Показалец 
Приети текстове
Сряда, 16 януари 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2016 година
 Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение (резолюция)
 Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение ***
 Споразумение между ЕС и Китай във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо***
 Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) ***I
 Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I
 Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) ***I
 Пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди
 Създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци *
 Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка
 Създаване на програмата InvestEU ***I
 Временен документ за пътуване на ЕС *
 Програма за научни изследвания и обучение на Евратом 2021—2025 г. *
 Годишен доклад на Европейската централна банка за 2017 г.
 Банков съюз – годишен доклад за 2018 г.
 Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу
 Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г.

Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2016 година
PDF 119kWORD 48k
Решение на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година (2018/2938(RSP))
P8_TA(2019)0015B8-0052/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Службата(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8–0087/2018),

—  като взе предвид своето решение от 18 април 2018 г.(3) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2016 година, както и отговора на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището,

—  като взе предвид своето решение от 24 октомври 2018 г.(4), с което отказва освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(6), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 от своя Правилник за дейността и член 5, параграф 2, буква а), втора алинея от приложение IV към него,

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 79.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 79.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0140.
(4) Приети текстове, P8_TA(2018)0406.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(6) ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение (резолюция)
PDF 156kWORD 55k
Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256M(NLE))
P8_TA(2019)0016A8-0478/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10593/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка i) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0463/2018),

—  като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна,

—  като взе предвид Споразумението между ЕС и Мароко относно мерки за реципрочна либерализация на селскостопанските продукти и рибните продукти, наричано също Споразумението за либерализация, което влезе в сила на 1 септември 2013 г.,

—  като взе предвид решението на Общия съд по дело T-512/12 от 10 декември 2015 г.,

—  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз (Съда) по дело C-104/16 P от 21 декември 2016 г.,

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията SWD(2018)0346 от 11 юни 2018 г., придружаващ предложението за решение на Съвета,

—  като взе предвид Виенската конвенция за правото на договорите от 23 май 1969 г., и по-специално членове 34 и 36 от нея,

—  като взе предвид доклада на генералния секретар относно положението във връзка със Западна Сахара до Съвета за сигурност на ООН (S/2018/277),

—  като взе предвид Резолюция 2414 (2018) на Съвета за сигурност на ООН относно положението във връзка със Западна Сахара (S/RES/2414 (2018)),

—  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации, и по-специално член 73 от глава XI от нея относно териториите с несамоуправление,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално дял V, глава 1, член 21 от него,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 218, параграф 6, буква а) от него,

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 16 януари 2019 г.(1) относно проекта на решение на Съвета,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия, становищата на комисията по външни работи и на комисията по земеделие и развитие на селските райони, както и позицията под формата на изменения на комисията по рибно стопанство (A8-0478/2018),

А.  като има предвид, че Европейската общност и Кралство Мароко се радват на дългогодишни отношения и поддържат тясно сътрудничество, развито чрез широко партньорство, което обхваща политически, икономически и социални аспекти, укрепено от напредналият статут и волята на двете страни за по-нататъшното му развитие;

Б.  като има предвид, че Споразумението за либерализация между ЕС и Мароко влезе в сила на 1 септември 2013 г.; като има предвид, че Фронт Полисарио отнесе споразумението до Съда на ЕС на 19 ноември 2012 г. за нарушение на международното право, доколкото се прилага към територията на Западна Сахара;

В.  като има предвид, че на 10 декември 2015 г. на първа инстанция Съдът отмени решението на Съвета за сключване на Споразумението за либерализация; като има предвид, че Съветът единодушно обжалва това решение на 19 февруари 2016 г.;

Г.  като има предвид, че в решението си от 21 декември 2016 г. Общият съд на Съда на ЕС постанови, че Споразумението за либерализация не осигурява правно основание за включване на Западна Сахара и следователно не може да се прилага за посочената територия;

Д.  като има предвид, че съгласно параграф 106 от решението народът на Западна Сахара трябва да се разглежда като „трета страна“ по споразумението – по смисъла на принципа на относителния ефект на договорите – чието съгласие трябва да бъде получено за изпълнението на споразумението в рамките на територията; като има предвид следователно, че споразумението не може да се прилага за територията на Западна Сахара в отсъствието на допълнително споразумение;

Е.  като има предвид, че операторите все още могат да изнасят за Европейския съюз от Западна Сахара, но от 21 декември 2016 г. тарифните преференции не се прилагат за продукти с произход от тази територия;

Ж.  като има предвид, че няма достатъчно информация, която да дава възможност на митническите органи на ЕС да определят дали продуктите, изнасяни от Мароко, са с произход от Западна Сахара, вследствие на което се възпрепятства спазването на решението на Съда на ЕС;

З.  като има предвид, че вследствие на решението на Съда Съветът даде на Комисията мандат за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране, за да се даде възможност за включване на продукти от Западна Сахара; като има предвид, че включването им налага въвеждането на някаква форма на проследимост с цел разпознаването на тези продукти;

И.  като има предвид, че е от първостепенно значение да се гарантира, че споразумението спазва решението на Съда на Европейския съюз от 21 декември 2016 г. по дело C-104/16 P;

Й.  като има предвид, че Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) проведоха консултации в Брюксел и в Рабат с длъжностни лица на изборни длъжности и с няколко представители и асоциации на гражданското общество от несамоуправляващата се територия Западна Сахара;

К.  като има предвид, че Парламентът счете за необходимо да направи посещение и оцени ситуацията лично и да добие представа за различните гледни точки на хората; като има предвид, че той припомни заключенията от констативната командировка на комисията по международна търговия в региона на 2 и 3 септември 2018 г.;

Л.  като има предвид, че изменението на Споразумението за либерализация се осъществява в по-широк политически и геополитически контекст;

М.  като има предвид, че след края на испанската колонизация на Западна Сахара конфликтът в региона продължава вече повече от четиридесет години;

Н.  като има предвид, че според Организацията на обединените нации Западна Сахара не е деколонизирана територия;

О.  като има предвид, че с Резолюция 2440 (2018) на Съвета за сигурност на ООН мандатът на мисията на ООН за референдум в Западна Сахара (MINURSO) беше продължен за нови шест месеца;

П.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки не признават суверенитета на Мароко над територията на Западна Сахара; като има предвид, че Организацията на обединените нации и Африканският съюз признават Фронт Полисарио за представител на народа на Западна Сахара;

Р.  като има предвид, че според Организацията на обединените нации Западна Сахара е несамоуправляваща се територия за целите на член 73 от нейния устав;

1.  припомня, че Мароко е привилегирован партньор на ЕС от южното съседство, с когото ЕС e изградил силно, стратегическо и дълготрайно партньорство, което обхваща политически, икономически и социални аспекти, както и сигурността и миграцията; подчертава, че на Мароко е предоставен напреднал статут в рамките на европейската политика за съседство (ЕПС);

2.  подчертава, че е важно споразумението да съдържа гаранции по отношение на зачитането на международното право, включително правата на човека, както и да спазва съответното решение на Съда на ЕС;

3.  припомня задължението съгласно член 21 от Договора за ЕС, в който се посочва, че ЕС и държавите членки трябва да спазват принципите на Устава на ООН и международното право; подчертава в това отношение, че член 1, параграф 2 от Устава на ООН включва спазването на принципа на самоопределение на народите;

4.  припомня, че съгласно член 21 от Договора за ЕС дейността на Съюза на международната сцена се ръководи от принципите на демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи и зачитането на принципите на Устава на ООН и на международното право;

5.  подчертава, че споразумението не предполага признаване под никаква форма на суверенитета на Мароко над Западна Сахара — територия, която понастоящем се определя от ООН като несамоуправляваща се територия, големи части от която днес се управляват от Кралство Мароко, и настоява позицията на ЕС да продължи да бъде в подкрепа на усилията на ООН за осигуряване на справедливо, трайно и взаимно приемливо решение на конфликта в Западна Сахара, което ще доведе до самоопределянето на народа на Западна Сахара, в съответствие с международното право, Устава на ООН и съответните резолюции на ООН; заявява следователно отново пълната си подкрепа за усилията на личния пратеник на генералния секретар на ООН за Западна Сахара, г-н Хорст Кьолер, за подпомагане на усилията за връщане на страните на масата на преговорите на ООН с цел постигане на подобно решение; призовава страните да подновят тези преговори без предварителни условия и с добра воля; подчертава, че ратифицирането на измененото споразумение за либерализация между ЕС и Мароко не трябва в никакъв случай да засяга постигнатото от мирния процес в Западна Сахара;

6.  посочва, че в началото на декември по инициатива на ООН и с участието на Алжир и Мавритания в Женева беше проведена среща на страните по конфликта, и изразява надежда, че тази среща ще допринесе за подновяването на мирния процес;

7.  потвърждава двете условия, определени в решението на Съда, а именно изричното посочване на Западна Сахара в текста на споразумението и получаването на съгласието на населението, както и третия критерий, добавен от Съвета, а именно необходимостта да се гарантира, че споразумението е от полза за местното население;

8.  подчертава, че според доклада на Комисията в рамките на тези приобщаващи консултации са били предприети всички разумни и осъществими стъпки за проучване на съгласието на засегнатото население;

9.  подчертава, че в процеса на консултации Комисията и ЕСВД са поддържали редовен контакт с екипа на личния пратеник на Генералния секретар на ООН за Западна Сахара;

10.  отбелязва законните интереси на населението на територията и счита, че е необходим уважаван и приет край на продължаващия конфликт, за да се гарантира икономическото развитие на територията; е убеден същевременно, че народът сахрави има право да се развива в очакване на политическо решение;

11.  подчертава, че — в разговори с различни местни участници и представители на гражданското общество — някои страни изразяват подкрепата си за споразумението, като защитават правото си на икономическо развитие, докато други считат, че уреждането на политическия конфликт следва да предхожда предоставянето на търговски преференции; отбелязва, че по време на приобщаващите консултации, водени от ЕСВД с набор от организации от Западна Сахара и други организации и органи, е била изразена подкрепа от мнозинството участващи страни за социално-икономическите ползи, които предложените тарифни преференции биха донесли;

12.  припомня, че Съдът на ЕС не уточнява в своето решение по какъв начин трябва да бъде изразено съгласието на хората и че следователно остава известна несигурност по отношение на този критерий;

13.  потвърждава, че споразумението може да доведе до насърчаване на социалното и устойчивото развитие, което има ключов принос за настоящото икономическо, социално и екологично развитие, както и за потенциалното създаване на възможности за заетост, както за ниско-, така и за висококвалифицирани работни места; отбелязва, че приблизително 59 000 работни места са зависими от износа, което съответства на приблизително 10% от населението, живеещо на територията;

14.  счита, че тарифните преференции на ЕС имаха положително въздействие върху продуктите селскостопанския и рибарския сектор и равнищата на техния износ в несамоуправляващата се територия Западна Сахара; въпреки това призовава за предпазливост, когато се проверява, че те произвеждат местна добавена стойност, че се реинвестират на местно равнище и осигуряват възможности за достоен труд за местното население;

15.  изразява убеждение, че независимо от резултата от мирния процес, местното население ще извлече полза от икономическото развитие и от вторичните ефекти, създадени по отношение на инвестициите в инфраструктура, заетост, здравеопазване и образование;

16.  потвърждава наличието на инвестиции в няколко сектора и усилията за разработване на екологосъобразни технологии, като например възобновяемите енергийни източници и инсталациите за обезсоляване на морска вода, но настоява, че са необходими допълнителни усилия, за да се гарантира по-голямо приобщаване във всички части на местната икономика;

17.  отчита бизнес инициативите на хората от Западна Сахара, и по-специално тези на младите хора, много от които са жени, и подчертава тяхната необходимост от разширени възможности за износ и правна сигурност, за да се даде възможност за допълнителни инвестиции в сектори с голямо търсене на заетост, като селското стопанство, рибното стопанство и инфраструктурите;

18.  признава стратегическия потенциал на Западна Сахара като инвестиционен център за останалата част от африканския континент;

19.  предупреждава относно неблагоприятните последици от неприлагането на тарифните преференции за продукти от несамоуправляващата се територия Западна Сахара и посланието, което това изпраща за младото поколение, което инвестира или желае на инвестира в територията и нейния потенциал за развитие; подчертава риска от преместване на дейности в региони, където те ще могат да се възползват от преференциите; отбелязва, че според Комисията неприлагането на тарифните преференции може да влоши икономическото и социалното положение на местното население във въпросните територии;

20.  изразява убеждение, че присъствието на ЕС посредством, наред с другото, това споразумение е за предпочитане пред неговото оттегляне, когато става въпрос за ангажираността за насърчаване на правата на човека и индивидуалните свободи и съответния мониторинг, и изисква задълбочена оценка и диалог с Мароко по тези въпроси;

21.  припомня, че други части от света, които имат по-малко амбициозен подход към устойчивото развитие, високите трудови и социални стандарти и правата на човека, са в очакване на нови възможности за търговия и ще получат по-голямо влияние там, където ЕС реши да се оттегли;

22.  подчертава, че продължаващият ангажимент на ЕС в тази територия ще има положителен ефект на лоста върху неговото устойчиво развитие;

23.  подчертава, че правната сигурност е от съществено значение за привличането на устойчиви и дългосрочни инвестиции в територията, а оттам — и за динамизма и разнообразяването на местната икономика;

24.  припомня, че след решението на Съда на ЕС държавите членки не могат законно да прилагат търговски преференции към продуктите от несамоуправляващата се територия Западна Сахара и че трябва да бъде сложен край на правната несигурност, която засяга икономическите оператори;

25.  осъзнава и изразява дълбока загриженост, че досега се оказва изключително трудно да се определи кои продукти се изнасят от несамоуправляващата се територия Западна Сахара;

26.  подчертава, че ключов критерий за Парламента, преди той да даде своето одобрение за споразумението, е да се гарантира въвеждането на механизъм, който да предоставя на митническите органи на държавите членки достъп до надеждна информация относно продуктите с произход от Западна Сахара, които се внасят в ЕС, при пълно спазване на митническото законодателство на ЕС; подчертава, че подобен механизъм ще предоставя навременни подробни и дезагрегирани статистически данни относно този износ; изразява съжаление във връзка с факта, че на Комисията и Мароко им беше необходимо дълго време, за да договорят такъв механизъм, и призовава Комисията да използва всички налични коригиращи мерки, в случай че прилагането на споразумението се окаже незадоволително; настоятелно призовава Комисията да представя на Парламента годишна оценка на съответствието на този механизъм със законодателството на ЕС в областта на митниците;

27.  подчертава, че без това споразумение да бъде в сила, включително механизма, даващ възможност за идентифициране на продуктите, ще бъде невъзможно да се определи дали и какво количество продукти с произход от несамоуправляващата се територия на Западна Сахара навлизат на европейския пазар;

28.  подчертава, че е необходимо да бъде приложена договорената между ЕС и Мароко разпоредба относно годишния взаимен обмен на информация и статистически данни относно продуктите, обхванати от размяната на писма, за да бъде оценен обхватът на Споразумението и неговото въздействие върху развитието и местното население;

29.  призовава ЕСВД и Комисията да следят отблизо за изпълнението и резултатите от споразумението и редовно да докладват своите констатации на Парламента;

30.  призовава Комисията да проучи начини, по които търговските преференции да могат в бъдеще да бъдат ефективно предоставяни на всички хора, живеещи в Западна Сахара;

31.  припомня, че ЕС и Мароко договориха, както е предвидено в първоначалното споразумение от 2012 г., амбициозно и всеобхватно споразумение за закрила на географските означения и наименованията за произход на селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и рибните продукти, предвиждащо защитата от страна на Мароко на целия списък на географските означения на ЕС; посочва също така, че процедурата за сключване на това споразумение, започнала през 2015 г., беше преустановена след решението на Съда от 21 декември 2016 г.; призовава ЕС и Мароко да възобновят незабавно посочената процедура и да се върнат бързо към преговорите за ЗВЗСТ;

32.  припомня, че преференциалното третиране, предоставено по отношение на износа от Мароко на някои плодове и зеленчуци за ЕС по силата на споразумението от 8 март 2012 г. за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, е особено чувствителен въпрос за сектора на европейското градинарство;

33.  подчертава, че достъпът на всички трети държави до вътрешния пазар на ЕС следва да зависи от спазването правилата и стандартите в санитарната и фитосанитарната област, както и по отношение на опазването на околната среда и възможността за проследяване;

34.  изисква от Комисията да насърчава еквивалентност на мерките и контрола в Мароко и в Европейския съюз по отношение на стандартите в санитарната и фитосанитарната област и стандартите по отношение на възможността за проследяване и опазването на околната среда, както и правилата за обозначаване на произхода върху етикета, за да се гарантира лоялна конкуренция между двата пазара;

35.  припомня, че актуализираният текст на споразумението не променя предварително установените тарифни квоти и преференциалния режим на внос, а само дава пояснения за европейските производители относно географския обхват на споразумението;

36.  насочва вниманието към факта, че част от плодовете и зеленчуците, изнасяни при преференциални условия за ЕС по силата на въпросното споразумение (по-специално доматите и пъпешите), идват от територията на Западна Сахара и посочва, че са разработени амбициозни проекти за по-нататъшното развитие на това производство и на износа;

37.  отбелязва все пак, че новото споразумение съдържа пояснения за положението и се надява, че то ще може да осигури ясна и стабилна уредба за отношенията между страните по посоченото споразумение и засегнатите икономически оператори от двете страни на Средиземно море;

38.  отбелязва, че контролът върху чувствителните селскостопански продукти и строгото прилагане на квоти са от основно значение за балансираното функциониране на споразумението; посочва, че член 7 от протокол 1 към Споразумението от 2012 г. съдържа защитна клауза, която дава възможност да се предприемат подходящи мерки, когато вносът на големи количества чувствителни земеделски продукти по силата на споразумението води до сериозни пазарни смущения и/или сериозна вреда за засегнатия производствен сектор; изразява надежда, че вносът на чувствителни селскостопански продукти от Мароко и Западна Сахара при преференциални условия в Съюза ще подлежи на подходящ и всеобхватен мониторинг от страна на Комисията и че Комисията запазва готовност да активира незабавно горепосочената клауза в случай на установена необходимост;

39.  отбелязва факта, че риболовните кораби на ЕС, които извършват дейност във въпросните води, са правно задължени да имат система за наблюдение на корабите (VMS), както и че са задължени да предават местоположението си на мароканските власти, за да бъде напълно възможно да се проследяват корабите и да се регистрира мястото на риболовните им дейности;

40.  призовава ЕС да положи повече усилия за насърчаване на регионалното сътрудничество между държавите от Магреб, което може да има само огромни по своя мащаб положителни последици за региона и извън него;

41.  подчертава стратегическата необходимост ЕС да се ангажира по-тясно с държавите от Магреб и да развива връзките си с тях; разглежда в този контекст разширяването на Споразумението за асоцииране като логичен компонент на тази стратегия;

42.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на Европейската служба за външна дейност.

(1) Приети текстове, P8_TA(2019)0017.


Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение ***
PDF 119kWORD 49k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))
P8_TA(2019)0017A8-0471/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10593/2018),

—  като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (10597/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка i) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0463/2018),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 16 януари 2019 г.(1) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становищата на комисията по външни работи и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (А8-0471/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Мароко.

(1) Приети текстове, P8_TA(2019)0016.


Споразумение между ЕС и Китай във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо***
PDF 116kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република във връзка с DS492 „Европейски съюз — Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ (10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))
P8_TA(2019)0018A8-0472/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10882/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република във връзка с DS492 „Европейски съюз — Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ (10883/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0496/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0472/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Китайската народна република.


Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) ***I
PDF 343kWORD 104k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))
P8_TA(2019)0019A8-0445/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0380),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 175, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0231/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси, становищата на комисията по международна търговия, комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол и комисията по регионално развитие и позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0445/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 януари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/... на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) прехода (ЕФП). [Изм. 1. Настоящото изменение се прилага в целия текст.]

P8_TC1-COD(2018)0202


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 175, трета алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(4),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(5),

като имат предвид, че:

(1)  При привеждането на фондовете в действие следва да се съблюдават хоризонталните принципи, изложени в член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в член членове 9 и 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид и Хартата на основните права на Европейския съюз. В съответствие с член 8 от ДФЕС държавите членки и Комисията следва да се стремят към премахване на неравенствата и насърчаване на равенството между мъжете и жените и интегриране на перспективата за равенството между половете, както и борбата срещу към борба с дискриминацията, основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Целите на фондовете следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“. [Изм. 2]

(2)  На 17 ноември 2017 г. Европейският стълб на социалните права(6) беше съвместно обявен от Европейския парламент, Съвета и Комисията като отговор на социалните предизвикателства в Европа. Вземайки предвид променящите се реалности на трудовия свят, Съюзът трябва да се подготви за настоящите и бъдещите предизвикателства на глобализацията и цифровизацията чрез постигане на по-приобщаващ растеж и подобряване на заетостта и социалните политики. Двадесетте основни принципа на стълба са структурирани около три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда; справедливи условия на труд; социална закрила и приобщаване. Европейският стълб на социалните права следва да служи като всеобхватна ръководна рамка за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията прехода (ЕФПГЕФП) и да позволява на Съюза да прилага съответните принципи на практика при големи преструктурирания.

(3)  На 20 юни 2017 г. Съветът одобри отговора на Съюза(7) на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.(8) — устойчиво европейско бъдеще (UN 2030 Agenda for Sustainable Development’ — a sustainable European future). Съветът подчерта значението на постигането на устойчиво развитие в трите измерения (икономическо, социално и екологично) по балансиран и интегриран начин. Изключително важно е устойчивото развитие да бъде интегрирано в европейската рамка на политиката и Съюзът да прояви амбиция при политиките, които използва, за да отговори на глобалните предизвикателства. Съветът приветства съобщението на Комисията от 22 ноември 2016 г., озаглавено „Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще“, като първа стъпка за интегрирането на целите за устойчиво развитие и прилагането на устойчивото развитие като съществен ръководен принцип за всички политики на Съюза, включително чрез неговите финансови инструменти.

(4)  През февруари 2018 г. Комисията прие съобщението си „Нова, модерна многогодишна финансова рамка за Европейския съюз, с която ефикасно да постига резултати по своите приоритети след 2020 г.“(9). В съобщението се подчертава, че бюджетът на Съюза следва да подкрепя уникалната социална пазарна икономика в Европа. По тази причина ще бъде от първостепенно значение да се подобрят възможностите за заетост и да се посрещнат предизвикателствата, отнасящи се до уменията, особено тези, свързани с цифровизацията, автоматизацията и прехода към икономика с ефективно използване на ресурсите, при пълно зачитане на Парижкото споразумение от 2015 г. относно изменението на климата след 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Бюджетната гъвкавост ще бъде ключов принцип в следващата многогодишна финансова рамка. Ще продължат да съществуват механизми за гъвкавост, които да позволят на Съюза да реагира в по-кратки срокове на непредвидени събития и да гарантира, че бюджетните ресурси се използват там, където има най-спешна нужда от тях. [Изм. 3]

(5)  В своята Бяла книга за бъдещето на Европа(10) Комисията изразява загриженост във връзка с движенията на изолационизъм, растящите съмнения относно ползите от отворената търговия и социалната пазарна икономика на ЕС като цяло.

(6)  В своя Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията(11) Комисията определя комбинацията от глобализацията на търговията и технологичните промени като основните двигатели на увеличеното търсене на квалифицирана работна ръка и понижения брой на работните места, изискващи по-ниска квалификация. Въпреки огромните цялостни преимущества на Макар че се отчитат преимуществата, свързани с по-отворената търговия и по-задълбочената интеграция на световните икономики, тези, са необходими подходящи инструменти за преодоляване на свързаните с нея отрицателни странични ефекти трябва да бъдат преодолени. Тъй като настоящите ползи от глобализацията вече са неравномерно разпределени сред хората и регионите и причиняват значително въздействие върху търпящите неблагоприятните последствия, съществува опасност все по-бързо развиващите се технологични постижения промените в технологиите и околната среда да увеличат още повече тези последствия. Поради това, в съответствие с принципите на солидарност и устойчивост, ще бъде необходимо да се гарантира, че ползите от глобализацията се споделят по-справедливо. Съответните структурни фондове на Съюза като Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) следва да предвиждат в по-голяма степен едновременните неблагоприятни последици от глобализацията и прехода в технологиите и околната среда, за да могат по-добре да приспособят бизнеса и работната сила, чрез съвместяване на икономическото отваряне икономическия растеж и технологичния напредък със социалната с адекватна социална закрила и активна подкрепа за получаване на достъп до възможности за заетост и за самостоятелна заетост. [Изм. 4]

(7)  В своя Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС(12) Комисията подчертава необходимостта от намаляване на икономическите и социалните различия между държавите членки и вътре в тях. Поради това основен приоритет е да се инвестира в устойчиво развитие, равенство, социално приобщаване, образование и обучение, както и в здравеопазването. [Изм. 5]

(8)  Изменението на климата, глобализацията и технологичните промени вероятно допълнително ще увеличат взаимосвързаността и взаимозависимостта на световните икономики. Преразпределянето на труда е неразделна и неизбежна част от тази икономическа промяна. За да се разпределят справедливо ползите от промяната, от първостепенно значение е да се окаже помощ на съкратените работници и на лицата, застрашени от съкращение. Основните инструменти на Съюза за подпомагане на засегнатите работници са ЕСФ+, чиято цел е изпреварващо оказване на помощ, и ЕФП, който е предназначен за оказване на помощ в отговор на големи преструктурирания. Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране(13) е инструментът на политиката на Съюза, който задава рамката за най-добри практики за предвиждане на корпоративното преструктуриране и за справяне с него. Тя предлага цялостна рамка за начините за преодоляване на предизвикателствата на икономическото приспособяване и преструктуриране и на тяхното трудово и социално въздействие с помощта на адекватни средства на политиката. Освен това тя призовава държавите членки да използват европейското и националното финансиране по такъв начин, че социалното въздействие на преструктурирането, особено неблагоприятните последици върху заетостта, да бъдат смекчавани по-ефективно. Основните инструменти на Съюза за подпомагане на засегнатите работници са Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+), чиято цел е изпреварващо оказване на помощ, и ЕФПГ, който е предназначен за оказване на помощ в отговор на неочаквани големи преструктурирания. [Изм. 6]

(9)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден с Регламент (EО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета(14) за многогодишната финансова рамка за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. ЕФПГ бе създаден, за да позволи на Съюза да изразява солидарност с работниците, които са загубили работните си места вследствие на големи структурни промени в моделите на световната търговия поради глобализацията.

(10)  Обхватът на Регламент (ЕО) № 1927/2006 беше разширен през 2009 г. с Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета(15) в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване, за да бъдат включени работниците, които са загубили работните си места като пряка последица от световната финансова и икономическа криза.

(11)  През периода на многогодишната финансова рамка от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета(16) разшири обхвата, за да включи не само съкращенията в резултат на сериозни икономически сътресения, предизвикани от продължение на световната финансова и икономическа криза, предмет на Регламент (ЕО) № 546/2009, но и от всяка нова световна финансова и икономическа криза.

(11a)  Програмата на ЕФП следва да бъде видима и да изисква повече и по-добри данни, за да се даде възможност за надлежна научна оценка на ЕФП и да се избегнат административните ограничения при изпълнението на програмата за помощ за приспособяване към търговията. [Изм. 7]

(12)  Комисията направи междинна оценка на ЕФПГ, за да прецени как и до каква степен ЕФПГ постига целите си. ЕФПГ се оказа, че е ефективен — той постигна по-висока степен на реинтеграция на съкратените работници в сравнение с предходния програмен период. В хода на оценката бе също така установено, че ЕФПГ е създал европейска добавена стойност. Това важи с пълна сила по отношение на ефекта от нейния обем, което означава, че помощта от ЕФПГ увеличава не само броя и разнообразието на предлаганите услуги, но и степента на тяхната интензивност. Освен това намесите на ЕФПГ имат висока видимост и демонстрират пряко пред широката общественост европейската добавена стойност на намесата. Констатирани бяха обаче няколко предизвикателства. От една страна, процедурата за мобилизиране беше счетена за прекалено продължителна. Освен това много държави членки съобщиха за проблеми при изготвянето на обширния анализ на обстоятелствата около събитието, довело до съкращенията. Основната причина, поради която държавите членки с потенциален случай, нуждаещ се от помощ по ЕФПГ, не кандидатстват за такава помощ, са проблеми, свързани с финансовия и институционалния капацитет. От една страна, това може да се дължи просто на липса на работна ръка — понастоящем държавите членки могат да поискат техническа помощ само ако изпълняват случай по ЕФПГ. Тъй като съкращенията могат да възникнат неочаквано, е важно държавите членки да имат готовност за незабавно реагиране и да могат да подадат заявление без отлагане. Освен това в някои държави членки изглежда са необходими по-задълбочени усилия за изграждане на институционален капацитет, за да се обезпечи ефикасното и ефективно изпълнение на случаите, свързани с ЕФПГ. Прагът от 500 съкращения бе разкритикуван като прекалено висок, особено в по-слабо населените региони(17).

(13)  Комисията подчертава колко е важна ролята на ЕФПГ ЕФП като гъвкав фонд за оказване на подкрепа на работниците, които са загубили работните си места при големи преструктурирания, и за подпомагането им да намерят друга работа възможно най-бързо. Съюзът следва да продължи да предоставя специфична, еднократна помощ, имаща за цел да улесни повторното качествено и устойчиво професионално интегриране на съкратените работници в области, отрасли, територии или пазари на труда, понесли удара от голям икономически срив. Като се има предвид взаимодействието и взаимното влияние на отворената търговия, технологичните промени, цифровизацията и автоматизацията или други фактори като оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз или прехода към нисковъглеродна икономика, и следователно като се има предвид, че става все по-трудно да се изтъкне конкретен фактор, който предизвиква съкращаването на работни места, мобилизирането на ЕФПГ ЕФП в бъдеще ще следва да се основава единствено на значителното въздействие на преструктурирането. Като се има предвид предназначението му, което е да предоставя подкрепа в ситуации, характеризиращи се със спешни и неочаквани обстоятелства, като допълва по-изпреварващата помощ, оказвана от ЕСФ+, ЕФПГ остава ЕФП следва да остане гъвкав и специален инструмент извън бюджетните тавани в многогодишната финансова рамка, както е посочено в съобщението на Комисията. „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава — многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.“ и неговото приложение(18). [Изм. 8 и 97]

(13a)  В своята резолюция от 30 май 2018 г. относно многогодишната финансова рамка и собствените ресурси за периода 2021—2027 г. Европейският парламент препотвърди своята твърда позиция относно необходимото равнище на финансиране за ключовите политики на Съюза в МФР за периода 2021—2027 г., така че те да могат да изпълнят своята мисия и цели. Той подчерта по-специално призива си за удвояване на специфичното финансиране по МФР за МСП и за справяне с младежката безработица; приветства няколко предложения за подобряването на действащите понастоящем разпоредби, по-специално увеличението на средствата за специалните инструменти; и заяви намерението си да договори допълнителни подобрения, когато това е необходимо. [Изм. 9]

(14)  Както беше посочено по-горе, за да се запази европейският характер на ЕФПГ ЕФП, основание за подаване на заявление за помощ следва да възниква, когато голямо преструктуриране окаже значително въздействие върху местната или регионалната икономика. Това въздействие следва да бъде определено от минимален брой на съкращенията в рамките на конкретен референтен период. Като се вземат предвид констатациите от междинната оценка, прагът се определя на 250 200 съкращения през четиримесечен референтен период (или 6 месеца при секторни случаи) съответните референтни периоди. Тъй като вълните от съкращения в различни сектори, но в един и същи регион имат еднакво значимо въздействие върху местния пазар на труда, ще бъде възможно да се подават и регионални заявления. На малките пазари на труда, като например малки държави членки или отдалечени региони, включително най-отдалечените региони по член 349 от ДФЕС, или при изключителни обстоятелства следва да е възможно да се подават заявления могат да се подават при по-малък брой съкращения. [Изм. 10]

(14a)  При спазване на принципа на субсидиарност и като се вземе предвид необходимостта от наличието на значително въздействие на преструктурирането като праг за заявление до ЕФП, ЕФП следва да се стреми да покаже солидарност с уволнените работници от всички видове предприятия, независимо от техния размер. [Изм. 11]

(14б)  ЕФП следва да остане специален инструмент на Съюза за реагиране при ситуации, които водят до големи преструктурирания на европейския пазар на труда. Въпреки това Съюзът следва да продължи да полага усилия за намиране на по-устойчиви начини за преодоляване на структурните промени и предизвикателства, които засягат пазарите на труда и водят до такива преструктурирания в държавите членки. [Изм. 12]

(15)  За да се засвидетелства солидарността на Съюза със съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, процентът на съфинансиране на разходите за пакета от персонализирани услуги и за неговото прилагане следва да бъде равен на този на ЕСФ+ в съответната държава членка.

(16)  Част от бюджета на Съюза, предназначена за ЕФПГ ЕФП, следва да бъде изпълнена от Комисията при режим споделено управление с държавите членки по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) [number of the new Financial Regulation] на Европейския парламент и на Съвета(19) (наричан по-нататък „Финансовият регламент“). Поради това при привеждането на ЕФПГ ЕФП в действие в рамките на споделено управление Комисията и държавите членки следва да спазват принципите, посочени във Финансовия регламент, като добро финансово управление, прозрачност и недопускане на дискриминация.

(17)  Европейският център за мониторинг на промените, чието седалище е в Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) в Дъблин, помага на Комисията и на държавите членки с качествени и количествени анализи, за да се подпомогне оценката на тенденциите, например в глобализацията, промените в технологиите и околната среда, преструктурирането и в използването на ЕФПГ ЕФП. Тези анализи следва да включват достатъчно подробни данни, по-специално от гледна точка на пола, за да се води по-ефективна борба с неравенството между половете. [Изм. 13]

(17a)  Европейският наблюдател на преструктурирането (ЕНП) към Eurofound следи в реално време отчитането на мащабни преструктурирания в целия Съюз въз основа на мрежа от национални кореспонденти. ЕНП има голямо значение за ЕФП и следва да подпомага неговата дейност, по-специално като помага за идентифицирането на потенциални случаи за намеса на ранен етап. [Изм. 14]

(18)  Съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, следва да имат еднакъв достъп до ЕФПГЕФП, независимо от вида на техния трудов договор или техните трудовоправни отношения. По тази причина съкратените работници, независимо от вида и срока на техните трудовоправни отношения, както и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена, следва да се считат за потенциални бенефициери по ЕФПГ ЕФП за целите на настоящия регламент. [Изм. 15]

(19)  Финансовият принос от ЕФПГ ЕФП следва да бъде насочен предимно към активни мерки на пазара на труда и персонализирани услуги, целящи бързото реинтегриране на бенефициерите в качествена и устойчива заетост в ориентиран към бъдещето сектор, независимо дали в първоначалния им сектор на дейност или извън него, но същевременно следва да имат за цел насърчаване на самостоятелната заетост и създаването на предприятия, включително чрез създаване на кооперативи. Мерките следва да отразяват очакваните нужди на местния или регионалния пазар на труда. При все това, когато е уместно, мобилността на съкратените работници също трябва да се подкрепя, за да им се помогне да намерят нова работа на друго място. Особено внимание трябва следва да се обърне на разпространението на уменията, необходими в цифровата епоха, както и на преодоляването на стереотипите по отношение на пола в заетостта, където е подходящо. Включването на парични помощи в съгласуван пакет от персонализирани услуги следва да бъде ограничено. Финансовият принос следва да бъде в допълнение на мерките, които са отговорност на държавите членки и/или на предприятията по силата на националното право или на колективните споразумения, а не да замества тези мерки. Предприятията могат следва да бъдат насърчени да участват в националното съфинансиране на подпомаганите от ЕФПГ ЕФП мерки. [Изм. 16]

(19a)  При прилагането и разработването на съгласуван пакет от персонализирани услуги, насочени към улесняване на повторното интегриране на бенефициерите от целевата група, държавите членки следва да използват и по-добре да насочват целите на Програмата в областта на цифровите технологии и Стратегията за цифровия единен пазар, с цел да се преодолее сериозната неравнопоставеност между половете в секторите на ИКТ и науката, технологията, инженерството и математиката (НТИМ) чрез насърчаване на преквалификацията на жените, така че те да навлязат в секторите на ИКТ и НТИМ. Когато изпълняват и разработват съгласуван пакет от персонализирани услуги, държавите членки следва освен това да се стремят да не затвърждават допълнително доминиращата позиция на един пол в отраслите и секторите, в които това традиционно е било така. Увеличаването на броя на представителите на по-слабо представения пол в различни сектори, като например финансите, ИКТ и НТИМ, ще допринесе за намаляване на разликата в заплащането и в пенсиите между мъжете и жените. [Изм. 17]

(20)  При изготвянето на съгласувания пакет от активни мерки на политиката за пазара на труда държавите членки следва да дадат предимство на мерките, които ще допринесат значително за подобряване на пригодността за заетост на бенефициерите. Държавите членки следва да се стремят към реинтегриране в качествена и устойчива заетост на възможно най-голям брой всички бенефициери, участващи в тези мерки, възможно най-бързо в рамките на шестмесечния седеммесечния период преди крайната дата за представяне на окончателния доклад за изпълнението на финансовия принос. Съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде проектиран така, че по целесъобразност да взема предвид основните причини за съкращенията и да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения. Съгласуваният пакет следва да е напълно съвместим с преминаването към благоприятна за климата и ефективна от гледна точка на ресурсите икономика. [Изм. 18]

(21)  Когато изготвят съгласувания пакет от активни мерки на политиката за пазара на труда, държавите членки следва да обръщат особено внимание на бенефициерите в неравностойно положение, включително хората с увреждания, лицата с роднини на издръжка, младите и по-възрастните безработни лица, лицата с ниско ниво на квалификация, лицата с мигрантски произход и лицата, изложени на риск от бедност, тъй като тези групи изпитват особени трудности при повторното интегриране на пазара на труда. Независимо от това, принципите на равенство на половете и недопускане на дискриминация, които са едни от основните ценности на Съюза и са залегнали в Европейския стълб на социалните права, следва да бъдат спазвани и насърчавани при привеждането на ЕФПГ ЕФП в действие. [Изм. 19]

(21a)  В периода март 2007 г. — март 2017 г. Комисията получи 148 заявления за съфинансиране от ЕФПГ от 21 държави членки, на обща стойност от почти 600 милиона евро за подпомагане на 138 888 съкратени работници и 2 944 незаети с работа, учене или обучение лица. [Изм. 20]

(22)  За да се помогне ефективно и бързо на бенефициерите, държавите членки следва да полагат максимални усилия да подават пълни заявления за финансов принос от ЕФПГ ЕФП, а институциите на Съюза следва да правят всичко възможно, за да ги оценяват бързо. Когато Комисията изисква допълнителна информация за разглеждането на дадено заявление, предоставянето на допълнителна информация следва да бъде ограничено във времето. [Изм. 21]

(22a)  За да се улесни изпълнението и постигането на целите на настоящия регламент, следва да се даде по-голяма публичност на ЕФП и неговите възможности, по-специално на равнището на съответните органи в държавите членки. [Изм. 22]

(22б)  Комисията следва да улесни достъпа до националните и регионалните органи чрез специално бюро за помощ, което ще предоставя обща информация и разяснения относно процедурите и начина на подаване на заявленията. Бюрото за помощ следва да предоставя стандартни формуляри за статистически данни и допълнителен анализ. [Изм. 23]

(23)  В интерес на бенефициерите и на органите, отговарящи за изпълнението на мерките, кандидатстващата държава членка следва да държи всички участници в процеса на кандидатстване за помощ в течение за хода на разглеждането на заявлението и да ги ангажира в хода на процеса на изпълнението. [Изм. 24]

(24)  В съответствие с принципа на добро финансово управление финансовият принос от ЕФПГ следва да не заменя ЕФП не може да замени, а по-скоро, когато е възможно, следва да допълва мерките за подкрепа, които бенефициерите могат да ползват по линия на фондовете на Съюза или на други политики или програми на Съюза. Финансовият принос от страна на ЕФП също така не може да замени националните мерки или тези, които са отговорност на дружествата, извършващи съкращенията, по силата на националното законодателство или на колективни трудови договори; вместо това той следва да създава реална европейска добавена стойност. [Изм. 25]

(25)  С оглед на принципа на равенство държавите членки следва да осигурят ефективен достъп до информация за ЕФП на цялата си територия, включително и в селските райони. Комисията следва по-конкретно да подпомага разпространението на съществуващите най-добри практики, да повишава осведомеността относно критериите за допустимост и процедурите за кандидатстване на ЕФП, както и да положи по-големи усилия за повишаване на осведомеността относно ЕФП сред гражданите на Съюза, в частност сред работниците. Следва да бъдат предвидени специални разпоредби за информационните и комуникационните дейности, свързани със случаите по ЕФПГ ЕФП и резултатите от тях. [Изм. 26]

(26)  За да се улесни прилагането на настоящия регламент, разходите следва да бъдат допустими или от датата, на която съответната държава членка започне да предоставя персонализирани услуги, или от датата, на която държавата членка направи административни разходи за привеждането на ЕФПГ ЕФП в действие.

