Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0043/2019

Ingivna texter :

A8-0043/2019

Debatter :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Röstförklaringar
PV 27/03/2019 - 18.11

Antagna texter :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Antagna texter
PDF 429kWORD 136k
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder ***I
P8_TA-PROV(2019)0096A8-0043/2019

Europaparlamentets ändringar antagna den 13 februari 2019 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Titeln
Förslag till
Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering
om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  Enligt artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) ska unionen för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna eller öarna, och att särskild uppmärksamhet ägnas landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar. Enligt artikel 175 i EUF-fördraget ska unionen understödja strävandena att uppnå dessa mål genom åtgärder som den vidtar genom utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska investeringsbanken och andra instrument. Artikel 322 i EUF-fördraget utgör den rättsliga grunden för att anta finansiella regler som reglerar förfarandet för budgetens upprättande och genomförande och redovisningen och revisionen av räkenskaperna samt kontrollen av de ekonomiska aktörernas ansvar.
(1)  Enligt artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) ska unionen för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna eller öarna, och att särskild uppmärksamhet ägnas landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar. Dessa regioner drar särskild nytta av sammanhållningspolitiken. Enligt artikel 175 i EUF-fördraget ska unionen understödja strävandena att uppnå dessa mål genom åtgärder som den vidtar genom utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska investeringsbanken och andra instrument. Artikel 322 i EUF-fördraget utgör den rättsliga grunden för att anta finansiella regler som reglerar förfarandet för budgetens upprättande och genomförande och redovisningen och revisionen av räkenskaperna samt kontrollen av de ekonomiska aktörernas ansvar.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Det är viktigt för Europeiska unionen och dess invånare att sammanhållningspolitiken behålls som unionens viktigaste investeringspolitik, och att finansieringen för perioden 2021‑2027 kvarstår på minst samma nivå som för programperioden 2014–2020. Nya medel till unionens övriga verksamhets- eller programområden bör inte tas från Eruf, ESF+ eller Sammanhållningsfonden.
Ändring 430
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  I syfte att vidareutveckla ett samordnat och harmoniserat genomförande av unionens fonder med delad förvaltning, närmare bestämt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, åtgärder som finansieras med delade förvaltning enligt Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet (ISF) och Instrumentet för gränsförvaltning och visering, bör finansiella regler fastställas med stöd av artikel 322 i EUF-fördraget för alla dessa fonder (nedan kallade fonderna), med tydligt angivande av tillämpningsområdet för de relevanta bestämmelserna. Dessutom bör gemenssamma bestämmelser fastställas med stöd av artikel 177 i EUF-fördraget för att täcka specifika regler för Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF.
(2)  I syfte att vidareutveckla ett samordnat och harmoniserat genomförande av unionens fonder med delad förvaltning, närmare bestämt Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, åtgärder som finansieras med delade förvaltning enligt Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet (ISF) och Instrumentet för gränsförvaltning och visering, bör finansiella regler fastställas med stöd av artikel 322 i EUF-fördraget för alla dessa fonder (nedan kallade fonderna), med tydligt angivande av tillämpningsområdet för de relevanta bestämmelserna. Dessutom bör gemensamma bestämmelser fastställas med stöd av artikel 177 i EUF-fördraget för att täcka specifika regler för Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden, EHFF och till en viss del Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling (Ejflu).
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena bör omfattas av särskilda åtgärder och erhålla ytterligare finansiering enligt artikel 349 i EUF-fördraget och artikel 2 i protokoll nr 6 fogat till 1994 års anslutningsakt.
(4)  De yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena bör omfattas av särskilda åtgärder och erhålla ytterligare finansiering enligt artikel 349 i EUF-fördraget och artikel 2 i protokoll nr 6 fogat till 1994 års anslutningsakt, för att kunna hantera de specifika nackdelar som deras geografiska plats medför.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) och artikel 10 i EUF-fördraget, inbegripet principerna om subsidiaritet och proportionalitet i artikel 5 i EU-fördraget, bör iakttas när fonderna genomförs, med hänsyn tagen till unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör också iaktta skyldigheterna enligt Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i konventionen och i enlighet med unionslagstiftningen om harmoniserade tillgänglighetskrav för varor och tjänster. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genusperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna bör inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering. Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens arbete för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar. I syfte att skydda den inre marknadens integritet, bör verksamhet som gynnar företag följa unionens regler om statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.
(5)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) och artikel 10 i EUF-fördraget, inbegripet principerna om subsidiaritet och proportionalitet i artikel 5 i EU-fördraget, bör iakttas när fonderna genomförs, med hänsyn tagen till unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör också iaktta skyldigheterna enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter och Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i konventionen och i enlighet med unionslagstiftningen om harmoniserade tillgänglighetskrav för varor och tjänster. I detta sammanhang bör fonderna genomföras på ett sätt som främjar avinstitutionalisering och närvård. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genusperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna bör inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering eller uteslutning, eller infrastruktur som är otillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens arbete för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar, och med beaktande av de åtaganden som man har enats om under Parisavtalet. I syfte att skydda den inre marknadens integritet, bör verksamhet som gynnar företag följa unionens regler om statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget. Fattigdom är en av EU:s största utmaningar. Fonderna bör därför bidra till att utrota fattigdomen i unionen. De bör också bidra till att uppfylla unionens och dess medlemsstaters åtagande om att uppnå målen för hållbar utveckling.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  Med tanke på betydelsen av att motverka klimatförändringar i enlighet med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och Förenta nationernas mål för hållbar utveckling bör fonderna bidra till att integrera klimatåtgärder i den normala verksamheten och nå det övergripande målet att 25 % av unionens budget ska anslås till stöd för klimatmålen.
(9)  Med tanke på betydelsen av att motverka klimatförändringar i enlighet med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och Förenta nationernas mål för hållbar utveckling bör fonderna bidra till att integrera klimatåtgärder i den normala verksamheten och nå det övergripande målet att 30 % av unionens budget ska anslås till stöd för klimatmålen. Klimatsäkring bör utgöra en integrerad del av programplanering och genomförande.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
(9a)   Med tanke på effekterna av migrantströmmarna från tredjeländer bör sammanhållningspolitiken bidra till integrationsprocesserna, i synnerhet genom att ge infrastrukturstöd åt de städer och lokala och regionala myndigheter som utför primärkontroller och är mest engagerade i genomförandet av integrationspolitiken.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  Den del av unionens budget som anslås till fonderna bör genomföras av kommissionen genom delad förvaltning med medlemsstaterna i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) [den nya budgetförordningen] (nedan kallad budgetförordningen)12. Därför kommissionen och medlemsstaterna vid genomförandet av de fonder som omfattas av delad förvaltning iaktta principerna i budgetförordningen, såsom sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-diskriminering.
(10)  Den del av unionens budget som anslås till fonderna bör genomföras av kommissionen genom delad förvaltning med medlemsstaterna i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) [den nya budgetförordningen] (nedan kallad budgetförordningen)12. Därför kommissionen och medlemsstaterna vid genomförandet av de fonder som omfattas av delad förvaltning iaktta principerna i budgetförordningen, såsom sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-diskriminering. Medlemsstaterna bör ha ansvaret för förberedandet och genomförandet av sådana program. Detta bör ske på lämplig territoriell nivå och i överensstämmelse med sina institutionella, rättsliga och finansiella ramar av de organ som medlemsstaterna har utsett i detta syfte. Medlemsstaterna bör inte lägga till bestämmelser som gör det svårare för stödmottagaren att använda medlen.
__________________
__________________
12 EUT L […], […], s. […].
12 EUT L […], […], s. […].
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  Principen om partnerskap är en viktig del i genomförandet av fonderna, och bygger på flernivåstyre och det civila samhällets och arbetsmarknadsparternas delaktighet. För att skapa kontinuitet i partnerskapens organisation bör kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/201413 fortsätta att gälla.
(11)  Principen om partnerskap är en viktig del i genomförandet av fonderna, och bygger på flernivåstyre och regionala, lokala och andra offentliga myndigheters, det civila samhällets och arbetsmarknadsparternas delaktighet. För att skapa kontinuitet i partnerskapens organisation bör kommissionen ges befogenhet att ändra och anta kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/201413.
__________________
__________________
13 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014 av den 7 januari 2014 om den europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EUT L 74, 14.3.2014, s. 1).
13 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014 av den 7 januari 2014 om den europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EUT L 74, 14.3.2014, s. 1).
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  På unionsnivå är den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken ramen för att utpeka nationella reformprioriteringar och övervaka genomförandet av dem. Medlemsstaterna tar fram sina egna nationella fleråriga investeringsstrategier till stöd för dessa reformprioriteringar. Dessa strategier bör läggas fram samtidigt med de årliga nationella reformprogrammen för att ange och samordna de prioriterade investeringsprojekt som bör få stöd med nationell finansiering och unionsfinansiering. De bör också bidra till att unionsfinansieringen används på ett enhetligt sätt och maximera det finansiella stödets mervärde, särskilt vad gäller stöd från fonderna, den europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen och InvestEU.
utgår
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  Medlemsstaterna bör fastställa hur landsspecifika rekommendationer som antagits i enlighet med artikel 121.2 i EUF‑fördraget och rådsrekommendationer som antagits i enlighet med artikel 148.4 i EUF-fördraget (nedan kallade landsspecifika rekommendationer) beaktas när programdokumenten utarbetas. Under programperioden 2021–2027 (nedan kallad programperioden) bör medlemsstaterna regelbundet för övervakningskommittén och kommissionen rapportera om läget i programmen till stöd för de landsspecifika rekommendationerna. Under en halvtidsöversyn bör medlemsstaterna bland annat överväga behovet av ändringar av programmen för att ta hänsyn till relevanta landsspecifika rekommendationer som antagits eller ändrats sedan början av programperioden.
(13)  Medlemsstaterna bör beakta hur landsspecifika rekommendationer som antagits i enlighet med artikel 121.2 i EUF‑fördraget och rådsrekommendationer som antagits i enlighet med artikel 148.4 i EUF-fördraget (nedan kallade landsspecifika rekommendationer) beaktas när programdokumenten utarbetas, där de följer programmets mål. Under programperioden 2021–2027 (nedan kallad programperioden) bör medlemsstaterna regelbundet för övervakningskommittén och kommissionen rapportera om läget i programmen till stöd för de landsspecifika rekommendationerna och den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Under en halvtidsöversyn bör medlemsstaterna bland annat överväga behovet av ändringar av programmen för att ta hänsyn till relevanta landsspecifika rekommendationer som antagits eller ändrats sedan början av programperioden.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Medlemsstaterna bör ta hänsyn till innehållet i sina utkast till nationella energi- och klimatplaner, som ska utarbetas enligt förordningen om styrningen av energiunionen14, och resultatet av den process som leder till att unionen rekommendationer om dessa planer, program, liksom för de finansiella behoven för koldioxidsnåla investeringar.
(14)  Medlemsstaterna bör ta hänsyn till innehållet i sina utkast till nationella energi- och klimatplaner, som ska utarbetas enligt förordningen om styrningen av energiunionen14, och resultatet av den process som leder till att unionen rekommendationer om dessa planer, program, inklusive under halvtidsöversynen, liksom för de finansiella behoven för koldioxidsnåla investeringar.
__________________
__________________
14 [Förordning om styrningen av energiunionen, om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013, COM(2016) 759 final/2, 2016/0375 COD]
14 [Förordning om styrningen av energiunionen, om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013, COM(2016) 759 final/2, 2016/0375 COD]
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  Partnerskapsavtalet, som utarbetas av varje medlemsstat, bör vara ett strategiskt dokument som ligger till grund för förhandlingarna mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten om programmens utformning. För att minska den administrativa bördan bör det inte vara nödvändigt att ändra partnerskapsavtalen under programperioden. För att underlätta planeringen och undvika överlappande innehåll i programdokumenten bör partnerskapsavtalen kunna ingås som en del av ett program.
(15)  Partnerskapsavtalet, som utarbetas av varje medlemsstat, bör vara ett strategiskt dokument som ligger till grund för förhandlingarna mellan kommissionen och den berörda medlemsstaten om programmens utformning. För att minska den administrativa bördan bör det inte vara nödvändigt att ändra partnerskapsavtalen under programperioden. För att underlätta planeringen och undvika överlappande innehåll i programdokumenten bör det vara möjligt att inkludera partnerskapsavtalen som en del av ett program.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  Varje medlemsstat bör ha flexibilitet att bidra till InvestEU för tillhandahållande av budgetgarantier för investeringar i den medlemsstaten.
(16)  Varje medlemsstat kan bidra till InvestEU för tillhandahållande av budgetgarantier för investeringar i den medlemsstaten under de specifika villkor som anges i artikel 10 i denna förordning.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)  För att säkerställa att förutsättningarna föreligger för en ändamålsenlig och resurseffektiv användning av unionsstöd från fonderna, bör en begränsad förteckning över nödvändiga villkor samt en kortfattad och uttömmande uppsättning objektiva kriterier för bedömningen av dessa fastställas. Varje nödvändigt villkor bör vara kopplat till ett särskilt mål och bör vara automatiskt tillämpligt när det särskilda målet väljs ut för stöd. Om dessa villkor inte är uppfyllda bör utgifterna för insatser enligt de aktuella särskilda målen inte ingå i betalningsansökan. I syfte att upprätthålla en gynnsam investeringsmiljö bör det regelbundet övervakas att de nödvändiga villkoren fortsätter att vara uppfyllda. Det är också viktigt att se till att insatser som valts ut för stöd genomförs i överensstämmelse med de strategier och planeringsdokument som ligger till grund för de uppfyllda nödvändiga villkoren, och på så sätt säkerställa att alla medfinansierade insatser överensstämmer med unionens strategiska ram.
(17)  För att säkerställa att förutsättningarna föreligger för en inkluderande, icke-diskriminerande ändamålsenlig och resurseffektiv användning av unionsstöd från fonderna, bör en begränsad förteckning över nödvändiga villkor samt en kortfattad och uttömmande uppsättning objektiva kriterier för bedömningen av dessa fastställas. Varje nödvändigt villkor bör vara kopplat till ett särskilt mål och bör vara automatiskt tillämpligt när det särskilda målet väljs ut för stöd. Om dessa villkor inte är uppfyllda bör utgifterna för insatser enligt de aktuella särskilda målen inte ingå i betalningsansökan. I syfte att upprätthålla en gynnsam investeringsmiljö bör det regelbundet övervakas att de nödvändiga villkoren fortsätter att vara uppfyllda. Det är också viktigt att se till att insatser som valts ut för stöd genomförs i överensstämmelse med de strategier och planeringsdokument som ligger till grund för de uppfyllda nödvändiga villkoren, och på så sätt säkerställa att alla medfinansierade insatser överensstämmer med unionens strategiska ram.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 18
(18)  Medlemsstaterna bör inrätta en resultatram för varje operativt program som omfattar alla indikatorer, delmål och mål för att övervaka, rapportera om och utvärdera programmets resultat.
(18)  Medlemsstaterna bör inrätta en resultatram för varje operativt program som omfattar alla indikatorer, delmål och mål för att övervaka, rapportera om och utvärdera programmets resultat. Detta bör leda till att projekturvalet och utvärderingen blir resultatdrivna.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 19
(19)  Medlemsstaterna bör genomföra en halvtidsöversyn av alla program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden. Denna översyn bör leda till en heltäckande anpassning av programmen, med utgångspunkt i programmens resultat, och samtidigt ge tillfälle att beakta nya utmaningar och relevanta landsspecifika rekommendationer som utfärdas 2024. Samtidigt bör kommissionen 2024 tillsammans med den tekniska justeringen för 2025 se över alla medlemsstaters totala anslag till det sammanhållningspolitiska målet Investering för tillväxt och sysselsättning för åren 2025, 2026 och 2027 och tillämpa den fördelningsmetod som fastställs i den relevant grundrättsakten. Denna översyn tillsammans med resultatet av halvtidsöversynen bör leda till programändringar som ändrar medelstilldelningen för åren 2025, 2026 och 2027.
(19)  Medlemsstaterna bör genomföra en halvtidsöversyn av alla program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden. Denna översyn bör leda till en heltäckande anpassning av programmen, med utgångspunkt i programmens resultat, och samtidigt ge tillfälle att beakta nya utmaningar och relevanta landsspecifika rekommendationer som utfärdas 2024, samt framsteg med de nationella energi- och klimatplanerna och den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Demografiska utmaningar bör också beaktas. Samtidigt bör kommissionen 2024 tillsammans med den tekniska justeringen för 2025 se över alla medlemsstaters totala anslag till det sammanhållningspolitiska målet Investering för tillväxt och sysselsättning för åren 2025, 2026 och 2027 och tillämpa den fördelningsmetod som fastställs i den relevanta grundrättsakten. Denna översyn tillsammans med resultatet av halvtidsöversynen bör leda till programändringar som ändrar medelstilldelningen för åren 2025, 2026 och 2027.
Ändring ar 425rev, 444rev, 448 och 469
Förslag till förordning
Skäl 20
(20)  Mekanismerna för att knyta unionens finansieringsstrategier närmare till unionens ekonomiska styrning bör förbättras ytterligare, så att kommissionen kan lägga fram ett förslag till rådet om att helt eller delvis hålla inne åtagandena till ett eller flera program i den berörda medlemsstaten, om medlemsstaten underlåter att vidta effektiva åtgärder beträffande den ekonomiska styrningen. För att säkerställa ett enhetligt genomförande och med hänsyn till omfattningen av de ekonomiska effekterna av åtgärder som ska genomföras, bör genomförandebefogenheter ges till rådet, som bör agera på grundval av ett förslag från kommissionen. För att underlätta fattandet av beslut som är nödvändiga för att säkerställa effektiva åtgärder beträffande den ekonomiska styrningen bör omröstning med omvänd kvalificerad majoritet användas.
utgår
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)
(20a)  Medlemsstaterna kan i vederbörligen motiverade fall lägga fram en begäran om flexibilitet inom den nuvarande ramen för stabilitets- och tillväxtpakten för offentliga eller motsvarande utgifter för strukturåtgärder, som bekostas av den offentliga förvaltningen genom medfinansiering av investeringar som aktiveras som en del av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (”ESI-fonderna”). Kommissionen ska noggrant bedöma denna begäran vid fastställandet av den finanspolitiska korrigeringen inom ramen för antingen stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande del eller för dess korrigerande del.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)
(22a)  Större projekt står för en stor del av unionens utgifter och de är ofta av strategisk betydelse för att genomföra unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Det är därför berättigat att insatser som överskrider vissa trösklar även i fortsättningen omfattas av särskilda godkännandeförfaranden i enlighet med denna förordning. Tröskeln bör fastställas i förhållande till sammanlagd stödberättigande kostnad, med hänsyn tagen till förväntade nettointäkter. För tydlighetens skull bör därför innehållet i större projektansökningar anges. Ansökan bör innehålla nödvändig information för att säkerställa att ekonomiska bidrag från fonderna inte leder till en betydande förlust av arbetstillfällen på befintliga orter inom unionen. Medlemsstaten bör lämna alla nödvändiga uppgifter, och kommissionen bör bedöma större projekt för att avgöra om ansökan om ekonomiskt bidrag är berättigat.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 23
(23)  För att stärka den integrerade strategin för territoriell utveckling, bör investeringar i form av territoriella instrument som integrerade territoriella investeringar (ITI) och lokalt ledd utveckling (LLU) och andra territoriella verktyg inom ramen för målet ”Ett Europa närmare medborgarna” till stöd för initiativ som utformats av medlemsstaten för investeringar inom Eruf grundas på regionala och lokala utvecklingsstrategier. Vid tillämpningen av integrerade territoriella investeringar och territoriella verktyg som utformats av medlemsstaterna bör vissa minimikrav fastställas för de territoriella strategiernas innehåll. Dessa territoriella strategier bör utarbetas och godkännas under de behöriga myndigheternas eller organens ansvar. För att säkerställa att de behöriga myndigheterna eller organen är delaktiga i genomförandet av de territoriella strategierna, bör myndigheterna eller organen vara ansvariga för urvalet av de insatser som ska få stöd, eller delta i detta urval.
(23)  För att stärka den integrerade strategin för territoriell utveckling, bör investeringar i form av territoriella instrument som integrerade territoriella investeringar (ITI) och lokalt ledd utveckling (LLU) (kallad ”Leader” i Ejflu) och andra territoriella verktyg inom ramen för målet ”Ett Europa närmare medborgarna” till stöd för initiativ som utformats av medlemsstaten för investeringar inom Eruf grundas på regionala och lokala utvecklingsstrategier. Samma sak bör gälla för närliggande initiativ, såsom smarta byar. Vid tillämpningen av integrerade territoriella investeringar och territoriella verktyg som utformats av medlemsstaterna bör vissa minimikrav fastställas för de territoriella strategiernas innehåll. Dessa territoriella strategier bör utarbetas och godkännas under de behöriga myndigheternas eller organens ansvar. För att säkerställa att de behöriga myndigheterna eller organen är delaktiga i genomförandet av de territoriella strategierna, bör myndigheterna eller organen vara ansvariga för urvalet av de insatser som ska få stöd, eller delta i detta urval.
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 24
(24)  För att bättre ta vara på den lokala potentialen är det nödvändigt att stärka och underlätta lokalt ledd utveckling. Därvidlag bör hänsyn tas till lokala behov och lokal potential, samt relevanta sociokulturella egenskaper, och strukturförändringar, stärkt lokal kapacitet och stimulans av innovation bör också ingå. Ett nära samarbete och en integrerad användning av fonderna för att genomföra strategier för lokala utveckling bör stärkas. Lokala aktionsgrupper som representerar lokalsamhällets intressen bör som grundläggande princip vara ansvariga för utformningen och genomförandet av lokalt ledda strategier för lokal utveckling. I syfte att underlätta ett samordnat stöd från olika fonder till lokalt ledda strategier för lokal utveckling och underlätta genomförandet av dem, bör modellen med en samordnande fond underlättas.
(24)  För att bättre ta vara på den lokala potentialen är det nödvändigt att stärka och underlätta lokalt ledd utveckling. Därvidlag bör hänsyn tas till lokala behov och lokal potential, samt relevanta sociokulturella egenskaper, och strukturförändringar, stärkt lokal och administrativ kapacitet och stimulans av innovation bör också ingå. Ett nära samarbete och en integrerad användning av fonderna för att genomföra strategier för lokal utveckling bör stärkas. Lokala aktionsgrupper som representerar lokalsamhällets intressen bör som grundläggande princip vara ansvariga för utformningen och genomförandet av lokalt ledda strategier för lokal utveckling. I syfte att underlätta ett samordnat stöd från olika fonder till lokalt ledda strategier för lokal utveckling och underlätta genomförandet av dem, bör modellen med en samordnande fond underlättas.
Ändring 24
Förslag till förordning
Skäl 25
(25)  För att minska den administrativa bördan bör tekniskt bistånd på medlemsstaternas initiativ genomföras enligt ett schablonbelopp baserat på framstegen i genomförandet av programmet. Sådant tekniskt stöd kan kompletteras med riktade åtgärder för administrativ kapacitetsuppbyggnad, där metoderna för ersättning inte är kostnadsbaserade. Åtgärder och resultat samt motsvarande unionsutbetalningar kan överenskommas i en färdplan och leda till betalningar för praktiska resultat.
(25)  För att minska den administrativa bördan bör tekniskt bistånd på medlemsstaternas initiativ genomföras enligt ett schablonbelopp baserat på framstegen i genomförandet av programmet. Sådant tekniskt stöd kan kompletteras med riktade åtgärder för administrativ kapacitetsuppbyggnad, exempelvis en utvärdering av personalkompetensen, där metoderna för ersättning inte är kostnadsbaserade. Åtgärder och resultat samt motsvarande unionsutbetalningar kan överenskommas i en färdplan och leda till betalningar för praktiska resultat.
Ändring 25
Förslag till förordning
Skäl 27
(27)  För att granska programmens resultat bör medlemsstaterna inrätta övervakningskommittéer. För Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden bör de årliga genomföranderapporterna ersättas med en årlig strukturerad politisk dialog baserad på de senaste uppgifterna om genomförandet av programmet som medlemsstaten tillhandahåller.
(27)  För att granska programmens resultat bör medlemsstaterna inrätta övervakningskommittéer som även består av representanter för det civila samhället och arbetsmarknadens parter. För Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden bör de årliga genomföranderapporterna ersättas med en årlig strukturerad politisk dialog baserad på de senaste uppgifterna om genomförandet av programmet som medlemsstaten tillhandahåller.
Ändring 26
Förslag till förordning
Skäl 28
(28)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201616 finns det ett behov av att utvärdera fonderna på grundval av den information som samlats in till följd av specifika krav på övervakning och samtidigt undvika överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för utvärdering av fondernas praktiska genomslag.
(28)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201616 finns det ett behov av att utvärdera fonderna på grundval av den information som samlats in till följd av specifika krav på övervakning och samtidigt undvika överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för utvärdering av fondernas praktiska genomslag. Indikatorer bör utvecklas på ett könsmedvetet sätt, om möjligt.
_________________
_________________
16 EUT L 123, 12.5.2016, s. 13.
16 EUT L 123, 12.5.2016, s. 13.
Ändring 27
Förslag till förordning
Skäl 29
(29)  För att det ska finnas heltäckande och aktuell information om genomförandet av programmen att tillgå bör mer frekvent elektronisk rapportering av kvantitativa uppgifter fordras.
(29)  För att det ska finnas heltäckande och aktuell information om genomförandet av programmen att tillgå bör en effektiv och snabb elektronisk rapportering av kvantitativa uppgifter fordras.
Ändring 28
Förslag till förordning
Skäl 30
(30)  Till stöd för utarbetandet av relaterade program och verksamheter under nästa programperiod bör kommissionen genomföra en halvtidsutvärdering av fonderna. Vid slutet av programperioden bör kommissionen genomföra efterhandsutvärderingar av fonderna, som bör inriktas på fondernas genomslag.
(30)  Till stöd för utarbetandet av relaterade program och verksamheter under nästa programperiod bör kommissionen genomföra en halvtidsutvärdering av fonderna. Vid slutet av programperioden bör kommissionen genomföra efterhandsutvärderingar av fonderna, som bör inriktas på fondernas genomslag. Resultaten av dessa utvärderingar bör offentliggöras.
Ändring 29
Förslag till förordning
Skäl 34
(34)  För bidrag som ges till stödmottagare bör medlemsstaterna i ökad utsträckning använda sig av förenklade kostnadsalternativ. Tröskelvärdet för obligatorisk användning av förenklade kostnadsalternativ bör kopplas till insatsens totalkostnad, så att alla insatser under tröskelvärdet behandlas lika, oavsett om de är offentliga eller privata.
(34)  För bidrag som ges till stödmottagare bör medlemsstaterna i ökad utsträckning använda sig av förenklade kostnadsalternativ. Tröskelvärdet för obligatorisk användning av förenklade kostnadsalternativ bör kopplas till insatsens totalkostnad, så att alla insatser under tröskelvärdet behandlas lika, oavsett om de är offentliga eller privata. Om en medlemsstat har för avsikt att föreslå ett förenklat konstandsalternativ, bör den samråda med övervakningskommittén.
Ändring 30
Förslag till förordning
Skäl 36
(36)  I syfte att öka utnyttjandet av medfinansierade miljöinvesteringar bör synergier säkerställas med Life-programmet för miljö och klimatpolitik, särskilt genom Lifes strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt.
