Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 15 януари 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите ***I
 Сключване на Споразумението между ЕС и Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Албания ***
 Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Киргизстан (присъединяване на Хърватия) ***
 Всеобхватно споразумение между ЕС и Киргизстан
 Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт
 Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари ***I
 Временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между ЕС и някои трети държави ***I
 Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I
 Изменение на Устава на ЕИБ *
 Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент
 Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
 Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор
 Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС
 Равенство между половете и данъчни политики в ЕС
Текстове
Окончателна версия (699 kb)
Правна информация