(27)  За да се покрият възникващите нужди, особено през първите месеци на всяка година, когато възможностите за трансфери от други бюджетни редове са особено ограничени, за бюджетния ред за ЕФПГ ЕФП следва да бъде осигурена подходяща сума от бюджетни кредити за плащания в рамките на годишната бюджетна процедура.

(27a)  За да се покрият възникващите потребности, особено през първите месеци от всяка година, когато възможностите за трансфери от други бюджетни редове са особено ограничени, следва да бъде осигурен адекватен размер на бюджетни кредити за плащания по бюджетния ред на ЕФП в рамките на годишната бюджетна процедура. [Изм. 27]

(28)  [Бюджетната рамка на ЕФПГ ЕФП се определя в многогодишната финансова рамка и Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от [future date] относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(20) („Междуинституционалното споразумение“)].

(29)  В интерес на бенефициерите помощта следва да се предоставя възможно най-бързо и най-ефективно. Държавите членки и институциите на Съюза, които участват в процеса на вземане на решения във връзка с ЕФПГ ЕФП, следва да положат максимални усилия да съкратят времето за обработка и да опростят процедурите, за да се гарантира безпроблемното и бързо приемане на решенията за мобилизиране на ЕФПГ ЕФП. Поради това в бъдеще бюджетният орган ще взема решение по подадените от Комисията искания за трансфери, като вече няма да изисква предложение на Комисията за мобилизиране на ЕФПГ. [Отделно гласуване]

(30)  При закриване на предприятието на съкратените работници може да се помогне да поемат някои или всички дейности на бившия си работодател, като държавата членка, в която се намира предприятието, може да изплати авансово средствата, които са необходими спешно за постигане на тази цел. [Изм. 29]

(31)  За да може Европейският парламент да упражнява политически контрол и за да може Комисията да осъществява непрекъснат мониторинг на постигнатите с помощ от ЕФПГ ЕФП резултати, държавите членки следва да представят окончателен доклад за изпълнението на ЕФПГ ЕФП, който следва да отговаря на ясни изисквания за мониторинг и да съдържа последващи действия по отношение на бенефициерите и оценка на въздействието върху равенството между половете. [Изм. 30]

(32)  Държавите членки следва да продължат да носят отговорност за изпълнението на финансовия принос и за управлението и контрола на действията, подпомагани с финансиране от Съюза, в съответствие с приложимите разпоредби на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета („Финансовият регламент“)(21) или следващия го регламент. Държавите членки следва да обосноват усвояването на предоставения от ЕФПГ ЕФП финансов принос. Поради краткия срок за изпълнение на операциите по ЕФПГ ЕФП задълженията за докладване следва да отразяват специфичния характер на намесите по линия на ЕФПГ ЕФП.

(32a)  Държавите членки следва да предприемат ефективни мерки за комуникация, за да насърчават финансовия принос от ЕФП, да изтъкват, че финансирането е дошло от Съюза, и да повишават видимостта на финансираните от Съюза действия в рамките на ЕФП. [Изм. 31]

(33)  Държавите членки следва също да предотвратяват, да откриват и да се справят ефективно с всички нередности, включително измами, извършени от бенефициерите. Освен това, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (22) и с регламенти (Евратом, ЕО) № 2988/95(23) и (ЕО) № 2185/96(24) на Съвета, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, с цел установяване дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(25) Европейската прокуратура може да разследва и преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(26) относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки всички лица и субекти, получаващи средства от Съюза, да сътрудничат изцяло при защитата на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската прокуратура и Европейската сметна палата (ЕСП) и да гарантират, че всички трети страни, участващи в усвояването на средства от Съюза, предоставят равностойни права. Държавите членки следва да докладват на Комисията за откритите нередности, включително измами, и за последващите действия, предприети във връзка с тях, както и за последващите действия, предприети във връзка с разследванията на OLAF.

(34)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 и Регламент (ЕС) 2017/1939 финансовите интереси на Съюза следва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, откриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства от Съюза, следва да оказват пълно сътрудничество при защитата на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура и Европейската сметна палата (ЕСП) и да гарантират, че всички трети страни, участващи в усвояването на средства от Съюза, предоставят равностойни права.

(35)  Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание на член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се прилагат за настоящия регламент. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за изготвяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат извършването на проверки на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание на член 322 от ДФЕС, се отнасят и до защитата на бюджета на Съюза в случай на всеобщи слабости по отношение на прилагането на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на принципите на правовата държава е съществена предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от ЕС.

(36)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(27) тази програма трябва да бъде оценена въз основа на информацията, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално по отношение на държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като база за оценка на въздействието на програмата на място.

(37)  Като отразява значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за включването на действията по климата в политиките на Съюза и за постигането на обща цел 25 % от разходите на бюджета на ЕС да подпомагат постигането на целите в областта на климата в рамките на МФР за периода 2021—2027 г., и на годишната цел от 30% във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 2027 г. Необходимите действия ще бъдат определени по време на подготвянето на фонда и неговото привеждане в действие и ще бъдат преразгледани в контекста на неговата оценка. [Изм. 32]

(38)  Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците си могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(39)  Поради факта, че цифровата трансформация на икономиката изисква определено ниво на цифрова компетентност на работната сила, разпространението на умения, които се изискват в цифровата епоха, следва да бъде задължителен хоризонтален елемент на всеки съгласуван пакет от персонализирани услуги, който се предлага, и следва да включва целта за увеличаване на участието на жените в професиите в областта на НТИМ, [Изм. 33]

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава Европейски фонд за приспособяване към глобализацията прехода (ЕФПГЕФП).

В него се определят целите на ЕФПГЕФП, формите на финансиране от Съюза и правилата и критериите за предоставяне на такова финансиране, включително заявленията от държавите членки за финансов принос от ЕФПГ ЕФП за мерки, насочени към бенефициерите, посочени в член 7. [Изм. 34]

Член 2

Мисия

ЕФПГ допринася за по-добро разпределение на ползите от глобализацията и технологичния напредък Целта на ЕФП е да подкрепя социално-икономическите трансформации, които са резултат от глобализацията и промените в технологиите и околната среда, като помага на съкратените работници, като помага на съкратените работници да се адаптират към структурните промени чрез насърчаване на алтернативна и устойчива заетост. ЕФП е фонд, който дава възможност да се реагира на извънредни ситуации и допринася за справедлив преход. По този начин ЕФПГ ЕФП допринася за прилагането на принципите, определени в рамките на Европейския стълб на социалните права, и подобрява социалното и икономическото сближаване между регионите и държавите членки. [Изм. 35]

Член 3

Цели

1.  Общата цел на програмата е да демонстрира солидарност и да предложи финансова подкрепа за повторно наемане на работа на съкратените работници независимо от вида или продължителността на тяхното трудово правоотношение и на самостоятелно заетите лица, които са преустановили дейността си в хода на неочаквани големи преструктурирания, посочени в член 5, параграфи 1, 2 и 3. [Изм. 36]

2.  Конкретната цел на ЕФПГ ЕФП е да предложи помощи подкрепа на работниците с оглед на тяхната реинтеграция на пазара на труда в случай случаите на неочаквани големи преструктурирания, и по-специално тези, причинени от предизвикателства, свързани с глобализацията, като например промени в моделите на световната търговия, търговски спорове, финансови или икономически кризи, оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, прехода към нисковъглеродна икономика или вследствие на цифровизацията или автоматизацията, автоматизацията и технологичните промени. Особен акцент се поставя върху мерките, които помагат на групите в най-неравностойно положение, и върху насърчаването на равенството между мъжете и жените. [Изм. 37 и 98]

Член 4

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)  „съкратен работник“ означава работник, чиято заетост е преустановена преждевременно поради съкращаването му или чийто договор не е подновен поради икономически причини, независимо от вида или продължителността на трудовото му правоотношение; [Изм. 38]

б)  „самостоятелно заето лице“ означава лице, което е наело по-малко от 10 работници;

в)  „бенефициер“ означава лице, което участва в мерки, съфинансирани от ЕФПГЕФП;

г)  „нередност“ означава всяко нарушение на приложимото право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в привеждането в действие на ЕФПГЕФП, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неоправдан разход за този бюджет.

Член 5

Критерии за намеса

1.  Държавите членки могат да кандидатстват за финансов принос от ЕФПГ ЕФП за мерки, насочени към съкратени работници и самостоятелно заети лица, в съответствие с разпоредбите, предвидени в настоящия член.

2.  Финансов принос от ЕФПГ ЕФП се предоставя в случай на големи преструктурирания, които водят до следното:

а)  прекратяване на дейността на над 250 най-малко 200 съкратени работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири шест месеца в предприятие в държава членка, включително когато това прекратяване се случва при негови доставчици или производители надолу по веригата; [Изм. 39]

б)  прекратяване на дейността на над 250 най-малко 200 съкратени работници или самостоятелно заети лица за референтен период от шест девет месеца, по-специално в МСП, където всички извършват дейност в същия икономически сектор, определен на равнището на разделенията на NACE Rev. 2, и разположени в един регион или в два съседни региона, определени на ниво 2 по NUTS, или в повече от два съседни региона на ниво 2 по NUTS, при условие че има над 250 най-малко 200 засегнати работници или самостоятелно заети лица в два от регионите, взети заедно; [Изм. 40]

в)  прекратяване на дейността на над 250 най-малко 200 съкратени работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири девет месеца, особено в МСП, извършващи дейност в същия или различни икономически сектори, определени на равнището на разделенията на NACE Rev. 2, и разположени в един и същ регион, определен на ниво 2 по NUTS. [Изм. 41]

3.  На малки пазари на труда или при изключителни обстоятелства, по-конкретно по отношение включително на заявленията, включващи МСП, при надлежно обосноваване от кандидатстващата държава членка, дадено заявление за финансов принос по смисъла на настоящия член може да се приеме за допустимо, дори ако критериите, определени в параграф 1, букви а), б) или в), не са изпълнени изцяло, когато съкращенията влияят сериозно на равнищата на заетостта и на местната или регионалната или националната икономика. Кандидатстващата държава членка посочва кои от критериите за намеса, посочени в параграф 1, букви а), б) или в), не са изпълнени изцяло. Общият размер на приносите при извънредни обстоятелства не може да надвишава 15 % от годишния таван на ЕФПГ ЕФП. [Изм. 42]

4.  ЕФПГ ЕФП не може да бъде мобилизиран при освобождаване на работниците в резултат на бюджетни съкращения, предприети от държава членка, които засягат сектори, зависещи основно от публичното финансиране. [Изм. 43]

Член 6

Изчисляване на броя на съкращенията и на случаите на прекратяване на дейност

1.  Кандидатстващата държава членка посочва използвания метод за изчисляване на броя на работниците съкратените работници и самостоятелно заетите лица, определени в член 4, за целите на член 5, параграфи 1, 2 и 3. [Изм. 44]

2.  Кандидатстващата държава членка изчислява броя, посочен в параграф 1, към една от следните дати:

а)  датата, на която работодателят, в съответствие с член 3, параграф 1 от Директива 98/59/ЕО на Съвета(28), е уведомил писмено компетентния публичен орган за планираните колективни съкращения;

б)  датата на индивидуалното предизвестие от работодателя за съкращаване или за прекратяване на трудовия договор на работника;

в)  датата на фактическото прекратяване на трудовия договор или изтичането на неговия срок;

г)  края на назначението към предприятието ползвател; или

д)  за самостоятелно заето лице — датата на прекратяване на дейността, определена в съответствие с националното право или административните разпоредби.

В случаите по буква а) кандидатстващата държава членка предоставя на Комисията допълнителна информация за действителния брой на съкращенията, които са извършени съгласно член 5, параграф 1 от настоящия регламент, преди приключването на оценката от страна на Комисията.

Член 7

Бенефициери, отговарящи на критериите

Кандидатстващата държава членка може да предостави съгласуван пакет от персонализирани, съфинансирани от ЕФПГ ЕФП услуги, съгласно член 8, на отговарящите на критериите бенефициери, които може да включват:

а)  съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена, изчислени в съответствие с член 6, в рамките на предвидените в член 5, параграфи 1, 2 и 3 референтни периоди; [Изм. 45]

б)  съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена, изчислени в съответствие с член 6, извън предвидения в член 5 референтен период; по-конкретно 6 месеца преди началото на референтния период или между края на референтния период и последния ден преди датата на приключване на оценката от страна на Комисията.

Работниците и самостоятелно заетите лица, посочени в първа алинея, буква б), се считат за отговарящи на критериите, при условие че може да бъде установена ясна причинно-следствена връзка със събитието, довело до съкращенията по време на референтния период.

Чрез дерогация от член 5, кандидатстващите държави членки могат да предоставят персонализирани, съфинансирани от ЕФП услуги за незаети с работа, учене или обучение лица на възраст под 25 години или, когато държавите членки решат, на възраст под 30 години към датата на подаване на заявлението, като броят им е равен на броя на бенефициерите от целевата група и с приоритет се ползват хора, които са съкратени или чиято дейност е прекратена, при условие че поне част от съкращенията са възникнали в региони на ниво 2 по NUTS. [Изм. 46]

Член 8

Допустими мерки

1.  Финансов принос от ЕФПГ ЕФП може да бъде отпуснат за активни мерки на пазара на труда, които са част от съгласуван пакет от персонализирани услуги, с участието на синдикални организации и/или представители на работниците, и са предназначени да улеснят реинтегрирането на попадащите в целевата група бенефициери, и по-специално на най-неравнопоставените сред съкратените работници, в качествена и дълготрайна заетост или самостоятелна заетост. [Изм. 47]

Разпространението на умения, които се изискват в цифровата индустриална епоха, както и в характеризираща се с ефективно използването на ресурсите икономика, е задължителен хоризонтален елемент на всеки пакет от персонализирано обучение и/или персонализирани услуги, който се предлага. Равнището на обучение се адаптира спрямо квалификациите, уменията и нуждите специфичните нужди на съответния бенефициер. [Изм. 48]

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги може да включва по-специално:

а)  индивидуализирано обучение и преквалификация, включително в областта на информационните и комуникационните технологии и други умения, необходими в цифровата епоха, сертифициране на придобити умения, персонализирано съдействие при търсене на работа, професионално ориентиране, консултантски услуги, наставничество, съдействие при пренасочване, насърчаване на предприемачеството, помощ за самостоятелна заетост, за започване на стопанска дейност и за придобиване от служителите, както и дейности по сътрудничество; [Изм. 49]

б)  специални мерки с ограничен срок, например помощи за търсене на работа, стимули помощи за наемане на работа мобилност, предназначени помощи за работодателите отглеждане на дете, помощи за мобилност, ▌ помощи за покриване на разходи за обучение и на дневни разходи, включително помощи за лица, които полагат грижи, както и стимули за наемане на работа, предназначени за работодателите, включително стимули за предоставянето на гъвкави трудови договорености за съкратените работници. [Изм. 50]

Разходите за мерките по буква б) не могат да надхвърлят 35 % от общия размер на разходите за съгласувания пакет от персонализирани услуги, изброени в настоящия параграф. [Изм. 51]

Инвестициите за самостоятелна заетост, започване на стопанска дейност и , включително на кооператив, или за придобиване от служителите не могат да надхвърлят 20 000 25 000 EUR за всеки съкратен работник. [Изм. 52]

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги трябва да бъде проектиран така, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения. Съгласуваният пакет е съвместим с преминаването към ефективна от гледна точка на ресурсите и устойчива икономика и също така се съсредоточава върху разпространението на умения, които се изискват в цифровата индустриална епоха, и взема предвид търсенето на местния пазар на труда, както и възможността за реинтегриране на работниците в професионалния сектор на тяхната предишна заетост, когато голямо преструктуриране е създало необходимост от нови или допълнителни умения и когато съществуващите умения могат да бъдат използвани най-ефективно. [Изм. 53]

2.  Следните мерки не са допустими за финансов принос от ЕФПГ ЕФП:

а)  специални мерки с ограничен срок, посочени в параграф 1, буква б), които не зависят от активното участие на бенефициерите от целевата група за получаване на помощ в дейности по търсене на работа или обучение;

б)  мерки, които са отговорност на предприятията по силата на националното право или на колективни трудови договори;

ба)  мерки, които стимулират по-специално работниците в неравностойно положение, лицата, изложени на по-висок риск от бедност, или по-възрастните работници да останат или да се върнат на пазара на труда; [Изм. 54]

бб)  мерки, които са отговорност на държавите членки по силата на националното право или на колективни трудови договори. [Изм. 55]

Мерките, подкрепяни от ЕФПГЕФП, при никакви обстоятелства не заместват пасивните мерки за социална закрила. [Изм. 56]

3.  Съгласуваният пакет от услуги се изготвя след консултации с бенефициерите от целевата група или техните представители и/или със социалните партньори. [Изм. 57]

4.  По инициатива на кандидатстващата държава членка може да бъде предоставен финансов принос от ЕФПГ ЕФП за дейностите по подготовка, управление, информация, публичност, контрол и докладване.

Член 9

Заявления

1.  Кандидатстващата държава членка подава заявление до Комисията в срок от 12 седмици от датата, на която са изпълнени критериите, определени в член 5, параграф 2 или 3.

2.  В срок от десет работни дни от датата на подаването на заявлението или, ако е приложимо, от датата, на която Комисията е получила преведеното заявление, в зависимост от това кое събитие настъпи по-късно, Комисията потвърждава получаването на заявлението и информира държавата членка за всяка допълнителна информация, която ѝ е необходима, за да разгледа заявлението. [Изм. 58]

3.  По искане на държавата членка Комисията им предоставя техническа помощ на ранните етапи на процедурата. Когато Комисията е изискала допълнителна информация, държавата членка отговаря в срок от десет работни дни от датата на искането. Този краен срок се удължава от Комисията с десет работни дни при надлежно обосновано искане от съответната държава членка. [Изм. 59]

4.  Въз основа на информацията, предоставена от държавата членка, Комисията приключва проверката на това дали заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансов принос в срок от 60 40 работни дни от получаването на пълното заявление или, когато е приложимо, от получаването на превода на заявлението. Когато по изключение Комисията не е в състояние да спази този срок, тя предоставя той може да бъде удължен с още 20 работни дни, при условие че Комисията даде предварително писмено обяснение, в което се посочват причините за забавянето ѝ, и представи това обяснение на заинтересованата държава членка. [Изм. 60]

5.  Заявлението трябва да съдържа следната информация:

а)  оценка на броя на съкращенията в съответствие с член 6, включително използвания метод на изчисление;

б)  потвърждението че когато извършващото съкращенията предприятие е продължило дейността си след съкращенията, то е спазило правните си всички свои правни задължения във връзка със съкращенията и се е погрижило по подходящ начин за работниците си; [Изм. 61]

ба)   ясно посочване на вече предприетите от държавите членки действия за подпомагане на съкратените работници, както и на допълващия характер на финансирането, поискано от ЕФП поради липсата на налични ресурси на националните или регионалните органи; [Изм. 62]

бб)   преглед на финансирането от Съюза, което предприятията, освобождаващи работници, вече са получили за периода от пет години преди колективните съкращения; [Изм. 63]

в)  кратко описание на събитията, които са довели до съкращаването на работниците;

г)  посочване, когато е приложимо, на извършващите съкращенията предприятия, доставчици или производители надолу по веригата, на отраслите и на категориите на бенефициерите от целевата група, разбити по пол, възрастова група и образователно равнище;

д)  очакваното въздействие на съкращенията върху местната, регионалната, или националната или, когато е целесъобразно, трансграничната икономика и заетост; [Изм. 64]

е)  подробно описание на съгласувания пакет от персонализирани услуги и свързаните с него разходи, включително по-конкретно всички мерки, които подпомагат инициативи за заетост на бенефициери бенефициерите в неравностойно положение, на по-възрастни нискоквалифицираните, по-възрастните и младите бенефициери, както и на млади бенефициери бенефициерите от необлагодетелствани райони; [Изм. 65]

ж)  обяснение до каква степен са взети предвид препоръките, изложени в Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране, и как съгласуваният пакет от персонализирани услуги допълва действията, финансирани от други национални фондове или фондове на Съюза, включително информация за мерките, които са задължителни за извършващите съкращенията предприятия по силата на националното законодателство или на колективни трудови договори;

з)  прогнозния бюджет за всеки от компонентите на съгласувания пакет от персонализирани услуги в подкрепа на бенефициерите от целевата група и за всички дейности по подготовка, управление, информация, публичност, контрол и докладване;

и)  за целите на оценката — индикативни и специфични за случая цели, определени от държавата членка, относно равнището на повторна заетост на бенефициерите 6 месеца след края на периода на изпълнение;

й)  датите, на които персонализираните услуги за бенефициерите от целевата група и дейностите по привеждането на ЕФПГ ЕФП в действие, посочени в член 8, са започнали или трябва да започнат;

к)  процедурите, които се спазват, за консултация с бенефициерите от целевата група или техните представители или със социалните партньори, както и с местните и регионалните органи или други засегнати заинтересовани страни, когато това е приложимо;

л)  декларация за съответствие на поисканата подкрепа от ЕФПГ ЕФП с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи, както и декларация, посочваща защо съгласуваният пакет от персонализирани услуги не заменя мерките, които са отговорност на предприятията по силата на националното право или на колективни трудови договори;

м)  източниците на национално предварително финансиране или съфинансиране, както и на друго съфинансиране, когато това е приложимо;

ма)   декларация, че предложените действия ще се допълват от действия, финансирани от структурните фондове, и че ще се избегне всякакво двойно финансиране. [Изм. 66]

Член 10

Допълване, съответствие и координация

1.  Финансовият принос от ЕФПГ ЕФП не замества мерките, които са отговорност на предприятията по силата на националното право или на колективни трудови договори.

2.  Подкрепата за бенефициерите от целевата група допълва мерките, предприемани от държавите членки на национално, регионално, и местно и когато е целесъобразно — на трансгранично равнище, включително тези мерките, съфинансирани от фондове фондове и програми на Съюза, в съответствие с препоръките, изложени в Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране. [Изм. 67]

3.  Финансовият принос от ЕФПГ ЕФП е ограничен до това, което е необходимо за оказване изразяване на солидарност и предоставяне на временна, еднократна подкрепа по отношение на бенефициерите от целевата група. Мерките, подпомагани от ЕФПГЕФП, са в съответствие с правото на Съюза и с националното право, включително с правилата за държавните помощи. [Изм. 68]

4.  В съответствие със съответните си отговорности Комисията и кандидатстващата държава членка осигуряват координиране на помощта от фондовете и програмите на Съюза. [Изм. 69]

5.  Кандидатстващата държава членка гарантира, че специфичните мерки, които получават финансов принос от ЕФПГ ЕФП, не получават помощ и по други финансови инструменти на Съюза.

Член 11

Равенство между мъжете и жените и недопускане на дискриминация

Комисията и държавите членки гарантират, че равенството между мъжете и жените и интегрирането на спецификите на пола са неделима част от различните всички подходящи етапи на усвояване на финансовия принос от ЕФПГ ЕФП и че се насърчават през тези етапи. [Изм. 70]

Комисията и държавите членки предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на всякаква дискриминация, основаваща се пол, полова идентичност, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, при достъпа до ЕФПГ ЕФП и през различните етапи на усвояване на финансовия принос.

Член 12

Техническа помощ по инициатива на Комисията

1.  По инициатива на Комисията максимум 0,5 % от годишния таван на ЕФПГ ЕФП могат да бъдат използвани за финансиране на техническа и административна помощ за неговото привеждане в действие, като например дейности по подготовка, мониторинг, събиране на данни, контрол, одит и оценка, включително корпоративни информационни системи, комуникационни дейности и дейности за повишаване на видимостта на ЕФПГ ЕФП, както и други мерки за административна и техническа помощ. Засилват се взаимодействията със създадените системи за мониторинг на структурните промени, като например валутния механизъм. Тези мерки могат да обхващат бъдещи и предходни програмни периоди. [Изм. 71]

2.  При спазване на тавана, определен в параграф 1, Комисията внася искане за трансфер на бюджетни кредити за техническа помощ към съответните бюджетни редове в съответствие с член 31 от Финансовия регламент.

3.  Комисията оказва техническа помощ по собствена инициатива при пряко или непряко управление в съответствие с [член 62, параграф 1, букви а) и в)] от Финансовия регламент.

Когато Комисията предоставя техническа помощ при непряко управление, тя гарантира прозрачността на процедурата за определяне на третото лице, което ще отговаря за изпълнението на възложените задачи, и информира всички заинтересовани страни в рамките на ЕФП, включително и Европейския парламент, за съответния избран подизпълнител. [Изм. 72]

4.  Техническата помощ от Комисията включва предоставянето на информация и насоки на държавите членки за използването, мониторинга и оценяването на ЕФПГ ЕФП, включително за създаването на бюро за помощ. Комисията предоставя също информация и ясни насоки за използването на ЕФПГ ЕФП на европейските и националните социални партньори. Мерките, свързани с даването на насоки, могат да включват и създаването на работни групи в случай на сериозни икономически сътресения в дадена държава членка. [Изм. 73]

Член 13

Информация, комуникация и публичност

1.  Държавите членки посочват произхода и гарантират видимостта на финансирането от Съюза, като осигуряват последователна, ефективна и целенасочена информация за различни видове публика, включително целенасочена информация за бенефициерите, местните и регионалните органи, социалните партньори, медиите и обществеността. Държавите членки гарантират, че се изтъква добавената стойност на финансирането от страна на Съюза и че подпомагат усилията на Комисията за събиране на данни с цел повишаване на прозрачността на бюджета. [Изм. 74]

Държавите членки следва да използват емблемата на ЕС в съответствие с [приложение VIII от Регламента за общоприложимите разпоредби] заедно с прост текст за финансирането („финансирано/съфинансирано от Европейския съюз“).

2.  Комисията поддържа и редовно актуализира своето онлайн присъствие, което е достъпно на всички официални езици на институциите на Съюза, за да предоставя актуализирана информация за ЕФПГ ЕФП, насоки за подаването на заявления и за допустимите действия, редовно актуализиран списък на лицата за контакт в държавите членки, както и информация за приетите и отхвърлените заявления и за ролята на Европейския парламент и на Съвета в бюджетната процедура. [Изм. 75]

3.  Комисията подпомага разпространението на съществуващите най-добри практики по отношение на комуникацията и изпълнява информационни и комуникационни дейности, свързани със случаите по ЕФПГ ЕФП и резултатите от тях, въз основа на своя опит с цел подобряване подчертаване на ролята на ЕФП, повишаване на осведомеността относно критериите за допустимост и процедурите за кандидатстване в рамките на ЕФП, подобряване на ефективността на ЕФПГ ЕФП и гарантиране на това, че гражданите и работниците на Съюза знаят за съществуването на ЕФПГ ЕФП, включително гражданите и работниците в селските райони с труден достъп до информация. [Изм. 76]

Държавите членки гарантират, че всички материали за комуникация и видимост се предоставят при поискване на институциите, органите и агенциите на Съюза и че на Съюза се предоставя безвъзмезден, неизключителен и неотменим лиценз за използването на тези материали и всички вече съществуващи права, свързани с тях. Лицензът предоставя на Съюза следните права:

—  вътрешно ползване, т.е. правото на възпроизвеждане, копиране и предоставяне на материалите за комуникация и видимост на институциите и агенциите на ЕС и техните служители и на институциите и агенциите на държавите — членки на ЕС, и техните служители;

—  възпроизвеждане на материалите за комуникация и видимост по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, изцяло или отчасти;

—  публично разгласяване на материалите за комуникация и видимост чрез използването на всички средства за комуникация;

—  публично разпространение на материалите за комуникация и видимост (или на копия от тях) във всички форми;

—  съхранение и архивиране на материалите за комуникация и видимост;

—  преотстъпване на правата във връзка с материалите за комуникация и видимост на трети страни.

На Съюза могат да бъдат предоставени допълнителни права.

4.  Средствата, отпуснати за комуникационни дейности съгласно настоящия регламент, допринасят също за обхващане на институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, при условие че те са свързани с общите цели, посочени в член 3.

Член 14

Определяне на финансовия принос

1.  Въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 9, и по-специално като взема предвид броя на бенефициерите от целевата група, предложените мерки и очакваните разходи, Комисията, в срока, определен в член 9, параграф 4, оценява и предлага във възможно най-кратък срок размера на финансовия принос от ЕФПГЕФП, ако има такъв, който може да бъде предоставен в рамките на наличните средства. [Изм. 77]

2.  Процентът на съфинансиране по ЕФПГ ЕФП за предложените мерки се изравнява с най-високия процент на съфинансиране по ЕСФ+ в съответната държава членка.

3.  Когато въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 9, Комисията заключи, че условията за финансов принос съгласно настоящия регламент са изпълнени, тя незабавно започва процедурата, определена в член 16, и уведомява кандидатстващата държава членка. [Изм. 78]

4.  Когато въз основа на оценката, извършена в съответствие с член 9, Комисията заключи, че условията за финансов принос съгласно настоящия регламент не са изпълнени, тя незабавно уведомява кандидатстващата държава членка, както и другите заинтересовани страни, включително Европейския парламент. [Изм. 79]

Член 15

Период на допустимост

1.  За финансов принос от ЕФПГ ЕФП са допустими разходите, направени от датите, посочени в заявлението съгласно член 9, параграф 5, буква й), на които съответната държава членка започва или трябва да започне да предоставя персонализираните услуги на бенефициерите от целевата група или извършва административните разходи по привеждането на ЕФПГ ЕФП в действие в съответствие с член 8, параграфи 1 и 4.

2.  Държавата членка изпълнява допустимите мерки, посочени в член 8, възможно най-скоро. Те се прилагат при всички обстоятелства до шест месеца след датата на влизане в сила на решението за финансов принос и се изпълняват не по-късно от 24 месеца след датата на влизане в сила на решението за финансов принос. [Изм. 80]

3.  Периодът на изпълнение започва да тече от датите, посочени в заявлението съгласно член 9, параграф 5, буква ѝ), на които съответната държава членка започва да предоставя персонализираните услуги на бенефициерите от целевата група и започва да изпълнява посочените в член 8 дейности по привеждането на ЕФПГ ЕФП в действие, и приключва 24 месеца след датата на влизане в сила на решението за финансов принос.

4.  Когато бенефициер получи достъп до курс за образование или обучение с продължителност две или повече години, разходите за този курс отговарят на условията за съфинансиране по ЕФПГ ЕФП до датата, на която трябва да бъде представен окончателният доклад по член 20, параграф 1, при условие че съответните разходи са направени преди тази дата.

5.  Разходите по член 8, параграф 4 са допустими до крайния срок за подаване на окончателния доклад съгласно член 20, параграф 1.

Член 16

Бюджетна процедура и изпълнение

1.  Когато Комисията заключи, че условията за предоставяне на финансов принос от ЕФПГ ЕФП са изпълнени, тя внася искане прави предложение за неговото мобилизиране. Решението за мобилизиране на ЕФП се взема съвместно от Европейския парламент и Съвета в рамките на един месец от внасянето на предложението до тях. Съветът действа с квалифицирано мнозинство, а Европейският парламент действа с мнозинство от съставляващите го членове и три пети от подадените гласове.

Едновременно с представянето на предложение си за решение за мобилизиране на ЕФП Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер към съответните бюджетни редове. В случай на несъгласие се започва тристранна процедура за трансфер към съответните бюджетни редове. В случай на несъгласие се започва тристранна процедура.

Трансферите, свързани с ЕФП, се извършват в съответствие с член 31 от Финансовия регламент. [Изм. 81]

2.  Искането за трансфер трябва да се придружава от резюме на проверката на допустимостта на заявлението. [Изм. 82]

3.  Комисията приема решение за финансов принос — чрез акт за изпълнение — което влиза в сила на датата, на която Комисията бъде уведомена за одобряването на бюджетния трансфер от Европейския Европейският парламент и от Съвета. Съветът приемат решението представлява решение за финансиране по смисъла мобилизиране на член 110 от Финансовия регламент ЕФП. [Изм. 83]

3a.  Предложението за решение за мобилизиране на ЕФП съгласно параграф 1 включва следното:

a)  оценката, извършена в съответствие с член 9, параграф 4, заедно с резюме на информацията, въз основа на която е направена тази оценка;

б)  доказателства, че критериите, предвидени в членове 5 и 10, са изпълнени; както и

в)  обосновка на предложените суми. [Изм. 84]

Член 16а

Изключителни случаи

В изключителни случаи и при условие че оставащите налични финансови средства във фонда през годината на извършване на голямо преструктуриране не са достатъчни, за да покрият пълния размер на необходимата според бюджетния орган помощ, Комисията може да предложи разликата да бъде финансирана от фонда за следващата година. Годишният таван за бюджета на фонда за годината на извършване на голямо преструктуриране и за следващата година следва да се спазва при всички обстоятелства. [Изм. 85]

Член 17

Изплащане и използване на финансовия принос

1.  След влизането в сила на решение за финансов принос в съответствие с член 16, параграф 3, Комисията изплаща финансовия принос на съответната държава членка посредством едно 100 %-во плащане за авансово финансиране, по принцип в срок от 15 работни дни. Предварителното финансиране се уравнява, когато държавата членка представи заверен отчет за разходите в съответствие с член 20, параграф 1. Неизразходваната сума се възстановява на Комисията.

2.  Финансовият принос по параграф 1 се усвоява под режим споделено управление в съответствие с член 63 от Финансовия регламент.

3.  Подробните технически ред и условия за финансирането се определят от Комисията в решението за финансов принос, посочено в член 16, параграф 3.

4.  При осъществяването на мерките, включени в съгласувания пакет от персонализирани услуги, съответната държава членка може да представи на Комисията предложение за изменение на включените мерки, като добави други допустими мерки, изброени в член 8, параграф 1, букви а) и б), при условие че тези изменения са надлежно обосновани и че общата сума не надхвърля размера на финансовия принос, посочен в член 16, параграф 3. Комисията разглежда предложените изменения и ако е съгласна с тях, изменя по съответния начин решението за финансов принос.

5.  Съответната държава членка разполага с гъвкавостта да преразпределя сумите между бюджетните позиции, определени в решението за финансов принос в съответствие с член 16, параграф 3. Ако дадено преразпределение надхвърли увеличение с 20 % за една или повече от посочените позиции, държавата членка уведомява Комисията предварително за това.

Член 18

Използване на еврото

В заявленията, решенията за финансов принос и докладите съгласно настоящия регламент, както и във всички други документи, свързани с тях, всички суми се представят в евро.

Член 19

Показатели

1.  Показателите за докладване на напредъка на програмата по отношение на постигането на целите, определени в член 3, са посочени в приложението.

2.  Системата за докладване на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на резултатите от нея. За тази цел на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25, за да изменя показателите в приложението, когато това се счита за необходимо, за да се гарантира ефективна оценка на използването на фонда.

Член 19а

Образец за проучването на бенефициер

Проучването на бенефициер, посочено в член 20, параграф 1, буква г), се основава на образеца, установен от Комисията посредством акт за изпълнение. Комисията приема този акт за изпълнение в съответствие с процедурата за консултиране, посочена в член 26, параграф 2, за да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия член. [Изм. 86]

Член 20

Окончателен доклад и приключване

1.  Не по-късно от края на седмия месец след изтичането на срока, определен в член 15, параграф 3, съответната държава членка представя на Комисията окончателен доклад за усвояването на финансовия принос, като докладът включва също информация за:

а)  видовете мерки и основните получените резултати, обясняващи предизвикателствата, извлечените поуки, синергиите и допълването с други фондове на ЕС, по-специално ЕСФ+, и посочващи, когато е възможно, допълването на мерките с тези, финансирани от други програми на Съюза или национални програми в съответствие с Рамката за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране; [Изм. 87]

б)  имената на органите, предоставящи пакета от мерки в държавата членка;

в)  показателите, предвидени в член 19;

г)  резултатите от проучване на бенефициер, проведено в рамките на шест месеца от края на периода на изпълнение, което обхваща възприеманата промяна в пригодността за заетост на бенефициерите или за тези, които вече са намерили работа, повече информация за качеството и вида на намерената работа, като например промяната в работното време, нивото на отговорност или промяната на равнището на заплащане в сравнение с предишната работа, сектора, в който лицето е намерило работа, както и разбивка на тази информация по пол, възрастова група и образователно равнище; [Изм. 88]

д)  това дали извършващото съкращенията предприятие, с изключение на стартиращите предприятия, микропредприятията и МСП, е било бенефициер на държавна помощ или на предходно финансиране от Кохезионния фонд или от структурните фондове на Съюза през предходните пет години; [Изм. 89]

е)  декларация, обосноваваща разходите.

2.  Не по-късно от края на деветнадесетия месец след изтичането на срока, определен в член 15, параграф 3, съответната държава членка предоставя простия пълния и надлежно проверен прост набор от данни, съдържащ информация за по-дългосрочния показател за резултатите по точка 3 от приложението. [Изм. 90]

3.  Не по-късно от шест месеца след като Комисията получи цялата информация, изисквана по параграф 1, тя приключва финансовия принос, като определя окончателния размер на финансовия принос от ЕФПГ ЕФП и остатъка, дължим от съответната държава членка, ако има такъв, в съответствие с член 24. Приключването зависи от предоставянето на по-дългосрочния показател за резултатите в съответствие с параграф 2.

Член 21

Двугодишен доклад

1.  До 1 август 2021 г. и на всеки две години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета цялостен количествен и качествен доклад за дейностите по настоящия регламент и по Регламент (ЕС) № 1309/2013 през предходните две години. Докладът се съсредоточава основно върху резултатите, постигнати от ЕФПГ ЕФП, и съдържа по-специално информация за подадените заявления, бързината на тяхното обработване и евентуалните пропуски в съществуващите правила, приетите решения, финансираните мерки, включително статистически данни относно показателите, посочени в приложението, и допълването на тези мерки с мерките, финансирани от други фондове на Съюза, по-конкретно от ЕСФ+, и информация за приключването на предоставяния финансов принос и също така документира заявленията, които са били отхвърлени или чийто размер е бил намален поради липса на достатъчно бюджетни кредити или поради недопустимост. [Изм. 91]

2.  Докладът се предава за информация на държавите членки, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и социалните партньори. [Изм. 92]

Член 22

Оценка

1.  На всеки четири години Комисията прави по своя инициатива и в тясно сътрудничество с държавите членки оценка на финансовите приноси от ЕФПГ ЕФП, включително последваща оценка на въздействието от прилагането му на национално, регионално и местно равнище.

За целите на оценката, посочена в първа алинея, държавите членки събират всички налични данни за случаите по ЕФП и за подпомогнатите работници. [Изм. 93]

2.  Резултатите от оценките, посочени в параграф 1, се предават за информация на Европейския парламент, Съвета, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и социалните партньори. Препоръките, съдържащи се в оценките, се вземат под внимание при разработването на нови програми в областта на заетостта и социалните въпроси или при по-нататъшното развитие на съществуващите програми.

3.  Оценките, посочени в параграф 1, включват приложими статистически данни за финансовите приноси с разбивка по сектори и държави членки. [Изм. 94]

4.  За да се гарантира ефективна оценка на напредъка на ЕФПГ ЕФП по постигането на неговите цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25, за да изменя приложението с цел преразглеждане или допълване на показателите, когато това се счита за необходимо, и за да допълва настоящия регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка.

