Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας: συμπερίληψη του δήμου Campione d’Italia και των ιταλικών υδάτων της λίμνης Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ***I
 Κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020 ***I
 Προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
 Προσχώρηση του Ισημερινού και της Ουκρανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
 Προσχώρηση της Ονδούρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
 Προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
 Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ, της Γροιλανδίας και της Δανίας *
 Ετήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης
 Υλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu ***I
 Εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς (ΑΕΕ) ***I
 Γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη Ms8, Rf3 και Ms8 × Rf3
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87403 (MON-874Ø3-1)
 Γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
 Κατάσταση στη Βενεζουέλα
 Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού

Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
PDF 224kWORD 85k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν: τα κεφάλαια 1 και 4 του τίτλου Ι· το κεφάλαιο 3 του τίτλου V· τα κεφάλαια 4 και 5 του τίτλου VII· το κεφάλαιο 1 του τίτλου VIII· τον τίτλο XII· τον τίτλο XIV και το παράρτημα II (2018/2170(REG))
P8_TA(2019)0046A8-0462/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 226 και 227 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0462/2018),

1.  αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις ακόλουθες τροποποιήσεις·

2.  αποφασίζει ότι οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της επόμενης περιόδου συνόδου, με εξαίρεση τις τροποποιήσεις με τις οποίες εισάγονται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3ε στο άρθρο 11 και τα σημεία 6 και 7 του κώδικα αρμόζουσας συμπεριφοράς για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και τις τροποποιήσεις των άρθρων 196 και 204, οι οποίες τίθενται σε ισχύ κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου συνόδου μετά τις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν το 2019·

3.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – τίτλος
Οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών και κανόνες συμπεριφοράς
Κανόνες συμπεριφοράς
Τροπολογία 2
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
1.  Το Κοινοβούλιο αποφασίζει περί των κανόνων διαφάνειας για τα οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών του με τη μορφή κώδικα δεοντολογίας που εγκρίνεται από την πλειοψηφία των μελών του και προσαρτάται στον παρόντα Κανονισμό4.
διαγράφεται
Οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν ούτε περιορίζουν κατά τα άλλα την άσκηση της εντολής και των πολιτικών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων που συνδέονται μ’ αυτήν.
______________
4 Βλέπε παράρτημα I
Τροπολογία 3
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Οι βουλευτές θα πρέπει να υιοθετήσουν τη συστηματική πρακτική να πραγματοποιούν συναντήσεις μόνο με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που έχουν εγγραφεί επισήμως στο μητρώο διαφάνειας που θεσπίστηκε με βάση τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το μητρώο διαφάνειας5.
διαγράφεται
______________
5 Συμφωνία της 16ης Απριλίου 2014 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ (ΕΕ L 277 της 19.9.2014, σ. 11).
Τροπολογία 4
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Η συμπεριφορά των βουλευτών χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό, βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές όπως καθορίζονται στις Συνθήκες και ειδικότερα στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και διαφυλάσσει το κύρος του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, δεν παρεμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των κοινοβουλευτικών εργασιών, την τήρηση της ασφάλειας και τάξης στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου ή τη λειτουργία του εξοπλισμού του Κοινοβουλίου.
Η συμπεριφορά των βουλευτών χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό και βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές όπως καθορίζονται στις Συνθήκες και ειδικότερα στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οι βουλευτές διαφυλάσσουν το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν θίγουν τη φήμη του.
Τροπολογία 5
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Κατά τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις, οι βουλευτές δεν καταφεύγουν σε συκοφαντικές, ρατσιστικές ή ξενοφοβικές δηλώσεις ή συμπεριφορές και δεν χρησιμοποιούν πανό ή πλακάτ.
διαγράφεται
Τροπολογία 6
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
Οι βουλευτές συμμορφώνονται προς τους κανόνες του Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών.
διαγράφεται
Τροπολογία 7
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4
Η μη τήρηση των εν λόγω αρχών και κανόνων δύναται να οδηγήσει στην εφαρμογή μέτρων κατά τα άρθρα 165, 166 και 167.
διαγράφεται
Τροπολογία 8
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Οι βουλευτές δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των κοινοβουλευτικών εργασιών, ούτε την τήρηση της ασφάλειας και τάξης στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου ή τη λειτουργία του εξοπλισμού του Κοινοβουλίου.
Τροπολογία 9
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.  Οι βουλευτές δεν διαταράσσουν την τάξη στην αίθουσα Ολομέλειας και απέχουν από ανάρμοστη συμπεριφορά. Δεν επιδεικνύουν πανό.
Τροπολογία 10
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 γ (νέα)
3γ.  Κατά τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις στην αίθουσα Ολομέλειας, οι βουλευτές δεν καταφεύγουν σε προσβλητικές δηλώσεις.
Τροπολογία 11
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 γ (νέα) – ερμηνεία
Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον οι δηλώσεις του βουλευτή σε μια κοινοβουλευτική συζήτηση είναι προσβλητικές ή όχι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, οι φανερές προθέσεις του ομιλητή, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη δήλωση το κοινό, ο βαθμός στον οποίο οι δηλώσεις αυτές βλάπτουν την αξιοπρέπεια και τη φήμη του Κοινοβουλίου, καθώς και η ελευθερία του λόγου του ενδιαφερόμενου βουλευτή. Για παράδειγμα, οι συκοφαντικές δηλώσεις, η «ρητορική μίσους» και η υποκίνηση διακρίσεων οι οποίες βασίζονται, συγκεκριμένα, σε οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αποτελούν συνήθως περιπτώσεις «προσβλητικών δηλώσεων» κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 12
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 δ (νέα)
3δ.  Οι βουλευτές συμμορφώνονται προς τους κανόνες του Κοινοβουλίου σχετικά με την διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών.
Τροπολογία 13
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 ε (νέα)
3ε.  Οι βουλευτές απέχουν από κάθε είδους ψυχολογική ή σεξουαλική παρενόχληση και τηρούν τον κώδικα αρμόζουσας συμπεριφοράς για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ο οποίος προσαρτάται στον παρόντα κανονισμό ως παράρτημα.
Οι βουλευτές δεν μπορούν να εκλεγούν σε αξίωμα του Κοινοβουλίου ή των οργάνων του, να οριστούν εισηγητές ή να συμμετάσχουν σε επίσημη αντιπροσωπεία ή σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, εάν δεν έχουν υπογράψει τη δήλωση που αφορά τον εν λόγω κώδικα.
____________________
Ο κώδικας αρμόζουσας συμπεριφοράς για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, που εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 2 Ιουλίου 2018, αποτελεί παράρτημα του παρόντος Κανονισμού.
Τροπολογία 14
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 4
4.  Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να επηρεάζει κατά τα άλλα την ένταση των κοινοβουλευτικών συζητήσεων ή την ελευθερία λόγου των βουλευτών.
διαγράφεται
Βασίζεται στον πλήρη σεβασμό των προνομίων των βουλευτών, όπως καθορίζονται με το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης και με το Καθεστώς που ισχύει ως προς αυτούς.
Στηρίζεται στην αρχή της διαφάνειας και διασφαλίζει ότι κάθε σχετική διάταξη θα γνωστοποιείται στους βουλευτές, οι οποίοι ενημερώνονται ατομικώς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Τροπολογία 15
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 5
5.   Όταν πρόσωπο το οποίο έχει προσληφθεί από βουλευτή ή πρόσωπο του οποίου την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό του Κοινοβουλίου έχει διευκολύνει βουλευτής δεν τηρεί τους κανόνες συμπεριφοράς που ορίζονται στην παράγραφο 3, οι ποινές που προσδιορίζονται στο άρθρο 166 μπορεί, αν κριθεί ενδεδειγμένο, να επιβληθούν στον βουλευτή.
5.  Όταν πρόσωπο το οποίο εργάζεται για βουλευτή ή πρόσωπο του οποίου την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό του Κοινοβουλίου έχει διευκολύνει βουλευτής δεν τηρεί τους κανόνες συμπεριφοράς που ορίζονται στο παρόν άρθρο, η εν λόγω συμπεριφορά ενδέχεται, αν κριθεί ενδεδειγμένο, να καταλογιστεί στον βουλευτή.
Τροπολογία 16
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει κατά τα λοιπά την ένταση των κοινοβουλευτικών συζητήσεων ή την ελευθερία λόγου των βουλευτών.
Τροπολογία 17
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 β (νέα)
5β.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για τα όργανα, τις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου.
Τροπολογία 18
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 6
6.  Οι Κοσμήτορες ορίζουν τον ανώτατο αριθμό διαπιστευμένων βοηθών που δικαιούται κάθε βουλευτής.
διαγράφεται
Τροπολογία 19
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 – παράγραφος 7
7.  Οι κανόνες συμπεριφοράς, τα δικαιώματα και τα προνόμια πρώην βουλευτών καθορίζονται με απόφαση του Προεδρείου. Δεν γίνεται διάκριση στη μεταχείριση πρώην βουλευτών.
διαγράφεται
Τροπολογίες 20 και 75
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α
Οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών και Μητρώο Διαφάνειας
1.  Το Κοινοβούλιο θεσπίζει κανόνες διαφάνειας για τα οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών του με τη μορφή κώδικα δεοντολογίας που εγκρίνεται από την πλειοψηφία των μελών του και προσαρτάται στον παρόντα Κανονισμό.
Οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν ούτε περιορίζουν κατά τα λοιπά την άσκηση της εντολής και των πολιτικών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων που συνδέονται μ’ αυτήν.
2.  Οι βουλευτές θα πρέπει να υιοθετήσουν τη συστηματική πρακτική να πραγματοποιούν συναντήσεις μόνο με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που έχουν εγγραφεί επισήμως στο μητρώο διαφάνειας που θεσπίστηκε με βάση τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το μητρώο διαφάνειας.
3.  Οι βουλευτές θα πρέπει να δημοσιοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Mητρώου Διαφάνειας. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 6 του παραρτήματος I, για κάθε έκθεση, οι εισηγητές, οι σκιώδεις εισηγητές και οι πρόεδροι επιτροπών δημοσιεύουν στο διαδίκτυο όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου Διαφάνειας. Το Προεδρείο παρέχει την απαιτούμενη υποδομή στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.
4.  Το Προεδρείο παρέχει την απαραίτητη υποδομή στη σελίδα του εκάστοτε βουλευτή στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου για τους βουλευτές που επιθυμούν να δημοσιεύσουν εθελοντικό έλεγχο ή επιβεβαίωση, όπως προβλέπεται στους ισχύοντες κανόνες του καθεστώτος των βουλευτών και τους κανόνες εφαρμογής του, ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν την αποζημίωση γενικών εξόδων συνάδει με τους ισχύοντες κανόνες του καθεστώτος των βουλευτών και τα μέτρα εφαρμογής του.
5.  Οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν ούτε περιορίζουν κατά τα άλλα την άσκηση της εντολής και των πολιτικών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων που συνδέονται μ’ αυτήν.
6.  Οι κανόνες συμπεριφοράς και τα δικαιώματα και τα προνόμια πρώην βουλευτών καθορίζονται με απόφαση του Προεδρείου. Δεν γίνεται διάκριση στη μεταχείριση πρώην βουλευτών.
__________________
Βλέπε παράρτημα I.
Συμφωνία της 16ης Απριλίου 2014 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ (ΕΕ L 277 της 19.9.2014, σ. 11).
Τροπολογία 88
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 32 – παράγραφος 5
5.  Η συγκρότηση πολιτικής ομάδας πρέπει να δηλώνεται στον Πρόεδρο. Η δήλωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα της ομάδας, τα ονόματα των μελών της και τη σύνθεση του Προεδρείου της. Πρέπει να υπογράφεται από όλα τα μέλη της.
5.  Η συγκρότηση πολιτικής ομάδας πρέπει να δηλώνεται στον Πρόεδρο. Η δήλωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει:
–  το όνομα της ομάδας,
–  μια πολιτική δήλωση που θα καθορίζει τους σκοπούς της ομάδας, και
–  τα ονόματα των μελών της και τη σύνθεση του Προεδρείου της.
Όλα τα μέλη της ομάδας δηλώνουν εγγράφως σε παράρτημα της εν λόγω δήλωσης πως έχουν την ίδια συγγενή πολιτική τοποθέτηση.
Τροπολογία 21
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Οι διακομματικές ομάδες, καθώς και άλλες ανεπίσημες ομάδες, είναι απολύτως διαφανείς στις δράσεις τους και δεν συμμετέχουν σε δραστηριότητες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγχυση με τις επίσημες δραστηριότητες του Κοινοβουλίου ή των οργάνων του. Δεν μπορούν να διοργανώνουν εκδηλώσεις σε τρίτες χώρες που συμπίπτουν με αποστολή επίσημου οργάνου του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένης επίσημης αντιπροσωπείας εκλογικών παρατηρητών.
Τροπολογία 22
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 34 – παράγραφος 2
2.  Οι εν λόγω ομάδες είναι απολύτως διαφανείς στις δράσεις τους και δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγχυση με τις επίσημες δραστηριότητες του Κοινοβουλίου ή των οργάνων του. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που θεσπίζουν οι διατάξεις που ενέκρινε το Προεδρείο, οι οποίες διέπουν τη συγκρότηση των διακομματικών ομάδων, οι πολιτικές ομάδες μπορούν να διευκολύνουν τις δραστηριότητες των διακομματικών ομάδων παρέχοντάς τους υλικοτεχνική υποστήριξη.
2.  Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που θεσπίζουν οι εσωτερικοί κανόνες του Κοινοβουλίου, οι οποίοι διέπουν τη συγκρότηση αυτών των ομάδων, οι πολιτικές ομάδες μπορούν να διευκολύνουν τις δραστηριότητες των διακομματικών ομάδων παρέχοντάς τους υλικοτεχνική υποστήριξη.
Τροπολογία 23
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Άλλες ανεπίσημες ομάδες υποχρεούνται επίσης να δηλώνουν, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, κάθε υποστήριξη, σε χρήματα ή σε είδος, την οποία οι βουλευτές δεν έχουν δηλώσει ατομικά, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παράρτημα Ι.
Τροπολογία 24
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Μόνο οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων που είναι καταχωρισμένοι στο Μητρώο Διαφάνειας μπορούν να συμμετέχουν σε διακομματικές δραστηριότητες ή σε άλλες δραστηριότητες ανεπίσημων ομάδων που διοργανώνονται στον χώρο του Κοινοβουλίου, για παράδειγμα με την παρουσία τους σε συνεδριάσεις ή εκδηλώσεις της διακομματικής ομάδας ή άλλης ανεπίσημης ομάδας, με την παροχή υποστήριξης σε αυτή, ή με τη σύμπραξή τους στην οργάνωση των εκδηλώσεών της.
Τροπολογία 25
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 34 – παράγραφος 4
4.  Οι Κοσμήτορες τηρούν μητρώο των δηλώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Το μητρώο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Οι κοσμήτορες εγκρίνουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις εν λόγω δηλώσεις και μεριμνούν για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
4.  Οι Κοσμήτορες τηρούν μητρώο των δηλώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Οι Κοσμήτορες εγκρίνουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις εν λόγω δηλώσεις και τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.
Τροπολογία 26
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Οι Κοσμήτορες μεριμνούν για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 27
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 128 – παράγραφος 4
4.  Ένας από τους ερωτώντες μπορεί να αναπτύξει την ερώτηση στο Κοινοβούλιο. Ο αποδέκτης απαντά στην ερώτηση.
4.  Ένας βουλευτής που έχει οριστεί εκ των προτέρων από τους ερωτώντες αναπτύσσει την ερώτηση στο Κοινοβούλιο. Αν ο εν λόγω βουλευτής δεν είναι παρών, η ερώτηση καταπίπτει. Ο αποδέκτης απαντά στην ερώτηση.
Τροπολογία 28
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 130 – παράγραφος 1
1.  Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας με αίτημα γραπτής απάντησης, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται με παράρτημα του Κανονισμού27. Για το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.
1.  Κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας με αίτημα γραπτής απάντησης, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται με παράρτημα του Κανονισμού27. Για το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.
________________________
____________________
27 Βλέπε Παράρτημα ΙI.
27 Βλέπε Παράρτημα ΙI.
Τροπολογία 29
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 130 – παράγραφος 2
2.  Οι ερωτήσεις υποβάλλονται στον Πρόεδρο. Ζητήματα που αφορούν το παραδεκτό ερώτησης επιλύονται από τον Πρόεδρο. Η απόφαση του Προέδρου δεν βασίζεται αποκλειστικά στις διατάξεις του παραρτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αλλά στις διατάξεις του Κανονισμού στο σύνολό τους. Η αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου κοινοποιείται στον ερωτώντα.
2.  Οι ερωτήσεις υποβάλλονται στον Πρόεδρο σε ηλεκτρονική μορφή. Ζητήματα που αφορούν το παραδεκτό ερώτησης επιλύονται από τον Πρόεδρο. Η απόφαση του Προέδρου δεν βασίζεται αποκλειστικά στις διατάξεις του παραρτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αλλά στις διατάξεις του Κανονισμού στο σύνολό τους. Η αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου κοινοποιείται στον ερωτώντα.
Τροπολογία 30
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 130 – παράγραφος 3
3.  Οι ερωτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι ερωτήσεις κατά τη διάρκεια κυλιόμενης περιόδου τριών μηνών.
3.  Κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι ερωτήσεις κατά τη διάρκεια κυλιόμενης περιόδου τριών μηνών. Κατά κανόνα, οι ερωτήσεις απαντώνται από τον παραλήπτη εντός έξι εβδομάδων από τη διαβίβασή τους σε αυτόν. Ωστόσο, κάθε βουλευτής, πολιτική ομάδα ή επιτροπή μπορεί κάθε μήνα να χαρακτηρίζει μία από τις ερωτήσεις ως «ερώτηση προτεραιότητας», η οποία πρέπει να απαντηθεί από τον παραλήπτη εντός τριών εβδομάδων από τη διαβίβασή της σε αυτόν.
Τροπολογία 31
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 130 – παράγραφος 5
5.  Όταν ο αποδέκτης μιας ερώτησης δεν μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση εντός τριών εβδομάδων (ερώτηση με προτεραιότητα) ή εντός έξι εβδομάδων (ερώτηση χωρίς προτεραιότητα) από τη διαβίβασή της στον αποδέκτη, αυτή μπορεί, μετά από αίτημα του συντάκτη της, να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής,
5.  Όταν μια ερώτηση δεν απαντηθεί από τον αποδέκτη εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να την εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασής της.
Τροπολογία 32
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 130 – παράγραφος 6
6.  Κάθε βουλευτής μπορεί να θέσει μία τέτοια ερώτηση προτεραιότητας κάθε μήνα.
διαγράφεται
Τροπολογία 33
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 130 – παράγραφος 7
7.  Οι ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών παραρτημάτων, αναρτώνται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.
7.  Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών παραρτημάτων, αναρτώνται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.
Τροπολογία 34
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 130α
Άρθρο 130α
διαγράφεται
Ήσσονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης
1.   Σε ήσσονος σημασίας επερωτήσεις υπό μορφή ερώτησης με αίτημα γραπτής απάντησης, μία επιτροπή, μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας να προσκομίσει στο Κοινοβούλιο στοιχεία για συγκεκριμένο ζήτημα.
Κάθε τέτοια ερώτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο ο οποίος, εφόσον η ερώτηση συνάδει γενικά με τον παρόντα Κανονισμό και πληροί τα κριτήρια που ορίζονται σε παράρτημα του παρόντος Kανονισμού28, ζητεί από τον αποδέκτη να απαντήσει εντός δύο εβδομάδων· ο Πρόεδρος μπορεί να παρατείνει την προθεσμία, σε συνεννόηση με τον ερωτώντα.
2.  Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις σε αυτές αναρτώνται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.
_____________________
28 Βλέπε Παράρτημα ΙI
Τροπολογία 35
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 130β – τίτλος
Μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση
Μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης
Τροπολογία 36
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 130β – παράγραφος 1
1.  Σε μείζονος σημασίας επερωτήσεις υπό μορφή ερώτησης με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση, μία επιτροπή, μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο μπορεί να θέσει ερώτηση στο Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας. Οι ερωτήσεις μπορούν να περιλαμβάνουν μια σύντομη αιτιολόγηση.
1.  Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις πραγματοποιούνται υπό μορφή ερώτησης με αίτημα γραπτής απάντησης που υποβάλλεται στο Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας από πολιτική ομάδα.
Κάθε τέτοια ερώτηση υποβάλλεται γραπτώς στον Πρόεδρο ο οποίος, εφόσον η ερώτηση συνάδει γενικά με τον παρόντα Κανονισμό και πληροί τα κριτήρια που ορίζονται σε παράρτημα του παρόντος Kανονισμού29, ενημερώνει αμέσως τον αποδέκτη για την ερώτηση και του ζητεί να διευκρινίσει εάν θα απαντήσει ή όχι και, εάν ναι, πότε·
_____________________
29 Βλέπε παράρτημα ΙI
Τροπολογία 37
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις είναι γενικού ενδιαφέροντος και υποβάλλονται γραπτώς στον Πρόεδρο. Δεν υπερβαίνουν τις 500 λέξεις. Εφόσον η μείζονος σημασίας επερώτηση συνάδει γενικότερα με τις διατάξεις του Κανονισμού, ο Πρόεδρος τη διαβιβάζει αμέσως στον αποδέκτη ώστε αυτός να απαντήσει γραπτώς.
Τροπολογία 38
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 130β – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.   Υποβάλλονται έως 30 μείζονος σημασίας επερωτήσεις ανά έτος. Η Διάσκεψη των Προέδρων διασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή των επερωτήσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων, και ουδεμία πολιτική ομάδα υποβάλλει άνω της μίας επερώτησης μηνιαίως.
Τροπολογία 39
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 130β – παράγραφος 1 γ (νέα)
1γ.  Αν ο παραλήπτης δεν απαντήσει στη μείζονος σημασίας επερώτηση εντός έξι εβδομάδων από τη διαβίβασή της σε αυτόν, η επερώτηση εγγράφεται, μετά από αίτημα του συντάκτη της, στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 149 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3α.
Τροπολογία 40
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 130β – παράγραφος 2
2.  Με τη λήψη της γραπτής απάντησης, η μείζονος σημασίας επερώτηση εγγράφεται στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 149. Συζήτηση διεξάγεται εάν τούτο ζητηθεί από μία επιτροπή, μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο.
2.  Με τη λήψη της γραπτής απάντησης, εφόσον το ζητήσουν βουλευτές ή μία πολιτική ομάδα ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο μέσο ελάχιστο όριο, η μείζονος σημασίας επερώτηση εγγράφεται στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 149 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3α.
Τροπολογία 41
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 130β – παράγραφος 3
3.  Εάν ο αποδέκτης αρνηθεί να απαντήσει στην ερώτηση ή δεν το πράξει εντός τριών εβδομάδων, η ερώτηση εγγράφεται στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Συζήτηση διεξάγεται εάν τούτο ζητηθεί από μία επιτροπή, μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Πριν από τη συζήτηση, ένας εκ των ερωτώντων δύναται να λάβει άδεια να διατυπώσει συμπληρωματική αιτιολόγηση για την ερώτηση.
διαγράφεται
Τροπολογία 42
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 130β – παράγραφος 3 α
3α.  Ο αριθμός των μείζονος σημασίας επερωτήσεων που συζητούνται κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου συνόδου δεν υπερβαίνει τις τρεις. Εάν, κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου συνόδου, ζητηθεί να συζητηθούν άνω των τριών επερωτήσεων μείζονος σημασίας, η Διάσκεψη των Προέδρων τις περιλαμβάνει το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης με τη σειρά με την οποία έλαβε τα αιτήματα προς συζήτηση.
Τροπολογία 43
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 130β – παράγραφος 4
4.   Ένας από τους ερωτώντες μπορεί να αναπτύξει την ερώτηση στο Κοινοβούλιο. Ένα μέλος του ερωτωμένου οργάνου απαντά στην ερώτηση.
4.  Ένας βουλευτής που έχει οριστεί εκ των προτέρων από τον συντάκτη, ή από εκείνους που ζητούν τη συζήτηση σύμφωνα με την παράγραφο 2, αναπτύσσει τη μείζονος σημασίας επερώτηση στο Κοινοβούλιο. Αν ο εν λόγω βουλευτής δεν είναι παρών, η μείζονος σημασίας επερώτηση καταπίπτει. Ο αποδέκτης απαντά στην ερώτηση.
Εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 123 παράγραφοι 2 έως 5 σε ό,τι αφορά την κατάθεση και ψήφιση προτάσεων ψηφίσματος.
Εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 123 παράγραφοι 2 έως 8 σε ό,τι αφορά την κατάθεση και ψήφιση προτάσεων ψηφίσματος.
Τροπολογία 44
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 130β – παράγραφος 5
5.  Αυτές οι ερωτήσεις, καθώς και οι απαντήσεις τους, αναρτώνται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.
5.  Αυτές οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις, καθώς και οι απαντήσεις τους, αναρτώνται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.
Τροπολογία 45
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 165 – παράγραφος 1
1.  Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη κάθε βουλευτή που παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης ή του οποίου η συμπεριφορά δεν είναι συμβατή με τις συναφείς διατάξεις του άρθρου 11.
1.  Ο Πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη κάθε βουλευτή που παραβιάζει τους κανόνες συμπεριφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 3β ή 3γ.
Τροπολογία 46
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 165 – παράγραφος 2
2.  Σε περίπτωση υποτροπής, ο Πρόεδρος ανακαλεί τον βουλευτή στην τάξη για δεύτερη φορά, με σχετική εγγραφή στα Συνοπτικά Πρακτικά.
2.  Σε περίπτωση επανάληψης της παραβίασης, ο Πρόεδρος ανακαλεί τον βουλευτή στην τάξη για δεύτερη φορά, με σχετική εγγραφή στα Συνοπτικά Πρακτικά.
Τροπολογία 47
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 165 – παράγραφος 3
3.  Αν η διατάραξη συνεχισθεί, ή σημειωθεί νέα υποτροπή, ο Πρόεδρος μπορεί να αφαιρέσει τον λόγο από τον βουλευτή ή να τον αποβάλει από την αίθουσα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, ο Πρόεδρος μπορεί να εφαρμόσει πάραυτα και χωρίς δεύτερη ανάκληση στην τάξη το μέτρο της αποβολής του εν λόγω βουλευτή από την αίθουσα για το υπόλοιπο της συνεδρίασης. Ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά χωρίς καθυστέρηση για την εκτέλεση των εν λόγω πειθαρχικών μέτρων, επικουρούμενος από τους κλητήρες και, εφόσον απαιτείται, από το προσωπικό ασφαλείας του Κοινοβουλίου.
3.  Αν η παραβίαση συνεχισθεί, ή σημειωθεί νέα επανάληψη της παραβίασης, ο Πρόεδρος μπορεί να αφαιρέσει τον λόγο από τον βουλευτή ή να τον αποβάλει από την αίθουσα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, ο Πρόεδρος μπορεί να εφαρμόσει πάραυτα και χωρίς δεύτερη ανάκληση στην τάξη το μέτρο της αποβολής του εν λόγω βουλευτή από την αίθουσα για το υπόλοιπο της συνεδρίασης. Ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά χωρίς καθυστέρηση για την εκτέλεση των εν λόγω πειθαρχικών μέτρων, επικουρούμενος από τους κλητήρες και, εφόσον απαιτείται, από το προσωπικό ασφαλείας του Κοινοβουλίου.
Τροπολογία 48
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 165 – παράγραφος 5
5.  Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να διακόψει τη ζωντανή μετάδοση συνεδρίασης σε περίπτωση που βουλευτής προβεί σε δυσφημιστικά, ρατσιστικά ή ξενοφοβικά σχόλια ή συμπεριφερθεί με αντίστοιχο τρόπο.
5.  Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να διακόψει τη ζωντανή μετάδοση συνεδρίασης σε περίπτωση που βουλευτής προβεί σε παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 3β ή 3γ.
Τροπολογία 49
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 165 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να διαγράψει από την οπτικοακουστική εγγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων τα τμήματα της ομιλίας βουλευτή που περιέχουν δυσφημιστικά, ρατσιστικά ή ξενοφοβικά σχόλια.
Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να διαγράψει από την οπτικοακουστική εγγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων τα τμήματα της ομιλίας βουλευτή που παραβιάζουν τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 3β ή .
Τροπολογία 50
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 166 – παράγραφος 1
1.  Σε περιπτώσεις σοβαρής διατάραξης της τάξης ή των εργασιών του Κοινοβουλίου κατά παράβαση των αρχών του άρθρου 11, ο Πρόεδρος λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση που επιβάλλει την κατάλληλη κύρωση.
1.  Σε σοβαρές περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφοι 3α έως 5β, ο Πρόεδρος λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση που επιβάλλει την κατάλληλη κύρωση σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 3β ή 3γ, ο Πρόεδρος μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ανεξάρτητα από το αν είχε προηγουμένως επιβληθεί ή όχι στον ενδιαφερόμενο βουλευτή άμεσο μέτρο υπό την έννοια του άρθρου 165.
Όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 3ε, ο Πρόεδρος μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση σύμφωνα με το παρόν άρθρο μόνο μετά τη διαπίστωση του περιστατικού παρενόχλησης σύμφωνα με την ισχύουσα εσωτερική διοικητική διαδικασία για την παρενόχληση και την πρόληψή της.
Ο Πρόεδρος μπορεί να επιβάλει κυρώσεις σε βουλευτή στις περιπτώσεις στις οποίες ο παρών Κανονισμός προβλέπει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ή δυνάμει απόφασης του Προεδρείου σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 25.
Πριν την έγκριση της απόφασης, ο Πρόεδρος καλεί τον ενδιαφερόμενο βουλευτή να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να καλέσει τον ενδιαφερόμενο βουλευτή σε προφορική ακρόαση.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο βουλευτή με συστημένη επιστολή ή, σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, από τους κλητήρες.
Μετά την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο βουλευτή, τυχόν κύρωση που επιβάλλεται σε βουλευτή ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο στο Κοινοβούλιο. Ενημερώνονται οι πρόεδροι των οργάνων, επιτροπών και αντιπροσωπειών, στις οποίες ανήκει ο βουλευτής.
Όταν η κύρωση καταστεί αμετάκλητη, δημοσιεύεται σε εμφανές σημείο του ιστοτόπου του Κοινοβουλίου και παραμένει εκεί για το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής περιόδου.
Τροπολογία 51
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 166 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Πριν την έγκριση της απόφασης, ο Πρόεδρος καλεί τον ενδιαφερόμενο βουλευτή να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να συγκαλέσει προφορική ακρόαση, εφόσον το κρίνει περισσότερο σκόπιμο.
Η απόφαση που επιβάλλει την κύρωση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο βουλευτή με συστημένη επιστολή ή, σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, από τους κλητήρες.
Μετά την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο βουλευτή, τυχόν κύρωση που επιβάλλεται σε βουλευτή ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο στο Κοινοβούλιο. Ενημερώνονται οι πρόεδροι των οργάνων, επιτροπών και αντιπροσωπειών, στις οποίες ανήκει ο βουλευτής.
Όταν η κύρωση καταστεί αμετάκλητη, δημοσιεύεται σε εμφανές σημείο του ιστοτόπου του Κοινοβουλίου και παραμένει εκεί για το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής περιόδου.
Τροπολογία 52
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 166 – παράγραφος 2
2.  Κατά την αξιολόγηση των παρατηρουμένων συμπεριφορών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ειδικός, επαναλαμβανόμενος ή διαρκής χαρακτήρας τους, καθώς και ο βαθμός σοβαρότητάς τους.
2.  Κατά την αξιολόγηση των παρατηρουμένων συμπεριφορών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ειδικός, επαναλαμβανόμενος ή διαρκής χαρακτήρας τους, καθώς και ο βαθμός σοβαρότητάς τους. Κατά περίπτωση, λαμβάνεται επίσης υπόψη η πιθανή βλάβη που προκαλείται στο κύρος και στη φήμη του Κοινοβουλίου.
Επιβάλλεται η διάκριση μεταξύ των συμπεριφορών οπτικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να γίνουν ανεκτές, εφόσον δεν είναι υβριστικές, δυσφημιστικές, ρατσιστικές ή ξενοφοβικές, και τηρούν λογικές αναλογίες, και των συμπεριφορών που διαταράσσουν ενεργά την κοινοβουλευτική δραστηριότητα.
Τροπολογία 53
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 166 – παράγραφος 4
4.  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 στοιχεία β) έως ε) μπορούν να διπλασιαστούν σε περίπτωση κατ’ επανάληψη παραβιάσεων ή εάν ο βουλευτής αρνείται να συμμορφωθεί με μέτρο που ελήφθη βάσει του άρθρου 165 παράγραφος 3.
4.  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 στοιχεία β) έως ε) μπορούν να διπλασιαστούν σε περίπτωση κατ’ επανάληψη παραβιάσεων ή εάν ο βουλευτής αρνείται να συμμορφωθεί με μέτρο που ελήφθη βάσει του άρθρου 165 παράγραφος 3.
Τροπολογία 54
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 174 – παράγραφος 7
7.  Ο Πρόεδρος μπορεί να θέσει σε ψηφοφορία άλλες τροπολογίες μαζί όταν αυτές αλληλοσυμπληρώνονται, εκτός εάν έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία ή ψηφοφορία κατά τμήματα από μία πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο. Οι συντάκτες τέτοιων τροπολογιών μπορούν επίσης να προτείνουν να ψηφιστούν όλες μαζί οι τροπολογίες που αλληλοσυμπληρώνονται.
7.  Ο Πρόεδρος μπορεί να θέσει σε ψηφοφορία άλλες τροπολογίες μαζί όταν αυτές αλληλοσυμπληρώνονται, εκτός εάν έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία ή ψηφοφορία κατά τμήματα από μία πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο. Οι συντάκτες τέτοιων τροπολογιών μπορούν επίσης να προτείνουν να ψηφιστούν οι τροπολογίες τους όλες μαζί.
Τροπολογία 55
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 174 – παράγραφος 10
10.  Επί τροπολογίας για την οποία έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία διενεργείται χωριστή ψηφοφορία.
10.  Επί τροπολογίας για την οποία έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία διενεργείται ψηφοφορία χωριστά από άλλες τροπολογίες.
Τροπολογία 56
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 177 – ερμηνεία
Οιαδήποτε παραβίαση του παρόντος άρθρου θεωρείται σοβαρή διατάραξη της συνεδρίασης υπό την έννοια του άρθρου 166 παράγραφος 1 και έχει τις έννομες συνέπειες που αναγράφονται στο άρθρο αυτό.
Οιαδήποτε παραβίαση του παρόντος άρθρου θεωρείται σοβαρή παραβίαση του άρθρου 11 παράγραφος .
Τροπολογία 57
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 196
Άρθρο 196
Άρθρο 196
Σύσταση μονίμων επιτροπών
Σύσταση μονίμων επιτροπών
Το Κοινοβούλιο, μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, συνιστά μόνιμες επιτροπές. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται σε παράρτημα του Κανονισμού52. Το εν λόγω παράρτημα εγκρίνεται με πλειοψηφία των ψηφισάντων. Τα μέλη τους ορίζονται κατά την πρώτη περίοδο συνόδου μετά την επανεκλογή του Κοινοβουλίου και εκ νέου μετά από δυόμισι χρόνια.
Το Κοινοβούλιο, μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, συνιστά μόνιμες επιτροπές. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται σε παράρτημα του Κανονισμού52. Το εν λόγω παράρτημα εγκρίνεται με πλειοψηφία των ψηφισάντων. Τα μέλη τους ορίζονται κατά την πρώτη περίοδο συνόδου μετά την επανεκλογή του Κοινοβουλίου.
Οι αρμοδιότητες των μονίμων επιτροπών μπορούν επίσης να καθορισθούν σε χρόνο διαφορετικό από αυτόν της σύστασής τους.
Οι αρμοδιότητες των μονίμων επιτροπών μπορούν επίσης να επανακαθορισθούν σε χρόνο διαφορετικό από αυτόν της σύστασής τους.
_________________
_________________
52 Βλέπε παράρτημα V
52 Βλέπε παράρτημα V
Τροπολογία 58
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 204 – παράγραφος 1
1.  Κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής που ακολουθεί τον διορισμό των μελών των επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 199, η επιτροπή εκλέγει μεταξύ των τακτικών μελών της εν λόγω επιτροπής έναν πρόεδρο και με χωριστές ψηφοφορίες αντιπροέδρους, που αποτελούν το προεδρείο της επιτροπής. Ο αριθμός των εκλεγομένων αντιπροέδρων καθορίζεται από το Κοινοβούλιο κατόπιν προτάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων. Η ποικιλομορφία του Κοινοβουλίου πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη σύνθεση του προεδρείου κάθε επιτροπής· δεν πρέπει να επιτρέπεται το προεδρείο να αποτελείται μόνο από άνδρες ή μόνο από γυναίκες ούτε να προέρχονται όλοι οι αντιπρόεδροι από το ίδιο κράτος μέλος.
1.  Κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής που ακολουθεί τον διορισμό των μελών των επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 199, και εκ νέου μετά από δυόμισι χρόνια, η επιτροπή εκλέγει μεταξύ των τακτικών μελών της εν λόγω επιτροπής έναν πρόεδρο και με χωριστές ψηφοφορίες αντιπροέδρους, που αποτελούν το προεδρείο της επιτροπής. Ο αριθμός των εκλεγομένων αντιπροέδρων καθορίζεται από το Κοινοβούλιο κατόπιν προτάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων. Η ποικιλομορφία του Κοινοβουλίου πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη σύνθεση του προεδρείου κάθε επιτροπής· δεν πρέπει να επιτρέπεται το προεδρείο να αποτελείται μόνο από άνδρες ή μόνο από γυναίκες ούτε να προέρχονται όλοι οι αντιπρόεδροι από το ίδιο κράτος μέλος.
Τροπολογία 59
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 210α – τίτλος
Διαδικασία που εφαρμόζεται για την εξέταση από επιτροπή εμπιστευτικών πληροφοριών που διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο
Διαδικασία που εφαρμόζεται για την εξέταση από επιτροπή εμπιστευτικών πληροφοριών σε συνεδρίαση επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών
Τροπολογία 60
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 210α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Μόλις ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώσει την εφαρμογή της εμπιστευτικής διαδικασίας, παρίστανται στη συνεδρίαση μόνο τα μέλη της επιτροπής και υπάλληλοι και εμπειρογνώμονες που έχουν ορισθεί εκ των προτέρων από τον πρόεδρο και των οποίων η παρουσία είναι απολύτως αναγκαία.
Μόλις ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώσει την εφαρμογή της εμπιστευτικής διαδικασίας, η συνεδρίαση πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών και παρίστανται μόνο μέλη της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωματικών μελών. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με το ισχύον διοργανικό νομοθετικό πλαίσιο, ότι άλλοι βουλευτές μπορούν να παρίστανται στη συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 206 παράγραφος 3. Στη συνεδρίαση μπορούν, επίσης, να παρίστανται πρόσωπα που έχουν ορισθεί εκ των προτέρων από τον πρόεδρο ως πρόσωπα που πρέπει να ενημερωθούν, τηρουμένων δεόντως όλων των περιορισμών που απορρέουν από τους ισχύοντες κανόνες που οποίοι διέπουν τη μεταχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών από το Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την εξέταση διαβαθμισμένων πληροφοριών σε επίπεδο CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερο, ή σε περίπτωση ειδικών περιορισμών πρόσβασης που απορρέουν από το διοργανικό νομοθετικό πλαίσιο, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί.
Τροπολογία 61
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 210α – παράγραφος 4
4.  Η εξέταση των περιπτώσεων παραβίασης της εμπιστευτικότητας μπορεί να ζητηθεί από μέλη ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν στην επιτροπή τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο που εφάρμοσε την εμπιστευτική διαδικασία. Το εν λόγω αίτημα μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της επιτροπής. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, με πλειοψηφία των μελών της, να υποβάλει το ζήτημα στον Πρόεδρο για περαιτέρω εξέταση σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 166.
4.  Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την παραβίαση της εμπιστευτικότητας εν γένει, η εξέταση των περιπτώσεων παραβίασης της εμπιστευτικότητας μπορεί να ζητηθεί από μέλη ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν στην επιτροπή τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο που εφάρμοσε την εμπιστευτική διαδικασία. Το εν λόγω αίτημα μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της επιτροπής. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, με πλειοψηφία των μελών της, να υποβάλει το ζήτημα στον Πρόεδρο για περαιτέρω εξέταση σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 166.
Τροπολογία 62
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 211 – τίτλος
Δημόσιες ακροάσεις για πρωτοβουλίες πολιτών
Δημόσιες ακροάσεις και συζητήσεις για πρωτοβουλίες πολιτών
Τροπολογία 63
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 211 – παράγραφος 7 α (νέα)
7α.  Το Κοινοβούλιο διεξάγει συζήτηση για πρωτοβουλία πολιτών η οποία δημοσιεύεται στο σχετικό μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, σε περίοδο συνόδου που έπεται της δημόσιας ακρόασης και, κατά την εγγραφή της συζήτησης στην ημερήσια διάταξή του, αποφασίζει εάν θα περατώσει ή όχι τη συζήτηση με ψήφισμα. Δεν περατώνει τη συζήτηση με ψήφισμα εάν έχει προγραμματιστεί έκθεση για το ίδιο ή για παρεμφερές θέμα στην ίδια ή την επόμενη περίοδο συνόδου, εκτός εάν ο Πρόεδρος υποβάλει, για έκτακτους λόγους, διαφορετική πρόταση. Εάν το Κοινοβούλιο αποφασίσει να περατώσει συζήτηση με ψήφισμα, η αρμόδια επί του θέματος επιτροπή ή μια πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο μπορούν να υποβάλουν πρόταση ψηφίσματος. Εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 123 παράγραφοι 3 έως 8 όσον αφορά την κατάθεση και τη θέση σε ψηφοφορία προτάσεων ψηφισμάτων.
Τροπολογία 76
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 211 – παράγραφος 8
8.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή αμελήσει να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης εν συνεχεία επιτυχώς υποβληθείσης πρωτοβουλίας πολίτη σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 εντός περιόδου δώδεκα μηνών αφότου η Επιτροπή εξέδωσε σχετική θετική γνώμη και εξέθεσε σε ανακοίνωση τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, η αρμόδια επί του θέματος επιτροπή μπορεί να διοργανώσει ακρόαση κατόπιν διαβουλεύσεως με τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολίτη και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να ενεργοποιήσει τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 46, ώστε να ασκήσει το Κοινοβούλιο το δικαίωμά του να ζητήσει από την Επιτροπή να του υποβάλει κατάλληλη πρόταση.
8.  Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της για μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών, το Κοινοβούλιο αξιολογεί τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή ως αποτέλεσμα της εν λόγω ανακοίνωσης. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αμελήσει να υποβάλει κατάλληλη πρόταση για πρωτοβουλία πολιτών, η αρμόδια επί του θέματος επιτροπή μπορεί να διοργανώσει ακρόαση κατόπιν διαβουλεύσεως με τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει εάν θα διεξαγάγει συζήτηση στην Ολομέλεια και εάν θα προβεί στην περάτωση αυτής της συζήτησης με ψήφισμα. Η διαδικασία που διατυπώνεται στο άρθρο 211 παράγραφος 7α εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών. Το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμα που του παρέχει το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενεργοποιήσει τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 46.
Τροπολογία 64
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 223α – τίτλος – υποσημείωση
61 Το άρθρο 223α εφαρμόζεται μόνο σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014. Βλέπε επίσης τις υποσημειώσεις στα άρθρα 224 και 225.
61 Το άρθρο 223α εφαρμόζεται μόνο σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014.
Τροπολογία 65
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 223α – παράγραφος 2 α (νέα)
2a.   Βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, μια ομάδα τουλάχιστον 50 πολιτών μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα, καλώντας το Κοινοβούλιο να ζητήσει την επαλήθευση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Το εν λόγω αιτιολογημένο αίτημα δεν δρομολογείται ούτε υπογράφεται από βουλευτές. Περιλαμβάνει ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το εν λόγω ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δεν συμμορφώνεται με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Ο Πρόεδρος διαβιβάζει τα παραδεκτά αιτήματα ομάδων πολιτών στην αρμόδια επιτροπή για περαιτέρω εξέταση.
Μετά την εν λόγω εξέταση, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων μηνών μετά την διαβίβαση του Προέδρου, η αρμόδια επιτροπή μπορεί, με πλειοψηφία των μελών της τα οποία εκπροσωπούν τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες, να υποβάλει πρόταση για να δοθεί συνέχεια στο αίτημα και ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο.
Η ομάδα πολιτών ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της εξέτασης της επιτροπής.
Μετά την παραλαβή της πρότασης της επιτροπής, ο Πρόεδρος γνωστοποιεί το αίτημα στο Κοινοβούλιο.
Μετά τη γνωστοποίηση αυτή, το Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των ψηφισάντων εάν θα υποβάλει ή όχι αίτημα στην Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα.
Η επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση αυτών των αιτημάτων ομάδων πολιτών.
Τροπολογία 89/αναθ.
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 228 (νέο)
Άρθρο 228α
Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου
Το Προεδρείο εγκρίνει σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων με στόχο την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των δραστηριοτήτων του, σε όλα τα επίπεδα και όλα τα στάδια. Το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων ελέγχεται ανά διετία και αναθεωρείται τουλάχιστον ανά πενταετία.
Τροπολογία 66
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 229 – παράγραφος 3
Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για αναφορές ή κείμενα επί των οποίων δεν απαιτείται λήψη απόφασης.
Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για αναφορές, πρωτοβουλίες πολιτών ή κείμενα επί των οποίων δεν απαιτείται λήψη απόφασης.
Τροπολογία 67
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα II – τίτλος
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 130, 130Α, 130Β, 131 ΚΑΙ 131Α
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 130, 131 ΚΑΙ 131Α

Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας: συμπερίληψη του δήμου Campione d’Italia και των ιταλικών υδάτων της λίμνης Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ***I
PDF 121kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD))
P8_TA(2019)0047A8-0368/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0259),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 33, 114 και 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0180/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 12ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0368/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 31 Ιανουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/474.)

(1) EE C 367 της 10.10.2018, σ. 39.


Κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020 ***I
PDF 119kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά ορισμένους κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020 (COM(2018)0817 – C8-0506/2018 – 2018/0414(COD))
P8_TA(2019)0048A8-0018/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0817),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0506/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 14ης Ιανουαρίου 2019 να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0018/2019),

A.  εκτιμώντας ότι για λόγους κατεπείγοντος δικαιολογείται να πραγματοποιηθεί ψηφοφορία πριν από τη λήξη της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων που θεσπίζεται στο άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 31 Ιανουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά ορισμένους κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/288.)


Προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
PDF 118kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία, η Κύπρος, η Κροατία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2018)0526 – C8-0376/2018 – 2018/0276(NLE))
P8_TA(2019)0049A8-0451/2018

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2018)0526),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 38 τέταρτο εδάφιο της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0376/2018),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου(1) σχετικά με την αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δήλωση αποδοχής προσχώρησης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 78γ και 108 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0451/2018),

1.  εγκρίνει την εξουσιοδότηση προς την Αυστρία, την Κύπρο, την Κροατία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο μόνιμο γραφείο της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

(1) Γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


Προσχώρηση του Ισημερινού και της Ουκρανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
PDF 114kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Αυστρία να αποδεχθεί, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση του Ισημερινού και της Ουκρανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE))
P8_TA(2019)0050A8-0452/2018

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2018)0527),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 38 τέταρτο εδάφιο της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0375/2018),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου(1) σχετικά με την αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δήλωση αποδοχής προσχώρησης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 78γ και 108 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0452/2018),

1.  εγκρίνει την εξουσιοδότηση προς την Αυστρία να αποδεχθεί, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση του Ισημερινού και της Ουκρανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στο μόνιμο γραφείο της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

(1) Γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


Προσχώρηση της Ονδούρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
PDF 115kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία και η Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Ονδούρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2018)0528 – C8-0377/2018 – 2018/0278(NLE))
P8_TA(2019)0051A8-0457/2018

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2018)0528),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 38 τέταρτο εδάφιο της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τις αστικού δικαίου πτυχές της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0377/2018),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου(1) σχετικά με την αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια δήλωση αποδοχής προσχώρησης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ και το άρθρο 108 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0457/2018),

1.  εγκρίνει την εξουσιοδότηση προς την Αυστρία και τη Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Ονδούρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στο μόνιμο γραφείο της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

(1) Γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


Προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών *
PDF 116kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία, το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2018)0530 – C8-0378/2018 – 2018/0279(NLE))
P8_TA(2019)0052A8-0458/2018

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2018)0530),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 38 τέταρτο εδάφιο της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0378/2018),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου(1) σχετικά με την αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δήλωση αποδοχής προσχώρησης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ και το άρθρο 108 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0458/2018),

1.  εγκρίνει την εξουσιοδότηση προς την Αυστρία, το Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο μόνιμο γραφείο της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

(1) Γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ, της Γροιλανδίας και της Δανίας *
PDF 286kWORD 88k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))
P8_TA(2019)0053A8-0480/2018

