Jedná se o prioritu věnovanou příslušnému doporučení pro jednotlivé země

[ ]Jedná se o prioritu věnovanou zaměstnanosti mladých lidí

[ ]Jedná se o prioritu věnovanou inovativním opatřením

[ ]Jedná se o prioritu věnovanou materiální deprivaci

Pozměňovací návrh

[ ]Jedná se o prioritu věnovanou příslušnému doporučení pro jednotlivé země

[ ]Jedná se o prioritu věnovanou zaměstnanosti mladých lidí

[ ]Jedná se o prioritu věnovanou záruce pro děti

[ ]Jedná se o prioritu věnovanou inovativním opatřením

[ ]Jedná se o prioritu věnovanou materiální deprivaci

Pozměňovací návrh 407
Návrh nařízení
Příloha V – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – návětí
2.1.1.  Specifický cíl 54 (cíl zaměstnanost a růst) nebo oblast podpory (ENRF) – opakuje se u každého vybraného specifického cíle nebo oblasti podpory, u všech priorit kromě technické pomoci
2.1.1.  Specifický cíl 54 (cíl zaměstnanost a růst) nebo oblast podpory (ENRF) – opakuje se u každého vybraného specifického cíle nebo oblasti podpory, u všech priorit kromě technické pomoci
__________________
__________________
54 S výjimkou specifického cíle stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. c) bodě vii) nařízení o ESF+.
54 S výjimkou specifického cíle stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. xi) nařízení o ESF+.
Pozměňovací návrh 408
Návrh nařízení
Příloha V – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – bod 2.1.1.2 – návětí
2.1.1.2  Ukazatel 55
2.1.1.2  Ukazatele
_________________
55 Před přezkumem v polovině období v roce 2025 pro EFRR, ESF+ a FS, členění pouze pro roky 2021 až 2025.
Pozměňovací návrh 409
Návrh nařízení
Příloha V – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – bod 2.1.1.3 – návětí
2.1.1.3  Orientační rozdělení programových zdrojů (EU) podle typu intervence56 (nevztahuje se na ENRF)
2.1.1.3  Orientační rozdělení programových zdrojů (EU) podle typu intervence (nevztahuje se na ENRF)
_________________
56 Před přezkumem v polovině období v roce 2025 pro EFRR, ESF+ a FS, členění pouze pro roky 2021 až 2025.
Pozměňovací návrh 410
Návrh nařízení
Příloha V – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 8
Kritéria pro výběr operací57
Kritéria pro výběr operací57
__________________
__________________
57 Pouze pro programy omezené na specifický cíl stanovený v čl. 4 odst. 1 písm. c) bodě vii) nařízení o ESF+.
57 Pouze pro programy omezené na specifický cíl stanovený v čl. 4 odst. 1 písm. xi) nařízení o ESF+.
Pozměňovací návrh 411
Návrh nařízení
Příloha V – bod 3 – tabulka 16
[...]
vypouští se
Pozměňovací návrh 412
Návrh nařízení
Příloha V – bod 3 – bod 3.2 – návětí
3.2  Celková výše finanční podpory z každého fondu a vnitrostátního spolufinancování59
3.2  Celková výše finanční podpory z každého fondu a vnitrostátního spolufinancování
_________________
59 Před přezkumem v polovině období v roce 2025 pro EFRR, ESF+ a FS, finanční prostředky pouze pro roky 2021 až 2025.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0043/2019).

Poslední aktualizace: 14. února 2019Právní upozornění