Член 23

Управление и финансов контрол

1.  Без да се засяга отговорността на Комисията за изпълнението на общия бюджет на Съюза, държавите членки поемат отговорност за управлението на мерките, подкрепени от ЕФПГ ЕФП, и за финансовия контрол върху мерките. Мерките, които те предприемат, включват:

а)  проверка дали са налични механизми за управление и контрол и дали те се прилагат по начин, който гарантира, че средствата на Съюза се използват ефикасно и правилно, в съответствие с принципа на добро финансово управление;

б)  гарантиране, че предоставянето на данни от мониторинг е задължително изискване за договорите с органи, предоставящи съгласувания пакет от персонализирани услуги;

в)  проверка дали финансираните мерки са извършени правилно;

г)  гарантиране, че финансираните разходи се базират на проверими оправдателни документи и че са законни и редовни;

д)  предотвратяване, откриване и коригиране на нередности, включително измами, и събиране на недължимо платените суми заедно с лихвите за забава, когато е уместно. Държавите членки докладват на Комисията за нередностите, включително измамите.

2.  За целите на член [63, параграф 3?] от Финансовия регламент държавите членки определят органи, които отговарят за управлението и контрола на подкрепяните по линия на ЕФПГ ЕФП мерки. Тези органи предоставят на Комисията информацията по член [63, параграфи 5, 6 и 7?]. от Финансовия регламент във връзка с изпълнението на финансовия принос при представяне на окончателния доклад по член 20, параграф 1 от настоящия регламент.

Когато органите, определени в съответствие с Регламент (ЕС) № 1309/2013, са предоставили достатъчно гаранции, че плащанията са законосъобразни и редовни и че са правилно отчетени, съответната държава членка може да уведоми Комисията, че тези органи се потвърждават съгласно настоящия регламент. В този случай съответната държава членка посочва кои органи са потвърдени и каква е тяхната функция.

3.  Държавите членки правят необходимите финансови корекции при констатирани нередности. Извършваните от държавите членки корекции се състоят в цялостна или частична отмяна на финансовия принос. Държавите членки събират всяка недължимо платена сума в резултат на открита нередност, връщат я на Комисията, а когато сумата не бъде върната от съответната държава членка в определения срок, се дължи лихва за забава.

4.  В качеството си на институцията, отговорна за изпълнението на общия бюджет на Съюза, Комисията предприема всички мерки, необходими за проверка на това дали финансираните действия се осъществяват в съответствие с принципа на добро финансово управление. Кандидатстващата държава членка е задължена да гарантира, че притежава гладко функциониращи системи за управление и контрол. Комисията се убеждава сама, че се прилагат такива системи.

За тази цел, без да се засягат правомощията на Сметната палата или проверките, извършвани от държавата членка в съответствие с националните законови, подзаконови и административни разпоредби, длъжностните лица или служителите на Комисията могат да извършват проверки на място, включително извадкови проверки, на мерките, финансирани от ЕФПГ ЕФП, с предизвестие от най-малко един работен ден. Комисията известява кандидатстващата държава членка, за да получи необходимото съдействие. В тези проверки могат да участват длъжностни лица или служители от съответната държава членка.

5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25 с цел допълване на параграф 1, буква д), като определя критериите за определяне на случаите на нередност, които трябва да бъдат докладвани, и данните, които трябва да бъдат предоставени.

6.  Комисията приема акт за изпълнение за определяне на формата, който следва да бъде използван за докладване на нередности в съответствие с процедурата за консултиране, посочена в член 26, параграф 2, за да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия член.

7.  Държавите членки гарантират, че всички оправдателни документи за извършените разходи са на разположение на Комисията и Сметната палата за срок от три години след приключването на финансов принос, получен от ЕФПГ ЕФП.

Член 24

Събиране на финансовия принос

1.  В случаите, когато реалната цена на съгласувания пакет от персонализирани услуги е по-малка от размера на финансовия принос съгласно член 16, Комисията събира съответната сума, след като предостави на съответната държава членка възможност да представи своите забележки.

2.  Ако, след като направи необходимите проверки, Комисията заключи, че дадена държава членка не е изпълнила задълженията, посочени в решението за финансов принос, или не изпълнява задълженията си по член 23, параграф 1, тя дава на съответната държава членка възможност да представи своите забележки. Ако не бъде постигнато споразумение, Комисията приема решение посредством акт за изпълнение, за да направи финансовите корекции, наложени от отмяната на целия принос или на част от приноса на ЕФПГ ЕФП по съответната мярка. Това решение се взема в срок от 12 месеца след получаване на забележките на държавата членка. Съответната държава членка събира всяка недължимо платена сума в резултат на нередност, а когато сумата не бъде върната от кандидатстващата държава членка в определения срок, се дължи лихва за забава.

Член 25

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 19, параграф 3 и член 23, параграф 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.  Делегирането на правомощие, посочено в член 19, параграф 3 и член 23, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощие. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 19, параграф 3 и член 23, параграф 5, влиза в сила единствено ако няма изразено възражение от страна на Европейския парламент или на Съвета в срок от два месеца от уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за този акт или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът уведомят Комисията, че нямат възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 26

Процедура на комитета

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(29).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 27

Преходна разпоредба

Регламент (ЕС) № 1309/2013 продължава да се прилага за заявленията, подадени до 31 декември 2020 г. Той се прилага до приключването на съответните случаи.

Член 28

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за заявленията, подадени от 1 януари 2021 г. нататък.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Общи показатели за крайните продукти и за резултатите във връзка със заявленията до ЕФПГ ЕФП

Всички лични данни(30) следва да се представят с разбивка по пол (женски, мъжки, небинарен).

(1)  Общи показатели за крайните продукти, отнасящи се до бенефициерите:

—  безработни лица*,

—  неактивни лица*,

—  заети лица*,

—  самостоятелно заети лица*,

—  лица на възраст под 30 години*,

—  лица на възраст над 54 години*,

—  лица със завършен прогимназиален етап на основното образование или с по-ниска степен на образование (ISCED 0—2)*,

—  лица със завършен гимназиален етап на средното образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4)*,

—  лица с висше образование (ISCED 5—8)*,

—  лица с професионален опит, по-малко от 2 години,

—  лица с професионален опит между 2 и 10 години,

—  лица с професионален опит над 10 години. [Изм. 95]

Общият брой на бенефициерите следва да се изчислява автоматично въз основа на общите показатели за крайните продукти, отнасящи се до трудовия статус(31).

Тези данни за бенефициерите, участващи в съфинансираните от ЕФПГ ЕФП мерки, следва да се предоставят в окончателния доклад по член 20, параграф 1.

(2)  Общи показатели за резултатите, отнасящи се до бенефициерите:

—  процент на бенефициерите на ЕФПГ ЕФП, които са заети (с разбивка по видове трудови договори: на пълен/непълен работен ден, срочен/безсрочен) или самостоятелно заети, 6 месеца след края на периода на изпълнение*,

—  процент на бенефициерите на ЕФПГ ЕФП, които придобиват квалификация, 6 месеца след края на периода на изпълнение*,

—  процент на бенефициерите на ЕФПГ ЕФП, които участват в образование или обучение, 6 месеца след края на периода на изпълнение*.

Тези данни следва да се предоставят в окончателния доклад по член 20, параграф 1 и следва да се събират въз основа на данните, предоставени от компетентните органи на държавата членка, както и посредством проучвания сред бенефициерите (съгласно член 20, параграф 1, буква г). Тези данни следва да обхващат изчисления общ брой на бенефициерите, докладван чрез общите показатели за крайните продукти (1). По този начин процентите също се отнасят до тази изчислена обща стойност.

(3)  Общ по-дългосрочен показател за резултатите, отнасящи се до бенефициерите:

—  процент на бенефициерите на ЕФПГ ЕФП, които са заети, включително самостоятелно заети, 18 месеца след края на периода на изпълнение, посочен в решението за финансиране*.

Тези данни следва да се предоставят до края на деветнадесетия месец след края на периода на изпълнение. Данните следва да обхващат изчисления общ брой на бенефициерите, докладван чрез общите показатели за крайните продукти (1). По този начин процентите също се отнасят до тази изчислена обща стойност. При по-големи случаи, обхващащи над 1 000 бенефициери, данните могат да бъдат събирани по друг начин въз основа на извадка, която е представителна за общия брой на бенефициерите, докладван като показател за крайните продукти (1).

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) Все още непубликувано в Официален вестник.
(3)ОВ C …
(4)ОВ C …
(5) Позиция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г.
(6)https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg.
(7)http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.
(8)https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
(9)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&qid=1549447237645&from=EN
(10)https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_bg.
(11)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_bg.
(12)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_bg.
(13)Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите „Рамка за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране“ (COM(2013)0882, 13.12.2013 г.).
(14)Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855).
(15)Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26).
(16)Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.
(17)COM(2018)0297 и придружаващия го SWD(2018)0192.
(18)Документът на Комисията SWD(2018)0171 и неговото приложение COM(2018)0321.
(19)OВ L …
(20)Reference to be updated.
(21)Reference to be updated.
(22)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013, стр. 1).
(23)Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(24)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(25)Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 283, 31.10.2017 г., стp. 1).
(26)Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(27) OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(28)Reference to be checked/updated: Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения (ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16).
(29) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(30)Управляващите органи следва да създадат система, която регистрира и съхранява данните на отделните участници в компютризиран вид. Мерките относно обработката на данни, въведени от държавите членки, следва да са в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1), и по-специално членове 4, 6 и 9 от него. Данните, докладвани чрез отбелязаните със знака „*“ показатели, представляват лични данни съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679. Обработването им е необходимо за спазването на правното задължение, което се прилага спрямо администратора (член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679).
(31)Безработни, неактивни, заети, самостоятелно заети.


Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) ***I
PDF 529kWORD 154k
Изменения, приети от Европейския парламент на 16 януари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)(1)
P8_TA(2019)0020A8-0461/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)
(-1)  Съгласно член 3 от ДЕС, като създава вътрешен пазар, Съюзът работи за силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес; насърчаване на равенството между жените и мъжете, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето; както и борба със социалното изключване и дискриминацията. В съответствие с член 9 ДФЕС при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът трябва да взема предвид изискванията, свързани, inter alia, с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  На 17 ноември 2017 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията провъзгласиха съвместно Европейския стълб на социалните права в отговор на социалните предизвикателства в Европа. Двадесетте основни принципа на стълба са структурирани около три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда; справедливи условия на труд; социална закрила и приобщаване. Двадесетте принципа на Европейския стълб на социалните права следва да направляват действията, свързани с Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). За да допринесе за прилагането на Европейския стълб на социалните права, ЕСФ+ следва да подкрепя инвестиции в хора и системи в областите на политиките за заетост, образование и социално приобщаване, с което да подпомага икономическото, териториалното и социалното сближаване в съответствие с член 174 от ДФЕС.
(1)  На 17 ноември 2017 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията провъзгласиха съвместно Европейския стълб на социалните права в отговор на социалните предизвикателства в Европа. Двадесетте основни принципа на стълба са структурирани около три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда; справедливи условия на труд; социална закрила и приобщаване. Двадесетте принципа на Европейския стълб на социалните права следва да направляват действията, свързани с Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). За да допринесе за прилагането на Европейския стълб на социалните права, ЕСФ+ следва да подкрепя инвестиции в хора и системи в областите на политиките за заетост, публични услуги, здравеопазване, образование и социално приобщаване, с което да подпомага икономическото, териториалното и социалното сближаване в съответствие с членове 174 и 175 от ДФЕС. Всички действия по ЕСФ+ следва да зачитат Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата) и Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, както и да спазват Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, по която Европейският съюз и всички негови държави членки са страни.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  На равнището на Съюза европейският семестър за координация на икономическите политики е рамка за определяне на националните приоритети за реформи и за мониторинг на тяхното изпълнение. В подкрепа на тези приоритети за реформи държавите членки разработват свои собствени национални многогодишни инвестиционни стратегии. Тези стратегии трябва да се представят заедно с годишните национални програми за реформи като начин да се очертаят и координират приоритетните инвестиционни проекти, които да бъдат подкрепени с национални средства и/или финансиране от Съюза. Освен това те следва да служат за съгласуваното използване на средствата на Съюза и за постигането на максимална добавена стойност от финансовата подкрепа, предоставяна по-конкретно от програмите, подпомагани, когато е уместно, от Съюза по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд плюс, Европейския фонд за морско дело и рибарство и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейската функция за стабилизиране на инвестициите и InvestEU.
(2)  На равнището на Съюза европейският семестър за координация на икономическите политики е рамка за определяне на националните приоритети за реформи и за мониторинг на тяхното изпълнение. В подкрепа на тези приоритети за реформи държавите членки разработват свои собствени национални многогодишни инвестиционни стратегии. Тези стратегии следва да се разработват в партньорство между националните, регионалните и местните органи, да включват аспектите, свързани с равенството между половете, и да се представят заедно с годишните национални програми за реформи като начин да се очертаят и координират приоритетните инвестиционни проекти, които да бъдат подкрепени с национални средства и/или финансиране от Съюза. Освен това те следва да служат за съгласуваното използване на средствата на Съюза и за постигането на максимална добавена стойност от финансовата подкрепа, предоставяна по-конкретно от програмите, подпомагани, когато е уместно, от Съюза по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд плюс, Европейския фонд за морско дело и рибарство и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейската функция за стабилизиране на инвестициите и InvestEU.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Съветът от […] прие преработени насоки за политиките за заетост на държавите членки, за да бъдат приведени в съответствие с принципите на Европейския стълб на социалните права, като целта е Европа да стане по-конкурентоспособна и да се превърне в по-добро място за инвестиране, създаване на работни места и поощряване на социалното сближаване. За да се гарантира пълното хармонизиране на ЕСФ+ с целите на тези насоки, особено по отношение на заетостта, образованието, обучението и борбата срещу социалното изключване, бедността и дискриминацията, ЕСФ+ следва да подкрепя държавите членки, като се вземат предвид съответните интегрирани насоки и съответните специфични за всяка държава препоръки, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, и когато е целесъобразно, на национално равнище, националните програми за реформи, подкрепени от национални стратегии. ЕСФ+ следва също така да допринася за съответните аспекти на изпълнението на ключови инициативи и дейности на Съюза, по-специално европейската програма за умения и европейското пространство за образование, съответните препоръки на Съвета и други инициативи, като например „Гаранция за младежта“, „Път за повишаване на уменията“ и „Интеграция на дългосрочно безработните лица“.
(3)  Насоките за политиките за заетост на държавите членки, приети от Съвета в съответствие с член 148, параграф 2 от ДФЕС, а именно: насърчаването на търсенето на работна ръка; подобряването на предлагането на работна ръка: достъпът до заетост, умения и компетентности; подобряването на функционирането на пазарите на труда и на ефективността на социалния диалог и насърчаването на равните възможности за всички, социалното приобщаване и борбата с бедността, включително по-добрите публични услуги в здравеопазването и в други сектори, заедно с общите икономически насоки, приети в съответствие с член 121, параграф 2 от ДФЕС, са част от интегрираните насоки в подкрепа на стратегията „Европа 2020“. Съветът от […] прие преработени насоки за политиките за заетост на държавите членки, за да бъдат приведени в съответствие с принципите на Европейския стълб на социалните права, като целта е да се стимулира създаването на работни места и да се насърчава социалното сближаване, така че Европа да стане по-конкурентоспособна и Съюзът да се превърне в по-добро място за инвестиране. За да се гарантира пълното хармонизиране на ЕСФ+ с целите на насоките за политиките за заетост, държавите членки следва да проектират подкрепата от ЕСФ+, която е от значение за тях, като се вземат предвид тези насоки, както и съответните специфични за всяка държава препоръки, приети в съответствие с член 148, параграф 4 и член 121, параграф 2 от ДФЕС, и на национално равнище – аспектите, свързани със заетостта и социалните въпроси, на националните програми за реформи, подкрепени от национални стратегии. ЕСФ+ следва също така да допринася за съответните аспекти на изпълнението на ключови инициативи и дейности на Съюза, по-специално европейската програма за умения и европейското пространство за образование, „Гаранцията за младежта“ и други съответни препоръки на Съвета и други инициативи, като например инвестициите в децата: изход от порочния кръг на неравностойното положение, „Път за повишаване на уменията“, „Интеграция на дългосрочно безработните лица“, рамка за качество за стажове и чиракуване и Плана за действие относно интеграцията на граждани на трети държави.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  На 20 юни 2017 г. Съветът одобри отговора на Съюза на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие – устойчиво европейско бъдеще. Съветът подчерта значението на постигането на устойчиво развитие в трите измерения (икономическо, социално и екологично) по балансиран и интегриран начин. От жизненоважно значение е устойчивото развитие да бъде интегрирано във всички вътрешни и външни политически области на Съюза, както и Съюзът да бъде амбициозен в политиките, които използва за справяне с глобалните предизвикателства. Съветът приветства съобщението на Комисията „Следващи стъпки за устойчиво европейско бъдеще“ от 22 ноември 2016 г. като първа стъпка към интегрирането на целите за устойчиво развитие и прилагането на устойчивото развитие като основен ръководен принцип за всички политики на Съюза, включително чрез неговите финансови инструменти.
(4)  На 20 юни 2017 г. Съветът одобри отговора на Съюза на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие – устойчиво европейско бъдеще. Съветът подчерта значението на постигането на устойчиво развитие в трите измерения (икономическо, социално и екологично) по балансиран и интегриран начин. От жизненоважно значение е устойчивото развитие да бъде интегрирано във всички вътрешни и външни политически области на Съюза, както и Съюзът да бъде амбициозен в политиките, които използва за справяне с глобалните предизвикателства. Съветът приветства съобщението на Комисията „Следващи стъпки за устойчиво европейско бъдеще“ от 22 ноември 2016 г. като първа стъпка към интегрирането на целите за устойчиво развитие и прилагането на устойчивото развитие като основен ръководен принцип за всички политики на Съюза, включително чрез неговите финансови инструменти. ЕСФ+ следва да допринася за изпълнението на целите за устойчиво развитие посредством, inter alia, изкореняване на крайните форми на бедност (цел 1); насърчаване на качествено и приобщаващо образование (цел 4); насърчаване на равенството между половете (цел 5); насърчаване на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички (цел 8); и намаляване на различията (цел 10).
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4а (ново)
(4a)  Съюзът и неговите държави членки, като имат предвид Европейската социална харта, подписана в Торино на 18 октомври 1961 г., следва да включат в своите цели насърчаването на заетостта и подобряването на условията на живот и труд с цел поддържане на трайно високи равнища на заетост и борба с изключването в съответствие с член 151 от ДФЕС.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 4б (ново)
(4б)  Европейското общество все още е изправено пред многобройни социални предизвикателства. Над 100 милиона души са изложени на риск от бедност или социално изключване, младежката безработица все още е над два пъти по-висока от общата безработица и е необходимо гражданите на трети държави да бъдат интегрирани по-успешно. Тези предизвикателства не само застрашават благосъстоянието на пряко засегнатите граждани, но и оказват икономически и социален натиск върху европейското общество като цяло.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Съюзът е изправен пред структурни предизвикателства, произтичащи от глобализацията на икономиката, управлението на миграционните потоци и повишената заплаха за сигурността, прехода към чиста енергия, технологичното развитие и все по-застаряващата работна ръка, както и от все по-големия недостиг на умения и работна ръка в някои сектори и региони, с които се сблъскват по-специално МСП. Като отчита променящата се реалност в сферата на труда, Съюзът следва да се подготви за настоящите и бъдещите предизвикателства, като инвестира в съответни умения, направи растежа по-приобщаващ и подобри политиките по заетостта и социалните политики, включително с оглед на мобилността на работната сила.
(5)  Съюзът е изправен пред структурни предизвикателства, произтичащи от глобализацията на икономиката, социалните неравенства, управлението на миграционните потоци и съответните предизвикателства на интеграцията, чистата енергия и справедливия преход, технологичното развитие, демографския спад, безработицата като цяло и младежката безработица и все по-застаряващото общество и работна ръка, както и от все по-големия недостиг на умения и работна ръка в някои сектори и региони, с които се сблъскват по-специално МСП. Като отчита променящата се реалност в сферата на труда, Съюзът следва да се подготви за настоящите и бъдещите предизвикателства, като инвестира в съответни умения, образование, обучение и учене през целия живот, направи растежа по-приобщаващ и подобри компетентността и знанията, както и политиките по заетостта и социалните политики, включително с оглед на трудовата мобилност на гражданите на Съюза и преодоляването на нарастващите различия в областта на здравеопазването между държавите членки и вътре в тях.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  С Регламент (ЕС) № […] се създава рамката за действие на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Инструмента за управление на границите и визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите (ФИУГ) и се определят по-специално целите на политиката и правилата относно програмирането, мониторинга и оценката, управлението и контрола на фондовете на Съюза, които се изпълняват при споделено управление. Поради това е необходимо да се определят общите цели на ЕСФ+ и да се установят специални разпоредби относно вида дейности, които могат да бъдат финансирани от ЕСФ+.
(6)  С Регламент (ЕС) № […] се създава рамката за действие на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Инструмента за управление на границите и визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите (ФИУГ) и се определят по-специално целите на политиката и правилата относно програмирането, мониторинга и оценката, управлението и контрола на фондовете на Съюза, които се изпълняват при споделено управление. Поради това е необходимо да се определят общите цели на ЕСФ+ и неговата координация с останалите фондове, както и да се установят специални разпоредби относно вида дейности, които могат да бъдат финансирани от ЕСФ+.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  В Регламент (ЕС, Евратом) № [новия ФР] („Финансовия регламент“) се определят правилата за изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата за безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото изпълнение, финансовата помощ, финансовите инструменти и бюджетните гаранции. С цел да се осигури съгласуваност при изпълнението на програмите за финансиране на Съюза Финансовият регламент следва да се прилага за дейностите, които трябва да се изпълняват при пряко или непряко управление в рамките на ЕСФ+.
(7)  В Регламент (ЕС, Евратом) № [новия ФР] („Финансовия регламент“) се определят правилата за изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата за безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото изпълнение, финансовата помощ, финансовите инструменти и бюджетните гаранции и полезни взаимодействия между финансовите инструменти. С цел да се осигури съгласуваност при изпълнението на програмите за финансиране на Съюза Финансовият регламент следва да се прилага за дейностите, които трябва да се изпълняват при пряко или непряко управление в рамките на ЕСФ+. С настоящия регламент следва да определят оперативните цели и да се установят специфичните разпоредби относно допустимите действия, които може да бъдат финансирани от ЕСФ+ при пряко и непряко управление.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на възможностите за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск от нарушения. По отношение на безвъзмездните средства това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е предвидено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент За изпълнението на мерки, свързани със социално-икономическата интеграция на граждани на трети държави, и в съответствие с член 88 от Регламента за общоприложимите разпоредби Комисията може да възстанови средства на държавите членки чрез използване на опростени варианти за разходите, включително използването на еднократни суми.
(8)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на възможностите за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск от нарушения. По отношение на безвъзмездните средства това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е предвидено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент За изпълнението на мерки, свързани със социално-икономическото приобщаване на граждани на трети държави, и в съответствие с член 88 от Регламента за общоприложимите разпоредби Комисията може да възстанови средства на държавите членки чрез използване на опростени варианти за разходите, включително използването на еднократни суми.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  С цел да се рационализира и опрости средата на финансиране и да се създадат допълнителни възможности за полезно взаимодействие чрез подходи за интегрирано финансиране действията, които бяха подкрепяни от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации и Програмата за действие на Съюза в областта на здравето, следва да бъдат включени в ЕСФ+. Поради това ЕСФ+ следва да включва три направления: направление „ЕСФ+ при споделено управление, направление „Заетост и социални иновации“ и направление „Здраве“. Това следва да допринесе за намаляване на административната тежест, свързана с управлението на различни фондове, по-специално за държавите членки, като същевременно се запазят по-опростени правила за несложните операции от рода на разпределянето на храни и/или основно материално подпомагане.
(9)  С цел да се рационализира и опрости средата на финансиране и да се създадат допълнителни възможности за полезно взаимодействие чрез подходи за интегрирано финансиране действията, които бяха подкрепяни от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации и Програмата за действие на Съюза в областта на здравето, следва да бъдат включени в ЕСФ+. Поради това ЕСФ+ следва да включва три направления: направление „ЕСФ+ при споделено управление, направление „Заетост и социални иновации“ и направление „Здраве“ при пряко и непряко управление. Това следва да допринесе за намаляване на административната тежест, свързана с управлението на различни фондове, по-специално за държавите членки и бенефициерите, като същевременно се запазят по-опростени правила за несложните операции от рода на разпределянето на храни и/или основно материално подпомагане.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  С оглед на този по-широк обхват на ЕСФ+ е целесъобразно да се предвиди, че целите за повишаване на ефективността на пазарите на труда и насърчаване на достъпа до качествена заетост, за подобряване на достъпа до образование и обучение и на тяхното качество, както и за насърчаване на социалното приобщаване и здравето и за намаляване на бедността се изпълняват не само при споделено управление, но също и при пряко и непряко управление по направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ за действия, необходими на равнището на Съюза.
(10)  Съюзът следва да допринася за политиките по заетостта на държавите членки чрез насърчаване на сътрудничеството и допълване на техните действия. С оглед на този по-широк обхват на ЕСФ+ е целесъобразно да се предвиди, че целите за повишаване на ефективността на приобщаващите, отворени и справедливи пазари на труда за всички полове и насърчаване на достъпа до качествена заетост, за подобряване на достъпа до образование и обучение и на тяхното качество, за повторно интегриране в системите за образование и за насърчаване на ученето през целия живот, както и за насърчаване на социалното приобщаване и здравето и за изкореняване на бедността, ще продължат да се изпълняват основно при споделено управление, а когато е целесъобразно, да се допълват при пряко и непряко управление по направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ за действия, необходими на равнището на Съюза.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Интегрирането на програмата за действие на Съюза в областта на здравето с ЕСФ+ ще създаде също полезно взаимодействие между разработването и изпитването на инициативи и политики за подобряване на ефективността, издръжливостта и устойчивостта на здравните системи, разработени по направлението „Здраве“ на ЕСФ+, и тяхното изпълнение в държавите членки посредством инструментите, предоставени от другите направления на Регламента за ЕСФ+.
(11)  Интегрирането на програмата за действие на Съюза в областта на здравето с ЕСФ+ ще създаде също полезно взаимодействие между разработването и изпитването на инициативи и политики за подобряване на ефективността, достъпността, издръжливостта и устойчивостта на здравните системи, разработени по направлението „Здраве“ на ЕСФ+, и тяхното изпълнение в държавите членки на национално, регионално и местно равнище посредством инструментите, предоставени от другите направления на Регламента за ЕСФ+.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за ЕСФ+. Части от този пакет следва да бъдат използвани за действия, които да бъдат изпълнени при пряко и непряко управление по направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“.
(12)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за ЕСФ+. В него следва да се посочат средствата за действия, които да бъдат изпълнени при споделено управление, и средствата за действия, които да бъдат изпълнени при пряко и непряко управление.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  ЕСФ+ следва да има за цел да насърчава заетостта чрез активна намеса, която дава възможност за (повторно) интегриране на пазара на труда, особено на младите хора, дългосрочно безработните и неактивните, както и чрез насърчаване на самостоятелната заетост и социалната икономика. ЕСФ+ следва да има за цел подобряване на функционирането на пазарите на труда чрез подпомагане на модернизацията на институциите на пазара на труда, като например публичните служби по заетостта, с цел да се подобри техният капацитет за предоставяне на по-интензивни целенасочени консултации и насоки по време на търсенето на работа и на прехода към трудова заетост, както и за повишаване на мобилността на работниците. ЕСФ+ следва да насърчава участието на жените на пазара на труда чрез мерки, целящи, наред с другото, подобряване на баланса между професионалния и личния живот и на достъпа до грижи за децата. ЕСФ+ следва също така да се стреми да осигури здравословна и добре адаптирана работна среда, за да се отговори на здравните рискове, свързани с променящите се форми на заетост и нуждите на застаряващата работна сила.
(13)  ЕСФ+, в тясно сътрудничество с държавите членки, следа да има за цел да насърчава заетостта чрез активна намеса, която дава възможност за интегрирането и повторното интегриране на пазара на труда, особено на младите хора, дългосрочно безработните, лицата, полагащи грижи, икономически неактивните групи и групите в неравностойно положение, както и чрез насърчаване на самостоятелната заетост, предприемачеството и социалната икономика. ЕСФ+ следва да има за цел подобряване на политиките по заетостта и функционирането на пазарите на труда чрез подпомагане на модернизацията на институциите на пазара на труда, като например публичните служби по заетостта, с цел да се подобри техният капацитет за предоставяне на по-интензивни целенасочени и персонализирани, когато е подходящо, консултации и насоки по време на търсенето на работа и на прехода към трудова заетост, като се обръща специално внимание на групите в неравностойно положение, както и за улесняване на мобилността на работниците, и с цел тези служби да предоставят своите услуги по недискриминационен начин. ЕСФ+ следва да насърчава участието на жените на пазара на труда чрез мерки, целящи, наред с другото, подобряване на баланса между професионалния и личния живот и на лесния достъп до икономически достъпни или безплатни грижи за децата, грижи за възрастни хора и други услуги за полагане на грижи или подпомагане с високо качество. ЕСФ+ следва също така да се стреми да осигури безопасна, здравословна и добре адаптирана работна среда, за да се отговори на здравните рискове, свързани със заетостта, както и с променящите се форми на заетост и нуждите на застаряващата работна сила. ЕСФ+ следва също така да подпомага мерки, насочени към улесняване на прехода на младите хора от образование към заетост.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 13а (ново)
(13a)  С цел да се подпомогне освобождаването на съществуващия потенциал за създаване на работни места в социалната икономика, ЕСФ+ следва да допринесе за по-доброто интегриране на предприятията от социалната икономика в националните планове за заетост и социални иновации, както и в националните си програми за реформи. Определението за предприятие от социалната икономика следва да е съгласно определенията, посочени в законодателствата на държавите членки в областта на социалната икономика, и в заключенията на Съвета от 7 декември 2015 г. относно „Насърчаване на социалната икономика като основен двигател на икономическото и социалното развитие в Европа“.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  ЕСФ+ следва да предоставя подкрепа за подобряване на качеството, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с потребностите на пазара на труда, за да се улесни придобиването на ключови умения, особено по-отношение на цифровите умения, които са необходими на всички лица за личностна реализация и развитие, заетост, социално приобщаване и активно гражданско участие. ЕСФ+ следва да спомага за напредъка в образованието и обучението, както и за прехода към трудова заетост, да подпомага ученето и пригодността за заетост през целия живот и да допринася за конкурентоспособността и социалните и икономически иновации, като подкрепя приложими в голям мащаб и устойчиви инициативи в тези области. Това би могло да се постигне например чрез учене в процеса на работа и стажуване, ориентиране през целия живот, прогнозиране на уменията в сътрудничество с промишлеността, модерни учебни материали, прогнозиране и проследяване на дипломираните лица, обучение на преподавателите, валидиране на резултатите от обучението и признаване на квалификациите.
(14)  Предвид факта, че ЕСФ+ е основният европейски инструмент, насочен към за заетостта, уменията и социалното приобщаване, е изключително важно, че той може да допринесе за социалното, икономическото и териториалното сближаване във всички части на Европа. За тази цел той следва да предоставя подкрепа за подобряване на качеството, недискриминационния характер, достъпността, приобщаването, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с потребностите на пазара на труда, за да се улесни придобиването на ключови умения, особено по-отношение на езиковите, предприемаческите и цифровите умения, включително умения за защита на данните и управление на информацията, които са необходими на всички лица за личностна реализация и развитие, заетост, социално приобщаване и активно гражданско участие. В случая на дългосрочно безработните лица и лицата, произлизащи от неравностойна социална среда, следва да се обърне специално внимание на тяхното овластяване. ЕСФ+ следва да спомага за напредъка в образованието и обучението, както и за прехода към трудова заетост и реинтеграцията на пазара на труда, да подпомага ученето и пригодността за заетост през целия живот на всички и да допринася за приобщаването, конкурентоспособността, намаляването на хоризонталната и вертикалната сегрегация и за социалните и икономически иновации, като подкрепя приложими в голям мащаб и устойчиви инициативи в тези области. Това би могло да се постигне например чрез инвестиции в професионалното образование, учене в процеса на работа и стажуване, по-специално като се поставя акцент върху доказаната дуална система, съчетаваща обучение и практика, ориентиране през целия живот, прогнозиране на уменията в сътрудничество със социалните партньори, модерни учебни материали, прогнозиране и проследяване на дипломираните лица, обучение на преподавателите, подкрепа за неформалното и самостоятелното учене, валидиране на резултатите от обучението и признаване на квалификациите. ЕСФ+ следва също така да насърчава достъпа на малцинствата до преподавателската професия с цел по-добра интеграция на маргинализираните общности, като например ромите, малцинствата и мигрантите.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 14а (ново)
(14a)  ЕСФ+ следва да предоставя подкрепа за включените в националните планове на държавите членки мерки, насочени към изкореняване на енергийната бедност и насърчаване на енергийната ефективност в сгради за уязвими домакинства, включително тези, засегнати от енергийна бедност, и когато е целесъобразно, в сгради за социално жилищно настаняване в съответствие със съобщението на Комисията, озаглавено „Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска рамка за социално и териториално сближаване“, и съгласно Регламент (ХХ/ХХ) на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз и Директива (ХХ/ХХ) на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 14б (ново)
(14б)  Разпределянето на финансирането от ЕСФ+ за държавите членки в бъдеще следва да зависи от представянето на доказателства за ефективно участие в проекти за въвеждане или укрепване на дуалната система, съчетаваща обучение и практика, в контекста на гаранцията за младежта.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Подкрепата по линия на ЕСФ+ следва да се използва за насърчаване на равния достъп, по-специално за групите в неравностойно положение, до качествено и приобщаващо образование и обучение – от образованието и грижите в ранна детска възраст през общото и професионалното образование и обучение до висшето образование, както и образованието и ученето в зряла възраст, като по този начин се насърчава пропускаемостта между секторите на образованието и обучението, предотвратяването на преждевременното напускане на училище, подобряването на здравната грамотност, укрепването на връзките с неформалното и самостоятелното учене и улесняването на мобилността с учебна цел за всички. В този контекст следва да бъде подкрепено полезното взаимодействие с програмата „Еразъм“, по-специално за улесняване на участието на учащите се в неравностойно положение в мобилността с учебна цел.
(15)  Подкрепата по линия на ЕСФ+ следва да се използва за насърчаване на равния достъп, по-специално за групите в неравностойно положение, до качествено, без сегрегация и приобщаващо образование и обучение – от образованието и грижите в ранна детска възраст, като се обърне специално внимание на децата от неравностойна социална среда, например децата, настанени в специализирани институции, и бездомните деца, през общото и професионалното образование и обучение до висшето образование и реинтеграцията в образователната система, както и образованието и ученето в зряла възраст, като по този начин се предотвратява предаването на бедността между поколенията, насърчава се пропускаемостта между секторите на образованието и обучението, намалява се и се предотвратява преждевременното напускане на училище и социалното изключване, подобрява се здравната грамотност, укрепват се връзките с неформалното и самостоятелното учене и се улеснява мобилността с учебна цел за всички. Тези форми на самостоятелно учене не следва да заменят достъпа до редовно образование, по-специално до предучилищно и начално образование. В този контекст следва да бъде създадено полезно взаимодействие, взаимно допълване и съгласуваност на политиките с програмата „Еразъм“, за да може учащите се в неравностойно положение да бъдат активно обхванати и да получат подходяща подготовка за свързания с мобилност опит в чужбина и да се увеличи тяхното участие в трансграничната мобилност с учебна цел.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 15а (ново)
(15a)   Подпомагането по инвестиционния приоритет „Водено от общностите местно развитие“ допринася за целите, изложени в настоящия регламент. Подпомаганите от ЕСФ+ стратегии за водено от общностите местно развитие следва да бъдат приобщаващи по отношение на намиращите се на територията лица в неравностойно положение както във връзка с управлението на местните групи за действие, така и във връзка със съдържанието на стратегията. ЕСФ следва да може да подпомага стратегии за водено от общностите местно развитие в градски и селски райони, както и интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 15б (ново)
(15б)  Добавената стойност на политиката на сближаване на Съюза се състои по-специално в подхода на съобразено с местните условия териториално измерение, многостепенното управление, многогодишното планиране и споделените и измерими цели, интегрирания подход за развитие и сближаването по отношение на европейските стандарти в административния капацитет.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 15в (ново)
(15в)  Комисията и държавите членки следва да гарантират, че равенството между половете и интегрирането на перспективата за равенство между половете е задължителен принцип във всички етапи на програмирането – от формулирането на приоритетите на оперативните програми до изпълнението, мониторинга и оценката, както и че се подпомагат ключови действия за интегриране на принципа на равенство между половете.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 15г (ново)
(15г)   ЕСФ+ следва да подпомага образователните схеми, които предлагат на възрастните с ниско ниво на умения възможността да придобият минимално равнище на езикова и математическа грамотност и компетентност в областта на цифровите технологии в съответствие с препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните1a.
__________________
1a ОВ C 484, 24.12.2016 г., стр. 1.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  ЕСФ+ следва да насърчава гъвкави възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, по-специално по отношение на цифровите умения и ключовите базови технологии, с цел да се предоставят на хората умения, адаптирани към цифровизацията, технологичните промени, иновациите и социалните и икономическите промени, като се улесняват преходите в професионалното развитие, мобилността и подкрепата за нискоквалифицираните и/или слабо квалифицираните възрастни в съответствие с европейската програма за умения.
(16)  ЕСФ+ следва да насърчава гъвкави възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, като се вземат предвид предизвикателствата, пред които са изправени различните групи в неравностойно положение, по-специално по отношение на предприемаческите и цифровите умения и ключовите базови технологии, с цел да се предоставят на хората и местните общности умения, компетенции и знания, адаптирани към цифровизацията, технологичните промени, иновациите и социалните и икономическите промени, като например тези, наложени от прехода към нисковъглеродна икономика, като се улеснява преходът от образование към заетост, мобилността и подкрепата по-специално за нискоквалифицираните, хората с увреждания и/или слабо квалифицираните възрастни в съответствие с европейската програма за умения, както и в координация и при взаимно допълване с програмата „Цифрова Европа“.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Полезно взаимодействие с програмата „Хоризонт Европа“ следва да гарантира, че ЕСФ+ може да интегрира и използва в по-широк мащаб иновативните учебни програми, подкрепяни от програма „Хоризонт Европа“, за да се предоставят на хората уменията и компетентностите, необходими за работните места в бъдеще.
(17)  Полезно взаимодействие с програмата „Хоризонт Европа“ следва да гарантира, че ЕСФ+ може да интегрира и използва в по-широк мащаб иновативните учебни програми, подкрепяни от програма „Хоризонт Европа“, за да се предоставят на хората уменията и компетентностите, необходими за тяхното личностно и професионално развитие и за работните места в бъдеще, и да се преодолеят настоящите и бъдещите предизвикателства пред обществото. Комисията следва да гарантира полезното взаимодействие между направлението „Здраве“ и програма „Хоризонт Европа“, за да се поощрят постигнатите резултати в областта на защитата на здравето и профилактиката на заболяванията.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 17а (ново)
(17a)   Полезното взаимодействие с програма „Права и ценности“ следва да гарантира, че ЕСФ+ може да интегрира и разшири действията за предотвратяване и борба с дискриминацията, расизма, ксенофобията, антисемитизма, ислямофобията и други форми на нетърпимост, както и да предвиди специални действия за предотвратяване на омразата, сегрегацията и стигматизацията, включително малтретирането, тормоза и нетолерантното отношение.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 17б (ново)
(17б)   Полезните взаимодействия, създадени благодарение на европейското териториално сътрудничество на регионално и трансгранично равнище доведоха и до проекти за сътрудничество за подобряване на заетостта, приобщаване на най-уязвимите части от населението, справяне с демографските предизвикателства, здравеопазването и образованието не само в Съюза, но и с държави на предприсъединителен етап, както и със съседни държави, в които сътрудничество със Съюза има добавена стойност. С ЕСФ+ следва да се подобри финансирането за този вид проекти и да се гарантира трансферът на знания между тях и законодателния процес с цел подобряване на европейската регулаторна рамка и насърчаване на обмена на добри практики между регионите на Съюза.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  ЕСФ+ следва да подкрепя усилията на държавите членки за борба с бедността с оглед на прекъсване на цикъла на неравностойното положение между поколенията и насърчаване на социалното приобщаване чрез гарантиране на равни възможности за всички, борба с дискриминацията и преодоляване на неравенството по отношение на здравето. Това предполага мобилизирането на набор от политики, насочени към хората в най-неравностойно положение, независимо от тяхната възраст, включително децата, маргинализираните общности, като например ромите, и работещите бедни. ЕСФ+ следва да насърчава активното приобщаване на хората, които са далеч от пазара на труда, за да се гарантира тяхната социално-икономическа интеграция. ЕСФ+ следва да се използва също така за подобряване на навременния и равен достъп до достъпни, устойчиви и висококачествени услуги, като здравеопазване и дългосрочни грижи, по-специално грижи, полагани в семейството и местни общности. ЕСФ+ следва да допринася за модернизирането на системите за социална закрила с оглед на насърчаването на тяхната достъпност.
(18)  ЕСФ+ следва да подкрепя усилията на държавите членки на всички равнища на управление, включително на регионално и местно равнище, за изкореняване на бедността, включително енергийната бедност, както се предвижда в приетите неотдавна правила относно управлението на Енергийния съюз [да се замени с номера на регламента след публикуването му], с оглед на прекъсване на цикъла на неравностойното положение между поколенията и насърчаване на социалното приобщаване чрез гарантиране на равни възможности за всички, намаляване на пречките, борба с дискриминацията и преодоляване на социалните неравенства и неравенството по отношение на здравето. Това предполага също така, но без да се ограничава до, мобилизирането на набор от проактивни политики и политики и стратегии в отговор на конкретни явления, насочени към хората в най-неравностойно положение, независимо от тяхната възраст, включително децата, маргинализираните общности, като например ромите, хората с увреждания, бездомните лица, гражданите на трети държави, включително мигрантите, и работещите бедни. ЕСФ+ следва да насърчава активното приобщаване на хората, които са далеч от пазара на труда, за да се гарантира тяхната социално-икономическа интеграция, включително чрез целенасочена подкрепа за социална икономика. Държавите членки следва да насърчават действията на ЕСФ+, които допълват националните мерки, в съответствие с препоръката на Комисията от 3 октомври 2008 г. относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда1a, включително с мерки относно адекватно подпомагане на доходите. ЕСФ+ следва да се използва също така за подобряване на навременния и равен достъп до достъпни, устойчиви и висококачествени услуги, като ориентирано към индивида здравеопазване, свързаните и дългосрочни грижи, по-специално грижи, полагани в семейството и местни общности, както и услуги, насочени към осигуряване на достъп до подходящи социални жилища на приемлива цена. Това включва услуги в областта на насърчаването на здравето и профилактиката на заболяванията като част от първичните здравни услуги. ЕСФ+ следва да допринася за модернизирането на системите за социална закрила с оглед на насърчаването на тяхната достъпност, степен на приобщаване и ефективност в отговор на променящата се реалност в сферата на труда. ЕСФ следва също така да включва мерки за справяне с бедността в селските райони, произтичаща от специфичните им недостатъци, като например неблагоприятно демографско положение, слаб пазар на труда, ограничен достъп до услуги за образование и обучение или до здравеопазване и социални услуги.
______________
1aПрепоръка на Комисията от 3 октомври 2008 г. относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда (ОВ L 307, 18.11.2008 г., стр. 11).
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  ЕСФ+ следва да допринася за намаляването на бедността чрез подпомагане на националните схеми, насочени към облекчаване на недостига на храна и материалните лишения и насърчаване на социалната интеграция на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, както и на най-нуждаещите се лица. С оглед на това, че на равнището на Съюза най-малко 4% от средствата на направлението на ЕСФ+ при споделено управление са в подкрепа на най-нуждаещите се лица, държавите членки следва да отделят поне 2% от своите национални средства от направлението на ЕСФ+ при споделено управление за справяне с формите на крайна бедност, които допринасят най-много за социалното изключване, като например бездомността, детската бедност и хранителния недоимък. Поради естеството на операциите и вида на крайните получатели е необходимо да се прилагат опростени правила по отношение на подкрепата за справяне с материалните лишения на най-нуждаещите се лица.
(19)  ЕСФ+ следва да допринася за изкореняването на бедността чрез подпомагане на националните схеми, насочени към облекчаване на недостига на храна и материалните лишения и насърчаване на социалната интеграция на хората, живеещи в условията на бедност или социално изключване или изложени на риск от бедност или социално изключване, както и на най-нуждаещите се лица. Държавите членки следва да отделят поне 3% от своите национални средства от направлението на ЕСФ+ при споделено управление за борба с формите на крайна бедност, които допринасят най-много за социалното изключване, като например бездомността, детската бедност, бедността в напреднала възраст и хранителния недоимък. Поради естеството на операциите и вида на крайните получатели е необходимо да се прилагат възможно най-опростени правила по отношение на подкрепата за справяне с материалните лишения на най-нуждаещите се лица.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 19а (ново)
(19a)   ЕСФ+ следва да има за цел преодоляване на бедността сред възрастните жени в целия Съюз, като се има предвид, че разликата в пенсиите на мъжете и жените, която възлиза на 40%, представлява сериозен риск за влошаване на равнищата на бедност сред по-възрастните жени, особено сред тези, които живеят без партньор, като по този начин се предприемат последващи действия във връзка с ангажиментите, поети в заключенията на Съвета от 2015 г. „Равни възможности за жените и мъжете по отношение на доходите: премахване на неравнопоставеността на половете по отношение на пенсиите1a. Бедността сред възрастните жени се изостря силно и от повишаването на преките разходи за здравеопазване и лекарства, които трябва да се поемат от възрастните пациенти, по-специално жените, които през по-голямата част от живота си са в по-лошо здравословно състояние от мъжете, предимно поради по-голямата продължителност на живота при жените.
_________________
1a http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9302-2015-INIT/bg/pdf.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 19б (ново)
(19б)  С цел изкореняване на бедността и гарантиране на социалното приобщаване ЕСФ+ следва да насърчава активното участие на специализираните неправителствени организации и на организациите, представляващи хората, които живеят в условия на бедност, както при изготвянето, така и при изпълнението на програмите, свързани с тези проблеми.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Като се има предвид трайната необходимост от повишени усилия за справяне с управлението на миграционните потоци в Съюза като цяло и с цел да се осигури последователна, силна и съгласувана подкрепа на усилията за солидарност и споделяне на отговорността, ЕСФ+ следва да осигури подкрепа за насърчаване на социално-икономическата интеграция на гражданите на трети държави в допълнение към действията, финансирани по линия на фонд „Убежище и миграция“.
(20)  Като се има предвид трайната необходимост от повишени усилия за справяне с управлението на миграционните потоци в Съюза като цяло и с цел да се осигури последователна, силна и съгласувана подкрепа на усилията за солидарност и справедливо споделяне на отговорността, ЕСФ+ следва да осигури подкрепа за насърчаване на социално-икономическата интеграция на гражданите на трети държави, включително на мигрантите, което може да включва инициативи на местно равнище, в допълнение към действията, финансирани по линия на фонд „Убежище и миграция“, Европейския фонд за регионално развитие и фондовете, които могат да имат положително въздействие върху приобщаването на граждани на трети държави.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 20а (ново)
(20a)   Органите на държавите членки, които отговарят за планирането и изпълнението на ЕСФ+, следва да се координират с органите, определени от държавите членки за управление на интервенциите по линия на фонд „Убежище и миграция“, за да се насърчи интеграцията на гражданите на трети държави на всички равнища по възможно най-добрия начин чрез стратегии, прилагани главно от местните и регионалните органи и неправителствените организации, и чрез най-подходящите мерки, адаптирани към конкретната ситуация на гражданите на трети държави. Мерките за интеграция следва да се съсредоточат върху гражданите на трети държави, които пребивават законно в държава членка, или, ако е целесъобразно – върху гражданите на трети държави, които са в процес на придобиване на право на законно пребиваване в държава членка, включително лица, ползващи се с международна закрила.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  ЕСФ+ следва да подкрепя реформите на политиките и системите в областта на заетостта, социалното приобщаване, здравеопазването и дългосрочните грижи, както и образованието и обучението. За да се засили привеждането в съответствие с европейския семестър, държавите членки следва да заделят адекватен дял от своите средства от направлението на ЕСФ+ при споделено управление за изпълнение на съответните специфични за всяка държава препоръки, свързани със структурните предизвикателства, които е целесъобразно да бъдат преодолени с многогодишни инвестиции, попадащи в приложното поле на ЕСФ+. Комисията и държавите членки следва да гарантират съгласуваност, координация и взаимно допълване между направлението при споделено управление и направлението „Здраве“ на ЕСФ+ и Програмата за подкрепа на реформите, включително Инструмента за осъществяване на реформи и Инструмента за техническа подкрепа. По-специално Комисията и държавите членки следва да осигурят във всички етапи от процеса ефективна координация, така че да се гарантира последователност, съгласуваност, взаимно допълване и полезно взаимодействие между източниците на финансиране, включително техническа помощ в тази връзка.
(21)  ЕСФ+ следва да подкрепя реформите на политиките и системите в областта на заетостта, социалното приобщаване, изкореняването на бедността, здравеопазването и дългосрочните грижи, както и образованието и обучението. За да се засили привеждането в съответствие с европейския семестър, държавите членки следва да заделят адекватен дял от своите средства от направлението на ЕСФ+ при споделено управление за изпълнение на съответните специфични за всяка държава препоръки, свързани със структурните предизвикателства, които е целесъобразно да бъдат преодолени с многогодишни инвестиции, попадащи в приложното поле на ЕСФ+. Комисията и държавите членки следва да включат местните и регионалните органи, за да гарантират съгласуваност, координация и взаимно допълване между направлението при споделено управление и направлението „Здраве“ на ЕСФ+ и Програмата за подкрепа на реформите, включително Инструмента за осъществяване на реформи и Инструмента за техническа подкрепа. По-специално Комисията и държавите членки следва да осигурят във всички етапи от процеса ефективна координация, така че да се гарантира последователност, съгласуваност, взаимно допълване и полезно взаимодействие между източниците на финансиране, включително техническа помощ в тази връзка, като се вземат предвид принципите и правата, определени в Европейския стълб на социалните права, Набора от социални показатели по европейския семестър, Програмата на МОТ за достоен труд, както и специфичните регионални особености, като по този начин се допринесе за постигането на целите на Съюза, посочени в член 174 от ДФЕС, по отношение на засилването на икономическото, социалното и териториалното сближаване.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)
(21a)  Предвид разнообразието на равнището на развитие в регионите и различните социални реалности в целия Съюз, степента на гъвкавост на ЕСФ+ следва да бъде достатъчна, за да се вземат предвид регионалните и териториалните особености.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  За да се гарантира, че се набляга надлежно на социалното измерение на Европа, посочено в Европейския стълб на социалните права, и че определен минимален размер от средствата е насочен към онези, които в най-голяма степен се нуждаят от тях, държавите членки следва да заделят най-малко 25% от своите национални средства от направлението на ЕСФ+ при споделено управление за насърчаване на социалното приобщаване.
(22)  За да се гарантира, че се набляга надлежно на социалното измерение на Европа, посочено в Европейския стълб на социалните права, и че определен минимален размер от средствата е насочен към онези, които в най-голяма степен се нуждаят от тях, държавите членки следва да заделят най-малко 27% от своите национални средства от направлението на ЕСФ+ при споделено управление за насърчаване на социалното приобщаване и за изкореняване на бедността. Този процент следва да допълва националните средства за справяне с крайната бедност.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 22а (ново)
(22a)  Всички държави членки са ратифицирали Конвенцията на ООН за правата на детето, която е стандартът за насърчаване и защита на правата на детето. Насърчаването на правата на детето е изрична цел на политиките на Съюза (член 3 от Договора от Лисабон), а в Хартата се изисква висшият интерес на детето да се разглежда като съображение от първостепенна важност при всички действия на Съюза. Съюзът и държавите членки следва да се възползват по подходящ начин от ЕСФ+, за да намерят изход от порочния кръг на неравностойното положение за децата, живеещи в условията на бедност и социално изключване, съгласно определението в препоръката на Европейската комисия от 2013 г. „Инвестициите в децата – изход от порочния кръг на неравностойното положение“. ЕСФ+ следва да подпомага действия, насърчаващи ефективни намеси, които допринасят за реализирането на правата на детето.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 22б (ново)
(22б)  С оглед на постоянно високото равнище на детска бедност и социално изключване в Съюза (26,4% през 2017 г.) и на Европейския стълб на социалните права, в който се посочва, че децата имат право на закрила от бедност, а децата от семейства в неравностойно положение имат право на специални мерки за насърчаване на равните възможности, държавите членки следва да разпределят поне 5% от ресурсите по ЕСФ+ при споделено управление за европейската схема за гаранция за децата, за да се допринесе за равния достъп на децата до безплатно здравеопазване, безплатно образование, безплатни заведения за детски грижи, достойни жилища и подходящо хранене с цел изкореняване на детската бедност и социалното изключване. Ранното инвестиране в децата води до значителна възвращаемост за тези деца и обществото като цяло и е от съществено значение за намирането на изход от порочния кръг на неравностойното положение в ранните години. С оказваната на децата подкрепа за развитие на техните умения и способности им се дава възможност да разгърнат пълния си потенциал, предоставят им се най-добрите образователни и здравни възможности и им се помага да станат активни членове на обществото и да увеличат шансовете си на пазара на труда като млади хора.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  В контекста на трайно високите равнища на безработица и неактивност сред младите хора в редица държави членки и региони, и по-специално по отношение на младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, е необходимо тези държави членки да продължат да инвестират достатъчно средства от направлението на ЕСФ+ при споделено управление за действия за насърчаване на младежката заетост, включително чрез прилагането на схеми за гаранция за младежта. Въз основа на действията, подкрепяни от Инициативата за младежка заетост през програмния период 2014 – 2020 г., насочени към отделни лица, държавите членки следва да продължат да насърчават пътищата за реинтеграция в заетостта и образованието и мерките за осведомяване на младите хора чрез приоритизиране, когато това е уместно, на дългосрочно безработните и неактивни млади хора, включително чрез работа с младежта. Държавите членки следва също така да инвестират в мерки, насочени към улесняване на прехода от училище към трудова заетост, както и към реформиране и адаптиране на службите по заетостта с оглед на осигуряването на съобразена с потребностите подкрепа за младите хора. Засегнатите държави членки следва да заделят поне 10% от своите национални средства от направлението на ЕСФ+ при споделено управление, за да подкрепят пригодността за заетост на младите хора.
(23)  В контекста на трайно високите равнища на безработица и неактивност сред младите хора в редица държави членки и региони, и по-специално по отношение на младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET) – равнища, които са още по-високи сред младите хора, произлизащи от неравностойна социална среда, е необходимо държавите членки да продължат да инвестират адекватни средства от направлението на ЕСФ+ при споделено управление за действия за насърчаване на младежката заетост, по-конкретно чрез прилагането на схеми за гаранция за младежта. Въз основа на действията, подкрепяни от Инициативата за младежка заетост през програмния период 2014 – 2020 г., насочени към отделни лица, държавите членки следва да продължат да насърчават пътищата за висококачествена реинтеграция в заетостта и образованието и мерките за ефективно осведомяване на младите хора чрез приоритизиране, когато това е уместно, на дългосрочно безработните лица, неактивните млади хора и младите хора в неравностойно положение, младежите, до които достъпът е най-труден, и младите хора в уязвимо положение, включително чрез работа с младежта. Държавите членки следва също така да инвестират в мерки, насочени към улесняване на прехода от училище към трудова заетост, както и към реформиране и адаптиране на службите по заетостта с оглед на осигуряването на съобразена с потребностите подкрепа за младите хора и към предоставяне на тези услуги без каквато и да е дискриминация. Държавите членки следва да заделят поне 3% от своите национални средства от направлението на ЕСФ+, за да подкрепят политиките в областта на пригодността за заетост на младите хора, продължаващото образование, качествената заетост, стажуването и чиракуването. Държавите членки, чийто процент на млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, е над средния за Съюза или надвишава 15%, следва да разпределят най-малко 15% от националните си ресурси от ЕСФ+ за подпомагане на политиките в тази област, действащи на подходящото териториално равнище.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 23а (ново)
(23a)  Увеличават се различията на подрегионално равнище, включително в по-напредналите региони, в които има обособени зони на бедност.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 23б (ново)
(23б)   Предвид разширяването на приложното поле на ЕСФ+ допълнителните задачи следва да се съчетаят с увеличаване на бюджета, за да се изпълнят целите на програмата. Необходими са допълнителни средства за борба с безработицата, по-конкретно с младежката безработица и бедността, както и за подпомагане на професионалното развитие и обучение, особено на работните места в цифровата среда, в съответствие с принципите, посочени в Европейския стълб на социалните права.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 23в (ново)
(23в)  Европейският портал за професионална мобилност (EURES) следва да бъде укрепен в дългосрочен план, по-специално чрез всеобхватното разширяване на интернет платформата и активното участие на държавите членки. Държавите членки следва да използват по-ефективно вече съществуващия модел и да публикуват подробна информация за всички свободни работни места в системата EURES.
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Държавите членки следва да гарантират координацията и взаимното допълване между действията, подпомагани с тези средства.
(24)  Държавите членки и Комисията следва да гарантират координацията и взаимното допълване, както и да използват полезните взаимодействия, между действията, подпомагани от ЕСФ+ и другите програми и инструменти на Съюза като Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Еразъм, фонда „Убежище, миграция и интеграция“, „Хоризонт Европа“, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, програмата „Цифрова Европа“, InvestEU, „Творческа Европа“ или Европейския корпус за солидарност.
Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  В съответствие с член 349 от ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г. най-отдалечените региони и северните слабо населени региони имат право на специални мерки в рамките на общи политики и програми на ЕС. Поради постоянните ограничения тези региони се нуждаят от специална подкрепа.
(25)  В съответствие с членове 349 и 174 от ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г. най-отдалечените региони, северните слабо населени региони и островите имат право на специални мерки в рамките на общи политики и програми на ЕС. Поради факта, че са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни условия, тези региони се нуждаят от специална подкрепа.
Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 25а (ново)
(25a)  В съответствие с член 174 от ДФЕС държавите членки и Комисията следва да гарантират, че ЕСФ+ допринася за разработването и изпълнението на специални политики за справяне с ограниченията и трудностите в регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни демографски условия, например обезлюдените региони или регионите с ниска гъстота на населението.
Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  Осъществяването по ефикасен и ефективен начин на действията, подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто управление и партньорството между всички участници на съответните териториални равнища и социално-икономическите участници, по-специално социалните партньори и гражданското общество. Ето защо е от съществено значение държавите членки да насърчават участието на социалните партньори и гражданското общество в изпълнението на ЕСФ+ при споделено управление.
(26)  Осъществяването по ефикасен и ефективен начин на действията, подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто управление и партньорството между институциите в Съюза и местните, регионалните и националните органи и социално-икономическите участници, по-специално социалните партньори и гражданското общество. Ето защо е от съществено значение държавите членки, в партньорство с регионалните и местните органи, да гарантират пълноценното участие на социалните партньори и организациите на гражданското общество, органите по въпросите на равенството, националните институции за правата на човека и други свързани или представителни организации в програмирането и изпълнението на ЕСФ+ – от формулирането на приоритетите за оперативните програми до изпълнението, мониторинга и оценката на резултатите и въздействието – в съответствие с Европейския кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове, създаден чрез Делегиран регламент (ЕС) № 240/20141a. Освен това с оглед на гарантирането на недискриминацията и равните възможности органите по въпросите на равенството и националните институции за правата на човека следва също така да участват във всеки един етап.
____________
1a Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 1).
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 26а (ново)
(26a)  Доброто управление и партньорство между управляващите органи и партньорите изискват ефективното и ефикасно използване на изграждането на капацитет у заинтересованите страни, на които държавите членки следва да разпределят подходящ размер от средствата по ЕСФ+. Тъй като инвестициите в институционалния капацитет и в ефективността на публичната администрация и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с цел реформи, по-добро регулиране и добро управление вече не са включени като оперативна цел на ЕСФ+ при споделено управление, но са включени в програмата за структурна подкрепа за реформа, е необходимо Комисията и държавите членки да осигурят ефективна координация между двата инструмента.
Изменение 50
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  С оглед на увеличаване на ефективността на политиките в отговор на социалните промени и за да се насърчават и подкрепят иновативни решения, подкрепата за социалните иновации е от решаващо значение. По-специално изпитването и оценяването на иновативните решения преди прилагането им в по-голям мащаб е от основно значение за подобряването на ефикасността на политиките и следователно е основание за предоставянето на специална подкрепа от ЕСФ+.
(27)  С оглед на увеличаване на ефективността на политиките в отговор на социалните промени и за да се насърчават и подкрепят иновативни решения, включително на местно равнище, подкрепата за социалните иновации и социалната икономика е от решаващо значение. По-специално изпитването и оценяването на иновативните решения преди прилагането им в по-голям мащаб е от основно значение за подобряването на ефикасността на политиките и следователно е основание за предоставянето на специална подкрепа от ЕСФ+.
Изменение 51
Предложение за регламент
Съображение 27а (ново)
(27a)  С оглед на пълноценното оползотворяване на потенциала на междусекторното сътрудничество и подобряването на полезното взаимодействие и съгласуваността с други области на политиката за постигане на общите цели на ЕСФ+, той следва да подпомага иновативни действия, в които се използват спортът, физическата активност и културата за насърчаване на социалното приобщаване, борба с младежката безработица, по-специално за групите в неравностойно положение, подобряване на социалното приобщаване на маргинализираните групи, насърчаване на доброто здраве и профилактиката на заболяванията.
Изменение 52
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  Държавите членки и Комисията следва да гарантират, че ЕСФ+ допринася и способства за равенството между жените и мъжете в съответствие с член 8 от ДФЕС с цел насърчаване на равното третиране и равните възможности между жените и мъжете във всички области, включително по отношение на участието на пазара на труда, реда и условията за наемане на работа и кариерното развитие. Те следва също така да гарантират, че ЕСФ+ насърчава равните възможности за всички, без дискриминация в съответствие с член 10 от ДФЕС, насърчава приобщаването в обществото на хората с увреждания на равна основа с всички останали и допринася за прилагането на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания. Тези принципи следва да бъдат взети предвид във всички измерения и на всички етапи на подготовката, мониторинга, изпълнението и оценката на програмите по навременен и последователен начин, като същевременно се гарантира, че са предприети конкретни действия за насърчаване на равенството между половете и равните възможности. ЕСФ+ следва също така да подпомага прехода от медико-социални грижи с настаняване/институционални грижи към грижи, предлагани в семейството и общността, по-специално за лицата, които са изправени пред множествена дискриминация. ЕСФ не следва да подкрепя действия, които допринасят за сегрегация или социално изключване. В Регламент (ЕС) № […][РОР] се предвижда правилата за допустимост на разходите да се установяват на национално ниво с някои изключения, за които е необходимо да се определят специфични разпоредби по отношение на ЕСФ + при споделено управление.
(28)  Държавите членки и Комисията следва да гарантират, че ЕСФ+ допринася и способства за равенството между жените и мъжете в съответствие с член 8 от ДФЕС с цел насърчаване на равното третиране и равните възможности между жените и мъжете във всички области, включително по отношение на участието на пазара на труда, реда и условията за наемане на работа и кариерното развитие. Аспектите на равенството между половете следва да бъде вземани под внимание във всички изпълнявани програми през цялото време на тяхната подготовка, изпълнение, мониторинг и оценка. Освен това ЕСФ+ следва по-специално да е в съответствие с член 21 от Хартата, в който се посочва, че е забранена всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация; при това всяка дискриминация, основана на полови характеристики или полова идентичност, както и въз основа на гражданство, също следва да бъде забранена. Държавите членки и Комисията следва също така да гарантират, че ЕСФ+ насърчава приобщаването в обществото на хората с увреждания на равна основа с всички останали и допринася за прилагането на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания по отношение на, inter alia, образование, работа, заетост и всеобща достъпност. Тези принципи следва да бъдат взети предвид във всички измерения и на всички етапи на подготовката, мониторинга, изпълнението и оценката на програмите по навременен и последователен начин, като същевременно се гарантира, че са предприети конкретни действия за насърчаване на равенството между половете и равните възможности. ЕСФ+ следва също така да подпомага прехода от институционални грижи към грижи, предлагани в семейството и общността, по-специално за лицата, които са изправени пред множествена и комбинирана дискриминация. ЕСФ не следва да подкрепя действия, които допринасят за сегрегация или социално изключване. В Регламент (ЕС) № […][РОР] се предвижда правилата за допустимост на разходите да са в съответствие с Хартата и да се установяват на национално ниво с някои изключения, за които е необходимо да се определят специфични разпоредби по отношение на ЕСФ + при споделено управление.
Изменение 53
Предложение за регламент
Съображение 28а (ново)
(28a)   Следва да се обмисли използването на регионални показатели, за да се даде възможност за по-добро отчитане на различията на подрегионално равнище.
Изменение 54
Предложение за регламент
Съображение 28б (ново)
(28б)   ЕСФ+ следва да подпомага изучаването на езици с цел насърчаване на взаимното разбиране и изграждане на приобщаващо общество, в това число посредством по-широко възприемане от страна на държавите членки на инструментариума за езикова подкрепа за бежанци, разработен от Съвета на Европа.
Изменение 55
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  С цел да се намали административната тежест при събирането на данни, когато тези данни са налични в регистри, държавите членки следва да позволяват на управляващите органи да събират данни от регистрите.
(29)  С цел да се намали административната тежест при събирането на данни, когато тези данни, по възможност групирани по полов признак, са налични в регистри, държавите членки следва да позволяват на управляващите органи да събират данни от регистрите, като същевременно се зачита защитата на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Препоръчително е да се насърчава продължаването на електронното предаване на данни, тъй като то спомага за намаляване на административната тежест.
__________________
1a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 56
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  Социалното експериментиране представлява изпитването на малък по мащабите си проект, което дава възможност да се съберат доказателства за осъществимостта на социалните иновации. Следва да е възможно да се търси реализирането на осъществими идеи в по-широк мащаб или в друг контекст с финансова подкрепа от ЕСФ+, както и от други източници.
(31)  Социалното експериментиране представлява изпитването на малък по мащабите си проект, което дава възможност да се съберат доказателства за осъществимостта на социалните иновации. Следва да е възможно и да се насърчава това идеите да бъдат тествани на местно равнище, а за тези, които са осъществими да се търси реализирането им в по-широк мащаб или да се прехвърлят в друг контекст в различни региони или държави членки с финансова подкрепа от ЕСФ+ или в комбинация с други източници.
Изменение 57
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  ЕСФ+ установява разпоредби за осъществяването на свободно движение на работниците на недискриминационна основа, като се гарантира тясно сътрудничество между централните служби по заетостта на държавите членки и с Комисията. Европейската мрежа на службите по заетостта следва да насърчава по-доброто функциониране на пазарите на труда чрез улесняване на трансграничната мобилност на работниците и по-голяма прозрачност на информацията за пазарите на труда. В приложното поле на ЕСФ+ се включва също така разработването и подпомагането на целеви схеми за мобилност с оглед на попълването на свободните работни места там, където са установени слабости при функционирането на пазара на труда.
(32)  ЕСФ+ установява разпоредби за осъществяването на свободно движение на работниците на недискриминационна основа, като се гарантира тясно сътрудничество на публичните служби по заетостта на държавите членки и с Комисията и социалните партньори. Европейската мрежа на службите по заетостта, с участието на социалните партньори, следва да насърчава по-доброто функциониране на пазарите на труда чрез улесняване на трансграничната мобилност на работниците и по-голяма прозрачност на информацията за пазарите на труда. В приложното поле на ЕСФ+ се включва също така разработването и подпомагането на целеви схеми за мобилност с оглед на попълването на свободните работни места там, където са установени слабости при функционирането на пазара на труда. ЕСФ+ обхваща трансграничните партньорства между регионалните публични служби по заетостта и социалните партньори и техните дейности за насърчаване на мобилността, както и прозрачността и интеграцията на трансграничните пазари на труда посредством информация, консултации и намиране на работа. В много гранични региони те играят важна роля в развитието на истински европейски пазар на труда.
Изменение 58
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  Липсата на достъп до финансиране за микропредприятията, социалната икономика и социалните предприятия е една от основните пречки пред създаването на бизнес, особено сред хората, които са най-отдалечени от пазара на труда. В Регламента за ЕСФ+ се определят разпоредби с цел да се създаде пазарна екосистема, която да увеличи предлагането и достъпа до финансиране за социалните предприятия, както и да се отговори на търсенето от онези, които най-много се нуждаят от него, и по-специално безработните, жените и уязвимите хора, които желаят да стартират или да развият микропредприятие или социално предприятие. По тази цел ще се действа също и посредством финансовите инструменти и бюджетната гаранция в рамките на компонента за социални инвестиции и умения на фонда InvestEU.
(33)  Липсата на достъп до финансиране за микропредприятията, социалната икономика и предприятията от социалната икономика е една от основните пречки пред създаването на бизнес, особено сред хората, които са най-отдалечени от пазара на труда. В Регламента за ЕСФ+ се определят разпоредби с цел да се създаде пазарна екосистема, която да увеличи предлагането и достъпа до финансиране и услуги за подпомагане за предприятията от социалната икономика, включително в сектора на културата и творчеството, както и да се отговори на търсенето от онези, които най-много се нуждаят от него, и по-специално безработните, жените и групите в неравностойно положение, които желаят да стартират или да развият микропредприятие. По тази цел ще се действа също и посредством финансовите инструменти и бюджетната гаранция в рамките на компонента за социални инвестиции и умения на фонда InvestEU.
Изменение 59
Предложение за регламент
Съображение 33а (ново)
(33a)  Комисията следва да въведе на равнището на Съюза „европейски знак за социална икономика“ за социалните и основаните на солидарност предприятия, който да се основава на ясни критерии, определени така, че да бъдат изтъкнати специфичните характеристики на тези предприятия и тяхното социално въздействие, да станат по-видими, да се създадат стимули за инвестиции и да се улесни достъпът до финансиране и до единния пазар за предприятията, желаещи да разширят дейността си в национален мащаб или към други държави членки, по начин, който е в съответствие с различните правни форми и рамки в сектора и в държавите членки.
Изменение 60
Предложение за регламент
Съображение 34
(34)  Участниците на пазара на социалните инвестиции, включително благотворителни организации, могат да играят ключова роля за постигането на няколко цели на ЕСФ+, тъй като те предлагат финансиране, а също и новаторски и допълващи се подходи за борба срещу социалното изключване и бедността, за намаляване на безработицата и за принос за целите на ООН за устойчивото развитие. Следователно организациите, развиващи благотворителна дейност, като например фондации и дарители, следва да бъдат включени, както е целесъобразно, в действията по линия на ЕСФ+, по-специално в тези, които имат за цел развитието на пазарната екосистема на социалните инвестиции.
(34)  Участниците на пазара на социалните инвестиции, включително благотворителни организации, могат да играят ключова роля за постигането на няколко цели на ЕСФ+, тъй като те предлагат финансиране, а също и новаторски и допълващи се подходи за борба срещу социалното изключване и бедността, за намаляване на безработицата и за принос за целите на ООН за устойчивото развитие. Следователно организациите, развиващи благотворителна дейност, като например фондации и дарители, следва да бъдат включени, както е целесъобразно и при условие че те нямат политическа или социална програма в конфликт с идеалите на Съюза, в действията по линия на ЕСФ+, по-специално в тези, които имат за цел развитието на пазарната екосистема на социалните инвестиции.
Изменение 61
Предложение за регламент
Съображение 34а (ново)
(34a)  Транснационалното сътрудничество има значителна добавена стойност и поради това следва да бъде подкрепяно от всички държави членки с изключение на надлежно обосновани случаи, като се взема предвид принципът на пропорционалност. Необходимо е също така да се засили ролята на Комисията за улесняване на обмена на опит и за координиране на изпълнението на съответните инициативи.
Изменение 62
Предложение за регламент
Съображение 35а (ново)
(35a)   Комисията следва да засили участието на държавите членки и недостатъчно представените организации, като намали във възможно най-голяма степен пречките пред участието, включително административната тежест при кандидатстването и получаването на финансиране.
Изменение 63
Предложение за регламент
Съображение 35б (ново)
(35б)   Една от основните цели на Съюза е да се укрепят здравните системи посредством подкрепа за цифровата трансформация на здравеопазването и на грижите за пациентите и разработване на устойчива информационна система за здравеопазването, както и подкрепа за националните процеси на реформа с цел изграждане на по-ефективни, достъпни и устойчиви здравни системи.
Изменение 64
Предложение за регламент
Съображение 36
(36)  Запазването на здравето и активността на хората за по-дълго време, както и предоставянето им на възможност да участват активно в полагането на грижи за собственото си здраве ще имат цялостен положителен ефект върху здравето, включително намаляване на неравенството по отношение на здравето, и ще се отразят благоприятно на качеството на живот, производителността и конкурентоспособността, като едновременно с това ще намалят натиска върху националните бюджети. Комисията има ангажимент да подпомага държавите членки в постигането на целите им за устойчиво развитие (ЦУР), и по-специално на ЦУР 3 „Осигуряване на здравословен начин на живот и насърчаване на благоденствието за всички хора от всички възрастови групи“17.
(36)  Необходими са непрестанни усилия, за да се изпълнят изискванията, определени в член 168 от ДФЕС. Запазването на здравето и активността на всички хора по недискриминационен начин, както и предоставянето им на възможност да участват активно в полагането на грижи за собственото си здраве ще имат цялостен положителен ефект върху здравето, включително намаляване на неравенството по отношение на здравето, и ще се отразят благоприятно на качеството на живот, производителността и конкурентоспособността, като едновременно с това ще намалят натиска върху националните бюджети. Подкрепата и признаването на иновациите, включително социалните иновации, които оказват въздействие върху здравето, спомагат за преодоляване на предизвикателството, свързано с устойчивостта в сектора на здравеопазването, в контекста на посрещането на предизвикателствата, свързани с демографските промени. Освен това действията за намаляване на неравенството по отношение на здравето са важни за целите на постигането на „приобщаващ растеж“. Комисията има ангажимент да подпомага държавите членки в постигането на целите им за устойчиво развитие (ЦУР), и по-специално на ЦУР 3 „Осигуряване на здравословен начин на живот и насърчаване на благоденствието за всички хора от всички възрастови групи“17.
_________________
_________________
17 COM(2016)0739.
17 COM(2016)0739.
Изменение 65
Предложение за регламент
Съображение 36а (ново)
(36a)  Съгласно определението на Световната здравна организация (СЗО) „здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на заболяване или недъг“. За да се подобри здравето на населението в Съюза, от съществено значение е да се акцентира не само върху физическото здраве и социалното благополучие. Според СЗО проблемите, свързани с психичното здраве, съставляват почти 40% от годините на живот, прекарани с увреждане. Проблемите, свързани с психичното здраве, са също така разнообразни, дълготрайни и водещи до дискриминация, както и допринасят значително за неравенството по отношение на здравето. Освен това икономическата криза засяга факторите, определящи психичното здраве, тъй като защитните фактори са отслабени, а рисковите фактори се засилват.
Изменение 66
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  Доказателствата и общите ценности и принципи в системите на здравеопазване в Европейския съюз, посочени в заключенията на Съвета от 2 юни 2006 г., следва да подкрепят процесите на вземане на решения за планиране и управление на иновативни, ефикасни и устойчиви здравни системи, насърчаващи инструменти за гарантиране на всеобщ достъп до качествено здравеопазване, и доброволното по-широкомащабно прилагане на най-добрите практики.
(37)  Доказателствата и общите ценности и принципи в системите на здравеопазване в Европейския съюз, посочени в заключенията на Съвета от 2 юни 2006 г., следва да подкрепят процесите на вземане на решения за планиране и управление на иновативни, ефикасни и устойчиви здравни системи, насърчаващи инструменти за гарантиране на всеобщ достъп до качествено, ориентирано към индивида, здравеопазване и свързаните с това грижи, и доброволното по-широкомащабно прилагане на най-добрите практики. Това включва услуги в областта на насърчаването на здравето и профилактиката на заболяванията като част от първичните здравни услуги.
Изменение 67
Предложение за регламент
Съображение 37а (ново)
(37a)  Предходните програми за действие на Съюза в областта на общественото здраве (2003 – 2008 г.) и в областта на здравето (2008 – 2013 г.), създадени съответно с решения № 1786/2002/ЕО1a и № 1350/2007/ЕО и Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета („предходните програми за здравето“), получиха положителна оценка като довели до редица значими резултати и подобрения. Направлението „Здраве“ на ЕСФ+ следва да се основава на постиженията на предходните програми за здравето.
____________________
1a Решение № 1786/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. за приемане на програма за действие на Общността в областта на общественото здраве (2003 – 2008 г.) (ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 1).
Решение № 1350/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за създаване на Втора програма за действие на Общността в областта на здравето (2008 – 2013 г.) (OB L 301, 20.11.2007 г., стр. 3).
Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решение № 1350/2007/ЕО (OB L 86, 21.3.2014 г., стр. 1).
Изменение 68
Предложение за регламент
Съображение 37б (ново)
(37б)   Направлението „Здраве“ на ESF+ следва да е средство за насърчаване на дейности в областите, в които има добавена стойност за Съюза, която може да бъде доказана въз основа на следното: обмен на добри практики между държавите членки и между регионите; подпомагане на мрежи за обмен на знания или взаимно обучаване; подпомагане на квалификацията на здравните специалисти; намиране на решения на трансграничните заплахи с цел намаляване на рисковете и ограничаване на последиците от тях; разрешаване на определени въпроси във връзка с вътрешния пазар, по отношение на които Съюзът разполага с необходимата легитимност, за да осигури висококачествени решения във всички държави членки; отключване на потенциала за иновации в здравеопазването; действия, които могат да доведат до създаване на система от целеви показатели, която да позволи информирано вземане на решения на равнището на Съюза; повишаване на ефикасността, като се избягва разхищението на ресурси поради дублиране и се оптимизира използването на финансовите ресурси.
Изменение 69
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Направлението „Здраве“ на ЕСФ+ следва да допринесе за профилактиката на заболяванията през целия живот на гражданите на Съюза, както и за укрепването на здравето чрез противодействие на рискови фактори като тютюнопушенето и пасивното тютюнопушене, вредната консумация на алкохол, употребата на незаконни наркотични вещества, чрез намаляване на вредите за здравето, причинени от наркотиците, нездравословните хранителни навици и липсата на физическа активност, и чрез поощряването на среда, благоприятстваща здравословен начин на живот, така че да бъдат допълнени действията на държавите членки в съответствие със съответните стратегии. Направлението „Здраве“ на ЕСФ+ следва да интегрира модели на ефективна профилактика, иновативни технологии и нови бизнес модели и решения, за да допринесе за изграждането на иновативни, ефикасни и устойчиви системи на здравеопазване в държавите членки и да направи по-лесен достъпа на европейските граждани до по-качествено и безопасно здравно обслужване.
(38)  Направлението „Здраве“ на ЕСФ+ следва да допринесе за профилактиката и ранното диагностициране на заболяванията през целия живот на хората, живеещи в Съюза, както и за укрепването на здравето чрез противодействие на рискови фактори като употребата на тютюневи изделия, тютюнопушенето и пасивното тютюнопушене, вредната консумация на алкохол, рискови фактори, свързани с околната среда, употребата на незаконни наркотични вещества, чрез намаляване на вредите за здравето, причинени от наркотиците, затлъстяването и нездравословните хранителни навици, които също са свързани с бедността, и липсата на физическа активност, както и чрез поощряването на среда, благоприятстваща здравословен начин на живот, по-голяма обществена осведоменост за рисковите фактори, добре организирани интервенции в областта на общественото здраве с цел намаляване на тежестта и въздействието на инфекциите и предотвратимите инфекциозни заболявания, включително. чрез ваксинации, върху общото здравословно състояние през целия живот, така че да бъдат допълнени действията на държавите членки в съответствие със съответните стратегии. В този контекст специално внимание следва да се отделя на здравното образование, тъй като то помага на хората и общностите да подобряват своето здраве, да разширяват знанията си и да влияят на своите нагласи. Настоящите предизвикателства, свързани със здравето, могат да бъдат ефективно преодолени само чрез сътрудничество на равнището на Съюза и непрекъснати действия на Съюза в областта на здравето. Направлението „Здраве“ на ЕСФ+ следва да подкрепя прилагането на съответното законодателство на Съюза, да интегрира модели на ефективна профилактика и повишаване на осведомеността за всички, иновативни технологии и нови бизнес модели и решения, за да допринесе за изграждането на иновативни, достъпни, ефикасни и устойчиви системи на здравеопазване в държавите членки и да направи по-лесен достъпа на хората, живеещи в градските и селските райони на Съюза, до по-качествено и безопасно здравно обслужване.
Изменение 70
Предложение за регламент
Съображение 38а (ново)
(38a)   За изпълнението на действията по направлението „Здраве“ Комисията следва да подкрепи създаването на управителен съвет за здравето. Освен това Комисията следва да предложи начини и методология за привеждане на свързаните със здравето действия в съответствие с процеса на европейския семестър, който вече е оправомощен да препоръчва реформи на здравните системи (и други реално определящи здравето социални фактори) с оглед на по-голямата достъпност и устойчивост на здравеопазването и разпоредбите за социална закрила в държавите членки.
Изменение 71
Предложение за регламент
Съображение 39
(39)  Незаразните болести са причина за над 80% от случаите на преждевременна смърт в Съюза и ефективната профилактика включва множество трансгранични измерения. Редом с това Европейският парламент и Съветът подчертаха необходимостта от свеждане до минимум на последиците за общественото здраве от сериозни трансгранични заплахи за здравето, като например заразни болести и други биологични, химични, екологични и непознати заплахи, чрез подкрепа за изграждането на капацитет за готовност и за реагиране срещу кризи.
(39)  Незаразните болести са причина за над 80% от случаите на преждевременна смърт в Съюза и ефективната профилактика включва множество междусекторни действия и трансгранични измерения. Редом с това Европейският парламент и Съветът подчертаха необходимостта от свеждане до минимум на последиците за общественото здраве от сериозни трансгранични заплахи за здравето, като например внезапни и кумулативни емисии и замърсяване на околната среда, заразни болести и други биологични, химични, екологични и непознати заплахи, чрез подкрепа за изграждането на капацитет за готовност и за реагиране срещу кризи.
Изменение 72
Предложение за регламент
Съображение 39а (ново)
(39a)   Непрекъснатите инвестиции в иновативни основани на общностите подходи за справяне с трансгранични заболявания, като например епидемии от ХИВ/СПИН, туберкулоза и вирусен хепатит, са от жизнено значение, тъй като социалното измерение на заболяванията е основен фактор, засягащ способността за справянето с тях като епидемии в Съюза и съседните държави. По-амбициозното политическо ръководство и адекватните технически и финансови средства за осигуряване на устойчив регионален отговор на борбата срещу ХИВ/СПИН, туберкулоза и хепатит в Европа ще бъдат от основно значение за постигането на целите за устойчиво развитие по отношение на тези заболявания.
Изменение 73
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  От основно значение за ефикасността на системите за здравеопазване и за здравето на гражданите е да се намали тежестта, породена от устойчиви на лекарства инфекции и инфекции, свързани със здравното обслужване, и да се осигурят ефективни антимикробни средства.
(40)  От основно значение за ефикасността на системите за здравеопазване и за здравето на гражданите е да се намали тежестта, породена от устойчиви на лекарства инфекции и инфекции, свързани със здравното обслужване, и да се осигурят ефективни антимикробни средства, като въпреки това се намалява тяхното използване, за да се спомогне за справяне с антимикробната резистентност.
Изменение 74
Предложение за регламент
Съображение 42
(42)  Предвид специфичното естество на някои от целите, обхванати от направлението „Здраве“ на ЕСФ+, съответните компетентни органи на държавите членки са в най-добра позиция да изпълняват свързаните с тях дейности. Ето защо тези органи, определени от държавите членки, следва да се считат за бенефициери по смисъла на член [195] от [новия Финансов регламент] и следва да бъде възможно на тези органи да бъдат пряко отпускани безвъзмездни средства без предварително публикуване на покани за представяне на предложения.
(42)  Предвид специфичното естество на някои от целите, обхванати от направлението „Здраве“ на ЕСФ+, съответните компетентни органи на държавите членки са в най-добра позиция да изпълняват свързаните с тях дейности с активната подкрепа на гражданското общество. Ето защо тези органи, определени от държавите членки, както и от организации на гражданското общество, когато е целесъобразно, следва да се считат за бенефициери по смисъла на член [195] от [новия Финансов регламент] и следва да бъде възможно на тези органи да бъдат пряко отпускани безвъзмездни средства без предварително публикуване на покани за представяне на предложения.
Изменение 75
Предложение за регламент
Съображение 42а (ново)
(42a)   За да се подобри изпълнението на мониторинга на програмата по отношение на недостатъци и несъответствия, Комисията следва да въведе и използва специфични за дадената програми и действие показатели за мониторинг, за да гарантира, че са постигнати целите на тази програма.
Изменение 76
Предложение за регламент
Съображение 42б (ново)
(42б)   Програмата ЕСФ+ следва да обърне внимание на съществуващите пречки пред участието на гражданското общество, например чрез опростяване на процедурите за кандидатстване, облекчаване на финансовите критерии посредством премахване на процента на съфинансирането в някои случаи, както и чрез изграждане на капацитета на пациентите, техните организации и други заинтересовани страни посредством обучение и образование. Програмата има също така за цел да даде възможност за функционирането на мрежи и организации на гражданското общество на равнището на Съюза, които допринасят за постигането на нейните цели, включително организации на равнището на Съюза.
Изменение 77
Предложение за регламент
Съображение 42в (ново)
(42в)   Изпълнението на направлението „Здраве“ на ЕСФ+ следва да бъде изцяло съобразено с отговорностите на държавите членки по определянето на тяхната здравна политика, както и по организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. Като се спазват задълженията по Договора и ролята на държавите членки като основен партньор в процеса на вземане на решения на Съюза, компетентните органи на поднационално равнище следва да участват, за да се гарантира ефективно и трайно въздействие на здравната политика на Съюза чрез интегрирането им със социалните политики на място.
Изменение 78
Предложение за регламент
Съображение 44
(44)  Законодателството на ЕС в областта на здравеопазването има незабавно въздействие върху живота на гражданите, върху ефикасността и устойчивостта на здравните системи и върху доброто функциониране на вътрешния пазар. Регулаторната рамка относно медицинските продукти и технологии (медицински продукти, медицински изделия и веществата от човешки произход), както и относно тютюневите изделия, относно правата на пациентите на трансгранично здравно обслужване и относно сериозните трансгранични заплахи за здравето е от съществено значение за защитата на здравето в ЕС. Разпоредбите на регламента, както и тяхното привеждане в действие и прилагане трябва да бъдат в крак с иновациите и напредъка в научните изследвания и с обществените промени в тази област, като същевременно спомагат за постигане целите в областта на здравето. Поради това е необходимо да се развива непрекъснато доказателствената база, необходима за прилагането на законодателството от такова научно естество.
(44)  Законодателството на ЕС в областта на здравеопазването има незабавно въздействие върху живота на гражданите, върху ефикасността и устойчивостта на здравните системи и върху доброто функциониране на вътрешния пазар. Регулаторната рамка относно медицинските продукти и технологии (медицински продукти, медицински изделия и веществата от човешки произход), както и относно тютюневите изделия, относно правата на пациентите на трансгранично здравно обслужване и относно сериозните трансгранични заплахи за здравето е от съществено значение за защитата на здравето в ЕС. Освен това много други законодателни актове на Съюза имат значително въздействие върху здравето, като например законодателните актове, свързани с храните и етикетирането на храните, замърсяването на въздуха, нарушаващите функциите на ендокринната система вещества и пестицидите. В някои случаи кумулативното въздействие на рисковите фактори, свързани с околната среда, не се разбира ясно, което потенциално води до неприемливи рискове за здравето на гражданите.
Изменение 79
Предложение за регламент
Съображение 44а (ново)
(44a)   Разпоредбите с последици за здравето, както и тяхното привеждане в действие и прилагане, следва да бъдат в крак с иновациите и напредъка в научните изследвания и с обществените промени в тази област, като същевременно продължат да се основават на принципа на предпазните мерки, заложен в Договорите. Поради това е необходимо непрекъснато да се развива доказателствената база, необходима за прилагането на законодателство с такъв научен характер, за да се гарантира възможността за независим контрол, възвръщайки по този начин доверието в процесите на Съюза, а тъй като по самия си характер споделянето на тези доказателства е в обществен интерес, следва да бъде гарантирано възможно най-високо ниво на прозрачност.
Изменение 80
Предложение за регламент
Съображение 44б (ново)
(44б)   Справянето с предизвикателствата в областта на здравето не може да бъде осъществено само от сектора на здравеопазването, тъй като здравето се определя от множество фактори извън него. Следователно, както е посочено в Договорите от Маастрихт и Амстердам, вниманието към здравето във всички политики е важно за способността на Съюза за справяне с бъдещи предизвикателства. Едно от най-големите предизвикателства, с които се сблъсква европейският здравен сектор, обаче е да накара другите сектори да осъзнаят въздействията на решенията си върху здравето и да интегрират здравето в своите политики. Досега важен напредък в областта на здравето е отбелязан чрез политиките в сектори като образование, транспорт, хранене, селско стопанство, трудова заетост или планиране. Например в областта на сърдечното здраве са регистрирани значителни подобрения чрез промени в политиките и разпоредбите относно качеството на храните, повишаването на физическата активност и намаляването на тютюнопушенето.
Изменение 81
Предложение за регламент
Съображение 46
(46)  Като отразява значението на справянето с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, настоящият регламент ще допринесе за интегрирането на действията по климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25% от разходите на бюджета на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението, като бъдат преразгледани в контекста на междинната оценка.
(46)  Като отразява значението на справянето с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, настоящият регламент ще допринесе за интегрирането на действията по климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25% от разходите на бюджета на ЕС в МФР за периода 2021 – 2027 г. да са в подкрепа на целите в областта на климата, както и на годишна цел от 30% възможно най-скоро и не по-късно от 2027 г. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението, като бъдат преразгледани в контекста на междинната оценка.
Изменение 82
Предложение за регламент
Съображение 47
(47)  В съответствие с член [94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета19] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.
(47)  В съответствие с член [94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета19] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия. Програмата следва да предвиди конкретните ограничения, засягащи лицата и субектите, установени в тези територии, за да им предостави ефективен достъп до тези направления.
__________________
__________________
19Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
19Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).
Изменение 83
Предложение за регламент
Съображение 48
(48)  Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение по силата на посоченото споразумение. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставянето на правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите, както и на Европейската сметна палата за цялостно упражняване на техните съответни компетенции.
(48)  При условие че спазват всички съответни правила и разпоредби, трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение по силата на посоченото споразумение. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставянето на правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, на Европейската служба за борба с измамите, както и на Европейската сметна палата за цялостно упражняване на техните съответни компетенции.
Изменение 84
Предложение за регламент
Съображение 50а (ново)
(50a)   Важно е да се осигури доброто и справедливо финансово управление на фонда, за да се гарантира, че той се изпълнява по начин, който прави използването му възможно най-ясно, ефективно и лесно, като същевременно се гарантира правната сигурност и достъпността му за всички участници. Тъй като дейностите по ЕСФ+ се извършват при споделено управление, държавите членки не следва да добавят допълнителни правила или да изменят правилата в сегашния им вид, тъй като това би усложнило използването на средствата за бенефициерите и може да доведе до забавяне при плащането на фактурите.
Изменение 85
Предложение за регламент
Съображение 51
(51)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно повишаване на ефективността на пазарите на труда и насърчаване на достъпа до качествени работни места, подобряване на достъпа до образование и обучение и на тяхното качество, насърчаване на социалното приобщаване и здравето и намаляване на бедността, както и действията по направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ не могат да бъдат реализирани в достатъчна степен от държавите членки, а могат да бъдат по-добре реализирани на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.
(51)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно повишаване на ефективността и справедливостта на пазарите на труда и насърчаване на достъпа до качествени работни места, подобряване на достъпа до образование, обучение и грижи и на тяхното качество, насърчаване на социалното приобщаване, равните възможности, здравето и изкореняването на бедността, както и действията по направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 1
Член 1
Член 1
Предмет
Предмет
С настоящия регламент се създава Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+)
С настоящия регламент се създава Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+). ЕСФ+ се състои от три направления: направлението при споделено управление, направление „Заетост и социални иновации“ и направление „Здраве“.
С него се определят целите на ЕСФ+, бюджетът за периода 2021 – 2027 г., методите на изпълнение, формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на това финансиране.
С настоящия регламент се определят целите на ЕСФ+, бюджетът за периода 2021 – 2027 г., методите на изпълнение, формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на това финансиране, допълващи общите правила, приложими за ЕСФ+ съгласно Регламент (EС) № [Регламента за определяне на общоприложимите разпоредби].
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 2
Член 2
Член 2
Определения
Определения
1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
(1)  „съпътстващи мерки“ означава дейности, предвидени в допълнение към разпределянето на храни и/или основно материално подпомагане с цел справяне със социалното изключване, като например насочването към социални услуги или консултации във връзка с управлението на бюджета на домакинствата или предоставянето на тези услуги или консултации;
(1)  „съпътстващи мерки“ означава дейности, предвидени в допълнение към разпределянето на храни и/или основно материално подпомагане с цел справяне със социалното изключване и изкореняване на бедността, като например насочването към социални услуги и психологическа подкрепа, предоставянето на съответната информация за публичните услуги или на консултации във връзка с управлението на бюджета на домакинствата;
(2)  „асоциирана държава“ означава трета държава, която е страна по споразумение със Съюза, позволяващо участието ѝ в направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ на ЕСФ+ в съответствие с член 30;
(2)  „асоциирана държава“ означава трета държава, която е страна по споразумение със Съюза, позволяващо участието ѝ в направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ на ЕСФ+ в съответствие с член 30;
(3)  „основно материално подпомагане“ означава стоки, с които се задоволяват основните потребности на дадено лице за живот с достойнство, като облекло, продукти за хигиенни цели, училищни материали;
(3)  „основно материално подпомагане“ означава стоки, с които се задоволяват основните потребности на дадено лице за живот с достойнство, като облекло, продукти за хигиенни цели, включително дамски хигиенни продукти, и училищни материали;
(4)  „операция за смесено финансиране“ означава действия, подкрепени от бюджета на Съюза, включително в рамките на механизми за смесено финансиране по член 2, параграф 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти от бюджета на Съюза с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;
(4)  „операция за смесено финансиране“ означава действия, подкрепени от бюджета на Съюза, включително в рамките на механизми за смесено финансиране по член 2, параграф 6 от Финансовия регламент, при които се съчетават форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти от бюджета на Съюза с форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от търговски финансови институции и инвеститори;
(5)  „общи показатели за непосредствени резултати“ означава общите показатели, които обхващат ефектите в срок от четири седмици, считано от датата, на която участникът напусне операцията (датата на напускане);
(5)  „общи показатели за непосредствени резултати“ означава общите показатели, които обхващат ефектите в срок от четири седмици, считано от датата, на която участникът напусне операцията (датата на напускане);
(6)  „общи показатели за по-дългосрочни резултати“ означава общите показатели, които обхващат ефектите шест месеца след като даден участник е напуснал операцията;
(6)  „общи показатели за по-дългосрочни резултати“ означава общите показатели, чрез които се измерват ефектите шест и дванадесет месеца след като даден участник е напуснал операцията;
(7)  „разходи за закупуване на храни и/или основно материално подпомагане“ означава действителните разходи, свързани със закупуването на храни и/или основно материално подпомагане от страна на бенефициера и които не се ограничават до цената на храните и/или основното материално подпомагане;
(7)  „разходи за закупуване на храни и/или основно материално подпомагане“ означава действителните разходи, свързани със закупуването на храни и/или основно материално подпомагане от страна на бенефициера и които не се ограничават до цената на храните и/или основното материално подпомагане;
(7a)  „трансгранични партньорства“ в направление „Заетост и социални иновации“ означава постоянни структури за сътрудничество между публичните служби по заетостта, гражданското общество или социалните партньори, намиращи се най-малко в две държави членки;
(8)  „краен получател“ означава най-нуждаещото се лице или лица, получаващи подкрепа съгласно определението, предвидено в член 4, параграф 1, подточка xi) от настоящия регламент;
(8)  „краен получател“ означава най-нуждаещото се лице или лица, получаващи подкрепа съгласно определението, предвидено в член 4, параграф 1, подточка xi) от настоящия регламент;
(9)  „здравна криза“ означава криза, широко възприемана като заплаха, която има здравно измерение и която изисква спешни действия от органите в условия на несигурност;
(9)  „здравна криза“ означава криза, широко възприемана като заплаха, която има здравно измерение и която изисква спешни действия от органите в условия на несигурност;
(10)  „правен субект“ означава физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното право, правото на Съюза или международното право, което има правосубектност и може, действайки от свое име, да упражнява права и да поема задължения;
(10)  „правен субект“ означава физическо лице или юридическо лице, учредено и признато в това си качество съгласно националното право, правото на Съюза или международното право, което има правосубектност и може, действайки от свое име, да упражнява права и да поема задължения;
(11)  „микрофинансиране“ включва гаранции, микрокредити, собствен капитал и квазикапиталови средства, заедно с придружаващите услуги за развитие на бизнеса, като например под формата на индивидуални консултации, обучение и наставничество, предоставени на лица и микропредприятия, които изпитват затруднения във връзка с достъпа до кредити с цел професионални и/или генериращи приходи дейности;
(11)  „микрофинансиране“ включва гаранции, микрокредити, собствен капитал и квазикапиталови средства, заедно с придружаващите услуги за развитие на бизнеса, като например под формата на индивидуални консултации, обучение и наставничество, предоставени на лица и микропредприятия, които изпитват затруднения във връзка с достъпа до кредити с цел професионални и/или генериращи приходи дейности;
(12)  „микропредприятие“ означава предприятие с по-малко от 10 служители и годишен оборот или баланс под 2 000 000 EUR;
(12)  „микропредприятие“ означава предприятие с по-малко от 10 служители и годишен оборот или баланс под 2 000 000 EUR;
(13)  „най-нуждаещи се лица“ означава физически лица, били те отделни лица, семейства, домакинства или групи, съставени от такива лица, чиято нужда от подпомагане е установена въз основа на обективни критерии, определени от националите компетентни органи след консултации със съответните заинтересовани страни, като същевременно се избягват конфликти на интереси, и които са одобрени от националните компетентни органи и могат да включват елементи, позволяващи насоченост към най-нуждаещите се лица в определени географски райони;
(13)  „най-нуждаещи се лица“ означава физически лица, били те отделни лица, семейства, домакинства или групи, съставени от такива лица, включително деца и бездомни хора, чиято нужда от подпомагане е установена въз основа на обективни критерии, определени от националите компетентни органи след консултации със съответните заинтересовани страни, като същевременно се избягват конфликти на интереси, и които са одобрени от националните компетентни органи и могат да включват елементи, позволяващи насоченост към най-нуждаещите се лица в определени географски райони;
(14)  „референтна стойност“ означава стойност за определяне на цели за общи и специфични за дадена програма показатели за резултати, която се основава на съществуващи или предишни подобни интервенции;
(14)  „референтна стойност“ означава стойност за определяне на цели за общи и специфични за дадена програма показатели за резултати, която се основава на съществуващи или предишни подобни интервенции;
(15)  „социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, или физическо лице, което:
(15)  „социално предприятие“ означава предприятие от социалната икономика, независимо от правната му форма, или физическо лице, което:
a)  в съответствие със своя учредителен акт, устав или друг правен документ, който може да поражда отговорност по силата на разпоредбите на държавата членка, в която се намира, има за основна социална цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за други цели, и предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост, и/или използва методи за производство на стоки или услуги, които отразяват социални цели;
a)  в съответствие със своя учредителен акт, устав или друг правен документ, който може да поражда отговорност по силата на разпоредбите на държавата членка, в която се намира, има за основна социална цел постигането на измеримо, положително социално, включително екологично, въздействие, а не генерирането на печалба за други цели, и предоставя социални услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост, и/или използва методи за производство на стоки или услуги, които отразяват социални цели;
б)  използва своята печалба на първо място за постигането на основната си социална цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната социална цел;
б)  реинвестира по-голямата част от своята печалба на първо място за постигането на основната си социална цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната социална цел;
в)  се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност;
в)  се управлява по предприемачески, демократичен, отворен за участие, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност;
(15a)  „предприятие от социалната икономика“ означава различни видове предприятия и субекти, които попадат в обхвата на социалната икономика, като кооперации, взаимоспомагателни дружества, сдружения, фондации, социални предприятия и други форми на предприятия, регламентирани от законите на отделните държави членки, и които се основават на отдаването на предимство на личността и социалните цели пред капитала, както и на демократично управление, солидарност и реинвестиране на по-голямата част от печалбата или излишъците;
(16)  „социални иновации“ означава дейности, които са социални както по отношение на целите, така и на средствата си, по-конкретно тези, които се отнасят до разработването и прилагането на нови идеи (относно продукти, услуги и модели), които едновременно отговарят на социални нужди и създават нови социални взаимоотношения или сътрудничества, като така се създават ползи за обществото и се увеличава способността му за действие;
(16)  „социални иновации“ означава дейности, включително колективни дейности, които са социални както по отношение на целите, така и на средствата си, по-конкретно тези, които се отнасят до разработването и прилагането на нови идеи (относно продукти, услуги и модели), които едновременно отговарят на социални нужди и създават нови социални взаимоотношения или сътрудничества, включително между публични организации и организации от третия сектор, като например доброволчески организации, общностни организации и социални предприятия, като така се създават ползи за обществото и се увеличава способността му за действие;
(17)  „социално експериментиране“ означава интервенции в областта на политиката, които предлагат иновативен отговор на социални нужди, които се прилагат в малък мащаб и при условия, които дават възможност за измерване на тяхното въздействие преди да бъдат приложени в друг контекст или по-широк мащаб, ако резултатите се окажат убедителни;
(17)  „социално експериментиране“ означава интервенции в областта на политиката, които предлагат иновативен отговор на социални нужди, които се прилагат в малък мащаб и при условия, които дават възможност за измерване на тяхното въздействие преди да бъдат приложени в друг контекст, включително географски и секторен, или по-широк мащаб, ако резултатите се окажат убедителни;
(18)  „ключови компетентности“ означава познанията, уменията и компетентностите, необходими на всички лица на всеки етап от техния живот за личностна реализация и развитие, заетост, социално приобщаване и активно гражданство. Ключовите компетентности са: грамотност; многоезичие; компетентности в математиката, природните науки, технологиите и инженерството; цифрови компетентности; лични компетентности, социални компетентности и умение за учене; граждански компетентности; предприемачески умения; културно съзнание и изява;
(18)  „ключови компетентности“ означава познанията, уменията и компетентностите, необходими на всички лица на всеки етап от техния живот за личностна реализация и развитие, заетост, социално приобщаване и активно гражданство. Ключовите компетентности са: грамотност; многоезичие; компетентности в математиката, природните науки, технологиите, изкуствата и инженерството; цифрови компетентности; медийни компетентности; лични компетентности, социални компетентности и умение за учене; граждански компетентности; предприемачески умения; (между)културно съзнание и изява и критично мислене;
(19)  „трета държава“ означава държава, която не е членка на Европейския съюз.
(19)  „трета държава“ означава държава, която не е членка на Европейския съюз;
(19a)  „групи в неравностойно положение“ означава целеви групи с голям брой хора, живеещи или изложени на риск от бедност, дискриминация или социално изключване, включително, наред с другото, етнически малцинства като ромите, гражданите на трети държави, включително мигрантите, възрастните хора, децата, самотните родители, хората с увреждания или лицата с хронични заболявания;
(19б)  „учене през целия живот“ означава учене във всичките му форми (формално, неформално и самостоятелно учене), което се осъществява на всички етапи от живота, включително образование в ранна детска възраст, общо образование, професионално образование и обучение, висше образование и образование за възрастни, и което води до подобряване на знанията, уменията, компетентностите и възможностите за участие в обществото;
2.  Определенията в член [2] от [бъдещия РОР] се прилагат за настоящия регламент по отношение на направлението на ЕСФ+ при споделено управление.
2.  Определенията в член [2] от [бъдещия РОР] се прилагат също и за настоящия регламент по отношение на направлението на ЕСФ+ при споделено управление.
2a.  Определенията в член 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза1a, се прилагат и за направление „Заетост и социални иновации“ и направление „Здраве“ при споделено и несподелено управление.
________________
1a Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 3
Член 3
Член 3
Общи цели и методи на изпълнение
Общи цели и методи на изпълнение
ЕСФ+ има за цел да подпомага държавите членки да постигнат високи равнища на заетост, социална закрила и квалифицирана и устойчива работна сила, готова за бъдещия свят на труда, в съответствие с принципите, определени в Европейския стълб на социалните права, провъзгласен от Европейския парламент, Съвета и Комисията на 17 ноември 2017 г.
ЕСФ+ подпомага държавите членки на национално регионално и местно равнище, както и Съюза, да постигнат приобщаващи общества, високи равнища на качествена заетост, създаване на работни места, качествено и приобщаващо образование и обучение, равни възможности, изкореняване на бедността, включително детската бедност, социално приобщаване и интеграция, социално сближаване, социална закрила и квалифицирана и устойчива работна сила, готова за бъдещия свят на труда.
ЕСФ+ е в съответствие с Договорите на Европейския съюз и Хартата и се основава на принципите, определени в Европейския стълб на социалните права, провъзгласен от Европейския парламент, Съвета и Комисията на 17 ноември 2017 г., като по този начин допринася за постигане на целите на Съюза във връзка с укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в съответствие с член 174 от ДФЕС и за изпълнението на ангажимента на Съюза и неговите държави членки за постигане на целите за устойчиво развитие, както и на поетите ангажименти по Парижкото споразумение.
ЕСФ+ подпомага, допълва и добавя стойност към политиките на държавите членки за гарантирането на равни възможности, достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд, социална закрила и приобщаване и високо равнище на закрила на човешкото здраве.
ЕСФ+ подпомага, допълва и добавя стойност към политиките на държавите членки за гарантирането на равни възможности, равен достъп до пазара на труда, учене през целия живот, висококачествени условия на труд, социална закрила, интеграция и приобщаване, изкореняване на бедността, включително на детската бедност, инвестиции в децата и младите хора, недискриминация, равенство между половете, достъп до основни услуги и високо равнище на закрила на човешкото здраве.
Той се изпълнява:
Той се изпълнява:
а)  при споделено управление по отношение на частта от помощта, която съответства на специфичните цели, посочени в член 4 („направление на ЕСФ+ при споделено управление“), и
а)  при споделено управление по отношение на частта от помощта, която съответства на специфичните цели, посочени в член 4 („направление на ЕСФ+ при споделено управление“), и
б)  при пряко и непряко управление по отношение на частта от помощта, която съответства на целите, посочени в член 4, параграф 1 и член 23 (направление „Заетост и социални иновации“), и частта от помощта, която съответства на целите, посочени в член 4, параграфи 1 и 3 и член 26 (направление „Здраве“).
б)  при пряко и непряко управление по отношение на частта от помощта, която съответства на целите, посочени в член 4, параграф 1 и член 23 (направление „Заетост и социални иновации“), и частта от помощта, която съответства на целите, посочени в член 4, параграфи 1 и 3 и член 26 (направление „Здраве“).
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 4
Член 4
Член 4
Специфични цели
Специфични цели
1.  ЕСФ+ подкрепя следните специфични цели в областите на политиката за заетост, образование, социално приобщаване и здраве, като по този начин допринася също така за постигането на целта на политиката за „По-социална Европа – изпълнение на Европейския стълб на социалните права“, посочена в член 4 от [бъдещия РОР]:
1.  ЕСФ+ подкрепя следните специфични цели в областите на политиката за заетост, образование, мобилност, социално приобщаване, изкореняване на бедността и здраве, като по този начин допринася също така за постигането на целта на политиката за „По-социална Европа – изпълнение на Европейския стълб на социалните права“, посочена в член 4 от [бъдещия РОР]:
i)  подобряване на достъпа до трудова заетост на всички лица, търсещи работа, и по-специално на младите хора и дългосрочно безработните, както и на неактивните лица, като се поощрява самостоятелната заетост и социалната икономика;
i)  подобряване на достъпа до качествена трудова заетост и мерки за активизиране на всички лица, търсещи работа, и по-специално специфични мерки за младите хора предимно чрез изпълнението на гаранцията за младежта, на дългосрочно безработните, както и на икономически неактивните лица и групите в неравностойно положение, с акцент върху лицата, които са най-отдалечени от пазара на труда, като се поощрява наемането на работа, самостоятелната заетост, предприемачеството и социалната икономика;
ii)  модернизиране на институциите и службите на пазара на труда за оценяване и предвиждане на потребностите от умения с цел осигуряване на своевременна и съобразена с нуждите помощ, а също и за подпомагане на съответствието между търсенето и предлагането на пазара на труда, на преходите и на мобилността;
ii)  модернизиране на институциите и службите на пазара на труда за оценяване и предвиждане на потребностите от умения с цел осигуряване на своевременна и съобразена с нуждите помощ, а също и за подпомагане на съответствието между търсенето и предлагането на пазара на труда, на преходите и на мобилността;
iii)  насърчаване на участие на жените на пазара на труда, по-добър баланс между професионалния и личния живот, включително достъп до грижи за деца, здравословна и добре приспособена работна среда, отчитаща рисковете за здравето, адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените и активен живот за възрастните хора и остаряване в добро здраве;
iii)  насърчаване на участието на жените на пазара на труда и на кариерното им развитие при спазване на принципа на равно заплащане за равен труд, по-добрия баланс между професионалния и личния живот, като се поставя специален акцент върху самотните родители, включително достъп до икономически достъпни, приобщаващи и качествени грижи за деца, образование от ранна детска възраст, грижи за възрастни хора и други услуги за полагане на грижи или подпомагане, както и на здравословната и добре приспособена работна среда, отчитаща рисковете за здравето и риска от болести, адаптирането и професионалното пренасочване на работниците, както и адаптирането на предприятията и предприемачите с оглед на промените, и активния живот за възрастните хора и остаряването в добро здраве;
iv)  подобряване на качеството, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на труда в подкрепа на придобиването на ключови умения, включително цифрови умения;
iv)  подобряване на качеството, приобщаването, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на труда в подкрепа на придобиването на ключови умения, включително предприемачески и цифрови умения, и признаване на неформалното и самостоятелното учене с оглед на насърчаването на електронното приобщаване и улесняването на прехода от образование към работа с цел удовлетворяване на социалните и икономическите изисквания;
v)  насърчаване на равния достъп до и завършването на качествено и приобщаващо образование и обучение, по-специално за групите в неравностойно положение, от образованието и грижите в ранна детска възраст през общото и професионалното образование и обучение до висшето образование, както и образованието и ученето в зряла възраст, включително улесняване на мобилността с учебна цел за всички;
v)  насърчаване на равния достъп до и завършването на висококачествено и приобщаващо образование и обучение, по-специално за групите в неравностойно положение и лицата, полагащи грижи, от образованието и грижите в ранна детска възраст през общото и професионалното образование и обучение до висшето образование, както и образованието и ученето в зряла възраст, справянето с преждевременното напускане на училище, насърчаването на въвеждането на системи за обучение, съчетаващи теоретична и практическа подготовка, чиракуването, мобилността с учебна цел за всички и достъпността за хората с увреждания;
vi)  насърчаване на ученето през целия живот, по-специално гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, като се вземат предвид цифровите умения, по-доброто предвиждане на промените и изискванията за нови умения, улесняването на преходите в професионалното развитие и насърчаването на професионалната мобилност;
vi)  насърчаване на ученето през целия живот, по-специално гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията и за преквалификация за всички, като се вземат предвид предприемаческите и цифровите умения, по-доброто предвиждане на промените и изискванията за нови умения, улесняването на преходите в професионалното развитие и насърчаването на професионалната мобилност и на пълноценното участие в обществото;
vii)  поощряване на активното приобщаване с оглед на насърчаването на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа;
vii)  поощряване на активното приобщаване с оглед на насърчаването на равните възможности, недискриминацията и активното участие и по-добрата пригодност за работа, по-специално за групите в неравностойно положение;
viii)  насърчаване на социално-икономическата интеграция на граждани на трети държави и на маргинализирани общности, като например ромите;
viii)  насърчаване на дългосрочната социално-икономическа интеграция на граждани на трети държави, включително мигрантите;
viiiа) борба с дискриминацията и насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности, като например ромите;
ix)  подобряване на равния и навременен достъп до качествени, устойчиви и достъпни услуги; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила; подобряване на достъпността, ефективността и устойчивостта на системите на здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи;
ix)  подобряване на равния и навременен достъп до качествени, устойчиви, достъпни и на приемливи цени услуги, включително услуги за достъп до жилищно настаняване и ориентирано към индивида здравеопазване и свързаните грижи; модернизиране на институциите за социално осигуряване, публичните служби по заетостта, системите за социална закрила и социално приобщаване, включително насърчаване на достъпа до равнопоставена социална закрила, като се поставя специален акцент върху децата, групите в неравностойно положение и най-нуждаещите се лица; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите на здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи;
ixа)  повишаване на достъпността за хората с увреждания с оглед на подобряването на тяхното приобщаване на пазара на труда и в сферата на образованието и обучението;
x)  насърчаване на социалната интеграция на хора, изложени на риск от бедност или социално изключване, включително най-нуждаещите се лица и децата;
x)  насърчаване на социалната интеграция на хора, живеещи в условията на бедност и/или социално изключване или изложени на риск от бедност и/или социално изключване, включително най-нуждаещите се лица и децата;
xi)  справяне с проблема на материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително съпътстващи мерки.
xi)  справяне с проблема на материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително съпътстващи мерки, с цел да се гарантира социалното им приобщаване, като се поставя акцент върху децата в уязвимо положение.
2.  Чрез действията, изпълнявани по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за постигането на специфичните цели, посочени в параграф 1, ЕСФ+ допринася и за постигането на другите цели на политиката, изброени в член 4 от [бъдещия РОР], и по-специално за постигането на:
2.  Чрез действията, изпълнявани по направлението на ЕСФ+ при споделено управление за постигането на специфичните цели, посочени в параграф 1, ЕСФ+ има за цел да допринесе за постигането на други цели на политиката, изброени в член 4 от [бъдещия РОР], и по-специално за постигането на:
1.  По-интелигентна Европа чрез развиването на умения за интелигентна специализация, умения в сферата на ключовите базови технологии, промишления преход, секторно сътрудничество относно уменията и предприемачеството, обучението на изследователи, дейности за създаване на мрежи от контакти и партньорства между висшите учебни заведения, институциите за професионално образование и обучение (ПОО), научноизследователските и технологичните центрове и клъстерите, подкрепа за микропредприятията, малките и средните предприятия и социалната икономика.
1.  По-интелигентна Европа чрез развиването на умения за интелигентна специализация, умения в сферата на ключовите базови технологии, промишления преход, секторно сътрудничество относно уменията и предприемачеството, обучението на изследователи, дейности за създаване на мрежи от контакти и партньорства между висшите учебни заведения, институциите за професионално образование и обучение (ПОО), научноизследователските и технологичните центрове, медицинските центрове, здравните заведения и клъстерите, подкрепа за микропредприятията, малките и средните предприятия и социалната икономика, като се вземат предвид законодателството в областта на социалната икономика и рамките, установени в държавите членки.
2.  По-екологична и нисковъглеродна Европа чрез подобряване на системите за образование и обучение, необходими за адаптиране на уменията и квалификациите, повишаване на квалификацията на всички, включително на работната сила, и създаване на нови работни места в сектори, свързани с околната среда, климата и енергетиката, както и биоикономиката.
2.  По-екологична и нисковъглеродна Европа чрез подобряване на системите за образование и обучение, необходими за адаптиране на уменията и квалификациите, повишаване на осведомеността сред населението относно устойчивото развитие и начин на живот, повишаване на квалификацията на всички, включително на работната сила, и създаване на нови работни места в сектори, свързани с околната среда, климата и енергетиката, както и кръговата икономика и биоикономиката.
2a.  Съюз, който да е по-близо до гражданите, чрез намаляване на бедността и чрез мерки за социално приобщаване, като се вземат под внимание особеностите на градските, селските и крайбрежните региони с оглед на преодоляването на социално-икономическото неравенство в градовете и регионите.
2б.  В рамките на направление „Заетост и социални иновации“ ЕСФ+ подпомага разработването, мониторинга и оценката на прилагането на инструментите, политиките и съответното законодателство на Съюза, както и насърчаването на основаното на факти създаване на политики, социалните иновации и социалния напредък, в партньорство със социалните партньори, организациите на гражданското общество и публични и частни органи (специфична цел 1). ЕСФ+ насърчава доброволната географска мобилност на работниците при справедливи условия и увеличава възможностите за заетост (специфична цел 2). ЕСФ+ насърчава заетостта и социалното приобщаване чрез повишаване на наличието и достъпа до микрофинансиране за микропредприятията и предприятията от социалната икономика, по-специално за уязвимите лица (специфична цел 3).
3.  В рамките на направление „Здраве“ ЕСФ+ подкрепя насърчаването на здравето и профилактиката на заболяванията, допринася за ефективността, достъпността и устойчивостта на системите на здравеопазване, прави по-безопасно здравното обслужване, намалява неравенството по отношение на здравето, защитава гражданите от трансгранични заплахи за здравето и подкрепя европейското законодателство в областта на здравеопазването.
3.  В рамките на направление „Здраве“ ЕСФ+ допринася за осигуряването на високо равнище на защита на здравето на хората и профилактиката на заболяванията, включително чрез насърчаване на физическата активност и на здравното образование, допринася за ефективността, достъпността и устойчивостта на системите на здравеопазване, прави по-безопасно здравното обслужване, намалява неравенството по отношение на здравето, подобрява очакваната продължителност на живота при раждане, защитава гражданите от трансгранични заплахи за здравето, насърчава профилактиката и ранното диагностициране на заболяванията и здравето през целия живот и засилва и подкрепя свързаното със здравето законодателство на ЕС, включително в областта на свързаното с околната среда здраве, както и насърчава подхода „здравето във всички политики на Съюза“. Здравната политика на Съюза се ръководи от целите за устойчиво развитие (ЦУР), за да се гарантира, че Съюзът и държавите членки изпълняват задачите на ЦУР 3 „Осигуряване на здравословен начин на живот и насърчаване на благоденствието за всички хора от всички възрастови групи“.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 5
Член 5
Член 5
Бюджет
Бюджет
1.  Общият финансов пакет за ЕСФ+ за периода 2021 – 2027 г. е 101 174 000 000 EUR по текущи цени.
1.  Общият финансов пакет за ЕСФ+ за периода 2021 – 2027 г. е 106 781 000 000 EUR по цени за 2018 г. (120 457 000 000 EUR по текущи цени).
2.  Частта от финансовия пакет за направлението на ЕСФ+ при споделено управление по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ възлиза на 100 000 000 000 EUR по текущи цени, или 88 646 194 590 EUR по цени за 2018 г., от които 200 000 000 EUR по текущи цени, или 175 000 000 EUR по цени за 2018 г. се разпределят за транснационално сътрудничество в подкрепа на иновативните решения, посочени в член 23, буква и), и 400 000 000 EUR по текущи цени, или 376 928 934 EUR по цени за 2018 г. като допълнително финансиране за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.
2.  Частта от финансовия пакет за направлението на ЕСФ+ при споделено управление по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ възлиза на 105 686 000 000 EUR по цени за 2018 г. (119 222 000 000 EUR по текущи цени), от които 200 000 000 EUR по текущи цени, или 175 000 000 EUR по цени за 2018 г. се разпределят за транснационално сътрудничество в подкрепа на иновативните решения, посочени в член 23, буква и), 5 900 000 000 EUR се разпределят за мерки, попадащи в обхвата на Европейската гаранция за децата, посочена в член 10а, и 400 000 000 EUR по текущи цени, или 376 928 934 EUR по цени за 2018 г. като допълнително финансиране за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.
3.  Финансовият пакет за направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ за периода 2021 – 2020 г. е 1 174 000 000 EUR по текущи цени.
3.  Финансовият пакет за направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ за периода 2021 – 2020 г. е 1 095 000 000 EUR по цени за 2018 г. (1 234 000 000 EUR по текущи цени).
4.  Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 3, е:
4.  Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 3, е:
a)  761 000 000 EUR за изпълнението на направление „Заетост и социални иновации“;
a)  675 000 000 EUR по цени за 2018 г.(761 000 000 EUR по текущи цени) за изпълнението на направление „Заетост и социални иновации“.
б)  413 000 000 EUR за изпълнението на направление „Здраве“.
б)  420 000 000 EUR по цени за 2018 г.(473 000 000 EUR по текущи цени или 0,36% от МФР за периода 2021 – 2027 г.) за изпълнението на направление „Здраве“.
5.  Сумите, посочени в параграфи 3 и 4, могат да бъдат използвани за техническа и административна помощ за изпълнението на програмите, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.
5.  Сумите, посочени в параграфи 3 и 4, могат да бъдат използвани за техническа и административна помощ за изпълнението на програмите, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 6
Член 6
Член 6
Равенство между мъжете и жените и равни възможности и недискриминация
Равенство между половете и равни възможности и недискриминация
1.  Всички програми, изпълнявани по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, както и операциите, подкрепяни от направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“, гарантират равенство между мъжете и жените през цялото време на тяхната подготовка, изпълнение, мониторинг и оценка. Те също така насърчават равните възможности за всички, без дискриминация, основана на пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, през цялото време на тяхната подготовка, изпълнение, мониторинг и оценка.
1.  Всички програми, изпълнявани по ЕСФ+ гарантират равенство между половете през цялото време на тяхната подготовка, изпълнение, мониторинг и оценка. Те също така подпомагат конкретни действия, насочени към повишаване на участието на жените в трудовия живот и тяхното професионално развитие, както и към съчетаването на професионалния и личния живот, насърчават равните възможности за всички, без дискриминация, основана на пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане или здравословно състояние, възраст или сексуална ориентация, включително достъпа на хората с увреждания също и по отношение на ИКТ, през цялото време на тяхната подготовка, изпълнение, мониторинг и оценка, като по този начин се подобрява социалното приобщаване и се намаляват неравенствата.
2.  Държавите членки и Комисията също така подкрепят специфични целеви действия за насърчаването на посочените в параграф 1 принципи в рамките на всички цели на ЕСФ+, включително прехода от медико-социални грижи с настаняване/институционални грижи към грижи, предлагани в семейството и общността.
2.  Държавите членки и Комисията също така подкрепят специфични целеви действия за насърчаването на посочените в параграф 1 принципи в рамките на всички цели на ЕСФ+, включително прехода от институционални грижи към грижи, предлагани в семейството и общността, както и за подобряването на всеобщата достъпност за хората с увреждания.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 7
Член 7
Член 7
Съгласуваност и тематична концентрация
Съгласуваност и тематична концентрация
1.  Държавите членки съсредоточават средствата на ЕСФ+ при споделено управление върху интервенции за преодоляване на предизвикателствата, набелязани в техните национални програми за реформи, в европейския семестър, както и в съответните специфични за всяка държава препоръки, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, като вземат предвид принципите и правата, определени в Европейския стълб на социалните права.
1.  Държавите членки съсредоточават средствата на ЕСФ+ при споделено управление върху интервенции за преодоляване на предизвикателствата, които са набелязани в техните национални програми за реформи, в европейския семестър, както и в съответните специфични за всяка държава препоръки, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, като вземат предвид принципите и правата, определени в Европейския стълб на социалните права, набора от социални показатели по европейския семестър и специфичните регионални особености, като по този начин се допринася за постигане за целите на Съюза, определени в член 174 от ДФЕС по отношение на укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване, и които изцяло съответстват на Парижкото споразумение и на целите на ООН за устойчиво развитие.
Държавите членки и когато е необходимо, Комисията насърчават полезното взаимодействие и гарантират координацията, взаимното допълване и съгласуваността между ЕСФ+ и други фондове, програми и инструменти на Съюза, като „Еразъм“, фонд „Убежище и миграция“ и Програмата за подкрепа на реформите, включително Инструмента за осъществяване на реформи и Инструмента за техническа подкрепа, както във фазата на планиране, така и по време на изпълнението. Държавите членки и когато е необходимо, Комисията оптимизират механизмите за координация, за да се избегне дублирането на усилия и да се осигури тясно сътрудничество между отговарящите за изпълнението лица с цел осъществяването на съгласувани и рационализирани действия за подкрепа.
Държавите членки и когато е необходимо, Комисията насърчават полезното взаимодействие и гарантират координацията, взаимното допълване и съгласуваността между ЕСФ+ и други фондове, програми и инструменти на Съюза, като например Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), Европейския фонд за морско дело и рибарство, InvestEU, „Творческа Европа“, фонд „Правосъдие, права и ценности“, „Еразъм“, фонд „Убежище и миграция“, националните стратегии за интегриране на ромите за периода след 2020 г. и Програмата за подкрепа на реформите, включително Инструмента за осъществяване на реформи и Инструмента за техническа подкрепа, както във фазата на планиране, така и по време на изпълнението. Държавите членки и когато е необходимо, Комисията оптимизират механизмите за координация, за да се избегне дублирането на усилия и да се осигури тясно сътрудничество между управляващите органи, отговарящи за изпълнението, с цел осъществяването чрез интегрирани подходи на съгласувани и рационализирани действия за подкрепа.
2.  Държавите членки разпределят адекватен дял от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за преодоляване на предизвикателствата, определени в съответните специфични за всяка държава препоръки, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, а също и в рамките на европейския семестър, попадащи в приложното поле на ЕСФ+, определено в член 4.
2.  Държавите членки разпределят адекватен дял от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за преодоляване на предизвикателствата, определени в съответните специфични за всяка държава препоръки, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, а също и в рамките на европейския семестър, попадащи в приложното поле на ЕСФ+, определено в член 4.
3.  Държавите членки разпределят най-малко 25% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за специфичните цели в областта на политиката на социално приобщаване, посочени в член 4, параграф 1, подточки vii) – xi), включително насърчаването на социално-икономическата интеграция на гражданите на трети държави.
3.  Държавите членки разпределят най-малко 27% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за специфичните цели в областта на политиката на социално приобщаване, посочени в член 4, параграф 1, подточки vii) – x), включително насърчаването на социално-икономическата интеграция на гражданите на трети държави.
3a.  В рамките на специфичните цели в областта на политиката на социално приобщаване, посочени в член 4, параграф 1, подточки vii) – x), държавите членки разпределят най-малко 5% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за целенасочени действия за изпълнение на европейската гаранция за децата, за да се гарантира равен достъп на децата до безплатно здравеопазване, безплатно образование, безплатни заведения за детски грижи, достойни жилища и подходящо хранене.
4.  Държавите членки разпределят най-малко 2% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за специфичната цел за справяне с материалните лишения, посочена в член 4, параграф 1, подточка xi).
4.  В допълнение към минималния размер на разпределените средства от най-малко 27% от средствата от ЕСФ+ при споделено управление за специфичните цели, посочени в член 4, параграф 1, подточки vii) – x), държавите членки разпределят най-малко 3% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за специфичната цел за справяне със социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица и/или с материалните лишения, посочена в член 4, параграф 1, подточки х) и xi).
В надлежно обосновани случаи средствата, разпределени за специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, подточка x), и насочени към най-нуждаещите се лица, могат да бъдат взети предвид при проверката на съответствието с минималния размер на разпределените средства от най-малко 2%, посочен в първа алинея от настоящия параграф.
5.  Държавите членки с процент на младите хора на възраст между 15 и 29 години, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, над средното равнище за Съюза през 2019 г. въз основа на данни на Евростат разпределят най-малко 10% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за периода 2021 – 2025 г. за целеви действия и структурни реформи в подкрепа на заетостта сред младите хора и прехода от училище към работа, възможности за повторно включване в системата на образованието или обучението и втори шанс за образование, по-специално в контекста на прилагането на схемите за гаранция за младежта.
5.  Държавите членки разпределят най-малко 3% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за целеви действия и структурни реформи в подкрепа на заетостта сред младите хора и прехода от училище към работа, възможности за повторно включване в системата на образованието или обучението и втори шанс за образование, по-специално в контекста на прилагането на схемите за гаранция за младежта.
Държавите членки, в които процентът на младите хора на възраст между 15 и 29 години, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET), е над средното равнище за Съюза през 2019 г. или е над 15% въз основа на данни на Евростат, разпределят най малко 15% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление през програмния период 2021 – 2025 г. за гореспоменатите действия и мерки за структурни реформи, като отделят специално внимание на по-силно засегнатите региони, отчитайки различията между тях.
При програмирането на средствата на ЕСФ+ при споделено управление за 2026 г. и 2027 г. в средата на периода в съответствие с член [14] от [бъдещия РОР] държавите членки с процент на младите хора на възраст между 15 и 29 години, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, над средното равнище за Съюза през 2024 г. въз основа на данни на Евростат разпределят най-малко 10% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за периода между 2026 г. и 2027 г. за посочените действия.
При програмирането на средствата на ЕСФ+ при споделено управление за 2026 г. и 2027 г. в средата на периода в съответствие с член [14] от [бъдещия РОР] държавите членки, в които процентът на младите хора на възраст между 15 и 29 години, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, е над средното равнище за Съюза през 2024 г. или в които дялът на тези лица е над 15% въз основа на данни на Евростат, разпределят най-малко 15% от своите средства от ЕСФ+ при споделено управление за периода между 2026 г. и 2027 г. за посочените действия или за мерки за структурни реформи.
Най-отдалечените региони, които отговарят на условията, определени в първа и втора алинея, разпределят най-малко 15% от средствата от ЕСФ+ при споделено управление в своите програми за целевите действия, посочени в първа алинея. Това разпределение се взема предвид при проверката на съответствието с минималния процент на национално равнище, посочен в първа и втора алинея.
Най-отдалечените региони, които отговарят на условията, определени във втора и трета алинея, разпределят най-малко 15% от средствата от ЕСФ+ при споделено управление в своите програми за целевите действия, посочени в първа алинея. Това разпределение се взема предвид при проверката на съответствието с минималния процент на национално равнище, посочен в първа и втора алинея. Тези средства не заместват финансирането, необходимо за инфраструктура и развитие за най-отдалечените региони.
При осъществяването на тези действия държавите членки дават предимство на неактивните и трайно безработните млади хора и въвеждат целеви мерки за осведомяване.
При осъществяването на тези действия държавите членки дават предимство на неактивните и трайно безработните млади хора и въвеждат целеви мерки за осведомяване.
6.  Параграфи 2 – 5 не се прилагат за допълнителните специално отпуснати средства, получени от най-отдалечените региони и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.
6.  Параграфи 2 – 5 не се прилагат за допълнителните специално отпуснати средства, получени от най-отдалечените региони и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.
7.  Параграфи 1 – 5 не се прилагат по отношение на техническа помощ.
7.  Параграфи 1 – 5 не се прилагат по отношение на техническа помощ.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 7a (нов)
Член 7а
Зачитане на основните права
Държавите членки и Комисията гарантират зачитането на основните права и спазването на Хартата при изпълнението на фондовете.
Всеки направен разход за действие, което не е в съответствие с Хартата, е недопустим съгласно член 58, параграф 2 от Регламента за общоприложимите разпоредби xx/xx и Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 8
Член 8
Член 8
Партньорство
Партньорство
1.  Всяка държава членка гарантира съответно участие на социалните партньори и организациите на гражданското общество в изпълнението на политиките в областта на заетостта, образованието и социалното приобщаване, подкрепяни от направлението на ЕСФ+ при споделено управление.
1.  В съответствие с член 6 от [бъдещия РОР] и с Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 всяка държава членка гарантира, в партньорство с местните и регионалните органи, пълноценно участие на социалните партньори, организациите на гражданското общество, органите по въпросите на равенството, националните институции за правата на човека и други съответни или представителни организации в програмирането и изпълнението на политиките в областта на заетостта, образованието, недискриминацията и социалното приобщаване, както и инициативи, подкрепяни от направлението на ЕСФ+ при споделено управление. Това пълноценно участие е приобщаващо и достъпно за хората с увреждания.
2.  Държавите членки разпределят адекватен дял от средствата на ЕСФ+ при споделено управление за всяка програма за изграждане на капацитет на социалните партньори и организациите на гражданското общество.
2.  Държавите членки разпределят най-малко 2% от средствата на ЕСФ+ за изграждане на капацитет на социалните партньори и организациите на гражданското общество на равнище Съюз и национално равнище под формата на обучение, мерки за изграждане на мрежи и укрепване на социалния диалог, както и за съвместни дейности със социалните партньори.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 9
Член 9
Член 9
Справяне с материалните лишения
Справяне с материалните лишения
Средствата, посочени в член 7, параграф 4, се програмират в рамките на специален приоритет или програма.
Средствата, посочени в член 7, параграф 4, по отношение на социалното приобщаване на най-нуждаещите се и/или справянето с материалните лишения се програмират в рамките на специален приоритет или програма. Размерът на съфинансиране за този приоритет или програма се определя най-малко на 85%.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 10
Член 10
Член 10
Подкрепа за младежката заетост
Подкрепа за младежката заетост
Подкрепата в съответствие с член 7, параграф 5 се програмира в рамките на специален приоритет и спомага за специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, подточка i).
Подкрепата в съответствие с член 7, параграф 5 се програмира в рамките на специален приоритет или програма и спомага за специфичната цел, посочена в член 4, параграф 1, подточка i).
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 10a (нов)
Член 10а
Подкрепа за Европейската гаранция за детето
Подпомагането съгласно член 7, параграф 3а се програмира в рамките на специален приоритет или програма, отразяващи Препоръката на Европейската комисия от 2013 г. относно „Инвестициите в децата“. Това подпомагане е насочено към борбата с детската бедност и социалното изключване в рамките на специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, подточки vii) – х).
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 11
Член 11
Член 11
Подкрепа за съответните специфични за всяка държава препоръки
Подкрепа за съответните специфични за всяка държава препоръки
Действията за преодоляване на предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за всяка държава препоръки и в европейския семестър, както е посочено в член 7, параграф 2, се програмират в рамките на един или повече специални приоритета.
Действията за преодоляване на предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за всяка държава препоръки и в европейския семестър, както е посочено в член 7, параграф 2, се програмират в рамките на специфичните цели, посочени в член 4, параграф 1. Държавите членки гарантират допълняемост, съгласуваност, координация и полезно взаимодействие с Европейския стълб на социалните права.
Управляващите органи разполагат с достатъчна гъвкавост, за да определят приоритетите и областите за инвестициите на ЕСФ+ в съответствие със специфичните предизвикателства на местно и регионално равнище.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 11a (нов)
Член 11а
Интегрирано териториално развитие
1.  ЕСФ+ може да подпомага интегрираното териториално развитие в рамките на програмите по двете цели, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия РОР] в съответствие с разпоредбите в дял III, глава II от посочения регламент [новия РОР].
2.  Държавите членки осъществяват интегрирано териториално развитие с подкрепата на ЕСФ+ изключително чрез формите, посочени в член [22] от Регламент (ЕС) 2018/xxxx [новия РОР].
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 11б (нов)
Член 11б
Транснационално сътрудничество
1.  Държавите членки може да подкрепят действия за транснационално сътрудничество в рамките на специален приоритет.
2.  Действията за транснационално сътрудничество може да бъдат програмирани по всяка от специфичните цели, посочени в член 4, параграф 1, подточки i) – x).
3.  Максималният размер на съфинансиране за този приоритет може да бъде увеличен до 95% при разпределяне на максимално 5% от националното финансиране по линия на ЕСФ+ при споделено управление.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 12
Член 12
Член 12
Приложно поле
Приложно поле
Настоящата глава се отнася до подкрепата от ЕСФ+ съгласно член 4, параграф 1, подточки i) – x), когато се изпълнява при споделено управление („обща подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление“).
Настоящата глава се отнася до подкрепата от ЕСФ+ съгласно член 4, параграф 1, подточки i) – x), когато се изпълнява при споделено управление („обща подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление“). В допълнение член 13 също се отнася до подкрепата от ЕСФ+ съгласно член 4, параграф 1, подточка xi).
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 13
Член 13
Член 13
Иновативни действия
Социални иновативни действия
1.  Държавите членки подкрепят действията в областта на социалните иновации и социалните експерименти или укрепват подходите „отдолу-нагоре“, основани на партньорства с участието на публични органи, частния сектор и гражданското общество, като например местните групи за действие, които разработват и изпълняват стратегии за водено от общностите местно развитие.
1.  Държавите членки подкрепят действията в областта на социалните иновации и/или социалните експерименти, включително тези със социално-културен компонент, като използват подходите „от долу нагоре“, основани на партньорства с участието на публични органи, социалните партньори, предприятията от социалната икономика, частния сектор и гражданското общество.
1a.  В своите оперативни програми или на по-късен етап по време на изпълнението им държавите членки определят областите за социални иновации и социални експерименти, които съответстват на конкретните им потребности.
2.  Държавите членки могат да подкрепят по-мащабното използване на иновативни подходи, изпробвани в малък мащаб (социални експерименти), разработени в рамките на направлението „Заетост и социални иновации“ и други програми на Съюза.
2.  Държавите членки могат да подкрепят по-мащабното използване на иновативни подходи, изпробвани в малък мащаб (социални иновации и социални експерименти, включително тези със социално-културен компонент), разработени в рамките на направлението „Заетост и социални иновации“ и други програми на Съюза.
3.  Иновативни действия и подходи могат да бъдат програмирани в рамките на всяка от специфичните цели, посочени в член 4, параграф 1, подточки i) – x).
3.  Иновативни действия и подходи могат да бъдат програмирани в рамките на всяка от специфичните цели, посочени в член 4, параграф 1.
4.  Всяка държава членка определя най-малко един приоритет за изпълнението на параграф 1 или параграф 2, или и за двата. Максималният процент на съфинансиране за тези приоритети може да бъде увеличен на 95% при разпределяне за тези приоритети на максимално 5% от националното финансиране по линия на ЕСФ+ при споделено управление.
4.  Всяка държава членка определя най-малко един приоритет за изпълнението на параграф 1 или параграф 2, или и за двата. Максималният процент на съфинансиране за тези приоритети може да бъде увеличен на 95% при разпределяне на максимално 5% от националното финансиране по линия на ЕСФ+ при споделено управление.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 14
Член 14
Член 14
Допустимост
Допустимост
1.  В допълнение към разходите, посочени в член [58] от [бъдещия РОР], по линия на общата подкрепа от направлението на ЕСФ+ при споделено управление не са допустими следните разходи:
1.  В допълнение към разходите, посочени в член [58] от [бъдещия РОР], по линия на общата подкрепа от направлението на ЕСФ+ при споделено управление не са допустими следните разходи:
a)  закупуването на земя и недвижимо имущество и осигуряването на инфраструктура, и
a)  закупуването на земя и недвижимо имущество и закупуването на инфраструктура, и
б)  закупуването на обзавеждане, оборудване и превозни средства, освен когато покупката е необходима за постигане на целта на операцията или тези вещи са напълно амортизирани, или закупуването на тези вещи е най-икономичният вариант.
б)  закупуването на обзавеждане, оборудване и превозни средства, освен когато покупката е абсолютно необходима за постигане на целта на операцията или тези вещи са напълно амортизирани, или закупуването на тези вещи е най-икономичният вариант.
2.  Приносът в натура под формата на надбавки или заплати, изплатени от трета страна в полза на участниците в дадена операция, може да бъде допустим за принос от общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, при положение че приносът в натура е извършен в съответствие с националните правила, включително счетоводните правила и не надхвърля размера на разходите, поети от третата страна.
2.  Приносът в натура под формата на надбавки или заплати, изплатени от трета страна в полза на участниците в дадена операция, може да бъде допустим за принос от общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, при положение че приносът в натура е извършен в съответствие с националните правила, включително счетоводните правила и не надхвърля размера на разходите, поети от третата страна.
3.  Допълнителните специално отпуснати средства, получени от най-отдалечените региони и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г., следва да се използват за подкрепа на постигането на конкретните цели, посочени в член 4, параграф 1.
3.  Допълнителните специално отпуснати средства, получени от най-отдалечените региони и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г., следва да се използват за подкрепа на постигането на конкретните цели, посочени в член 4, параграф 1.
4.  Преките разходи за персонал са допустими за принос от общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, при условие че тяхното равнище не е по-високо от 100% от обичайното възнаграждение за съответната професия в държавата членка съгласно данните на Евростат.
4.  Преките разходи за персонал са допустими за принос от общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление. Ако се прилага колективен трудов договор, те се определят съгласно него. Ако не се прилага никакъв колективен трудов договор, тяхното равнище не е по-високо от 100% от обичайното възнаграждение за съответната професия или експертен опит в държавата членка или региона съгласно относима документирана обосновка, предоставена от съответния управляващ орган, и/или съгласно данните на Евростат.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 15
Член 15
Член 15
Показатели и докладване
Показатели и докладване
1.  Програмите, които се ползват от общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, използват общите показатели за крайния продукт и за резултатите, определени в приложение 1 към настоящия регламент, с цел мониторинг на напредъка в изпълнението. Програмите могат да използват и специфични за програмата показатели.
1.  Програмите, които се ползват от общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, използват общите показатели за крайния продукт и за резултатите, определени в приложение 1 или приложение IIа за действия, насочени към социалното приобщаване на най-нуждаещите лица по член 4, параграф 1, подточка х) към настоящия регламент, с цел мониторинг на напредъка в изпълнението. Програмите могат да използват и специфични за програмата показатели, както и специфични за действията показатели.
2.  Базовата стойност на общите и на специфичните за дадена програма показатели за крайния продукт се задава нула. Когато е целесъобразно с оглед естеството на операциите, които се подкрепят, кумулативните количествено определени етапни цели и целевите стойности за тези показатели се определят в абсолютни стойности. Докладваните стойности за показателите за изпълнение се изразяват в абсолютни стойности.
2.  Базовата стойност на общите и на специфичните за дадена програма показатели за крайния продукт се задава нула. Когато е целесъобразно с оглед естеството на операциите, които се подкрепят, кумулативните количествено определени етапни цели и целевите стойности за тези показатели се определят в абсолютни стойности. Докладваните стойности за показателите за изпълнение се изразяват в абсолютни стойности.
3.  Референтната стойност на общите и за специфичните за дадена програма показатели за резултати, за които са определени кумулативна количествено определена етапна цел за 2024 г. и целева стойност за 2029 г., се определя, като се използват най-новите налични данни или други съответни източници на информация. Целите за общите показатели за резултатите се определят в абсолютни стойности или в процентно изражение. Специфичните за дадена програма показатели за резултати и свързаните с тях цели могат да имат количествено или качествено изражение. Докладваните стойности за общите показатели за резултати се изразяват в абсолютни стойности.
3.  Референтната стойност на общите и за специфичните за дадена програма показатели за резултати, за които са определени кумулативна количествено определена етапна цел за 2024 г. и целева стойност за 2029 г., се определя, като се използват най-новите налични данни или други съответни източници на информация. Целите за общите показатели за резултатите се определят в абсолютни стойности или в процентно изражение. Специфичните за дадена програма показатели за резултати и свързаните с тях цели могат да имат количествено или качествено изражение. Докладваните стойности за общите показатели за резултати се изразяват в абсолютни стойности.
4.  Данните за показателите на участниците се предават само когато са налице всички данни, изисквани съгласно точка 1а от приложение 1, отнасящи се до конкретния участник.
4.  Данните за показателите на участниците се предават само когато са налице всички данни, изисквани съгласно точка 1а от приложение 1, отнасящи се до конкретния участник.
4a.  Данните, посочени в параграф 3, включват оценка на въздействието върху половете с цел мониторинг на изпълнението на програмите по линия на ЕСФ+ по отношение на равенството между половете и са групирани по полов признак.
5.  Когато са налични данни в регистри или други равностойни източници, държавите членки дават възможност на управляващите органи и другите органи, натоварени със събирането на данни, необходими за мониторинга и оценката на общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, да получат тези данни от регистрите или други равностойни източници в съответствие с член 6, параграф 1, букви в) и д) от Регламент (ЕС) 2016/679.
5.  Когато са налични данни в регистри или други равностойни източници, държавите членки може да дадат възможност на управляващите органи и другите органи, натоварени със събирането на данни, необходими за мониторинга и оценката на общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление, да получат тези данни от регистрите или други равностойни източници в съответствие с член 6, параграф 1, букви в) и д) от Регламент (ЕС) 2016/679.
6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38, за да изменя показателите в приложение I, когато прецени, че това е необходимо, за да се гарантира ефективна оценка на напредъка в изпълнението на програмите.
6.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38, за да изменя показателите в приложение I и приложение IIa, когато прецени, че това е необходимо, за да се гарантира ефективна оценка на напредъка в изпълнението на програмите.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 17
Член 17
Член 17
Принципи
Принципи
1.  Подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения може да се използва единствено в подкрепа на разпределянето на храни или стоки, които отговорят на правото на Съюза относно безопасността на потребителските продукти.
1.  Подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения може да се използва единствено в подкрепа на разпределянето на храни или стоки, които отговорят на правото на Съюза относно безопасността на потребителските продукти.
2.  Държавите членки и бенефициерите избират храните и/или основното материално подпомагане въз основа на обективни критерии, свързани с потребностите на най-нуждаещите се лица. При критериите за избор на хранителни продукти и където е приложимо – на стоки, се отчитат и климатичните и екологичните аспекти, по-специално с цел намаляване разхищението на храни. По целесъобразност изборът на вида хранителни продукти, които подлежат на разпределяне, се осъществява след отчитане на техния принос към балансираното хранене на най-нуждаещите се лица.
2.  Държавите членки и бенефициерите избират храните и/или основното материално подпомагане въз основа на обективни критерии, свързани с потребностите на най-нуждаещите се лица. При критериите за избор на хранителни продукти и където е приложимо – на стоки, се отчитат и климатичните и екологичните аспекти, по-специално с цел намаляване на разхищението на храни и на използването на пластмасови изделия за еднократна употреба. По целесъобразност изборът на вида хранителни продукти, които подлежат на разпределяне, се осъществява след отчитане на техния принос към балансираното хранене на най-нуждаещите се лица.
Храните и/или основното материално подпомагане могат да бъдат предоставяни пряко на най-нуждаещите се лица или непряко чрез електронни ваучери или карти, при условие че те могат осребрени само под формата на храните и/или основното материално подпомагане, посочени в член 2, параграф 3.
Храните и/или основното материално подпомагане могат да бъдат предоставяни пряко на най-нуждаещите се лица или непряко чрез електронни ваучери или карти, при условие че те могат да бъдат осребрени само под формата на храните и/или основното материално подпомагане, посочени в член 2, параграф 3, и не заменят съществуващи социални ползи.
Храните, предоставяни на най-нуждаещите се лица, могат да бъдат набавяни посредством използването, преработката или продажбата на продукти, пласирани в съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, при условие че това е икономически най-благоприятният вариант и не води до неоправдано забавяне на доставката на хранителните продукти на най-нуждаещите се лица.
Храните, предоставяни на най-нуждаещите се лица, могат да бъдат набавяни посредством използването, преработката или продажбата на продукти, пласирани в съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, при условие че това е икономически най-благоприятният вариант и не води до неоправдано забавяне на доставката на хранителните продукти на най-нуждаещите се лица.
Сумите, получени от такива трансакции, следва да бъдат изразходвани в полза на най-нуждаещите се лица в допълнение към сумите, които вече са на разположение на програмата.
Сумите, получени от такива трансакции, следва да бъдат изразходвани в полза на най-нуждаещите се лица в допълнение към сумите, които вече са на разположение на програмата.
3.  Комисията и държавите членки гарантират, че при предоставянето на подпомагането в рамките на подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения се зачита достойнството и се предотвратява стигматизирането на най-нуждаещите се лица.
3.  Комисията и държавите членки гарантират, че при предоставянето на подпомагането в рамките на подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения се зачита достойнството и се предотвратява стигматизирането на най-нуждаещите се лица.
4.  Доставката на храни и/или материално подпомагане може да бъде допълнена с пренасочване към компетентни служби и други съпътстващи мерки, целящи социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица.
4.  Доставката на храни и/или материално подпомагане се допълва с пренасочване към компетентни служби и други съпътстващи мерки, целящи социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 20
Член 20
Член 20
Допустимост на разходите
Допустимост на разходите
1.  Допустимите разходи за подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения са:
1.  Допустимите разходи за подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения са:
a)  разходите за закупуване на храни и/или основно материално подпомагане, включително разходи за превоз на храните и/или основното материално подпомагане до бенефициерите, които доставят храните и/или основното материално подпомагане на крайните получатели;
a)  разходите за закупуване на храни и/или основно материално подпомагане, включително разходи за превоз на храните и/или основното материално подпомагане до бенефициерите, които доставят храните и/или основното материално подпомагане на крайните получатели;
б)  когато превозът на храните и/или основното материално подпомагане до бенефициерите, които ги разпределят на крайните получатели, не е обхванат от буква а), разходите, поети от органа купувач, свързани с транспортирането на храни и/или основно материално подпомагане до складовете за съхранение и/или до бенефициерите, и разходите за складиране под формата на единна ставка в размер на 1% от разходите, посочени в буква а), или, в надлежно обосновани случаи, действително направените и платени разходи;
б)  когато превозът на храните и/или основното материално подпомагане до бенефициерите, които ги разпределят на крайните получатели, не е обхванат от буква а), разходите, поети от органа купувач, свързани с транспортирането на храни и/или основно материално подпомагане до складовете за съхранение и/или до бенефициерите, и разходите за складиране под формата на единна ставка в размер на 1% от разходите, посочени в буква а), или, в надлежно обосновани случаи, действително направените и платени разходи;
в)  разходите за съпътстващи мерки, предприети от бенефициерите или от тяхно име и декларирани от бенефициерите, които доставят храните и/или основното материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 5% от разходите, посочени в буква а); или 5% от стойността на хранителните продукти, пласирани в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;
в)  разходите за съпътстващи мерки, предприети от бенефициерите или от тяхно име и декларирани от бенефициерите, които доставят храните и/или основното материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 5% от разходите, посочени в буква а); или 5% от стойността на хранителните продукти, пласирани в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;
г)  разходите за събирането, превоза, съхраняването и разпределянето на даренията от храни и пряко свързаните с тях дейности за повишаване на осведомеността;
г)  разходите за събирането, превоза, съхраняването и разпределянето на даренията от храни и пряко свързаните с тях дейности за повишаване на осведомеността;
д)  разходите за съпътстващи мерки, предприети от бенефициерите или от тяхно име и декларирани от бенефициерите, които доставят храните и/или основното материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 5% от разходите, посочени в буква а).
д)  разходите за съпътстващи мерки, предприети от бенефициерите или от тяхно име и декларирани от бенефициерите, които доставят храните и/или основното материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 5,5% от разходите, посочени в буква а).
2.  Намаляването на допустимите разходи, посочени в параграф 1, буква a), поради неспазване на приложимото законодателство от органа, отговорен за закупуването на храни и/или основно материално подпомагане, не води до намаляване на допустимите разходи, посочени в параграф 1, букви в) и д).
2.  Намаляването на допустимите разходи, посочени в параграф 1, буква a), поради неспазване на приложимото законодателство от органа, отговорен за закупуването на храни и/или основно материално подпомагане, не води до намаляване на допустимите разходи, посочени в параграф 1, букви в) и д).
3.  Не са допустими следните разходи:
3.  Не са допустими следните разходи:
a)  лихви по дългове;
a)  лихви по дългове;
б)  осигуряване на инфраструктура;
б)  закупуване на инфраструктура;
в)  разходи за стоки втора употреба.
в)  разходи за стоки втора употреба с по-ниско качество.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 21
Член 21
Член 21
Показатели и докладване
Показатели и докладване
1.  При приоритетите за справяне с материалните лишения се използват общите показатели за крайния продукт и за резултатите, определени в приложение II към настоящия регламент, с цел мониторинг на напредъка в изпълнението. Тези програми могат да използват и специфични за дадена програма показатели.
1.  При приоритетите за справяне с материалните лишения се използват общите показатели за крайния продукт и за резултатите, определени в приложение II към настоящия регламент, с цел мониторинг на напредъка в изпълнението. Тези програми могат да използват и специфични за дадена програма показатели.
2.  Определят се референтните стойности на общите и на специфичните за дадена програма показатели за резултати.
2.  Определят се референтните стойности на общите и на специфичните за дадена програма показатели за резултати. Изискванията за докладване са възможно най-опростени.
3.  До 30 юни 2025 г. и 30 юни 2028 г. управляващите органи докладват на Комисията резултатите от структурираното проучване на крайните получатели, извършено през предходната година. Това проучване се основава на образеца, който се определя от Комисията посредством акт за изпълнение.
3.  До 30 юни 2025 г. и 30 юни 2028 г. управляващите органи докладват на Комисията за резултатите от структурираното анонимно проучване на крайните получатели, извършено през предходната година, в което вниманието е насочено и към техните условия на живот и естеството на материални им лишения. Това проучване се основава на образеца, който се определя от Комисията посредством акт за изпълнение.
4.  Комисията приема акт за изпълнение, установяващ образеца, който трябва да се използва за структурираното проучване на крайните получатели в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 39, параграф 2, за да гарантира еднакви условия за изпълнението на настоящия член.
4.  Комисията приема акт за изпълнение, установяващ образеца, който трябва да се използва за структурираното проучване на крайните получатели в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 39, параграф 2, за да гарантира еднакви условия за изпълнението на настоящия член.
5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38, за да изменя показателите в приложение I, когато прецени, че това е необходимо, за да се гарантира ефективна оценка на напредъка в изпълнението на програмите.
5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38, за да изменя показателите в приложение I, когато прецени, че това е необходимо, за да се гарантира ефективна оценка на напредъка в изпълнението на програмите.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1
Одитът на операции може да обхваща всички етапи от тяхното изпълнение и всички нива на веригата за разпределяне, с единственото изключение на контрола на крайните получатели, освен ако при оценка на риска се установи конкретен риск от нередност или измама.
Одитът на операции може да обхваща всички етапи от тяхното изпълнение и всички нива на веригата за разпределяне, с единственото изключение на контрола на крайните получатели, освен ако при оценка на риска се установи конкретен риск от нередност или измама. Одитът на операции включва повече проверки в ранните етапи на изпълнение, така че в случай на риск от измама средствата да могат да бъдат пренасочени към други проекти.
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 23
Член 23
Член 23
Оперативни цели
Оперативни цели
Направлението „Заетост и социални иновации“ има следните оперативни цели:
Направлението „Заетост и социални иновации“ има следните оперативни цели:
а)  разработване и разпространение на висококачествени сравнителни аналитични знания, за да се гарантира, че политиките за постигане на специфичните цели, посочени в член 4, се основават на надеждни данни и отговарят на потребностите, предизвикателствата и условията в държавите, асоциирани към програмата;
а)  разработване и разпространение на висококачествени сравнителни аналитични знания, за да се гарантира, че политиките за постигане на специфичните цели, посочени в член 4, се основават на надеждни данни и отговарят на потребностите, предизвикателствата и условията в държавите, асоциирани към програмата;
б)  улесняване на ефективния и приобщаващ обмен на информация, взаимното обучение, партньорските проверки и диалога по политиките в областите, посочени в член 4, за да се подпомогнат асоциираните към програмата държави при предприемането на съответни мерки в областта на политиката;
б)  улесняване на ефективния и приобщаващ обмен на информация, взаимното обучение, партньорските проверки и диалога по политиките в областите, посочени в член 4, за да се подпомогнат асоциираните към програмата държави при предприемането на съответни мерки в областта на политиката;
в)  подпомагане на социалното експериментиране в областите, посочени в член 4, и изграждане на капацитет на заинтересованите страни за прилагане, трансфер или по-мащабно използване на изпитваните иновации в областта на социалната политика;
в)  подпомагане на социалното експериментиране в областите, посочени в член 4, и изграждане на капацитет на заинтересованите страни за подготовка, проектиране и прилагане, трансфер или по-мащабно използване на изпитваните иновации в областта на социалната политика, като се поставя специален акцент върху насърчаването на широкомащабното прилагане на местни проекти, разработени от градове, местни и регионални органи, социални партньори, организации на гражданското общество и социално-икономически участници, в областта на приемането и социалното приобщаване и интеграцията на граждани на трети държави;
г)  предоставяне на специфични услуги в подкрепа на работодатели и търсещи работа лица с оглед на развитието на интегрирани европейски пазари на труда, от подготовка преди наемането до подпомагане след назначаването на работа, с цел попълване на свободните работни места в определени сектори, професии, държави, гранични региони или за определени групи (напр. уязвими лица);
г)  разработване и предоставяне на специфични услуги в подкрепа на работодатели и търсещи работа лица с оглед на развитието на интегрирани европейски пазари на труда, от подготовка преди наемането до подпомагане след назначаването на работа, с цел попълване на свободните работни места в определени сектори, професии, държави, гранични региони или за определени групи (напр. лица в уязвимо положение);
га)  подпомагане на трансграничните партньорства между публичните служби по заетостта, гражданското общество и социалните партньори с цел насърчаване на трансграничния пазар на труда и трансграничната мобилност при подходящи условия;
гб)  подпомагане на предоставянето на услуги от EURES за наемането и назначаването на работници на качествени и устойчиви работни места чрез регулиране на предложенията и заявленията за работа, включително чрез трансгранични партньорства;
гв)  улесняване на доброволната географска мобилност на работниците при подходящи социални условия и увеличаване на възможностите за работа чрез разработване на висококачествени и приобщаващи пазари на труда в Съюза, които са отворени и достъпни за всички, като същевременно се зачитат правата на работниците в целия Съюз;
д)  подкрепа за развитието на пазарната екосистема, свързана с предоставянето на микрофинансиране за микропредприятия в етапа на стартиране и развитие, особено за тези, които наемат уязвими лица;
д)  подкрепа за развитието на пазарната екосистема, свързана с предоставянето на микрофинансиране, както и наличието на такова микрофинансиране и достъпа до него за микропредприятия, предприятията от социалната икономика и уязвимите лица в етапа на стартиране и развитие, особено за тези, които наемат лица в уязвимо положение, включително групи в неравностойно положение;
е)  подпомагане създаването на мрежи и диалог на равнището на Съюза със съответните заинтересовани страни и помежду им в областите, посочени в член 4, както и принос към изграждането на институционалния капацитет на тези заинтересовани страни, включително публичните служби по заетостта (ПСЗ), институциите за социално осигуряване, институциите за микрофинансиране и институциите, предоставящи финансиране на социалните предприятия и социалната икономика;
е)  подпомагане създаването на мрежи и диалог на равнището на Съюза със съответните заинтересовани страни и помежду им в областите, посочени в член 4, както и принос към изграждането на институционалния капацитет на участващите заинтересовани страни, включително публичните служби по заетостта (ПСЗ), институциите за социално осигуряване, гражданското общество, институциите за микрофинансиране и институциите, предоставящи финансиране на предприятията от социалната икономика и социалната икономика;
ж)  подкрепа за развитието на социални предприятия и възникването на пазар на социални инвестиции, улесняване на публичните и частните взаимодействия и участието на фондации и благотворителни организации на този пазар;
ж)  подкрепа за развитието на предприятията от социалната икономика и възникването на пазар на социални инвестиции, улесняване на публичните и частните взаимодействия и участието на фондации и благотворителни организации на този пазар;;
з)  предоставяне на насоки за развитието на социална инфраструктура (включително жилищно настаняване, грижи за деца и образование и обучение, здравеопазване и дългосрочни грижи), необходими за изпълнението на Европейския стълб на социалните права;
з)  предоставяне на насоки за развитието на социална инфраструктура (включително жилищно настаняване, образование и грижи в ранна детска възраст, грижи за възрастни лица, изисквания за достъпност и преход от институционални грижи към грижи, предлагани в семейството и общността, включително изисквания за достъпност за хората с увреждания, грижи за деца и образование и обучение, здравеопазване и дългосрочни грижи), необходими за изпълнението на Европейския стълб на социалните права;
и)  подкрепа на транснационалното сътрудничество за ускоряване на трансфера и за улесняване на по-мащабното прилагане на иновативни решения, по-специално в областите на заетостта, уменията и социалното приобщаване, в цяла Европа;
и)  подкрепа на транснационалното сътрудничество за ускоряване на трансфера и за улесняване на по-мащабното прилагане на иновативни решения, по-специално в областите на борбата с бедността, заетостта, уменията и социалното приобщаване, в цяла Европа;
й)  подкрепа за прилагането на съответните международни социални и трудови стандарти в контекста на извличането на ползите от глобализацията и външното измерение на политиките на Съюза в областите, посочени в член 4.
й)  подкрепа за прилагането на съответните международни социални и трудови стандарти в контекста на извличането на ползите от глобализацията и външното измерение на политиките на Съюза в областите, посочени в член 4.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 23a (нов)
Член 23а
Тематична концентрация и финансиране
Частта от финансовия пакет за ЕСФ+ за направлението „Заетост и социални иновации“, посочена в член 5, параграф 4, буква а), се разпределя за целия период за специфичните цели, определени в член 4, параграф 2б, съгласно следните ориентировъчни проценти:
a)  55% за специфична цел 1;
б)  18% за специфична цел 2;
в)  18% за специфична цел 3;
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 24
Член 24
Член 24
Допустими действия
Допустими действия
1.  Допустими за финансиране са само действия, преследващи целите, посочени в член 3 и член 4.
1.  Допустими за финансиране са само действия, преследващи целите, посочени в член 3 и член 4.
2.  Направлението „Заетост и социални иновации“ може да подкрепя следните действия:
2.  Направлението „Заетост и социални иновации“ може да подкрепя следните действия:
a)  аналитични дейности, включително по отношение на трети държави, по-специално:
a)  аналитични дейности, включително по отношение на трети държави, по-специално:
i)  анкети, проучвания, статистически данни, методики, класификации, микросимулации, показатели, подкрепа за центрове за наблюдение на европейско равнище и сравнителни анализи;
i)  анкети, проучвания, статистически данни, методики, класификации, микросимулации, показатели, подкрепа за центрове за наблюдение на европейско равнище и сравнителни анализи;
ii)  социални експерименти за оценяване на социалните иновации;
ii)  социални експерименти за оценяване на социалните иновации;
iii)  мониторинг и оценяване на транспонирането и прилагането на правото на Съюза;
iii)  мониторинг и оценяване на транспонирането и прилагането на правото на Съюза;
б)  изпълнение на политики, и по-специално:
б)  изпълнение на политики, и по-специално:
i)  трансгранични партньорства и услуги за подкрепа в трансгранични региони;
i)  трансгранични партньорства и услуги за подкрепа в трансгранични региони;
ii)  общоевропейска схема за мобилност на равнището на Съюза, обхващаща целия ЕС, с цел попълване на свободните работни места там, където са установени слабости на пазара на труда;
ii)  общоевропейска схема за мобилност на равнището на Съюза, обхващаща целия ЕС, с цел попълване на свободните работни места там, където са установени слабости на пазара на труда;
iii)  подкрепа за микрофинансирането и социалните предприятия, включително чрез операции за смесено финансиране, като например асиметрично споделяне на риска или намаляване на разходите за трансакции, както и подкрепа за развитието на социална инфраструктура и умения;
iii)  подкрепа за микрофинансирането и предприятията от социалната икономика, включително чрез операции за смесено финансиране, като например асиметрично споделяне на риска или намаляване на разходите за трансакции, както и подкрепа за развитието на социална инфраструктура и умения;
iv)  подкрепа за транснационално сътрудничество и партньорства с оглед трансфер и прилагане в голям мащаб на иновативни решения;
iv)  подкрепа за транснационално сътрудничество и партньорства с оглед трансфер и прилагане в голям мащаб на иновативни решения;
в)  изграждане на капацитет, и по-специално:
в)  изграждане на капацитет, и по-специално:
i)  на мрежите на равнището на Съюза, свързани с областите, посочени в член 4, параграф 1;
i)  на мрежите на равнището на Съюза, свързани с областите, посочени в член 4, параграф 1;
ii)  на националните звена за контакт, предоставящи насоки, информация и помощ, свързани с изпълнението на направлението;
ii)  на националните звена за контакт, предоставящи насоки, информация и помощ, свързани с изпълнението на направлението;
iii)  на администрациите на участващите държави, на институциите за социално осигуряване и на службите по заетостта, отговарящи за насърчаване на трудовата мобилност, на институциите за микрофинансиране и на институциите, предоставящи финансиране на социални предприятия, или на другите участници в социалното инвестиране, както и свързване в мрежа;
iii)  на администрациите на участващите държави, на институциите за социално осигуряване и на службите по заетостта, отговарящи за насърчаване на трудовата мобилност, на институциите за микрофинансиране и на институциите, предоставящи финансиране на предприятия от социалната икономика, или на другите участници в социалното инвестиране, както и свързване в мрежа;;
iv)  на заинтересованите страни с оглед на транснационално сътрудничество;
iv)  на социалните партньори и заинтересованите страни с оглед на транснационално сътрудничество;
г)  комуникационни и информационни дейности, и по-специално:
г)  комуникационни и информационни дейности, и по-специално:
i)  взаимно обучение чрез обмен на добри практики, иновативни подходи, резултати от аналитични дейности, партньорски проверки и целеви показатели;
i)  взаимно обучение чрез обмен на добри практики, иновативни подходи, резултати от аналитични дейности, партньорски проверки и целеви показатели;
ii)  ръководства, доклади, информационни материали и медийно отразяване на инициативи, свързани с областите, посочени в член 4, параграф 1;
ii)  ръководства, доклади, информационни материали и медийно отразяване на инициативи, свързани с областите, посочени в член 4, параграф 1;
iii)  информационни системи за разпространение на данни, свързани с областите, посочени в член 4, параграф 1;
iii)  информационни системи за разпространение на данни, свързани с областите, посочени в член 4, параграф 1;
iv)  събития, конференции и семинари, организирани от председателството на Съвета.
iv)  техническа и административна помощ за изпълнението на работната програма, като например дейностите по подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценяване, включително информационни системи.
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква б
б)  всеки правен субект, учреден съгласно правото на Съюза, или всяка международна организация.
б)  всеки правен субект, учреден съгласно правото на Съюза, или съответна международна организация.
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 25a (нов)
Член 25a
Управление
1.  Комисията провежда консултации със заинтересованите страни в Съюза, по-специално със социалните партньори и организациите на гражданското общество, по работните програми в областта на заетостта и социалните иновации, техните приоритети и стратегическа ориентация и изпълнението им.
2.  Комисията установява необходимите връзки с Комитета по заетостта, Комитета за социална закрила, Консултативния комитет за здравословни и безопасни условия на труд, групата на генералните директори за колективни трудови правоотношения и Консултативния комитет за свободното движение на работници с цел да гарантира, че те са информирани редовно и по подходящ начин за напредъка при изпълнението на тези програми. Комисията информира също така други комитети, които се занимават с политики, инструменти и действия от значение за направлението „Заетост и социални иновации“.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква -a (нова)
-a)   подкрепа на стратегия на Съюза за общественото здраве, насочена към:
i)  подпомагане на държавите членки в техните усилия за защита и подобряване общественото здраве; както и
ii)  постигане на напредък по отношение на мисията на Съюза в областта на здравето в съответствие с член 168 от ДФЕС, който предвижда, че при разработването и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква а – уводна част
a)  засилване на готовността, управлението и реакцията при кризи в ЕС с цел защита на гражданите от трансгранични заплахи за здравето:
a)  засилване на готовността, управлението и реакцията при кризи в ЕС с цел справяне с трансгранични заплахи за здравето:
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква а – подточка ivа (нова)
ivа)   добре разработени интервенции в областта на общественото здраве за намаляване на тежестта и въздействието на инфекциите и предотвратимите инфекциозни заболявания;
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква а – подточка ivб (нова)
ivб)   подпомагане за развитието на умения и разработването инструменти за ефективен обмен на информация за риска.
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка i
i)  инвестиране в насърчаването на здравето и профилактиката на заболяванията;
i)  инвестиране в насърчаването на здравето и профилактиката на заболяванията, включително посредством програми за здравна грамотност и образование и чрез насърчаване на физическата активност;
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка iа (нова)
iа)  инвестиции в ранно диагностициране и скрининг;
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка ii
ii)  подпомагане на цифровата трансформация на здравеопазването и грижите;
ii)  подпомагане на цифровата трансформация на здравеопазването и грижите, които отговарят на нуждите и притесненията на пациентите и гражданите, по-специално чрез установяване на връзки с програми, които подпомагат медийната грамотност и цифровите умения;
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка iia (нова)
iiа)   насърчаване на цифрови обществени услуги в области като здравеопазването;
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка iiб (нова)
iiб)   укрепване на сигурността и качеството на здравната информация;
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка ii
ii)  подкрепа за разработването на устойчива система на Съюза за здравна информация;
ii)  подкрепа за разработването на устойчива, прозрачна и достъпна система на Съюза за здравна информация при гарантиране на защита на личните данни;
(В предложението на Комисията номерирането на подточките в член 26, буква б) не е правилно – има две подточки, номерирани като ii).
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка iii
iii)  подкрепа на държавите членки с трансфер на знания, полезни за националните процеси на реформа за по-ефективни, достъпни и устойчиви системи на здравеопазване и за по-успешни насърчаване на здравето и профилактика на заболяванията, с цел справяне по-специално с набелязаните в рамките на европейския семестър предизвикателства;
iii)  подкрепа на държавите членки с трансфер на знания и подпомагане на изпълнението, полезни за националните процеси на реформа за по-ефективни, достъпни, устойчиви, недискриминационни, приобщаващи и справедливи системи на здравеопазване, преодоляващи социалните неравенства, и за по-успешни насърчаване на здравето и профилактика на заболяванията, с цел справяне по-специално с набелязаните в рамките на европейския семестър предизвикателства. Това включва и подкрепа за висококачествени национални регистри, които също така предоставят съпоставими данни.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка iva (нова)
ivа)   подкрепа за прехода към ориентирана към пациентите грижа, близост на здравните и социалните услуги и интегрирани грижи, предлагани в общността, по-специално насърчаване на организационни модели, основани на работа в екип между специалисти и създаване на мрежи между множество заинтересовани страни;
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка ivб (нова)
ivб)   осигуряване на участието на всички съответни заинтересовани страни в гореспоменатите действия на равнището на Съюза и/или на национално равнище, по целесъобразност;
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка ivв (нова)
ivв)   разработване и прилагане на инструменти и стратегии за предотвратяване и преодоляване на неравенството по отношение на здравето, и за насърчаване на социалното приобщаване, овластяване на гражданите и участие на общностите;
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква в – подточка i
i)  подкрепа за прилагането на законодателството относно медицинските продукти и медицинските изделия;
i)  подкрепа за прилагането на законодателството относно медицинските продукти, достъпа до такива продукти в целия Съюз и медицинските изделия;
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква в – подточка vi
vi)  подкрепа за научните комитети на Комисията по безопасността на потребителите и по здравните, екологичните и възникващите рискове;
vi)  подкрепа за развитието на подхода „здравето във всички политики“ и установяване на процеси, чрез които последиците за здравето могат да бъдат разглеждани и вземани под внимание във всички политики;
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква ва (нова)
ва)   подкрепа за мониторинга, прилагането и укрепването на друго законодателство и политики на Съюза с последици за здравето, за да се спомогне за осигуряване на високо равнище на закрила на човешкото здраве, включително, но не само, отнасящите се до:
i)  замърсяването на въздуха;
ii)  нарушаващите функциите на ендокринната система вещества и други химически вещества с вредни свойства;
iii)  остатъчните вещества от пестициди в храните, водите и въздуха;
iv)  храните и етикетирането на храните, включително относно трансмастните киселини, етикетирането на алкохола, добавките и материалите, предназначени за контакт с храни;
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква г – подточка ii
ii)  подкрепа за развитието на сътрудничеството в областта на оценката на здравните технологии (ОЗТ) при подготовката на нови хармонизирани правила;
ii)  подкрепа за развитието на сътрудничеството и изграждането на капацитет в областта на оценката на здравните технологии (ОЗТ) при подготовката на нови хармонизирани правила;
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква г – подточка iiiа (нова)
iiiа)   подкрепа за изпълнението на програми и прилагането на най-добри практики за образование по въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве и кампании за младите хора;
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква г – подточка iiiб (нова)
iiiб)   подкрепа за организации на гражданското общество на равнището на Съюза, работещи в областта на здравето и свързани със здравето въпроси;
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 26 – точка 2 – буква г – подточка iiiв (нова)
iiiв)  подкрепа за създаването на управителен съвет за здравето с цел изпълнение на действията по направлението „Здраве“;
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1
1.  Допустими за финансиране са само действия, преследващи целите, посочени в член 3 и член 26.
1.  Допустими за финансиране са само свързани със здравето действия, преследващи целите, посочени в член 3, член 4 и член 26.
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква а – подточка ia (нова)
iа)   дейности, предназначени за мониторинг на кумулативните въздействия върху здравето на рискови фактори, свързани с околната среда, включително поражданите от замърсители в храните, водите, въздуха и други източници;
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква a – подточка iб (нова)
iб)   дейности по мониторинг на въздействието на законодателството на Съюза върху здравето, като например фармакологичната бдителност и други подобни;
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква а – алинея 1а (нова)
след приключване на аналитичните дейности резултатите от тях се оповестяват публично.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква б – подточка i
i)  трансгранично сътрудничество и партньорства, включително в трансгранични региони;
i)  трансгранично сътрудничество и партньорства, включително в трансгранични региони, както и по отношение на замърсяването на въздуха и друго трансгранично замърсяване на околната среда;
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква в – подточка i
i)  чрез трансфер, адаптиране и въвеждане на най-добри практики с установена добавена стойност на равнището на Съюза между държавите членки;
i)  чрез обмен, трансфер, адаптиране и въвеждане на най-добри практики с установена добавена стойност на равнището на Съюза между държавите членки;
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква в – подточка ii
ii)  на мрежите на равнището на ЕС, свързани с областите, посочени в член 26;
ii)  на мрежите на равнището на ЕС, свързани с областите, посочени в член 26, по непрекъснат и устойчив начин, като се гарантира наличието на активно гражданско общество на равнището Съюза;
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква в – точка iv
iv)  на националните звена за контакт, предоставящи насоки, информация и помощ, свързани с изпълнението на програмата;
iv)  на регионалните, поднационалните и националните звена за контакт, предоставящи насоки, информация и помощ, свързани с изпълнението на програмата;
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1
Комисията се консултира със здравните органи на държавите членки в рамките на ръководната група относно насърчаването на здравето, профилактиката на заболяванията и контрола върху незаразните заболявания или в други съответни експертни групи на Комисията или подобни органи относно работните планове, установени за направлението „Здраве“, и относно неговите приоритети, стратегически насоки и изпълнение, както и относно аспектите с отношение към здравната политика на други политики и механизми за подкрепа, като по този начин се увеличава цялостната им координация и добавена стойност.
Комисията се консултира със здравните органи на държавите членки в рамките на ръководната група относно насърчаването на здравето, профилактиката на заболяванията и контрола върху незаразните заболявания или в други съответни експертни групи на Комисията или подобни органи, като например професионални сдружения в областта на здравеопазването, относно годишните работни планове, установени за направлението „Здраве“, и относно неговите приоритети, стратегически насоки и изпълнение, както и относно аспектите с отношение към здравната политика на други политики и механизми за подкрепа, като по този начин се увеличава цялостната им координация и добавена стойност. Силното политическо ръководство и подходящата управленска структура, посветени на здравето, ще осигурят гарантирането на закрилата и насърчаването на здравето във всички портфейли на Комисията съгласно член 168, параграф 1 от ДФЕС.
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 29a (нов)
Член 29a
Управителен съвет за здравето
1.  Комисията създава управителен съвет за здравето („управителният съвет“) за изпълнението на действията по направление „Здраве“.
2.  Управителният съвет съсредоточава дейността си върху създаването на полезно взаимодействие между направление „Здраве“ и други програми със здравно измерение чрез координация и сътрудничество, насърчаване на участието на пациентите и обществото и осигуряване на научни становища и препоръки. При тези действия се осигуряват насочени към стойността действия в областта на здравето, устойчивост, по-добри здравни решения, насърчаване на достъпа и намаляване на неравенството по отношение на здравето. 
3.  Управителният съвет предоставя всеобхватна стратегия и ръководство при изготвянето на работните планове в рамките на направление „Здраве“. 
4.  Управителният съвет е независима група от представители на заинтересованите страни, съставена от участници от съответните сектори в областта на общественото здраве, благосъстоянието и социалната закрила, с участието на представители на регионите и местните здравни органи, на пациентите и на гражданите. 
5.  Управителният съвет се състои от 15 – 20 високопоставени лица от различни дисциплини и дейности, посочени в параграф 4. Членовете на управителния съвет се назначават от Комисията след открита покана за представяне на кандидатури или за изразяване на интерес, или и двете. 
6.  Председателят на управителния съвет се назначава от Комисията измежду неговите членове. 
7.  Управителният съвет: 
i)  осигурява принос към годишните работни планове за направление „Здраве“ след отправянето на предложение от Комисията;
ii)  разработва план за управление на координацията и сътрудничеството между направление „Здраве“ и други програми със здравно измерение.
Планът улеснява осигуряването на видимост и координация на всички съществуващи финансови механизми, свързани със здравето, и подпомага управлението на координацията и сътрудничеството. 
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 29б (нов)
Член 29б
Международно сътрудничество
Комисията развива сътрудничество със съответните международни организации, като например Организацията на обединените нации и нейните специализирани агенции, и по-специално Световната здравна организация (СЗО), а също и със Съвета на Европа и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) с оглед на изпълнението на направление „Здраве“, за да се увеличат максимално ефективността и ефикасността на действията на равнището на Съюза и на международно равнище.
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 31
Член 31
Член 31
Форми на финансиране от ЕС и методи на изпълнение
Форми на финансиране от ЕС и методи на изпълнение
1.  Направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ могат да предоставят средства под всяка от формите, посочени във Финансовия регламент, и по-специално безвъзмездни средства, награди, обществени поръчки и доброволни плащания на международни организации, в които Съюзът членува или в чиято работа участва.
1.  Направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ могат да предоставят средства под всяка от формите, посочени във Финансовия регламент, и по-специално безвъзмездни средства, награди, обществени поръчки, вноски и доброволни плащания на международни организации, в които Съюзът членува или в чиято работа участва.
2.  Направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ се изпълняват пряко, както е предвидено във Финансовия регламент, или непряко с органите, посочени в член [61, параграф 1, буква в)] от Финансовия регламент.
2.  Направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“ се изпълняват пряко, както е предвидено във Финансовия регламент, или непряко с органите, посочени в член [61, параграф 1, буква в)] от Финансовия регламент.
При отпускането на безвъзмездни средства комисията за оценка, посочена в член [150] от Финансовия регламент, може да бъде съставена от външни експерти.
При отпускането на безвъзмездни средства комисията за оценка, посочена в член [150] от Финансовия регламент, може да бъде съставена от външни експерти.
3.  Операциите за смесено финансиране по направлението „Заетост и социални иновации“ се изпълняват в съответствие с [Регламента относно InvestEU] и дял X от Финансовия регламент.
3.  Операциите за смесено финансиране по направлението „Заетост и социални иновации“ се изпълняват в съответствие с [Регламента относно InvestEU] и дял X от Финансовия регламент.
4.  По направлението „Здраве“ преки безвъзмездни средства могат да бъдат отпускани без покана за представяне на предложения за финансирането на действия с ясна добавена стойност за Съюза, съфинансирани от компетентните органи, които отговарят за здравеопазването в държавите членки или в третите държави, асоциирани към програмата, или от органи от публичния сектор и неправителствени органи, които действат индивидуално или в мрежа, упълномощени от тези компетентни органи.
4.  По направлението „Здраве“ преки безвъзмездни средства могат да бъдат отпускани без покана за представяне на предложения за финансирането на действия с ясна добавена стойност за Съюза, съфинансирани от компетентните органи, които отговарят за здравеопазването в държавите членки или в третите държави, асоциирани към програмата, или от органи от публичния сектор и неправителствени органи, които действат индивидуално или в мрежа, упълномощени от тези компетентни органи.
5.  По направлението „Здраве“ преки безвъзмездни средства могат да бъдат отпускани без покана за представяне на предложения на европейските референтни мрежи, одобрени като мрежи от Съвета на държавите членки на европейските референтни мрежи съгласно процедурата за одобрение, предвидена в Решение за изпълнение на Комисията 2014/287/ЕС от 10 март 2014 г. за определяне на критерии за създаване и оценка на европейски референтни мрежи и на техните членове и за улесняване на обмена на информация и експертни познания във връзка с изграждането и оценката на тези мрежи.
5.  По направлението „Здраве“ преки безвъзмездни средства могат да бъдат отпускани без покана за представяне на предложения на европейските референтни мрежи, одобрени като мрежи от Съвета на държавите членки на европейските референтни мрежи съгласно процедурата за одобрение, предвидена в Решение за изпълнение на Комисията 2014/287/ЕС от 10 март 2014 г. за определяне на критерии за създаване и оценка на европейски референтни мрежи и на техните членове и за улесняване на обмена на информация и експертни познания във връзка с изграждането и оценката на тези мрежи.
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 32
Член 32
Член 32
Работна програма и координация
Работна програма и координация
Направлението „Заетост и социални иновации“ и направлението „Здраве“ се изпълняват съгласно работни програми, посочени в член [108] от Финансовия регламент. В работната програма се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.
Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 38 za допълване на направлението „Заетост и социални иновации“ и направлението „Здраве“ чрез създаване на работни програми, посочени в член [108] от Финансовия регламент. В тези работни програми се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.
Комисията поощрява полезното взаимодействие и гарантира ефективната координация между направлението „Здраве“ на ЕСФ+ и Програмата за подкрепа на реформите, включително Инструмента за осъществяване на реформи и Инструмента за техническа подкрепа.
Комисията поощрява полезното взаимодействие и гарантира ефективната координация между направлението „Здраве“ на ЕСФ+ и Програмата за подкрепа на реформите, включително Инструмента за осъществяване на реформи и Инструмента за техническа подкрепа.
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 33
Член 33
Член 33
Мониторинг и докладване
Мониторинг и докладване
1.  Определят се показатели за мониторинг на изпълнението и напредъка на направленията към постигането на специфичните цели, посочени в член 4, и оперативните цели, посочени в член 23 и член 26.
1.  Определят се показатели за мониторинг на изпълнението и напредъка на направленията към постигането на специфичните цели, посочени в член 4, и оперативните цели, посочени в член 23 и член 26.
2.  Системата за докладване на изпълнението трябва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на направленията и на техните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и където е приложимо, на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.
2.  Системата за докладване на изпълнението трябва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на направленията и на техните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и където е приложимо, на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38, за да допълва или изменя показателите в приложение III, когато прецени, че това е необходимо, за да се гарантира ефективна оценка на напредъка в изпълнението на направленията.
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38, за да допълва или изменя показателите в приложения IIб и III, когато прецени, че това е необходимо, за да се гарантира ефективна оценка на напредъка в изпълнението на направленията.
3a.  С оглед на редовния мониторинг на направленията и извършването на всякакви корекции, необходими за техните приоритети в политиката и на финансирането, Комисията изготвя първоначален качествен и количествен доклад за мониторинг, обхващащ първата година, последван от три доклада, обхващащи периоди от две последователни години, и представя тези доклади на Европейския парламент и Съвета. Докладите се представят също така за сведение на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите. В докладите се включват резултатите от направленията и степента, в която принципите на равенството между жените и мъжете и интегрирането на равенството между половете са били приложени, както и начина, по който въпросите на борбата с дискриминацията, включително въпросите, свързани с достъпността, са би ли засегнати в дейностите по направленията. Докладите се оповестяват публично, с цел да се повиши прозрачността на направленията.
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 35
Член 35
Член 35
Оценка
Оценка
1.  Оценките се изготвят на достатъчно ранен етап, за да могат да се използват в процеса на вземане на решения.
1.  Оценките се изготвят на достатъчно ранен етап, за да могат да се използват в процеса на вземане на решения.
2.  Междинната оценка на направленията може да се извърши, след като има достатъчно налична информация относно тяхното изпълнение, но не по-късно от четири години след започването на изпълнението на направленията.
2.  До 31 декември 2024 г. Комисията извършва междинна оценка на направленията с цел:
a)  качествено и количествено измерване на отбелязания напредък в постигането на целите на направлението;
б)  разглеждане на социалната среда в рамките на Съюза, както и всички значителни промени, въведени от законодателството на Съюза;
в)  определяне на това дали ресурсите на направленията са били използвани ефективно и оценка на тяхната добавена стойност за Съюза.
Резултатите от тази междинната оценка се представят на Европейския парламент и на Съвета.
3.  В края на периода на изпълнение, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 5, Комисията извършва окончателна оценка на направленията.
3.  В края на периода на изпълнение, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 5, Комисията извършва окончателна оценка на направленията.
4.  Комисията съобщава на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите заключенията от оценките, придружени с нейните забележки.
4.  Комисията съобщава на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите заключенията от оценките, придружени с нейните забележки.
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 37
Член 37
Член 37
Информация, комуникация и публичност
Информация, комуникация и публичност
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и целенасочена информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и целенасочена информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.
2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни действия по отношение на направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“, както и техните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“, допринасят също така за корпоративната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото са свързани с целите, посочени в членове 4, 23 и 26.
2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни действия по отношение на направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“, както и техните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“, допринасят също така за комуникацията на политическите приоритети на Съюза, доколкото са свързани с целите, посочени в членове 4, 23 и 26.
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 38
Член 38
Член 38
Упражняване на делегирането
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на установените в настоящия член условия.
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на установените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 15, параграф 6, член 21, параграф 5 и член 33, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2.  Правомощието да приема делегиране актове, посочено в член 15, параграф 6, член 21, параграф 5, член 32 и член 33, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 15, параграф 6, член 21, параграф 5 и член 33, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в същото решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 15, параграф 6, член 21, параграф 5, член 32 и член 33, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в същото решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.28
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.28
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 15, параграф 6, член 21, параграф 5 и член 33, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 15, параграф 6, член 21, параграф 5, член 32 и член 33, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
_________________________________
_________________________________
28 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 13.
28.   ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 13.
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 40
Член 40
Член 40
Комитет съгласно член 163 от ДФЕС
Комитет съгласно член 163 от ДФЕС
1.  Комисията се подпомага от комитет, създаден съгласно член 163 от ДФЕС („Комитет за ЕСФ+“).
1.  Комисията се подпомага от комитет, създаден съгласно член 163 от ДФЕС („Комитет за ЕСФ+“).
2.  Всяка държава членка определя един правителствен представител, един представител на организациите на работниците, един представител на организациите на работодателите и по един техен заместник за максимален срок от седем години. При отсъствието на даден член заместникът получава автоматично право да участва в работата на комитета.
2.  Всяка държава членка определя един правителствен представител, един представител на организациите на работниците, един представител на организациите на работодателите, един представител на организациите на гражданското общество, един представител на организациите по въпросите на равенството или други независими институции за правата на човека в съответствие с член 6, параграф 1, буква в) от [бъдещия РОР] и по един техен заместник за максимален срок от седем години. При отсъствието на даден член заместникът получава автоматично право да участва в работата на комитета.
3.  Комитетът за ЕСФ+ включва по един представител от всяка от организациите, представляващи съответно организациите на работниците и на работодателите на равнището на Съюза.
3.  Комитетът за ЕСФ+ включва по един представител от всяка от организациите, представляващи съответно организациите на работниците, организациите на работодателите и организациите на гражданското общество на равнището на Съюза.
3a.  Комитетът за ЕСФ+ може да покани представители на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд.
3б.  Гарантира се баланс между половете, както и подходящо представителство на малцинствените и други изключени групи в Комитета за ЕСФ+.
4.  Комитетът за ЕСФ+ представя становища по планираното използване на техническа помощ в случай на подкрепа от направлението на ЕСФ+ при споделено управление, както и по други въпроси от значение за ЕСФ+, които оказват влияние върху изпълнението на стратегиите на равнището на Съюза;
4.  Комитетът за ЕСФ+ представя становища по планираното използване на техническа помощ в случай на подкрепа от направлението на ЕСФ+ при споделено управление, както и по други въпроси от значение за ЕСФ+, които оказват влияние върху изпълнението на стратегиите на равнището на Съюза;
5.  Комитетът за ЕСФ+ може да излиза със становища по:
5.  Комитетът за ЕСФ+ може да излиза със становища по:
a)  въпроси, свързани с приноса на ЕСФ+ към изпълнението на Европейския стълб на социалните права, включително специфичните за всяка държава препоръки и свързаните със семестъра приоритети (национални програми за реформи и др.);
a)  въпроси, свързани с приноса на ЕСФ+ към изпълнението на Европейския стълб на социалните права, включително специфичните за всяка държава препоръки и свързаните със семестъра приоритети (национални програми за реформи и др.);
б)  въпроси относно [бъдещия РОР], които са от значение за ЕСФ+;
б)  въпроси относно [бъдещия РОР], които са от значение за ЕСФ+;
в)  въпроси, свързани с ЕСФ+, отнесени до него от Комисията, с изключение на въпросите, посочени в параграф 4.
в)  въпроси, свързани с ЕСФ+, отнесени до него от Комисията, с изключение на въпросите, посочени в параграф 4.
Становищата на Комитета за ЕСФ+ се приемат с абсолютно мнозинство от подадените действителни гласове и се предоставят за сведение на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите. Комисията информира Комитета за ЕСФ+ за това по какъв начин е отчела становищата му.
Становищата на Комитета за ЕСФ+ се приемат с абсолютно мнозинство от подадените действителни гласове и се предоставят за сведение на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите. Комисията информира писмено Комитета за ЕСФ+ за това по какъв начин е отчела становищата му.
6.  Комитетът за ЕСФ+ може да създава работни групи за всяко от направленията на ЕСФ+.
6.  Комитетът за ЕСФ+ може да създава работни групи за всяко от направленията на ЕСФ+.
Изменение 153
Предложение за регламент
Приложение І
ПРИЛОЖЕНИЕ I1
ПРИЛОЖЕНИЕ I1
Общи показатели за общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление
Общи показатели за общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено управление
Всички лични данни трябва да бъдат разбити по пол (женски, мъжки, „небинарен“). Ако някои резултати не са възможни, данни за тези резултати не трябва да бъдат събирани и докладвани.
Всички лични данни трябва да бъдат разбити по пол (женски, мъжки, „небинарен“). Ако някои резултати не са налични, данни за тези резултати не трябва да бъдат събирани и докладвани. Чувствителните лични данни могат да се анализират анонимно.
(1)  Общи показатели за крайния продукт, свързани с операции, насочени към хора:
(1)  Общи показатели за крайния продукт, свързани с операции, насочени към хора:
(1a)  Общи показатели за крайния продукт по отношение на участниците
(1a)  Общи показатели за крайния продукт по отношение на участниците
–  Общите показатели за крайния продукт по отношение на участниците са:
–  Общите показатели за крайния продукт по отношение на участниците са:
–  безработни, включително трайно безработни*,
–  безработни, включително трайно безработни*,
–  трайно безработни*,
–  трайно безработни*,
–  неактивни*,
–  неактивни*,
–  заети, включително самостоятелно заети*,
–  заети, включително самостоятелно заети*,
–  незаети с работа, учене или обучение (NEET)*,
–  под 30 години*,
–  деца на възраст под 18 години*,
–  млади хора на възраст 18 – 19 години*,
–  над 54 години*,
–  над 54 години*,
–  с прогимназиален етап на основното образование или по-ниско (ISCED 0-2)*,
–  с прогимназиален етап на основното образование или по-ниско (ISCED 0-2)*,
–  със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4)*,
–  със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование (ISCED 4)*,
–  с висше образование (ISCED 5 до 8)*.
–  с висше образование (ISCED 5 до 8)*.
Общият брой на участниците се изчислява автоматично въз основа на показателите за крайния продукт, свързани със статуса на заетост.
Общият брой на участниците се изчислява автоматично въз основа на показателите за крайния продукт, свързани със статуса на заетост.
(1б)  Други общи показатели за крайния продукт
(1б)  Други общи показатели за крайния продукт
Ако данните за тези показатели не се събират от регистри с данни, стойностите на тези показатели могат да бъдат определени от бенефициера въз основа на обосновани оценки.
Ако данните за тези показатели не се събират от регистри с данни, стойностите на тези показатели могат да бъдат определени от бенефициера въз основа на обосновани оценки. Данните винаги се предоставят на доброволен принцип от участниците.
–  участници с увреждания**,
–  участници с увреждания**,
–  участници на възраст под 18 години*,
–  граждани на трети държави*,
–  граждани на трети държави*,
–  участници с произход от друга държава*,
–  участници с произход от друга държава*,
–  малцинства (включително маргинализирани общности като ромите)**,
–  малцинства (различни от ромската общност)**,
–  участници от ромската общност**,
–  бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване*,
–  бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване*,
–  участници от селски райони*.
–  участници от селски райони*,
–  участници от географски области с висока степен на бедност и социално изключване*,
–  участници, които преминават от институционални грижи към грижи, предлагани в семейството и общността**.
(2)  Общи показатели за крайния продукт по отношение на субектите са:
(2)  Общи показатели за крайния продукт по отношение на субектите са:
–  брой на публичните администрации или публичните служби на национално, регионално или местно равнище, получили подкрепа;
–  брой на публичните администрации или публичните служби на национално, регионално или местно равнище, получили подкрепа;
–  брой на микро-, малките и средните предприятия, (включително кооперативните предприятия, социалните предприятия), получили подкрепа.
–  брой на микро-, малките и средните предприятия, (включително кооперативните предприятия, социалните предприятия), получили подкрепа.
(3)  Общите показатели за непосредствения резултат по отношение на участниците са:
(3)  Общите показатели за непосредствения резултат по отношение на участниците са:
–  участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа*,
–  участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа*,
–  участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование или обучение*,
–  участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование или обучение*,
–  участници, които при напускане на операцията получават квалификация*,
–  участници, които при напускане на операцията получават квалификация*,
–  участници, които при напускане на операцията получават квалификация*,
–  участници, които при напускане на операцията получават квалификация*,
(4)  Общи показатели за дългосрочния резултат по отношение на участниците:
(4)  Общи показатели за дългосрочния резултат по отношение на участниците:
–  участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица*,
–  участници, които в рамките на шест и дванадесет месеца след напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица*,
–  участници, чието положение на пазара на труда в рамките на шест месеца след напускане на операцията е по-добро*.
–  участници, чието положение на пазара на труда в рамките на шест и дванадесет месеца след напускане на операцията е по-добро*.
Минималното изискване е тези данни да се събират въз основа на представителна извадка от участниците в рамките на всяка специфична цел. Вътрешната валидност на извадката се гарантира по начин, позволяващ данните да бъдат обобщени на равнището на специфичната цел.
Минималното изискване е тези данни да се събират въз основа на представителна извадка от участниците в рамките на всяка специфична цел. Вътрешната валидност на извадката се гарантира по начин, позволяващ данните да бъдат обобщени на равнището на специфичната цел.
________________________________
__________________________________
1 Данните по отбелязаните с „*“ показатели представляват лични данни съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.
1 Данните по отбелязаните с „*“ показатели представляват лични данни съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Данните по отбелязаните с „**“ показатели представляват специална категория данни съгласно член 9 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Данните по отбелязаните с „**“ показатели представляват специална категория данни съгласно член 9 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Изменение 154
Предложение за регламент
Приложение ІI
ПРИЛОЖЕНИЕ II
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Общи показатели за подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения
Общи показатели за подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения
(1)  Показатели за крайните продукти
(1)  Показатели за крайните продукти
a)  Обща парична стойност на разпределените храни и стоки.
a)  Обща парична стойност на разпределените храни и стоки.
i)  обща стойност на храните, разпределени за подпомагане;
i)  обща стойност на храните, разпределени за подпомагане;
iа)  обща парична стойност на храните, разпределени за деца;
iа)  обща парична стойност на храните, разпределени за деца;
iб)  обща парична стойност на храните, разпределени за бездомни лица;
iб)  обща парична стойност на храните, разпределени за бездомни лица;
iв)  обща парична стойност на храните, разпределени за други целеви групи;
iв)  обща парична стойност на храните, разпределени за други целеви групи;
ii)  обща стойност на разпределените стоки;
ii)  обща стойност на разпределените стоки;
iiа)  обща парична стойност на стоките, разпределени за деца;
iiа)  обща парична стойност на стоките, разпределени за деца;
iiб)  обща парична стойност на стоките, разпределени за бездомни лица;
iiб)  обща парична стойност на стоките, разпределени за бездомни лица;
iiв)  обща парична стойност на стоките, разпределени за други целеви групи;
iiв)  обща парична стойност на стоките, разпределени за други целеви групи;
б)  общо количество разпределени храни за подпомагане (тонове).
б)  общо количество разпределени храни за подпомагане (тонове).
От които2:
От които2:
a)  дял на храните, за които от програмата са платени само разходите за превоз, разпределение и съхранение (%);
a)  дял на храните, за които от програмата са платени само разходите за превоз, разпределение и съхранение (%);
б)  дял на съфинансираните от ЕСФ+ хранителни продукти от общото количество храни, разпределени на бенефициерите (%).
б)  дял на съфинансираните от ЕСФ+ хранителни продукти от общото количество храни, разпределени на бенефициерите (%).
(3)  Общи показатели за резултатите3
(3)  Общи показатели за резултатите3
Брой крайните получатели, получаващи подпомагане с хранителни продукти
Брой на крайните получатели, получаващи подпомагане с хранителни продукти
–  брой на деца на възраст под 18 години;
–  брой на деца на възраст под 18 години;
–  брой на младежи на възраст 18 – 29 години;
–  брой на младежи на възраст 18 – 29 години;
–  брой на крайните получатели на възраст над 54 години;
–  брой на крайните получатели на възраст над 54 години;
–  брой на крайните получатели с увреждания;
–  брой на крайните получатели с увреждания;
–  брой на гражданите на трети държави.
–  брой на гражданите на трети държави;
–  брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности (включително маргинализирани общности като ромите);
–  брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности (различни от ромската общност);
–  участници от ромската общност;
–  брой на бездомните, които са крайни получатели, или на засегнатите от изключване от жилищно настаняване крайни получатели.
–  брой на бездомните, които са крайни получатели, или на засегнатите от изключване от жилищно настаняване крайни получатели.
Брой крайните получатели, получаващи материално подпомагане
Брой на крайните получатели, получаващи материално подпомагане
–  брой на деца на възраст под 18 години;
–  брой на деца на възраст под 18 години;
–  брой на младежи на възраст 18 – 29 години;
–  брой на младежи на възраст 18 – 29 години;
–  брой на крайните получатели на възраст над 54 години;
–  брой на крайните получатели на възраст над 54 години;
–  брой на крайните получатели с увреждания;
–  брой на крайните получатели с увреждания;
–  брой на гражданите на трети държави;
–  брой на гражданите на трети държави;
–  брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности (включително маргинализирани общности като ромите);
–  брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени общности (различни от ромската общност);
–  участници от ромската общност;
–  брой на бездомните, които са крайни получатели, или на засегнатите от изключване от жилищно настаняване крайни получатели.
–  брой на бездомните, които са крайни получатели, или на засегнатите от изключване от жилищно настаняване крайни получатели.
_________________________________
_________________________________
2 Стойностите на тези показатели се определят от бенефициера въз основа на обоснована оценка.
2 Стойностите на тези показатели се определят от бенефициера въз основа на обоснована оценка.
3 Ibid.
3 Ibid.
Изменение 155
Предложение за регламент
Приложение ІIa (ново)
ПРИЛОЖЕНИЕ IIa
Общи показатели за подкрепа от ЕСФ + за насърчаване на социалното приобщаване за най-нуждаещите се лица
Показатели за крайните продукти
(1)  Общ брой лица, които получават помощ за социално приобщаване.
От които:
a)  брой на лицата на възраст 15 години или под 15 години;
б)  брой на лицата на възраст 65 години или над 65 години;
в)  брой на жените;
г)  брой на лицата с произход от друга държава и от малцинствени общности (различни от ромската общност);
д)  участници от ромската общност;
е)  брой на бездомните лица.
Изменение 156
Предложение за регламент
Приложение ІIб (ново)
ПРИЛОЖЕНИЕ IIб
Показатели за направлението „Заетост и социални иновации“
1.  Равнище на заявената полза от по-доброто разбиране на политиките и законодателството на Съюза:
(1)  Брой аналитични дейности;
(2)  Брой на дейностите, свързани с взаимно обучение, осведоменост и разпространение на информация;
(3)  Подкрепа за главните участници.
2.  Равнище на активно сътрудничество и партньорство между правителствените институции на Съюза, държавите членки и асоциираните държави:
(1)  Брой аналитични дейности;
(2)  Брой на дейностите, свързани с взаимно обучение, осведоменост и разпространение на информация;
(3)  Подкрепа за главните участници.
3.  Декларирано използване на иновациите в областта на социалната политика при изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки в областта на социалната политика и резултатите от опитите в областта на социалната политика за създаване на политики:
(1)  Брой аналитични дейности;
(2)  Брой на дейностите, свързани с взаимно обучение, осведоменост и разпространение на информация;
(3)  Подкрепа за главните участници.
4.  Брой посещения на платформата EURES.
5.  Брой назначения на работа на младежи, постигнати или подкрепени в рамките на подготвителното действие „Твоята първа работа с EURES“ (YfEJ), както и в рамките на целеви схеми за мобилност.
6.  Брой индивидуални лични контакти на консултантите на EURES с търсещите работа, желаещите да сменят работата си и работодателите.
7.  Брой създадени или консолидирани предприятия, които са получили подкрепа от Съюза.
8.  Дял на бенефициерите, които са създали или са доразвили предприятие с микрофинансиране от Съюза, които са безработни или са част от групи в неравностойно положение.
Изменение 157
Предложение за регламент
Приложение III – точка 2
2.  Брой съвместни клинични оценки на здравни технологии.
2.  Брой на бенефициерите (специалисти, граждани, пациенти), засегнати от резултатите от програмата.
Изменение 158
Предложение за регламент
Приложение III – точка 3
3.  Брой на трансферираните най-добри практики.
3.  Брой съвместни клинични оценки на здравни технологии.
Изменение 159
Предложение за регламент
Приложение III – точка 4
4.  Степен на използване на резултатите от програмата в националната здравна политика, измерена с въпросник „преди и след“.
4.  Брой на трансферираните най-добри практики.
Изменение 160
Предложение за регламент
Приложение ІІІ – точка 4а (нова)
4a.   Степен на използване на резултатите от програмата в регионалните и националните здравни политики или инструменти, измерена чрез утвърдени методи.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0461/2018).


Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) ***I
PDF 373kWORD 109k
Изменения, приети от Европейския парламент на 16 януари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)(1)
P8_TA(2019)0021A8-0470/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  В член 176 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) се предвижда, че Европейският фонд за регионално развитие („ЕФРР“) е предназначен да подпомага преодоляването на основните различия между регионите в Съюза. Съгласно посочения член и член 174, втори и трети параграф от ДФЕС ЕФРР трябва да допринася за намаляването на разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони, измежду които специално внимание трябва да се отделя на определени категории региони, като изрично са посочени трансграничните региони.
(1)  В член 176 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) се предвижда, че Европейският фонд за регионално развитие („ЕФРР“) е предназначен да подпомага преодоляването на основните различия между регионите в Съюза. Съгласно посочения член и член 174, втори и трети параграф от ДФЕС ЕФРР трябва да допринася за намаляването на разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони, селските райони, районите, засегнати от индустриален преход, районите с много ниска гъстота на населението и островните и планинските региони.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  С Регламент (ЕС) [нов РОР] на Европейския парламент и на Съвета21 се определят общите разпоредби за ЕФРР, както и за някои други фондове, а с Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] на Европейския парламент и на Съвета22 се определят разпоредбите относно конкретните цели и обхвата на подпомагането от ЕФРР. Сега е необходимо да се приемат специални разпоредби във връзка с цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), когато една или повече държави членки си сътрудничат трансгранично, с оглед на ефективното програмиране, в т.ч. разпоредби за техническата помощ, мониторинга, оценката, комуникацията, допустимостта, управлението и контрола, както и по отношение на финансовото управление.
(2)  С Регламент (ЕС) [нов РОР] на Европейския парламент и на Съвета21 се определят общите разпоредби за ЕФРР, както и за някои други фондове, а с Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] на Европейския парламент и на Съвета22 се определят разпоредбите относно конкретните цели и обхвата на подпомагането от ЕФРР. Сега е необходимо да се приемат специални разпоредби във връзка с цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), когато една или повече държави членки и техните региони си сътрудничат трансгранично, с оглед на ефективното програмиране, в т.ч. разпоредби за техническата помощ, мониторинга, оценката, комуникацията, допустимостта, управлението и контрола, както и по отношение на финансовото управление.
_________________
_________________
21 [Референтни данни].
21 [Референтни данни].
22 [Референтни данни].
22 [Референтни данни].
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  С цел да подкрепи хармоничното развитие на територията на Съюза на различни равнища ЕФРР следва да предоставя подпомагане за трансграничното сътрудничество, транснационалното сътрудничество, морското сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg).
(3)  С цел да подкрепи хармоничното развитие в дух на сътрудничество на територията на Съюза на различни равнища и да намали съществуващите различия, ЕФРР следва да предоставя подпомагане за трансграничното сътрудничество, транснационалното сътрудничество, морското сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg). В процеса следва да се вземат предвид принципите на многостепенно управление и на партньорство, като следва да бъдат укрепени съобразените с местните условия подходи.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3а (ново)
(3a)  Различните компоненти на Interreg следва да допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР), описани в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета през септември 2015 г.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да има за цел справяне с общите предизвикателства, набелязани съвместно в граничните региони, и оползотворяване на неизползвания потенциал за растеж в граничните райони, както става ясно от Съобщението на Комисията „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“23 („Съобщение относно граничните региони“). Поради това трансграничният компонент следва да бъде ограничен до сътрудничеството по сухопътните граници, а трансграничното сътрудничество по отношение на морските граници следва да бъде интегрирано в транснационалния компонент.
(4)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да има за цел справяне с общите предизвикателства, набелязани съвместно в граничните региони, и оползотворяване на неизползвания потенциал за растеж в граничните райони, както става ясно от Съобщението на Комисията „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“23 („Съобщение относно граничните региони“). Поради това трансграничният компонент следва да включва сътрудничество както по сухопътните, така и по морските граници, без да се засяга новият компонент за сътрудничество в най-отдалечените региони.
__________________
__________________
23 Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ (COM(2017)0534, 20.9.2017 г.).
23 Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ (COM(2017)0534, 20.9.2017 г.).
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да включва също така сътрудничество между една или повече държави членки и една или повече държави или други територии извън Съюза. В сравнение с програмния период 2014—2020 г., обхващането на вътрешното и външното трансгранично сътрудничество по силата на настоящия регламент следва да доведе до значително опростяване и рационализиране на приложимите разпоредби за програмните органи в държавите членки и за партньорски органи и бенефициери извън Съюза.
(5)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да включва също така сътрудничество между една или повече държави членки или техни региони и една или повече държави или региони, или други територии извън Съюза. В сравнение с програмния период 2014—2020 г., обхващането на вътрешното и външното трансгранично сътрудничество по силата на настоящия регламент следва да доведе до значително опростяване и рационализиране на приложимите разпоредби за програмните органи в държавите членки и за партньорски органи и бенефициери извън Съюза.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Компонентът на транснационалното и морското сътрудничество следва да има за цел укрепване на сътрудничеството чрез действия, благоприятстващи интегрираното териториално развитие и обвързани с приоритетите на политиката на сближаване на Съюза, като следва също да включва морското трансгранично сътрудничество. Транснационалното сътрудничество следва да обхваща по-големи територии в континенталната част на Съюза, докато морското сътрудничество следва да обхваща териториите около морските басейни и да интегрира трансграничното сътрудничество по отношение на морските граници през програмния период 2014—2020 г. Следва да се осигури максимална гъвкавост за продължаване на прилагането на досегашното морско трансгранично сътрудничество в рамките на по-широка рамка за морско сътрудничество, по-специално чрез определяне на обхванатата територия, специфичните цели за това сътрудничество, изискванията за партньорство по проекта и създаването на подпрограми и специални управителни комитети.
(6)  Компонентът на транснационалното и морското сътрудничество следва да има за цел укрепване на сътрудничеството чрез действия, благоприятстващи интегрираното териториално развитие и обвързани с приоритетите на политиката на сближаване на Съюза при пълно спазване на принципа на субсидиарност. Транснационалното сътрудничество следва да обхваща по-големи транснационални територии и когато е приложимо – териториите около морските басейни, които надхвърлят по географски обхват териториите по трансграничните програми.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Въз основа на опита с трансграничното и транснационалното сътрудничество през програмния период 2014—2020 г. в най-отдалечените региони, когато комбинацията от двата компонента в една програма за дадена област на сътрудничество не доведе до достатъчно опростяване за програмните органи и бенефициерите, следва да бъде създаден специфичен компонент за най-отдалечените региони, за да се даде възможност на най-отдалечените региони да си сътрудничат със съседните им държави и територии по най-ефективен и опростен начин.
(7)  Въз основа на опита с трансграничното и транснационалното сътрудничество през програмния период 2014—2020 г. в най-отдалечените региони, когато комбинацията от двата компонента в една програма за дадена област на сътрудничество не доведе до достатъчно опростяване за програмните органи и бенефициерите, следва да бъде създаден допълнителен специфичен компонент за най-отдалечените региони, за да се даде възможност на най-отдалечените региони да си сътрудничат с трети държави и отвъдморски страни и територии (ОСТ) или с организации за регионална интеграция и сътрудничество по най-ефективен и опростен начин с оглед на техните специфични особености.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Въз основа на опита с междурегионалните програми за сътрудничество в рамките на Interreg и липсата на такова сътрудничество в рамките на програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ през програмния период 2014—2020 г., компонентът на междурегионалното сътрудничество следва да се съсредоточи по-конкретно върху повишаването на ефективността на политиката на сближаване. Следователно този компонент следва да бъде ограничен до две програми — една за всички видове опит, иновационни подходи и изграждане на капацитет за програмите по двете цели и за насърчаване на европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), създадени или които предстои да бъдат създадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета24, и една — за подобряване на анализа на тенденциите в развитието. Сътрудничеството по проекти на цялата територия на Съюза следва да бъде включено в новия компонент на междурегионалните иновационни инвестиции и тясно свързано с изпълнението на Съобщението на Комисията „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“25, по-специално в подкрепа на тематичните платформи за интелигентна специализация в области като енергетиката, промишлената модернизация или хранително-вкусовата промишленост. Накрая, интегрираното териториално развитие с акцент върху функционалните градски зони или градските зони следва да бъде концентрирано в рамките на програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и в един придружаващ инструмент — „Европейска инициатива за градовете“. Двете програми по компонента за междурегионално сътрудничество следва да обхванат цялата територия на Съюза и също така следва да бъдат отворени за участието на трети държави.
(8)  Въз основа на положителния опит с междурегионалните програми за сътрудничество в рамките на Interreg, от една страна, и липсата на такова сътрудничество в рамките на програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ през програмния период 2014—2020 г., от друга страна, междурегионалното сътрудничество чрез обмена на опит и развитието на капацитет за програмите по двете цели („Европейско териториално сътрудничество“ и „Инвестиции за растеж и работни места“) сред градовете и регионите е важен компонент с оглед на намирането на съвместни решения в областта на политиката на сближаване и установяването на устойчиви партньорства. Поради това съществуващите програми, и по-специално насърчаването на сътрудничеството по проекти, включително насърчаването на европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), както и макрорегионалните стратегии, следва да бъдат продължени.
__________________
24 Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19).
25 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“ — COM(2017) 376 final, 18.7.2017 г.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 8а (ново)
(8a)   Новата инициатива за междурегионални иновационни инвестиции следва да е основана на интелигентната специализация и да се използва в подкрепа на тематичните платформи за интелигентна специализация в области като енергетиката, промишлената модернизация, кръговата икономика, социалните иновации, околната среда или хранително-вкусовата промишленост, и за подпомагане на лицата, участващи в стратегиите за интелигентна специализация, да образуват клъстери помежду си с цел да се увеличат иновациите и появата на иновативни продукти, процеси и екосистеми на европейския пазар. Данните сочат, че все още не е преодоляна системната неефективност на етапа на изпитване и утвърждаване в рамките на демонстрирането на нови технологии (напр. главни базови технологии), особено когато иновацията е резултат от интегрирането на допълнителни регионални специализации, вследствие на което се формират иновативни вериги за създаване на стойност. Тази неефективност е особено значима на етапа между пилотните проекти и пълното навлизане на пазара. В някои стратегически технологични и промишлени области МСП понастоящем не могат да разчитат на оптимална, открита и свързана паневропейска демонстрационна инфраструктура. Програмите по инициативата за междурегионално сътрудничество следва да обхванат цялата територия на Европейския съюз и следва също така да бъдат отворени за участието на ОСТ, трети държави, техните региони и организации за регионална интеграция и сътрудничество, включително съседните най-отдалечени региони. Следва да се насърчават полезните взаимодействия между програмите за междурегионални иновационни инвестиции и други имащи отношение програми на ЕС, като програмите по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове, програма „Хоризонт 2020“, цифровия единен пазар и програмата за единния пазар, тъй като те ще засилят въздействието на инвестициите и ще осигурят по-добра стойност за гражданите.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Следва да се определят обективни критерии за допустимост на региони и райони. За тази цел набелязването на региони и райони на равнището на Съюза, които отговарят на критериите за допустимост, следва да се основава на общата система за класификация на регионите, въведена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета26.
(9)  Следва да се определят общи обективни критерии за допустимост на региони и райони. За тази цел набелязването на региони и райони на равнището на Съюза, които отговарят на критериите за допустимост, следва да се основава на общата система за класификация на регионите, въведена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета26.
__________________
__________________
26 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).
26 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Необходимо е да продължи да се подпомага или, по целесъобразност, да се установява сътрудничество във всички негови измерения със съседните на Съюза трети държави, тъй като това сътрудничество е важен инструмент на политиката за регионално развитие и следва да бъде от полза за регионите на държавите членки, граничещи с трети държави. За тази цел ЕФРР и инструментите на ЕС за външно финансиране — ИПП27, ИСРМС28 и ПОСТ29 — следва да предоставят подпомагане по програми в областта на трансграничното, транснационалното и морското сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество. Подпомагането от ЕФРР и от инструментите на ЕС за външно финансиране следва да се основава на реципрочност и пропорционалност. Независимо от това, подпомагането по линия на ЕФРР за ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС следва да се допълва от поне равностойни суми по ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС в рамките на максималната сума, определена в съответния правен акт, т.е. до 3% от финансовия пакет по ИПП III и до 4% от финансовия пакет по ИСРМС съгласно член 4, параграф 2, буква а) от ИСРМС.
(10)  Необходимо е да продължи да се подпомага или, по целесъобразност, да се установява сътрудничество във всички негови измерения със съседните на Съюза трети държави, тъй като това сътрудничество е важен инструмент на политиката за регионално развитие и следва да бъде от полза за регионите на държавите членки, граничещи с трети държави. За тази цел ЕФРР и инструментите на ЕС за външно финансиране — ИПП27, ИСРМС28 и ПОСТ29 — следва да предоставят подпомагане по програми в областта на трансграничното и транснационалното сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество. Подпомагането от ЕФРР и от инструментите на ЕС за външно финансиране следва да се основава на реципрочност и пропорционалност. Независимо от това подпомагането по линия на ЕФРР за ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС следва да се допълва от поне равностойни суми по ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС в рамките на максималната сума, определена в съответния правен акт.
__________________
__________________
27 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на инструмент за предприсъединителна помощ (ОВ L xx, стр., г.).
27 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на инструмент за предприсъединителна помощ (ОВ L xx, стр., г.).
28 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество (ОВ L xx, стр., г.).
28 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество (ОВ L xx, стр., г.).
29 Решение на Съвета (ЕС) XXX за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна (ОВ L xx, стр., г.).
29 Решение на Съвета (ЕС) XXX за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна (ОВ L xx, стр., г.).
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 10а (ново)
(10a)   Специално внимание следва да бъде обърнато на регионите, които се превръщат в нови външни граници на Съюза, с цел обезпечаване на необходимата непрекъснатост на текущите програми за сътрудничество.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Подпомагането по ИПП III следва да се съсредоточи главно върху подпомагане на бенефициерите по ИПП с цел укрепване на демократичните институции и правовата държава, реформиране на съдебната власт и публичната администрация, зачитане на основните права и насърчаване на равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията. С подпомагането по ИПП следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за усилията на бенефициерите по ИПП за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това подпомагането по ИПП следва да бъде фокусирано върху сигурността, миграцията и управлението на границите, осигуряването на достъп до международна закрила, обмена на информация, засилването на граничния контрол и прилагането на общи усилия в борбата с незаконната миграция и контрабандата на мигранти.
(11)  Подпомагането по ИПП III следва да се съсредоточи главно върху подпомагане на бенефициерите по ИПП с цел укрепване на демократичните институции и правовата държава, реформиране на съдебната власт и публичната администрация, зачитане на основните права и насърчаване на равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията, както и на регионалното и местното развитие. С подпомагането по ИПП следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за усилията на бенефициерите по ИПП за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това подпомагането по ИПП следва да бъде фокусирано върху сигурността, миграцията и управлението на границите, осигуряването на достъп до международна закрила, обмена на информация, засилването на граничния контрол и полагането на общи усилия в борбата с незаконната миграция и контрабандата на мигранти.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 12а (ново)
(12a)  Развитието на полезни взаимодействия с външните действия и програмите за развитие на Съюза следва също така да допринася за осигуряване на максимално въздействие, като същевременно се прилага принципът на съгласуваност на политиките за развитие, както е предвидено в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Осигуряването на съгласуваност във всички политики на Съюза е от решаващо значение за постигане на ЦУР.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  С оглед на специфичното положение на най-отдалечените региони на Съюза е необходимо да се приемат мерки относно условията, при които тези региони могат да имат достъп до структурните фондове. Поради това някои разпоредби на настоящия регламент следва да бъдат адаптирани към специфичните особености на най-отдалечените региони, за да се опрости и засили сътрудничеството с техните съседи, като се вземе предвид Съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“31.
(14)  С оглед на специфичното положение на най-отдалечените региони на Съюза е необходимо да се приемат мерки относно подобряването на условията, при които тези региони могат да имат достъп до структурните фондове. Поради това някои разпоредби на настоящия регламент следва да бъдат адаптирани към специфичните особености на най-отдалечените региони, за да се опрости и засили тяхното сътрудничество с трети държави и ОСТ, като се вземе предвид Съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“31.
_________________
_________________
31 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка — „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“, COM(2017)0623 от 24.10.2017 г.
31 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка — „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“, COM(2017)0623 от 24.10.2017 г.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 14а (ново)
(14a)  В настоящия регламент се установява възможността ОСТ да участват в програмите по линия на Interreg. Следва да се вземат предвид особеностите на отвъдморските страни и територии и предизвикателствата, пред които са изправени те, за да се улеснят ефективният им достъп и участие.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Необходимо е да се определят средствата, които ще бъдат разпределени за всеки от компонентите на Interreg, включително делът на всяка държава членка от общите суми за трансгранично, транснационално и морско сътрудничество, сътрудничество в най-отдалечените региони и междурегионално сътрудничество, потенциалът на разположение на държавите членки във връзка с гъвкавостта между компонентите. В сравнение с програмния период 2014—2020 г. делът на трансграничното сътрудничество следва да бъде намален, като същевременно се увеличи делът на транснационалното и морското сътрудничество, поради интегрирането на морското сътрудничество, и следва да се създаде нов компонент за сътрудничество в най-отдалечените региони.
(15)  Необходимо е да се определят средствата, които ще бъдат разпределени за всеки от компонентите на Interreg, включително делът на всяка държава членка от общите суми за трансгранично и транснационално сътрудничество, сътрудничество в най-отдалечените региони и междурегионално сътрудничество, потенциалът на разположение на държавите членки във връзка с гъвкавостта между компонентите. Предвид глобализацията сътрудничеството с цел увеличаване на инвестициите в повече работни места и растеж и съвместните инвестиции с други региони обаче следва да се определя и в зависимост от общите характеристики и амбиции, а не непременно от границите, поради което в отговор на състоянието на пазара в международен план следва да се предоставят достатъчно допълнителни средства за новата инициатива за междурегионални иновационни инвестиции.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  В контекста на уникалните и особени обстоятелства на остров Ирландия и предвид подкрепата за сътрудничеството между Севера и Юга по Споразумението от Разпети петък, новата трансгранична програма „PEACE PLUS“ следва да продължи и доразвие работата на предходните програми между пограничните графства на Република Ирландия и Северна Ирландия. Като се има предвид нейното практическото значение е необходимо да се гарантира, че когато програмата действа в подкрепа на мира и помирението, ЕФРР следва също така да допринася за насърчаване на социалната, икономическата и регионалната стабилност в съответните региони, по-специално чрез действия за насърчаване на сближаването между общностите. Като се имат предвид специфичните особености на програмата, тя следва да се управлява по интегриран начин, като приносът на Обединеното кралство се включва в програмата като външен целеви приход. Освен това някои правила относно подбора на операции съгласно настоящия регламент следва да не се прилагат за посочената програма по отношение на операции за подпомагане на мира и помирението.
(18)  В контекста на уникалните и особени обстоятелства на остров Ирландия и предвид подкрепата за сътрудничеството между Севера и Юга по Споразумението от Разпети петък новата трансгранична програма „PEACE PLUS“ трябва да продължи и доразвие работата на предходните програми между пограничните графства на Република Ирландия и Северна Ирландия. Като се има предвид нейното практическо значение, е необходимо да се гарантира, че когато програмата действа в подкрепа на мира и помирението, ЕФРР следва също така да допринася за насърчаване на социалната, икономическата и регионалната стабилност и сътрудничеството в съответните региони, по-специално чрез действия за насърчаване на сближаването между общностите. Като се имат предвид специфичните особености на програмата, тя следва да се управлява по интегриран начин, като приносът на Обединеното кралство се включва в програмата като външен целеви приход. Освен това някои правила относно подбора на операции съгласно настоящия регламент следва да не се прилагат за посочената програма по отношение на операции за подпомагане на мира и помирението.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  С оглед постигане на максимално въздействие на Interreg, по-голямата част от подпомагането от страна на Съюза следва да се съсредоточи върху ограничен брой цели на политиката.
(20)  С оглед на постигане на максимално въздействие на Interreg, по-голямата част от подпомагането от страна на Съюза следва да се съсредоточи върху ограничен брой цели на политиката. Следва да се укрепят взаимодействията и допълняемостта между компонентите на Interreg.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  Разпоредбите относно подготовката, одобрението и изменението на програмите по Interreg, както и относно териториалното развитие, подбора на операциите, мониторинга и оценката, програмните органи, одита на операциите, както и относно прозрачността и комуникацията следва да бъдат съобразени със специфичните особености на програмите по Interreg в сравнение с разпоредбите, установени в Регламент (ЕС) [нов РОР].
(21)  Разпоредбите относно подготовката, одобрението и изменението на програмите по Interreg, както и относно териториалното развитие, подбора на операциите, мониторинга и оценката, програмните органи, одита на операциите, както и относно прозрачността и комуникацията, следва да бъдат съобразени със специфичните особености на програмите по Interreg в сравнение с разпоредбите, установени в Регламент (ЕС) [нов РОР]. Тези специфични разпоредби следва да бъдат прости и ясни, за да се избегне свръхрегулирането и допълнителната административна тежест за държавите членки и бенефициерите.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Разпоредбите относно критериите за това операциите да бъдат считани за действително съвместни и основани на сътрудничество, относно партньорството в рамките на операция по Interreg и относно задълженията на водещия партньор, както е посочено по време на програмния период 2014—2020 г., следва да бъдат продължени. При все това партньорите по Interreg следва да си сътрудничат по всичките четири измерения (разработване, изпълнение, осигуряване на персонал и финансиране), а при сътрудничеството в най-отдалечените региони — по три от четирите измерения, тъй като следва да бъде по-лесно да се комбинира подпомагането от ЕФРР и от инструментите на ЕС за външно финансиране, както на ниво програми, така и на ниво операции.
(22)  Разпоредбите относно критериите за това операциите да бъдат считани за действително съвместни и основани на сътрудничество, относно партньорството в рамките на операция по Interreg и относно задълженията на водещия партньор, както е посочено по време на програмния период 2014—2020 г., следва да бъдат продължени. Партньорите по Interreg следва да си сътрудничат при изпълнението и разработването , както и при осигуряването на персонал и/или финансирането и при сътрудничеството в най-отдалечените региони — по три от четирите измерения, тъй като следва да бъде по-лесно да се комбинира подпомагането от ЕФРР и от инструментите на ЕС за външно финансиране, както на ниво програми, така и на ниво операции.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 22а (ново)
(22a)  В рамките на програмите за трансгранично сътрудничество междуличностните и малките по мащаб проекти са важен и успешен инструмент за преодоляването на пречките по границите и в трансгранично отношение, насърчаването на контактите между населението на местно равнище и приобщаването по този начин на граничните региони и техните граждани. Междуличностни и малки по мащаб проекти се изпълняват в много области, сред които култура, спорт, туризъм, общо и професионално образование, икономика, наука, опазване на околната среда и екология, здравеопазване, транспорт и малки инфраструктурни проекти, административно сътрудничество, дейности в областта на връзките с обществеността. Както беше посочено и в становището на Комитета на регионите, озаглавено „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“32, междуличностните и малките по мащаб проекти притежават голяма европейска добавена стойност и допринасят значително за постигане на общата цел на програмите за трансгранично сътрудничество.
__________________
32 Становище на Европейския комитет на регионите — „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“ от 12 юли 2017 г. (ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 38).
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  Необходимо е да се изяснят правилата, с които се регулират фондовете за малки проекти, които са били прилагани откакто Interreg съществува, но никога не са били обхванати от специални разпоредби. Както е изложено и в становището на Комитета на регионите „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“32, такива фондове за малки проекти играят важна роля за изграждане на доверие между гражданите и институциите, предлагат голяма европейска добавена стойност и допринасят значително за постигане на цялостната цел на програмите за трансгранично сътрудничество чрез преодоляване на пречките по границите и приобщаване на граничните региони и техните граждани. С цел опростяване на управлението на финансирането на малки проекти за крайните получатели, които често не са свикнали да кандидатстват за средства от фондовете на Съюза, използването на опростени варианти за разходите и на еднократни суми следва да стане задължително под определен праг.
(23)  Откакто съществува Interreg, междуличностните и малките по мащаб проекти се подпомагат посредством фондове за малки проекти или подобни инструменти, които никога не са били обхванати от специални разпоредби, поради което е необходимо да се изяснят правилата, уреждащи тези фондове. С цел запазване на добавената стойност и предимствата на междуличностните и малките по мащаб проекти, включително по отношение на местното и регионалното развитие, както и с цел опростяване на управлението на финансирането на малки проекти за крайните получатели, които често не са свикнали да кандидатстват за средства от фондовете на Съюза, използването на опростени варианти за разходите и на еднократни суми следва да стане задължително под определен праг.
__________________
32 Становище на Европейския комитет на регионите — „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“ от 12 юли 2017 г. (ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 38).
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Поради участието на повече от една държава членка и произтичащите от това по-големи административни разходи, по-специално за проверки и превод, таванът на разходите за техническа помощ следва да бъде по-висок, отколкото по цел „Инвестиции за растеж и работни места“. С цел компенсиране на по-високите административни разходи държавите членки следва да се насърчават да намалят административната тежест, когато това е възможно, по отношение на изпълнението на съвместни проекти. Освен това програмите по Interreg с ограничено подпомагане от Съюза или програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да получат определена минимална сума за техническа помощ, за да се осигури достатъчно финансиране за ефективни дейности за техническа помощ.
(24)  Поради участието на повече от една държава членка и произтичащите от това по-големи административни разходи, включително за регионални звена за контакт (наричани още „антени“), които са важни звена за контакт за вносителите и изпълнителите на проекти и следователно функционират като директна връзка към съвместните секретариати или съответните органи, но по-специално за проверки и превод, таванът на разходите за техническа помощ следва да бъде по-висок, отколкото по цел „Инвестиции за растеж и работни места“. С цел компенсиране на по-високите административни разходи държавите членки следва да се насърчават да намалят административната тежест, когато това е възможно, по отношение на изпълнението на съвместни проекти. Освен това програмите по Interreg с ограничено подпомагане от Съюза или програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да получат определена минимална сума за техническа помощ, за да се осигури достатъчно финансиране за ефективни дейности за техническа помощ.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 25а (ново)
(25a)  С оглед на намаляването на административната тежест Комисията, държавите членки и регионите следва да работят в тясно сътрудничество, за да могат да използват подобрените пропорционални механизми за системата за управление и контрол на дадена програма по Interreg, посочени в член 77 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР].
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  Държавите членки следва да бъдат поощрявани да възложат функциите на управляващия орган на ЕГТС или да възложат на такава група, като други трансгранични юридически лица, отговорността за управлението на една подпрограма, интегрирана териториална инвестиция или един или повече фондове за малки проекти или да действа като единствен партньор.
(27)  Когато е целесъобразно, държавите членки следва да делегират функциите на управляващия орган на нова или, когато е приложимо, на съществуваща ЕГТС или да възложат на такава група, като други трансгранични юридически лица, отговорността за управлението на една подпрограма или интегрирана териториална инвестиция или да действа като единствен партньор. Държавите членки следва да дадат възможност на регионалните и местните органи и на други публични органи в отделните държави членки да създават подобни групи за сътрудничество с юридическа правосубектност и следва да осигурят участието на местните и регионалните органи в тяхната дейност.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  С цел да продължи платежната верига, установена за програмния период 2014—2020 г., т.е. от Комисията до водещия партньор чрез сертифициращия орган, платежната верига следва да бъде продължена в рамките на счетоводната функция. Подпомагането от Съюза следва да се изплаща на водещия партньор, освен ако това би довело до двойни такси за конвертиране в евро и обратно в друга валута, или обратното, между водещия партньор и другите партньори.
(28)  С цел да продължи платежната верига, установена за програмния период 2014—2020 г., т.е. от Комисията до водещия партньор чрез сертифициращия орган, платежната верига следва да бъде продължена в рамките на счетоводната функция. Подпомагането от Съюза следва да се изплаща на водещия партньор, освен ако това би довело до двойни такси за конвертиране в евро и обратно в друга валута, или обратното, между водещия партньор и другите партньори. Освен ако не е указано друго, водещият партньор следва да се погрижи останалите партньори да получат пълния размер на финансирането от съответния фонд на Съюза в рамките на договорените между всички партньори срокове и съобразно същата процедура, прилагана по отношение на водещия партньор.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Съгласно член [63, параграф 9] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus] в специфичните за сектора правила се отчитат нуждите по програмите за европейско териториално сътрудничество (Interreg), по-специално по отношение на функцията по одит. Следователно разпоредбите относно годишното одитно становище, годишния контролен доклад и одитите на операциите следва да се опростят и адаптират към посочените програми, включващи повече от една държава членка.
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  Следва да се установи ясна верига на финансова отговорност по отношение на събирането на средства от единствения партньор или други партньори при установени нередности, чрез водещия партньор и управляващия орган до Комисията. Следва да се предвиди понасянето на отговорност от държавите членки, трети държави, партньорски държави или отвъдморски страни и територии (ОСТ), когато единственият партньор или други партньори или водещият партньор не са събрали средствата, т.е. държавата членка да възстанови средствата на управляващия орган. Следователно в рамките на програмите по Interreg не съществува възможност за неподлежащи на събиране суми на равнището на бенефициерите. Необходимо е обаче да се изяснят правилата, ако държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ не възстанови средствата на управляващия орган. Следва да бъдат изяснени и задълженията на водещия партньор за събиране на средствата. По-специално на управляващия орган не следва да бъде позволено да задължи водещия партньор да започне съдебно производство в друга държава.
(30)  Следва да се установи ясна верига на финансова отговорност по отношение на събирането на средства от единствения партньор или други партньори при установени нередности, чрез водещия партньор и управляващия орган до Комисията. Следва да се предвиди понасянето на отговорност от държавите членки, трети държави, партньорски държави или отвъдморски страни и територии (ОСТ), когато единственият партньор или други партньори или водещият партньор не са възстановили средствата, т.е. държавата членка да възстанови средствата на управляващия орган. Следователно в рамките на програмите по Interreg не съществува възможност за неподлежащи на събиране суми на равнището на бенефициерите. Необходимо е обаче да се изяснят правилата, ако държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ не възстанови средствата на управляващия орган. Следва да бъдат изяснени и задълженията на водещия партньор за събиране на средствата. Освен това свързаните със събиранията процедури следва да се определят и договарят от мониторинговия комитет. На управляващия орган обаче не следва да бъде позволено да задължи водещия партньор да започне съдебно производство в друга държава.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 30а (ново)
(30a)   Уместно е да се насърчава финансова дисциплина. Същевременно уредбата за отмяна на поетите бюджетни задължения следва да бъде съобразена със сложността на програмите по Interreg и тяхното изпълнение.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  Макар програмите по Interreg с участието на трети държави, партньорски държави или ОСТ да следва да се изпълняват при споделено управление, сътрудничеството в най-отдалечените региони може да се изпълнява при непряко управление. Следва да се определят специфични правила как да се прилагат тези програми, в своята цялост или частично, при непряко управление.
(32)  Макар програмите по Interreg с участието на трети държави, партньорски държави или ОСТ да следва да се изпълняват при споделено управление, сътрудничеството в най-отдалечените региони може да се изпълнява при непряко управление. Следва да се определят специфични правила относно това как да се прилагат тези програми, в своята цялост или частично, при непряко управление.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)  За да се гарантират еднакви условия за приемането или изменението на програмите по Interreg, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. При все това програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да спазват, когато това е приложимо, процедурите на Комитета, създаден съгласно Регламент (ЕС) [ИПП III) и [ИСРМС] по отношение на първото решение за одобрение на същите програми.
(35)  За да се гарантират еднакви условия за приемането или изменението на програмите по Interreg, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. При все това, по целесъобразност, програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да спазват процедурите на Комитета, установени в Регламент (ЕС) [ИПП III) и [ИСРМС] по отношение на първото решение за одобрение на същите програми.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 36а (ново)
(36a)  Насърчаването на европейското териториално сътрудничество (ЕТС) е един от най-важните приоритети на политиката на сближаване на Съюза. Подкрепата за МСП за разходи по проекти по линия на ЕТС вече е групово освободена съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (Общ регламент за групово освобождаване (ОРГО). Специални разпоредби във връзка с регионалната помощ за инвестиции от страна на предприятията, независимо от техния размер, са включени също в Насоките за регионалната помощ за периода 2014 – 2020 г. и в раздела за регионалната помощ от ОРГО. Като се вземе предвид натрупаният опит, помощта за проекти за европейско териториално сътрудничество следва да има ограничено влияние върху конкуренцията и търговията между държавите членки и поради това Комисията следва да може да обяви, че тази помощ е съвместима с вътрешния пазар и че финансирането, предоставено в подкрепа на проектите по линия на ЕТС, може да бъде групово освободено.
_____________________
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).
Насоки за регионалната помощ за периода 2014 – 2020 г. (ОВ C 209, 23.7.2013 г., стр. 1).
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
1.  С настоящия регламент се определят правилата по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) с оглед насърчаване на сътрудничеството между държавите членки в рамките на Съюза и между държавите членки и съседни трети държави, партньорски държави, други територии или отвъдморски страни и територии (ОСТ) съответно.
1.  С настоящия регламент се определят правилата по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) с оглед на насърчаване на сътрудничеството между държавите членки и техните региони в рамките на Съюза и между държавите членки, техните региони и трети държави, партньорски държави, други територии или отвъдморски страни и територии (ОСТ) или съответно организации за регионална интеграция и сътрудничество или група от трети държави, членуващи в регионална организация.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
(4)  „трансгранично юридическо лице“ означава юридическо лице, учредено в съответствие със законодателството на една от участващите държави в програма по Interreg, при условие че е създадено от териториални органи или други организации от поне две участващи държави.
(4)  „трансгранично юридическо лице“ означава юридическо лице, в т.ч. еврорегион, учредено в съответствие със законодателството на една от участващите държави в програма по Interreg, при условие че е създадено от териториални органи или други организации от поне две участващи държави.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4a (нова)
(4a)  „организация за регионална интеграция и сътрудничество“ означава група от държави членки или региони в една и съща географска област, чиято цел е по-тясно сътрудничество по въпроси от общ интерес.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1 – уводна част
(1)  трансграничното сътрудничество между съседни региони за насърчаване на интегрирано регионално развитие (компонент 1):
(1)  трансграничното сътрудничество между съседни региони за насърчаване на интегрирано и хармонично регионално развитие (компонент 1):
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква а
a)  вътрешното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните граници, от две или повече държави членки, или между съседни региони по сухопътните граници, от поне една държава членка и една или повече трети държави, изброени в член 4, параграф 3; или
a)  вътрешното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните или морските граници, от две или повече държави членки, или между съседни региони по сухопътните или морските граници, от поне една държава членка и една или повече трети държави, изброени в член 4, параграф 3; или
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква б – уводна част
б)  външното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните граници, от поне една държава членка и един (една) или повече от следните:
б)  външното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните или морските граници, от поне една държава членка и един (една) или повече от следните:
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
(2)  транснационалното и морското сътрудничество на по-големи транснационални територии или около морски басейни, с участието на национални, регионални и местни партньори по програмите в държавите членки, трети държави и партньорски държави и в Гренландия, с оглед на постигането на по-висока степен на териториална интеграция („компонент 2“; когато се отнася само до транснационално сътрудничество: „компонент 2A“; когато се отнася само до морско сътрудничество: „компонент 2Б“);
(2)  транснационалното сътрудничество на по-големи транснационални територии или около морски басейни, с участието на национални, регионални и местни партньори по програмите в държавите членки, трети държави и партньорски държави и в ОСТ, с оглед на постигането на по-висока степен на териториална интеграция („компонент 2“);
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3
(3)  сътрудничеството между най-отдалечените региони и между тях и съседните им трети държави или партньорски държави или ОСТ, или няколко от тях, за улесняване на тяхната регионална интеграция в рамките на тяхната група съседни държави (компонент 3);
(3)  сътрудничеството между най-отдалечените региони и между тях и съседните им трети държави или партньорски държави или ОСТ, или организации за регионална интеграция и сътрудничество, или няколко от тях, за улесняване на тяхната регионална интеграция и хармонично развитие в рамките на тяхната група съседни държави (компонент 3);
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iа (нова)
ia)  изпълнението на общи междурегионални проекти за развитие;
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iб (нова)
iб)  развитието на капацитет между партньорите в целия Съюз във връзка с:
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iiа (нова)
iia)  установяването и разпространението на добри практики с оглед на тяхното прехвърляне предимно към оперативни програми в рамките на целта „Инвестиции за растеж и работни места“;
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iiб (нова)
iiб)  обмен на опит за установяване, прехвърляне и разпространение на най-добри практики в областта на устойчивото развитие на градските райони, включително връзките между градските и селските райони;
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iiiа (нова)
iiiа)  създаването, функционирането и използването на европейския трансграничен механизъм съгласно посоченото в Регламент (ЕС) .../... [нов европейски трансграничен механизъм];
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 5
(5)  междурегионалните иновационни инвестиции чрез търговската реализация и разгръщането на междурегионални иновационни проекти, които са с потенциал за стимулиране на развитието на европейските вериги за създаване на стойност (компонент 5).
заличава се
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.  Що се отнася до трансграничното сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ЕФРР, са регионите от ниво 3 по NUTS на Съюза по всички вътрешни и външни сухопътни граници с трети държави или партньорски държави.
1.  Що се отнася до трансграничното сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ЕФРР, са регионите от ниво 3 по NUTS на Съюза по всички вътрешни и външни сухопътни или морски граници с трети държави или партньорски държави, без да се засягат евентуалните корекции, необходими с цел да се гарантира постигнатото сближаване и приемственост в районите по програмите за сътрудничество, определени за програмния период 2014 – 2020 г.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Регионите по морските граници, които са свързани над морето чрез фиксирана връзка, също се подпомагат по линия на трансграничното сътрудничество.
заличава се
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
3.  Програмите по Interreg за вътрешно трансгранично сътрудничество могат да обхващат региони в Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство, които са равностойни на региони от ниво 3 по NUTS, както и Лихтенщайн, Андора и Монако.
3.  Програмите по Interreg за вътрешно трансгранично сътрудничество могат да обхващат региони в Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство, които са равностойни на региони от ниво 3 по NUTS, както и Лихтенщайн, Андора, Монако и Сан Марино.