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0461),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 203 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0379/2018),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0480/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η νέα αυτή απόφαση θα πρέπει να τονίζει τις ιδιαιτερότητες όσον αφορά τη συνεργασία με τη Γροιλανδία, όπως ο στόχος διατήρησης των στενών και μακροχρόνιων δεσμών μεταξύ της Ένωσης, της Γροιλανδίας και της Δανίας, η αναγνώριση της γεωστρατηγικής θέσης της Γροιλανδίας, η σημασία του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της Γροιλανδίας και της Ένωσης, η ύπαρξη μιας συμφωνίας εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Γροιλανδίας και οι δυνατότητες συνεργασίας σε θέματα της Αρκτικής. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες προκλήσεις, επιτρέποντας την ανάπτυξη προορατικού προγράμματος δράσης και την επιδίωξη αμοιβαίων συμφερόντων, ειδικότερα, στις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη δραστηριότητα και στο περιβάλλον, τις θαλάσσιες μεταφορές, τους φυσικούς πόρους, μεταξύ των οποίων οι πρώτες ύλες και τα ιχθυαποθέματα, καθώς και την έρευνα και καινοτομία.
(6)  Η νέα αυτή απόφαση θα πρέπει να τονίζει τις ιδιαιτερότητες όσον αφορά τη συνεργασία με τη Γροιλανδία. Το Συμβούλιο συμφώνησε το 2003 ότι η μελλοντική σχέση της Ένωσης με τη Γροιλανδία μετά το 2006 θα πρέπει να βασίζεται σε μία συνολική εταιρική σχέση για την βιώσιμη ανάπτυξη, που θα περιλαμβάνει ειδική αλιευτική συμφωνία, κατόπιν διαπραγματεύσεων με βάση τους γενικούς κανόνες και τις γενικές αρχές που ισχύουν για ανάλογες συμφωνίες. Ομοίως, η κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της κυβέρνησης της Γροιλανδίας και της κυβέρνησης της Δανίας, αφετέρου, για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γροιλανδίας, η οποία υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Μαρτίου 2015, υπενθυμίζει τους ιστορικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ Ένωσης και Γροιλανδίας και υπογραμμίζει την ανάγκη σύσφιγξης των σχέσεων και της συνεργασίας στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων. Η εταιρική σχέση που θεσπίζεται σύμφωνα με αυτή τη νέα απόφαση θα πρέπει συνεπώς να έχει στόχο τη διατήρηση των στενών και μακροχρόνιων δεσμών μεταξύ της Ένωσης, της Γροιλανδίας και της Δανίας και να καταστήσει δυνατή την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων επιτρέποντας τη διαμόρφωση ενός δυναμικού θεματολογίου προτεραιοτήτων και την αναζήτηση αμοιβαίων συμφερόντων. Η απόφαση θα πρέπει να επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες της συνεργασίας με τη Γροιλανδία αναγνωρίζοντας τη γεωστρατηγική θέση της Γροιλανδίας, τη σημασία του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της Γροιλανδίας και της Ένωσης, την ύπαρξη μιας συμφωνίας εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Γροιλανδίας, και τις δυνατότητες συνεργασίας στα ζητήματα της Αρκτικής. Θα πρέπει ιδίως να λαμβάνει υπόψη τον διευρυνόμενο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη δραστηριότητα και στο περιβάλλον, τις θαλάσσιες μεταφορές, τους φυσικούς πόρους, μεταξύ των οποίων οι πρώτες ύλες και τα ιχθυαποθέματα, καθώς και την έρευνα και καινοτομία.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Αντικατοπτρίζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού στόχου που έγκειται στη χορήγηση του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη στήριξη των κλιματικών στόχων. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το 20 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος στους στόχους για το κλίμα. Αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησής του.
(16)  Αντικατοπτρίζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού στόχου που έγκειται στη χορήγηση του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη στήριξη των κλιματικών στόχων. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το 30 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος στους στόχους για το κλίμα. Αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησής του.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Η Ένωση και οι ΥΧΕ αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη σημασία της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης λειτουργώντας ως μοχλός για την βιώσιμη ανάπτυξη των ΥΧΕ.
(18)  Η Ένωση και οι ΥΧΕ αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη σημασία της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης ως μοχλών για την βιώσιμη ανάπτυξη των ΥΧΕ, ιδίως σε εδάφη όπου το γενικό μορφωτικό επίπεδο είναι αρκετά χαμηλό.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Η σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και ταυτότητας των ΥΧΕ.
(19)  Η σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και ταυτότητας των ΥΧΕ. Επίσης θα πρέπει να αφιερώνει ιδιαίτερη προσοχή και να συμβάλλει στην προστασία και το σεβασμό των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών των ΥΧΕ.
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Το εμπόριο και οι εμπορικές συνεργασίες ανάμεσα στην Ένωση και τις ΥΧΕ θα πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
(20)  Το εμπόριο και οι εμπορικές συνεργασίες ανάμεσα στην Ένωση και τις ΥΧΕ θα πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, κατά το πρότυπο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Η παρούσα Απόφαση θα πρέπει να προβλέπει πιο ευέλικτους κανόνες καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων νέων δυνατοτήτων περί σώρευσης καταγωγής. Η σώρευση θα πρέπει να επιτρέπεται όχι μόνο μεταξύ των ΥΧΕ και των χωρών που συμμετέχουν στη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, αλλά, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για προϊόντα που προέρχονται από χώρες με τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, καθώς και για προϊόντα που εισέρχονται στην Ένωση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις σύμφωνα με το Γενικό Σύστημα Γενικευμένων προτιμήσεων της Ένωσης, επίσης υπό προϋποθέσεις. Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι αναγκαίες, ώστε να αποφευχθεί η καταστρατήγηση του εμπορίου και να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των ρυθμίσεων της σώρευσης.
(21)  Η παρούσα Απόφαση θα πρέπει να προβλέπει πιο ευέλικτους κανόνες καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων νέων δυνατοτήτων περί σώρευσης καταγωγής. Η σώρευση θα πρέπει να επιτρέπεται όχι μόνο μεταξύ των ΥΧΕ και των χωρών που συμμετέχουν στη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, αλλά, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για προϊόντα που προέρχονται από χώρες με τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, καθώς και για προϊόντα που εισέρχονται στην Ένωση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις σύμφωνα με το Γενικό Σύστημα Γενικευμένων προτιμήσεων της Ένωσης, επίσης υπό προϋποθέσεις. Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι αναγκαίες για μια εμπορική ένωση πιο ρωμαλέα και ικανή να αποτρέψει τη καταστρατήγηση του εμπορίου και για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των ρυθμίσεων της σώρευσης.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Η συνεργασία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να συμβάλει στην οικοδόμηση ασφαλέστερου, σταθερότερου και διαφανέστερου χρηματοπιστωτικού συστήματος το οποίο αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την ενίσχυση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να εστιάσουν στη σύγκλιση των νομοθεσιών των ΥΧΕ με τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα αλλά και στην προσέγγιση τους στο κοινοτικό κεκτημένο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη προσοχή στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των αρχών των ΥΧΕ, μεταξύ άλλων στον τομέα της εποπτείας.
(25)  Η συνεργασία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, ώστε να συμβάλει στην οικοδόμηση ασφαλέστερου, σταθερότερου και διαφανέστερου χρηματοπιστωτικού συστήματος το οποίο αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την ενίσχυση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να εστιάσουν στη σύγκλιση των νομοθεσιών των ΥΧΕ με τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα αλλά και στην προσέγγιση τους στο κοινοτικό κεκτημένο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη προσοχή στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των αρχών των ΥΧΕ, μεταξύ άλλων στον τομέα της εποπτείας.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να κάνει αναφορά, όταν απαιτείται στον [κανονισμό NDICI] (Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας) για τους σκοπούς της εφαρμογής της συνεργασία και ως εκ τούτου της διασφάλισης συνοχής στη διαχείριση των μέσων.
διαγράφεται
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) με την Ένωση («η σύνδεση») που συνιστά εταιρική σχέση, βάσει του άρθρου 198 της ΣΛΕΕ για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αποβλέπει στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των ΥΧΕ, καθώς και στην προώθηση των αξιών και προτύπων της Ένωσης στον ευρύτερο κόσμο.
1.  Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) με την Ένωση («η σύνδεση») που συνιστά εταιρική σχέση, βάσει του άρθρου 198 της ΣΛΕΕ για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αποβλέπει στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των ΥΧΕ, καθώς και στην προώθηση των αξιών, των αρχών και των προτύπων της Ένωσης στον ευρύτερο κόσμο.
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Η σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ στηρίζεται σε στόχους, αρχές και αξίες που συμμερίζονται οι ΥΧΕ, τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες και η Ένωση.
1.  Η σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ στηρίζεται σε στόχους, αρχές και αξίες που συμμερίζονται οι ΥΧΕ, τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες και η Ένωση. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ορίζονται στην Ατζέντα 2030, και στην υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.
Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, οι εταίροι έχουν ως γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας, της επικουρικότητας και την ανάγκη αποτελεσματικότητας και λαμβάνουν εξίσου υπόψη τους τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης των ΥΧΕ: οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.
3.  Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, οι εταίροι έχουν ως γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας, της επικουρικότητας και την ανάγκη αποτελεσματικότητας και λαμβάνουν εξίσου υπόψη τους τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης των ΥΧΕ: οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.
Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 4
4.  Ο γενικός στόχος της παρούσας απόφασης είναι να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ΥΧΕ και να δημιουργήσει στενές οικονομικές σχέσεις μεταξύ αυτών και της Ένωσης στο σύνολό της. Η σύνδεση επιδιώκει αυτόν τον γενικό στόχο με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΥΧΕ, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ΥΧΕ, τη μείωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής τους ευπάθειας και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ αυτών και άλλων εταίρων.
4.  Δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 5 και του άρθρου 21 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και δυνάμει του άρθρου 198 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικός στόχος της παρούσας απόφασης είναι να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ΥΧΕ και να δημιουργήσει στενές οικονομικές σχέσεις μεταξύ αυτών και της Ένωσης στο σύνολό της.
Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
α)  η προώθηση και η υποστήριξη της συνεργασίας με τις ΥΧΕ,
διαγράφεται
Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
β)  η υποστήριξη και η συνεργασία με τη Γροιλανδία για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεών της, όπως η αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης και η συμβολή στην ικανότητα της διοίκησης της Γροιλανδίας να διατυπώνει και να εφαρμόζει εθνικές πολιτικές.
β)  η βοήθεια προς τις ΥΧΕ για να ανταποκριθούν στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά την Γροιλανδία,
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 51 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ΥΧΕ, με τον περιορισμό της οικονομικής και περιβαλλοντικής αδυναμίας τους·
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ)·
Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο β γ (νέο)
βγ)  η προαγωγή της συνεργασίας των ΥΧΕ με άλλους εταίρους.
Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 6
6.  Κατά την επιδίωξη αυτών των στόχων, η σύνδεση σέβεται τις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και την βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίες είναι όλες κοινές στις ΥΧΕ και στα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες.
6.  Κατά την επιδίωξη αυτών των στόχων, η σύνδεση σέβεται τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας, μια αντίληψη θεμελιωμένη στο δίκαιο που περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και την βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίες είναι όλες κοινές στις ΥΧΕ και στα κράτη μέλη με τα οποία οι ΥΧΕ είναι συνδεδεμένες. Το αυτό ισχύει για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και για την προαγωγή της ισότητας των φύλων.
Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
Λόγω των περιορισμένων διοικητικών και πληθυσμιακών δυνατοτήτων των ΥΧΕ, η Επιτροπή το λαμβάνει δεόντως υπόψη κατά τη διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης και ιδίως κατά την έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών της.
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  η διαφοροποίηση των οικονομιών των ΥΧΕ, καθώς και η μελλοντική ένταξή τους στην παγκόσμια και περιφερειακή οικονομία· στη συγκεκριμένη περίπτωση της Γροιλανδίας, η ανάγκη να αυξηθούν οι δεξιότητες του εργατικού της δυναμικού.
α)  η βιώσιμη διαφοροποίηση των οικονομιών των ΥΧΕ, καθώς και η μελλοντική ένταξή τους στην παγκόσμια και περιφερειακή οικονομία· στη συγκεκριμένη περίπτωση της Γροιλανδίας, η ανάγκη να αυξηθούν οι δεξιότητες του εργατικού της δυναμικού.
Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
aα)   η προαγωγή ενός κοινωνικού μοντέλου υψηλής ποιότητας·
Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  η προώθηση της μείωσης των κινδύνων καταστροφών·
ε)  η προώθηση της μείωσης των κινδύνων καταστροφών λαμβανομένων υπόψη των προτεραιοτήτων που το Πλαίσιο Σεντάι έχει ορίσει για την περίοδο 2015-2030·
Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)
ηα)  τα ζητήματα που αφορούν την Καραϊβική και τον Ειρηνικό.
Τροπολογία 24
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Για τον σκοπό αυτό, η Ένωση και οι ΥΧΕ μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές ή να καθιερώνουν οποιαδήποτε άλλη μορφή στενής συνεργασίας και συντονισμού με άλλους εταίρους στο πλαίσιο της συμμετοχής των ΥΧΕ σε περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, όπου ενδείκνυται μέσω διεθνών συμφωνιών.
2.  Για τον σκοπό αυτό, η Ένωση και οι ΥΧΕ μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές ή να καθιερώνουν οποιαδήποτε άλλη μορφή στενής συνεργασίας και συντονισμού με άλλους εταίρους στο πλαίσιο της συμμετοχής των ΥΧΕ σε περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, όπου ενδείκνυται μέσω διεθνών συμφωνιών, προκειμένου να συμβάλουν στην ομαλή ενσωμάτωση των ΥΧΕ στα αντίστοιχα γεωγραφικά τους περιβάλλοντα.
Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
3.  Η σύνδεση αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΥΧΕ και άλλων εταίρων στους τομείς συνεργασίας που καθορίζονται στο δεύτερο και το τρίτο μέρος της παρούσας απόφασης. Ως προς αυτό, στόχος της σύνδεσης είναι να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των ΥΧΕ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, των γειτονικών τους κρατών και εδαφών ΑΚΕ και εκτός ΑΚΕ. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Ένωση βελτιώνει τον συντονισμό και τις συνέργειες μεταξύ των σχετικών προγραμμάτων της Ένωσης. Η Ένωση θα προσπαθεί επίσης να συνδέει τις ΥΧΕ στον διάλογό της με τις γειτονικές τους χώρες, είτε είναι χώρες ΑΚΕ είτε εκτός ΑΚΕ ή εδάφη, καθώς και με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου κρίνεται σκόπιμο.
3.  Η σύνδεση αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΥΧΕ και άλλων εταίρων στους τομείς συνεργασίας που καθορίζονται στο δεύτερο και το τρίτο μέρος της παρούσας απόφασης. Ως προς αυτό, στόχος της σύνδεσης είναι να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των ΥΧΕ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, των γειτονικών τους κρατών και εδαφών ΑΚΕ και εκτός ΑΚΕ. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Ένωση βελτιώνει τον συντονισμό και τις συνέργειες μεταξύ των σχετικών προγραμμάτων της Ένωσης. Η Ένωση συνδέει τις ΥΧΕ με τα όργανα του διαλόγου της με τις γειτονικές τους χώρες, είτε αυτές είναι κράτη ή εδάφη ΑΚΕ είτε όχι, καθώς και με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου κρίνεται σκόπιμο, προτείνοντας να τους χορηγηθεί καθεστώς παρατηρητή.
Τροπολογία 26
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ να επηρεάζουν τις υπό έγκριση περιφερειακές στρατηγικές ώστε αυτές να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους, τις δυνατότητές τους, καθώς και την ευρωπαϊκή προοπτική που φέρουν οι ΥΧΕ·
Τροπολογία 27
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – τίτλος
Ειδική μεταχείριση
Ειδική μεταχείριση για τις απομονωμένες ΥΧΕ
Τροπολογία 28
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 α (νέο)
Άρθρο 9α
Ειδική μεταχείριση των λιγότερο ανεπτυγμένων ΥΧΕ
1.  Η σύνδεση λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των ΥΧΕ τόσο από άποψη επιπέδου ανάπτυξης όσο και από άποψη διαρθρωτικών περιορισμών.
2.  Μια ειδική μεταχείριση σχεδιάζεται υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων ΥΧΕ.
3.  Για να επιτραπεί στις λιγότερο ανεπτυγμένες ΥΧΕ να καλύψουν την αναπτυξιακή καθυστέρησή τους και να αντιμετωπίσουν τους μόνιμους διαρθρωτικούς περιορισμούς τους, οι ιδιαιτερότητές τους λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά τον προσδιορισμό του όγκου της χρηματοδοτικής ενίσχυσης καθώς και των προϋποθέσεων που την διέπουν.
4.  Η ΥΧΕ που θεωρείται ως η λιγότερο ανεπτυγμένη είναι οι νήσοι Γουόλις και Φουτούνα.
Τροπολογία 29
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Η σύνδεση στηρίζεται σε ευρύ διάλογο και σε διαβουλεύσεις για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος μεταξύ των ΥΧΕ, των κρατών μελών με τα οποία είναι συνδεδεμένες και της Επιτροπής, και, εφόσον είναι σκόπιμο, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ).
1.  Η σύνδεση στηρίζεται σε ευρύ διάλογο και σε διαβουλεύσεις για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος μεταξύ των ΥΧΕ, των κρατών μελών με τα οποία είναι συνδεδεμένες, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, εφόσον είναι σκόπιμο, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ).
Τροπολογία 30
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – τίτλος
Αρμοδιότητες των μη κυβερνητικών φορέων
Αρμοδιότητες της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών φορέων
Τροπολογία 31
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
1.  Οι μη κυβερνητικοί φορείς μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην ανταλλαγή πληροφοριών και στις διαβουλεύσεις όσον αφορά τη συνεργασία, και ειδικότερα για την προετοιμασία και την εφαρμογή της βοήθειας, των σχεδίων ή προγραμμάτων συνεργασίας. Είναι δυνατό να τους ανατεθούν εξουσίες χρηματοδοτικής διαχείρισης για την εφαρμογή τέτοιων σχεδίων ή προγραμμάτων προκειμένου να ενισχυθούν τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
1.  Η κοινωνία των πολιτών, ο ιδιωτικός τομέας και οι μη κυβερνητικοί φορείς μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην ανταλλαγή πληροφοριών και στις διαβουλεύσεις όσον αφορά τη συνεργασία, και ειδικότερα για την προετοιμασία και την εφαρμογή της βοήθειας, των σχεδίων ή προγραμμάτων συνεργασίας. Είναι δυνατό να τους ανατεθούν εξουσίες χρηματοδοτικής διαχείρισης για την εφαρμογή τέτοιων σχεδίων ή προγραμμάτων προκειμένου να ενισχυθούν τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
Τροπολογία 32
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 3
3.  Ο διάλογος επιτρέψει στις ΥΧΕ να συμμετάσχουν πλήρως στην εφαρμογή της σύνδεσης.
3.  Ο διάλογος επιτρέπει στις ΥΧΕ να συμμετάσχουν πλήρως στην εφαρμογή της σύνδεσης αλλά και στον καθορισμό και την υλοποίηση των περιφερειακών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιοχές όπου βρίσκονται οι ΥΧΕ.
Τροπολογία 33
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 4
4.  Ο διάλογος εστιάζεται, μεταξύ άλλων, σε συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα αμοιβαίου ή γενικού ενδιαφέροντος για την επίτευξη των στόχων της σύνδεσης.
4.  Ο διάλογος εστιάζεται, μεταξύ άλλων, σε συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα αμοιβαίου ή γενικού ενδιαφέροντος για την επίτευξη τόσο των στόχων της σύνδεσης όσο και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.
Τροπολογία 34
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 5
5.  Ο διάλογος με τη Γροιλανδία θα αποτελέσει, ειδικότερα, τη βάση για ευρεία συνεργασία και διάλογο σε τομείς που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών και των αλιευτικών αποθεμάτων, των θαλάσσιων μεταφορών, της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και τη διάσταση της Αρκτικής των εν λόγω ζητημάτων.
5.  Ο διάλογος με τη Γροιλανδία θα αποτελέσει, ειδικότερα, τη βάση για ευρεία συνεργασία και διάλογο σε τομείς που αφορούν, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, τη φύση, τους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών και των αλιευτικών αποθεμάτων, των θαλάσσιων μεταφορών, της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και τη διάσταση της Αρκτικής των εν λόγω ζητημάτων.
Τροπολογία 35
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Ο διάλογος με τις ΥΧΕ της Καραϊβικής χρησιμεύει ειδικότερα στο να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή στρατηγική στην περιοχή της Καραϊβικής και στο υπάρξει συνεργασία στα ζητήματα που αφορούν τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων καταστροφών, την κοινωνική διάσταση, καθώς και την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, ιδίως στον φορολογικό τομέα και στον τομέα του αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος.
Τροπολογία 36
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 β (νέα)
5β.  Ο διάλογος με τις ΥΧΕ του Ειρηνικού χρησιμεύει ειδικότερα στο να καθοριστεί και να υλοποιηθεί μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική στην περιοχή του Ειρηνικού μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής παρουσίας, και στο να υπάρξει συνεργασία κυρίως στα κοινωνικά ζητήματα, στη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων και χερσαίων πόρων, στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της γαλάζιας οικονομίας.
Τροπολογία 37
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  φόρουμ διαλόγου ΥΧΕ-ΕΕ (εφεξής το φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ) συνέρχεται ετησίως για να φέρει σε επαφή τις αρχές ΥΧΕ, τους εκπροσώπους των κρατών μελών και την Επιτροπή. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ και οι εκπρόσωποι των εξόχως απόκεντρων περιοχών συνδέονται με το φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ, κατά περίπτωση·
α)  φόρουμ πολιτικού διαλόγου ΥΧΕ-ΕΕ (εφεξής το φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ) συνέρχεται ετησίως για να φέρει σε επαφή τις αρχές ΥΧΕ, τους εκπροσώπους των κρατών μελών, την Επιτροπή, την προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Σύνδεσμος των υπερποντίων χωρών και εδαφών (OCTA), οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ, οι εκπρόσωποι των εξόχως απόκεντρων περιοχών και οι εκπρόσωποι των τρίτων χωρών ή των εδαφών που γειτονεύουν με τις ΥΧΕ συμμετέχουν, όποτε τούτο είναι δικαιολογημένο, στο φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ·
Τροπολογία 38
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  κατά τακτά διαστήματα, η Επιτροπή, οι ΥΧΕ και τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες πραγματοποιούν τριμερείς διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές διοργανώνονται τουλάχιστον τρεις φορές το έτος με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή έπειτα από αίτημα των ΥΧΕ και των κρατών μελών με τα οποία είναι συνδεδεμένες·
β)  κατά τακτά διαστήματα, η Επιτροπή, οι ΥΧΕ και τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες πραγματοποιούν τριμερείς διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές διοργανώνονται τουλάχιστον τέσσερις φορές το έτος με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή έπειτα από αίτημα των ΥΧΕ και των κρατών μελών με τα οποία είναι συνδεδεμένες·
Τροπολογία 39
Πρόταση απόφασης
Μέρος II – κεφάλαιο 1 – τίτλος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΩΚΕΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΩΚΕΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Τροπολογία 40
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης των κινδύνων καταστροφών αφορά:
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της μείωσης των κινδύνων καταστροφών και της βελτίωσης της ανθεκτικότητας αφορά:
Τροπολογία 41
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  την προώθηση της βιώσιμης και αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, καθώς και την ενθάρρυνση μέτρων που αποβλέπουν στην αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. και
γ)  την προώθηση της βιώσιμης και αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, για την υλοποίηση μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θεμελιωμένης σε στρατηγικές δίκαιης μετάβασης· και
Τροπολογία 42
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)   την αντιμετώπιση ζητημάτων συνδεόμενων με την υποβάθμιση των εδαφών, και ιδίως με την άνοδο του επιπέδου της θάλασσας και τη ρύπανση του εδάφους.
Τροπολογία 43
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 17 – εδάφιο 1
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των δασών θα καλύψει την προώθηση της διατήρησης και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου τους στη διατήρηση του περιβάλλοντος από τη διάβρωση και στον έλεγχο της απερήμωσης, στην αναδάσωση και στη διαχείριση των εξαγωγών ξυλείας.
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των δασών θα καλύψει την προώθηση της διατήρησης και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου τους στη διατήρηση του περιβάλλοντος από τη διάβρωση και στον έλεγχο της απερήμωσης, στην αναδάσωση και στη διαχείριση των εξαγωγών ξυλείας και στην καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας.
Τροπολογία 44
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 18 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  τον συμβιβασμό των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, ο τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές και η γεωργία, με το δυναμικό των θαλάσσιων και παράκτιων ζωνών σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις πρώτες ύλες, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
β)  τον συμβιβασμό των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, ο τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές και η βιώσιμη γεωργία, με το δυναμικό των θαλάσσιων και παράκτιων ζωνών σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις πρώτες ύλες, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Τροπολογία 45
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 23 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  ανάπτυξη και ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος·
γ)  ανάπτυξη και ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας·
Τροπολογία 46
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  συμβολή στις προσπάθειες των χωρών εταίρων να συνεχίσουν τις δεσμεύσεις τους για την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή
β)  συμβολή στις προσπάθειες των χωρών εταίρων να συνεχίσουν τις δεσμεύσεις τους για την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·
Τροπολογία 47
Πρόταση απόφασης
Μέρος II – κεφάλαιο 4 – τίτλος
ΝΕΟΛΑΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΓΕΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΝΕΟΛΑΙΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΓΕΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τροπολογία 48
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Ένωση και οι ΥΧΕ συνεργάζονται με σκοπό να διασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας, ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων.
Τροπολογία 49
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 32 α (νέο)
Άρθρο 32α
Ισότητα ανδρών και γυναικών
1.  Η Ένωση μεριμνά για την προαγωγή της ισότητας και ισοτιμίας ανδρών και γυναικών στις ΥΧΕ καθώς και για τη χειραφέτηση των γυναικών και την ισότητα πολιτικών και οικονομικών ευκαιριών για τις γυναίκες.
2.  Η σύνδεση επιδιώκει να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, απέναντι ιδίως σε κάθε μορφή βίας.
3.  Η σύνδεση επιδιώκει επίσης να προαγάγει τη χειραφέτηση των γυναικών, ιδίως στον ρόλο τους ως φορέων βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και στους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς κύκλους.
Όλες οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου.
Τροπολογία 50
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τη στήριξη των ΥΧΕ κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης.
β)  τη στήριξη των ΥΧΕ κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης. και
Τροπολογία 51
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   την υποστήριξη της συμμετοχής και της πρόσβασης των ΥΧΕ στο πρόγραμμα Erasmus+, μέσω της ενθάρρυνσης και αύξησης της κινητικότητας των δυνητικών δικαιούχων του, από και προς τις ΥΧΕ·
Τροπολογία 52
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 38 – τίτλος
Τέχνες του θεάματος
Καλές τέχνες
Τροπολογία 53
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 38 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα των τεχνών του θεάματος μπορεί να καλύπτει:
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα των καλών τεχνών μπορεί να καλύπτει:
Τροπολογία 54
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 38 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  τη διευκόλυνση της αύξησης των επαφών μεταξύ ενασχολουμένων στον χώρο του θεάματος, σε τομείς όπως οι επαγγελματικές ανταλλαγές και η επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής σε συνεντεύξεις, της ανάπτυξης δικτύων και της προώθησης της δικτύωσης·
α)  τη διευκόλυνση της αύξησης των επαφών μεταξύ ενασχολουμένων στον χώρο τω καλών τεχνών, σε τομείς όπως οι επαγγελματικές ανταλλαγές και η επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής σε συνεντεύξεις, της ανάπτυξης δικτύων και της προώθησης της εργασίας σε δίκτυα μέσω της κατάλληλης οικονομικής υποστήριξης·
Τροπολογία 55
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 38 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  την προαγωγή εντός της Ένωσης της καλλιτεχνικής παραγωγής των ΥΧΕ·
Τροπολογία 56
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 39 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και των ιστορικών μνημείων αποβλέπει στην προώθηση της ανταλλαγής εμπειρογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών με:
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και των ιστορικών μνημείων αποβλέπει στην προώθηση της ανταλλαγής εμπειρογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών και στην βιώσιμη αξιοποίηση των τόπων με:
Τροπολογία 57
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 39 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  την βελτίωση της γνώσης καθώς και την προστασία και αξιολόγηση αξιοποίηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των ΥΧΕ·
Τροπολογία 58
Πρόταση απόφασης
Μέρος II – κεφάλαιο 6 – τίτλος
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τροπολογία 59
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 40 α (νέο)
Άρθρο 40α
Προαγωγή του κράτους δικαίου
1.  Η σύνδεση επιδιώκει, με το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ Ένωσης και ΥΧΕ, να προάγει τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στις οποίες είναι θεμελιωμένη.
2.  Οι ΥΧΕ, ως προκεχωρημένο φυλάκιο της Ένωσης, είναι μείζονες φορείς διάχυσης των αξιών και αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αντίστοιχες περιφέρειές τους.
Τροπολογία 60
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 41 – τίτλος
Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της τρομοκρατίας και της διαφθοράς
Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της τρομοκρατίας και της διαφθοράς και πρόληψη στα θέματα αυτά
Τροπολογία 61
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος μπορεί να περιλαμβάνει:
1.  Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος και της πρόληψης στα θέματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνει:
Τροπολογία 62
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 42 α (νέο)
Άρθρο 42α
Διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες
Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις για εμπορικές ή αλιευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες απειλούν να προξενήσουν σοβαρή ζημιά στην περιφερειακή ένταξη ή σε ευάλωτους τομείς των ΥΧΕ, η Επιτροπή διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων λαμβάνοντας υπόψη τον σωρευτικό αντίκτυπο αυτών των συμφωνιών στις οικονομίες των ΥΧΕ. Μόλις γίνε η εν λόγω εκτίμηση, η Επιτροπή διαβιβάζει τα αποτελέσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στις κυβερνητικές και τοπικές αρχές των ΥΧΕ πριν από τη σύναψη των συγκεκριμένων διεθνών συμφωνιών.
Τροπολογία 63
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 53 – παράγραφος 2
2.  Η συνεργασία στον τομέα του εμπορίου αποσκοπεί στην υποστήριξη των τελικών στόχων της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) και της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού. Μπορεί επίσης να επεκταθεί στη συνεργασία για άλλες πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες που σχετίζονται με το εμπόριο, όπως η σύμβαση για το εμπόριο ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.
2.  Η συνεργασία στον τομέα του εμπορίου αποσκοπεί στην υποστήριξη των τελικών στόχων της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Μπορεί επίσης να επεκταθεί στη συνεργασία για άλλες πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες που σχετίζονται με το εμπόριο, όπως η σύμβαση για το εμπόριο ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.
Τροπολογία 64
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 59 – εδάφιο 1 – παράγραφος 4
4.  ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω κρατικών πόρων από μια ΥΧΕ που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό ευνοώντας ορισμένες επιχειρήσεις στο μέτρο που έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο εμπόριο ή τις επενδύσεις.
διαγράφεται
Τροπολογία 65
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 70 – εδάφιο 1
Η Ένωση και οι ΥΧΕ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα για τη ρύθμιση και την εποπτεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής τίθενται σε ισχύ και εφαρμόζονται στην επικράτειά τους. Σε αυτά τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: οι «Βασικές αρχές για την αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού τομέα» της Επιτροπής της Βασιλείας, οι «Βασικές αρχές για τον ασφαλιστικό τομέα» της Διεθνούς Ένωσης Εποπτών Ασφαλειών, οι «Στόχοι και αρχές των κανόνων για τις κινητές αξίες» του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κινητών Αξιών, η «Συμφωνία για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών» του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (στο εξής «ΟΟΣΑ»), η «Δήλωση για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς» της ομάδας χωρών G-20, τα «Βασικά χαρακτηριστικά για αποτελεσματικά καθεστώτα εξυγίανσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η Ένωση και οι ΥΧΕ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα για τη ρύθμιση και την εποπτεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής τίθενται σε ισχύ και εφαρμόζονται στην επικράτειά τους. Σε αυτά τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: οι «Βασικές αρχές για την αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού τομέα» της Επιτροπής της Βασιλείας, οι «Βασικές αρχές για τον ασφαλιστικό τομέα» της Διεθνούς Ένωσης Εποπτών Ασφαλειών, οι «Στόχοι και αρχές των κανόνων για τις κινητές αξίες» του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κινητών Αξιών, η «Συμφωνία για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών» του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (στο εξής «ΟΟΣΑ»), η «Δήλωση για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς» της ομάδας χωρών G-20, τα «Βασικά χαρακτηριστικά για αποτελεσματικά καθεστώτα εξυγίανσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή ακόμη η Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και τα πρωτόκολλά της.
Τροπολογία 66
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 72 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και κατάλληλη τεχνική βοήθεια με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ στον τομέα της διαμόρφωσης και εφαρμογής στρατηγικών και ρυθμιστικών πλαισίων·
α)  επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και κατάλληλη τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ στον τομέα της διαμόρφωσης και εφαρμογής στρατηγικών και ρυθμιστικών πλαισίων·
Τροπολογία 67
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 72 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  μακροχρόνια χρηματοδότηση για την προώθηση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα·
β)  μακροχρόνια χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης για την προώθηση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα·
Τροπολογία 68
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 72 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  κατά περίπτωση, άλλα προγράμματα της Ένωσης μπορούν να συμβάλλουν σε ενέργειες που θεσπίζεται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τα ίδια έξοδα. Η παρούσα απόφαση μπορεί επίσης να συμβάλει στη θέσπιση μέτρων που καθορίζονται στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, εφόσον οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τα ίδια έξοδα. Στις περιπτώσεις αυτές, το πρόγραμμα εργασίας που καλύπτουν οι δράσεις αυτές καθορίζουν ποια δέσμη κανόνων ισχύει.
γ)  πρόσθετες χρηματοδοτήσεις μέσα από άλλα προγράμματα της Ένωσης που επιτρέπουν τη συνεισφορά σε ενέργειες εκτελούμενες σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τα ίδια έξοδα. Στις περιπτώσεις αυτές, το πρόγραμμα εργασίας που καλύπτουν οι δράσεις αυτές καθορίζουν ποια δέσμη κανόνων ισχύει.
Τροπολογία 69
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 72 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η παρούσα απόφαση μπορεί επίσης να συμβάλει στη θέσπιση των μέτρων που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, εφόσον οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τα ίδια έξοδα. Στις περιπτώσεις αυτές, το πρόγραμμα εργασίας που καλύπτουν οι δράσεις αυτές διευκρινίζει ποια δέσμη κανόνων ισχύει.
Τροπολογία 70
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 73 – παράγραφος 1
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα, για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 500 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα, για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 669 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.
Τροπολογία 71
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 74 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  «προγραμματισμένη ενίσχυση»: η μη επιστρεπτέα ενίσχυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης η οποία χορηγείται στις ΥΧΕ για τη χρηματοδότηση των εδαφικών, περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών στρατηγικών και προτεραιοτήτων που προβλέπονται στα έγγραφα προγραμματισμού·
α)  «προγραμματισμένη ενίσχυση»: η μη επιστρεπτέα ενίσχυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης η οποία χορηγείται στις ΥΧΕ για τη χρηματοδότηση των εδαφικών, περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών στρατηγικών και προτεραιοτήτων που ενδεχομένως προβλέπονται στα έγγραφα προγραμματισμού·
Τροπολογία 72
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 74 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ
ζ)  «ενδοπεριφερειακό κονδύλιο»: ένα ποσό - εντός του περιφερειακού κονδυλίου - που χορηγείται ως προγραμματιζόμενη ενίσχυση για τη χρηματοδότηση στρατηγικών και προτεραιοτήτων διαπεριφερειακής συνεργασίας που αφορούν τουλάχιστον μία ΥΧΕ και μία ή περισσότερες εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ και/ή ένα ή περισσότερα κράτη ΑΚΕ και/ή ένα ή περισσότερα κράτη ή εδάφη εκτός ΑΚΕ.
ζ)  «ενδοπεριφερειακό κονδύλιο»: ένα ποσό - εντός του περιφερειακού κονδυλίου - που χορηγείται ως προγραμματιζόμενη ενίσχυση για τη χρηματοδότηση στρατηγικών και προτεραιοτήτων διαπεριφερειακής συνεργασίας που αφορούν τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 82 της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 73
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 74 α (νέο)
Άρθρο 74α
Γενική αρχή
Πλην ειδικών διατάξεων της παρούσας απόφασης, η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης υλοποιείται σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («δημοσιονομικός κανονισμός») και με τους στόχους και τις αρχές της παρούσας απόφασης.
___________________
1a Κανονισμός (EU, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
Τροπολογία 74
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  να εφαρμόζεται λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αντίστοιχων γεωγραφικών, κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών των ΥΧΕ, καθώς και των ιδιαίτερων δυνατοτήτων τους·
α)  να εφαρμόζεται λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αντίστοιχων δημογραφικών, γεωγραφικών, οικονομικών και χρηματοπιστωτικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών των ΥΧΕ, καθώς και των ιδιαίτερων δυνατοτήτων τους·
Τροπολογία 75
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 75 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Η ενωσιακή χρηματοδότηση μπορεί να παρέχεται υπό τις μορφές χρηματοδότησης που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, και ειδικότερα υπό τη μορφή:
α)  επιχορηγήσεων·
β)  δημόσιων συμβάσεων για υπηρεσίες, προμήθειες ή εργασίες·
γ)  στήριξης από τον προϋπολογισμό·
δ)  συνεισφορών στα καταπιστευματικά ταμεία που συστήνει η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 234 του δημοσιονομικού κανονισμού∙
ε)  χρηματοδοτικών μέσων·
στ)  εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό∙
ζ)  συνδυασμού μέσων·
η)  χρηματοδοτικής συνδρομής∙
θ)  αμειβόμενων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.
Στο πλαίσιο της προγραμματισμένης ενίσχυσης, η ενωσιακή χρηματοδοτική ενίσχυση λαμβάνει κυρίως τη μορφή στήριξης από τον προϋπολογισμό για τις ΥΧΕ.
Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δύναται επίσης να παρέχεται, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, μέσω συνεισφορών είτε σε διεθνή, περιφερειακά ή εθνικά ταμεία, όπως αυτά που συστήνουν ή διαχειρίζονται η ΕΤΕπ, τα κράτη μέλη, οι χώρες και περιφέρειες εταίροι ή ακόμη διεθνείς οργανισμοί, με σκοπό την προσέλκυση κοινής χρηματοδότησης από πολλαπλούς χορηγούς, είτε μέσω συνεισφορών σε ταμεία συσταθέντα από έναν ή περισσότερους χορηγούς με σκοπό την από κοινού υλοποίηση έργων.
Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης υλοποιείται από την Επιτροπή σε συμφωνία με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού, απευθείας από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, τις αντιπροσωπείες της Ένωσης και τους εκτελεστικούς οργανισμούς, στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη, ή έμμεσα με την ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού στις οντότητες που απαριθμούνται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Οι εν λόγω οντότητες μεριμνούν για τη συνοχή με την εξωτερική πολιτική της Ένωσης και μπορούν να αναθέτουν καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε άλλες οντότητες, υπό όρους ισοδύναμους με τους ισχύοντες για την Επιτροπή.
Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν με παράλληλη ή από κοινού συγχρηματοδότηση. Σε περίπτωση παράλληλης συγχρηματοδότησης, μια δράση υποδιαιρείται σε αριθμό σαφώς αναγνωρίσιμων στοιχείων, καθένα από τα οποία χρηματοδοτείται από τους διάφορους εταίρους που παρέχουν τη συγχρηματοδότηση κατά τρόπο ώστε να μπορεί πάντα να εξακριβωθεί ο τελικός προορισμός της χρηματοδότησης. Σε περίπτωση από κοινού συγχρηματοδότησης, το συνολικό κόστος μιας δράσης κατανέμεται μεταξύ των εταίρων που παρέχουν τη συγχρηματοδότηση και οι πόροι συνενώνονται κατά τρόπο που να μην είναι πλέον δυνατός ο εντοπισμός της πηγής χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας εκτελούμενης στο πλαίσιο της δράσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η προβλεπόμενη στο άρθρο 38 του δημοσιονομικού κανονισμού εκ των υστέρων δημοσίευση των συμβάσεων επιχορήγησης και των δημόσιων συμβάσεων τηρεί τους κανόνες της εντεταλμένης οντότητας, κατά περίπτωση.
Η ενωσιακή χρηματοδότηση δεν δημιουργεί ούτε ενεργοποιεί την είσπραξη φόρων, δασμών ή ειδικών επιβαρύνσεων.
Τροπολογία 76
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 75 α (νέο)
Άρθρο 75α
Μεταφορές σε επόμενα έτη, ετήσιες δόσεις, πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, επιστροφές και έσοδα παραγόμενα από τα χρηματοδοτικά μέσα
1.  Συμπληρωματικά προς το άρθρο 12 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης μεταφέρονται αυτόματα και μπορούν να δεσμευθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου οικονομικού έτους. Το μεταφερθέν ποσό πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά προτεραιότητα εντός του επόμενου οικονομικού έτους. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού.
2.  Επί πλέον των κανόνων που ορίζονται στο άρθρο 15 του δημοσιονομικού κανονισμού για την ανασύσταση των πιστώσεων, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στο ποσό των αποδεσμεύσεων που έγιναν λόγω μη εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, μιας δράσης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, ανασυστήνονται υπέρ της αρχικής γραμμής του προϋπολογισμού. Στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κάθε μνεία περί του άρθρου 15 του δημοσιονομικού κανονισμού λογίζεται ως περιλαμβάνουσα παραπομπή στην παρούσα παράγραφο για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.
3.  Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για δράσεις των οποίων η υλοποίηση εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη μπορούν να κατανέμονται σε περισσότερα οικονομικά έτη με ετήσιες δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 114 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού δεν εφαρμόζεται σε αυτές τις πολυετείς δράσεις. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα τυχόν τμήμα δημοσιονομικής ανάληψης υποχρέωσης για δράση η οποία, έως την 31η Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους μετά το έτος της δημοσιονομικής ανάληψης υποχρέωσης δεν έχει χρησιμοποιηθεί για καταβολή προχρηματοδότησης ή ενδιάμεσης πληρωμής ή για την οποία δεν έχει υποβληθεί καμία πιστοποιημένη δήλωση δαπάνης ή οιοδήποτε αίτημα πληρωμής.
Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται επίσης στις ετήσιες δόσεις.
Τροπολογία 77
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 76 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  την ανάπτυξη θεσμών, τη δημιουργία ικανοτήτων και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πτυχών·
β)  την ανάπτυξη θεσμών, τη δημιουργία ικανοτήτων και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πτυχών, της διάστασης του φύλου και της χρηστής διακυβέρνησης·
Τροπολογία 78
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 77 – παράγραφος 2
2.  Η Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για την ανάπτυξη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τις εν λόγω περιοχές.
2.  Η Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για την ανάπτυξη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων δημόσια προσβάσιμων όσον αφορά τις εν λόγω περιοχές.
Τροπολογία 79
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 77 – παράγραφος 3
3.  Η Ένωση μπορεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των μακροοικονομικών δεικτών τους.
3.  Η Ένωση μπορεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των μακροοικονομικών δεικτών τους διευκολύνοντας ιδίως την ανάλυση των ΑΕΠ των ΥΧΕ σε σχέση με την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, εφόσον υπάρχουν.
Τροπολογία 80
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 78 – παράγραφος 1
1.  Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί να καλύπτει δαπάνες για την εφαρμογή της απόφασης και για την επίτευξη των στόχων της, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής στήριξης που συνδέεται με τις δράσεις προετοιμασίας, παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή αυτή, δαπάνες των κεντρικών υπηρεσιών και των αντιπροσωπειών της Ένωσης για τη διοικητική στήριξη που απαιτείται για το πρόγραμμα, καθώς και για τη διαχείριση των πράξεων που χρηματοδοτούνται βάσει της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας, και των εταιρικών συστημάτων πληροφοριών και τεχνολογίας.
1.  Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί να καλύπτει δαπάνες για την εφαρμογή της απόφασης και για την επίτευξη των στόχων της, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής στήριξης που συνδέεται με τις δράσεις προετοιμασίας, παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή αυτή.
Τροπολογία 81
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 79
Άρθρο 79
διαγράφεται
Γενική αρχή
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης υλοποιείται σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές της παρούσας απόφασης, τον δημοσιονομικό κανονισμό, και τον [κανονισμός ΜΓΑΔΣ] και, ειδικότερα, τον τίτλο II, κεφάλαιο Ι, με εξαίρεση το άρθρο 13, το άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 15,το κεφάλαιο III με την εξαίρεση το άρθρο 21 παράγραφος 1 και το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) και το άρθρο 21 παράγραφος 3, και το κεφάλαιο V, με εξαίρεση τα άρθρα 31 παράγραφοι 1, 4 και 6, και το άρθρο 32 παράγραφος 3. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 80 της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ].
Τροπολογία 82
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 79 α (νέο)
Άρθρο 79α
Έγκριση των εγγράφων προγραμματισμού
1.  Στο πλαίσιο της σύμπραξης ΕΕ-ΥΧΕ, οι αρχές των ΥΧΕ έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση και έγκριση των τομεακών πολιτικών στους κύριους τομείς συνεργασίας που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ της παρούσας απόφασης, και μεριμνούν για την κατάλληλη συνέχεια.
Σε αυτή τη βάση, κάθε ΥΧΕ καταρτίζει και υποβάλλει ένα έγγραφο προγραμματισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη του εδάφους της. Το εν λόγω έγγραφο προγραμματισμού παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, το οποίο σέβεται το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους, τις αρχές και τις πολιτικές της Ένωσης.
Κάθε έγγραφο προγραμματισμού περιέχει:
—  μια σύντομη παρουσίαση του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού πλαισίου της ΥΧΕ·
—  μια σύντομη περιγραφή της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης·(Θεματολόγιο 2030) της ΥΧΕ που να εντοπίζει τις προτεραιότητες της ΥΧΕ και τον τρόπο με τον οποίο αυτή προτίθεται να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·
—  τους τομείς προτεραιότητας για χρηματοδότηση από την Ένωση·
—  τους ειδικούς στόχους·
—  τα προσδοκώμενα αποτελέσματα·
—  σαφείς και συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης·
—  τις ενδεικτικές κατανομές κονδυλίων, τόσο γενικά όσο και ανά τομέα προτεραιότητας·
—  ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.
2.  Το έγγραφο προγραμματισμού βασίζεται στην κτηθείσα πείρα και στις ορθές πρακτικές και στηρίζεται σε διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών, τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς, καθώς και στον διάλογο με αυτούς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επαρκής συμμετοχή τους και η περαιτέρω υιοθέτηση του ενδεικτικού εγγράφου προγραμματισμού.
3.  Το σχέδιο εγγράφου προγραμματισμού αποτελεί αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των αρχών της κάθε ΥΧΕ, του αντίστοιχου κράτους μέλους και της Επιτροπής. Οι αρχές των ΥΧΕ είναι υπεύθυνες για την ολοκλήρωση του εγγράφου προγραμματισμού. Στις κατευθυντήριες γραμμές, η Επιτροπή διευκρινίζει τους όρους προγραμματισμού, υπόψη των ΥΧΕ, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία έγκριση των εγγράφων προγραμματισμού.
4.  Όταν ολοκληρωθεί το έγγραφο προγραμματισμού, η Επιτροπή το αξιολογεί για να επαληθεύσει ότι έχει συνοχή με τους στόχους της παρούσας απόφασης και με τις σχετικές πολιτικές της Ένωσης, και ότι περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να εγκριθεί η ετήσια απόφαση χρηματοδότησης. Οι αρχές των ΥΧΕ παρέχουν για τους σκοπούς της αξιολόγησης αυτής όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, και ειδικά τα αποτελέσματα των τυχόν μελετών σκοπιμότητας.
5.  Το έγγραφο προγραμματισμού εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 5 της παρούσας απόφασης.
Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται επίσης για τις ουσιώδεις αναθεωρήσεις που επιφέρουν αισθητή τροποποίηση της στρατηγικής ή του προγραμματισμού.
Η διαδικασία εξέτασης δεν ισχύει για μη ουσιώδεις τροποποιήσεις του ενδεικτικού εγγράφου προγραμματισμού που αφορούν τεχνικές προσαρμογές, ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο των ενδεικτικών κονδυλίων ανά τομέα προτεραιότητας, ή αύξηση ή μείωση κατά ποσοστό μικρότερο του 20 % του ύψους του αρχικού ενδεικτικού κονδυλίου, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τους τομείς προτεραιότητας ούτε τους στόχους που καθορίζονται στο ενδεικτικό έγγραφο προγραμματισμού. Η Επιτροπή κοινοποιεί αυτές τις μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έγκρισης της σχετικής απόφασης.
Τροπολογία 83
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 79 β (νέο)
Άρθρο 79β
Σχέδια δράσης και μέτρα
1.  Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια ή πολυετή σχέδια δράσης ή μέτρα. Τα μέτρα μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή μεμονωμένων μέτρων, ειδικών μέτρων, μέτρων στήριξης ή εκτάκτων μέτρων ενίσχυσης. Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα προσδιορίζουν για κάθε δράση τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις κύριες δραστηριότητες, τους τρόπους εκτέλεσης, τον προϋπολογισμό και όλες τις σχετικές δαπάνες στήριξης.
2.  Τα σχέδια δράσης βασίζονται σε έγγραφα προγραμματισμού.
3.  Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα εγκρίνονται βάσει της διαδικασίας εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 5 της παρούσας απόφασης. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 διαδικασία δεν απαιτείται για:
α)  σχέδια δράσης, επιμέρους μέτρα και μέτρα στήριξης, για τα οποία η χρηματοδότηση της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR·
β)  τεχνικές τροποποιήσεις, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τους στόχους του αντίστοιχου σχεδίου δράσης ή μέτρου, δηλαδή δεν αφορούν:
i)  αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης·
ii)  ανακατανομές ποσών μεταξύ ενεργειών του ιδίου σχεδίου δράσης·
iii)  αυξήσεις ή μειώσεις του προϋπολογισμού των σχεδίων δράσης και των μέτρων κατά ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 20 % του αρχικού προϋπολογισμού και κατά ποσό που δεν υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR·
Σε περίπτωση πολυετών σχεδίων δράσης και μέτρων, τα όρια της παραγράφου 3 στοιχείο α) και στοιχείο β) σημείο iii), ισχύουν σε ετήσια βάση. Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα που έχουν εγκριθεί βάσει της παρούσας παραγράφου, εξαιρουμένων των έκτακτων μέτρων ενίσχυσης, καθώς και οι τεχνικές τροποποιήσεις, κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη εντός μηνός από την έγκρισή τους.
4.  Πριν από την έκδοση ή την παράταση των έκτακτων μέτρων βοήθειας των οποίων το κόστος δεν υπερβαίνει τα 20 000 000 EUR, η Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με τον χαρακτήρα και τους στόχους τους καθώς και για τα προβλεπόμενα χρηματικά ποσά. Η Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο προτού προβεί σε οποιαδήποτε σημαντική επί της ουσίας τροποποίηση των ήδη εγκριθέντων έκτακτων μέτρων ενίσχυσης. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη στρατηγική προσέγγιση που έχει υιοθετήσει επί του θέματος το Συμβούλιο τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την μεταγενέστερη εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, μεριμνώντας για τη διατήρηση της συνοχής της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Η Επιτροπή ενημερώνει δεόντως και εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έκτακτων μέτρων ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων χρηματοδοτικών ποσών, και επίσης το ενημερώνει σε περίπτωση ουσιαστικής τροποποίησης ή παράτασης της ενίσχυσης αυτής.
5.  Για δεόντως αιτιολογημένους λόγους έκτακτης ανάγκης, όπως κρίσεις οφειλόμενες σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές ή άμεσες απειλές κατά της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή των θεμελιωδών ελευθεριών, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει σχέδια δράσης και μέτρα ή τροποποιήσεις υφιστάμενων σχεδίων δράσης και μέτρων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 5.
Τροπολογία 84
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 80
Άρθρο 80
διαγράφεται
Έγκριση πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων, σχεδίων δράσης και μέτρων
Η Επιτροπή εκδίδει, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, με τη μορφή «ενιαίων εγγράφων προγραμματισμού», τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 12 του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ], μαζί με τα αντίστοιχα σχέδια δράσης και τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 19 του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ], σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 88 παράγραφος 5 της παρούσας απόφασης. Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται επίσης στις αναθεωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ], οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική τροποποίηση του περιεχομένου του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος.
Στην περίπτωση της Γροιλανδίας, τα σχέδια δράσης και τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 19 [του κανονισμού ΜΓΑΔΣ] μπορούν να εγκριθούν χωριστά από τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα.
Τροπολογία 85
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 81 – παράγραφος 1
1.  Οι δημόσιες αρχές των ΥΧΕ είναι επιλέξιμες για τη χρηματοδοτική στήριξη που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.
1.  Οι δημόσιες αρχές όλων των ΥΧΕ είναι επιλέξιμες για τη χρηματοδοτική στήριξη που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.
Τροπολογία 86
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 81 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  οι φορείς αποκεντρωμένης συνεργασίας και άλλοι μη κρατικοί φορείς των ΥΧΕ και της Ένωσης, ώστε να μπορούν να αναλάβουν οικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά σχέδια και προγράμματα στις ΥΧΕ στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης συνεργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της παρούσας απόφασης.
ε)  οι φορείς αποκεντρωμένης συνεργασίας και άλλοι μη κρατικοί φορείς των ΥΧΕ και της Ένωσης, ώστε να μπορούν να αναλάβουν οικονομικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά σχέδια και προγράμματα στις ΥΧΕ στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης συνεργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 87
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii
iii)  ένας ή περισσότεροι περιφερειακοί οργανισμοί στους οποίους είναι μέλη οι ΥΧΕ·
iii)  ένας ή περισσότεροι περιφερειακοί οργανισμοί ή μια ή περισσότερες ενώσεις στους οποίους ή στις οποίες είναι μέλη οι ΥΧΕ·
Τροπολογία 88
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 83 – παράγραφος 1
1.  Τα φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από μια ΥΧΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 50, και, κατά περίπτωση, οι αρμόδιοι δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί μιας ΥΧΕ, είναι επιλέξιμα για συμμετοχή σε και χρηματοδότηση από προγράμματα της Ένωσης, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων των προγραμμάτων και ενδεχόμενες συμφωνίες που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η ΥΧΕ.
1.  Τα φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από μια ΥΧΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 50, και, κατά περίπτωση, οι αρμόδιοι δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί μιας ΥΧΕ, είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο σύνολο των προγραμμάτων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για χρηματοδότηση από αυτά, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων των προγραμμάτων και ενδεχόμενες συμφωνίες που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η ΥΧΕ.
Τροπολογία 89
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή διασφαλίζει την αποτελεσματική και αποδοτική πρόσβαση των ΥΧΕ σε όλα τα προγράμματα και τα μέσα συνεργασίας της Ένωσης με άλλες χώρες, προβλέποντας ειδικά μέτρα εάν απαιτηθεί.
Επί πλέον, η Επιτροπή διασφαλίζει τη διαφάνεια των πληροφοριών και την προβολή των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που προκηρύσσονται στο πλαίσιο των διαφόρων προγραμμάτων της Ένωσης μέσω μιας ενημερωμένης δικτυακής πύλης αφιερωμένης ειδικά στις ΥΧΕ.
Τροπολογία 90
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 83 – παράγραφος 3
3.  Οι ΥΧΕ υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τη συμμετοχή αυτή στα προγράμματα της Ένωσης, αρχής γενομένης από το 2022.
3.  Βάσει των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τις ΥΧΕ, η Επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση σχετικά με τη συμμετοχή των ΥΧΕ στα προγράμματα της Ένωσης.
Τροπολογία 91
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 86 – εδάφιο 2
Για να διασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου της παρούσας απόφασης ως προς την επίτευξη των στόχων της, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 87, για την τροποποίηση του άρθρου 3 του παραρτήματος Ι για την αναθεώρηση ή τη συμπλήρωση των δεικτών εφόσον κριθεί αναγκαία και για να αντικατασταθεί η παρούσα απόφαση με διατάξεις σχετικές με καθιέρωση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Για να διασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου της παρούσας απόφασης ως προς την επίτευξη των στόχων της, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 87, για τον προσδιορισμό των δεικτών επιδόσεων όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 3 του παραρτήματος Ι ή για την αναθεώρηση ή τη συμπλήρωσή τους εφόσον κριθεί αναγκαία και για να συμπληρωθεί η παρούσα απόφαση με διατάξεις σχετικές με καθιέρωση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Τροπολογία 92
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 87 – παράγραφος 2
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 86 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από 1η Ιανουαρίου 2021. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση της εν λόγω αρμοδιότητας το αργότερο εννέα μήνες πριν από το τέλος της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 86 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από 1η Ιανουαρίου 2021. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση της εν λόγω αρμοδιότητας το αργότερο εννέα μήνες πριν από το τέλος της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου. Το Συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απόφασή του.
Τροπολογία 93
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 87 – παράγραφος 4
4.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί στο Συμβούλιο.
4.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 94
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 87 – παράγραφος 5
5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 86 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθούν, εντός διμήνου από την ως άνω κοινοποίησή της, αντιρρήσεις από το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, το Συμβούλιο έχει ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσει αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Συμβουλίου.
5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 86 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθούν, εντός διμήνου από την ως άνω κοινοποίησή της, αντιρρήσεις από το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, το Συμβούλιο έχει ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσει αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να διατυπώσει αντιρρήσεις, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας την κατ' εξουσιοδότηση πράξη για την οποία προτίθεται να διατυπώσει αντιρρήσεις και τους λόγους των αντιρρήσεών του.
Τροπολογία 95
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 90 – εδάφιο 1
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σύμφωνα με την απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου46.
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας μεριμνά για τον συνολικό πολιτικό συντονισμό της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, διασφαλίζοντας την ενότητα, τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.
__________________
46 Απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30).
Τροπολογία 96
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 92 – εδάφιο 2
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027.
Τροπολογία 97
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – άρθρο 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, για την επταετή περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών ενισχύσεων της Ένωσης ύψους 500 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές κατανέμεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
1.  Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, για την επταετή περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών ενισχύσεων της Ένωσης ύψους 669 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές κατανέμεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
Τροπολογία 98
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
α)  159 000 000 EUR υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων για τη διμερή προγραμματιζόμενη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης των ΥΧΕ, με εξαίρεση τη Γροιλανδία, ιδίως για τη χρηματοδότηση των πρωτοβουλιών που αναφέρονται στο έγγραφο προγραμματισμού. Το ποσό αυτό κατανέμεται βάσει των αναγκών και των επιδόσεων των ΥΧΕ, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: Όπου κρίνεται σκόπιμο, το έγγραφο προγραμματισμού δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των διοικητικών και θεσμικών ικανοτήτων των δικαιούχων ΥΧΕ, καθώς και στο πιθανό χρονοδιάγραμμα των προβλεπόμενων δράσεων. Η χορήγηση του ποσού αυτού λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του πληθυσμού, το επίπεδο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), το επίπεδο των προηγούμενων χορηγήσεων και τους περιορισμούς που οφείλονται στη γεωγραφική απομόνωση των ΥΧΕ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης.
α)  81 % υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων για τη διμερή προγραμματιζόμενη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης όλων των ΥΧΕ, ιδίως για τη χρηματοδότηση των πρωτοβουλιών που αναφέρονται στο έγγραφο προγραμματισμού.
Το ποσό αυτό κατανέμεται βάσει των αναγκών και των επιδόσεων των ΥΧΕ, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: το μέγεθος του πληθυσμού, το επίπεδο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) μέσω της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (ΑΕΠ σε ΙΑΔ), εάν είναι διαθέσιμο, το επίπεδο των προηγούμενων χορηγήσεων και τους περιορισμούς που οφείλονται στη γεωγραφική απομόνωση των ΥΧΕ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης, το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των ΥΧΕ που υπάγονται στο άρθρο 9α νέο της παρούσας απόφασης, τη γεωγραφική έκταση των εδαφών και τα κλιματικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
4 % για την Αρούμπα
1,5 % για την Μπονέρ
5 % για το Κουρασάο
48 % για τη Γροιλανδία
10,75 % για τη Νέα Καληδονία
10,85 % για τη Γαλλική Πολυνησία
1,2 % για τη Σάμπα
2 % για τον Άγιο Βαρθολομαίο
0,8 % για τον Άγιο Ευστάθιο
7,5 % για το Σαιν Πιέρ και Μικελόν
2,5 % για τον Άγιο Μαρτίνο
0,4 % για τις Γαλλικές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής
5,5 % για τις Νήσους Ουάλις και Φουτούνα
Τροπολογία 99
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
β)  225 000 000 EUR υπό τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης για τη διμερή προγραμματιζόμενη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της Γροιλανδία, ιδίως, για τη χρηματοδότηση των πρωτοβουλιών που αναφέρονται στο έγγραφο προγραμματισμού.
διαγράφεται
Τροπολογία 100
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
γ)  81 000 000 EUR διατίθενται για τη στήριξη των περιφερειακών προγραμμάτων των ΥΧΕ, εκ των οποίων τα 15 000 000 EUR θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ενδοπεριφερειακές δράσεις, δεδομένου ότι η Γροιλανδία είναι επιλέξιμη μόνο για περιφερειακές δράσεις. Η συνεργασία αυτή θα εφαρμοστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης, ιδίως όσον αφορά τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, και με διαβουλεύσεις μέσω των φορέων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΥΧΕ που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας απόφασης. Θα επιδιωχθεί η συνεργασία με άλλα σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα και μηχανισμούς της Ένωσης και ειδικότερα με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ.
γ)  12 % διατίθενται για τη στήριξη των περιφερειακών προγραμμάτων των ΥΧΕ, εκ των οποίων τα 30 000 000 EUR θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ενδοπεριφερειακές δράσεις, δεδομένου ότι η Γροιλανδία είναι επιλέξιμη μόνο για περιφερειακές δράσεις. Η συνεργασία αυτή θα εφαρμοστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης, ιδίως όσον αφορά τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, και με διαβουλεύσεις μέσω των φορέων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΥΧΕ που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας απόφασης. Θα επιδιωχθεί η συνεργασία με άλλα σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα και μηχανισμούς της Ένωσης και ειδικότερα με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ.
Τροπολογία 101
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ
δ)  Ποσό 22 000 000 EUR για μελέτες ή μέτρα τεχνικής βοήθειας για όλες τις ΥΧΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο 78 της παρούσας απόφασης49.
δ)  3,5 % για μελέτες ή μέτρα τεχνικής βοήθειας για όλες τις ΥΧΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο 78 της παρούσας απόφασης.
__________________
49 Από το ποσό αυτό, 9 725 000 EUR προορίζονται για την Επιτροπή για να καλυφθούν η τεχνική και/ή διοικητική συνδρομή και οι δαπάνες για την υλοποίηση των προγραμμάτων και/ή των δράσεων της ΕΕ, η έμμεση έρευνα, η άμεση έρευνα.
Τροπολογία 102
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος
ε)  Ποσό 13 000 000 EUR σε αποθεματικά κεφάλαια για όλες τις ΥΧΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, μεταξύ άλλων για τα εξής:
ε)  3,5 % σε αποθεματικά κεφάλαια για όλες τις ΥΧΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, μεταξύ άλλων για τα εξής:
Τροπολογία 103
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – άρθρο 1 – σημείο 2
2.   Η Επιτροπή, μετά από επανεξέταση, μπορεί να αποφασίσει όσον αφορά την κατανομή των αποθεματικών κεφαλαίων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
2.  Η Επιτροπή, μετά από επανεξέταση που θα πραγματοποιηθεί πριν από το 2025, μπορεί μετά από συνεννόηση με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει όσον αφορά την κατανομή των μη διατεθέντων ποσών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Τροπολογία 104
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – άρθρο 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Η υλοποίηση των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.5 της απόφασης υπολογίζεται με τα εξής:
Σε συμφωνία με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, θα καταρτισθεί ένας κατάλογος με βασικούς δείκτες επιδόσεων βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 86 και θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η Ένωση έχει συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.5 της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 105
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1
1.  Για τις ΥΧΕ, με εξαίρεση τη Γροιλανδία, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ και τα συνολικά κρατικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ.
διαγράφεται
Τροπολογία 106
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – άρθρου 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2
2.  Για τη Γροιλανδία, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ και ποσοστό του τομέα της αλιείας επί των συνολικών εξαγωγών.
διαγράφεται

Ετήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης
PDF 200kWORD 71k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ετήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης (2018/2152(INI))
P8_TA(2019)0054A8-0003/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 310 παράγραφος 6 και το άρθρο 325 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τις προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 3ης Σεπτεμβρίου 2018 με τίτλο «29η ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καταπολέμηση της απάτης (2017)» (COM(2018)0553) και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής [(SWD(2018)0381), (SWD(2018)0382), (SWD(2018)0383), (SWD(2018)0384), (SWD(2018)0385) και (SWD(2018)0386)],

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της OLAF για το 2017(1) και την έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για το 2017,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 8/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 22ας Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της OLAF,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)(2) και την ενδιάμεση αξιολόγησή του που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 2 Οκτωβρίου 2017 (COM(2017)0589),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/1371(3) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης («η οδηγία PIF»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(4), της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(5) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2015 που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής με τίτλο «Μελέτη για την ποσοτικοποίηση και ανάλυση της διαφοράς στα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά τον ΦΠΑ» και την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2016 σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ με τίτλο «Προς ένα ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ – Η ώρα των αποφάσεων» (COM(2016)0148),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-105/14(6), ποινική διαδικασία κατά Ivo Taricco και άλλων,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-42/171(7), ποινική διαδικασία κατά των M.A.S και M.B.,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της 12ης Μαΐου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου τσιγάρων και άλλων μορφών παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού - Μια συνολική στρατηγική της ΕΕ [(COM(2013)0324) της 6ης Ιουνίου 2013]» (COM(2017)0235),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «Η καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2011)0308),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της OLAF με τίτλο «Η απάτη στις δημόσιες συμβάσεις – συλλογή προειδοποιητικών σημάτων και βέλτιστες πρακτικές», η οποία δημοσιεύτηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2017, και το εγχειρίδιο της OLAF του 2017 σχετικά με την «Αναφορά παρατυπιών στην επιμερισμένη διαχείριση»,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕK(9),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ — Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περιπτώσεις απάτης(10),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, της 3ης Φεβρουαρίου 2014 (COM(2014)0038),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 19/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διαδικασίες εισαγωγής: οι αδυναμίες του νομικού πλαισίου και η αναποτελεσματική εφαρμογή έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ»,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 9/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027» (COM(2018)0321),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2018 με τίτλο «Καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ»(11),

–   έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 26/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 10ης Οκτωβρίου 2018, με τίτλο «Σειρά καθυστερήσεων στην υλοποίηση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων: τι έφταιξε;»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0003/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι de jure τα κράτη μέλη και η Επιτροπή φέρουν από κοινού την ευθύνη για την εκτέλεση του 74 % του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2017· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι de facto τα κράτη μέλη δαπανούν αυτούς τους πόρους και η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εποπτεία τους μέσω των μηχανισμών ελέγχου που διαθέτει·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή διαχείριση των δημοσίων δαπανών και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης πρέπει να αποτελούν κεντρικά στοιχεία της πολιτικής της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών μέσω της εξασφάλισης της ορθής και αποτελεσματικής χρήσης των χρημάτων τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 310 παράγραφος 6 ΣΛΕΕ ορίζει ότι «η Ένωση και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 325, καταπολεμούν την απάτη ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη καλών αποτελεσμάτων με την απλούστευση των διαδικασιών προϋποθέτει την τακτική αξιολόγηση των εισροών, των εκροών, των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου μέσω ελέγχων επιδόσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί δεόντως η πολυμορφία των νομικών και των διοικητικών συστημάτων των κρατών μελών, με στόχο την καταπολέμηση των παρατυπιών και της απάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να διασφαλίσει ότι η καταπολέμηση της απάτης διενεργείται με αποτελεσματικό τρόπο και οδηγεί σε πιο απτά και πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 325 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ίδια μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με εκείνα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της απάτης κατά των δικών τους οικονομικών συμφερόντων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει γενικό δικαίωμα να ενεργεί στο πεδίο των πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, εντός των ορίων που προβλέπονται από τη ΣΛΕΕ: λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 67 ΣΛΕΕ προβλέπει την υποχρέωση της Ένωσης να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, μεταξύ άλλων και μέσω της πρόληψης και της καταπολέμησης της εγκληματικότητας και μέσω της προσέγγισης των ποινικών νομοθεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 83 ΣΛΕΕ αναφέρει τη διαφθορά ως ένα ιδιαίτερα σοβαρό τομέα της εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 325 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ ορίζει ότι «τα κράτη μέλη συντονίζουν τη δράση τους σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά της απάτης» και ότι «διοργανώνουν, από κοινού με την Επιτροπή, στενή και τακτική συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών»·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά αποτελεί διαδεδομένο φαινόμενο στα κράτη μέλη και συνιστά σοβαρή απειλή για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, γεγονός που με τη σειρά του κλονίζει την εμπιστοσύνη στη δημόσια διοίκηση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΦΠΑ αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίδιοι πόροι που βασίζονται στον ΦΠΑ αποτέλεσαν το 12,1 % των συνολικών εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου 6902/05 της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με τη θέσπιση ολοκληρωμένης πολιτικής της ΕΕ κατά της διαφθοράς, κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει όλες τις βιώσιμες επιλογές, όπως τη συμμετοχή στη διαδικασία GRECO ή τη θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης των ενωσιακών μέσων αναφορικά με την ανάπτυξη ενός μηχανισμού αμοιβαίας αξιολόγησης και παρακολούθησης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστηματικές και θεσμοθετημένες υποθέσεις διαφθοράς σε ορισμένα κράτη μέλη βλάπτουν σοβαρά τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, ενώ παράλληλα συνιστούν απειλή για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ειδική έκθεση 470 του Ευρωβαρόμετρου για τη διαφθορά που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2017, οι αντιλήψεις και οι στάσεις γενικώς έναντι της διαφθοράς παρέμειναν σταθερές σε σύγκριση με το 2013, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν έχουν παραχθεί συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών της ΕΕ στους ευρωπαϊκούς θεσμούς·

Εντοπισμός και κοινοποίηση παρατυπιών

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο συνολικός αριθμός των παρατυπιών, δόλιων και μη, που κοινοποιήθηκαν το 2017 (15 213 περιπτώσεις) ήταν μειωμένος κατά 20,8 % σε σχέση με το 2016 (19 080 περιπτώσεις) και ότι το ύψος των παρατυπιών μειώθηκε κατά 13 % (από 2,97 δισεκατομμύρια EUR το 2016 σε 2,58 δισεκατομμύρια EUR το 2017)·

2.  τονίζει ότι δεν είναι όλες οι παρατυπίες δόλιες και ότι πρέπει να μπορεί να γίνεται σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των διαπραττόμενων σφαλμάτων·

3.  σημειώνει τη μικρή κατ’ έτος μείωση κατά 19,3 % του αριθμού των παρατυπιών που αναφέρθηκαν ως δόλιες, η οποία ακολουθεί την πτωτική τάση που ξεκίνησε το 2014· ελπίζει ότι η μείωση αυτή αντικατοπτρίζει ένα πραγματικό περιορισμό της απάτης και όχι τις ελλείψεις όσον αφορά τον εντοπισμό της·

4.  πιστεύει ότι απαιτείται στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να βελτιωθεί η συγκέντρωση στοιχείων και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων·

5.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη δεν έχουν θεσπίσει εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της απάτης (ΕΣΚΑ)· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη να προωθήσουν την έγκρισή των ΕΣΚΑ·

6.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να θεσπίσει ενιαίο σύστημα συλλογής συγκρίσιμων δεδομένων από τα κράτη μέλη για τις παρατυπίες και τις περιπτώσεις απάτης, προκειμένου να τυποποιηθεί η διαδικασία κοινοποίησης και να εξασφαλιστούν η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των στοιχείων που υποβάλλονται·

7.  επισημαίνει ότι σε πολλά κράτη δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία κατά του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ αυξάνεται συνεχώς η εμπλοκή του σε διασυνοριακές δραστηριότητες και τομείς που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, όπως το λαθρεμπόριο και η παραχάραξη και κιβδηλεία·

8.  εκφράζει ανησυχία όσον αφορά τους ελέγχους που σχετίζονται με χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία διαχειρίζονται ενδιάμεσοι φορείς, και τις διαπιστωθείσες αδυναμίες όσον αφορά την επαλήθευση της καταστατικής έδρας των δικαιούχων· τονίζει την ανάγκη να εξαρτηθεί η εκταμίευση άμεσων και έμμεσων δανείων από τη δημοσίευση φορολογικών και λογιστικών στοιχείων ανά χώρα και από την κοινοποίηση στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους, εκ μέρους των δικαιούχων και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων που σχετίζονται με τις χρηματοδοτικές πράξεις·

Έσοδα – Ίδιοι πόροι

9.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Επιτροπής, το έλλειμμα ΦΠΑ ανήλθε το 2016 σε 147 δισεκατομμύρια EUR, ποσό το οποίο υπερβαίνει το 12 % των συνολικών προβλεπόμενων εσόδων από τον ΦΠΑ και ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, οι ενδοκοινοτικές απάτες στον τομέα του ΦΠΑ κοστίζουν στην Ένωση περίπου 50 δισεκατομμύρια EUR ετησίως.

10.  επικροτεί το σχέδιο δράσης της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2016 σχετικά με τον ΦΠΑ, με στόχο τη μεταρρύθμιση του πλαισίου για τον ΦΠΑ, και τις 13 νομοθετικές προτάσεις που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή από τον Δεκέμβριο του 2016, οι οποίες αφορούν τη μετάβαση προς ένα οριστικό καθεστώς ΦΠΑ, την άρση των εμποδίων του ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την αναθεώρηση του καθεστώτος ΦΠΑ για τις ΜΜΕ, τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής των συντελεστών ΦΠΑ και το έλλειμμα ΦΠΑ· σημειώνει ότι η πρόταση για το «οριστικό σύστημα» θα μπορούσε να εξαλείψει την ενδοκοινοτική απάτη του αφανούς εμπόρου (ΕΑΑΕ), αλλά δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί πριν από το 2022· καλεί τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν σύντομα τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ και να αναλάβουν περισσότερες άμεσες δράσεις για να ελέγξουν τη ζημία στο ενδιάμεσο διάστημα, όπως μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Eurofisc, της OLAF, της Ευρωπόλ και της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

11.  επικροτεί την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση M.A.S., σύμφωνα με την οποία, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν την επιβολή ποινικών κυρώσεων αποτελεσματικού και αποτρεπτικού χαρακτήρα σε περιπτώσεις σοβαρής απάτης σχετικά με τον ΦΠΑ εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το άρθρο 325 παράγραφοι 1 και 2 ΣΛΕΕ·

12.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έρευνα της OLAF που ολοκληρώθηκε το 2017 και αφορούσε την τελωνειακή απάτη στο ΗΒ, αποκάλυψε σημαντική φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ στο πλαίσιο εισαγωγών στο ΗΒ που επιτυγχάνεται μέσω κατάχρησης της αναστολής των πληρωμών του ΦΠΑ του λεγόμενου τελωνειακού καθεστώτος 42 (CP42)· επικροτεί τη διαδικασία που προηγείται της διαδικασίας επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία κινήθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο 2018· υπενθυμίζει ότι οι απώλειες αυτές εκτιμάται ότι ανέρχονται σωρευτικά στο ποσό των 3,2 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2013-2016, κάτι το οποίο επίσης συνιστά ζημία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πρόσφατες τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας(12), όσον αφορά τα μέτρα για την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του ΦΠΑ ενδέχεται να μην επαρκούν για την αποτροπή της απάτης στο πλαίσιο του CP42 και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη θέσπιση νέων στρατηγικών για τον εντοπισμό των εμπορευμάτων που εισάγονται στην ΕΕ βάσει του CP42·

13.  επικροτεί τις τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας που εγκρίθηκαν στις 2 Οκτωβρίου 2018 και ευελπιστεί ότι, μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας, θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι βασικές πτυχές της διασυνοριακής απάτης εντός της ενιαίας αγοράς, όπως η ενδοκοινοτική απάτη του αφανούς εμπόρου·

14.  επικροτεί την έγκριση της οδηγίας σχετικά για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (οδηγία PIF), η οποία αποσαφηνίζει τα ζητήματα της διασυνοριακής συνεργασίας και της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών, της Eurojust, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και της Επιτροπής όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ·

15.  υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σοβαρότητα της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τις απάτες που διαπράττονται μέσω της μη καταβολής του ΦΠΑ, ιδίως τις λεγόμενες απάτες τύπου «carrousel»· καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Eurofisc προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την καταπολέμηση της απάτης·

16.  υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο της Ε.Ε. έχει επιβεβαιώσει σε πολλές περιπτώσεις και εντελώς πρόσφατα στην υπόθεση Taricco (C-105/14), ότι ο ΦΠΑ αποτελεί οικονομικό συμφέρον της Ένωσης· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι έρευνες της OLAF όσον αφορά παρατυπίες στον τομέα του ΦΠΑ είναι σπάνιες, εξ αιτίας της έλλειψης μέσων· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν την πρόταση της Επιτροπής για την διάθεση νέων μέσων στην OLAF για τον χειρισμό των υποθέσεων ΦΠΑ, όπως για παράδειγμα πρόσβαση στο Eurofisc, το VIES και σε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών·

17.  σημειώνει τη σταθεροποίηση της τάσης όσον αφορά τον αναφερόμενο αριθμό δόλιων και μη δόλιων υποθέσεων που σχετίζονται με παραδοσιακούς ίδιους πόρους (ΠΙΠ) (4 647 το 2016, 4 636 το 2017), καθώς και τα σχετικά ποσά (537 εκατομμύρια EUR το 2016 και 502 εκατομμύρια EUR το 2017)· σημειώνει, ωστόσο, την άνιση κατανομή των παρατυπιών μεταξύ των κρατών μελών, με την Ελλάδα (7,17 %), την Ισπανία (4,31 %) και την Ουγγαρία (3,35 %) να βρίσκονται σαφώς πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (1,96 %) για τους μη εισπραχθέντες ΠΙΠ·

18.  παρατηρεί με έντονη ανησυχία ότι το λαθρεμπόριο καπνού με προορισμό την ΕΕ έχει ενταθεί τα τελευταία έτη και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, αντιστοιχεί σε ετήσια απώλεια δημόσιων εσόδων για τους προϋπολογισμούς της ΕΕ και των κρατών μελών ύψους 10 δισεκατομμυρίων EUR, συνιστώντας ταυτόχρονα μείζονα εστία οργανωμένης εγκληματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να καταπολεμήσουν αυτές τις παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών·

19.  πιστεύει ότι ένας συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων ανίχνευσης (έλεγχοι διάθεσης κονδυλίων, εκ των υστέρων έλεγχοι, επιθεωρήσεις από υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης κτλ.) είναι πιο αποτελεσματικός για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης και ότι η αποτελεσματικότητα κάθε μεθόδου εξαρτάται από το οικείο κράτος μέλος, τον αποτελεσματικό συντονισμό της διοίκησης του, καθώς και από τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των κρατών μελών·

20.  θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη συστηματικά δεν αναφέρουν ούτε μια υπόθεση απάτης· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την κατάσταση, καθώς θεωρεί ότι η πιθανότητα τα εν λόγω κράτη μέλη να είναι υποδείγματα νομιμότητας είναι μάλλον χαμηλή· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους σε αυτές τις χώρες·

21.  σημειώνει με απογοήτευση ότι το μέσο ποσοστό ανάκτησης για υποθέσεις που κοινοποιήθηκαν ως δόλιες την περίοδο 1989-2017 ήταν μόλις 37 %· καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει τρόπους επανόρθωσης για να βελτιωθεί αυτή η εξοργιστική κατάσταση·

22.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με το ποσό των ιδίων πόρων της EE που ανακτήθηκε εν συνεχεία των συστάσεων που διατυπώθηκαν από την OLAF και να ανακοινώσει τα ποσά που υπολείπονται προς ανάκτηση·

Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την OLAF με άμεση διαχείριση (COM(2018)0386), και ζητεί να αποτελέσουν οι επιχορηγήσεις αντικείμενο ηλεκτρονικής διαχείρισης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των επιχορηγήσεων της Επιτροπής, το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Ιούνιο του 2019·

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και σχέση με την OLAF

24.  επιδοκιμάζει την απόφαση 22 κρατών μελών να προχωρήσουν στη σύσταση της EPPO με τη μέθοδο της ενισχυμένης συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή να παράσχει κίνητρα για να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όσα κράτη μέλη αρνούνται μέχρι στιγμής να το πράξουν·

25.  τονίζει ότι οι συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ OLAF και EPPO πρέπει να διασφαλίζουν μία σαφή διάκριση αρμοδιοτήτων προκειμένου να αποφεύγεται η επικάλυψη των δομών, η σύγκρουση αρμοδιοτήτων και νομικά κενά λόγω έλλειψης αρμοδιοτήτων·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, πιστώσεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (4,9 εκατομμύρια EUR) και τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει κατάλληλη στελέχωση και προϋπολογισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία· σημειώνει ότι έχουν σχεδιαστεί προβλέπονται μόνο 37 θέσεις προσωπικού, γεγονός που συνεπάγεται ότι μετά την αφαίρεση των θέσεων 23 Ευρωπαίων Εισαγγελέων, προβλέπονται μόνο 14 θέσεις για διοικητικά καθήκοντα· εκτιμά ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό, ιδίως όσον αφορά τα δύο επιπλέον κράτη μέλη που αποφάσισαν πρόσφατα να προσχωρήσουν στην EPPO· καλεί, συνεπώς, την προκαταβολική αύξηση των θέσεων προσωπικού που προβλέπονται για το 2020 προκειμένου η EPPO να καταστεί πλήρως λειτουργική έως το τέλος του 2020, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό·

27.  επικροτεί τη στοχευμένη πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, που οφείλεται κυρίως στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας· τονίζει ότι η μελλοντική συνεργασία μεταξύ της OLAF και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πρέπει να στηρίζεται στη στενή συνεργασία, την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και τη συμπληρωματικότητα, και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις και η σύγκρουση αρμοδιοτήτων·

Καταπολέμηση της διαφθοράς

28.  χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που υπέβαλε η Επιτροπή, για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη· τονίζει ότι για να πραγματοποιείται αντικειμενική και συστηματική αξιολόγηση, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει σε τακτική βάση αξιολόγηση των απειλών κατά του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συστημικής διαφθοράς, σε κάθε κράτος μέλος, με βάση ένα σύνολο δεικτών και ανεξαρτήτων εκθέσεων·

29.  τονίζει ότι μετά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η OLAF θα παραμείνει η μοναδική υπηρεσία επιφορτισμένη με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στα κράτη μέλη που αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αριθ. 8/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού OLAF δεν επιλύει το ζήτημα της περιορισμένης αποτελεσματικότητας των διοικητικών ερευνών της OLAF· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η OLAF παραμένει ισχυρός και πλήρως λειτουργικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

30.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν κρίνει πλέον αναγκαία τη δημοσίευση της έκθεσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς· αποδοκιμάζει την απόφαση της Επιτροπής να συμπεριλάβει μέτρα παρακολούθησης για την καταπολέμηση της διαφοράς στη διαδικασία της οικονομικής διακυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο περιορίστηκε περαιτέρω η παρακολούθηση από την Επιτροπή, καθώς τα διαθέσιμα δεδομένα αφορούν πολύ λίγες χώρες· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτή η αλλαγή προσέγγισης επικεντρώνεται κυρίως στις οικονομικές επιπτώσεις της διαφθοράς και παραβλέπει σχεδόν ολοκληρωτικά τις άλλες πτυχές που η διαφθορά μπορεί να επηρεάσει, όπως την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημόσια διοίκηση, ακόμα δε και τη δημοκρατική δομή των κρατών μελών· προτρέπει συνεπώς την Επιτροπή να συνεχίσει τη δημοσίευση των εκθέσεών της για την καταπολέμηση της διαφθοράς· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να συμμετάσχει σε μια πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης μιας εις βάθος αξιολόγησης των πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε κάθε κράτος μέλος·