(36)  I syfte att öka utnyttjandet av medfinansierade miljöinvesteringar bör synergier säkerställas med Life-programmet för miljö och klimatpolitik, särskilt genom Lifes strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt, samt med projekt som finansieras genom Horisont Europa och andra unionsprogram.
Ändring 31
Förslag till förordning
Skäl 38
(38)  För att fonderna ska bli effektiva, rättvisa och leda till hållbara resultat, bör det finnas bestämmelser som garanterar att investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar har en lång livslängd och förhindrar att fonderna utnyttjas på ett otillbörligt sätt. De förvaltande myndigheterna bör fästa särskild uppmärksamhet vid att inte stödja utflyttning vid urvalet av insatser och att belopp som felaktigt utbetalats till insatser som inte uppfyller kravet på långsiktighet betraktas som oriktigheter.
(38)  För att fonderna ska bli inkluderande, effektiva, rättvisa och leda till hållbara resultat, bör det finnas bestämmelser som garanterar att investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar är icke-diskriminerande och har en lång livslängd och förhindrar att fonderna utnyttjas på ett otillbörligt sätt. De förvaltande myndigheterna bör fästa särskild uppmärksamhet vid att inte stödja utflyttning vid urvalet av insatser och att belopp som felaktigt utbetalats till insatser som inte uppfyller kravet på långsiktighet betraktas som oriktigheter.
Ändring 32
Förslag till förordning
Skäl 40
(40)  För att optimera mervärdet av investeringar som finansieras helt eller delvis genom unionens budget bör synergieffekter eftersträvas framför allt mellan fonderna och direkt förvaltade instrument, däribland reformverktyget. Dessa synergieffekter bör uppnås med hjälp av viktiga mekanismer, närmare bestämt godkännande av schablonsatser för stödberättigande kostnader från Horisont Europa för liknande insatser och möjligheten att kombinera finansiering från olika unionsinstrument i samma insats så länge som dubbel finansiering undviks. Denna förordning bör därför innehålla regler om kompletterande finansiering från fonderna.
(40)  För att optimera mervärdet av investeringar som finansieras helt eller delvis genom unionens budget bör synergieffekter eftersträvas framför allt mellan fonderna och direkt förvaltade instrument, däribland reformverktyget. Denna politiska samordning bör främja lättanvända mekanismer och flernivåstyre. Dessa synergieffekter bör uppnås med hjälp av viktiga mekanismer, närmare bestämt godkännande av schablonsatser för stödberättigande kostnader från Horisont Europa för liknande insatser och möjligheten att kombinera finansiering från olika unionsinstrument i samma insats så länge som dubbel finansiering undviks. Denna förordning bör därför innehålla regler om kompletterande finansiering från fonderna.
Ändring 33
Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)
(42a)   I fråga om finansieringsinstrument bör förvaltningsmyndigheterna ha möjlighet att genom direkt tilldelning av kontrakt låta genomförandeuppgifter skötas av EIB-gruppen, nationella utvecklingsbanker eller internationella finansinstitut.
Ändring 34
Förslag till förordning
Skäl 44
(44)  Under fullständig hänsynstagande till de tillämpliga reglerna för statligt stöd och offentlig upphandling som klargjordes redan under programperioden 2014–2020 bör de förvaltande myndigheterna ha möjlighet att besluta om de lämpligaste alternativen för genomförande av finansieringsinstrument, för att tillgodose regionernas särskilda behov.
(44)  Under fullständigt hänsynstagande till de tillämpliga reglerna för statligt stöd och offentlig upphandling som klargjordes redan under programperioden 2014–2020 bör de förvaltande myndigheterna ha möjlighet att besluta om de lämpligaste alternativen för genomförande av finansieringsinstrument, för att tillgodose regionernas särskilda behov. Inom denna ram bör kommissionen, i samarbete med Europeiska revisionsrätten, ge råd till revisorer, förvaltande myndigheter och stödmottagare för att bedöma efterlevnaden av system för statligt stöd och statligt utvecklingsstöd.
Ändring 35
Förslag till förordning
Skäl 45a (nytt)
(45a)   För att öka graden av ansvarighet och öppenhet bör kommissionen införa ett system för behandling av klagomål, som bör vara tillgängligt för alla medborgare och intressenter under alla skeden av utarbetade och genomförande av program, inbegripet övervakning och utvärdering.
Ändring 36
Förslag till förordning
Skäl 46
(46)  För att programmen ska kunna börja genomföras snabbt bör det vara enkelt att ta över genomförandeformerna från den föregående programperioden. Det datoriserade system som redan inrättades för den föregående programperioden, anpassat vid behov, bör kunna fortsätta att användas, såvida inte ny teknik behövs.
(46)  För att programmen ska kunna börja genomföras snabbt bör det vara enkelt att ta över genomförandeformerna, inklusive administrations- och IT‑systemen, från den föregående programperioden, där så är möjligt. Det datoriserade system som redan inrättades för den föregående programperioden, anpassat vid behov, bör kunna fortsätta att användas, såvida inte ny teknik behövs.
Ändring 37
Förslag till förordning
Skäl 48a (nytt)
(48a)  För att främja ändamålsenlig användning av fonderna bör EIB:s stöd vara tillgängligt för alla medlemsstater på deras begäran. Detta kan inbegripa kapacitetsuppbyggnad, stöd till identifiering, utformning och genomförande av projekt samt rådgivning om finansieringsinstrument och investeringsplattformar.
Ändring 38
Förslag till förordning
Skäl 50
(50)  För att säkerställa en lämplig balans mellan ett ändamålsenligt och resurseffektivt genomförande av fonderna och de därmed sammanhängande administrativa kostnaderna och bördorna, bör förvaltningskontrollernas frekvens, omfattning och täckning baseras på en riskbedömning som tar hänsyn till faktorer såsom typen av insatser, stödmottagarna och den risknivå som konstaterats genom tidigare förvaltningskontroller och revisioner.
(50)  För att säkerställa en lämplig balans mellan ett ändamålsenligt och resurseffektivt genomförande av fonderna och de därmed sammanhängande administrativa kostnaderna och bördorna, bör förvaltningskontrollernas frekvens, omfattning och täckning baseras på en riskbedömning som tar hänsyn till faktorer såsom typen av insatser, insatsernas komplexitet och antal, stödmottagarna och den risknivå som konstaterats genom tidigare förvaltningskontroller och revisioner. Förvaltnings- och kontrollåtgärderna för fonderna bör stå i proportion till graden av risk för unionens budget.
Ändring 39
Förslag till förordning
Skäl 58
(58)  Medlemsstaterna bör också förebygga, upptäcka och effektivt beivra eventuella oriktigheter, inklusive bedrägeri som begås av stödmottagarna. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/201318 och förordningarna (Euratom, EG) nr 2185/9619 och nr 2185/9620 får dessutom Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller på plats och inspektioner, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I enlighet med förordning (EU) 2017/193921 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137122 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen. Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder så att alla personer eller enheter som tar emot medel från unionen samarbetar till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, beviljar kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten de rättigheter och den tillgång som krävs och säkerställer att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter. Medlemsstaterna bör rapportera till kommissionen om upptäckta oriktigheter, inklusive bedrägerier, och om uppföljningen av dessa samt om uppföljningen av Olafs utredningar.
(58)  Medlemsstaterna bör också förebygga, upptäcka och effektivt beivra eventuella oriktigheter, inklusive bedrägeri som begås av stödmottagarna. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/201318 och förordningarna (Euratom, EG) nr 2185/9619 och nr 2185/9620 får dessutom Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller på plats och inspektioner, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I enlighet med förordning (EU) 2017/193921 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137122 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen. Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder så att alla personer eller enheter som tar emot medel från unionen samarbetar till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, beviljar kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten de rättigheter och den tillgång som krävs och säkerställer att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter. Medlemsstaterna bör ge en detaljerad rapport till kommissionen om upptäckta oriktigheter, inklusive bedrägerier, och om uppföljningen av dessa samt om uppföljningen av Olafs utredningar. Medlemsstater som inte deltar i det förstärkta EPPO-samarbetet bör rapportera till kommissionen om beslut som har fattats av de nationella åklagarmyndigheterna när oriktigheter påverkar unionens budget.
__________________
__________________
18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).
18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).
19 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).
19 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).
20 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).
20 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).
21 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).
21 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).
22 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).
22 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).
Ändring 40
Förslag till förordning
Skäl 61
(61)  Objektiva kriterier bör fastställas för att avgöra vilka regioner och områden som är berättigade till stöd från fonderna. I detta syfte bör fastställandet av regioner och områden på unionsnivå bygga på det gemensamma klassificeringssystem för regioner som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/200323, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 868/201424.
(61)  Objektiva kriterier bör fastställas för att avgöra vilka regioner och områden som är berättigade till stöd från fonderna. I detta syfte bör fastställandet av regioner och områden på unionsnivå bygga på det gemensamma klassificeringssystem för regioner som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/200323, i dess senaste ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 2016/206624.
__________________
__________________
23 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).
23 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).
24 Kommissionens förordning (EU) nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 241, 13.8.2014, s. 1).
24 Kommissionens förordning (EU) nr 2066/2016 av den 21 november 2016 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 322, 29.11.2016, s. 1).
Ändring 41
Förslag till förordning
Skäl 62
(62)  För att fastställa en lämplig budgetram för Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden, bör kommissionen slå fast den årliga fördelningen av tillgängliga anslag efter medlemsstat inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt tillsammans med en förteckning över stödberättigade regioner, samt anslag för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg). Eftersom medlemsstaternas nationella tilldelning bör fastställas på grundval av de statistiska uppgifter och prognoser som finns tillgängliga 2018 och eftersom prognosen är osäker, bör kommissionen se över samtliga medlemsstaters totala tilldelning 2024 på grundval av de senaste tillgängliga statistiska uppgifterna då och, om det föreligger en sammanlagd avvikelse på mer än ± 5 %, justera tilldelningen för åren 2025–2027, så att resultatet av halvtidsöversynen och den tekniska justeringen avspeglas i programändringarna samtidigt.
(62)  För att fastställa en lämplig budgetram för Eruf, ESF+, EHFF och Sammanhållningsfonden, bör kommissionen slå fast den årliga fördelningen av tillgängliga anslag efter medlemsstat inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt tillsammans med en förteckning över stödberättigade regioner, samt anslag för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg). Eftersom medlemsstaternas nationella tilldelning bör fastställas på grundval av de statistiska uppgifter och prognoser som finns tillgängliga 2018 och eftersom prognosen är osäker, bör kommissionen se över samtliga medlemsstaters totala tilldelning 2024 på grundval av de senaste tillgängliga statistiska uppgifterna då och, om det föreligger en sammanlagd avvikelse på mer än ± 5 %, justera tilldelningen för åren 2025–2027, så att resultatet av halvtidsöversynen och den tekniska justeringen avspeglas i programändringarna samtidigt.
Ändring 42
Förslag till förordning
Skäl 63
(63)  Projekt inom det transeuropeiska transportnätet i enlighet med förordning (EU) [nya FSE-förordningen]25 kommer att fortsätta att finansieras av Sammanhållningsfonden, både genom delad förvaltning och genom direkt genomförande inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Som fortsättning på den framgångsrika strategin under programperioden 2014–2020 bör 10 000 000 000 euro överföras från Sammanhållningsfonden till Fonden för ett sammanlänkat Europa för detta ändamål.
(63)  Projekt inom det transeuropeiska transportnätet i enlighet med förordning (EU) [nya FSE-förordningen]25 kommer att fortsätta att finansieras av Sammanhållningsfonden, både genom delad förvaltning och genom direkt genomförande inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Som fortsättning på den framgångsrika strategin under programperioden 2014–2020 bör 4 000 000 000 euro överföras från Sammanhållningsfonden till Fonden för ett sammanlänkat Europa för detta ändamål.
__________________
__________________
25 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) ... av den… om FSE (EUT L , , s. ).
25 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) ... av den… om FSE (EUT L , , s. ).
Ändring 43
Förslag till förordning
Skäl 64
(64)  En viss del av medlen från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden bör anslås till Europeiska stadsinitiativet, som bör genomföras genom direkt eller indirekt förvaltning av kommissionen.
(64)  En viss del av medlen från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden bör anslås till Europeiska stadsinitiativet, som bör genomföras genom direkt eller indirekt förvaltning av kommissionen. I framtiden bör man ytterligare reflektera över det specifika stöd som ges till missgynnade regioner och samhällen.
Ändring 44
Förslag till förordning
Skäl 65a (nytt)
(65a)   I syfte att bemöta de utmaningar som medelinkomstregioner ställs inför, i enlighet med beskrivningen i den sjunde sammanhållningsrapporten1a (låg tillväxt jämfört med mer utvecklade regioner, men även jämfört med mindre utvecklade regioner, vilket särskilt är ett problem för regioner vars BNP per capita är mellan 90 % och 100 % av genomsnittlig BNP i EU-27), bör ”övergångsregioner” få lämpligt stöd och betraktas som regioner vars BNP per capita är mellan 75 % och 100 % av genomsnittlig BNP i EU-27.
___________________
1a Kommissionens sjunde rapport om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning med titeln ”Min region, mitt Europa, vår framtid: Sjunde rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning” (COM(2017)0583) av den 9 oktober 2017.
Ändring 45
Förslag till förordning
Skäl 66a (nytt)
(66a)  När det gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen kommer vissa regioner och medlemsstater att påverkas mer än andra, på grund av deras geografi, karaktär och/eller omfattning på handelsförbindelser. Det är därför viktigt att finna praktiska lösningar för att även inom ramen för sammanhållningspolitiken möta de utmaningar som de berörda regionerna och medlemsstaterna kommer att ställas inför när Förenade kungariket väl har utträtt. Dessutom kommer man att behöva upprätta ett kontinuerligt samarbete som inkluderar utbyte av information och god praxis mellan de lokala och regionala myndigheter samt medlemsstater som påverkas mest.
Ändring 46
Förslag till förordning
Skäl 67
(67)  Det är nödvändigt att fastställa sammanhållningspolitikens högsta medfinansieringsgrader per regionkategori, för att säkerställa att medfinansieringsprincipen följs genom en lämplig nivå på medlemsstaternas offentliga eller privata stöd. Dessa grader bör återspegla den ekonomiska utvecklingen i regionerna i fråga om BNP per capita i förhållande till genomsnittet för EU-27.
(67)  Det är nödvändigt att fastställa sammanhållningspolitikens högsta medfinansieringsgrader per regionkategori, för att säkerställa att medfinansieringsprincipen följs genom en lämplig nivå på medlemsstaternas offentliga eller privata stöd. Dessa grader bör återspegla den ekonomiska utvecklingen i regionerna i fråga om BNP per capita i förhållande till genomsnittet för EU-27, samtidigt som man ser till att inte försämra hanteringen på grund av att de tilldelas en ny kategori.
Ändring 47
Förslag till förordning
Skäl 69
(69)  Dessutom bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF‑fördraget delegeras till kommissionen med avseende på fastställandet av kriterierna för att avgöra vilka fall av oriktigheter som ska rapporteras, fastställandet av enhetskostnader, enhetsbelopp, schablonbelopp och icke-kostnadsbaserad finansiering för alla medlemsstater samt fastställandet av standardiserade färdiga stickprovsmetoder.
(69)  Dessutom bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF‑fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändrandet av den europeiska uppförandekoden för partnerskap i syfte att anpassa koden till denna förordning, fastställandet av kriterierna för att avgöra vilka fall av oriktigheter som ska rapporteras, fastställandet av enhetskostnader, enhetsbelopp, schablonbelopp och icke-kostnadsbaserad finansiering för alla medlemsstater samt fastställandet av standardiserade färdiga stickprovsmetoder.
Ändring 48
Förslag till förordning
Skäl 70
(70)  Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
(70)  Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga, öppna samråd med alla berörda parter under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 49
Förslag till förordning
Skäl 73
(73)  Målen för denna förordning, nämligen att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen och att fastställa gemensamma finansiella regler för den del av unionens budget som genomförs genom delad förvaltning, kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna på grund av dels skillnaderna i utvecklingsnivå mellan de olika regionerna och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna och de begränsade ekonomiska resurserna i medlemsstaterna och regionerna, dels behovet av en enhetlig ram som omfattar flera unionsfonder under delad förvaltning. Eftersom dessa mål kan uppnås bättre på unionsnivå kan unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EUF-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
(73)  Målen för denna förordning, nämligen att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen och att fastställa gemensamma finansiella regler för den del av unionens budget som genomförs genom delad förvaltning, kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna på grund av dels skillnaderna i utvecklingsnivå mellan de olika regionerna och de särskilda utmaningarna för de minst gynnade regionerna och de begränsade ekonomiska resurserna i medlemsstaterna och regionerna, dels behovet av en enhetlig ram som omfattar flera unionsfonder under delad förvaltning. Eftersom dessa mål kan uppnås bättre på unionsnivå kan unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EUF‑fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a
a)  Finansiella regler för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering (nedan kallade fonderna).
a)  Finansiella regler för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering (nedan kallade fonderna).
Ändring 431
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led b
b)  Gemensamma bestämmelser för Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF.
b)  Gemensamma bestämmelser för Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF, och för Ejflu i enlighet med de bestämmelser som anges i punkt 1a i denna artikel.
Ändring 432
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)
1a.   Avdelning I kapitel I artikel 2 led 4 a, kapitel II artikel 5, avdelning III kapitel II artiklarna 22–28 och avdelning IV kapitel III avsnitt I artiklarna 41–43 ska tillämpas på de stödåtgärder som finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (nedan kallad Ejflu), och avdelning I kapitel I artikel 2 punkt 15–25 samt artikel V kapitel II avsnitt II artiklarna 52–56 ska tillämpas på de finansieringsinstrument som avses i artikel 74 i förordning (EU) nr [...] (förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken) och som får stöd från Ejflu.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 2 –led 1
1.  relevanta landsspecifika rekommendationer: rådets rekommendationer som antas i enlighet med artiklarna 121.2 och 148.4 i EUF-fördraget, om strukturella utmaningar som bör hanteras genom fleråriga investeringar inom tillämpningsområdet för fonderna såsom det anges i de fondspecifika förordningarna, samt relevanta rekommendationer som antas i enlighet med artikel [XX] i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [number of the new Energy Union Governance Regulation].
1.  relevanta landsspecifika rekommendationer: rådets rekommendationer som antas i enlighet med artiklarna 121.2, 121.4 och 148.4 i EUF-fördraget, om strukturella utmaningar som bör hanteras genom fleråriga investeringar inom tillämpningsområdet för fonderna såsom det anges i de fondspecifika förordningarna, samt relevanta rekommendationer som antas i enlighet med artikel [XX] i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [number of the new Energy Union Governance Regulation].
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1a (nytt)
1a.   nödvändigt villkor: ett konkret och exakt definierat villkor som har ett verkligt samband med en direkt inverkan på det faktiska och effektiva uppnåendet av ett specifikt mål för programmet.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4a (nytt)
4a.  ”program”: när det gäller Ejflu avses de strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken som omnämns i förordning (EU) [...] om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 2 –led 8 – led c
c)  när det gäller statliga stödordningar avses det företag som tar emot stödet, och
c)  när det gäller statliga stödordningar avses det organ respektive det företag som tar emot stödet, förutom i de fall där stödet per företag är högst 200 000 euro, då den berörda medlemsstaten får besluta att stödmottagaren är det organ som beviljar stödet, utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens förordningar (EU) nr 1407/20131a, nr 1408/20131b och nr 717/20141c, och
__________________
1a EUT L 352, 24.12.2013, s. 1.
1b EUT L 352, 24.12.2013, s. 9.
1c EUT L 190, 28.6.2014, s. 45.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 2 –led 9
9.  småprojektsfond: en insats inom ett Interregprogram för att välja ut och genomföra projekt av begränsad finansiell volym.
9.  småprojektsfond: en insats inom ett Interregprogram för att välja ut och genomföra projekt för bland annat kontakter mellan människor av begränsad finansiell volym.
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 2 –led 21
21.  särskild fond: en fond som inrättats av en förvaltande myndighet eller en holdingfond för att tillhandahålla finansiella produkter till slutmottagare.
21.  särskild fond: en fond som inrättats av en förvaltande myndighet eller en holdingfond genom vilken de kan tillhandahålla finansiella produkter till slutmottagare.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 36a (nytt)
36a.  energieffektivitet först: prioritering inom all energiplanering och energipolitik, och alla investeringsbeslut, av åtgärder för att efterfrågan på och utbudet av energi ska bli mer effektivt.
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 2 –led 37
37.  klimatsäkring: ett förfarande för att säkerställa att infrastruktur tål negativa klimateffekter i enlighet med nationella bestämmelser och riktlinjer, om sådana finns, eller internationellt erkända standarder.
37.  klimatsäkring: ett förfarande för att säkerställa att infrastruktur tål negativa klimateffekter i enlighet med internationellt erkända standarder eller nationella bestämmelser och riktlinjer, om sådana finns, att investeringar i infrastruktur sker i enlighet med principen om energieffektivitet först och att man väljer specifika metoder för att minska utsläppen och fasa ut fossila bränslen.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 37a (nytt)
37a.  EIB: Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden eller dotterbolag till Europeiska investeringsbanken.
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a
a)  Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling.
a)  Ett mer konkurrenskraftigt och smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling och stärkta små och medelstora företag.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b
b)  Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering.
b)  En grönare, koldioxidsnål övergång på väg mot en ekonomi med noll nettoutsläpp och ett motståndskraftigare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, begräsning av klimatförändringar, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c
c)  Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-konnektivitet.
c)  Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad rörlighet, inklusive smart och hållbar mobilitet, och regional IKT-konnektivitet.
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d
d)  Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter.
d)  Ett mer socialt och inkluderande Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e
e)  Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden och lokala initiativ.
e)  Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av alla regioner, områden och lokala initiativ.
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3
3.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla information om stödet till miljö- och klimatmålen, med en metod som bygger på interventionstyperna för varje fond. Metoden innebär att stödet viktas för att avspegla i vilken omfattning det bidrar till miljö- och klimatmålen. När det gäller Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden ska viktningen knytas till dimensioner och koder för de interventionstyper som fastställs i bilaga I.
3.  Medlemsstaterna ska säkerställa klimatsäkring inom relevanta insatser genom hela planerings- och genomförandeprocessen och tillhandahålla information om stödet till miljö- och klimatmålen, med en metod som bygger på interventionstyperna för varje fond. Metoden innebär att stödet viktas för att avspegla i vilken omfattning det bidrar till miljö- och klimatmålen. När det gäller Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden ska viktningen knytas till dimensioner och koder för de interventionstyper som fastställs i bilaga I.
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4
4.  Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa samordningen, komplementariteten och samstämmigheten mellan fonderna och andra unionsinstrument, t.ex. reformstödsprogrammet, inklusive reformverktyget och instrumentet för tekniskt stöd. De ska optimera samordningsmekanismer för de ansvariga, för att undvika dubbelarbete vid programplaneringen och genomförandet.
4.  I enlighet med deras respektive ansvarsområden och i linje med subsidiaritetsprincipen och principen om flernivåstyre, ska medlemsstaterna och kommissionen säkerställa samordningen, komplementariteten och samstämmigheten mellan fonderna och andra unionsinstrument, t.ex. reformstödsprogrammet, inklusive reformverktyget och instrumentet för tekniskt stöd. De ska optimera samordningsmekanismer för de ansvariga, i syfte att undvika dubbelarbete vid programplaneringen och genomförandet.
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4a (ny)
4a.   Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa att relevanta regler om statligt stöd följs.
Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna och kommissionen ska genomföra den del av unionens budget som tilldelats fonderna inom ramen för delad förvaltning i enlighet med artikel [63] i förordning (EU, Euratom) [number of the new financial regulation] (budgetförordningen).
1.  Medlemsstaterna, i överensstämmelse med deras institutionella och rättsliga ram, och kommissionen ska genomföra den del av unionens budget som tilldelats fonderna inom ramen för delad förvaltning i enlighet med artikel [63] i förordning (EU, Euratom) [number of the new financial regulation] (budgetförordningen).
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2
2.  Kommissionen ska dock använda de stödbelopp från Sammanhållningsfonden som förs över till Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), Europeiska stadsinitiativet och interregionala innovationsinvesteringar, de stödbelopp som förs över från ESF+ till transnationellt samarbete samt bidragsbelopp till InvestEU37 och tekniskt stöd på kommissionens initiativ inom ramen för direkt eller indirekt förvaltning i enlighet med [artikel 62.1 a och c] i budgetförordningen.
2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1.2 ska kommissionen använda de stödbelopp från Sammanhållningsfonden som förs över till Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), Europeiska stadsinitiativet och interregionala innovationsinvesteringar, de stödbelopp som förs över från ESF+ till transnationellt samarbete samt bidragsbelopp till InvestEU37 och tekniskt stöd på kommissionens initiativ inom ramen för direkt eller indirekt förvaltning i enlighet med [artikel 62.1 a och c] i budgetförordningen.
_________________
_________________
37 Förordning (EU) [...] av den […] (EUT L […], […], s. […]).
37 Förordning (EU) [...] av den […] (EUT L […], […], s. […]).
Ändring 73
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3
3.  Kommissionen får genomföra samarbetet mellan de yttersta randområdena inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) inom ramen för indirekt förvaltning.
3.  Kommissionen får, efter godkännande av den berörda medlemsstaten och regionen, genomföra samarbetet mellan de yttersta randområdena inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) inom ramen för indirekt förvaltning.
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen
1.  Varje medlemsstat ska få till stånd ett partnerskap med behöriga regionala och lokala myndigheter. Åtminstone följande parter ska ingå:
1.  För partnerskapsöverenskommelsen och för varje program ska varje medlemsstat i enlighet med sin institutionella och rättsliga ram organisera ett fullständigt och effektivt partnerskap. Åtminstone följande parter ska ingå:
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a
a)  kommuner och andra myndigheter,
a)  kommuner och regionala, lokala och andra myndigheter,
Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c
c)  relevanta organ som företräder civilsamhället, miljöorganisationer samt organ som främjar social inkludering, grundläggande rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, jämställdhet och icke-diskriminering.
c)  relevanta organ som företräder civilsamhället, t.ex. miljöorganisationer , icke-statliga organisationer samt organ som främjar social inkludering, grundläggande rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, jämställdhet och icke-diskriminering.
Ändring 77
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ca (nytt)
ca)   forskningsinstitutioner och universitet, i tillämpliga fall.
Ändringar 78 och 459
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