31.  επαναλαμβάνει ότι το φαινόμενο της μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να είναι επιζήμιο για τις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναπτύξουν μια συστηματική και αναλογική προσέγγιση όσον αφορά την πρόκληση αυτή·

32.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν προώθησε τη συμμετοχή της ΕΕ στην ομάδα κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς (GRECO)· καλεί την Επιτροπή να αρχίσει εκ νέου διαπραγματεύσεις με την GRECO, το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να αξιολογήσει εγκαίρως τη συμμόρφωσή της με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (UNCAC) και να δημιουργήσει έναν εσωτερικό μηχανισμό αξιολόγησης για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ·

33.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα αυστηρών δεικτών και ευκόλως εφαρμόσιμων ομοιόμορφων κριτηρίων βάσει των απαιτήσεων που ορίστηκαν στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης για τη μέτρηση του επιπέδου διαφθοράς στα κράτη μέλη και την αξιολόγηση των πολιτικών των κρατών μελών για την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει δείκτη διαφθοράς για την κατάταξη των κρατών μελών· θεωρεί ότι ο δείκτης διαφθοράς θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως στέρεη βάση για τη δημιουργία του ειδικού μηχανισμού ελέγχων ανά χώρα, μέσω του οποίου η Επιτροπή θα ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται οι πόροι της ΕΕ·

34.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών μελών με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης του αφανούς εμπόρου, της κοινώς αποκαλούμενης απάτης τύπου «καρουζέλ»· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο Eurofisc, προκειμένου να ελέγχει καλύτερα, να αξιολογεί και να βελτιώνει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών· καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Eurofisc, προκειμένου να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών με δικαστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου όπως η Ευρωπόλ και η OLAF, σύμφωνα με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου· καλεί τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να χορηγήσουν στην Επιτροπή πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας, την ενίσχυση της αξιοπιστίας των δεδομένων και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος·

Δημόσιες συμβάσεις

Ψηφιοποίηση

35.  σημειώνει ότι σημαντικό μέρος των δημόσιων επενδύσεων δαπανάται μέσω δημόσιων συμβάσεων (2 τρισεκατομμύρια EUR ετησίως)· τονίζει τα οφέλη των ηλεκτρονικών συμβάσεων για την καταπολέμηση της απάτης, όπως η εξοικονόμηση πόρων για όλα τα μέρη, η αύξηση της διαφάνειας, η απλούστευση και η επιτάχυνση των διαδικασιών·

36.  καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει ένα πλαίσιο για την ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών εφαρμογής των πολιτικών της ΕΕ (προσκλήσεις υποβολής προσφορών, αίτηση, αξιολόγηση, υλοποίηση, πληρωμή), το οποίο θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη·

37.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι λίγα μόνο κράτη μέλη χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες για όλα τα σημαντικά στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων (ηλεκτρονική κοινοποίηση, ηλεκτρονική πρόσβαση σε τεύχη δημοπράτησης, ηλεκτρονική υποβολή, ηλεκτρονική αξιολόγηση, ηλεκτρονική ανάθεση, ηλεκτρονική παραγγελία, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονική πληρωμή)· καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν όλες τις μορφές της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τα δημοσίως προσβάσιμα μητρώα συμβάσεων ηλεκτρονικά διαθέσιμα, σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, έως τον Ιούλιο του 2019·

38.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κίνητρα για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού προφίλ των αναθετουσών αρχών για εκείνα τα κράτη μέλη όπου τα προφίλ αυτά δεν είναι διαθέσιμα·

39.  επικροτεί το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να λάβει επ’ αυτού περαιτέρω μέτρα·

Πρόληψη και πρώιμα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων

40.  φρονεί ότι οι δραστηριότητες πρόληψης είναι πολύ σημαντικές για τη μείωση του επιπέδου της απάτης όσον αφορά τη διάθεση των κονδυλίων της ΕΕ και ότι η μετάβαση στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις αποτελεί σημαντικό βήμα για την πρόληψη της απάτης και την προώθηση της ακεραιότητας και της διαφάνειας·

41.  επιδοκιμάζει τη θέσπιση του συστήματος έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (EDES) και πιστεύει ότι ένας συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων ανίχνευσης (ελέγχων) σε αρχικά στάδια της δημοπράτησης έργων είναι πιο αποτελεσματικός για την πρόληψη της απάτης, δεδομένου ότι επιτρέπει την ανακατανομή των κονδυλίων προς άλλα έργα·

42.  χαιρετίζει τις κατευθυντήριες γραμμές που εκπονήθηκαν από τη συμβουλευτική επιτροπή για τον συντονισμό της πρόληψης της απάτης (COCOLAF) σχετικά με τα προειδοποιητικά σήματα και τις βέλτιστες πρακτικές στις δημόσιες συμβάσεις και την κοινοποίηση παρατυπιών·

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απλούστευση των δημοσιονομικών κανόνων που διέπουν τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και πιστεύει ότι με περαιτέρω απλούστευση θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα· ελπίζει ότι άλλοι αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης θα επωφεληθούν περισσότερο από απλούστερες επιλογές σε συνάρτηση με το κόστος·

Διαδικασίες εισαγωγής

44.  επισημαίνει ότι οι τελωνειακοί δασμοί αντιπροσωπεύουν το 14 % του προϋπολογισμού της ΕΕ και πιστεύει ότι η αναποτελεσματική επιβολή τους και η έλλειψη εναρμονισμένων κανόνων επηρεάζουν αρνητικά τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ·

45.  σημειώνει ότι οι τελωνειακές αρχές διαφόρων κρατών μελών ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με υπόνοιες απάτης προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των τελωνειακών ρυθμίσεων (αμοιβαία συνδρομή)· πιστεύει ότι η επικοινωνία αυτή καθίσταται ευκολότερη όταν η αναφορά των στοιχείων του αποστολέα είναι υποχρεωτική στην τελωνειακή διασάφηση εισαγωγής (ΕΔΕ) και καλεί την Επιτροπή να καταστήσει αυτή την ένδειξη υποχρεωτική σε όλα τα κράτη μέλη έως τον Ιούλιο του 2019·

46.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους και τη συναφή είσπραξη των δασμών οι οποίοι αποτελούν ίδιο πόρο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι επιθεωρήσεις μέσω των οποίων εξακριβώνεται ότι οι εισαγωγείς συμμορφώνονται με τους κανόνες σχετικά με τους δασμούς και τις εισαγωγές, πραγματοποιούνται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι επιθεωρήσεις στα σύνορα της ΕΕ είναι κατάλληλες και εναρμονισμένες, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια της Ένωσης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της, καθώς και να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση του εμπορίου παράνομων προϊόντων και προϊόντων παραποίησης/απομίμησης·

47.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η υλοποίηση των νέων συστημάτων ΤΠ για την τελωνειακή ένωση αντιμετώπισε σειρά καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα ορισμένα βασικά συστήματα να μην είναι διαθέσιμα κατά την εκπνοή των προθεσμιών εντός του 2020 που καθορίζονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα· υπογραμμίζει ότι η ταχεία μετάβαση σε ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της λειτουργίας των τελωνειακών αρχών ως μίας ενιαίας οντότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμβάλουν στην ολοκλήρωση και την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων τελωνειακών πληροφοριών ΕΕ·

48.  επικροτεί τις 11 κοινές τελωνειακές επιχειρήσεις της OLAF που στόχευσαν με επιτυχία κατά διαφόρων απειλών, όπως η απάτη στον τομέα του εισοδήματος, οι παράνομες κινήσεις κεφαλαίων, τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης, το λαθρεμπόριο τσιγάρων και τα ναρκωτικά· εκφράζει επίσης την ικανοποίηση του για τον εντοπισμό παρατυπιών μετά τις ανακοινώσεις αμοιβαίας υποστήριξης που εξέδωσε η OLAF, ιδίως περιπτώσεων απάτης στον τομέα των φωτοβολταϊκών·

49.  υπογραμμίζει ότι απαιτούνται εναρμονισμένοι και τυποποιημένοι τελωνειακοί έλεγχοι σε όλα τα σημεία εισόδου, διότι η ανισορροπία στη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων από τα κράτη μέλη εμποδίζει την αποτελεσματική λειτουργία της τελωνειακής ένωσης·

Δαπάνες

50.  χαιρετίζει τη σημαντική μείωση του αριθμού των υποθέσεων (από 272 το 2016 σε 133 το 2017) που αναφέρθηκαν ως δόλιες στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και τη συνακόλουθη μείωση του ύψους της απάτης από 47 εκατομμύρια EUR σε 20 εκατομμύρια EUR: σημειώνει, ωστόσο, την αντίθετη τάση που παρατηρείται στην άμεση στήριξη της γεωργίας, όπου το ύψος των παρατυπιών που αναφέρθηκαν ως δόλιες αυξήθηκε απότομα από 11 εκατομμύρια EUR σε 39 εκατομμύρια EUR και η μέση οικονομική αξία που αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση αυξήθηκε κατά 227 %· ελπίζει ότι αυτό δεν συνιστά αρνητική τάση·

51.  αναμένει ότι η απλούστευση των διοικητικών κανόνων, όπως επιβάλλουν οι κοινές διατάξεις που καλύπτουν την περίοδο 2014-2020, θα επιτρέψει τη μείωση του αριθμού μη δόλιων παρατυπιών, τον εντοπισμό των κρουσμάτων απάτης και τη βελτίωση της πρόσβασης των δικαιούχων στους πόρους της Ένωσης·

52.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την τυποποίηση της ονοματολογίας των σφαλμάτων που συνδέονται με τις δαπάνες, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι τα διάφορα κράτη μέλη δηλώνουν τα ίδια σφάλματα σε διάφορες κατηγορίες (SWD(2018)0386)·

53.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ικανότητα ανίχνευσης αποτελεί μείζονος σημασίας στοιχείο στο πλαίσιο του κύκλου καταπολέμησης της απάτης, που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος προστασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, ως εκ τούτου, τα πιο δραστήρια κράτη μέλη στον εντοπισμό και την αναφορά δυνητικά δόλιων παρατυπιών ήταν η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Βουλγαρία, στις οποίες αναλογεί το 73 % των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν ως δόλιες στην κοινή γεωργική πολιτική κατά τα έτη 2013-2017· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι μία μόνο αριθμητική αξιολόγηση των αναφορών που έχουν υποβληθεί μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη αντίληψη για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξακολουθήσει να στηρίζει τα κράτη μέλη προκειμένου να βελτιωθεί τόσο η ποιότητα όσο και ο αριθμός των ελέγχων και να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης·

54.  σημειώνει ότι, μετά από μια περίοδο αιχμής δύο ετών, ο αριθμός των παρατυπιών που δεν αναφέρθηκαν ως δόλιες στο πλαίσιο των πολιτικών συνοχής και αλιείας (5 129 υποθέσεις το 2017) επανήλθε στα επίπεδα του 2013 και του 2014 (4 695 και σε 4 825 περιπτώσεις αντίστοιχα)·

55.  υπενθυμίζει ότι είναι θεμελιώδους σημασίας η πλήρης διαφάνεια στη λογιστική καταχώριση των δαπανών και δη όσον αφορά τα έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται άμεσα μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων ή χρηματοοικονομικών μέσων· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι πολίτες της ΕΕ να έχουν πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα·

56.  διαπιστώνει ότι ο αριθμός των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προενταξιακής βοήθειας μειώθηκε περαιτέρω το 2017 και ότι, με τη σταδιακή κατάργηση των προενταξιακών προγραμμάτων, ο αριθμός των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν ως δόλιες ήταν σχεδόν μηδενικός·

Προβλήματα που εντοπίστηκαν και απαιτούμενα μέτρα

Βελτίωση των ελέγχων

57.  υποστηρίζει το πρόγραμμα «Hercule III», το οποίο αποτελεί καλό παράδειγμα μιας προσέγγισης που συνίσταται στη «βέλτιστη αξιοποίηση κάθε ευρώ»· αναμένει ότι ο διάδοχός του προγράμματος αυτού μετά το 2020 θα είναι ακόμη πιο αποδοτικός·

58.  ευελπιστεί ότι με τον σχεδιαζόμενο νέο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων, θα βελτιωθεί περαιτέρω ο συντονισμός και θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών και άλλων αρχών επιβολής του νόμου για σκοπούς χρηματοδότησης, μέσω βελτιωμένης εταιρικής σχέσης σε επίπεδο ΕΕ·

Διεθνική απάτη

59.  επισημαίνει ότι ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών μπορεί να καταστήσει δυνατή τη διασταύρωση των λογιστικών εγγραφών για συναλλαγές μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών ώστε να αποφεύγονται οι περιπτώσεις διασυνοριακής απάτης σε σχέση με τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και, με τον τρόπο αυτό, να εξασφαλίζεται μια οριζόντια και ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των κρατών μελών· επαναλαμβάνει το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή στους τομείς ευρωπαϊκής χρηματοδότησης όπου δεν υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη·

60.  ανησυχεί για την αύξηση του αριθμού των απειλών και των κρουσμάτων διακρατικής απάτης που εντοπίζονται από την OLAF· επικροτεί την έγκριση της έκθεσης του Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ με τίτλο «Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης» και τη ρήτρα καταπολέμησης της απάτης που ενσωματώθηκε με επιτυχία στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Ιαπωνία· καλεί την Επιτροπή να γενικεύσει την πρακτική προσθήκης ρητρών καταπολέμησης της απάτης σε συμφωνίες που υπογράφει η ΕΕ με τρίτες χώρες·

Καταγγέλτες

61.  επικροτεί την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης (COM(2018)0218)· ελπίζει ότι με αυτή θα ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό η ασφάλεια των καταγγελτών στην Ένωση, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί σημαντικά η προστασία της ΕΕ και του κράτους δικαίου· ελπίζει ότι θα τεθεί σε ισχύ στο άμεσο μέλλον· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εφαρμόσουν στις εσωτερικές τους πολιτικές τα πρότυπα που προβλέπει η οδηγία, το συντομότερο δυνατόν, με στόχο να διασφαλίσουν το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους νομικό σύστημα με το ευρύτερο δυνατό πεδίο εφαρμογής, πέρα από τους περιορισμούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

62.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο των καταγγελτών στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την κοινοποίηση των κρουσμάτων απάτης και εμμένει στην ανάγκη προστασίας τους·

Ερευνητική δημοσιογραφία

63.  εκτιμά ότι η ερευνητική δημοσιογραφία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του απαιτούμενου επιπέδου διαφάνειας στην Ένωση και στα κράτη μέλη και ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχτεί με νομικά μέσα τόσο στα κράτη μέλη όσο και στην Ένωση·

Καπνός

64.  σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της OLAF, το παράνομο εμπόριο τσιγάρων προκαλεί ετήσιες οικονομικές ζημίες άνω των 10 δισεκατομμυρίων EUR στους προϋπολογισμούς της Ένωσης και των κρατών μελών·

65.  εκφράζει την ικανοποίηση του για τη θέση σε ισχύ, στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, του πρωτοκόλλου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού μετά την 41η επικύρωση, στις 27 Ιουνίου 2018· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρώτη διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών του πρωτοκόλλου έλαβε χώρα από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου 2018· παροτρύνει, ωστόσο, τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει το πρωτόκολλο να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν· καλεί την Επιτροπή να διαδραματίσει ενεργό ρόλο με στόχο την κατάρτιση ολοκληρωμένης έκθεσης σχετικά με τις ορθές πρακτικές και την εφαρμογή δοκιμών σχετικά με τα συστήματα παρακολούθησης και εντοπισμού στα συμβαλλόμενα κράτη· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν ακόμη επικυρώσει το πρωτόκολλο να το πράξουν·

66.  υπενθυμίζει την απόφαση της Επιτροπής να μην ανανεώσει τη συμφωνία PMI, η οποία έληξε στις 9 Ιουλίου 2016· υπενθυμίζει ότι, στις 9 Μαρτίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να μην προβεί σε ανανέωση, επέκταση ή αναδιαπραγμάτευση της εν λόγω συμφωνίας πέραν της ημερομηνίας λήξης της· πιστεύει ότι οι τρεις άλλες συμφωνίες με εταιρείες καπνού (BAT, JTI, ITL) δεν θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ανανέωσης, επέκτασης ή αναδιαπραγμάτευσης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση, έως τα τέλη του 2018, σχετικά με την σκοπιμότητα του τερματισμού των υπόλοιπων τριών συμφωνιών·

67.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ταχέως το νέο σχέδιο δράσης και την ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού που είχε προβλεφθεί για το τέλος του καλοκαιριού του 2018·

68.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το σύστημα ιχνηλασιμότητας και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που πρέπει να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη στις 20 Μαΐου 2019 όσον αφορά τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα καθώς και στις 20 Μαΐου 2024 όσον αφορά τα υπόλοιπα προϊόντα καπνού (πούρα, πουράκια και άκαπνα προϊόντα καπνού) συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές περί ανεξαρτησίας του πρωτοκόλλου του ΠΟΥ για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού που επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24 Ιουνίου 2016·

69.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει τους κρυφούς κινδύνους αντιγραφής των μεμονωμένων σημάνσεων από τη βιομηχανία καπνού με σκοπό την τροφοδότηση της παράλληλης αγοράς·

70.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει παρά σε περιορισμένο βαθμό τις συστάσεις της OLAF για τη λήψη δικαστικών μέτρων· θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή είναι μη ανεκτή και καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων της OLAF και να θεσπίσει κανόνες για τη διευκόλυνση του παραδεκτού των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώνονται από την OLAF·

Έρευνες και ο ρόλος της OLAF

71.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για ενδυνάμωση της OLAF αναφορικά με τη διερεύνηση ζητημάτων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ορισμένο επίπεδο διαφάνειας για τις εκθέσεις και τις συστάσεις της OLAF μετά την περάτωση όλων των ευρωπαϊκών και εθνικών διαδικασιών· είναι της γνώμης ότι, μετά την έγκριση των αναγκαίων τροποποιήσεων στον κανονισμό OLAF που σχετίζονται με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε πιο ενδελεχή και ολοκληρωμένο εκσυγχρονισμό του πλαισίου της OLAF·

72.  αποδοκιμάζει την έλλειψη ενιαίας ορολογίας στις εκθέσεις της OLAF, ζητεί από την Επιτροπή και από την OLAF να επιβάλουν ενιαία ορολογία για να διασφαλιστεί διαχρονικά η συγκρισιμότητα, κατά την καταγγελία και την επανεξέταση υποθέσεων απάτης·

73.  σημειώνει τα συνεχιζόμενα προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με τη νέα Βάση Δεδομένων Διαχείρισης Περιεχομένου (OCM) της OLAF· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι από τη νέα βάση δεδομένων έχουν χαθεί υποθέσεις· επικροτεί το γεγονός ότι η επίλυση του εν λόγω προβλήματος αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο βάσει των συστάσεων της εποπτικής επιτροπής της OLAF μία εις βάθος αξιολόγηση του έργου ΤΠ για τη νέα Βάση Δεδομένων Διαχείρισης Περιεχομένου (OCM), ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό του έργου, το συνολικό κόστος, την υλοποίηση, τις εμπειρίες των χρηστών, καθώς και κατάλογο των προβλημάτων που προέκυψαν(13)·

74.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν από κοινού ότι οι έρευνες που διενεργούν η OLAF και τα κράτη μέλη αλληλοσυμπληρώνονται, ότι η OLAF έχει τις ίδιες εξουσίες διερεύνησης σε όλα τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και πρόσβαση σε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, και ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από την OLAF θα γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων όλων των κρατών μελών, δεδομένου ότι είναι αναγκαία για την αποτελεσματική συνέχιση των ερευνών της OLAF·

o
o   o

75.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και στην Επιτροπή Εποπτείας της Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.

(1) OLAF, «Δέκατη όγδοη έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017», 5.10.2018.
(2) ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29.
(4) ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(6) Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, Ποινική διαδικασία κατά Ivo Taricco και άλλων, 105/14, ECLI:EU:C:2015:555.
(7) Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 5ης Δεκεμβρίου 2017, Ποινική διαδικασία κατά των M.A.S και M.B, 42/17, ECLI:EU:C:2017:936.
(8) EE C 252 της 18.7.2018, σ. 56.
(9) EE L 94 της 28.3.2014, σ. 65.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0419.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0384.
(12) ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 1.
(13) Γνωμοδότηση αριθ. 1/2018 της εποπτικής επιτροπής της OLAF σχετικά με το προσχέδιο προϋπολογισμού της OLAF για το 2019.


Υλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu ***I
PDF 122kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου eu και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής (COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))
P8_TA(2019)0055A8-0394/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0231),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0170/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0394/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 31 Ιανουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu, για την τροποποίηση και κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/517.)

(1) ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 112.


Εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς (ΑΕΕ) ***I
PDF 121kWORD 39k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς («κανονισμός ΑΕΕ») και την κατάργηση της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))
P8_TA(2019)0056A8-0009/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0329),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0192/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 5ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0009/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 31 Ιανουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε αγοραίες τιμές και την κατάργηση της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου («κανονισμός ΑΕΕ»)

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/516.)


Γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη Ms8, Rf3 και Ms8 × Rf3
PDF 161kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που τροποποιεί την εκτελεστική απόφαση 2013/327/ΕΕ όσον αφορά την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά ζωοτροφών που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη Ms8, Rf3 και Ms8 × Rf3 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D059688/02 – 2019/2521(RSP))
P8_TA(2019)0057B8-0073/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που τροποποιεί την εκτελεστική απόφαση 2013/327/ΕΕ όσον αφορά την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά ζωοτροφών που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη Ms8, Rf3 και Ms8 × Rf3 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D059688/02),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2018 και κατά την οποία δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 25 Οκτωβρίου 2017 και δημοσιεύθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίρρηση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Μαΐου 2016, η Bayer CropScience AG υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για την ανανέωση της έγκρισης για τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που καλύπτονται από την απόφαση 2007/232/ΕΚ(5) της Επιτροπής («η αίτηση ανανέωσης»)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2007/232/ΕΚ επέτρεψε τη διάθεση στην αγορά ζωοτροφών που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένη (ΓΤ) ελαιοκράμβη Ms8, Rf3 και Ms8 × Rf3, καθώς και ότι το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω έγκρισης κάλυπτε επίσης προϊόντα που περιέχουν ή αποτελούνται από ελαιοκράμβη Ms8, Rf3 και Ms8 × Rf3, για χρήσεις πλην τροφίμων ή ζωοτροφών, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Οκτωβρίου 2017, η EFSA εξέδωσε ευνοϊκή γνωμοδότηση σε σχέση με την αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, αποφάσισε να τροποποιήσει την προηγούμενη εκτελεστική απόφαση 2013/327/ΕΕ(6) της Επιτροπής, ώστε να ενσωματωθεί σε αυτήν το πεδίο εφαρμογής των προϊόντων που καλύπτονται από την απόφαση 2007/232/ΕΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής τροποποιεί την εκτελεστική απόφαση 2013/327/ΕΕ και καταργεί την απόφαση 2007/232/ΕΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομιμότητα της προσέγγισης αυτής είναι αμφίβολη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες αρχές υπέβαλαν, κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, πληθώρα επικριτικών παρατηρήσεων(7)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη επέκριναν το γεγονός ότι η προσέγγιση όσον αφορά την παρακολούθηση την οποία ακολούθησε ο αιτών δεν ήταν σύμφωνη με τις απαιτήσεις του παραρτήματος VII της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) ούτε με τα έγγραφα καθοδήγησης της EFSA, ότι οι εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά που υπέβαλε ο αιτών παρουσίαζαν σοβαρές ελλείψεις και ότι δεν παρείχαν αξιόπιστα στοιχεία που να τεκμηριώνουν το συμπέρασμα ότι δεν υπήρξαν δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία ή το περιβάλλον που συνδέονται με την εισαγωγή ή τη χρήση της ΓΤ ελαιοκράμβης Ms8, Rf3 και Ms8 x Rf3·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΓΤ ελαιοκράμβη Ms8, Rf3 και Ms8 x Rf3 έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ανθεκτική στην εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου γλυφοσινικού αμμωνίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή συμπληρωματικού ζιζανιοκτόνου αποτελεί μέρος των συνήθων γεωργικών πρακτικών στον τομέα της καλλιέργειας φυτών ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα και ότι, ως εκ τούτου, μπορεί να αναμένεται ότι τα φυτά αυτά θα εκτεθούν σε υψηλότερες και επαναλαμβανόμενες δόσεις, πράγμα που δεν θα οδηγήσει μόνο σε μεγαλύτερη επιβάρυνση της συγκομιδής με κατάλοιπα και, κατά συνέπεια, του εισαγόμενου προϊόντος, αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσει τη σύνθεση του ΓΤ φυτού και τα γεωργικά χαρακτηριστικά του·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση γλυφοσινικού αμμωνίου δεν επιτρέπεται πλέον στην Ένωση, επειδή έχει χαρακτηριστεί ως τοξικό για την αναπαραγωγή με αποτέλεσμα να ισχύουν για αυτό τα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κατάλοιπα του ψεκασμού με ζιζανιοκτόνα θεωρείται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ομάδας της EFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος των ψεκασμών ΓΤ ελαιοκράμβης Ms8, Rf3 και Ms8 x Rf3 με γλυφοσινικό αμμώνιο δεν έχει αξιολογηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα κατάλοιπα των ζιζανιοκτόνων και των μεταβολιτών τους είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενδελεχή αξιολόγηση των κινδύνων των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ φυτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να μετρούν τα κατάλοιπα γλυφοσινικού αμμωνίου σε εισαγωγές ελαιοκράμβης, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων στο πλαίσιο του συντονισμένου πολυετούς προγράμματος ελέγχου της Ένωσης για το 2019, το 2020 και το 2021(10)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από την πιθανότητα συνέχισης της έκθεσης ζώων και ανθρώπων στην Ένωση σε υψηλά επίπεδα καταλοίπων γλυφοσινικού αμμωνίου που υπάρχουν στην εν λόγω ΓΤ ελαιοκράμβη, ένας εμπειρογνώμονας αρμόδιας αρχής εξέφρασε επίσης ανησυχίες σχετικά με τον μεταβολίτη N-acetyl-glufosinate που παράγεται στη ΓΤ ελαιοκράμβη Ms8 x Rf3, αλλά όχι στην αντίστοιχη μη ΓΤ ελαιοκράμβη(11)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι μια μελέτη του 2013 υποδεικνύει πως το N-Ac-GLF μπορεί να έχει νευροτοξικές επιδράσεις, το στοιχείο αυτό δεν εκτιμήθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης της EFSA·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία, της 3ης Δεκεμβρίου 2018, στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που αναφέρεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, δεν οδήγησε στην έκδοση γνωμοδότησης και, συνεπώς, η έγκριση δεν υποστηρίχθηκε από ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αμφότερες τις αιτιολογικές εκθέσεις των νομοθετικών της προτάσεων που υποβλήθηκαν, αντίστοιχα, στις 22 Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 σχετικά με τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τη χρήση ΓΤ τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους και στις 14 Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, οι αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή χωρίς την υποστήριξη της γνωμοδότησης της επιτροπής των κρατών μελών και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, που αποτελεί ιδιαίτερα εξαιρετική περίπτωση για τη διαδικασία συνολικά, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων όσον αφορά την έγκριση ΓΤ τροφίμων και ζωοτροφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Juncker έχει αποδοκιμάσει επανειλημμένα την πρακτική αυτή ως αντιδημοκρατική(12)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Οκτωβρίου 2015, το Κοινοβούλιο απέρριψε σε πρώτη ανάγνωση(13) τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν συνάδει με έναν από τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), να προσφέρει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα ΓΤ τρόφιμα και ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

4.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει την εισαγωγή, για τρόφιμα ή ζωοτροφές, των ΓΤ φυτών που έχουν καταστεί ανθεκτικά σε ζιζανιοκτόνο μη εγκεκριμένο για χρήση στην Ένωση, εν προκειμένω στο γλυφοσινικό αμμώνιο·

5.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει κανένα ΓΤ φυτό που είναι ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα χωρίς πλήρη αξιολόγηση των καταλοίπων μετά τον ψεκασμό με τα συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα, τους μεταβολίτες και τα εμπορικά τους σκευάσματα, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

6.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση κινδύνου της εφαρμογής συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των καταλοίπων τους στην εκτίμηση κινδύνου των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ φυτών, ανεξαρτήτως του κατά πόσον το ΓΤ φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση ή για εισαγωγή στην Ένωση ως τρόφιμο και ζωοτροφή·

7.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για προώθηση των εργασιών σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011· καλεί το Συμβούλιο να προχωρήσει τις εργασίες του αναφορικά με την εν λόγω πρόταση της Επιτροπής ως θέμα επείγοντος χαρακτήρα·

8.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει κάθε εκτελεστική απόφαση που αφορά αιτήσεις για την έγκριση ΓΤΟ έως ότου η διαδικασία έγκρισης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να θεραπευθούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει τις προτάσεις για την έγκριση ΓΤΟ εάν δεν διατυπωθεί γνωμοδότηση από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, είτε πρόκειται για καλλιέργεια είτε για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Αξιολόγηση της γενετικώς τροποποιημένης ελαιοκράμβης MS8 × RF3 για ανανέωση της έγκρισης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 (αίτηση EFSA-GMO-RX-004), https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.5067
(4)––––––––––––––––––––––––––– Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς NK603 × T25 (ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 71).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 19).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 17).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς FG72 (MST-FGØ72-2) (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 15).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών από αυτές τις σειρές (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 108).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 111).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 76).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 80).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 70).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 73).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 83).Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 34).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 71).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 67).Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 54).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 55).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 60).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 122).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 127).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 133).Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 (DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0051).Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/420/ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0052).Ψήφισμα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-ØØØH71-4), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0197).Ψήφισμα της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο GA21 (MON-ØØØ21-9), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0221).Ψήφισμα της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο με συνδυασμό δύο ή τριών συμβάντων από τα 1507, 59122, MON 810 και NK603, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/815/ΕΚ, 2010/428/ΕΕ και 2010/432/ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0222).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0416).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 και 59122, και για την κατάργηση της απόφασης 2011/366/ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0417).
(5) Απόφαση 2007/232/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2007, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντων ελαιοκράμβης (Brassica napus L., σειρές Ms8, Rf3 και Ms8 × Rf3) που έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να αποκτήσουν ανοχή στο ζιζανιοκτόνο γλυφοσινικό αμμώνιο (ΕΕ L 100 της 17.4.2007, σ. 20).
(6) Εκτελεστική απόφαση 2013/327/ΕΕ της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2013, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη Ms8, Rf3 και Ms8 × Rf3, ή τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από τους εν λόγω γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 57).
(7) Παρατηρήσεις των κρατών μελών, παράρτημα Ζ, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00569
(8) Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1).
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).
(10) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/555 της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2018, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2019, 2020 και 2021 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 92 της 10.4.2018, σ. 6).
(11) Παρατηρήσεις των κρατών μελών, παράρτημα Ζ, σ. 18, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00569
(12) Βλ., για παράδειγμα, την εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 15 Ιουλίου 2014, η οποία στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, την οποία εκφώνησε στις 14 Σεπτεμβρίου 2016.
(13) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 165.
(14) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).


Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
PDF 159kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D059689/02 – 2019/2522(RSP))
P8_TA(2019)0058B8-0074/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D059689/02),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία της 3ης Δεκεμβρίου 2018 στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, κατά την οποία δεν εκδόθηκε γνώμη,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 16 Απριλίου 2015 και δημοσιεύτηκε στις 5 Μαΐου 2015(3), καθώς και τη δήλωση που συμπληρώνει την επιστημονική γνώμη της EFSA σχετικά με την αίτηση (EFSA-GMO-DE-2011-95) για τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου 5307 για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, την εισαγωγή και επεξεργασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από την εταιρεία Syngenta Crop Protection AG, η οποία λαμβάνει υπόψη μια πρόσθετη τοξικολογική μελέτη, που εγκρίθηκε από την EFSA στις 7 Μαρτίου 2018 και δημοσιεύθηκε στις 11 Απριλίου 2018(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(5),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Απριλίου 2011, η Syngenta Crop Protection AG υπέβαλε αίτηση, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Syngenta Crop Protection NV/SA, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 5307 («η αίτηση»), προς την εθνική αρμόδια αρχή της Γερμανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 5307 για χρήσεις διαφορετικές των τροφίμων και των ζωοτροφών, εκτός της καλλιέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 5307 παράγει μια νέα παρασιτοκτόνο πρωτεΐνη, την eCry3.1Ab, η οποία είναι τοξική για ορισμένα κολεόπτερα και σκαθάρια, και που προέρχεται από τη σύντηξη και την αναδιάταξη τοξινών που απαντούν στη φύση στα εδαφικά βακτήρια, γνωστά ως Bacillus thuringiensis (Bt)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 5307 εκφράζει επίσης την πρωτεΐνη phosphommanose isomerase (PMI), η οποία χρησιμοποιείται ως δείκτης επιλογής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA κατέληξε στη γνώμη της του 2015 ότι δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει την αξιολόγηση του κινδύνου για τα τρόφιμα/τις ζωοτροφές λόγω των ανεπαρκειών στη μελέτη τοξικότητας 28 ημερών που προσκόμισε ο αιτών, ιδίως επειδή τα σύνολα δεδομένων προέρχονταν από δύο ξεχωριστά πειράματα και λόγω του ανεπαρκούς αριθμού ζώων που χρησιμοποιήθηκαν(6)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών υπέβαλε αργότερα νέα μελέτη τοξικότητας 28 ημερών· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η δεύτερη μελέτη δεν πληρούσε όλες τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τις μελέτες τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης 28 ημερών από το στόμα σε τρωκτικά(7), όπως ζητήθηκε από την EFSA·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη δήλωσή της του 2018, η EFSA εξέδωσε ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την αίτηση αυτή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι οι πρωτεΐνες Cry (τοξίνες Bt) έχουν αναγνωριστεί ως ουσίες με ενισχυτικά χαρακτηριστικά, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να ενισχύσουν τις αλλεργιογόνες ιδιότητες άλλων τροφίμων, το στοιχείο αυτό δεν αναλύθηκε από την EFSA· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι προβληματικό, διότι οι τοξίνες Bt μπορούν να αναμιχθούν με αλλεργιογόνα σε τρόφιμα και ζωοτροφές, όπως οι σπόροι σόγιας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη μελέτη τοξικότητας 28 ημερών που έγινε δεκτή από την EFSA, δοκιμάστηκε μόνο η μεμονωμένη πρωτεΐνη· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι έχει αποδειχθεί πως η τοξικότητα των τοξινών Bt μπορεί να ενισχυθεί μέσω αλληλεπιδράσεων με άλλες ενώσεις, όπως τα φυτικά ένζυμα, άλλες τοξίνες Bt και τα κατάλοιπα από τον ψεκασμό με ζιζανιοκτόνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δοκιμή της τοξίνης Bt και σε μεμονωμένη μορφή δεν επιτρέπει, ως εκ τούτου, να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με τον αντίκτυπό της στην υγεία μετά την κατανάλωση(8)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA επισήμανε ότι «ο αιτών εντόπισε σχετικές ομοιότητες μεταξύ της ακολουθίας αμινοξέων της eCry3.1Ab και των παρασπορινών, που θα μπορούσαν να δράσουν ως κυτταροτοξικές πρωτεΐνες σε κύτταρα θηλαστικών»(9)’ λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA δεν προέβη σε περαιτέρω μελέτες’

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υπέβαλαν, κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, πολλές επικριτικές παρατηρήσεις(10)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μια αρμόδια αρχή(11), τα επίπεδα έκφρασης της eCry3.1Ab στους κόκκους γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου 5307 υπερβαίνουν την προκαθορισμένη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα υπολειμμάτων, η οποία είναι 0,01 mg/kg όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στις 3 Δεκεμβρίου 2018 στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που αναφέρεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, δεν οδήγησε στην έκδοση γνώμης, κάτι που σημαίνει ότι η αδειοδότηση δεν υποστηρίχθηκε από ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής της πρότασης που υποβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 σχετικά με τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τη χρήση γενετικών τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους, όσο και στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης που υποβλήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, οι αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή χωρίς την υποστήριξη της γνώμης της επιτροπής των κρατών μελών και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, που αποτελεί πολύ εξαιρετική περίπτωση για τη διαδικασία συνολικά, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων όσον αφορά την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Juncker έχει αποδοκιμάσει επανειλημμένα την πρακτική αυτή ως μη δημοκρατική(13)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Οκτωβρίου 2015, το Κοινοβούλιο απέρριψε σε πρώτη ανάγνωση(14) τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής δεν συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002(15), θα αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και των συμφερόντων του περιβάλλοντος και των καταναλωτών, σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της·

4.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για προώθηση των εργασιών σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011· καλεί το Συμβούλιο να προχωρήσει επειγόντως τις εργασίες του σε σχέση με την εν λόγω πρόταση της Επιτροπής·

5.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει κάθε εκτελεστική απόφαση που αφορά αιτήσεις για την έγκριση ΓΤΟ έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να θεραπευθούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

6.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει τις προτάσεις για την έγκριση ΓΤΟ εάν δεν διατυπωθεί γνώμη από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, είτε πρόκειται για καλλιέργεια είτε για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αίτηση (EFSA-GMO-DE-2011-95) για τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου 5307 για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από την εταιρεία Syngenta Crop Protection AG, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083
(4) Δήλωση που συμπληρώνει την επιστημονική γνώμη της EFSA σχετικά με την αίτηση (EFSA-GMO-DE-2011-95) για τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου 5307 για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, την εισαγωγή και επεξεργασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από την εταιρεία Syngenta Crop Protection AG, η οποία λαμβάνει υπόψη μια πρόσθετη τοξικολογική μελέτη, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083
(5)––––––––––––––––––––––––––– – Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 71).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 19).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 17).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 15).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών από αυτές τις σειρές (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 108).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 111).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 76).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 80).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 70).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 73).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 83).Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 34).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 71).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 67).Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 54).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 55).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 60).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 122).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 127).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 133).Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 (DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0051).Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/420/ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0052).Ψήφισμα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-ØØØH71-4), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0197).Ψήφισμα της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο GA21 (MON-ØØØ21-9), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0221).Ψήφισμα της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο με συνδυασμό δύο ή τριών συμβάντων από τα 1507, 59122, MON 810 και NK603, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/815/ΕΚ, 2010/428/ΕΕ και 2010/432/ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0222).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0416).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 και 59122, και για την κατάργηση της απόφασης 2011/366/ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0417).
(6) Γνώμη της EFSA, 2015, σ. 15, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083
(7) Δήλωση της EFSA, 2018, σ. 4, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233
(8) Βλ. ανάλυση του Ιδρύματος Ανεξάρτητης Αξιολόγησης των Επιπτώσεων στη Βιοτεχνολογία, TESTBIOTECH, σ. 3, για περισσότερες λεπτομέρειες: https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%205307.pdf
(9) Γνώμη της EFSA, 2015, σ. 9, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083
(10) Βλ. Παράρτημα Ζ, Παρατηρήσεις των κρατών μελών, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00310
(11) Παρατηρήσεις του κράτους μέλους, σ. 95.
(12) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).
(13) Βλέπε, για παράδειγμα, την εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(14) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 165.
(15) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.


Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87403 (MON-874Ø3-1)
PDF 169kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87403 (MON-874Ø3-1) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D059691/02 – 2019/2523(RSP))
P8_TA(2019)0059B8-0075/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87403 (MON-874Ø3-1) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ((D059691/02)

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία της 3ης Δεκεμβρίου 2018 στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, κατά την οποία δεν εκδόθηκε γνώμη,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 8 Μαρτίου 2018 και δημοσιεύθηκε στις 28 Μαρτίου 2018(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίρρηση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  εκτιμώντας ότι, στις 26 Ιουνίου 2015, η Monsanto Europe SA/NV υπέβαλε αίτηση, εξ ονόματος της Monsanto Company, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο (ΓΤ) αραβόσιτο MON 87403 («η αίτηση») στην αρμόδια εθνική αρχή του Βελγίου και η αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87403 και προορίζονται για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Β.  εκτιμώντας ότι ο αραβόσιτος MON 87403 έχει τροποποιηθεί γενετικά προκειμένου να αυξηθεί η βιομάζα και η απόδοση των σταχιών αραβοσίτου (που δώσουν τον προς συγκομιδή καρπό) μέσω της προσθήκης μιας κατατετμημένης ακολουθίας γονιδίων από άλλα φυτικά είδη (Arabidopsis thaliana)· εκτιμώντας ότι αυτό οδηγεί στην παραγωγή μιας πρωτεΐνης AtHB17Δ113) που αντιδρά με μια παρόμοια, φυσική πρωτεΐνη η οποία ελέγχει τη γονιδιακή ρύθμιση και την ανάπτυξη των φυτών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες αρχές υπέβαλαν, κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, πληθώρα επικριτικών παρατηρήσεων(5)· εκτιμώντας ότι οι παρατηρήσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τη διαπίστωση πως από τα πειραματικά δεδομένα δεν προκύπτει ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87403 προσφέρει αυξημένη απόδοση, ότι δεν είναι δυνατό να συναχθούν συμπεράσματα όσον αφορά την ασφάλεια των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του τρόφιμου ή/και της ζωοτροφής στην αναπαραγωγή ή στην ανάπτυξη, ότι η προσφορά των προσφευγουσών για σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης δεν ανταποκρίνεται στους στόχους που ορίζονται στο παράρτημα VII της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Συμβουλίου(6), και κυρίως ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν επαρκούν για να διαβεβαιώσουν τους καταναλωτές για την ασφάλεια του γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου·

Δ.  εκτιμώντας ότι, παρόλο που η EFSA έκρινε τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87403 ως ασφαλή, σύμφωνα με ανεξάρτητη ανάλυση της αξιολόγησης της EFSA, οι ακριβείς μοριακοί μηχανισμοί που εντοπίζονται στο AtHB17Δ113, καθώς και το πώς επηρεάζουν τα υποτιθέμενα προσδοκώμενα αποτελέσματα και κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια, δεν είναι πλήρως κατανοητοί και χρήζουν περαιτέρω έρευνας(7)· εκτιμώντας ότι δεν είναι δυνατή η πλήρη αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων δίχως ολοκληρωμένη κατανόηση της γενετικής τροποποίησης·

Ε.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών υπό φυσικές συνθήκες που διεξήγαγε ο αιτών, η παρατηρούμενη επίδραση του επιδιωκόμενου γνωρίσματος, δηλαδή η αύξηση της βιομάζας και της απόδοσης των σταχιών αραβοσίτου, ήταν αμελητέα και μη συνεπής· εκτιμώντας ότι η ειδική ομάδα της EFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς αναγνώρισε ότι «η αλλαγή λόγω του επιδιωκόμενου γνωρίσματος είναι περιορισμένου εύρους ... που σημαίνει πως η εκδήλωση του γνωρίσματος ενδέχεται να εξαρτάται από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που ισχύουν στις υπό κανονικές συνθήκες δοκιμές»(8)·

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι οι υπό κανονικές συνθήκες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες· εκτιμώντας ότι εάν εγκριθεί η εισαγωγή του γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου MON 87403 στην Ένωση, ενδέχεται να καλλιεργηθεί σε πολλές χώρες που παράγουν αραβόσιτο με εξαιρετικά ανόμοιες κλιματικές και γεωπονικές συνθήκες καθώς και επιπλέον παράγοντες όπως ο περιορισμός των υδάτων ή η λειψυδρία· εκτιμώντας ότι ο αντίκτυπος των εν λόγω παραγόντων και συνθηκών, που η ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA αναγνωρίζει πως ενδεχομένως να επηρεάσουν την εκδήλωση του γνωρίσματος (και τυχόν ανεπιθύμητες αντιδράσεις), δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη·

Ζ.  εκτιμώντας ότι, παραδόξως, ενώ η ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατά την ανάλυση της σύστασης (σύγκριση της σύστασης του γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου MON 87403 με ένα μη γενετικώς τροποποιημένο συγκρίσιμο προϊόν βάσει των αποτελεσμάτων των υπό φυσικές συνθήκες δοκιμών) «δεν προέκυψαν ευρήματα που απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών καθώς και του περιβαλλοντικού τους αντίκτυπου», η ομάδα αμφισβήτησε επίσης «το κατά πόσο τα δεδομένα ανάλυσης που προέκυψαν από τις υπό φυσικές συνθήκες δοκιμές θα επέτρεπαν μια διεξοδική εκτίμηση κινδύνων»·

Η.  εκτιμώντας ότι οι πιθανοί κίνδυνοι που ενέχει ο εν λόγω γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και για το περιβάλλον δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς από την ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA· εκτιμώντας ότι η πρόταση της Επιτροπής να εγκριθεί ο εν λόγω γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος βάσει της επιστημονικής γνώμης της EFSA κρίνεται ως απαράδεκτη·

Θ.  εκτιμώντας ότι στην εκπόνηση μιας εκ των μελετών που αναφέρονται στην επιστημονική γνώμη της EFSA συμμετείχε ένα μέλος της ειδικής ομάδας ΓΤΟ της EFSA και ένας επιστήμονας που εργάζεται στην Syngenta(9)· εκτιμώντας ότι οι αναφορές στην εν λόγω μελέτη αφαιρέθηκαν αργότερα από την επιστημονική γνώμη της EFSA, ενώ η ίδια η Αρχή σημείωσε ότι «δεν επηρεάζει ουσιαστικά το περιεχόμενο ή το αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώμης»(10)·

Ι.  εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρέτησε τη δέσμευση του Εκτελεστικού Διευθυντή της EFSA πως, μελλοντικά, κανένα μέλος της δεν θα συμμετέχει στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων από επιστήμονες που συνδέονται με την βιομηχανία ώστε να αποφευχθούν αντιλήψεις απρεπούς εγγύτητας με αυτή και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ενωσιακό σύστημα ασφάλειας των τροφίμων(11)· εκτιμώντας ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναφέρονται σαφώς όλες οι μελέτες που χρησιμοποιεί η EFSA στις εργασίες της·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στις 3 Δεκεμβρίου 2018 στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που αναφέρεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, δεν οδήγησε στην έκδοση γνώμης, κάτι που σημαίνει ότι η αδειοδότηση δεν υποστηρίχθηκε από ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής της πρότασης που υποβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 σχετικά με τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τη χρήση γενετικών τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους, όσο και στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης που υποβλήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, οι αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή χωρίς την υποστήριξη της γνώμης της επιτροπής των κρατών μελών και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, που αποτελεί πολύ εξαιρετική περίπτωση για τη διαδικασία συνολικά, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων όσον αφορά την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Juncker έχει αποδοκιμάσει επανειλημμένα την πρακτική αυτή ως μη δημοκρατική(12)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Οκτωβρίου 2015, το Κοινοβούλιο απέρριψε σε πρώτη ανάγνωση(13) τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν συνάδει με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), να προσφέρει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της·

4.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για προώθηση των εργασιών σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011· καλεί το Συμβούλιο να εντείνει επειγόντως τις εργασίες του όσον αφορά την εν λόγω πρόταση της Επιτροπής·

5.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει κάθε εκτελεστική απόφαση που αφορά αιτήσεις για την έγκριση ΓΤΟ έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να θεραπευθούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει τις προτάσεις για την έγκριση ΓΤΟ εάν δεν διατυπωθεί γνώμη από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, είτε πρόκειται για καλλιέργεια είτε για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Αξιολόγηση του γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου MON 87403 που προορίζεται για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, την εισαγωγή και την επεξεργασία, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 (αίτηση EFSA‐GMO‐BE‐2015‐125), https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
(4)––––––––––––––––––––––––––– – Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς NK603 × T25 (ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 71).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 19).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 17).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς FG72 (MST-FGØ72-2) (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 15).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών από αυτές τις σειρές (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 108).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 111).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της έγκρισης για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 76).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 80).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 70).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 73).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 83).Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 34).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 71).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 67).Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 54).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 55).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 60).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 122).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 127).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 133).Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 (DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0051).Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/420/ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0052).Ψήφισμα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-ØØØH71-4), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0197).Ψήφισμα της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο GA21 (MON-ØØØ21-9), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0221).Ψήφισμα της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο με συνδυασμό δύο ή τριών συμβάντων από τα 1507, 59122, MON 810 και NK603, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/815/ΕΚ, 2010/428/ΕΕ και 2010/432/ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0222).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0416).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 και 59122, και για την κατάργηση της απόφασης 2011/366/ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0417).
(5) Παρατηρήσεις των κρατών μελών: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222
(6) Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1).
(7) Παρατηρήσεις της Testbiotech στην ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA , 2018, σχετικά με την επιστημονική γνώμη για την αξιολόγηση του γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου MON 87403 για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία, από τη Monsanto: https://www.testbiotech.org/node/2210
(8) Επιστημονική γνώμη της EFSA, σ. 3: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
(9) Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις παρατηρήσεις της Testbiotech για την ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA , 2018, σχετικά με την επιστημονική γνώμη για την αξιολόγηση του γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου MON 87403 για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία, από τη Monsanto: https://www.testbiotech.org/node/2210
(10) Βλ. γνώμη της EFSA, σ. 2. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
(11) Επιστολή της EFSA προς την Testbiotech τον Ιούλιο του 2018: http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf
(12) Βλέπε, για παράδειγμα, την εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(13) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 165.
(14) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.


Γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
PDF 211kWORD 64k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D059692/02 – 2019/2524(RSP))
P8_TA(2019)0060B8-0076/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D059692/02),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, της 3ης Δεκεμβρίου 2018, κατά την οποία δεν εκδόθηκε γνώμη,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 7 Μαρτίου 2018 και δημοσιεύθηκε στις 20 Απριλίου 2018(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίρρηση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Φεβρουαρίου 2011, η Bayer CropScience AG υπέβαλε, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, αίτηση για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 και τον υποσυνδυασμό LLCotton25 × MON 15985 («η αίτηση») στην αρμόδια εθνική αρχή των Κάτω Χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά του γενετικώς τροποποιημένου (ΓΤ) βαμβακιού GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 και του υποσυνδυασμού LLCotton25 × MON 15985 σε προϊόντα που το περιέχουν ή αποτελούνται από αυτό για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Μαρτίου 2018, η EFSA εξέδωσε ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την αίτηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΓΤ βαμβάκι GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 εκφράζει την πρωτεΐνη 2mEPSPS που προσδίδει αντοχή σε ζιζανιοκτόνα που περιέχουν γλυφοσάτη, την πρωτεΐνη PAT η οποία προσδίδει αντοχή στα ζιζανιοκτόνα με βάση το γλυφοσινικό αμμώνιο και τις πρωτεΐνες Cry1Ac και Cry1Ab2 που παρέχουν προστασία από ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι το φυτό παράγει πρωτεΐνες (NPTII και AAD) που προσδίδουν αντοχή στα αντιβιοτικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η ανθρώπινη κατανάλωση βαμβακέλαιου μπορεί να είναι σχετικά περιορισμένη στην Ευρώπη, μπορεί να βρεθεί σε μεγάλη ποικιλία ειδών διατροφής, συμπεριλαμβανομένων των σαλτσών για σαλάτες, της μαγιονέζας, των εκλεκτών αρτοσκευασμάτων, των αλειμμάτων σοκολάτας και των τσιπς(5)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βαμβάκι χορηγείται σε ζώα κυρίως με μορφή πλακούντων/αλεύρων βάμβακος ή πλήρων σε λιπαρά βαμβακόσπορων(6)·

Υπολείμματα και συστατικά των συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων, τα οποία είναι στην προκειμένη περίπτωση η γλυφοσάτη και το γλυφοσινικό αμμώνιο, αποτελεί μέρος των συνήθων γεωργικών πρακτικών στον τομέα της καλλιέργειας φυτών ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα και ότι, ως εκ τούτου, μπορεί να αναμένεται ότι θα εκτεθούν σε υψηλότερες και επαναλαμβανόμενες δόσεις, πράγμα που δεν θα οδηγήσει μόνο σε μεγαλύτερη επιβάρυνση με κατάλοιπα της συγκομιδής και, κατά συνέπεια, του εισαγόμενου προϊόντος, αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσει τη σύνθεση του ΓΤ φυτού και τα γεωργικά χαρακτηριστικά του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 1η Αυγούστου 2018, η χρήση γλυφοσινικού αμμωνίου δεν επιτρέπεται πλέον στην Ένωση, επειδή έχει χαρακτηριστεί ως τοξική για την αναπαραγωγή, με αποτέλεσμα να ισχύουν για αυτήν τα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7)·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτηματικά ως προς την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2015, η EFSA συμπέρανε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος και ότι, τον Μάρτιο του 2017, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) συμπέρανε ότι δεν απαιτείται ταξινόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ταξινόμησε το 2015 τη γλυφοσάτη στις ουσίες που είναι ενδεχομένως καρκινογόνες για τον άνθρωπο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την ομάδα της EFSA για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα κατάλοιπά τους, δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ασφάλεια των καταλοίπων από τον ψεκασμό ΓΤ καλλιεργειών με σκευάσματα γλυφοσάτης(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσθετες ουσίες και τα μείγματά τους που χρησιμοποιούνται σε εμπορικά σκευάσματα γλυφοσάτης για ψεκασμό ενδέχεται να εμφανίζουν υψηλότερη τοξικότητα απ’ ό,τι αυτή καθαυτή η δραστική ουσία(9)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει ήδη αποκλείσει από την αγορά μια πρόσθετη ουσία της γλυφοσάτης που ονομάζεται πολυαιθοξυλιωμένη στεατική αμίνη (POEA) λόγω προβληματισμών σχετικά με την τοξικότητά της· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι προβληματικές πρόσθετες ουσίες και μείγματα ενδέχεται να εξακολουθούν να επιτρέπονται στις χώρες όπου καλλιεργείται αυτό το ΓΤ βαμβάκι (επί του παρόντος στην Ιαπωνία)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πληροφορίες σχετικά με τα κατάλοιπα των ζιζανιοκτόνων και των μεταβολιτών τους είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενδελεχή αξιολόγηση των κινδύνων των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ φυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κατάλοιπα του ψεκασμού με ζιζανιοκτόνα θεωρείται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ομάδας της EFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA)· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν εκτιμηθεί ούτε οι επιπτώσεις του ψεκασμού ΓΤ βαμβακιού με ζιζανιοκτόνα ούτε οι σωρευτικές επιπτώσεις του ψεκασμού τόσο με γλυφοσάτη όσο και με γλυφοσινικό αμμώνιο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται εκ του νόμου να μετρούν τα κατάλοιπα γλυφοσάτης ή γλυφοσινικού αμμωνίου στις εισαγωγές βαμβακιού, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων στο πλαίσιο του συντονισμένου πολυετούς προγράμματος ελέγχου της Ένωσης για το 2019, το 2020 και το 2021(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα, η οποία εκπονήθηκε από την EFSA και βασίζεται στα αποτελέσματα του συντονισμένου πολυετούς προγράμματος, καθώς και των επιμέρους προγραμμάτων των κρατών μελών, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του βαμβακιού με τα ανώτατα όρια καταλοίπων για οποιοδήποτε φυτοφάρμακο(11)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, δεν είναι κατά συνέπεια γνωστό κατά πόσο τα κατάλοιπα γλυφοσάτης ή γλυφοσινικού αμμωνίου στο ΓΤ βαμβάκι GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 συμμορφώνονται με τα ανώτατα όρια καταλοίπων·

Παρουσία της τοξικής ουσίας γκοσσυπόλη

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γκοσσυπόλη είναι φυσικό τοξικό συστατικό του βαμβακιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία της πρωτεΐνης EPSPS μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα γκοσσυπόλης σε ΓΤ φυτά που περιέχουν αυτή την πρωτεΐνη(12)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA επισήμανε ότι η ελεύθερη γκοσσυπόλη των ακατέργαστων βαμβακόσπορων του ΓΤ βαμβακιού GHB614 x LLCotton25 x MON15985 ήταν υψηλότερη από ό, τι στο μη γενετικώς τροποποιημένο συγκρίσιμο προϊόν (7 200 mg/kg και 6 000 mg/kg αντίστοιχα)(13), ποσότητες που ήταν αμφότερες υψηλότερες από το νόμιμο όριο των 5 000 που καθορίζεται στην οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ζωοτροφές(14)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη του 2014 σχετικά με την τοξικότητα της γκοσσυπόλης από προϊόντα βαμβακόσπορου, η πιο κοινή τοξική επίδραση στα ζώα είναι η υποβάθμιση της αναπαραγωγικής ικανότητας αρσενικών και θηλυκών ζώων, η οποία προκαλεί σοβαρές οικονομικές απώλειες στον κτηνοτροφικό κλάδο, καθώς και η παρεμβολή της στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, η οποία μειώνει την αντοχή του ζώου σε λοιμώξεις και περιορίζει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων(15)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα της EFSA για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα έχει περιγράψει την γκοσσυπόλη ως ανεπιθύμητη ουσία στις ζωοτροφές(16)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA αναφέρει ότι η υψηλότερη περιεκτικότητα σε γκοσσυπόλη των βαμβακόσπορων που προέρχονται από το ΓΤ βαμβάκι GHB614 x LLCotton25 x MON15985 σε σύγκριση με το μη γενετικώς τροποποιημένο συγκρίσιμο προϊόν δεν προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια ζώων και ανθρώπων στην πράξη, διότι: i) η μέγιστη περιεκτικότητα ελεύθερης γκοσσυπόλης ρυθμίζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ii) το λευκασμένο και επεξεργασμένο βαμβακέλαιο καθώς και το αλεύρι που παράγεται από βαμβακόσπορους, το οποίο μπορεί να καταναλωθεί απευθείας από τον άνθρωπο, είναι κατ’ ουσίαν απαλλαγμένα από γκοσσυπόλη(17) λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA δεν αξιολόγησε το βαμβακέλαιο (για ανθρώπινη κατανάλωση) ούτε τα άλευρα βάμβακος (για ζωοτροφές) σύμφωνα με τις συστάσεις του ισχύοντος εγγράφου συναίνεσης του ΟΟΣΑ σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη σύνθεση νέων ποικιλιών βαμβακιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση ότι η γκοσσυπόλη υπόκειται σε νόμιμα όρια σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης δεν εγγυάται σε επαρκή βαθμό ότι το ΓΤ βαμβάκι GHB614 x LLCotton25 x MON15985 είναι ασφαλές για κατανάλωση·

Πρωτεΐνες Cry και σύνδεση με αλλεργικές αντιδράσεις

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γενετικά τροποποιημένο βαμβάκι GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 εκφράζει δύο τοξίνες Bt (τις πρωτεΐνες Cry1Ac και Cry1Ab2) που παρέχουν προστασία από ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι οι πρωτεΐνες Cry1 έχουν αναγνωριστεί ως ουσίες με ενισχυτικά χαρακτηριστικά, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν ενδεχομένως να ενισχύσουν τις αλλεργιογόνες ιδιότητες άλλων τροφίμων, το στοιχείο αυτό δεν αναλύθηκε από την EFSA·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επιστημονική μελέτη του 2017 σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των τοξινών Bt και των καταλοίπων από τον ψεκασμό με συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα στην υγεία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα κατάλοιπα ζιζανιοκτόνων και τη διάδρασή τους με τοξίνες Bt(18)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA δεν προέβη σε σχετική έρευνα·

Ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το GHB614 x LLcotton25 x MON15985 παράγει πρωτεΐνες (NPTII και AAD) που προσδίδουν αντοχή στα αντιβιοτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η NNPT11 προσδίδει αντοχή στα νεομυκίνη και στην καναμυκίνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η AAD παρέχει αντίσταση στη στρεπτομυκίνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες αυτές οι αντιμικροβιακές ουσίες ταξινομούνται ως «κρίσιμης σημασίας» από την ΠΟΥ(19)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20) απαιτεί να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη κατά τη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) που περιέχουν γονίδια που δείχνουν αντοχή στα αντιβιοτικά τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρική ή κτηνιατρική αγωγή και ο γενικός στόχος να είναι ο εντοπισμός και η σταδιακή κατάργηση στους ΓΤΟ των γονιδίων σήμανσης της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά (ARMG), τα οποία ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή στην περιβαλλοντική ασφάλεια·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA εξέτασε, σε γνωμοδότηση του 2004, τη χρήση ARMG στην επιλογή διαγονιδιακών συμβάντων σε φυτά, λόγω ανησυχιών ότι η χρήση τέτοιων γονιδίων σήμανσης θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε αυξημένη αντοχή ανθρώπων και ζώων στα αντιβιοτικά ως αποτέλεσμα της μεταφοράς γονιδίων από ΓΤ φυτά σε βακτήρια·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αυτήν τη γνωμοδότηση του 2004, το γονίδιο AAD ανήκει στην ομάδα ΙΙ των γονιδίων αντοχής στα αντιβιοτικά τα οποία θα πρέπει να περιορίζονται σε δοκιμές πεδίου και δεν θα πρέπει να περιέχονται σε γενετικώς τροποποιημένα φυτά που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά(21)·

Παρατηρήσεις των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες αρχές υπέβαλαν, κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, πληθώρα επικριτικών παρατηρήσεων στις οποίες περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, τα προαναφερθέντα ζητήματα(22)·

Έλλειψη δημοκρατίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

ΚΓ.  εκτιμώντας ότι η ψηφοφορία στις 3 Δεκεμβρίου 2018 στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που αναφέρεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, δεν οδήγησε στην έκδοση γνώμης, κάτι που σημαίνει ότι η έγκριση δεν υποστηρίχθηκε από ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής της πρότασης που υποβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 σχετικά με τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τη χρήση γενετικών τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους, όσο και στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης που υποβλήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, οι αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή χωρίς την υποστήριξη της γνώμης της επιτροπής των κρατών μελών και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, που αποτελεί πολύ εξαιρετική περίπτωση για τη διαδικασία συνολικά, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων όσον αφορά την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Juncker έχει αποδοκιμάσει επανειλημμένα την πρακτική αυτή ως αντιδημοκρατική(23)·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Οκτωβρίου 2015, το Κοινοβούλιο απέρριψε σε πρώτη ανάγνωση(24) τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

3.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει την εισαγωγή, για χρήση σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, κανενός γενετικώς τροποποιημένου φυτού που έχει καταστεί ανθεκτικό σε ζιζανιοκτόνο και το οποίο δεν έχει εγκριθεί για χρήση στην Ένωση, όπως στην προκειμένη περίπτωση το γλυφοσινικό αμμώνιο·

4.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει κανένα γενετικώς τροποποιημένο φυτό που είναι ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα χωρίς πλήρη αξιολόγηση των υπολειμμάτων μετά τον ψεκασμό με συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα, μεταβολίτες και εμπορικά σκευάσματα, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

5.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση κινδύνου της εφαρμογής συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των καταλοίπων τους στην εκτίμηση κινδύνου των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ φυτών, ανεξαρτήτως του κατά πόσον το επίμαχο ΓΤ φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση ή για εισαγωγή στην Ένωση με σκοπό τη χρήση του σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

6.  καλεί την Επιτροπή να μην επιτρέψει κανένα ΓΤ φυτό που περιέχει ανθεκτικά στα αντιμικροβιακά φάρμακα γονίδια·

7.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για προώθηση των εργασιών σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011· καλεί το Συμβούλιο να εντείνει επειγόντως τις εργασίες του όσον αφορά την εν λόγω πρόταση της Επιτροπής·

8.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει οποιεσδήποτε εκτελεστικές αποφάσεις αφορούν αιτήσεις για την έγκριση ΓΤΟ έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει τις προτάσεις για την έγκριση ΓΤΟ εάν δεν διατυπωθεί γνώμη από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, είτε πρόκειται για καλλιέργεια είτε για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Assessment of genetically modified cotton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐NL‐2011‐94) [Αξιολόγηση γενικώς τροποποιημένου βαμβακιού GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 (αίτηση EFSA‐GMO‐NL‐2011‐94)], https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(4)–––––––––––––––––––––––––– – Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 71).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 19).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 17).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 15).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών από αυτές τις σειρές (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 108). Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 111).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 76).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 80).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 70).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 73).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 83).Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 298 της 23.8.2018, σ. 34).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 71).Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 67).Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 54).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 55).Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 60).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 122).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 127).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 133).Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 (DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0051).Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/420/ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0052).Ψήφισμα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-ØØØH71-4), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0197).Ψήφισμα της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο GA21 (MON-ØØØ21-9), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0221).Ψήφισμα της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο με συνδυασμό δύο ή τριών συμβάντων από τα 1507, 59122, MON 810 και NK603, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/815/ΕΚ, 2010/428/ΕΕ και 2010/432/ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0222).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0416).Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 και 59122, και για την κατάργηση της απόφασης 2011/366/ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0417).
(5) Γνώμη της EFSA, σελίδα 17 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(6) Γνώμη της EFSA, σελίδα 18 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).
(8) Συμπέρασμα της EFSA σχετικά με την αξιολόγηση από ομοτίμους της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία γλυφοσάτη.Περιοδικό EFSA 2015, 13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(9) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(10) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/555 της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2018, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2019, 2020 και 2021 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 92 της 10.4.2018, σ. 6).
(11) Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016 για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348
(12) https://www.testbiotech.org/node/2209, σ. 2.
(13) Γνώμη της EFSA, σ. 14 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(14) H οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 10) ορίζει μέγιστο επίπεδο γκοσσυπόλης για τους βαμβακόσπορους (ως υλικό ζωοτροφών) της τάξης των 5 000 mg/kghttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0032-20131227&from=ES·
(15) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4033412/
(16) Γνώμη της EFSA, σ. 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(17) Γνώμη της EFSA, σ. 15 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(19) σ. 21, http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255027/9789241512220-eng.pdf;jsessionid=11933F77EEEE4D6E7BD574889996C4E6?sequence=1
(20) Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1).
(21) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2004.48
(22) Παράρτημα Ζ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00147
(23) Π.χ. στην εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(24) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 165.