2.  Enligt principen om flernivåstyre ska medlemsstaten låta de parterna delta i utarbetandet av partnerskapsöverenskommelserna och vid utformningen och genomförandet av programmen, bland annat genom att delta i övervakningskommittéerna i enlighet med artikel 34.
2.  Enligt principen om flernivåstyre och med en nedifrån och upp-strategi ska medlemsstaten låta de parterna delta i utarbetandet av partnerskapsöverenskommelserna och vid utformningen, genomförandet och utvärderingen av programmen, bland annat genom att delta i övervakningskommittéerna i enlighet med artikel 34. I detta sammanhang ska medlemsstaterna avsätta en lämplig procentandel av medlen från fonden för uppbyggnad av administrativ kapacitet hos arbetsmarknadens parter och organisationer i det civila samhället. När det rör sig om gränsöverskridande program ska de berörda medlemsstaterna ta med parterna från samtliga deltagande medlemsstater.
Ändring 79
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
3.  Arbetet med att organisera och genomföra partnerskap ska utföras i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/201438.
3.  Arbetet med att organisera och genomföra partnerskap ska utföras i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/201438. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 107 med avseende på ändringar av delegerad förordning (EU) 240/2014 för att anpassa den delegerade förordningen till denna förordning.
_________________
_________________
38 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014 av den 7 januari 2014 om den europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EUT L 74, 14.3.2014, s. 1).
38 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014 av den 7 januari 2014 om den europeiska uppförandekoden för partnerskap inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (EUT L 74, 14.3.2014, s. 1).
Ändring 80
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4
4.  Minst en gång om året ska kommissionen samråda med de organisationer som företräder parterna på unionsnivå om genomförandet av programmen.
4.  Minst en gång om året ska kommissionen samråda med de organisationer som företräder parterna på unionsnivå om genomförandet av programmen, och rapportera om resultatet till Europaparlamentet och rådet.
Ändring 81
Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)
Artikel 6a
Övergripande principer
1.   Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa respekt för de grundläggande rättigheterna och efterlevnad av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna vid användningen av fonderna.
2.   Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet mellan könen, jämställdhetsintegrering och integration av jämställdhetsperspektivet genomgående beaktas och främjas vid utformning och genomförande av program, inbegripet vad gäller övervakning, rapportering och utvärdering.
3.   Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning i samband med utformning, genomförande, övervakning, rapportering och utvärdering av programmen. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska särskilt beaktas under utformningen och genomförandet av programmen.
4.   Målen för fonderna ska eftersträvas i linje med principen om hållbar utveckling och med unionens mål att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet och bekämpa klimatförändringarna med hänsyn tagen till principen om att förorenaren betalar i enlighet med artiklarna 191.1 och 191.2 i EUF-fördraget.
Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att miljöskyddskrav, resurseffektivitet, principen om energieffektivitet först, en socialt rättvis energiövergång, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, biologisk mångfald, motståndskraft mot katastrofer samt riskförebyggande och riskhantering främjas i samband med utarbetande och genomförande av partnerskapsöverenskommelser och program. De ska ha som mål att undvika investeringar kopplade till produktion, bearbetning, distribution, lagring och förbränning av fossila bränslen.
Ändring 82
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
1.  Varje medlemsstat ska utarbeta en partnerskapsöverenskommelse med arrangemang för hur fonderna ska kunna användas på ett effektivt sätt för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2027.
1.  Varje medlemsstat ska utarbeta en partnerskapsöverenskommelse med arrangemang för hur fonderna ska kunna användas på ett effektivt sätt för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2027. Ett sådant partnerskapsavtal ska utarbetas i enlighet med den uppförandekod som infördes genom kommissionens delegerade förordning (EG) nr 240/2014.
Ändring 83
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
2.  Medlemsstaten ska lämna in partnerskapsöverenskommelse till kommissionen innan eller samtidigt som den lämnar in det första programmet.
2.  Medlemsstaten ska lämna in partnerskapsöverenskommelse till kommissionen innan eller samtidigt som den lämnar in det första programmet, men senast den 30 april 2021.
Ändring 84
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3
3.  Partnerskapsöverenskommelsen får lämnas in tillsammans med relevant årligt nationellt reformprogram.
3.  Partnerskapsöverenskommelsen får lämnas in tillsammans med relevant årligt nationellt reformprogram och den nationella energi- och klimatplanen.
Ändring 85
Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led a
a)  De valda politiska målen, med uppgift om vilka fonder och program som ska användas för att uppnå dessa mål och en motivering för detta, samt i tillämpliga fall en motivering för varför man valt att använda InvestEU:s genomförandemodell, med beaktande av relevanta landsspecifika rekommendationer.
a)  De valda politiska målen, med uppgift om vilka fonder och program som ska användas för att uppnå dessa mål och en motivering för detta, med beaktande och uppräkning av relevanta landsspecifika rekommendationer samt regionala utmaningar.
Ändring 86
Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led b – led i
i)  En sammanfattning av strategivalen och av de viktigaste resultaten som förväntas för var och en av fonderna, inklusive, i tillämpliga fall, genom användning av InvestEU.
i)  En sammanfattning av strategivalen och av de viktigaste resultaten som förväntas för var och en av fonderna.
Ändring 87
Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led b – led ii
ii)  Samordning, avgränsning och komplementaritet mellan fonderna och, om lämpligt, samordning mellan nationella och regionala program.
ii)  Samordning, avgränsning och komplementaritet mellan fonderna och, om lämpligt, samordning mellan nationella och regionala program, i synnerhet när det gäller de strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken som omnämns i förordning (EU) [...] om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.
Ändring 88
Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led b – led iii
iii)  Komplementaritet mellan fonderna och andra unionsinstrument, inklusive Lifes strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt.
iii)  Komplementaritet och synergieffekter mellan fonderna och andra unionsinstrument, inklusive Lifes strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt och, i tillämpliga fall, projekt som finansieras genom Horisont Europa.
Ändring 89
Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led b – led iiia (nytt)
iiia)   Resultat i förhållande till mål, strategier och åtgärder inom ramen för de nationella energi- och klimatplanerna.
Ändring 90
Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led c
c)  Det preliminära anslaget från var och en av fonderna, uppdelat per politiskt mål på nationell nivå, med beaktande av de fondspecifika bestämmelserna om tematisk koncentration.
c)  Det preliminära anslaget från var och en av fonderna, uppdelat per politiskt mål på nationell och i tillämpliga fall regional nivå, med beaktande av de fondspecifika bestämmelserna om tematisk koncentration
Ändring 91
Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led d
d)  I relevanta fall, fördelningen av medel per regionkategori enligt artikel 102.2, och de anslagsbelopp som föreslås ska föras över mellan regionkategorierna i enlighet med artikel 105.
d)  Fördelningen av medel per regionkategori enligt artikel 102.2, och de anslagsbelopp som föreslås ska föras över mellan regionkategorierna i enlighet med artikel 105.
Ändring 92
Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led e
e)  De belopp som ska ges som bidrag till InvestEU, per fond och per regionkategori.
utgår
Ändring 93
Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led g
g)  En sammanfattning av de åtgärder som berörd medlemsstat ska vidta för att stärka sin administrativa kapacitet att genomföra fonderna.
g)  En sammanfattning av de åtgärder som berörd medlemsstat ska vidta för att stärka sin administrativa kapacitet att genomföra fonderna och dess förvaltning och kontrollsystem.
Ändring 94
Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led ga (nytt)
ga)   Där så är relevant, ett integrerat tillvägagångssätt för att ta itu med demografiska utmaningar och/eller särskilda behov i regioner och områden.
Ändring 95
Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led gb (nytt)
gb)   En kommunikations- och synlighetsstrategi.
Ändring 96
Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)
EIB kan, på medlemsstaternas begäran, delta i utarbetandet av partnerskapsöverenskommelsen samt i förberedelserna av insatserna, finansieringsinstrument och offentlig-privata partnerskap.
Ändring 97
Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 2
Avseende målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska partnerskapsöverenskommelsen endast innehålla en förteckning över planerade program.
Avseende målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska partnerskapsöverenskommelsen endast innehålla en förteckning över planerade program och gränsöverskridande investeringsbehov i den berörda medlemsstaten.
Ändring 98
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
1.  Kommissionen ska bedöma partnerskapsöverenskommelsen och dess överensstämmelse med den här förordningen och med de fondspecifika bestämmelserna. Vid sin bedömning ska kommissionen särskilt beakta relevanta landsspecifika rekommendationer.
1.  Kommissionen ska bedöma partnerskapsöverenskommelsen och dess överensstämmelse med den här förordningen och med de fondspecifika bestämmelserna. Vid sin bedömning ska kommissionen särskilt beakta bestämmelserna i artikel 4 och 6 i relevanta landsspecifika rekommendationer, samt de åtgärder som är kopplade till integrerade nationella energi- och klimatplaner samt hur dessa hanteras.
Ändring 99
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
2.  Kommissionen får framföra sina synpunkter inom tre månader efter det att medlemsstaten har lämnat in partnerskapsöverenskommelsen.
2.  Kommissionen får framföra sina synpunkter inom två månader efter det att medlemsstaten har lämnat in partnerskapsöverenskommelsen.
Ändring 100
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3
3.  Medlemsstaten ska se över partnerskapsöverenskommelsen med beaktande av kommissionens synpunkter.
3.  Medlemsstaten ska se över partnerskapsöverenskommelsen med beaktande av kommissionens synpunkter inom en månad efter att de har lämnats in.
Ändring 101
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4
4.  Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om godkännande av partnerskapsöverenskommelsen senast fyra månader efter den dag då den partnerskapsöverenskommelsen lämnades in av den berörda medlemsstaten. Partnerskapsöverenskommelsen ska inte ändras.
4.  Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om godkännande av partnerskapsöverenskommelsen senast fyra månader efter den dag då den partnerskapsöverenskommelsen lämnades in av den berörda medlemsstaten för första gången. Partnerskapsöverenskommelsen ska inte ändras.
Ändring 428
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna får, antingen i partnerskapsöverenskommelsen eller i en begäran om ändring av ett program, anslå det belopp från Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF som ska ges i bidrag till InvestEU och genomföras i form av budgetgarantier. Det belopp som ska lämnas i bidrag till InvestEU får inte överstiga 5 % av den totala tilldelningen för varje fond, utom i vederbörligen motiverade fall. Sådana bidrag ska inte utgöra överföring av medel i enlighet med artikel 21.
1.  Från den 1 januari 2023 får medlemsstaterna, efter godkännande av de berörda förvaltande myndigheterna och i en begäran om ändring av ett program, anslå det belopp på upp till 2 % från Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och EHFF som ska ges i bidrag till InvestEU och genomföras i form av budgetgarantier. Upp till % av den totala tilldelningen för varje fond kan dessutom tilldelas InvestEU inom ramen för halvtidsöversynen. Sådana bidrag ska finnas tillgängliga för investeringar i enlighet med målen i sammanhållningspolitiken och inom samma regionkategori som de ursprungliga fonderna riktade sig till. När ett belopp från Eruf, ESF+ eller Sammanhållningsfonden anslås till InvestEU bör de nödvändiga villkor som beskrivs i artikel 11 och bilagorna III och IV i denna förordning gälla. Endast medel för de kommande kalenderåren får anslås.
Ändring 103
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2
2.   I partnerskapsöverenskommelsen får medel från innevarande och kommande kalender anslås. I en begäran om ändring av ett program får endast medel från kommande budgetår anslås.
utgår
Ändring 104
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3
3.  Det belopp som avses i punkt 1 ska avsättas för den del av EU-garantin som ingår i medlemsstatens avdelning.
3.  Det belopp som avses i punkt 1 ska avsättas för den del av EU-garantin som ingår i respektive medlemsstats avdelning.
Ändring 105
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1
Om en överenskommelse om medverkan enligt artikel [9] i [InvestEU-förordningen] inte har ingåtts den 31 december 2021 för ett belopp som avses i punkt 1 och som anslagits i partnerskapsöverenskommelsen ska medlemsstaten lämna in en ansökan om ändring av programmet eller programmen för att använda motsvarande belopp.
Om en överenskommelse om medverkan enligt artikel [9] i [InvestEU-förordningen] inte har ingåtts den 31 december 2023 för ett belopp som avses i punkt 1 ska medlemsstaten lämna in en ansökan om ändring av programmet eller programmen för att använda motsvarande belopp.
Ändring 106
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2
Överenskommelsen om medverkan för ett belopp som avses i punkt 1 och som anslagits i en ansökan om ändring av ett program ska ingås samtidigt som beslutet om ändring av programmet antas.
Överenskommelsen om medverkan för ett belopp som avses i punkt 1 och som anslagits i en ansökan om ändring av ett program ska ingås, eller ändras, beroende på omständigheterna, samtidigt som beslutet om ändring av programmet antas.
Ändring 107
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5
5.  Om ett garantiavtal enligt artikel [9] i [InvestEU-förordningen] inte har ingåtts inom nio månader efter det att överenskommelsen om medverkan har godkänts ska de belopp som betalats till den gemensamma avsättningsfonden föras tillbaka till programmet eller programmen och medlemsstaten ska ansöka om en motsvarande programändring.
5.  Om ett garantiavtal enligt artikel [9] i [InvestEU-förordningen] inte har ingåtts inom nio månader efter det att överenskommelsen om medverkan har godkänts ska de belopp som betalats till den gemensamma avsättningsfonden föras tillbaka till ursprungsprogrammet eller ursprungsprogrammen och medlemsstaten ska ansöka om en motsvarande programändring. I detta särskilda fall kan medel från de föregående kalenderåren ändras, under förutsättning att åtagandena ännu inte har genomförts.
Ändring 108
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7
7.  Medel som genererats av eller som kan härledas från belopp som anslagits till InvestEU och som genomförts i form av budgetgarantier ska göras tillgängliga för medlemsstaten och de ska användas till stöd inom samma mål i form av finansieringsinstrument.
7.  Medel som genererats av eller som kan härledas från belopp som anslagits till InvestEU och som genomförts i form av budgetgarantier ska göras tillgängliga för medlemsstaten och den lokala eller regionala myndighet som berörs av anslaget, och de ska användas till stöd inom samma mål i form av finansieringsinstrument.
Ändring 109
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1
För varje särskilt mål fastställs i den här förordningen vilka förutsättningar som måste föreligga för att målet ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt (nedan kallade nödvändiga villkor).
För varje särskilt mål fastställs i den här förordningen vilka förutsättningar som måste föreligga för att målet ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt och effektivt sätt (nedan kallade nödvändiga villkor). Genomförandevillkoren ska gälla i den utsträckning som de bidrar till att nå programmets särskilda mål.
Ändring 110
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
2.  När medlemsstaten utarbetar ett program eller inför ett nytt särskilt mål i samband med en ändring av ett program ska den bedöma om de nödvändiga villkoren som är kopplade till det särskilda målet är uppfyllda. Ett nödvändigt villkor är uppfyllt om alla relevanta kriterier är uppfyllda. Medlemsstaten ska i varje program eller ändring av program ange vilka nödvändiga villkor som är uppfyllda och vilka som inte är det, och när den anser att ett nödvändigt villkor är uppfyllt ska den också motivera varför.
2.  När medlemsstaten utarbetar ett program eller inför ett nytt särskilt mål i samband med en ändring av ett program ska den bedöma om de nödvändiga villkoren som är kopplade till det särskilda målet är uppfyllda. Ett nödvändigt villkor är uppfyllt om alla relevanta kriterier är uppfyllda. Medlemsstaten ska i varje program eller ändring av program ange vilka nödvändiga villkor som är uppfyllda och vilka som inte är det, och när den anser att ett nödvändigt villkor är uppfyllt ska den också motivera varför. På begäran av medlemsstaten kan EIB bidra till bedömningen av vilka åtgärder som krävs för att uppfylla de nödvändiga villkoren.
Ändring 111
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 1
Kommissionen ska inom tre månader efter det att den mottagit den information som avses i punkt 3 göra en bedömning och informera medlemsstaten om den håller med om att det nödvändiga villkoret är uppfyllt.
Kommissionen ska inom två månader efter det att den mottagit den information som avses i punkt 3 göra en bedömning och informera medlemsstaten om den håller med om att det nödvändiga villkoret är uppfyllt.
Ändring 112
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 2
Om kommissionen inte håller med om medlemsstatens bedömning ska den informera medlemsstaten om detta och ge medlemsstaten möjlighet att lämna synpunkter inom en månad.
Om kommissionen inte håller med om medlemsstatens bedömning ska den informera medlemsstaten om detta och ge medlemsstaten möjlighet att lämna synpunkter inom högst två månader
Ändring 113
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1
Utgifter för insatser som är kopplade till det särskilda målet kan inte tas med i betalningsansökningar förrän kommissionen har informerat medlemsstaten om att det nödvändiga villkoret är uppfyllt enligt punkt 4.
Utgifter för insatser som är kopplade till det särskilda målet kan tas med i betalningsansökningar innan kommissionen har informerat medlemsstaten om att det nödvändiga villkoret är uppfyllt enligt punkt 4, utan att det påverkar innehållandet av själva ersättningen fram till dess att villkoret är uppfyllt.
Ändring 115
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1
Medlemsstaten ska fastställa en prestationsram som gör det möjligt att övervaka, rapportera om och utvärdera programprestationerna under genomförandet och bidra till att mäta fondernas övergripande prestation.
Medlemsstaten ska, i tillämpliga fall i samarbete med lokala och regionala myndigheter, fastställa en prestationsram som gör det möjligt att övervaka, rapportera om och utvärdera programprestationerna under genomförandet och bidra till att mäta fondernas övergripande prestation.
Ändring 116
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2
2.  Delmål och mål ska fastställas för varje särskilt mål inom ett program, med undantag för tekniskt stöd och för det särskilda målet för materiell fattigdom som fastställs i artikel [4 c vii] i ESF+-förordningen.
2.  Delmål och mål ska fastställas för varje särskilt mål inom ett program, med undantag för tekniskt stöd och för det särskilda målet för materiell fattigdom som fastställs i artikel [4.1 (xi)] i ESF+-förordningen.
Ändring 117
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen
1.  När det gäller program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden ska medlemsstaten se över varje program, med beaktande av följande:
1.  När det gäller program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden ska medlemsstaten och relevanta förvaltande myndigheter se över varje program, med beaktande av följande:
Ändring 118
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a
a)  De utmaningar som identifieras i de relevanta landsspecifika rekommendationer som antas 2024.
a)  Nya utmaningar som identifieras i de relevanta landsspecifika rekommendationer som antas 2024 och i relevanta fall de mål som identifierats i genomförandet av de integrerade nationella klimat- och energiplanerna.
Ändring 119
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b
b)  Den socioekonomiska situationen i berörd medlemsstat eller region.
b)  Den socioekonomiska situationen i berörd medlemsstat eller region, inklusive läget för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och territoriella behov i syfte att minska skillnader samt ekonomiska och sociala ojämlikheter.
Ändring 120
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led da (nytt)
da)  Alla större finansiella, ekonomiska och sociala utvecklingar som kräver anpassning av programmen, däribland effekterna av symmetriska och asymmetriska chocker i medlemsstaterna och deras regioner.
Ändring 121
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1
Medlemsstaten ska senast den 31 mars 2025 lämna in en ansökan till kommissionen om ändring av varje program i enlighet med artikel 19.1. Medlemsstaten ska motivera ändringen på grundval av de element som anges i punkt 1.
I enlighet med resultatet av översynen ska medlemsstaten senast den 31 mars 2025 lämna in en ansökan till kommissionen om ändring av varje program i enlighet med artikel 19.1 eller meddela att ingen ändring begärs. Medlemsstaten ska motivera ändringen på grundval av de element som anges i punkt 1 eller, i tillämpliga fall, ange skäl för att inte begära någon ändring av programmet.
Ändring 122
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2 – led a
a)  Tilldelade medel per prioritering, inklusive beloppen för 2026 och 2027.
a)  Reviderad ursprunglig tilldelning per prioritering, inklusive beloppen för 2026 och 2027.
Ändring 123
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2 – led ba (nytt)
ba)   De belopp som ska ges som bidrag till InvestEU per fond och per regionkategori, i tillämpliga fall.
Ändring 124
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)
3a.   Kommissionen ska, senast den 31 mars 2026, anta en rapport som innehåller en sammanfattning av resultaten av den översyn som avses i punkterna 1 och 2. Kommissionen ska delge rapporten till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.
Ändringar 425/rev, 444/rev, 448 och 469
Förslag till förordning
Artikel 15
[...]
utgår
Ändring 140
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska utarbeta program för att genomföra fonderna under perioden 1 januari 202131 december 2027.
1.  Medlemsstaterna ska i samarbete med de partner som avses i artikel 6 utarbeta program för att genomföra fonderna under perioden 1 januari 2021-31 december 2027.
Ändring 141
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1
Ett program ska bestå av prioriteringar. Varje program ska motsvara ett politiskt mål eller tekniskt stöd. En prioritering som motsvarar ett politiskt mål ska bestå av en eller flera särskilda mål. Flera prioriteringar kan motsvara samma politiska mål.
Ett program ska bestå av prioriteringar. Varje program ska motsvara ett eller flera politiska mål eller tekniskt stöd. En prioritering som motsvarar ett politiskt mål ska bestå av en eller flera särskilda mål. Flera prioriteringar kan motsvara samma politiska mål.
Ändring 142
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led a – led i
i)  ekonomiska, sociala och territoriella skillnader, utom för program som får stöd från EHFF,
i)  ekonomiska, sociala och territoriella skillnader, samt ojämlikheter, utom för program som får stöd från EHFF,
Ändring 143
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led a – led ii
ii)  marknadsmisslyckanden, investeringsbehov och komplementaritet med andra former av stöd,
ii)  marknadsmisslyckanden, investeringsbehov, komplementaritet och synergieffekter med andra former av stöd,
Ändring 144
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led a – led iii
iii)  utmaningar som identifieras i relevanta landsspecifika rekommendationer och andra relevanta rekommendationer från unionen till medlemsstaten,
iii)  utmaningar som identifieras i de relevanta landsspecifika rekommendationerna,
Ändring 145
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led a – led iv
iv)  utmaningar i fråga om administrativ kapacitet och styrning,
iv)  utmaningar i fråga om administrativ kapacitet och styrning samt förenklingsåtgärder,
Ändring 146
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led a – led iva (nytt)
iva)   en integrerad strategi för att vid behov åtgärda demografiska utmaningar,
Ändring 147
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led a – led via (nytt)
via)   utmaningar och relaterade mål som identifieras i nationella energi- och klimatplaner och i den europeiska pelaren för sociala rättigheter,
Ändring 148
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led a – led vii
vii)  för program som får stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering, framsteg när det gäller att genomföra relevanta delar av unionens regelverk och handlingsplaner.
vii)  för program som får stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering, framsteg när det gäller att genomföra relevanta delar av unionens regelverk och handlingsplaner samt fastställda brister.
Ändring 149
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led d – led i
i)  relaterade typer av åtgärder, inklusive en förteckning över planerade insatser av strategisk betydelse och deras förväntade bidrag till dessa särskilda mål och till de makroregionala strategierna och havsområdesstrategierna, i tillämpliga fall,
i)  relaterade typer av åtgärder, inklusive en vägledande förteckning och tidplan över planerade insatser av strategisk betydelse och deras förväntade bidrag till dessa särskilda mål och till de makroregionala strategierna och havsområdesstrategierna, i tillämpliga fall,
Ändring 150
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led d – led iiia (nytt)
iiia)   åtgärder för säkerställande av jämställdhet, inkludering och icke-diskriminering,
Ändring 151
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led d – led v
v)  interregionala och transnationella åtgärder, där stödmottagarna finns i minst en annan medlemsstat,
v)  interregionala, gränsöverskridande och transnationella åtgärder, där stödmottagarna finns i minst en annan medlemsstat,
Ändring 152
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led d – led va (nytt)
va)   investeringarnas hållbarhet,
Ändring 153
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led d – led viia (nytt)
viia)   En beskrivning av hur komplementaritet och synergier med andra fonder och instrument kommer att eftersträvas.
Ändring 154
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led i
i)  Det tillvägagångssätt som planeras för att informera om och göra programmet synligt, genom att fastställa programmets mål, målgrupper, kommunikationskanaler, användning av sociala medier, planerad budget och relevanta indikatorer för övervakning och utvärdering.
i)  Det tillvägagångssätt som planeras för att informera om och göra programmet synligt, genom att fastställa programmets mål, målgrupper, kommunikationskanaler, användning av sociala medier där så är lämpligt samt en planerad budget och relevanta indikatorer för övervakning och utvärdering,
Ändring 155
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1 – led j
j)  Förvaltande myndighet, revisionsmyndighet och organ tar emot betalningar från kommissionen.
j)  Förvaltande myndighet, revisionsmyndighet, den myndighet som ansvarar för redovisningsfunktionen enligt artikel 70 och organ tar emot betalningar från kommissionen.
Ändring 156
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2
Led c och d i den här punkten ska inte gälla för det särskilda mål som anges i artikel [4 c vii)] i ESF+-förordningen.
Led c och d i den här punkten ska inte gälla för det särskilda mål som anges i artikel [4.1 (xi)] i ESF+-förordningen.
Ändring 157
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)
En miljörapport som innehåller relevant information om miljöpåverkan i enlighet med direktiv 2001/42/EG ska bifogas programmet, med hänsyn tagen till att klimatförändringarna måste bekämpas.
Ändring 158
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6
6.  För de Eruf-, ESF+ och Sammanhållningsfondsprogram som lämnats in i enlighet med artikel 16 ska den tabell som avses i punkt 3 f ii innehålla beloppen endast för åren 2021–2025.
6.  För de Eruf-, ESF+ och Sammanhållningsfondsprogram som lämnats in i enlighet med artikel 16 ska den tabell som avses i punkt 3 f ii innehålla beloppen för åren 2021–2027.
Ändring 160
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1
1.  Kommissionen ska bedöma programmet och dess överensstämmelse med den här förordningen och med de fondspecifika förordningarna, samt samstämmigheten med partnerskapsöverenskommelsen. Vid sin bedömning ska kommissionen särskilt beakta relevanta landsspecifika rekommendationer.
1.  Kommissionen ska bedöma programmet och dess överensstämmelse med den här förordningen och med de fondspecifika förordningarna, samt samstämmigheten med partnerskapsöverenskommelsen. Vid sin bedömning ska kommissionen särskilt beakta relevanta landsspecifika rekommendationer och relevanta utmaningar som konstateras vid genomförandet av de integrerade nationella klimat- och energiplanerna och inom den europeiska pelaren för sociala rättigheter, samt hur dessa har hanterats.
Ändring 161
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
2.  Kommissionen får framföra sina synpunkter inom tre månader efter det att medlemsstaten har lämnat in programmet.
2.  Kommissionen får framföra sina synpunkter inom två månader efter det att medlemsstaten har lämnat in programmet.
Ändring 162
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
3.  Medlemsstaten ska se över programmet med beaktande av kommissionens synpunkter.
3.  Medlemsstaten ska se över programmet med beaktande av kommissionens synpunkter inom två månader efter att de har lämnats in.
Ändring 163
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4
4.  Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om godkännande av programmet senast sex månader efter den dag då programmet lämnades in av medlemsstaten.
4.  Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om godkännande av programmet senast fem månader efter den dag då programmet lämnades in av medlemsstaten för första gången.
Ändring 164
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2