Κατάσταση στη Βενεζουέλα
PDF 126kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2019/2543(RSP))
P8_TA(2019)0061RC-B8-0082/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, και συγκεκριμένα τα ψηφίσματα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα(1), της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα χερσαία σύνορά της με την Κολομβία και τη Βραζιλία(2) και της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(3),

–  έχοντας υπόψη την από 26 Ιανουαρίου 2019 δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) για λογαριασμό της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ για λογαριασμό της ΕΕ στις 10 Ιανουαρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ),

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βενεζουέλας και συγκεκριμένα το άρθρο 233,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές που διεξάχθηκαν στις 20 Μαΐου 2018 δεν τηρούσαν τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα για μια αξιόπιστη διαδικασία, ούτε έδειχναν σεβασμό για τον πολιτικό πλουραλισμό, τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, από κοινού με άλλους περιφερειακούς οργανισμούς και δημοκρατικές χώρες, δεν αναγνώρισε ούτε τις εκλογές ούτε τις αρχές που προέκυψαν από αυτή την παράνομη διαδικασία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιανουαρίου 2019, παρανόμως και κατά παράβαση της συνταγματικής τάξης, ο Nicolás Maduro σφετερίστηκε την προεδρική εξουσία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιανουαρίου 2019, ο νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένος Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Juan Guaidó, ορκίστηκε προσωρινός Πρόεδρος της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τις διαμαρτυρίες και τις μαζικές διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα στη Βενεζουέλα τις τελευταίες ημέρες· λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές για δεκάδες νεκρούς και πολλές εκατοντάδες τραυματίες κατά τη διάρκεια αυτών των διαδηλώσεων και των ταραχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι θάνατοι και οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζονται αφού συνεχίζονται οι πράξεις βίας για την καταστολή των κοινωνικών διαμαρτυριών, οι παράνομες επιδρομές, οι αυθαίρετες συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και περισσότερων από 70 ανηλίκων, η σπίλωση και οι διωγμοί των στελεχών της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν προγραμματιστεί νέες διαμαρτυρίες για αυτή την εβδομάδα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ζητήσει επανειλημμένως την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα μέσω αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης στη δημοκρατική αντιπολίτευση και στους πολιτικούς κρατουμένους της Βενεζουέλας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός της Βενεζουέλας αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή κοινωνική, οικονομική και δημοκρατική κρίση, όπου πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει και το ποσοστό πληθωρισμού υπερβαίνει το 1 650 000%·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς και περιφερειακοί εταίροι, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, έχουν δεσμευτεί να συμβάλουν στη δημιουργία των συνθηκών για μια ειρηνική, αξιόπιστη και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική διαδικασία μεταξύ όλων των σχετικών παραγόντων της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεσή της να διατηρήσει ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nicolás Maduro έχει απορρίψει δημοσίως το ενδεχόμενο διεξαγωγής νέων προεδρικών εκλογών, ως απάντηση στο αίτημα της ΑΠ/ΥΕ εξ ονόματος της ΕΕ για την επείγουσα διεξαγωγή ελεύθερων, διαφανών και αξιόπιστων προεδρικών εκλογών·

1.  αναγνωρίζει τον κ. Guaidó ως νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας σύμφωνα με το άρθρο 233 του Συντάγματος της Βενεζουέλας, και εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στον χάρτη πορείας που αυτός παρουσίασε·

2.  ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να υιοθετήσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, ισχυρή, ενιαία στάση και να αναγνωρίσει τον Juan Guaidó ως τον μοναδικό νόμιμο προσωρινό πρόεδρο της χώρας, έως ότου προκηρυχθούν νέες ελεύθερες, διαφανείς και αξιόπιστες προεδρικές εκλογές προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοκρατία· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πολλά δημοκρατικά κράτη έχουν ήδη αναγνωρίσει τη νέα προσωρινή Προεδρία·

3.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, σε περίπτωση που εγκριθεί η παρούσα απόφαση, να ενεργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και να διαπιστεύσουν τους εκπροσώπους που θα οριστούν από τις νόμιμες αρχές·

4.  καταδικάζει δριμύτατα τη σφοδρή καταστολή και τη βία, που οδηγεί σε φόνους και τραυματισμούς· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας και τα ειλικρινά του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων· παροτρύνει τις de facto αρχές της Βενεζουέλας να σταματήσουν όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να μεριμνήσουν ώστε οι υπεύθυνοι για αυτές να λογοδοτήσουν και να διασφαλίσουν πλήρη σεβασμό όλων των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.  καταδικάζει την κράτηση διαφόρων δημοσιογράφων που καλύπτουν την κατάσταση στη Βενεζουέλα και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή τους·

6.  απορρίπτει κάθε πρόταση ή προσπάθεια για την επίλυση της κρίσης η οποία ενδεχομένως συνεπάγεται τη χρήση βίας·

7.  επαναλαμβάνει ότι στηρίζει πλήρως την Εθνοσυνέλευση, τον μοναδικό φορέα της Βενεζουέλας που διαθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση, οι εξουσίες της οποίας πρέπει να αποκατασταθούν και να γίνουν σεβαστές, μαζί με τα προνόμια και την ασφάλεια των μελών της·

8.  υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για διεξαγωγή ανεξάρτητης και ολοκληρωμένης έρευνας για τους φόνους που διαπράχθηκαν, σε ευθυγράμμιση με τα προηγούμενα ψηφίσματά του·

9.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να συνεργαστεί με τις χώρες της περιοχής και με κάθε άλλον καίριο παράγοντα, με στόχο τη δημιουργία μιας ομάδας επαφής, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2018, που θα μπορούσε να μεσολαβήσει με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για την πραγματοποίηση ελεύθερων, διαφανών και αξιόπιστων προεδρικών εκλογών με βάση συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, ίσους όρους για όλους τους παράγοντες, διαφάνεια και διεθνή παρατήρηση·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον νόμιμο προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας και της Εθνοσυνέλευσης της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ομάδας της Λίμα, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0313.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0436.


Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
PDF 201kWORD 85k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (2018/2102(INI))
P8_TA(2019)0062A8-0474/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 7, 8, 9, 11,12, 39, 42, 101 έως 109 και 174,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 35, 37 και 38,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2018, επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2017 (COM(2018)0482) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με την ίδια ημερομηνία που τη συνοδεύει,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων(2) (κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς ένα αποτελεσματικότερο έλεγχο των συγκεντρώσεων στην ΕΕ» (COM(2014)0449),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2017 όσον αφορά την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς (COM(2017)0142) (οδηγία ΕΔΑ+),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C(2016)2946),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού - μελλοντικές προοπτικές(3),

–  έχοντας υπόψη τους κανόνες, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις αποφάσεις, τα ψηφίσματα, τις ανακοινώσεις και τα έγγραφα της Επιτροπής σχετικά με τον ανταγωνισμό,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 19ης Απριλίου 2018(4) και της 14ης Φεβρουαρίου 2017(5) σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις επί της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ για το 2017 και το 2016, αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιουλίου του 2018 με τίτλο «Ζητήματα ανταγωνισμού στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech)» (Competition issues in the Area of Financial Technology (FinTech)), η οποία εκδόθηκε κατ’ εντολή της ομάδας εργασίας Ανταγωνισμός της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη τις απαντήσεις της Επιτροπής στις γραπτές ερωτήσεις E-000344-16, E-002666-16 και E-002112-16,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2018 επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2017,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2017 για την έρευνα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου (COM(2017)0229),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0474/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού εφαρμόζεται για περισσότερα από εξήντα χρόνια και ότι μια ισχυρή και αποτελεσματική ενωσιακή πολιτική ανταγωνισμού αποτελούσε ανέκαθεν ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό, πλήττοντας ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή υπονομεύουν τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών εσόδων στα κράτη μέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεράστια φοροαποφυγή στην οποία επιδίδονται φυσικά πρόσωπα με μεγάλη περιουσία και επιχειρήσεις όχι μόνο αποβαίνει σε βάρος των απλών φορολογούμενων, των δημόσιων οικονομικών και των κοινωνικών δαπανών, αλλά συνιστά επίσης απειλή για τη χρηστή διακυβέρνηση, τη μακροοικονομική σταθερότητα, την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς της Ένωσης και των κρατών μελών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες κυβερνήσεις και δικαιοδοσίες, μεταξύ άλλων και εντός της ΕΕ, έχουν ειδικευτεί ή συμμετέχουν στη δημιουργία προτιμησιακών φορολογικών καθεστώτων που επιφέρουν στρέβλωση του ανταγωνισμού προς όφελος πολυεθνικών εταιρειών και ιδιωτών με μεγάλη περιουσία, που δεν έχουν, στην ουσία, οικονομική υπόσταση στις εν λόγω δικαιοδοσίες αλλά απλώς εκπροσωπούνται από εταιρείες-βιτρίνες·

1.  εκτιμά ότι η πολιτική ανταγωνισμού που αποσκοπεί στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και βασικό παράγοντα για την κατοχύρωση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς· επικροτεί την έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2017, καθώς και τις δραστηριότητες και τις προσπάθειές της να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στην Ένωση προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ, ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε θέση αδυναμίας ως καταναλωτές· καλεί ακόμη την Επιτροπή να συνεχίσει να διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, με ιδιαίτερη προσοχή στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, και να αποφεύγει την άνιση εφαρμογή τους στα κράτη μέλη·

2.  επικροτεί και ενθαρρύνει περαιτέρω τον διαρθρωμένο διάλογο με την αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπο και τις προσπάθειες της Επιτροπής να διατηρήσει στενή συνεργασία με τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου και την ομάδα εργασίας της για την πολιτική ανταγωνισμού· θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί βασικό στοιχείο για τον δημοκρατικό έλεγχο· υπενθυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια το Κοινοβούλιο συμμετέχει, μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, στη διαμόρφωση του πλαισίου κανόνων ανταγωνισμού, για παράδειγμα στην πρόταση οδηγίας ΕΔΑ+· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαθέτει εξουσίες συναπόφασης για τη διαμόρφωση του πλαισίου των κανόνων ανταγωνισμού και θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η δημοκρατική διάσταση αυτού του τομέα πολιτικής της Ένωσης δεν ενισχύθηκε στις πρόσφατες τροποποιήσεις των Συνθηκών·

3.  χαιρετίζει και εξακολουθεί να υποστηρίζει το φιλόδοξο θεματολόγιο και τις προτεραιότητες της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, επισημαίνοντας παράλληλα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, για παράδειγμα στον τομέα του ελέγχου των συγχωνεύσεων, όπου ο μεγάλος αριθμός των συγχωνεύσεων συνιστά πρόκληση· σημειώνει ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τις συγχωνεύσεις, την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και τις κρατικές ενισχύσεις αποτελούν συχνά αντικείμενο πολιτικής συζήτησης και υπογραμμίζει ότι, ενώ ορισμένα παραδείγματα πρόσφατων αποφάσεων παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση, η συνολική εικόνα είναι πιο ευρεία και το Κοινοβούλιο δεν έχει την πρόθεση να λαμβάνει θέση σε μεμονωμένες περιπτώσεις, καθώς είναι ο ρόλος της Επιτροπής να αποφασίζει σχετικά με το πότε δεν τηρείται η νομοθεσία περί ανταγωνισμού·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τον επιζήμιο αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει η προτεινόμενη συγχώνευση Siemens/Alstom στον ανταγωνισμό στον τομέα της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής αγοράς και τις δυσμενείς συνέπειές της για τους χρήστες των σιδηροδρόμων·

5.  σημειώνει ότι η Επιτροπή υπέβαλε το 2018 νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), το οποίο θα είναι ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο·

6.  τονίζει ότι ο καταναλωτής είναι αυτός που επωφελείται πρωτίστως από έναν ουσιαστικό ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έρευνα για τα καρτέλ των κατασκευαστών φορτηγών· σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν εξέτασε μόνο τον αντίκτυπο των καρτέλ των μεγάλων κατασκευαστών φορτηγών στις τιμές των φορτηγών, αλλά τους επέβαλε επίσης κυρώσεις διότι συνεργάστηκαν για να καθυστερήσει η εισαγωγή καθαρότερων φορτηγών·

8.  υπογραμμίζει ότι οι κανόνες ανταγωνισμού βασίζονται στις Συνθήκες και, σύμφωνα με το άρθρο 7 ΣΛΕΕ, θα πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των ευρύτερων ευρωπαϊκών αξιών που στηρίζουν την ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τις κοινωνικές υποθέσεις, την κοινωνική οικονομία της αγοράς, τα περιβαλλοντικά πρότυπα, την κλιματική πολιτική και την προστασία των καταναλωτών· φρονεί ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τον ανταγωνισμό θα πρέπει να αντιμετωπίζει όλες τις στρεβλώσεις της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δημιουργούν αρνητικοί κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί εξωτερικοί παράγοντες·

9.  εκτιμά ότι η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να λειτουργεί ως καταλύτης ώστε να συμβάλλει στην προώθηση της ενεργειακής μετάβασης στο σύνολο της ΕΕ, να τονώνει την οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση της Ευρώπης, να υποστηρίζει οικολογικά βιώσιμες γεωργικές δραστηριότητες και να περιορίζει τη δυνατότητα των μεγάλων εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών να αυξάνουν τις τιμές του ενεργειακού εφοδιασμού·

10.  επισημαίνει ότι, ακόμη και όταν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, ιδίως στην ψηφιακή οικονομία, οι καταναλωτές ενδέχεται να εξακολουθούν να υφίστανται άδικη μεταχείριση, όπως υποβάθμιση ως προς την ποιότητα, την επιλογή και την καινοτομία ή εκβιαστικές πρακτικές· φρονεί ότι οι κανόνες της ΕΕ περί ανταγωνισμού και η επιβολή τους θα πρέπει να καλύπτουν επίσης μια σειρά από θέματα που υπερβαίνουν τις προσεγγίσεις που έχουν ως επίκεντρο τις τιμές, και να συνεκτιμούν ευρύτερες παραμέτρους, όπως η ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών, λαμβανομένης υπόψη, μεταξύ άλλων, της ιδιωτικής ζωής των πολιτών·

11.  επισημαίνει τις τεράστιες αλλαγές που σημειώθηκαν στις αγορές λόγω της συνεχούς τεχνολογικής ανάπτυξης και οι οποίες δημιουργούν ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις· τονίζει, εν προκειμένω, τον καίριο ρόλο της πολιτικής ανταγωνισμού στην περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· υπογραμμίζει ότι απαιτείται επειγόντως ένα πλαίσιο το οποίο, παράλληλα με την προώθηση της καινοτομίας των δεδομένων και νέων επιχειρηματικών μοντέλων, θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις προκλήσεις μιας οικονομίας που βασίζεται σε δεδομένα και αλγόριθμους· υπογραμμίζει, ειδικότερα, ότι αρκετές ψηφιακές πλατφόρμες με δυνατότητα πρόσβασης και ελέγχου των συνεχώς αυξανόμενων ροών δεδομένων μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας και σημαντικές εξωτερικότητες δικτύου και μπορούν να προκαλέσουν αδυναμίες της αγοράς μέσω της υπερβολικής συγκέντρωσης και της άντλησης εσόδων από την κατάχρηση ισχύος στις αγορές· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τον διορισμό ειδικών συμβούλων για την Επίτροπο με κύριο αντικείμενο τις μελλοντικές προκλήσεις της ψηφιοποίησης για την πολιτική ανταγωνισμού, και αναμένει με ενδιαφέρον τα πορίσματα και τις συστάσεις τους για την ανάληψη δράσης· υπογραμμίζει την ανάγκη για κοινή προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ στα ζητήματα αυτά·

12.  υπογραμμίζει ότι οι χρήστες συχνά δεν γνωρίζουν τον βαθμό στον οποίο τα δεδομένα τους χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ ή για εμπορικούς σκοπούς· καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών(6) (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), να διασφαλίσει ότι οι ψηφιακές εταιρείες εκμεταλλεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο αφού προηγουμένως ο συγκεκριμένος συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του και ότι, χωρίς αυτή τη συγκατάθεση, τα δεδομένα δεν μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη με τα οποία η εταιρεία ή η πλατφόρμα έχει συνάψει συμφωνία· υπενθυμίζει, επομένως, ότι οι ψηφιακές αγορές πρέπει να αξιολογούνται από διεπιστημονική άποψη, δεδομένου ότι η αντιανταγωνιστική συμπεριφορά μπορεί να συνεπάγεται παραβιάσεις άλλων τομέων δικαίου όπως η προστασία δεδομένων και η νομοθεσία περί καταναλωτών· τονίζει ότι η κατάλληλη επιβολή της νομοθεσίας θα προϋπέθετε τη συνεργασία διαφορετικών αρμόδιων αρχών, ιδίως των αρχών ανταγωνισμού, καταναλωτών και προστασίας δεδομένων, όπως προτείνεται στην πρωτοβουλία του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για μια δομή κεντρικού συντονισμού(7)·

13.  καλεί την Ένωση να διοργανώσει ακρόαση με εταιρείες τεχνολογίας, απευθύνοντας πρόσκληση στους διευθύνοντες συμβούλους της Google, της Facebook και της Apple, για να συζητήσουν ιδίως τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα από τρίτες χώρες· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι χρήστες, οι ρυθμιστικοί φορείς και ενίοτε ακόμη και οι προγραμματιστές εφαρμογών και οι διαφημιστές δεν γνωρίζουν σε ποιο βαθμό τα δεδομένα ρέουν από τα έξυπνα τηλέφωνα προς ομίλους ψηφιακής διαφήμισης και άλλα τρίτα μέρη· σημειώνει ότι στα δεδομένα που συλλέγονται από τρίτα μέρη μέσω εφαρμογών έξυπνων τηλεφώνων περιλαμβάνονται τα πάντα από τις πληροφορίες του προφίλ, όπως η ηλικία και το φύλο, έως στοιχεία για τον τόπο, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από τις πλησιέστερες κεραίες κινητής τηλεφωνίας ή από δρομολογητές Wi-Fi, και πληροφορίες για κάθε άλλη εφαρμογή ενός τηλεφώνου· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να κατανοούν τα ζητήματα μονοπωλίου και συγκέντρωσης που συνδέονται με τις εταιρείες αυτές που παρακολουθούν τα δεδομένα τους·

14.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να αξιολογήσει τον έλεγχο των δεδομένων που είναι αναγκαία για τη δημιουργία και την παροχή υπηρεσιών ως παράμετρο ενδεικτική για την ύπαρξη ισχύος στην αγορά, μεταξύ άλλων κατά την έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών της σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ, και να απαιτήσει να υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των επιγραμμικών πλατφορμών και των παρόχων κοινωνικών δικτύων· τονίζει επίσης την εξέλιξη των αλγορίθμων αυτόνομης μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως όταν παρέχονται σε εταιρείες από τρίτα μέρη, και τον αντίκτυπο που έχει στη φύση της δράσης καρτέλ· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες για τα θέματα αυτά στην επόμενη ετήσια έκθεσή της σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού·

15.  θεωρεί σημαντική τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των μηχανισμών συλλογικής προσφυγής της ΕΕ που έχουν ως στόχο να παρέχεται κατάλληλη αποζημίωση στους καταναλωτές που θίγονται από αντιανταγωνιστικές πρακτικές·

16.  θεωρεί απαραίτητη τη διασφάλιση του δικαιώματος διασυνοριακής φορητότητας προκειμένου οι περιορισμοί που υφίστανται σε σχέση με το δικαίωμα αυτό να μην παγιώνονται ως θεμιτές πρακτικές της αγοράς· θεωρεί επίσης σημαντική την άρση περιορισμών για γεωγραφικούς λόγους που είναι καταχρηστικοί και αδικαιολόγητοι ενώ η προστασία που φέρονται να εξασφαλίζουν στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στερείται συνέπειας·

17.  θεωρεί ότι τα όρια δικαιοδοσίας που καθορίζουν την κίνηση διαδικασίας ελέγχου της συγκέντρωσης στην ΕΕ, τα οποία βασίζονται στον αντίστοιχο κύκλο εργασιών της οντότητας-στόχου και της αγοράστριας οντότητας, δεν είναι πάντοτε κατάλληλα για την ψηφιακή οικονομία, όπου η αξία συχνά αποτυπώνεται, για διαφημιστικούς σκοπούς, στον αριθμό επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου· προτείνει την αναθεώρηση των εν λόγω ορίων και την προσαρμογή τους ώστε να συμπεριληφθούν, μεταξύ άλλων, παράγοντες όπως ο αριθμός των καταναλωτών που επηρεάζονται από τις συγχωνεύσεις και η αξία των σχετικών συναλλαγών·

18.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι είναι όλο και πιο δύσκολο να υπερκεραστούν τα εμπόδια για την είσοδο σε μερικούς τομείς της ψηφιακής οικονομίας, δεδομένου ότι, όσο διαιωνίζεται η άδικη αυτή συμπεριφορά, τόσο δυσχερέστερη είναι η εξάλειψη των αντιανταγωνιστικών συνεπειών της· εκτιμά ότι τα προσωρινά μέτρα μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τις αρχές ανταγωνισμού για να διασφαλιστεί ότι δεν θίγεται ο ανταγωνισμός όσο βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα· επιβεβαιώνει, εν προκειμένω, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει αποτελεσματική χρήση των προσωρινών μέτρων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δέουσα διαδικασία και το δικαίωμα υπεράσπισης των επιχειρήσεων που τελούν υπό διερεύνηση· εκφράζει την ικανοποίηση του για τη δέσμευση της Επιτροπής να διενεργήσει ανάλυση για να διαπιστωθεί κατά πόσον υπάρχουν μέσα για την απλούστευση της έγκρισης προσωρινών μέτρων εντός δύο ετών από την ημερομηνία μεταφοράς της οδηγίας ΕΔΑ+ στο εθνικό δίκαιο· συνιστά εν προκειμένω να αντλήσει η Επιτροπή διδάγματα από βέλτιστες πρακτικές σε άλλες δικαιοδοσίες·

19.  καλεί την Επιτροπή να λάβει πιο φιλόδοξα μέτρα για την εξάλειψη των παράνομων εμποδίων στον διαδικτυακό ανταγωνισμό, προκειμένου να διασφαλίσει τις χωρίς φραγμούς ηλεκτρονικές αγορές εντός της ΕΕ, να παρακολουθεί τα ανώτατα όρια τιμών σε τομείς όπως οι επιγραμμικές πλατφόρμες στέγασης και τουρισμού, και να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές έχουν διασυνοριακή πρόσβαση σε ευρύ φάσμα επιγραμμικών αγαθών και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές· συνιστά να διεξαγάγει η Επιτροπή τομεακή έρευνα στη διαφημιστική αγορά για να γίνει καλύτερα κατανοητή η δυναμική της διαδικτυακής διαφημιστικής αγοράς και να προσδιοριστούν αντιανταγωνιστικές πρακτικές που πρέπει να αντιμετωπιστούν με την επιβολή της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό, όπως έχουν πράξει ορισμένες εθνικές αρχές·

20.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ψηφιοποίηση της σύγχρονης οικονομίας οδηγεί σε αλλαγές στην παραδοσιακή οικονομική λογική· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι οιοδήποτε σύστημα φορολόγησης πρέπει να συνεκτιμά το γεγονός ότι η ψηφιοποίηση είναι πλέον ο κανόνας για όλους τους τομείς της οικονομίας μας· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας(8)· τονίζει ότι η φορολόγηση της ψηφιακής οικονομία πρέπει να αντιμετωπίσει τις ασυμμετρίες μεταξύ της παραδοσιακής οικονομίας και των νέων ψηφιακών οικονομικών πρακτικών και να αποτρέψει την παρεμπόδιση της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας ή τη δημιουργία τεχνητών συνόρων στην οικονομία· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η εξεύρεση διεθνών λύσεων και κοινών προσεγγίσεων για τη φορολογία στην ψηφιακή οικονομία· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της στο πλαίσιο των διεθνών φόρουμ, ιδίως στον ΟΟΣΑ, για την επίτευξη μιας συμφωνίας αυτού του είδους·

21.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών (COM(2018)0148) ως κρίσιμο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ψηφιακός τομέας πληρώνει το δίκαιο μερίδιο φόρων που του αναλογεί μέχρι να υιοθετηθεί μόνιμη λύση που θα επιτρέπει τη φορολόγηση των εσόδων εκεί όπου δημιουργείται η αξία·

22.  επαναλαμβάνει ότι ο ανταγωνισμός στον τομέα των τηλεπικοινωνιών είναι ουσιώδης για την προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων στα δίκτυα και ότι θα πρέπει να υπάρξει ενθάρρυνση για προσιτές τιμές και επιλογές υπηρεσιών για τον καταναλωτή· θεωρεί ότι η περιαγωγή εντός της ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη επιβάρυνση για επιχειρήσεις και καταναλωτές και ότι τα βήματα για την κατάργηση των τελών περιαγωγής στην ΕΕ δεν επαρκούν εφόσον το ζητούμενο είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς· αναγνωρίζει ότι πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα για την ευθυγράμμιση των ενδοενωσιακών κλήσεων με τις τοπικές κλήσεις, μέσω της διευκόλυνσης των επενδύσεων σε ένα πλήρως ευρωπαϊκό ή κοινό δίκτυο· φρονεί ότι οι πολιτικές θα πρέπει να προάγουν τις αποδοτικές επενδύσεις σε νέα δίκτυα, να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο στους καταναλωτές και, με τον τρόπο αυτό, να προλαμβάνουν την εμφάνιση νέων ψηφιακών χασμάτων μεταξύ νοικοκυριών υψηλού και χαμηλού εισοδήματος· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών, μέσω της προαγωγής ανταγωνισμού υψηλού επιπέδου, και να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο συνδεσιμότητας στην ΕΕ και την ταχεία ανάπτυξη του δικτύου 5G σε όλη την Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και να προσελκύσει επενδύσεις· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ως άνω έργου, είναι σημαντικό η πολιτική ανταγωνισμού να λάβει υπόψη τις συνθήκες της ανάπτυξης ευρυζωνικών υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές, ούτως ώστε να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και να αντιστρέψει την τάση για αυξανόμενες τεχνολογικές ανισότητες μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών όσον αφορά την πρόσβαση·

23.  θεωρεί ότι οι τρεχούμενοι λογαριασμοί και οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την καταβολή προμηθειών από τον χρήστη, εκτός εάν συνδέονται με ειδικές υπηρεσίες·

24.  χαιρετίζει την αντιμονοπωλιακή απόφαση της Επιτροπής για την επιβολή προστίμου 4,34 δισεκατομμυρίων EUR στην Google για παράνομες πρακτικές στις κινητές συσκευές Android, με στόχο την ενίσχυση της κυριαρχίας της μηχανής αναζήτησης της Google· καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει το 2019 την υπόθεση παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας από την Google Shopping, η οποία δρομολογήθηκε τον Νοέμβριο του 2010, πριν από οκτώ χρόνια· υπενθυμίζει στην Επιτροπή να ολοκληρώσει την έρευνα σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει η Google στα αποτελέσματα αναζήτησής της άλλες δικές της εξειδικευμένες υπηρεσίες αναζήτησης, μεταξύ άλλων σχετικά με τα ζητήματα για την τοπική αναζήτηση τα οποία έθεσε η Yelp στην πρόσφατη καταγγελία της· συνιστά να εξετάσει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού τη διάρκεια των υποθέσεων παράβασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον ψηφιακό χώρο και το καταλληλότερο εργαλείο για την αντιμετώπισή τους· ζητεί ειδικότερα από την Επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο να ορίσει προθεσμίες για τις αντιμονοπωλιακές υποθέσεις, όπως συμβαίνει με τις υποθέσεις συγκέντρωσης·

25.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή να εξετάσει επίσης τον πλήρη δομικό διαχωρισμό των ψηφιακών τεχνολογικών μονοπωλίων ως μοναδική λύση που θα επιτρέψει την αποκατάσταση του ανταγωνισμού και των ίσων όρων ανταγωνισμού εντός της ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς·

26.  επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα της επιβολής της νομοθεσίας ανταγωνισμού εξαρτάται από τον κατάλληλο σχεδιασμό και τη δοκιμή διορθωτικών μέτρων· τονίζει ότι τα διορθωτικά μέτρα που απευθύνονται στους καταναλωτές είναι σημαντικά για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας σε μια αγορά, διότι βοηθούν τους καταναλωτές να λαμβάνουν αποφάσεις εν επιγνώσει και να διορθώνουν τις τάσεις του στάτους κβο· φρονεί ότι η Επιτροπή, κατά τον σχεδιασμό διορθωτικών μέτρων συμπεριφοράς, θα πρέπει να ενσωματώνει τα συμπεριφορικά οικονομικά ως βοηθητικό επιστημονικό κλάδο, όπως πράττουν τα τελευταία χρόνια κάποιες εθνικές αρχές·

27.  επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει δεσμευτεί να υποβάλει προτάσεις με στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ μέσω της υποχρέωσης απόκρισης σε ομαδικά αιτήματα επί φορολογικών ζητημάτων, έτσι ώστε ένα κράτος μέλος να μπορεί να παρέχει σε άλλα κράτη μέλη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δίωξη ενεχόμενων σε υποθέσεις διασυνοριακής φοροδιαφυγής· σημειώνει ότι όταν οι ενέργειες ενός κράτους μέλους στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, υπό ορισμένες συνθήκες και όπως περιγράφεται στο άρθρο 116 ΣΛΕΕ, μπορούν να εκδώσουν οδηγίες με στόχο την εξάλειψη της στρέβλωσης·

28.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Λουξεμβούργο χορήγησε αδικαιολόγητα φορολογικά πλεονεκτήματα ύψους σχεδόν 120 εκατομμυρίων EUR στην Engie, και ότι η διαδικασία ανάκτησης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου έχει αποφασίσει να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής·

29.  σημειώνει την απόφαση της Επιτρόπου Ανταγωνισμού, Margrethe Vestager, σχετικά με την έρευνα που αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στη McDonalds, από την οποία προέκυψε ότι η μη φορολόγηση ορισμένων κερδών της McDonalds στο Λουξεμβούργο δεν συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση· εκτιμά ότι η ισχύουσα ενωσιακή ρύθμιση δεν είναι κατάλληλη για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη διπλή μη φορολόγηση και να βάλει τέλος στην κούρσα μείωσης των φόρων των εταιρειών·

30.  επισημαίνει ότι, σε δύο πρόσφατες υποθέσεις, παρά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ενιαίας εξυγίανσης (ΣΕΕ), σύμφωνα με τα οποία η εν λόγω εξυγίανση δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί για λόγους δημόσιου συμφέροντος, η Επιτροπή ενέκρινε κρατικές ενισχύσεις με βάση το γεγονός ότι θα μετρίαζαν τις οικονομικές αναταράξεις σε περιφερειακό επίπεδο, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό δύο διαφορετικές ερμηνείες του δημόσιου συμφέροντος· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις αποκλίσεις μεταξύ των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των ενισχύσεων για την εκκαθάριση και το καθεστώς εξυγίανσης στο πλαίσιο της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD) και, εν συνεχεία, να αναθεωρήσει αναλόγως την ανακοίνωσή της του 2013 για τον τραπεζικό τομέα·

31.  σημειώνει ότι μια σειρά μελετών(9) έχουν αποδείξει το κρυφό κοινωνικό κόστος και τον μειωμένο ανταγωνισμό των προϊόντων που αντιστοιχούν σε υψηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης οριζόντιας ιδιοκτησίας· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης του κανονισμού συγκεντρώσεων προς την κατεύθυνση αυτή και να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ σε τέτοιες περιπτώσεις·

32.  επισημαίνει ότι οι προσωρινές κρατικές ενισχύσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα για τη σταθεροποίηση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος ήταν ενδεχομένως απαραίτητες ελλείψει εξυγίανσης αλλά ότι, ωστόσο, πρέπει πλέον να ελεγχθούν και να καταργηθούν· εκφράζει τη λύπη του για τον ανεπαρκή χαρακτήρα του ελέγχου αυτού· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν λάβει, από την έναρξη της κρίσης, έμμεσες επιδοτήσεις και κρατικές ενισχύσεις μέσω της παροχής ρευστότητας από κεντρικές τράπεζες· υπενθυμίζει ότι η Επίτροπος Margrethe Vestager δεσμεύτηκε, τον Νοέμβριο του 2017, στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου με την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να εξετάσει τις πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκύπτουν από το πρόγραμμα της ΕΚΤ για την αγορά επιχειρηματικών ομολόγων και να υποβάλει έκθεση με στοιχειοθετημένη απάντηση· υπογραμμίζει, ως προς το θέμα αυτό, ότι η έννοια της επιλεκτικότητας στις κρατικές ενισχύσεις αποτελεί βασικό κριτήριο που πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά και παραπέμπει, εν προκειμένω, στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο περιέχει τη λεγόμενη αρχή της καλόπιστης συνεργασίας·

33.  θεωρεί ότι προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της αυστηρής και αμερόληπτης τήρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις κατά την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων στον τραπεζικό τομέα, προκειμένου οι φορολογούμενοι να προστατεύονται από το βάρος των διασώσεων τραπεζών·

34.  επιδοκιμάζει την εισαγωγή του εργαλείου του ανώνυμου καταγγέλλοντος από την Επιτροπή, το οποίο επιτρέπει την καταγγελία συμπράξεων ή άλλου είδους παράνομων αντιανταγωνιστικών πρακτικών και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, αυξάνει τις πιθανότητες εντοπισμού και δίωξής τους· σημειώνει τα θετικά αριθμητικά δεδομένα μετά τους πρώτους μήνες χρήσης·

35.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η ολοένα και μεγαλύτερη συγκέντρωση στον χρηματοπιστωτικό τομέα μπορεί να μειώσει τον βαθμό ανταγωνισμού στον εν λόγω τομέα και διότι δεν υφίσταται πραγματική εσωτερική τραπεζική αγορά, ενώ διατηρείται ο κατακερματισμός σε εθνικές αγορές·

36.  τονίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα ισχυρό εναρμονισμένο πλαίσιο για την υποβολή εκθέσεων και τη φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρειών, με δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα σχετικά με μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)· υπενθυμίζει ότι, πέραν της μείωσης του κόστους που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές των κρατών μελών, η λήψη αυτών των μέτρων θα έδινε λύση στο ζήτημα της μεταβιβαστικής τιμολόγησης και θα εξασφάλιζε πιο δίκαιο ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά·

37.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την αξιολόγηση των επιζήμιων φορολογικών μέτρων στα κράτη μέλη κατά το ευρωπαϊκό εξάμηνο, και να αξιολογήσει πλήρως τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και τις δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλες δικαιοδοσίες·