2.  Kommissionen ska bedöma ändringen och hur den följer den här förordningen och de fondspecifika förordningarna, inklusive kraven på nationell nivå, och den får lämna synpunkter inom tre månader från inlämningen av det ändrade programmet.
2.  Kommissionen ska bedöma ändringen och hur den följer den här förordningen och de fondspecifika förordningarna, inklusive kraven på nationell nivå, och den får lämna synpunkter inom två månader från inlämningen av det ändrade programmet.
Ändring 165
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3
3.  Medlemsstaten ska se över det ändrade programmet med beaktande av kommissionens synpunkter.
3.  Medlemsstaten ska se över det ändrade programmet med beaktande av kommissionens synpunkter inom två månader efter att de har lämnats in.
Ändring 166
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4
4.  Kommissionen ska godkänna ändringen av programmet inom sex månader efter det att det lämnats in av medlemsstaten.
4.  Kommissionen ska godkänna ändringen av programmet inom tre månader efter det att det lämnats in av medlemsstaten.
Ändring 167
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1
Medlemsstaten får under programperioden föra över högst 5 % av den ursprungliga tilldelningen för en prioritering, men inte mer än 3 % av programbudgeten, till en annan prioritering för samma fond inom samma program. För program som får stöd från Eruf och ESF+ får överföring göras endast av anslagen för samma regionkategori.
Medlemsstaten får under programperioden föra över högst 7 % av den ursprungliga tilldelningen för en prioritering, men inte mer än 5 % av programbudgeten, till en annan prioritering för samma fond inom samma program. När den gör detta ska medlemsstaten respektera den uppförandekod som infördes genom kommissionens delegerade förordning (EG) nr 240/2014. För program som får stöd från Eruf och ESF+ får överföring göras endast av anslagen för samma regionkategori.
Ändring 168
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 6
6.  Kommissionens godkännande ska inte krävas för rättelser som är rent tekniska eller redaktionella och som inte påverkar genomförandet av programmet. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sådana rättelser.
6.  Kommissionens godkännande ska inte krävas för rättelser som är rena skrivfel eller rent tekniska eller redaktionella och som inte påverkar genomförandet av programmet. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sådana rättelser.
Ändring 169
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2
2.  Eruf och ESF+ får komplettera varandra och inom en gräns på 10 % av stödet från de fonderna för varje prioritering inom ett program får de finansiera hela eller en del av en insats där kostnaderna berättigar till stöd från den andra fonden, enligt den fondens regler om stödberättigande, under förutsättning att kostnaderna är nödvändiga för att genomföra insatsen.
2.  Eruf och ESF+ får komplettera varandra och inom en gräns på 15 % av stödet från de fonderna för varje prioritering inom ett program får de finansiera hela eller en del av en insats där kostnaderna berättigar till stöd från den andra fonden, enligt den fondens regler om stödberättigande, under förutsättning att kostnaderna är nödvändiga för att genomföra insatsen.
Ändring 170
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna får begära en överföring av högst 5 % av ett programs anslag från vilken som helst av fonderna till en annan fond med delad förvaltning eller till ett instrument med direkt eller indirekt förvaltning.
1.  I syfte att säkerställa flexibilitet får medlemsstaterna begära en överföring av högst 5% av ett programs anslag från vilken som helst av fonderna till Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden eller Europeiska havs- och fiskerifonden, om övervakningskommittén för programmet godkänner detta.
Ändringar 171 och 434
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2
2.  Överförda medel ska användas i enlighet med reglerna för den fond eller det instrument till vilken medlen förs över och när det gäller överföringar till instrument med direkt eller indirekt förvaltning ska de användas till förmån för den berörda medlemsstaten.
2.  Överförda medel ska användas i enlighet med reglerna för den fond eller det instrument till vilken medlen förs över.
Ändringar 172, 433 och 434
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3
3.  En begäran enligt punkt 1 ska innehålla det totala belopp som förs över för varje år per fond och per regionkategori i förekommande fall, den ska vara vederbörligen motiverad och den ska åtföljas av det eller de reviderade programmen från vilka medel förs över i enlighet med artikel 19, med uppgift om till vilken fond eller vilket instrument beloppen förs över.
3.  En begäran enligt punkt 1 ska innehålla det totala belopp som förs över för varje år per fond och per regionkategori i förekommande fall, den ska vara vederbörligen motiverad sett till den komplementaritet och påverkan som ska uppnås, och den ska åtföljas av det eller de reviderade programmen från vilka medel förs över i enlighet med artikel 19, med uppgift om till vilken fond eller vilket instrument beloppen förs över.
Ändring 173
Förslag till förordning
Avdelning 3 – kapitel 1a (nytt)
KAPITEL I a – Större projekt
Ändring 174
Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)
Artikel 21a
Innehåll
Som ett led i ett eller flera program får Eruf och Sammanhållningsfonden stödja insatser som omfattar en rad arbeten, verksamheter eller tjänster som syftar till att fullgöra en odelbar uppgift av en precis ekonomisk eller teknisk natur med tydligt fastställda mål och vars totala stödberättigande kostnad överstiger 100 000 000 euro (nedan kallat större projekt). Finansieringsinstrument ska inte betraktas som större projekt.
Ändring 175
Förslag till förordning
Artikel 21b (ny)
Artikel 21b
Uppgifter som är nödvändiga för godkännande av större projekt
Innan ett större projekt godkänns ska den förvaltande myndigheten se till att följande uppgifter är tillgängliga:
a)  Uppgifter om det organ som ska ansvara för genomförandet av det större projektet och dess mandat.
b)  En beskrivning av investeringen och dess läge.
c)  Sammanlagd kostnad och sammanlagd stödberättigande kostnad.
d)  De genomförbarhetsstudier som genomförts, inklusive analys av alternativ och resultat.
e)  En kostnads-nyttoanalys, där det ingår en ekonomisk och finansiell analys, samt en riskbedömning.
f)  En miljökonsekvensbeskrivning där hänsyn tas till behovet av begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt motståndskraft mot katastrofer.
g)  En förklaring om på vilket sätt det större projektet överensstämmer med relevanta prioriteringar inom det eller de berörda programmen, och hur man förväntar sig att det kan bidra till att de specifika målen inom dessa prioriteringar kan uppnås samt det förväntade bidraget till socioekonomisk utveckling.
h)  En finansieringsplan där det redogörs för de totala ekonomiska medel som planeras ingå och det planerade stödet från fonderna, EIB och andra finansieringskällor, tillsammans med fysiska och finansiella indikatorer för att övervaka framstegen med beaktande av de identifierade riskerna.
i)  En tidsplan för genomförandet av det större projektet och, om genomförandeperioden förväntas bli längre än programperioden, de olika etapper för vilka stöd från fonderna kommer att krävas under programperioden.
Ändring 176
Förslag till förordning
Artikel 21c (ny)
Artikel 21c
Beslut om större projekt
1.   Kommissionen ska bedöma ett större projekt på grundval av de uppgifter som avses i artikel 21b för att avgöra om ansökan om ekonomiskt bidrag till det större projekt som valts av den förvaltande myndigheten är berättigad. Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om godkännande av det ekonomiska bidraget till det valda större projektet senast tre månader efter det att de uppgifter som anges i artikel 21b lämnades in.
2.   Kommissionens godkännande i enlighet med stycke 1 ska ha som villkor att det första kontraktet undertecknas inom tre år efter godkännandet eller, om det gäller strukturer för offentlig-privata partnerskap, att överenskommelser om sådana partnerskap undertecknas mellan det offentliga och det privata organet inom tre år efter godkännandet.
3.   Om kommissionen inte godkänner det ekonomiska bidraget till det valda större projektet ska den i sitt beslut ange skälen till detta.
4.   Större projekt som lämnas in för godkännande enligt punkt 1 ska ingå i förteckningen över större projekt i ett operativt program.
5.   Utgifter som rör ett större projekt får tas med i en betalningsansökan efter det inlämnande för godkännande som avses i punkt 1. Om kommissionen inte godkänner det större projekt som den förvaltande myndigheten har valt ut ska den utgiftsdeklaration som görs efter det att medlemsstaten har dragit tillbaka ansökan eller efter antagandet av kommissionens beslut korrigeras i enlighet därmed.”
(Denna ändring kommer att kräva följdjusteringar i bilaga V).
Ändring 177
Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led c
c)  Något annat territoriellt verktyg för att stödja initiativ som medlemsstaten utformar för att investeringar som planeras för Eruf inom det politiska mål som avses i artikel 4.1 e.
c)  Något annat territoriellt verktyg för att stödja initiativ som medlemsstaten utformar för att investeringar som planeras inom det politiska mål som avses i artikel 4.1 e.
Ändring 178
Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1a (nytt)
Medlemsstaten ska säkerställa samstämmighet och samordning när lokala utvecklingsstrategier finansieras av mer än en fond.
Ändring 179
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1 – led a
a)  Det geografiska område som omfattas av strategin.
a)  Det geografiska område som omfattas av strategin, däribland funktionella kopplingar av ekonomisk, social och miljömässig karaktär.
Ändring 180
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1 – led d
d)  En beskrivning av parternas deltagande i enlighet med artikel 6 när det gäller att utarbeta och genomföra strategin.
d)  En beskrivning av parternas deltagande under artikel 6. när det gäller att utarbeta och genomföra strategin.
Ändring 181
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2
2.  Relevanta myndigheter eller organ på stadsnivå, lokal nivå eller annan territoriell nivå ansvarar för att utarbeta de territoriella strategierna.
2.  Relevanta regionala eller lokala myndigheter eller andra myndigheter ska ha ansvar för att förbereda och godkänna de territoriella strategierna. Befintliga strategidokument om de berörda territorierna kan uppdateras och användas som territoriella strategier.
Ändring 182
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1
Om det inte ingår en förteckning över insatser som ska stödjas i den territoriella strategin ska relevanta myndigheter eller organ på stadsnivå, lokal nivå eller annan territoriell nivå välja ut eller delta i urvalet av insatser.
Om det inte ingår en förteckning över insatser som ska stödjas i den territoriella strategin ska relevanta myndigheter eller organ på stadsnivå, regional eller lokal nivå eller annan territoriell nivå välja ut eller delta i urvalet av insatser.
Ändring 183
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3a (ny)
3a.   När de territoriella strategierna utarbetas ska de myndigheter som avses i stycke 2 samarbeta med relevanta förvaltande myndigheter, för att fastställa omfattningen av den verksamhet som ska stödjas inom det berörda programmet.
Ändring 184
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4
4.  Om en myndighet eller ett organ på stadsnivå, lokal nivå eller annan territoriell nivå utför andra arbetsuppgifter än urvalet av insatser som faller under den förvaltande myndighetens ansvar ska den förvaltande myndigheten ange att myndigheten är ett förmedlande organ.
4.  Om en regional, lokal eller annan myndighet eller ett annat organ utför andra arbetsuppgifter än urvalet av insatser som faller under den förvaltande myndighetens ansvar ska den förvaltande myndigheten ange att myndigheten är ett förmedlande organ.
Ändring 185
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)
De utvalda insatserna får stödjas inom mer än en prioritering i samma program.
Ändring 186
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1
1.  Om en strategi som genomförs i enlighet med artikel 23 omfattar investeringar som får stöd från en eller flera fonder, från ett eller flera program eller från mer än en prioritering inom samma program får åtgärderna genomföras i form av en integrerad territoriell investering (nedan kallad ITI).
1.  Om en strategi som genomförs i enlighet med artikel 23 omfattar investeringar som får stöd från mer än en fond, från ett eller flera program eller från mer än en prioritering inom samma program får åtgärderna genomföras i form av en integrerad territoriell investering (nedan kallad ITI). I lämpliga fall kan varje ITI kompletteras med ekonomiskt stöd från Ejflu.
Ändring 187
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)
2a.   Om det inte ingår en förteckning över insatser som ska stödjas i den territoriella strategin ska relevanta myndigheter på stadsnivå, regional eller lokal nivå eller andra myndigheter eller organ delta i urvalet av insatser.
Ändring 188
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1
1.  Eruf, ESF+ och EHFF får stödja lokalt ledd utveckling.
1.  Eruf, ESF+, EHFF och Ejflu ska stödja lokalt ledd utveckling. Inom ramen för Ejflu ska sådan utveckling betecknas som lokal utveckling inom Leaderprogrammet.
Ändring 189
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led b
b)  leds av lokala aktionsgrupper som består av företrädare för offentliga och privata lokala socioekonomiska intressegrupper och där ingen enskild intressegrupp styr beslutsfattandet,
b)  leds av lokala aktionsgrupper som består av företrädare för offentliga och privata lokala socioekonomiska intressegrupper och där ingen enskild intressegrupp, inklusive den offentliga sektorn, styr beslutsfattandet,
Ändring 190
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2 – led d
d)  stöder nätverksarbete, innovativa inslag i det lokala sammanhanget och, när så är lämpligt, samarbete med andra territoriella aktörer.
d)  stöder nätverksarbete, nedifrån och upp-strategier, tillgänglighet, innovativa inslag i det lokala sammanhanget och, när så är lämpligt, samarbete med andra territoriella aktörer.
Ändring 191
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4
4.  Om genomförandet av en sådan strategi omfattar stöd från mer än en fond får relevant förvaltande myndighet utse en av fonderna till samordnande fond.
4.  Om genomförandet av en sådan strategi omfattar stöd från mer än en fond får relevant förvaltande myndighet utse en av fonderna till samordnande fond. Den typ av åtgärder och insatser som ska finansieras av respektive berörd fond kan också specificeras.
Ändring 192
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led d
d)  Målen för strategin, inklusive mätbara mål för resultaten och relaterade planerade åtgärder.
d)  Målen för strategin, inklusive mätbara mål för resultaten och relaterade planerade åtgärder som ett svar på lokala behov såsom de identifieras av lokalsamhället.
Ändring 193
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led f
f)  En finansieringsplan, inklusive det planerade anslaget från varje fond och program som berörs.
f)  En finansieringsplan, inklusive det planerade anslaget från varje fond, inklusive i tillämpliga fall Ejflu och varje program som berörs.
Ändring 194
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4
4.  Beslutet om godkännande av en strategi ska innehålla tilldelningen för varje fond och program som berörs samt ange ansvarsfördelningen för förvaltning och kontroll inom programmet eller programmen.
4.  Beslutet om godkännande av en strategi ska innehålla tilldelningen för varje fond och program som berörs samt ange ansvarsfördelningen för förvaltning och kontroll inom programmet eller programmen. Motsvarande nationella offentliga bidrag ska garanteras i förväg för hela perioden.
Ändring 195
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2
2.  De förvaltande myndigheterna ska säkerställa att de lokala aktionsgrupperna antingen väljer en partner inom gruppen som samordnande partner i administrativa och ekonomiska frågor, eller att de tillsammans bildar en lagligt etablerad gemensam struktur.
2.  De förvaltande myndigheterna ska säkerställa att de lokala aktionsgrupperna är inkluderande och antingen väljer en partner inom gruppen som samordnande partner i administrativa och ekonomiska frågor, eller att de tillsammans bildar en lagligt etablerad gemensam struktur för att utföra uppgifter inom den lokalt ledda utvecklingsstrategin.
Ändring 196
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – led a
a)  Främja de lokala aktörernas kapacitet att utveckla och genomföra insatser.
a)  Främja de lokala aktörernas administrativa kapacitet att utveckla och genomföra insatser.
Ändring 197
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 5
5.  Den lokala aktionsgruppen får vara stödmottagare och den får genomföra insatser i enlighet med strategin.
5.  Den lokala aktionsgruppen får vara stödmottagare och den får genomföra insatser i enlighet med strategin samt främja åtskillnad av funktionerna inom den lokala aktionsgruppen.
Ändring 198
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – inledningen
1.  Medlemsstaten ska säkerställa att stöd från fonderna till lokalt ledd utveckling omfattar följande:
1.  Medlemsstaten ska, i syfte att säkerställa komplementaritet och synergieffekter, säkerställa att stöd från fonderna till lokalt ledd utveckling omfattar följande:
Ändring 199
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led a
a)  Kapacitetsbyggande och förberedande åtgärder som stöder utformningen och det framtida genomförandet av strategierna.
a)  Administrativt kapacitetsbyggande och förberedande åtgärder som stöder utformningen och det framtida genomförandet av strategierna.
Ändring 200
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led ba (nytt)
ba)   Styrning av den lokalt ledda utvecklingsstrategin för att underlätta utbyte mellan berörda parter, förse dem med information och stödja potentiella stödmottagare i deras utarbetande av ansökningar.
Ändring 201
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1a (ny)
1a.   De insatser som avses i första stycket får särskilt omfatta:
a)  Bistånd till projektens utformning och bedömning.
b)  Stöd till en förstärkning av den institutionella och administrativa kapaciteten för effektiv förvaltning av fonderna.
c)  Studier kopplade till kommissionens rapporter om fonderna och till sammanhållningsrapporten.
d)  Åtgärder som rör analys, förvaltning, övervakning, informationsutbyte och genomförande av de europeiska struktur- och investeringsfonderna, liksom åtgärder rörande genomförandet av kontrollsystemen samt tekniskt och administrativt stöd.
e)  Utvärderingar, expertutlåtanden, statistik och studier, även av allmän art, som hänför sig till fondens nuvarande och framtida verksamhet.
f)  Åtgärder för att, i tillämpliga fall, sprida information, stödja nätverksarbete, utföra kommunikationsverksamhet med särskild uppmärksamhet på resultaten och mervärdet av stödet från de europeiska struktur- och investeringsfonderna, öka medvetenheten och främja samarbete och erfarenhetsutbyte, även med tredjeländer.
g)  Inrättande, drift och sammanlänkning av datasystem för förvaltning, övervakning, revision, kontroll och utvärdering.
h)  Insatser för att förbättra utvärderingsmetoderna och informationsutbytet om utvärderingspraxis.
i)  Insatser rörande revision.
j)  Förstärkning av nationell och regional kapacitet när det gäller investeringsplanering, finansieringsbehov, förberedelser, utformning och genomförande av finansieringsinstrument, gemensamma handlingsplaner och större projekt.
k)  Spridning av god praxis för att hjälpa medlemsstaterna att stärka kapaciteten hos de relevanta parter som avses i artikel 6.1 och deras paraplyorganisationer.
Ändring 202
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1b (ny)
1b.   Kommissionen ska avsätta minst 15 % av medlen för tekniskt stöd i kommissionens initiativ till att göra kommunikationen med allmänheten effektivare och stärka synergieffekterna mellan de kommunikationsverksamheter som sker på kommissionens initiativ, genom att öka kunskapen om resultat, särskilt med hjälp av effektivare datainsamling och dataspridning, utvärderingar och rapporter, och särskilt genom att belysa hur fonderna bidrar till att förbättra människors liv och göra stödet från fonderna synligare samt öka medvetenheten om stödets resultat och mervärde. Informations-, kommunikations- och synlighetsåtgärder avseende resultaten och mervärdet av stödet från fonderna, med särskilt fokus på insatser, ska i förekommande fall fortsätta efter programmens slut. Sådana åtgärder ska också bidra till spridningen av information om unionens politiska prioriteringar i den mån de berör de allmänna målen i denna förordning.
Ändring 203
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2
2.  Sådana åtgärder får omfatta framtida och tidigare programperioder.
2.  Sådana åtgärder får omfatta tidigare och framtida programperioder.
Ändring 204
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2a (ny)
2a.  För att undvika situationer där betalningar hålls inne ska kommissionen se till att de medlemsstater och regioner som har svårt att säkerställa efterlevnaden på grund av bristande administrativ kapacitet får tillräckligt tekniskt stöd för att förbättra denna administrativa kapacitet.
Ändring 205
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1
1.  På en medlemsstats initiativ får fonderna stödja åtgärder, som kan omfatta tidigare och framtida programperioder, som är nödvändiga för att fonderna ska kunna förvaltas och användas effektivt.
1.  På en medlemsstats initiativ får fonderna stödja åtgärder, som kan omfatta tidigare och framtida programperioder, som är nödvändiga för att fonderna ska kunna förvaltas och användas effektivt och för den kapacitetsuppbyggnad för parterna som avses i artikel 6, samt för att garantera funktioner såsom förberedelse, utbildning, förvaltning, övervakning, utvärdering, synlighet och kommunikation.
Ändring 206
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3
3.  Inom varje program ska tekniskt stöd ges i form av en prioritering som gäller för en enda fond.
3.  Inom varje program ska tekniskt stöd ges i form av en prioritering som gäller för antingen en enda fond eller flera fonder.
Ändring 207
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – inledningen
2.  De procentsatser som ersätts för tekniskt stöd genom fonderna ska vara följande:
2.  Med utgångspunkt i en överenskommelse mellan kommissionen och medlemsstaterna samt med hänsyn till programmets finansieringsplan, får de maximala procentsatser som ersätts för tekniskt stöd uppgå till följande:
Ändring 208
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led a
a)  Stöd från Eruf inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt samt stöd från Sammanhållningsfonden: 2,5 %.
a)  Stöd från Eruf inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt samt stöd från Sammanhållningsfonden: 3 %.
Ändring 209
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led b
b)  Stöd från ESF+: 4 %, program enligt artikel 4.1 c vii i ESF+-förordningen: 5 %.
b)  Stöd från ESF+: 5 %, program enligt artikel 4.1 xi i ESF+-förordningen: 6 %.
Ändring 210
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led d
d)  Stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering: 6 %.
d)  Stöd från Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering: 7 %.
Ändring 211
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
För de yttersta randområdena ska procentsatsen under a, b och c vara upp till 1 procentenhet högre.
Ändring 212
Förslag till förordning
Artikel 32 – stycke 1
Utöver vad som anges i artikel 31 får medlemsstaten föreslå att ytterligare tekniskt stöd ges för att stärka den kapacitet hos medlemsstatens myndigheter, stödmottagare och relevanta parter som behövs för att fonderna ska kunna förvaltas och användas effektivt.
Utöver vad som anges i artikel 31 får medlemsstaten föreslå att ytterligare tekniskt stöd ges för att stärka den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos offentliga förvaltningar och tjänster, stödmottagare och relevanta parter som behövs för att fonderna ska kunna förvaltas och användas effektivt.
Ändring 213
Förslag till förordning
Artikel 32 – stycke 2
Stöd till sådana åtgärder ska genomföras med finansiering som inte är kopplad till kostnader i enlighet med artikel 89.
Stöd till sådana åtgärder ska genomföras med finansiering som inte är kopplad till kostnader i enlighet med artikel 89. Tekniskt stöd i form av ett frivilligt särskilt program får genomföras antingen genom finansiering som inte är kopplad till kostnaderna för tekniskt stöd eller genom återbetalning av de direkta kostnaderna.
Ändring 214
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 1
Medlemsstaten ska inrätta en kommitté som ska övervaka genomförandet av programmet (nedan kallad övervakningskommitté) inom tre månader efter det att berörd medlemsstat underrättas om beslutet om godkännande av programmet.
Medlemsstaten ska inrätta en kommitté som ska övervaka genomförandet av programmet (nedan kallad övervakningskommitté), efter samråd med förvaltningsmyndigheten, inom tre månader efter det att berörd medlemsstat underrättas om beslutet om godkännande av programmet.
Ändring 215
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2
2.  Varje övervakningskommitté ska själv anta sin arbetsordning.
2.  Varje övervakningskommitté ska själv anta sin arbetsordning, och då beakta behovet av fullständig öppenhet.
Ändring 216
Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5
5.  Punkterna 1–4 ska inte gälla för program enligt artikel [4 c vi] i ESF+-förordningen och relaterat tekniskt stöd.
5.  Punkterna 1–4 ska inte gälla för program enligt artikel [4.1 xi] i ESF+-förordningen och relaterat tekniskt stöd.
Ändring 217
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – stycke 1
Medlemsstaten ska fastställa övervakningskommitténs sammansättning och ska säkerställa en balanserad representation av medlemsstatens relevanta myndigheter och förmedlande organ och av företrädare för de partner som avses i artikel 6.
Medlemsstaten ska fastställa övervakningskommitténs sammansättning och ska genom en öppen process säkerställa en balanserad representation av medlemsstatens relevanta myndigheter och förmedlande organ och av företrädare för de partner som avses i artikel 6.
Ändring 218
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2
2.  Kommissionens företrädare ska delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av rådgivare.
2.  Kommissionens företrädare ska delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av övervakare och rådgivare. Europeiska investeringsbankens företrädare får i relevanta fall bjudas in till att delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av rådgivare.
Ändring 219
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2a (ny)
2a.  För Amif, ISF och BMVI ska relevanta decentraliserade byråer delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av rådgivare.
Ändring 220
Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led aa (nytt)
aa)   förslaget till möjliga förenklingsåtgärder för mottagarna,
Ändring 221
Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led b
b)  eventuella problem som påverkar programmets prestation och de åtgärder som vidtagits för att lösa dem,
b)  eventuella problem som påverkar programmets prestation och de åtgärder som vidtagits för att lösa dem, inklusive eventuella oegentligheter i vederbörliga fall,
Ändring 222
Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led i
i)  framstegen med att bygga upp administrativ kapacitet hos offentliga institutioner och stödmottagare, om det är relevant.
i)  framstegen med att bygga upp administrativ kapacitet hos offentliga institutioner, partner och stödmottagare, om det är relevant.
Ändring 224
Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – led b
b)  de årliga prestationsrapporterna för program som får stöd från Eruf, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering samt den slutliga prestationsrapporten för program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden,
b)  de årliga prestationsrapporterna för program som får stöd från Eruf, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering samt den slutliga prestationsrapporten för program som får stöd från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden,
Ändring 225
Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – led da (nytt)
da)   förändringar i den vägledande förteckning över planerade insatser av strategisk betydelse som avses i artikel 17.3,
Ändring 226
Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2a (ny)
2a.   Övervakningskommittén får för den förvaltande myndigheten föreslå ytterligare interventionsinsatser.
Ändring 227
Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 1
Ett årligt översynsmöte för kommissionen och varje medlemsstat ska anordnas, för att de ska granska prestationen för varje program.
Ett årligt översynsmöte för kommissionen och varje medlemsstat ska anordnas, för att de ska granska prestationen för varje program. Förvaltande myndigheter ska vederbörligen delta i detta förfarande.
Ändring 228
Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 6
6.  För program som får stöd från EHFF, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska medlemsstaten lämna in en årlig prestationsrapport i enlighet med de fondspecifika förordningarna.
6.  För program som får stöd från EHFF, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska medlemsstaten lämna in en årlig prestationsrapport i enlighet med de fondspecifika förordningarna.
Ändring 229
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2
Den första överföringen ska göras senast den 31 januari 2022 och den sista överföringen senast den 31 januari 2030.
Den första överföringen ska göras senast den 28 februari 2022 och den sista överföringen senast den 28 februari 2030.
Ändring 230
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 3
För program enligt artikel 4.1 c vii i ESF+-förordningen ska uppgifter föras över varje år senast den 30 november.
För program enligt artikel 4.1 xi i ESF+-förordningen ska uppgifter föras över varje år senast den 30 november.
Ändring 231
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – led a
a)  antalet utvalda insatser, insatsernas totala stödberättigande kostnad, bidraget från fonderna och de totala stödberättigande utgifter som stödmottagarna redovisat för den förvaltande myndigheten, allt uppdelat per interventionstyp,
a)  i de överföringar av uppgifter som ska göras senast den 31 januari, den 31 mars, den 31 maj, den 31 juli, den 30 september och den 30 november varje år: antalet utvalda insatser, insatsernas totala stödberättigande kostnad, bidraget från fonderna och de totala stödberättigande utgifter som stödmottagarna redovisat för den förvaltande myndigheten, allt uppdelat per interventionstyp,
Ändring 232
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – led b
b)  värdena för output- och resultatindikatorer för de utvalda insatserna och värden som uppnåtts genom insatserna.
b)  endast i de överföringar av uppgifter som ska göras senast den 31 maj och den 30 november varje år: värdena för output- och resultatindikatorer för de utvalda insatserna och värden som uppnåtts genom insatserna.
Ändring 233
Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1
1.  Den förvaltande myndigheten ska göra utvärderingar av programmet. Varje utvärdering ska innehålla en bedömning av programmets ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet och EU-mervärde med syftet att förbättra kvaliteten när det gäller utformning och genomförande av programmen.
1.  Den förvaltande myndigheten ska göra utvärderingar av programmet. Varje utvärdering ska innehålla en bedömning av programmets inkluderingspotential, icke-diskriminerande beskaffenhet, ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet, synlighet och EU‑mervärde med syftet att förbättra kvaliteten när det gäller utformning och genomförande av programmen.
Ändring 234
Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2a (ny)
2a.   Den utvärdering som anges i punkt 2 ska inbegripa en utvärdering av den socioekonomiska effekten och finansieringsbehoven inom ramen för de politiska mål som beskrivs i artikel 4.1, inom och i de program som fokuserar på ett mer konkurrenskraftigt och smartare Europa genom främjande av innovativ och smart ekonomisk omvandling och ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT‑konnektivitet. Kommissionen ska offentliggöra slutsatserna från dessa utvärderingar på sin webbplats och överlämna dem till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.
Ändring 235
Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1 – stycke 2 – led b
b)  Andra relevanta partner och organ.
b)  Andra relevanta partner och organ, däribland regionala, lokala och andra myndigheter, samt näringslivets och arbetsmarknadens organisationer.
Ändring 236
Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1
1.  Den förvaltande myndigheten ska inom sex månader från godkännandet av programmet säkerställa att det finns en webbplats med information om de program som den ansvarar för, som omfattar programmets mål, verksamhet, tillgängliga finansieringsmöjligheter och resultat.
1.  Den förvaltande myndigheten ska inom sex månader från godkännandet av programmet säkerställa att det finns en webbplats med information om de program som den ansvarar för, som omfattar programmets mål, verksamhet, preliminära tidsplan för ansökningsomgångar, tillgängliga finansieringsmöjligheter och resultat.
Ändring 237
Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 1 – led a
a)  För rättsliga enheter: stödmottagarens namn.
a)  För rättsliga enheter: stödmottagarens och uppdragstagarens namn.
Ändring 240
Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led a
a)  På stödmottagarens officiella webbplats eller sidor på sociala medier, om sådana finns, ska det finnas en kort beskrivning av insatsen, i proportion till stödnivån, inklusive dess syfte och resultat, där unionens ekonomiska stöd framhävs.
a)  På stödmottagarens officiella webbplats och sidor på sociala medier, om sådana finns, ska det finnas en kort beskrivning av insatsen, i proportion till stödnivån, inklusive dess syfte och resultat, där unionens ekonomiska stöd framhävs.
Ändring 241
Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led c – inledningen
c)  De ska sätta upp skyltar eller anslagstavlor på offentlig plats så snart det konkreta genomförandet av insatserna som innebär fysiska investeringar eller inköp av utrustning inleds, för
c)  De ska sätta upp permanenta skyltar eller anslagstavlor som är tydligt synbara för allmänheten på offentlig plats så snart det konkreta genomförandet av insatserna som innebär fysiska investeringar eller inköp av utrustning inleds, för
Ändring 243
Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led d
d)  För insatser som inte omfattas av led c ska de offentligt anslå minst en tryckt affisch eller visa en elektronisk bildskärm i minst A3-format med information om insatsen, och där stödet från fonderna framhävs.
d)  För insatser som inte omfattas av led c ska de på en plats som är tydligt synbar för allmänheten anslå minst en tryckt affisch eller visa en elektronisk bildskärm i minst A3-format med information om insatsen, och där stödet från fonderna framhävs.
Ändring 244
Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – led ea (nytt)
ea)   De ska offentligt och permanent, från tidpunkten för det fysiska genomförandet, anslå unionens emblem på ett sätt som är lätt synbart för allmänheten och i enlighet med de tekniska egenskaper som fastställs i bilaga VIII.
Ändring 245
Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 2
Detta krav ska inte gälla insatser som får stöd inom det särskilda mål som fastställs i artikel 4.1 c vii i ESF+-förordningen.
Detta krav ska inte gälla insatser som får stöd inom det särskilda mål som fastställs i artikel 4.1 xi i ESF+-förordningen.
Ändring 246
Förslag till förordning
Artikel 47
Medlemsstaterna ska använda bidraget från fonderna för att tillhandahålla stöd till stödmottagarna i form av bidrag, finansieringsinstrument eller priser eller en kombination därav.
Medlemsstaterna ska använda bidraget från fonderna för att tillhandahålla stöd till stödmottagarna i form av bidrag, begränsad användning av finansieringsinstrument eller priser eller en kombination därav.
Ändring 247
Förslag till förordning
Artikel 49 – stycke 1 – led c
c)  En schablonsats på upp till 25 % av stödberättigande direkta kostnader, om satsen beräknas i enlighet med artikel 48.2 a.
c)  En schablonsats på upp till 25 % av stödberättigande direkta kostnader, om satsen beräknas i enlighet med artikel 48.2 a eller 48.2 c.
Ändring 248
Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2 – led a
a)  De senaste dokumenterade årliga bruttopersonalkostnaderna divideras med 1 720 timmar för personer som arbetar heltid, eller med motsvarande proportionell andel av 1 720 timmar, för personer som arbetar deltid.
a)  De senaste dokumenterade årliga bruttopersonalkostnaderna, med förväntade ytterligare kostnader för att beakta faktorer såsom ökningar av tariffer eller befordringar av personal, divideras med 1 720 timmar för personer som arbetar heltid, eller med motsvarande proportionell andel av 1 720 timmar, för personer som arbetar deltid.
Ändring 249
Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2 – led b
b)  De senaste dokumenterade bruttopersonalkostnaderna per månad divideras med arbetstiden per månad för den berörda personen, i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning som avses i anställningsavtalet.
b)  De senaste dokumenterade bruttopersonalkostnaderna per månad, med förväntade ytterligare kostnader för att beakta faktorer såsom ökningar av tariffer eller befordringar av personal, divideras med arbetstiden per månad för den berörda personen, i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning som avses i anställningsavtalet.
Ändring 250
Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2
2.  Finansieringsinstrumenten ska ge stöd till slutmottagarna endast för nya investeringar som förväntas ha ekonomisk bärkraft, t.ex. genom att leda till inkomster eller besparingar, och som inte får tillräcklig finansiering från marknadskällor.
2.  Finansieringsinstrumenten ska ge stöd till slutmottagarna endast för nya investeringar som förväntas ha ekonomisk bärkraft, t.ex. genom att leda till inkomster eller besparingar, och som inte får tillräcklig finansiering från marknadskällor. Sådant stöd kan inriktas på investeringar både i materiella och immateriella tillgångar såväl som rörelsekapital i enlighet med tillämpliga unionsregler för statligt stöd.
Ändring 251
Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3 – stycke 2 – led a
a)  Det belopp som finansieringsinstrumentet enligt förslaget ska få i programbidrag och den hävstångseffekt som förväntas.
a)  Det belopp som finansieringsinstrumentet enligt förslaget ska få i programbidrag och den hävstångseffekt som förväntas, tillsammans med relevanta bedömningar.
Ändring 252
Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 5
5.  Finansieringsinstrument får kombineras med extra programstöd i form av bidrag i en insats med ett enda finansieringsinstrument, inom ett enda finansieringsavtal, där de båda separata formerna av stöd kommer från det organ som genomför finansieringsinstrumentet. I sådana fall ska bestämmelser som gäller för finansieringsinstrument tillämpas på den insatsen med ett enda finansieringsinstrument.
5.  Finansieringsinstrument får kombineras med extra programstöd i form av bidrag i en insats med ett enda finansieringsinstrument, inom ett enda finansieringsavtal, där de båda separata formerna av stöd kommer från det organ som genomför finansieringsinstrumentet. I de fall beloppet för programstödet i form av ett bidrag understiger beloppet för programstöd i form av ett finansieringsinstrument ska de bestämmelser som gäller för finansieringsinstrument tillämpas.
Ändring 253
Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 2
Den förvaltande myndigheten ska välja ut det organ som genomför ett finansieringsinstrumentet.
Den förvaltande myndigheten ska välja ut det organ som genomför ett finansieringsinstrument, vilket bör vara möjligt genom antingen direkt eller indirekt kontraktstilldelning.
Ändring 254
Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)
Den förvaltande myndigheten får anförtro genomförandeuppgifter genom direkt kontraktstilldelning till
a)  EIB,
b)  ett internationellt finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare,
c)  en statligt ägd bank eller ett statligt ägt institut, som etablerats som en rättslig enhet som bedriver finansiell verksamhet på yrkesmässig basis.
Ändring 255
Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 7
7.  Den förvaltande myndigheten, när den förvaltar finansieringsinstrumentet i enlighet med punkt 2, eller det organ som genomför finansieringsinstrumentet, när det förvaltar finansieringsinstrumentet i enlighet punkt 3, ska föra separata räkenskaper eller använda en redovisningskod per prioritering och en för varje regionkategori för varje programbidrag och separat för de medel som avses i artiklarna 54 respektive 56.
7.  Den förvaltande myndigheten, när den förvaltar finansieringsinstrumentet i enlighet med punkt 2, eller det organ som genomför finansieringsinstrumentet, när det förvaltar finansieringsinstrumentet i enlighet punkt 3, ska föra separata räkenskaper eller använda en redovisningskod per prioritering och en för varje regionkategori eller en för varje interventionstyp när det gäller Ejflu, för varje programbidrag, samt separat för de medel som avses i artiklarna 54 respektive 56.
Ändring 256
Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 7a (ny)
7a.   Rapporteringskraven för de finansieringsinstrument som används för de avsedda syftena ska vara begränsade till förvaltningsmyndigheterna och till finansförmedlare.
Ändring 257
Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2
2.  Ränta och andra vinster som kan härledas från fondernas stöd till finansieringsinstrumenten ska användas inom samma mål som det ursprungliga stödet från fonderna, antingen inom samma finansieringsinstrument eller, om finansieringsinstrumentet har avvecklats, i andra finansieringsinstrument eller andra stödformer, fram till stödberättigandeperiodens slut.
2.  Ränta och andra vinster som kan härledas från fondernas stöd till finansieringsinstrumenten ska användas inom samma mål som det ursprungliga stödet från fonderna, antingen inom samma finansieringsinstrument eller, om finansieringsinstrumentet har avvecklats, i andra finansieringsinstrument eller andra stödformer, för ytterligare investeringar i slutmottagarna. I tillämpliga fall, för att täcka de förluster i det nominella beloppet för bidraget från fonderna till finansieringsinstrumentet som är resultatet av negativ ränta, om sådana förluster uppkommer trots aktiv likviditetsförvaltning av de organ som genomför finansieringsinstrument, fram till stödberättigandeperiodens slut.
Ändring 258
Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1
1.  Stöd från fonderna till finansieringsinstrument som investerats i slutmottagare samt andra inkomster från dessa investeringar som kan härledas från de fondernas stöd, får användas för differentierad behandling av investerare som verkar enligt principen om marknadsekonomi genom lämplig risk- och vinstdelning.
1.  Stöd från fonderna till finansieringsinstrument som investerats i slutmottagare samt andra inkomster från dessa investeringar som kan härledas från de fondernas stöd, får användas för differentierad behandling av investerare som verkar enligt principen om marknadsekonomi eller för andra former av unionsstöd, genom lämplig risk- och vinstdelning med beaktande av principen om sund ekonomisk förvaltning.
Ändring 259
Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2
2.  Omfattningen av en sådan differentierad behandling får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att skapa incitament för att attrahera privata motpartsmedel, och den ska fastställas genom antingen ett konkurrensförfarande eller genom ett oberoende bedömningsförfarande.
2.  Omfattningen av en sådan differentierad behandling får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att skapa incitament för att attrahera privata motpartsmedel, och den ska fastställas genom antingen ett konkurrensförfarande eller genom den förhandsbedömning som utförs i linje med artikel 52 i denna förordning.
Ändring 260
Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1
1.  Medel som före stödberättigandeperiodens slut betalas tillbaka till finansieringsinstrumenten från investeringar i slutmottagare eller från frisläppta medel som avsatts enligt garantiavtal, inklusive återbetalningar av kapital och vinster och andra genererade inkomster som kan härledas från fondernas stöd, ska återanvändas inom samma eller andra investeringsinstrument inom samma mål samt för förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter i samband med sådana ytterligare investeringar.
1.  Medel som före stödberättigandeperiodens slut betalas tillbaka till finansieringsinstrumenten från investeringar i slutmottagare eller från frisläppta medel som avsatts enligt garantiavtal, inklusive återbetalningar av kapital och vinster och andra genererade inkomster som kan härledas från fondernas stöd, ska återanvändas inom samma eller andra investeringsinstrument för ytterligare investeringar i slutmottagare inom samma mål samt för förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter i samband med sådana ytterligare investeringar, med hänsyn tagen till principen om sund ekonomisk förvaltning.
Ändring 261
Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
Besparingar genom effektivare drift ska inte anses utgöra genererad inkomst i det avseende som avses i första stycket. I synnerhet ska kostnadsbesparingar från energieffektivitetsåtgärder inte leda till en motsvarande minskning av driftsstödet.
Ändring 262
Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 2 – stycke 1
Utgifter ska berättiga till bidrag från fonderna om de har belastat en stödmottagare eller en privat partner i en insats inom ett offentlig-privat partnerskap samt har betalats i samband med genomförandet av insatsen mellan den dag då programmet lämnades in till kommissionen eller den 1 januari 2021, beroende på vilken dag som infaller först, och den 31 december 2029.
Utgifter ska berättiga till bidrag från fonderna om de har belastat en stödmottagare eller en privat partner i en insats inom ett offentlig-privat partnerskap samt har betalats i samband med genomförandet av insatsen mellan den dag då programmet lämnades in till kommissionen eller den 1 januari 2021, beroende på vilken dag som infaller först, och den 31 december 2030.
Ändring 263
Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 4
4.  En insats får helt eller delvis genomföras utanför en medlemsstat, och även utanför unionen, under förutsättning att insatsen bidrar till programmets mål.
4.  En insats inom Eruf, ESF+ eller Sammanhållningsfonden får helt eller delvis genomföras utanför en medlemsstat, och även utanför unionen, under förutsättning att insatsen omfattas av en av de fem delarna i målet om Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) [...] (ETS‑förordningen) och bidrar till programmets mål.
Ändring 264
Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 6
6.  Insatser ska inte väljas ut för stöd från fonderna om de har byggts färdigt eller genomförts fullt ut innan ansökan om stöd inom programmet lämnades in till den förvaltande myndigheten, oavsett om alla relaterade betalningar har gjorts.
6.  Insatser ska inte väljas ut för stöd från fonderna om de har byggts färdigt eller genomförts fullt ut innan ansökan om stöd inom programmet lämnades in till den förvaltande myndigheten, oavsett om alla relaterade betalningar har gjorts. Denna punkt ska inte gälla för utgifter i samband med ersättning för extrakostnader i de yttersta randområdena inom ramen för EHFF eller för utgifter som finansieras genom särskilda extraanslag till de yttersta randområdena inom Eruf och ESF+.
Ändring 265
Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1 – led a
a)  Skuldräntor, förutom avseende bidrag som ges i form av räntesubventioner eller subventioner av garantiavgifter.
a)  Skuldräntor, förutom avseende bidrag som ges i form av räntesubventioner eller subventioner av garantiavgifter, eller i samband med ekonomiska instrument som härrör från negativ ränta.
Ändring 266
Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 1 – led c
c)   Mervärdesskatt (nedan kallad moms), utom för insatser där den totala kostnaden understiger 5 000 000 euro.
utgår
Ändring 267
Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)
Behörighet för mervärdesskatt (nedan kallad moms) ska fastställas från fall till fall, utom för insatser där den totala kostnaden understiger 5 000 000 euro och för slutmottagares investeringar och utgifter.
Ändring 268
Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2
Medlemsstaten får förkorta tidsfristen i första stycket till tre år när det gäller upprätthållande av investeringar eller bevarande av arbetstillfällen som skapats av små och medelstora företag.
Medlemsstaten får förkorta tidsfristen i första stycket till tre år i de vederbörligen motiverade fall som avses i leden a, b och c när det gäller bevarande av arbetstillfällen som skapats av små och medelstora företag.
Ändring 269
Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3
3.  Punkterna 1 och 2 ska inte gälla för en insats som berörs av ett upphörande av en produktionsverksamhet på grund av en konkurs där det inte rör sig om bedrägeri.
3.  Punkterna 1 och 2 ska inte gälla för programbidrag till eller från finansieringsinstrument eller en insats som berörs av ett upphörande av en produktionsverksamhet på grund av en konkurs där det inte rör sig om bedrägeri.
Ändring 270
Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 3 – stycke 1
För punkt 1 d ska förvaltningsavgifterna vara prestationsbaserade. Om organ som genomför en holdingfond och/eller särskilda fonder i enlighet med artikel 53.3 väljs ut genom direkt kontraktstilldelning får de belopp för förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter som betalas till organen och som kan deklareras som stödberättigande utgifter inte överstiga 5 % av de totala programbidrag som betalas ut till slutmottagarna i form av lån, kapitalinvesteringar eller investeringar i form av kapital likställt med eget kapital eller som avsätts enligt garantiavtal.
För punkt 1 d ska förvaltningsavgifterna vara prestationsbaserade. Under de första tolv månaderna av finansieringsinstrumentets genomförande är grundläggande ersättning för förvaltningskostnader och avgifter stödberättigande. Om organ som genomför en holdingfond och/eller särskilda fonder i enlighet med artikel 53.2 väljs ut genom direkt kontraktstilldelning får de belopp för förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter som betalas till organen och som kan deklareras som stödberättigande utgifter inte överstiga 5 % av de totala programbidrag som betalas ut till slutmottagarna i form av lån, kapitalinvesteringar eller investeringar i form av kapital likställt med eget kapital eller som avsätts enligt garantiavtal.
Ändring 271
Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 3 – stycke 2
Det tröskelvärdet ska inte tillämpas om urvalet av organ som genomför finansieringsinstrument görs genom en konkurrensutsatt upphandling i enlighet med tillämplig lagstiftning och om den konkurrensutsatta upphandlingen visar att det finns behov av högre förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter.
Om urvalet av organ som genomför finansieringsinstrument görs genom en konkurrensutsatt upphandling i enlighet med tillämplig lagstiftning och om den konkurrensutsatta upphandlingen visar att det finns behov av högre förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter ska detta tröskelvärde vara prestationsbaserat.
Ändring 272
Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska säkerställa lagligheten och korrektheten för de utgifter som ingår i de räkenskaper som lämnas in till kommissionen, och de ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga, upptäcka och korrigera samt rapportera oriktigheter, inklusive bedrägerier.
2.  Medlemsstaterna ska säkerställa lagligheten och korrektheten för de utgifter som ingår i de räkenskaper som lämnas in till kommissionen, och de ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga, upptäcka och korrigera samt rapportera oriktigheter, inklusive bedrägerier. Medlemsstaterna ska samarbeta fullt ut med Olaf.
Ändring 273
Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 4
4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att övervakningssystemet och uppgifterna om indikatorerna är tillförlitliga och av god kvalitet.
4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att övervakningssystemet och uppgifterna om indikatorerna är oberoende, tillförlitliga och av god kvalitet.
Ändring 274
Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 6 – stycke 1
Medlemsstaterna ska införa rutiner för att säkerställa att klagomål som rör fonderna granskas effektivt. De ska på kommissionens begäran granska sådana klagomål som lämnats in till kommissionen och som faller inom tillämpningsområdet för deras program, samt informera kommissionen om resultaten av granskningarna.
Medlemsstaterna ska införa rutiner för att säkerställa att klagomål som rör fonderna granskas effektivt. Omfattningen av, samt reglerna och förfarandena för, sådana arrangemang ska vara medlemsstaternas ansvar i enlighet med deras institutionella och rättsliga ramar. De ska på kommissionens begäran granska sådana klagomål som lämnats in till kommissionen i enlighet med artikel 64.4a och som faller inom tillämpningsområdet för deras program, samt informera kommissionen om resultaten av granskningarna.
Ändring 275
Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 7 – stycke 1
Medlemsstaterna ska säkerställa att allt informationsutbyte mellan stödmottagarna och programmyndigheterna sker genom elektroniska system för datautbyte i enlighet med bilaga XII.
Medlemsstaterna ska säkerställa att allt informationsutbyte mellan stödmottagarna och programmyndigheterna sker genom användarvänliga elektroniska system för datautbyte i enlighet med bilaga XII.
Ändring 276
Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 7 – stycke 2
För program som får stöd från EHFF, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska det första stycket tillämpas från den 1 januari 2023.
För program som får stöd från EHFF, Amif, Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering ska det första stycket tillämpas från den 1 januari 2022.
Ändring 277
Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 7 – stycke 3
Det första stycket ska inte gälla för program enligt artikel [4 c vii] i ESF+-förordningen.
Det första stycket ska inte gälla för program enligt artikel [4.1 xi] i ESF+-förordningen.
Ändring 278
Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 11
11.  Kommissionen ska anta en genomförandeakt som fastställer det format som ska användas vid rapporteringen av oriktigheter i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 109.2, för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av den här artikeln.
11.  Kommissionen ska anta en genomförandeakt som fastställer det format som ska användas vid rapporteringen av oriktigheter i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 109.2, för att säkerställa enhetliga villkor och regler för genomförandet av den här artikeln.
Ändring 279
Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 1 – stycke 1
Kommissionen ska försäkra sig om att medlemsstaterna har inrättat förvaltnings- och kontrollsystem som överensstämmer med den här förordningen och att dessa system fungerar effektivt under genomförandet av programmen. Kommissionen ska upprätta en revisionsstrategi och en revisionsplan som ska bygga på en riskbedömning.
Kommissionen ska försäkra sig om att medlemsstaterna har inrättat förvaltnings- och kontrollsystem som överensstämmer med den här förordningen och att dessa system fungerar effektivt och ändamålsenligt under genomförandet av programmen. Kommissionen ska upprätta en revisionsstrategi och en revisionsplan för medlemsstaterna som ska bygga på en riskbedömning.
Ändring 280
Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 2
2.  Kommissionens revisioner ska genomföras inom tre kalenderår efter det att de räkenskaper som innefattar de berörda utgifterna har godtagits. Tidsfristen ska inte gälla för insatser där det finns misstanke om bedrägerier.
2.  Kommissionens revisioner ska genomföras inom två kalenderår efter det att de räkenskaper som innefattar de berörda utgifterna har godtagits. Tidsfristen ska inte gälla för insatser där det finns misstanke om bedrägerier.
Ändring 281
Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 4 – stycke 1 – led a
a)  Kommissionen ska informera den behöriga programmyndigheten om revisionen minst tolv arbetsdagar i förväg, utom i brådskande fall. Tjänstemän eller bemyndigade företrädare från medlemsstaten får delta i dessa revisioner.
a)  Kommissionen ska informera den behöriga programmyndigheten om revisionen minst femton arbetsdagar i förväg, utom i brådskande fall. Tjänstemän eller bemyndigade företrädare från medlemsstaten får delta i dessa revisioner.
Ändring 282
Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 4 – stycke 1 – led c
c)  Kommissionen ska överlämna de preliminära granskningsresultaten till medlemsstatens behöriga myndighet, på minst ett av unionens officiella språk, inom tre månader efter revisionens sista dag.
c)  Kommissionen ska överlämna de preliminära granskningsresultaten till medlemsstatens behöriga myndighet, på minst ett av unionens officiella språk, inom två månader efter revisionens sista dag.
Ändring 283
Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 4 – stycke 1 – led d
d)  Kommissionen ska överlämna revisionsrapporten, på minst ett av unionens officiella språk, inom tre månader efter att ha tagit emot ett fullständigt svar från medlemsstatens behöriga myndighet angående de preliminära granskningsresultaten.
d)  Kommissionen ska överlämna revisionsrapporten, på minst ett av unionens officiella språk, inom två månader efter att ha tagit emot ett fullständigt svar från medlemsstatens behöriga myndighet angående de preliminära granskningsresultaten. Medlemsstatens svar ska anses vara fullständigt om kommissionen inte har rapporterat att det saknas dokumentation inom två månader.
Ändring 284
Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 4 – stycke 2
Kommissionen får förlänga de frister som avses i led c och d med ytterligare tre månader.
Kommissionen får i vederbörligen motiverade fall förlänga de frister som avses i led c och d med ytterligare två månader.
Ändring 285
Förslag till förordning
Artikel 64 – punkt 4a (ny)
4a.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 63.6 ska kommissionen införa ett system för hantering av klagomål som bör vara tillgängligt för medborgare och intressenter.
Ändring 286
Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 2
2.  Revisionsmyndigheten ska vara en offentlig myndighet som är funktionellt oberoende av revisionsobjekten.
2.  Revisionsmyndigheten ska vara en offentlig eller privat myndighet som är funktionellt oberoende av den förvaltande myndigheten och de organ eller enheter till vilka funktioner har anförtrotts eller delegerats.
Ändring 287
Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 1 – led e
e)  I ett elektroniskt system registrera och lagra de uppgifter om varje insats som behövs för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroller och revisioner, samt säkerställa uppgifternas säkerhet, integritet och konfidentialitet och autentisering av användarna.
e)  I elektroniska system registrera och lagra de uppgifter om varje insats som behövs för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroller och revisioner, samt säkerställa uppgifternas säkerhet, integritet och konfidentialitet och autentisering av användarna.
Ändring 288
Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 1 – stycke 1
För urvalet av insatser ska den förvaltande myndigheten fastställa och tillämpa icke-diskriminerande och tydliga kriterier och förfaranden som säkerställer jämställdhet samt beaktar Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, principen om hållbar utveckling och unionens miljöpolitik i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget.
För urvalet av insatser ska den förvaltande myndigheten fastställa och tillämpa icke-diskriminerande och tydliga kriterier och förfaranden som säkerställer jämställdhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar samt beaktar Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, principen om hållbar utveckling och unionens miljöpolitik i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget.
Ändring 289
Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 3 – led a
a)  säkerställa att de utvalda insatserna är förenliga med programmet och faktiskt bidrar till att programmets särskilda mål uppnås,
a)  säkerställa att de utvalda insatserna är hållbara, förenliga med programmet och de territoriella strategierna, och faktiskt bidrar till att programmets särskilda mål uppnås,
Ändring 290
Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 3 – led c
c)  säkerställa att de utvalda insatserna innebär det bästa förhållandet mellan stödbeloppet, den verksamhet som genomförs och förverkligandet av målen,
c)  säkerställa att de utvalda insatserna innebär ett lämpligt förhållande mellan stödbeloppet, den verksamhet som genomförs och förverkligandet av målen,
Ändring 291
Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 3 – led e
e)  säkerställa att de utvalda insatser som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU48 är föremål för en miljökonsekvensbedömning eller ett screeningförfarande på grundval av kraven i det direktivet, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU49,
e)  säkerställa att de utvalda insatser som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU48 är föremål för en miljökonsekvensbedömning eller ett screeningförfarande och att bedömningen av alternativa lösningar samt ett heltäckande offentligt samråd vederbörligen har beaktats på grundval av kraven i det direktivet, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU49,
_________________
_________________
48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 26, 28.1.2012, s. 1).
48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 26, 28.1.2012, s. 1).
49 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 124, 25.4.2014, s. 1).
49 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 124, 25.4.2014, s. 1).
Ändring 292
Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 3 – led f
f)  kontrollera att tillämplig lagstiftning har följts, om insatserna har påbörjats innan någon stödansökan har lämnats in till den förvaltande myndigheten,
f)  säkerställa att tillämplig lagstiftning har följts, om insatserna har påbörjats innan någon stödansökan har lämnats in till den förvaltande myndigheten,
Ändring 293
Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 3 – led j
j)  säkerställa klimatsäkring av investeringar i infrastruktur med en förväntad livslängd på minst fem år.
j)  säkerställa klimatsäkring, innan investeringsbeslut fattas, av investeringar i infrastruktur med en förväntad livslängd på minst fem år samt se till att man tillämpar principen om energieffektivitet först.
Ändring 294
Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 5a (ny)
5a.   Den förvaltande myndigheten får i vederbörligen motiverade fall besluta att bidra med upp till 5 % av ett programs ekonomiska anslag inom ramen för Eruf och ESF+ till specifika projekt inom den behöriga medlemsstaten i Horisont Europa, inklusive de som väljs ut i den andra fasen, förutsatt att dessa specifika projekt bidrar till programmålen i denna medlemsstat.
Ändring 295
Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 6
6.  När den förvaltande myndigheten väljer ut en insats av strategisk betydelse ska den omedelbart informera kommissionen och förse kommissionen med all relevant information om insatsen.
6.  När den förvaltande myndigheten väljer ut en insats av strategisk betydelse ska den inom en månad informera kommissionen och förse kommissionen med all relevant information om insatsen, inklusive en kostnads-nyttoanalys.
Ändring 296
Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 1 – stycke 1 – led b
b)  säkerställa, om medel finns tillgängliga, att stödmottagaren får hela det förfallna beloppet inom 90 dagar från den dag då stödmottagaren lämnar in sin betalningsansökan,
b)  säkerställa, för förfinansiering och delutbetalningar, att stödmottagaren får hela det utestående beloppet för kontrollerade utgifter inom 60 dagar från den dag då stödmottagaren lämnar in sin betalningsansökan,
Ändring 297
Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1 – led a
a)  Utarbetande och inlämning av betalningsansökningar till kommissionen i enlighet med artiklarna 85 och 86.
a)  Utarbetande och inlämning av betalningsansökningar till kommissionen i enlighet med artiklarna 85 och 86 och med beaktande av de revisioner som har utförts av, eller under överinseende av, revisionsmyndigheten.
Ändring 298
Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1 – led b
b)  Upprättande av räkenskaperna i enlighet med artikel 92 och registrering av alla delar av räkenskaperna i ett elektroniskt system.
b)  Upprättande av och redogörelse för räkenskaperna, med bekräftelse av deras fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet, i enlighet med artikel 92 och registrering av alla delar av räkenskaperna i ett elektroniskt system.
Ändring 299
Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 6a (ny)
6a.   Revisionen ska utföras enligt den tillämpliga standarden vid den tidpunkt då den granskade insatsen överenskoms, om inte nya standarder är mer förmånliga för stödmottagaren.
Ändring 300
Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 6b (ny)
6b.   Om oegentligheter som föranleder straffavgifter påvisas under revisionen av en insats får detta inte leda till att kontrollens omfattning eller de finansiella korrigeringarna utsträcks utöver de utgifter som omfattas av räkenskapsåret för den granskade utgiften.
Ändring 301
Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 1
1.  Revisionsmyndigheten ska utarbeta en revisionsstrategi som bygger på en riskbedömning, med beaktande av den beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem som föreskrivs i artikel 63.9, och som omfattar systemrevisioner och insatsrevisioner. Revisionsstrategin ska omfatta systemrevisioner av nyligen utsedda förvaltande myndigheter och myndigheter som sköter redovisningstjänsten inom nio månader efter deras första verksamhetsår. Revisionsstrategin ska utarbetas i enlighet med mallen i bilaga XVIII och den ska uppdateras årligen, efter den första årliga kontrollrapporten och revisionsuttalandet som lämnats till kommissionen. Den kan omfatta ett eller flera program.
1.  Revisionsmyndigheten ska, efter samråd med den förvaltande myndigheten, utarbeta en revisionsstrategi som bygger på en riskbedömning, med beaktande av den beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem som föreskrivs i artikel 63.9, och som omfattar systemrevisioner och insatsrevisioner. Revisionsstrategin ska omfatta systemrevisioner av nyligen utsedda förvaltande myndigheter och myndigheter som sköter redovisningstjänsten. Revisionen ska utföras inom nio månader efter deras första verksamhetsår. Revisionsstrategin ska utarbetas i enlighet med mallen i bilaga XVIII och den ska uppdateras årligen, efter den första årliga kontrollrapporten och revisionsuttalandet som lämnats till kommissionen. Den kan omfatta ett eller flera program. I sin revisionsstrategi får revisionsmyndigheten fastställa en gräns för samordnad granskning.
Ändring 302
Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)
Ett förlikningsförfarande ska införas för fall där kommissionen och en medlemsstat är oeniga om revisionsresultaten.
Ändring 303
Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 1 – stycke 2
Kommissionen och revisionsmyndigheterna ska först använda all information och alla register i det elektroniska system som avses i artikel 66.1 e, inklusive resultat av förvaltningskontroller, och de ska enbart begära och erhålla ytterligare handlingar och revisionsbevis från de berörda stödmottagarna om de efter en yrkesmässig bedömning anser att så krävs för att dra robusta revisionsslutsatser.
Kommissionen och revisionsmyndigheterna ska först använda all information och alla register i de elektroniska system som avses i artikel 66.1 e, inklusive resultat av förvaltningskontroller, och de ska enbart begära och erhålla ytterligare handlingar och revisionsbevis från de berörda stödmottagarna om de efter en yrkesmässig bedömning anser att så krävs för att dra robusta revisionsslutsatser.
Ändring 304
Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 1
1.  Den förvaltande myndigheten ska genomföra förvaltningskontroller på plats i enlighet med artikel 68.1 endast hos organ som genomför finansieringsinstrumentet och, när det gäller garantifonder, hos organ som ger de underliggande nya lånen.
1.  Den förvaltande myndigheten ska genomföra förvaltningskontroller på plats i enlighet med artikel 68.1 endast hos organ som genomför finansieringsinstrumentet och, när det gäller garantifonder, hos organ som ger de underliggande nya lånen. Om finansieringsinstrumentet omfattar kontrollrapporter som styrker betalningsansökan, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 127 i finansieringsförordningen, behöver den förvaltande myndigheten inte utföra förvaltningskontroller på plats.
Ändring 305
Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 2 – stycke 2
EIB och andra internationella finansinstitut där en medlemsstat är aktieägare ska dock lämna kontrollrapporter som stöder betalningsansökningarna till den förvaltande myndigheten.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 306
Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 3
3.  Revisionsmyndigheten ska genomföra systemrevisioner och insatsrevisioner i enlighet med artiklarna 71, 73 eller 77 hos de organ som genomför finansieringsinstrumentet och, när det gäller garantifonder, hos organ som beviljar de underliggande nya lånen.
3.  Revisionsmyndigheten ska genomföra systemrevisioner och insatsrevisioner i enlighet med artiklarna 71, 73 eller 77 hos de organ som genomför finansieringsinstrumentet och, när det gäller garantifonder, hos organ som beviljar de underliggande nya lånen. Om finansieringsinstrumentet ger revisionsmyndigheten en årlig revisionsrapport som utarbetats av dess externa revisorer i slutet av varje kalenderår och omfattar de delar som ingår i bilaga XVII, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 127 i finansieringsförordningen, behöver revisionsmyndigheten inte genomföra ytterligare revisioner.
Ändring 307
Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 3a (ny)
3a.   Inom ramen för garantifonderna får de organ som ansvarar för programrevisionen endast utföra kontroller eller revisioner av organ som tillhandahåller underliggande lån när en eller flera av följande situationer uppstår:
a)  Verifikationer avseende stöd från ett finansieringsinstrument till slutmottagare är inte tillgängliga hos den förvaltande myndigheten eller hos organen som genomför finansieringsinstrumenten.
b)  Det finns bevis för att de dokument som är tillgängliga hos den förvaltande myndigheten eller de organ som genomför finansieringsinstrumenten inte ger en sanningsenlig och korrekt bild av stödet.
Ändring 308
Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1
1.  Utan att det påverkar bestämmelserna om statligt stöd ska den förvaltande myndigheten se till att alla verifikat som rör en insats som får stöd av fonderna bevaras på lämplig nivå under fem år räknat från den 31 december det år då den förvaltande myndigheten gjorde den sista utbetalningen till stödmottagaren.
1.  Utan att det påverkar bestämmelserna om statligt stöd ska den förvaltande myndigheten se till att alla verifikat som rör en insats som får stöd av fonderna bevaras på lämplig nivå under tre år räknat från den 31 december det år då den förvaltande myndigheten gjorde den sista utbetalningen till stödmottagaren.
Ändring 309
Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 2a (ny)
2a.   Den förvaltande myndigheten får besluta att den period som handlingar måste bevaras får förkortas i förhållande till stödmottagarnas riskprofil och storlek.
Ändring 310
Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen
Förfinansieringen för varje fond ska, om medel finns tillgängliga, betalas i årliga delbetalningar före den 1 juli varje år enligt följande:
Förfinansieringen för varje fond ska betalas i årliga delbetalningar före den 1 juli varje år enligt följande:
Ändring 311
Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led b
b)  2022: 0,5 %.
b)  2022: 0,7 %.
Ändring 312
Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led c
c)  2023: 0,5 %.
c)  2023: 1 %.
Ändring 313
Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led d
d)  2024: 0,5 %.
d)  2024: 1,5 %.
Ändring 314
Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led e
e)  2025: 0,5 %.
e)  2025: 2 %.
Ändring 315
Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – stycke 1 – led f
f)  2026: 0,5 %
f)  2026: 2 %.
Ändring 316
Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 3 – led b
b)  Beloppet för tekniskt stöd, beräknat i enlighet med artikel 31.2.
b)  Beloppet för tekniskt stöd, beräknat i enlighet med artikel 31.
Ändring 317
Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 4 – led ca (nytt)
ca)   I fråga om statligt stöd får betalningsansökan omfatta de förskott som stödbeviljande organ betalar ut till den stödberättigade om följande kumulativa villkor är uppfyllda: de omfattas av en bankgaranti eller motsvarande, de överstiger inte 40 % av det totala stödbeloppet till en stödmottagare för en given insats och de täcks av utgifter som stödmottagarna haft och som styrks med kvitterade fakturor inom tre år.
Ändring 318
Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 1
1.  Om finansieringsinstrument genomförs i enlighet med artikel 53.2 ska betalningsansökningar som lämnas in i enlighet med bilaga XIX omfatta de totala belopp som har betalats ut eller, när det gäller garantier, de belopp som avsatts enligt garantiavtal, av den förvaltande myndigheten till stödmottagare enligt artikel 62.1 a, b och c.
1.  Om finansieringsinstrument genomförs i enlighet med artikel 53.1 ska betalningsansökningar som lämnas in i enlighet med bilaga XIX omfatta de totala belopp som har betalats ut eller, när det gäller garantier, de belopp som avsatts enligt garantiavtal, av den förvaltande myndigheten till stödmottagare enligt artikel 62.1 a, b och c.
Ändring 319
Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 2 – inledningen
2.  Om finansieringsinstrument genomförs i enlighet med artikel 53.3 ska betalningsansökningar som omfattar utgifter för finansieringsinstrument lämnas in i enlighet med följande:
2.  Om finansieringsinstrument genomförs i enlighet med artikel 53.2 ska betalningsansökningar som omfattar utgifter för finansieringsinstrument lämnas in i enlighet med följande:
Ändring 320
Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 1
1.  Under förutsättning att det finns medel tillgängliga ska kommissionen göra mellanliggande betalningar senast 60 dagar efter den dag då en betalningsansökan tagits emot av kommissionen.
1.  Kommissionen ska göra mellanliggande betalningar senast 60 dagar efter den dag då en betalningsansökan tagits emot av kommissionen.
Ändring 321
Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 1 – led a
a)  Det finns bevis som tyder på en allvarlig brist men inga korrigerande åtgärder har vidtagits.
a)  Det finns bevis för en allvarlig brist men inga korrigerande åtgärder har vidtagits.
Ändring 322
Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 1 – led e
e)  Medlemsstaten har underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med artikel 15.6.
utgår
Ändring 323
Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 1
1.  Kommissionen ska dra tillbaka belopp i ett program som inte används för förfinansiering i enlighet med artikel 84 eller för vilka en betalningsansökan inte har lämnats in i enlighet med artiklarna 85 och 86 senast den 26 december det andra kalenderåret efter det år då budgetåtagandena gjordes för åren 20212026.
1.  Kommissionen ska dra tillbaka belopp i ett program som inte används för förfinansiering i enlighet med artikel 84 eller för vilka en betalningsansökan inte har lämnats in i enlighet med artiklarna 85 och 86 senast den 31 december det tredje kalenderåret efter det år då budgetåtagandena gjordes för åren 2021-2026.
Ändring 324
Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 2
2.   Det belopp som ska omfattas av förfinansiering eller betalningsansökningar inom den frist som anges i punkt 1 när det gäller budgetåtagandet 2021 ska vara 60 % av det åtagandet. Vid beräkningen av de belopp som ska omfattas under åren 2022–2025 ska 10 % av 2021 års budgetåtagande läggas till de årliga budgetåtagandena för de åren.
utgår
Ändring 325
Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 3
3.  Den del av åtagandena som fortfarande är öppen den 31 december 2029 ska dras tillbaka återtas om garantipaketet och den slutliga prestationsrapporten för program som får stöd från ESF+, Eruf och Sammanhållningsfonden inte har lämnats in till kommissionen inom den tidsfrist som fastställs i artikel 38.1.
3.  Den del av åtagandena som fortfarande är öppen den 31 december 2030 ska dras tillbaka om garantipaketet och den slutliga prestationsrapporten för program som får stöd från ESF+, Eruf och Sammanhållningsfonden inte har lämnats in till kommissionen inom den tidsfrist som fastställs i artikel 38.1.
Ändring 326
Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)
ba)  som det inte har varit möjligt att i rätt tid göra en betalningsansökan för på grund av förseningar på unionsnivå i upprättandet av den rättsliga och administrativa ramen för medlen för perioden 2021–2027.
Ändring 327
Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2
2.  Medlemsstaten ska inom en månad godkänna det belopp som ska dras tillbaka eller lämna sina synpunkter.
2.  Medlemsstaten ska inom två månader godkänna det belopp som ska dras tillbaka eller lämna sina synpunkter.
Ändring 328
Förslag till förordning
Artikel 102 – punkt 1
1.  Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden ska stödja målet Investering för sysselsättning och tillväxt i alla regioner som motsvarar nivå 2 i den gemensamma nomenklatur för statistiska territoriella enheter (nedan kallad Nuts 2-regioner) som inrättats genom förordning (EG) nr 1059/2003, ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 868/2014.
1.  Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden ska stödja målet Investering för sysselsättning och tillväxt i alla regioner som motsvarar nivå 2 i den gemensamma nomenklatur för statistiska territoriella enheter (nedan kallad Nuts 2-regioner) som inrättats genom förordning (EG) nr 1059/2003, ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2016/2066.
Ändring 329
Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 1 – stycke 1
De medel för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som är tillgängliga för budgetåtaganden för åren 2021–2027 ska uppgå till 330 624 388 630 euro i 2018 års priser.
De medel för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som är tillgängliga för budgetåtaganden för åren 2021–2027 ska uppgå till 378 097 000 000 euro i 2018 års priser.
(Syftet med detta Ändring är att återinföra det belopp som finns tillgängligt för perioden 2014–2020, med nödvändiga ökningar, i enlighet med Europaparlamentets ståndpunkt om den fleråriga finansieringsramen för 2021‑2027. Denna ändring kommer att kräva följdjusteringar av beräkningarna i bilaga XXII.)
Ändring 330
Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 2 – stycke 1
Kommissionen ska genom genomförandeakter anta ett beslut om årlig fördelning per medlemsstat av de samlade medlen inom målet Investering för sysselsättning tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete samt en förteckning över stödberättigade regioner i enlighet med den metod som anges i bilaga XXII.
Kommissionen ska genom genomförandeakter anta ett beslut om årlig fördelning per medlemsstat av de samlade medlen inom målet Investering för sysselsättning tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete samt en förteckning över stödberättigade regioner i enlighet med den metod som anges i bilaga XXII. Det minsta totala anslaget från fonderna, på nationell nivå, bör motsvara 76 % av den budget som anslagits till varje medlemsstat eller region under perioden 2014-2020.
Ändring 429
Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)
Utan att det påverkar de nationella anslagen för medlemsstaterna ska medlen för de regioner som hamnar i en lägre kategori för perioden 2021–2027 behållas på samma nivå som anslagen för 2014–2020.
Ändring 331
Förslag till förordning
Artikel 103 – punkt 2 – stycke 2b (nytt)
Med tanke på den särskilda betydelse för gränsöverskridande och transnationellt samarbete, och för de yttersta randområdena, som medlen inom sammanhållningspolitiken har, bör inte behörighetskriterierna för dessa vara mindre fördelaktiga än för perioden 2014–2020, och man bör säkerställa största möjliga kontinuitet med befintliga program.
(Denna ändring kommer att kräva följdjusteringar av beräkningarna i bilaga XXII.)
Ändring 332
Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 1 – inledningen
1.  Medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska uppgå till 97,5 % av de samlade medlen (dvs. till 322 194 388 630 euro) och de ska fördelas på följande sätt:
1.  Medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska uppgå till 97 % av de samlade medlen (dvs. till 366 754 000 000 euro i 2018 års priser) Av detta belopp ska 5 900 000 000 euro avsättas för barngarantin från resurserna i ESF+. De återstående medlen på 360 854 000 000 euro (i 2018 års priser) ska fördelas på följande sätt.
Ändring 333
Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 1 – led a
a)  61,6 % (dvs. 198 621 593 157 euro) till mindre utvecklade regioner.
a)  61,6 % (dvs. 222 453 894 000 euro) till mindre utvecklade regioner.
Ändring 334
Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 1 – led b
b)  14,3 % (dvs. 45 934 516 595 euro) till övergångsregioner.
b)  14,3 % (dvs. 51 446 129 000 euro) till övergångsregioner.
Ändring 335
Förslag till förordning
Artikel 104 – stycke 1 – led c
c)  10,8 % (dvs. 34 842 689 000 euro) till mer utvecklade regioner.
c)  10,8 % (dvs. 39 023 410 000 euro) till mer utvecklade regioner.
Ändring 336
Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 1 – led d
d)  12,8 % (dvs. 41 348 556 877 euro) till medlemsstater som får stöd från Sammanhållningsfonden.
d)  12,8 % (dvs. 46 309 907 000 euro) till medlemsstater som får stöd från Sammanhållningsfonden.
Ändring 337
Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 1 – led e
e)  0,4 % (dvs. 1 447 034 001 euro) som tilläggsfinansiering för de yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget och för de Nuts 2-regioner som uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll nr 6 till 1994 års anslutningsakt.
e)  0,4 % (dvs. 1 620 660 000 euro) som tilläggsfinansiering för de yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget och för de Nuts 2-regioner som uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll nr 6 till 1994 års anslutningsakt.
Ändring 338
Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 3 – stycke 1
Tillgängliga medel för ESF+ inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska vara 88 646 194 590 euro.
Tillgängliga medel för ESF+ ska vara 28,8 % av resurserna inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt (dvs. 105 686 000 000 euro i 2018 års priser). Det inkluderar inte finansieringsramen för delen för sysselsättning och social innovation och delen för hälsa.
Ändring 339
Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 3 – stycke 2
Den tilläggsfinansiering för de yttersta randområdena som avses i punkt 1 e och som tilldelats ESF+ ska uppgå till 376 928 934 euro.
Den tilläggsfinansiering för de yttersta randområdena som avses i punkt 1 e och som tilldelats ESF+ ska uppgå till 0,4 % av de medel som anges i första stycket (dvs. 424 296 054 euro i 2018 års priser).
Ändring 340
Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 4 – stycke 1
Det stödbelopp från Sammanhållningsfonden som ska överföras till FSE ska uppgå till 10 000 000 000 euro. Det ska enbart användas till transportinfrastrukturprojekt som genomförs genom särskilda ansökningsomgångar i enlighet med förordning (EU) [number of new CEF Regulation] i de medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden.
Det stödbelopp från Sammanhållningsfonden som ska överföras till FSE ska uppgå till 4 000 000 000 euro i 2018 års priser. Det ska användas till transportinfrastrukturprojekt, med hänsyn till medlemsstaternas och regionernas behov av infrastrukturinvesteringar, som genomförs genom särskilda ansökningsomgångar i enlighet med förordning (EU) [number of new CEF Regulation] i enbart de medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden.
Ändring 341
Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 4 – stycke 5
30 % av de medel som överförts till FSE ska vara tillgängliga omedelbart efter det att de förts över till de medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för att finansiera transportinfrastrukturprojekt i enlighet med förordning (EU) [the new CEF Regulation].
utgår
Ändring 342
Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 4 – stycke 6
Regler som gäller för transportsektorn enligt förordning (EU) [new CEF Regulation] ska tillämpas i de särskilda ansökningsomgångar som avses i första stycket. Fram till den 31 december 2023 ska urvalet av de projekt som är berättigade till finansiering respektera de nationella anslagen inom ramen för Sammanhållningsfonden när det gäller 70 % av de medel som förts över till FSE.
Regler som gäller för transportsektorn enligt förordning (EU) [new CEF Regulation] ska tillämpas i de särskilda ansökningsomgångar som avses i första stycket. Fram till den 31 december 2023 ska urvalet av de projekt som är berättigade till finansiering respektera de nationella anslagen inom ramen för Sammanhållningsfonden.
Ändring 343
Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 5
5.  Av medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska 500 000 000 euro anslås till Europeiska stadsinitiativet, under kommissionens direkta eller indirekta förvaltning.
5.  Av medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska 560 000 000 euro i 2018 års priser anslås till Europeiska stadsinitiativet, under kommissionens direkta eller indirekta förvaltning.
Ändring 344
Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 6
6.  Av medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska 175 000 000 euro anslås till transnationellt samarbete som stöder innovativa lösningar under direkt eller indirekt förvaltning.
6.  Av medlen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska 196 000 000 euro i 2018 års priser anslås till transnationellt samarbete som stöder innovativa lösningar under direkt eller indirekt förvaltning.
Ändring 345
Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 7
7.  Medlen för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska uppgå till 2,5 % av de samlade medel som är tillgängliga för budgetåtaganden från fonderna för åren 2021–2027 (dvs. totalt 8 430 000 000 euro).
7.  Medlen för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska uppgå till 3 % av de samlade medel som är tillgängliga för budgetåtaganden från fonderna för åren 2021–2027 (dvs. totalt 11 343 000 000 euro i 2018 års priser).
Ändring 346
Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 1 – led a
a)  högst 15 % av de totala anslagen för mindre utvecklade regioner till övergångsregioner eller till mer utvecklade regioner samt från övergångsregioner till mer utvecklade regioner,
a)  högst 5 % av de totala anslagen för mindre utvecklade regioner till övergångsregioner eller till mer utvecklade regioner samt från övergångsregioner till mer utvecklade regioner,
Ändring 347
Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1 – led a
a)  70 % för mindre utvecklade regioner,
a)  85 % för mindre utvecklade regioner,
Ändring 348
Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1 – led b
b)  55 % för övergångsregioner, och
b)  65 % för övergångsregioner, och
Ändring ar 349 och 447
Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 1 – led c
c)  40 % för mer utvecklade regioner.
c)  50 % för mer utvecklade regioner.
Ändring 350
Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 2
Den medfinansieringsgrad som fastställs i led a ska även gälla för de yttersta randområdena.
Den medfinansieringsgrad som fastställs i led a ska även gälla för de yttersta randområdena och till de särskilda tilläggsanslagen för de yttersta randområdena.
Ändring 351
Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 3
Medfinansieringsgraden för Sammanhållningsfonden får för varje prioritering inte överskrida 70 %.
Medfinansieringsgraden för Sammanhållningsfonden får för varje prioritering inte överskrida 85 %.
Ändring 352
Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 3 – stycke 4
I ESF+-förordningen får en högre medfinansieringsgrad fastställas för prioriteringar som stöder innovativa åtgärder i enlighet med artikel [14] i den förordningen.
I ESF+-förordningen får i vederbörligen motiverade fall en högre medfinansieringsgrad på upp till 90 % fastställas för prioriteringar som stöder innovativa åtgärder i enlighet med artikel [13] och artikel [4.1 x och xi)] i den förordningen, eller program som avser åtgärder mot materiell fattigdom i enlighet med artikel [9], stöd till ungdomsarbetslöshet i enlighet med artikel [10], en europeisk barngaranti i enlighet med artikel [10a] och transnationellt samarbete i enlighet med artikel [11b].
Ändring 353
Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 4 – stycke 1
Medfinansieringsgraden för Interregprogram får inte överstiga 70 %.
Medfinansieringsgraden för Interregprogram får inte överstiga 85 %.
Ändring 453
Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 4a (ny)
4a.  Medlemsstaterna kan i vederbörligen motiverade fall lägga fram en begäran om ytterligare flexibilitet inom den nuvarande ramen för stabilitets- och tillväxtpakten för offentliga eller motsvarande utgifter för strukturåtgärder, som bekostas av den offentliga förvaltningen genom medfinansiering av investeringar som en del av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (”ESI-fonderna”). Kommissionen ska, på ett sätt som återspeglar den strategiska betydelsen av investeringarna, noggrant bedöma denna begäran vid fastställandet av den finanspolitiska korrigeringen inom ramen för antingen stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande del eller för dess korrigerande del.
Ändring 354
Förslag till förordning
Artikel 107
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 108 med avseende på att ändra bilagorna till den här förordningen i syfte att göra anpassningar till förändringar som sker under programperioden när det gäller icke-väsentliga delar av denna förordning, utom bilagorna III, IV, X och XXII.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 108 med avseende på att ändra bilagorna till den här förordningen i syfte att göra anpassningar till förändringar som sker under programperioden när det gäller icke-väsentliga delar av denna förordning, utom bilagorna III, IV, X och XXII. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 108 för att ändra delegerad förordning (EU) 204/2014 i enlighet med vad som anges i artikel 6.3 i denna förordning.
Ändring 355
Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 63.10, 73.4, 88.4, 89.4 och 107 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då denna förordning träder i kraft.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3, 63.10, 73.4, 88.4, 89.4 och 107 ska ges till kommissionen från och med den dag då denna förordning träder i kraft fram till den 31 december 2027.
Ändring 356
Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 3
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 63.10, 73.4, 88.4 och 89.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.3, 63.10, 73.4, 88.4, 89.4 och 107 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
Ändring 357
Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 6
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 63.10, 73.4, 88.4, 89.4 och 107 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3, 63.10, 73.4, 88.4, 89.4 och 107 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 359
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 1” – rad 1 – kolumn 1
001 Investeringar i fasta tillgångar i mikroföretag, direkt kopplade till forskning och innovation
001 Investeringar i fasta tillgångar i mikroföretag, direkt kopplade till forskning och innovation eller kopplade till konkurrenskraft
Ändring 360
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 1” – rad 2 – kolumn 1
002 Investeringar i fasta tillgångar i små och medelstora företag (inklusive privata forskningscentrum), direkt kopplade till forskning och innovation
002 Investeringar i fasta tillgångar i små och medelstora företag (inklusive privata forskningscentrum), direkt kopplade till forskning och innovation eller kopplade till konkurrenskraft
Ändring 361
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 1” – rad 4 – kolumn 1
004 Investeringar i immateriella tillgångar i mikroföretag, direkt kopplade till forskning och innovation
004 Investeringar i immateriella tillgångar i mikroföretag, direkt kopplade till forskning och innovation eller kopplade till konkurrenskraft
Ändring 362
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 1” – rad 5 – kolumn 1
005 Investeringar i immateriella tillgångar i små och medelstora företag (inklusive privata forskningscentrum), direkt kopplade till forskning och innovation
005 Investeringar i immateriella tillgångar i små och medelstora företag (inklusive privata forskningscentrum), direkt kopplade till forskning och innovation eller kopplade till konkurrenskraft
Ändring 363
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 2” – rad 35 – kolumn 1
035 Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna och förebyggande och hantering av klimatrelaterade risker: översvämningar (inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd och system och infrastrukturer för katastrofhantering)
035 Åtgärder för anpassning till klimatförändringarna och förebyggande och hantering av klimatrelaterade risker: översvämningar och jordskred (inklusive åtgärder för ökad medvetenhet, civilskydd och system och infrastrukturer för katastrofhantering)
Ändring 364
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 2” – rad 43 – kolumn 1

Kommissionens förslag

043

Hantering av hushållsavfall: mekanisk biologisk behandling, värmebehandling

0%

100%

Ändring

 

utgår

 

 

Ändring 365
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 3” – rad 56 – kolumn 1
056 Nybyggda motorvägar och vägar - TEN-T-stomnätet
056 Nybyggda motorvägar, broar och vägar - TEN-T-stomnätet
Ändring 366
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 3” – rad 57 – kolumn 1
057 Nybyggda motorvägar och vägar - övergripande TEN-T-nätet
057 Nybyggda motorvägar, broar och vägar - övergripande TEN-T-nätet
Ändring 367
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 3” – rad 60– kolumn 1
060 Ombyggda eller förbättrade motorvägar och vägar - TEN-T-stomnätet
060 Ombyggda eller förbättrade motorvägar, broar och vägar – TEN‑T‑stomnätet
Ändring 368
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 3” – rad 61 – kolumn 1
061 Ombyggda eller förbättrade motorvägar och vägar – övergripande TEN‑T-nätet
061 Ombyggda eller förbättrade motorvägar, broar och vägar - övergripande TEN-T-nätet
Ändring 369
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 5” – rad 128 – kolumn 1
128 Skydd, utveckling och främjande av offentliga turismtillgångar och därmed sammanhängande turisttjänster
128 Skydd, utveckling och främjande av offentliga turismtillgångar och turisttjänster
Ändring 370
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell I – ”POLITISKT MÅL 5” – rad 130 – kolumn 1
130 Skydd, utveckling och främjande av naturarv och ekoturism
130 Skydd, utveckling och främjande av naturarv och ekoturism utom Natura 2000-områden
Ändring 371
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 3 – kolumn ”INTEGRERAD TERRITORIELL INVESTERING (ITI)” – rad 12
Städer och förorter
Städer och förorter och anslutande landsbygdsområden
Ändring 372
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 3 – kolumn ”INTEGRERAD TERRITORIELL INVESTERING (ITI)” – rad 16
Glest bebodda områden
Landsbygdsområden och glest bebodda områden
Ändring 373
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 3 – kolumn ”LOKALT LEDD UTVECKLING (LLU)” – rad 22
Städer och förorter
Städer och förorter och anslutande landsbygdsområden
Ändring 374
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 3 – kolumn ”LOKALT LEDD UTVECKLING (LLU)” – rad 26
Glest bebodda områden
Landsbygdsområden och glest bebodda områden
Ändring 375
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 3 – kolumn ”Annan typ av territoriellt verktyg inom politiskt mål 5 – rad 32
Städer och förorter
Städer och förorter och anslutande landsbygdsområden
Ändring 376
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 3 – kolumn ”Annan typ av territoriellt verktyg inom politiskt mål 5 – rad 36
Glest bebodda områden
Landsbygdsområden och glest bebodda områden
Ändring 377
Förslag till förordning
Bilaga I – tabell 4 – rad 17
17 Hotell- och restaurangverksamhet
17 Turism, hotell- och restaurangverksamhet
Ändring 378
Förslag till förordning
Bilaga II – tabell ”Övergripande nödvändiga villkor – artikel 11.1” – rad 6 – kolumn 2
Förekomsten av en nationell ram för genomförande av konventionen som inkluderar följande:
Förekomsten av en nationell ram för genomförande av konventionen som inkluderar följande:
1.  Syften med mätbara mål, datainsamling och övervakningsmekanism.
1.  Syften med mätbara mål, datainsamling och övervakningsmekanismer, som är tillämpliga över alla politiska mål.
2.  Arrangemang för att säkerställa att politik, lagstiftning och standarder avseende tillgänglighet verkligen kommer till uttryck i förberedelserna och genomförandet av programmen.
2.  Arrangemang för att säkerställa att politik, lagstiftning och standarder avseende tillgänglighet verkligen kommer till uttryck i förberedelserna och genomförandet av programmen i enlighet med bestämmelserna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och tas med bland kriterierna och skyldigheterna för projekturval.
2a.  Arrangemang för rapportering till övervakningskommittén om att de insatser som stöds av fonderna överensstämmer med konventionen.
Ändring 379
Förslag till förordning
Bilaga II – tabell ”Övergripande nödvändiga villkor – artikel 11.1” – rad 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändring

Genomförande av principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter som bidrar till verklig social konvergens och sammanhållning i EU.

Arrangemang på nationell nivå för att säkerställa ett korrekt genomförande av principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter som bidrar till uppåtgående social konvergens och sammanhållning i EU, särskilt de principer som förhindrar orättvis konkurrens på den inre marknaden.

Ändring 380
Förslag till förordning
Bilaga II – tabell ”Övergripande nödvändiga villkor – artikel 11.1” – rad 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändring

Effektiv tillämpning av partnerskapsprincipen.

Det finns en ram för att alla partner ska kunna spela en fullvärdig roll i utarbetandet, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av program, vilken omfattar följande:

 

1.  Arrangemang för att säkerställa transparenta förfaranden för att involvera partner.

 

2.  Arrangemang för spridning och utlämnande av information som är relevant för partner för att de ska kunna förbereda och följa upp möten.

 

3.  Stöd för att stärka partner och bygga upp kapacitet.

Ändring 381
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 2” – rad 2 – kolumn 4
En nationell energi- och klimatplan antas och innehåller följande:
En nationell energi- och klimatplan som uppfyller målet i Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C antas och innehåller följande:
1.  Alla delar som krävs enligt mallen i bilaga I till förordningen om styrningen av energiunionen.
1.  Alla delar som krävs enligt mallen i bilaga I till förordningen om styrningen av energiunionen.
2.  En vägledande beskrivning av planerade finansiella resurser och mekanismer för åtgärder som främjar koldioxidsnål energi.
2.  En beskrivning av planerade finansiella resurser och mekanismer för åtgärder som främjar koldioxidsnål energi.
Ändring 382
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 2” – rad 4 – kolumn 2
Eruf och Sammanhållningsfonden:
Eruf och Sammanhållningsfonden:
2.4  Främja anpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot katastrofer i samband med klimatförändringar
2.4  Främja anpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot katastrofer i samband med klimatförändringar och strukturförändringar
Ändring 383
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 2” – rad 7 – kolumn 4
En ram för prioriterade åtgärder i enlighet med artikel 8 i direktiv 92/43/EEG finns på plats och inkluderar följande:
En ram för prioriterade åtgärder i enlighet med artikel 8 i direktiv 92/43/EEG finns på plats och inkluderar följande:
1.  Alla delar som krävs enligt den mall för ramen för prioriterade åtgärder för 2021–2027 som kommissionen och medlemsstaterna kommit överens om.
1.  Alla delar som krävs enligt den mall för ramen för prioriterade åtgärder för 2021–2027 som kommissionen och medlemsstaterna kommit överens om, inbegripet prioriterade åtgärder och en uppskattning av finansieringsbehoven.
2.  Kartläggning av prioriterade åtgärder och en uppskattning av finansieringsbehoven.
Ändring 384
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 3” – kolumn 2 – punkt 3.2
3.2  Utveckla en hållbar, klimattålig, smart, säker och intermodal TEN-T
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 385
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 3” – kolumn 4 – punkt 3.2 – punkt -1a (ny)
-1a.  Förutsätter att social, ekonomisk och territoriell sammanhållning säkerställs, och att felande länkar i högre grad åtgärdas och flaskhalsar i TEN‑T‑nätet avlägsnas, vilket även betyder investeringar i hård infrastruktur.
Ändring 386
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 3” – kolumn 4 – punkt 3.2 – led 1
1.  Inkluderar en ekonomisk motivering av de planerade investeringarna, understödd av en robust efterfrågeanalys och trafikmodellering, som bör ta hänsyn till de förväntade effekterna av avregleringen av järnvägstrafiken.
1.  Inkluderar en ekonomisk motivering av de planerade investeringarna, understödd av en robust efterfrågeanalys och trafikmodellering, som bör ta hänsyn till de förväntade effekterna av öppnandet av marknaderna för järnvägstjänster.
Ändring 387
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 3” – kolumn 4 – punkt 3.2 – led 2
2.  Återspeglar luftkvalitetsplaner, med särskilt beaktande av nationella planer för minskning av koldioxidutsläppen.
2.  Återspeglar luftkvalitetsplaner, med särskilt beaktande av nationella strategier för minskade utsläpp i transportsektorn.
Ändring 388
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 3” – kolumn 4 – punkt 3.2 – led 3
3.  Inkluderar investeringar i korridorerna för TEN-T:s stomnät, enligt definitionen i förordning (EU) nr 1316/2013, i linje med respektive arbetsplan för TEN-T.
3.  Inkluderar investeringar i korridorerna för TEN-T:s stomnät, enligt definitionen i förordning (EU) nr 1316/2013, i linje med respektive arbetsplan för TEN-T liksom i förväg identifierade avsnitt i det heltäckande nätet.
Ändring 389
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 3” – kolumn 4 – punkt 3.2 – led 4
4.  Säkerställa komplementariteten för investeringar utöver TEN-T:s stomnät genom att tillhandahålla tillräcklig konnektivitet för regioner och lokalsamhällen till TEN-T:s stomnät och dess knutpunkter.
4.  Säkerställa komplementariteten för investeringar utöver TEN-T:s stomnät genom att tillhandahålla tillräcklig konnektivitet för stadsnät, regioner och lokalsamhällen till TEN-T:s stomnät och dess knutpunkter.
Ändring 390
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 3” – kolumn 4 – punkt 3.2 – led 9a (nytt)
9a.  Främjar hållbara regionala och gränsöverskridande turisminitiativ som gynnar både turister och invånare, exempelvis sammanlänkning av EuroVelo-nätet med det transeuropeiska järnvägsnätet.
Ändring 391
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 1 – kolumn 2 – led ESF
ESF:
ESF:
4.1.1  Förbättra tillgången till sysselsättning för alla arbetssökande, inbegripet ungdomar och personer som står utanför arbetskraften samt främja företagande och den sociala ekonomin
4.1.1  Förbättra tillgången till sysselsättning för alla arbetssökande, särskilt för ungdomar, långtidsarbetslösa och personer som står utanför arbetskraften samt främja företagande och den sociala ekonomin
4.1.2  Modernisera arbetsmarknadens institutioner och tjänster för att säkerställa snabb och skräddarsydd hjälp och stöd till matchning, övergångar och rörlighet på arbetsmarknaden
4.1.2  Modernisera arbetsmarknadens institutioner och tjänster för att bedöma och förutse kompetensbehov och säkerställa snabb och skräddarsydd hjälp och stöd till matchning, övergångar och rörlighet på arbetsmarknaden
Ändring 392
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 2 – kolumn 2 – led ESF
ESF:
ESF:
4.1.3  Främja en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv inklusive tillgång till barnomsorg, en sund och väl anpassad arbetsmiljö som motverkar hälsorisker, arbetstagarnas anpassning till förändringar och ett hälsosamt och aktivt åldrande
4.1.3  Främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv inklusive tillgång till barnomsorg, en sund och väl anpassad arbetsmiljö som motverkar hälsorisker, arbetstagarnas, företags och företagares anpassning till förändringar och ett hälsosamt och aktivt åldrande
Ändring 393
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 2 – kolumn 4 – led 2
2.  Åtgärder för att ta itu med skillnaderna mellan könen i fråga om sysselsättning, löner och pensioner, och främja balansen mellan arbetsliv och privatliv, bland annat genom att förbättra tillgången till förskoleverksamhet och barnomsorg, med mål.
2.  Åtgärder för att ta itu med skillnaderna mellan könen i fråga om sysselsättning, löner, social trygghet och pensioner, och främja balansen mellan arbetsliv och privatliv, bland annat genom att förbättra tillgången till förskoleverksamhet och barnomsorg, med mål.
Ändring 394
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 3 – kolumn 2 – led ESF
ESF:
ESF:
4.2.1  Förbättra kvalitet, effektivitet och arbetsmarknadsrelevans i utbildningssystemen.
4.2.1  Förbättra utbildningssystemens kvalitet, inkludering, effektivitet och anpassning till arbetsmarknaden för att underlätta för människor att tillägna sig nyckelkompetenser, inbegripet digitala färdigheter, och underlätta övergången från utbildning till arbete.
4.2.2  Främja flexibel kompetenshöjning och omskolningsmöjligheter för alla, inklusive genom att underlätta karriärbyten och främja yrkesmobilitet
4.2.2  Främja livslångt lärande, särskilt flexibel kompetenshöjning och omskolningsmöjligheter för alla, samt informellt och icke-formellt lärande, inklusive genom att underlätta karriärbyten och främja yrkesmobilitet
4.2.3  Främja lika tillgång, framför allt för missgynnade grupper, till högkvalitativ och inkluderande utbildning, från förskola och barnomsorg genom allmän utbildning och yrkesutbildning till högre utbildning
4.2.3  Främja lika tillgång till och slutförande av utbildning av god kvalitet för alla, framför allt för missgynnade grupper, från förskola och barnomsorg genom allmän utbildning och yrkesutbildning till högre utbildning samt vuxenutbildning, inbegripet att underlätta rörlighet för alla i utbildningssyfte.
Ändring 395
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 2 – kolumn 4 ”Uppfyllningskriterier för det nödvändiga villkoret” – led 1
1.  Evidensbaserade system för att förutse och prognostisera kompetensbehov samt mekanismer för uppföljning av utexaminerade och tjänster och effektiv vägledning av god kvalitet för elever i alla åldrar.
1.  Evidensbaserade system för att förutse och prognostisera kompetensbehov samt mekanismer för uppföljning och tjänster och effektiv vägledning av god kvalitet för elever i alla åldrar, inbegripet tillvägagångssätt som sätter den lärande i centrum.
Ändring 396
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 2 – kolumn 4 ”Uppfyllningskriterier för det nödvändiga villkoret” – led 2
2.  Åtgärder för att säkerställa lika tillgång till, deltagande i och fullföljande av god, relevant och inkluderande utbildning och förvärvande av nyckelkompetenser på alla nivåer, inklusive inom högre utbildning.
2.  Åtgärder för att säkerställa lika tillgång till, deltagande i och fullföljande av god, relevant, icke-segregerad och inkluderande utbildning till rimlig kostnad och förvärvande av nyckelkompetenser på alla nivåer, inklusive inom högre utbildning.
Ändring 397
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 2 – kolumn 4 ”Uppfyllningskriterier för det nödvändiga villkoret” – led 3
3.  Samordningsmekanism inom alla utbildningsnivåer, inbegripet högre utbildning, och en tydlig ansvarsfördelning mellan de berörda nationella och/eller regionala organen.
3.  Samordningsmekanism inom alla utbildningsnivåer, inbegripet högre utbildning och tillhandahållare av icke-formellt och informellt lärande, och en tydlig ansvarsfördelning mellan de berörda nationella och/eller regionala organen.
Ändring 398
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 4 – kolumn 2 – led 4.3
Eruf:
Eruf:
4.3  Ökad socioekonomisk integration av marginaliserade grupper, migranter och missgynnade grupper genom integrerade åtgärder, inklusive bostäder och sociala tjänster
4.3  Ökad socioekonomisk integration av marginaliserade grupper, flyktingar och migranter under internationellt beskydd och missgynnade grupper genom integrerade åtgärder, inklusive bostäder och sociala tjänster
Ändring 399
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 4 – kolumn 2 – led 4.3.1
ESF:
ESF:
4.3.1  Främja aktiv inkludering, inklusive för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten
4.3.1  Främja aktiv inkludering, även för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten
Ändring 400
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 4 – kolumn 2 – led 4.3.1a (nytt)
4.3.1a.   Främja social integrering av människor som befinner sig i riskzonen för fattigdom eller social utestängning, inklusive de som har det sämst ställt och barn
Ändring 401
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 4 – kolumn 4 ”Uppfyllningskriterier för det nödvändiga villkoret”
Det finns en nationell strategisk ram för social delaktighet och fattigdomsminskning som inkluderar följande:
Det finns en nationell strategisk ram och handlingsplan för social delaktighet och fattigdomsminskning som inkluderar följande:
1.  Evidensbaserad analys av fattigdom och social utestängning, inklusive barnfattigdom, hemlöshet, geografisk och utbildningsmässig segregation, begränsad tillgång till grundläggande tjänster och infrastruktur, och de särskilda behoven hos utsatta personer.
1.  Evidensbaserad analys av fattigdom och social utestängning, inklusive barnfattigdom, hemlöshet, geografisk och utbildningsmässig segregation, begränsad tillgång till grundläggande tjänster och infrastruktur, och de särskilda behoven hos utsatta personer.
2.  Åtgärder för att förebygga och bekämpa segregering på alla områden, inklusive genom tillhandahållande av adekvat inkomststöd, inkluderande arbetsmarknader och tillgång till tjänster av god kvalitet för utsatta personer, däribland migranter.
2.  Åtgärder för att förebygga och bekämpa segregering på alla områden, inklusive genom tillhandahållande av adekvat inkomststöd, socialt skydd inkluderande arbetsmarknader och tillgång till tjänster av god kvalitet för utsatta personer, däribland migranter och flyktingar.
3.  Åtgärder för övergång från vård på institutioner till vård i samhället.
3.  Åtgärder för övergång från vård på institutioner till vård i familjer och i samhället på grundval av en nationell strategi för avinstitutionalisering och en handlingsplan.
4.  Arrangemang för att säkerställa att utformning, genomförande, övervakning och översyn genomförs i nära samarbete med arbetsmarknadens parter och berörda organisationer från det civila samhället.
4.  Arrangemang för att säkerställa att utformning, genomförande, övervakning och översyn genomförs i nära samarbete med arbetsmarknadens parter och berörda organisationer från det civila samhället.
Ändring 402
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 5 – kolumn 2
ESF:
ESF:
4.3.2  Främja socioekonomisk integrering av marginaliserade grupper, exempelvis romer
4.3.2  Främja socioekonomisk integrering av tredjelandsmedborgare och av marginaliserade grupper, exempelvis romer
Ändring 403
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 6 – kolumn 2
ESF:
ESF:
4.3.4  Åtgärder för att förbättra lika och snabb tillgång till kvalitativa, hållbara och prisvärda tjänster; förbättra vårdsystemens tillgänglighet, effektivitet och motståndskraft; förbättra tillgången till långtidsvård
4.3.4  Åtgärder för att förbättra lika och snabb tillgång till kvalitativa, hållbara och prisvärda tjänster; Modernisera systemen för socialt skydd, bland annat genom att främja tillgången till socialt skydd. förbättra vårdsystemens tillgänglighet, effektivitet och motståndskraft; förbättra tillgången till långtidsvård
Ändring 404
Förslag till förordning
Bilaga IV – tabellen – ”Politiskt mål 4” – rad 6 – kolumn 4 – leden 2, 3 och 3a (nytt)
En nationell eller regional strategisk ram för hälso- och sjukvård finns på plats som innehåller följande:
En nationell eller regional strategisk ram för hälso- och sjukvård finns på plats som innehåller följande:
1.  Kartläggning av behoven av hälso- och sjukvård och långtidsvård, bland annat i fråga om medicinsk personal, för att säkerställa hållbara och samordnade åtgärder.
1.  Kartläggning av behoven av hälso- och sjukvård och långtidsvård, bland annat i fråga om medicinsk personal, för att säkerställa hållbara och samordnade åtgärder.
2.  Åtgärder för att säkerställa effektivitet, hållbarhet, tillgänglighet och överkomlighet för hälsovård och långtidsvård, inbegripet en särskild inriktning på personer som är utestängda från systemen för hälsovård och långtidsvård.
2.  Åtgärder för att säkerställa effektivitet, hållbarhet, tillgänglighet och överkomlighet för hälsovård och långtidsvård, inbegripet en särskild inriktning på personer som är utestängda från systemen för hälsovård och långtidsvård och de som är svårast att nå.
3.  Åtgärder för att främja tjänster i närsamhället, inklusive förebyggande insatser och primärvård, hemvård och närvård.
3.  Åtgärder för att främja tjänster i närsamhället, inklusive förebyggande insatser och primärvård, hemvård och närvård, och övergången från vård på institutioner till familjehem och vård i samhället.
3a.   Åtgärder för att säkerställa att de sociala trygghetssystemen är effektiva, hållbara, tillgängliga och rimligt prissatta.
Ändring 405
Förslag till förordning
Bilaga V – led 2 – tabellen ”Tabell 1 T: Programstruktur*”

 

Kommissionens förslag

ID

Namn [300]

TEKNISKT STÖD

Beräknings-grund

Fond

Stödd regionkategori

Valt särskilt mål

1

Prioritering 1

Nej

 

Eruf

Mer utvecklade

Särskilt mål 1

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Särskilt mål 2

De yttersta randområdena och glesbefolkade områdena

Mer utvecklade

Särskilt mål 3

2

Prioritering 2

Nej

 

ESF+

Mer utvecklade

Särskilt mål 4

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Särskilt mål 5

De yttersta randområdena

3

Prioritering 3

Nej

 

Samman-hållnings-fonden

Ej tillämpligt

 

3

Prioritering tekniskt stöd

Ja

 

 

 

Ej til-lämpligt

..

Särskild prioritering ungdomssysselsättning

Nej

 

ESF+

 

 

..

Särskild prioritering landsspecifika rekommendationer

Nej

 

ESF+

 

 

..

Särskild prioritering Innovativa åtgärder

Nej

 

ESF+

 

Särskilt mål 8

 

Särskild prioritering Materiell fattigdom

Nej

 

ESF+

 

Särskilt mål 9

 

Ändring

ID

Namn [300]

TEKNISKT STÖD

Beräkningsgrund

Fond

Stödd regionkategori

Valt särskilt mål

1

Prioritering 1

Nej

 

Eruf

Mer utvecklade

Särskilt mål 1

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Särskilt mål 2

De yttersta randområdena och glesbefolkade områdena

Mer utvecklade

Särskilt mål 3

2

Prioritering 2

Nej

 

ESF+

Mer utvecklade

Särskilt mål 4

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Särskilt mål 5

De yttersta randområdena

3

Prioritering 3

Nej

 

Samman-hållnings-fonden

Ej tillämpligt

 

3

Prioritering tekniskt stöd

Ja

 

 

 

Ej til-lämpligt

..

Särskild prioritering ungdomssysselsättning

Nej

 

ESF+

 

 

 

Särskild prioritering barngaranti

Nej

 

ESF+

 

 

..

Särskild prioritering landsspecifika rekommendationer

Nej

 

ESF+

 

 

..

Särskild prioritering Innovativa åtgärder

Nej

 

ESF+

 

Särskilt mål 8

 

Särskild prioritering Materiell fattigdom

Nej

 

ESF+

 

Särskilt mål 9

Ändring 406
Förslag till förordning
Bilaga V – led 2.1 – tabellen

Kommissionens förslag

[ ] Detta är en prioritering för en relevant landsspecifik rekommendation

[ ]Detta är en prioritering för ungdomssysselsättning

[ ]Detta är en prioritering för innovativa åtgärder

[ ]Detta är en prioritering för materiell fattigdom**

Ändring

[ ]Detta är en prioritering för en relevant landsspecifik rekommendation

[ ]Detta är en prioritering för ungdomssysselsättning

[ ]Detta är en prioritering för barngaranti

[ ]Detta är en prioritering för innovativa åtgärder

[ ]Detta är en prioritering för materiell fattigdom**

Ändring 407
Förslag till förordning
Bilaga V – led 2.1.1 – inledningen
2.1.1.  Särskilt mål2(målet Investering för sysselsättning och tillväxt) eller stödområde (EHFF) – upprepas för varje utvalt särskilt mål eller stödområde, för andra prioriteringar än tekniskt stöd
2.1.1.  Särskilt mål2(målet Investering för sysselsättning och tillväxt) eller stödområde (EHFF) – upprepas för varje utvalt särskilt mål eller stödområde, för andra prioriteringar än tekniskt stöd
__________________
__________________
2 Med undantag för ett särskilt mål som anges i artikel 4.1 c vii i ESF+-förordningen.
2 Med undantag för ett särskilt mål som anges i artikel 4.1 xi i ESF+-förordningen.
Ändring 408
Förslag till förordning
Bilaga V – led 2.1.1.2 – inledningen
2.1.1.2  Indikatorer3
2.1.1.2  Indikatorer
_________________
3 Före halvtidsöversynen av Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden 2025, endast fördelning för åren 2021–2025.
Ändring 409
Förslag till förordning
Bilaga V – led 2.1.1.3 – inledningen
2.1.1.3  Vägledande fördelning av anslagna medel efter per typ av intervention4(ej tillämpligt för EHFF)
2.1.1.3  Vägledande fördelning av anslagna medel per typ av intervention (ej tillämpligt för EHFF)
_________________
4 Före halvtidsöversynen av Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden 2025, endast fördelning för åren 2021–2025.
Ändring 410
Förslag till förordning
Bilaga V – led 2.1.2 – rad 8
Kriterier för urval av insatser5
Kriterier för urval av insatser5
__________________
__________________
5 Endast för program som begränsas till det särskilda mål som anges i artikel 4.1 c vii i ESF+-förordningen.
5 Endast för program som begränsas till det särskilda mål som anges i artikel 4.1 xi i ESF+-förordningen.
Ändring 411
Förslag till förordning
Bilaga V – led 3 – tabell 16
[...]
utgår
Ändring 412
Förslag till förordning
Bilaga V – led 3.2 – inledningen
3.2  Totala anslag per fond och nationell medfinansiering1
3.2  Totala anslag per fond och nationell medfinansiering
_________________
1 Före halvtidsöversynen under 2025 för Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden, anslag endast för åren 2021–2025.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0043/2019).

Senaste uppdatering: 14 februari 2019Rättsligt meddelande