38.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει και ακόμη και να εντείνει τις προσπάθειες για τη διερεύνηση καταχρήσεων δεσποζουσών θέσεων στην αγορά εις βάρος καταναλωτών της ΕΕ· ζητεί, παράλληλα, η Επιτροπή να παρακολουθεί τα υφιστάμενα κυβερνητικά μονοπώλια και τη νομιμότητα των προσκλήσεων υποβολής προσφορών παραχώρησης, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε υπερβολική στρέβλωση του ανταγωνισμού·

39.  υπογραμμίζει ότι οι κρατικές ενισχύσεις μπορεί να προκαλέσουν στρεβλώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· επισημαίνει τις αυστηρές προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ· σημειώνει ότι η πλειονότητα των αποφάσεων σχετικά με θέματα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και κρατικών ενισχύσεων λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί και να λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση συνεκτικής πολιτικής εντός της εσωτερικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει χάρτη πορείας για καλύτερα στοχοθετημένες κρατικές ενισχύσεις· χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής να αποσαφηνίσει τις διάφορες πτυχές του ορισμού της κρατικής ενίσχυσης, όπως προκύπτει από την ανακοίνωσή της σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ· επισημαίνει ιδίως τις προσπάθειες για την αποσαφήνιση των εννοιών «επιχείρηση» και «οικονομική δραστηριότητα»· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων· επισημαίνει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο να διασφαλίζει την ορθή ερμηνεία της Συνθήκης· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ), μεταξύ άλλων στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, κατά την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ειδικά στο πλαίσιο της κρατικής στήριξης που προορίζεται για απομονωμένες, απομακρυσμένες ή περιφερειακές περιοχές της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι, κατά την εφαρμογή του μέτρου των κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, στόχος θα πρέπει να είναι το όφελος των καταναλωτών και των πολιτών και όχι η ενίσχυση κατεστημένων συμφερόντων·

40.  υπογραμμίζει ότι η φορολόγηση παραμένει πρωτίστως εθνική αρμοδιότητα λόγω της απαίτησης για ομοφωνία στο Συμβούλιο, και ότι η επιλογή πολιτικής, ως εκ τούτου, εξαρτάται από την πολιτική άποψη και τον πολιτικό προσανατολισμό των αντίστοιχων εθνικών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων των κρατών μελών· σημειώνει, ωστόσο, ότι το εργαλείο της φορολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση έμμεσων κρατικών ενισχύσεων σε εταιρείες, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει άνισους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά· υπογραμμίζει, επομένως, την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι οι εθνικές φορολογικές πολιτικές δεν στρεβλώνουν τον θεμιτό ανταγωνισμό και, ως εκ τούτου, ότι η φορολογική πολιτική και η πολιτική ανταγωνισμού εφαρμόζονται με συνέπεια εντός της εσωτερικής αγοράς· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ειδική ομάδα για τις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων αποτελεί πλέον μόνιμο όργανο· καλεί την ειδική ομάδα να εξοπλιστεί επαρκώς με ανθρώπινους πόρους και εργαλεία έρευνας· ζητεί σαφή εικόνα της πορείας των ερευνών για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτό, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των υποθέσεων που ήδη διερευνώνται· τονίζει ότι, εντός της εσωτερικής αγοράς, οι νεοεισερχόμενοι και οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, που δεν χρησιμοποιούν επιθετικές φορολογικές πρακτικές βρίσκονται σε μειονεκτική θέση· εκφράζει τη βαθιά ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή διερευνά διεξοδικά αντιανταγωνιστικές πρακτικές όπως τα επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα ή τα συστήματα φορολογικών αποφάσεων για πλεονάζοντα κέρδη· χαιρετίζει την καθοδήγηση που παρέχει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης που καλύπτει τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling»· καλεί τα κράτη της ΕΕ να εγκαταλείψουν τις πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που βασίζονται σε αδικαιολόγητα φορολογικά κίνητρα· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση για την ΚΕΒΦΕ· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, οι μη καταβληθέντες φόροι από αποδέκτες παράνομων φορολογικών ενισχύσεων αποδίδονται στη χώρα η οποία χορήγησε την ενίσχυση· καλεί την Επιτροπή να εργαστεί για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα αυτό· επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον σεβασμό του θεμιτού ανταγωνισμού και εγγύηση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα έχει τη δυνατότητα να χορηγεί κρατικές ενισχύσεις υπό τη μορφή ευνοϊκών φορολογικών συμφωνιών·

41.  υπογραμμίζει την εκτεταμένη συγκέντρωση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, στο πλαίσιο της οποίας ορισμένες εταιρείες διαμορφώνουν ολιγοπώλιο στην παγκόσμια αγορά σπόρων και φυτοφαρμάκων, εις βάρος αφενός των καταναλωτών, των αγροτών, και, αφετέρου, του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας· επισημαίνει ότι μια διάρθρωση αυτού του είδους θα έχει ως αποτέλεσμα οι γεωργοί να καταστούν, τεχνολογικά και οικονομικά, ακόμη πιο εξαρτημένοι από έναν μικρό αριθμό παγκοσμίως ολοκληρωμένων πλατφορμών ενιαίας αγοράς, να παράγουν μικρή ποικιλία σπόρων, να απομακρυνθούν, όσον αφορά τις δραστηριότητες καινοτομίας, από ένα παραγωγικό μοντέλο που σέβεται το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα και, τελικά, λόγω περιορισμένου ανταγωνισμού, να παράγουν λιγότερη καινοτομία και τελικά προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας· καλεί την Επιτροπή, δεδομένης της μείωσης των γεωργικών εισοδημάτων που πλήττουν ιδίως τους μικροκαλλιεργητές, να προσανατολίσει την παρέμβασή της στη διασφάλιση αξιοπρεπών εισοδημάτων για τους αγρότες, ιδίως τους μικρούς και τους μεσαίους καλλιεργητές·

42.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ένας πιο ενδελεχής έλεγχος από την Επιτροπή όσον αφορά τη χρήση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον γεωργικό τομέα·

43.  επικροτεί πρωτοβουλίες όπως το πλαίσιο έξυπνων χωριών το οποίο ενθαρρύνει τους οικισμούς να γίνουν πιο ευέλικτοι, να χρησιμοποιούν καλύτερα τους πόρους τους και να λαμβάνουν πιο ενεργά μέρος στον ανταγωνισμό της ενιαίας αγοράς, καθώς και να βελτιώνουν την ελκυστικότητά τους και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών·

44.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες της τεχνολογίας blockchain για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η χρήση αυτής της τεχνολογίας για τη συγκέντρωση πόρων πρέπει να ρυθμιστεί προκειμένου να αποφευχθούν το υπερβολικό ντάμπινγκ έναντι ρυθμιζόμενων χρηματοπιστωτικών αγορών, οι κίνδυνοι για τους επενδυτές καθώς και οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· καλεί την Επιτροπή να προτείνει, στο θέμα αυτό, κανονιστικό πλαίσιο για τις αρχικές προσφορές εικονικών νομισμάτων (ICO)·

45.  εκφράζει την ανησυχία του για την πρόσφατη έγκριση της συγχώνευσης Bayer και Monsanto από την Επιτροπή, η οποία αναγνώρισε ότι στην απόφασή της παρέλειψε να λάβει υπόψη τους στόχους που κατοχυρώνονται στη ΣΛΕΕ, ιδίως την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία των καταναλωτών, το περιβάλλον και το κλίμα·

46.  θεωρεί σημαντική, για τον σκοπό αυτό, τη λήψη μέτρων κατά των επιχειρήσεων που παρεμβαίνουν στα στάδια εμπορίας και διανομής της γεωργικής αλυσίδας και προκαλούν στρεβλώσεις στις γεωργικές αγορές εις βάρος των γεωργικών εισοδημάτων και των τιμών καταναλωτή·

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων να επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στον ανταγωνισμό στον τομέα της καινοτομίας, ιδίως σε συγχωνεύσεις που αφορούν αγορές υψηλής έντασης έρευνας, και σημειώνει ότι οι συγχωνεύσεις θα πρέπει να αξιολογούνται υπό το πρίσμα της εσωτερικής αγοράς στο σύνολό της· ζητεί ακόμη από την Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων και να αναλύσει κατά πόσον θα πρέπει να αποκτήσει την εξουσία, όπως συμβαίνει με ορισμένα κράτη μέλη, να θεσπίζει μέτρα για την προστασία της ευρωπαϊκής δημόσιας τάξης και των δικαιωμάτων και των αρχών της ΣΛΕΕ και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του περιβάλλοντος·

48.  επαναλαμβάνει το προκαταρκτικό συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η Google έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της ως μηχανής αναζήτησης δίνοντας παράνομο πλεονέκτημα στα προϊόντα της· επισημαίνει ότι ο πλήρης διαρθρωτικός διαχωρισμός μεταξύ γενικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών αναζήτησης της εταιρείας είναι απαραίτητος προκειμένου να δοθεί τέλος στην κατάχρηση αυτή·

49.  σημειώνει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύει το άρθρο 101 ΣΛΕΕ με βάση το σκεπτικό ότι λαμβάνει υπόψη τους διαφορετικούς στόχους των Συνθηκών· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η συσταλτική ερμηνεία του άρθρο 101 ΣΛΕΕ από τις οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής θεωρείται όλο και περισσότερο εμπόδιο στη συνεργασία μικρότερων παραγόντων της αγοράς για τη θέσπιση υψηλότερων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων· φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει ασφάλεια δικαίου σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους οι συλλογικές ρυθμίσεις των οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, των ενώσεών τους και των διεπαγγελματικών οργανώσεων που γίνονται σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων με σκοπό τη βιωσιμότητα και τα δίκαια εργασιακά πρότυπα, θα πρέπει να αξιολογούνται βάσει της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και να ενθαρρύνει ανάλογες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού· υπογραμμίζει, επίσης, ότι αυτή η νέα προσέγγιση δεν θα πρέπει να εμποδίζει την παραγωγή φθηνότερων προϊόντων, ιδίως σε τομείς όπου οι καταναλωτές είναι πιο ευαίσθητοι στο θέμα των τιμών· τονίζει επίσης τη σημασία της αρχής της αναλογικότητας, υπό την έννοια ότι ο περιορισμός του ανταγωνισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του γενικού συμφέροντος·

50.  επισημαίνει τους από κοινού συμφωνηθέντες σκοπούς και στόχους της ενεργειακής ένωσης και τονίζει ιδίως τη διάσταση της ασφάλειας, της απαλλαγής της οικονομίας από ανθρακούχες εκπομπές, της αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι οι αγορές της ενεργειακής ένωσης βασίζονται στο κράτος δικαίου, τον ανταγωνισμό, τη διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών και παρόχων, την προβλεψιμότητα και τη διαφάνεια και να αποφεύγεται η μόχλευση δεσπόζουσας θέσης από οιονδήποτε παράγοντα της αγοράς, εγκατεστημένο στην Ένωση ή σε τρίτη χώρα, εις βάρος των ανταγωνιστών και των καταναλωτών· ζητεί, εν προκειμένω, αυξημένο έλεγχο και, όπου απαιτείται, μέτρα και επιβολή υποχρεώσεων σε τέτοιους παράγοντες της αγοράς· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί δεόντως η στρατηγική κατακερματισμού της αγοράς φυσικού αερίου της ΕΕ και, κατ’ επέκταση, παραβίασης των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, που χρησιμοποιούν ορισμένες εταιρείες ενέργειας· υπογραμμίζει, ακόμη, ότι οι νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα δεν θα καταστεί δυνατό να υλοποιηθούν χωρίς τη λήψη συγκεκριμένων κρατικών μέτρων για την προώθηση και τη δημιουργία κινήτρων για την παραγωγή και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· λαμβάνει υπό σημείωση την επικείμενη αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις και την ενέργεια, η οποία δεν θα αποκλείει πλέον δύο από τους κλάδους που αντλούν τα περισσότερα οφέλη από κρατικές επιδοτήσεις, δηλαδή την πυρηνική ενέργεια και την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, και θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από τους καταναλωτές· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η ενεργειακή ένωση με την ενοποίηση αγορών, κυρίως μέσω επενδύσεων σε γραμμές διασύνδεσης, όπου απαιτείται, και βάσει των συνθηκών της αγοράς και του εμπορικού δυναμικού, και μέσω της αύξησης της εμπορεύσιμης ικανότητας των υφιστάμενων διασυνδέσεων· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι κάθε έγκριση κρατικών ενισχύσεων για μηχανισμούς δυναμικότητας πρέπει να υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο αναγκαιότητας, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης εναλλακτικών μέτρων, ιδίως της αποτελεσματικότερης χρήσης των υφιστάμενων γραμμών διασύνδεσης· υπογραμμίζει ότι οι μηχανισμοί δυναμικότητας αντιπροσωπεύουν συχνά σημαντικό κόστος για τους καταναλωτές και λειτουργούν ως «κρυφή επιχορήγηση», υποστηρίζοντας μη αποδοτικούς και ρυπογόνους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, γεγονός που επιτάσσει να διασφαλίζεται ότι για οποιαδήποτε έγκριση κρατικών ενισχύσεων δεν γίνονται δεκτές στα προγράμματα αυτά οι πλέον ρυπογόνες δομές·

51.  σημειώνει ότι απαιτείται βελτίωση της διαφάνειας κατά την πρόβλεψη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εκλείψει το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης των συμπράξεων αυτών από εταίρους του ιδιωτικού τομέα για τη διασφάλιση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων έναντι των ανταγωνιστών τους·

52.  χαιρετίζει την έρευνα της Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές τιμολόγησης για σωτήρια φάρμακα, ιδίως σχετικά με την υπόθεση στην οποία εμπλέκεται η φαρμακευτική εταιρεία Aspen·

53.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η παροχή των ίδιων δικαιωμάτων σε όλους τους αερομεταφορείς όταν πετούν προς ή από την ΕΕ· αναγνωρίζει ότι αυτό δεν ισχύει πάντα για τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ που λειτουργούν εκτός ΕΕ, οι οποίες υπόκεινται σε αθέμιτες πρακτικές που πλήττουν τον ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει αντιανταγωνιστικές πρακτικές που μεταξύ άλλων υπονομεύουν τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών· τονίζει και πάλι τη σημασία που έχει η διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αερομεταφορέων της ΕΕ και αερομεταφορέων τρίτων χωρών·

54.  τονίζει τη σημασία ενός ανταγωνιστικού τομέα μεταφορών· σημειώνει ότι η ενιαία αγορά στον τομέα των μεταφορών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ότι ο τομέας που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο κατακερματισμό είναι ο σιδηροδρομικός· επικροτεί τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την ολοκλήρωση και τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για την οδική μεταφορά επιβατών·

55.  επιβεβαιώνει ότι τα νέα έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέουν κράτη μέλη με τρίτες χώρες, και ιδίως οι κανόνες για τον διαχωρισμό και τη διαμόρφωση των αγοραίων τιμών, πρέπει να αποτελούν αντικείμενο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

56.  υπογραμμίζει τη σημασία και την ανάγκη για επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής και στις εθνικές αρμόδιες αρχές, καθώς και για ΤΠ και ψηφιακή εμπειρογνωσία, που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει μια οικονομία που βασίζεται σε δεδομένα και αλγόριθμους· υποστηρίζει, σε συνάρτηση με το στοιχείο αυτό, το προτεινόμενο σκέλος του προγράμματος για την ενιαία αγορά που αφορά τον ανταγωνισμό στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027·

57.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή, όταν λαμβάνει αποφάσεις για υποθέσεις ανταγωνισμού, πρέπει να αντιμετωπίζει την εσωτερική αγορά ως μία ενιαία αγορά και όχι ως ένα αριθμό ανεξάρτητων τοπικών ή εθνικών αγορών·

58.  φρονεί ότι, για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών του δικαίου του ανταγωνισμού και την πρόληψη ανακολουθιών όσον αφορά τα ένδικα μέσα και τα αποτελέσματα των δράσεων επιβολής, είναι απολύτως απαραίτητη η διεθνής συνεργασία· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι ο καλύτερος τρόπος για τη βελτίωση των κανόνων και των πρακτικών ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η διεξαγωγή δίκαιων και διαφανών συζητήσεων· υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή της Επιτροπής, των εθνικών και, ενδεχομένως, των περιφερειακών αρχών ανταγωνισμού στο Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού·

59.  χαιρετίζει την οδηγία ΕΔΑ+, η οποία θα βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματική και συνεκτική υλοποίηση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού της ΕΕ σε ολόκληρη την Ένωση διασφαλίζοντας ότι οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν κατάλληλα εργαλεία, πόρους και διασφαλίσεις ανεξαρτησίας, συμπεριλαμβανομένης διαφανούς διαδικασίας για την εκλογή ή τον ορισμό της ηγεσίας τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιβάλλουν αποτρεπτικά πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό· εκτιμά την έγκαιρη συνδρομή της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας·

60.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε κάθε μελλοντική εμπορική συμφωνία να εξασφαλίζει ισότιμους όρους, ιδίως όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις· τονίζει ότι οι κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι οποίες ρυθμίζονται από τον νόμο, ούτως ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά, με παράλληλη πρόβλεψη εξαιρέσεων και αιτιολογήσεων που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή· υπενθυμίζει ότι «εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα, το ίδιο πρέπει να πράξουν και οι φορείς επιβολής», ιδιαίτερα δεδομένου ότι η εξάπλωση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η ανάδυση της ψηφιακής οικονομίας έχουν οδηγήσει σε υπερβολική συγκέντρωση της αγοράς και της ισχύος σε ορισμένους τομείς· πιστεύει ότι, προκειμένου να αναπτυχθεί παγκοσμίως το δίκαιο εμπόριο, πρέπει πρώτα να καθιερωθούν παγκόσμιοι κανόνες για τον ανταγωνισμό και το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συντονισμού ανάμεσα στις αρχές ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των διαδικασιών ανταγωνισμού·

61.  υπενθυμίζει ότι οι διεθνείς εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες θα πρέπει να περιέχουν ένα συγκεκριμένο και ενισχυμένο κεφάλαιο σχετικά με τον ανταγωνισμό·

62.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να αναδείξει τις φιλοδοξίες της όσον αφορά το άνοιγμα των διεθνών αγορών δημοσίων συμβάσεων και την αύξηση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε τρίτες χώρες· θεωρεί αναγκαίο να μειωθούν οι ασυμμετρίες μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, ιδιαίτερα των ΗΠΑ και της Κίνας, όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις· καλεί όλους τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ να επιτρέψουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και εργαζομένων στις οικείες αγορές δημοσίων συμβάσεων· επικροτεί τον ανανεωμένο διάλογο σχετικά με το διεθνές μέσο για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο θεσπίζει την αναγκαία αμοιβαιότητα όταν οι εμπορικοί εταίροι περιορίζουν την πρόσβαση στις οικείες αγορές δημοσίων συμβάσεων, και καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να το εγκρίνει ταχέως· υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να ανοίξει τις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών με τη σύναψη διμερών εμπορικών εταιρικών σχέσεων· υπενθυμίζει ότι οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται υπό συνθήκες που δεν στηρίζονται στην αγορά και οι οποίες καθοδηγούνται από γεωπολιτικούς παράγοντες θα μπορούσαν ουσιαστικά να επικρατήσουν οιουδήποτε ανταγωνιστή κατά την υποβολή προσφορών για ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και να αντιμετωπίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό από κρατικά υποστηριζόμενες εταιρείες, ο οποίος πλήττει επιχειρήσεις και εργαζομένους στην Ευρώπη·

63.  επισημαίνει ότι η καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της πολιτικής ανταγωνισμού, είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού παγκοσμίως προς όφελος των εργαζομένων, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, και αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της ενωσιακής εμπορικής στρατηγικής· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το έγγραφο προβληματισμού για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης, η Ένωση πρέπει να λάβει μέτρα για να αποκαταστήσει δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού· επικροτεί την ενσωμάτωση διατάξεων για τις πολιτικές ανταγωνισμού στη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ιαπωνία και στη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία με τον Καναδά· εκφράζει, εντούτοις, τη λύπη του διότι οι εν λόγω διατάξεις εξακολουθούν να έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και δεν εξασφαλίζουν την αποτελεσματική επιβολή και την επίλυση διαφορών· εφιστά την προσοχή στη σημασία που έχει η ενσωμάτωση φιλόδοξων διατάξεων για τον ανταγωνισμό σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και η επιβολή της εφαρμογής τους, με γνώμονα την εξασφάλιση δίκαιων κανόνων·

64.  επικροτεί την πρόταση που αφορά τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων· θεωρεί ότι πρόκειται για ένα μέσο χρήσιμο για την προστασία ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στρατηγικού ενδιαφέροντος από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που ενδέχεται να βλάψουν την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, και για τη διασφάλιση του σεβασμού των αρχών θεμιτού ανταγωνισμού στην ΕΕ·

65.  υπογραμμίζει τη σημασία του μέσου κατά των επιδοτήσεων για την αντιμετώπιση του αθέμιτου παγκόσμιου ανταγωνισμού και την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων· εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός ότι το 2017 η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έθεσε και πάλι τον υψηλότερο αριθμό νέων εμπορικών φραγμών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, ενώ εμπλεκόταν στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών υποθέσεων κατά των επιδοτήσεων·

66.  εκφράζει την ανησυχία του για την τελωνειακή πολιτική των ΗΠΑ και τον αντίκτυπό της στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· τονίζει ότι οι προσπάθειες της Επιτροπής για την αποκατάσταση της ισορροπίας των εμπορικών συναλλαγών με τις ΗΠΑ θα πρέπει να είναι σταθερές, αλλά και ισορροπημένες, αναλογικές και συμβατές με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)·

67.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά, μεταξύ άλλων με την καταπολέμηση της αδικαιολόγητης χρήσης δασμολογικών φραγμών και επιδοτήσεων, μέσω ισχυρότερης συνεργασίας με άλλες χώρες σε φόρουμ όπως ο ΠΟΕ, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (ΔΗΕΕΑ), η Ομάδα των 20 και η Παγκόσμια Τράπεζα· υπενθυμίζει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΟΕ μεταξύ 1996 και 2004 σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ εμπορίου και πολιτικής ανταγωνισμού, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το θέμα αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί έκτοτε στο πρόγραμμα εργασίας του ΠΟΕ· τονίζει ότι διατάξεις των συμφωνιών του ΠΟΕ, όπως το άρθρο IX της Γενικής συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS), παρέχουν τη βάση για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των μελών του ΠΟΕ σε θέματα ανταγωνισμού· ζητεί, ως εκ τούτου, να σημειωθεί νέα πρόοδος στη 12η υπουργική συνδιάσκεψη του ΠΟΕ στο θέμα της διασφάλισης θεμιτού διεθνούς ανταγωνισμού·

68.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την εικαζόμενη αδυναμία του ΠΟΕ να αντιμετωπίσει οικονομίες που δεν στηρίζονται στην αγορά και να ανταποκριθεί στις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκαλούνται από επιδοτήσεις και κρατικές παρεμβάσεις, παρά το γεγονός ότι πιστεύει ακράδαντα στον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει ο ΠΟΕ· επικροτεί την τριμερή δράση που ανέλαβαν οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η ΕΕ για την κατάλληλη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ·

69.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει την υποστήριξή της προς τις ΜΜΕ στην ΕΕ, ώστε να μπορούν τόσο να προστατεύουν όσο και να επιβάλλουν τα δικαιώματά τους σε περίπτωση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως το ντάμπινγκ και η παροχή επιδοτήσεων από τρίτες χώρες· αναγνωρίζει, εν προκειμένω, τις προσπάθειες της Επιτροπής για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού σε υποθέσεις κατά πολύ γνωστών εταιρειών που έχουν λάβει μεγάλη δημοσιότητα, τονίζει όμως ότι η επιβολή του θεμιτού ανταγωνισμού στην περίπτωση των ΜΜΕ είναι επίσης υψίστης σημασίας·

70.  τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων των εμπορικών συμφωνιών περί βιώσιμης ανάπτυξης είναι σημαντική για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις χώρες εταίρους και για την προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό· επικροτεί τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των μέτρων κατά των επιδοτήσεων και κατά του ντάμπινγκ·

71.  επισημαίνει ότι η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ δεν επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα διότι, ενώ εφαρμόζεται με στόχο την προάσπιση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ όλων των παραγόντων της εσωτερικής αγοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στα συμφέροντα των καταναλωτών, η πραγματικότητα είναι ότι, λόγω των ανισοτήτων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων αντιμετωπίζουν πίεση σε απαράδεκτο βαθμό· θεωρεί ότι τα συμφέροντα των καταναλωτών και των παραγωγών γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να τυγχάνουν ισότιμης προστασίας·

72.  θεωρεί ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωργικών δραστηριοτήτων καθιστούν τις συλλογικές οργανώσεις απαραίτητες για την ενίσχυση της θέσης των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα στην αλυσίδα τροφίμων και για την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ, και ότι οι συλλογικές δραστηριότητες που διεξάγονται από οργανώσεις παραγωγών και από τις ενώσεις τους – συμπεριλαμβανομένων του προγραμματισμού της παραγωγής, της διαπραγμάτευσης των πωλήσεων και των συμβατικών ρυθμίσεων – πρέπει, ως εκ τούτου, να θεωρούνται συμβατές με το άρθρο 101 ΣΛΕΕ· επισημαίνει ότι η συνένωση αγροτών στις οργανώσεις παραγωγών ενισχύει τη θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού·

73.  θεωρεί ότι το μοντέλο της διεπαγγελματικής οργάνωσης είναι μια επιτυχημένη μορφή κλαδικής διαχείρισης, δεδομένου ότι παρέχει μια δομή – και οργανώνει τις μεταξύ τους συναλλαγές – για όλους τους παράγοντες του κλάδου, που εκπροσωπούνται με δίκαιο τρόπο στη δομή του, καθιστώντας δυνατή τη μετάδοση οικονομικών και τεχνικών πληροφοριών, την ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς και την καλύτερη κατανομή των κινδύνων και των οφελών· θεωρεί ότι διαφορετικά, κατάλληλα δομημένα μοντέλα συνεργασίας, όπως το παρόν, θα πρέπει να διευκολύνονται από την ΚΓΠ για να καθίσταται ευχερέστερη η δημιουργία διεπαγγελματικών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

74.  θεωρεί ότι, σύμφωνα με την τρέχουσα τάση, θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι αρμοδιότητες των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων έτσι ώστε η διαπραγματευτική ισχύς των αγροτών να μπορεί να εξισορροπηθεί με τη διαπραγματευτική ισχύ των πωλητών λιανικής στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· θεωρεί ότι θα πρέπει να αυξηθεί η συγχρηματοδότηση της ΕΕ για τη δημιουργία και τη λειτουργία αυτών των οργανώσεων·

75.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την εφαρμογή συλλογικών μέσων διαχείρισης της αγοράς σε περίπτωση κρίσης μέσω εργαλείων που δεν απαιτούν δημόσια κονδύλια, όπως οι αποσύρσεις προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσω συμφωνιών μεταξύ φορέων της αλυσίδας τροφίμων· επισημαίνει ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να εφαρμοστεί από τις ίδιες τις διεπαγγελματικές οργανώσεις·

76.  θεωρεί ότι η είσοδος στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων από τρίτες χώρες που δεν πληρούν τα ίδια κοινωνικά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τους ευρωπαίους παραγωγούς· ζητεί, ως εκ τούτου, την προστασία των ευάλωτων τομέων και τη συστηματική εφαρμογή των αρχών της αμοιβαιότητας και της συμμόρφωσης όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα τόσο στις μελλοντικές όσο και στις τρέχουσες εμπορικές διαπραγματεύσεις· ζητεί να εντάξει η Επιτροπή αυτή την πτυχή στις διαπραγματεύσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση·

77.  υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ θα πρέπει να εξαρτάται από τη συμμόρφωση με τα υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· ζητεί από την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, να προωθήσει ισοδύναμα μέτρα και ελέγχους μεταξύ τρίτων χωρών και της ΕΕ στον τομέα των προτύπων για το περιβάλλον και για την ασφάλεια των τροφίμων· επισημαίνει ότι τα υψηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικής ευημερίας και καλής μεταχείρισης των ζώων μπορεί να συνεπάγονται υψηλότερο κόστος· άρα, η υποβάθμιση των προτύπων μπορεί να οδηγήσει σε αντιανταγωνιστική συμπεριφορά·

78.  επισημαίνει ότι οι κλιματικές καταστροφές, θύματα των οποίων είναι οι αγρότες, επηρεάζουν την αγορά και αποδυναμώνουν τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τους κανόνες αντιντάμπινγκ(10) της ΕΕ που εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, στον γεωργικό τομέα, το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό· ζητεί να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών που απαιτούν μια βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον κοινωνία· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τα οφέλη για την κοινωνία ως σύνολο, να παραχωρήσει εξαιρέσεις από τους κανόνες του ανταγωνισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για τη βιωσιμότητα·

79.  εμμένει στην άποψη ότι «δίκαιη τιμή» δεν θα πρέπει να θεωρείται η χαμηλότερη δυνατή τιμή για τον καταναλωτή, αλλά μια τιμή λογική που θα αφήνει περιθώριο για δίκαιη αμοιβή σε όλα τα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν και άλλα συμφέροντα, εκτός από τις χαμηλές τιμές, όπως η καλή μεταχείριση των ζώων, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η ανάπτυξη της υπαίθρου, οι πρωτοβουλίες για τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών, η καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, κ.λπ.·

80.  επικροτεί το γεγονός ότι ο κανονισμός Omnibus(11) θεσπίζει διαδικασία βάσει της οποίας μια ομάδα αγροτών μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή την έκδοση μη δεσμευτικής γνωμοδότησης σχετικά με τη συμβατότητα μιας συλλογικής δράσης με τη γενική παρέκκλιση από τους κανόνες του ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 209 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ)· καλεί την Επιτροπή, υπό το πρίσμα της σύστασης της ομάδας εργασίας για τις γεωργικές αγορές, να διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογής της γενικής παρέκκλισης για τη γεωργία και την επικάλυψή της με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται δυνάμει των άρθρων 149 και 152, και να συγκεκριμενοποιήσει έτσι περισσότερο τις εξαιρέσεις, ώστε η τυχόν αναγκαία αναστολή της εφαρμογής του άρθρου 101 ΣΛΕΕ να είναι εφαρμοστέα και εφικτή˙

81.  σημειώνει ότι το ατομικό όριο των ενισχύσεων de minimis στον γεωργικό τομέα διπλασιάστηκε το 2013 (από 7 500 EUR σε 15 000 EUR), προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έξαρση των κλιματικών, υγειονομικών και οικονομικών κρίσεων· επισημαίνει ότι, ταυτόχρονα, το εθνικό όριο των ενισχύσεων de minimis προσαρμόστηκε μόνον οριακά (από 0,75 % στο 1 % της αξίας της εθνικής γεωργικής παραγωγής), με αποτέλεσμα να μειωθεί το περιθώριο ευελιξίας των κρατών να συνδράμουν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες· υποστηρίζει συνεπώς την πρόταση της Επιτροπής να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, στο πλαίσιο των κανόνων de minimis στον γεωργικό τομέα·

82.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις που επέφερε ο κανονισμός Οmnibus, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 222 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ, που επιτρέπει προσωρινή παρέκκλιση από το δίκαιο του ανταγωνισμού· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την εφαρμογή των άρθρων 219 και 222 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ όσον αφορά τη λήψη μέτρων σε περίπτωση διαταραχών και μεγάλης αστάθειας στην αγορά, δεδομένου ότι η νομική αβεβαιότητα που υφίσταται σήμερα σε σχέση με τα δύο αυτά άρθρα έχει ως αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται από κανέναν λόγω φόβου για πιθανή μη συμμόρφωση με τους κανόνες που καθορίζονται από τις αρχές ανταγωνισμού στα κράτη μέλη·

83.  υπενθυμίζει ότι έχει πραγματοποιηθεί σημαντική οριζόντια και κάθετη αναδιάρθρωση, η οποία έχει οδηγήσει σε περαιτέρω ενοποίηση στους ήδη συγκεντρωτικά οργανωμένους τομείς των σπόρων, των αγροχημικών, των λιπασμάτων, της ζωικής γενετικής και των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και στον τομέα της μεταποίησης και του λιανικού εμπορίου· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, στο πλαίσιο αυτό και μετά την εξαγορά της Monsanto από τον όμιλο Bayer, που από κοινού ελέγχουν περίπου το 24 % της παγκόσμιας αγοράς φυτοφαρμάκων και το 29 % της παγκόσμιας αγοράς σπόρων, ότι τα συμφέροντα των γεωργών και των πολιτών της ΕΕ καθώς και το περιβάλλον της ΕΕ προστατεύονται·

84.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις εθνικές και, όπου ενδείκνυται, στις περιφερειακές αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1.
(2) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(3) ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 71.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0187.
(5) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 78.
(6) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(7) «Προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ανταγωνιστικότητας στην εποχή των μαζικών δεδομένων: Η αλληλεπίδραση μεταξύ της προστασίας των δεδομένων, του δικαίου του ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών στην ψηφιακή οικονομία», προκαταρκτική γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, Μάρτιος 2014, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-03-26_competitition_law_big_data_en.pdf
(8) COM(2018)0147, COM(2018)0148 και C(2018)1650.
(9) Η κοινή ιδιοκτησία από θεσμικούς επενδυτές και ο αντίκτυπός της στον ανταγωνισμό, ΟΟΣΑ, 5-6 Δεκεμβρίου 2017.
(10) COM(2013)0192.
(11) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου