Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2998(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0088/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0088/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0100

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 125kWORD 50k
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης, με σκοπό την παράταση των ημερομηνιών ετεροχρονισμένης εφαρμογής της υποχρέωσης εκκαθάρισης για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
P8_TA-PROV(2019)0100B8-0088/2019

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης, με σκοπό την παράταση των ημερομηνιών ετεροχρονισμένης εφαρμογής της υποχρέωσης εκκαθάρισης για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2018)09047),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2018, με την οποία η Επιτροπή ζήτησε από το Κοινοβούλιο να δηλώσει ότι δεν θα αντιταχθεί στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών(1), και ιδίως τα άρθρα 5 παράγραφος 2 και 82 παράγραφος 6 αυτού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης της Επιτροπής 2009/77/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (ΡΤΠ) με τίτλο «Εκκαθαριστικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο του κανονισμού EMIR (αριθ. 6)», που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή στις 27 Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιέχει σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με την εξαίρεση από την υποχρέωση εκκαθάρισης για ενδοομιλικές συναλλαγές με οντότητες του ομίλου σε τρίτες χώρες, στις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για την τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη η εν λόγω οντότητα του ομίλου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της ταχείας έγκρισης αυτής της πράξης, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη εγκρίνει τέτοιες αποφάσεις ισοδυναμίας και η πρώτη αναβολή της εφαρμογής της υποχρέωσης εκκαθάρισης ήταν η 21 Δεκεμβρίου 2018, αλλά πιστεύει επίσης ότι η Επιτροπή καθυστέρησε αδικαιολόγητα την έκδοση της εν λόγω πράξης έως τις 19 Δεκεμβρίου 2018, ενώ η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) δημοσίευσε από την πλευρά της τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων ήδη από την 27 Σεπτεμβρίου 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που έχουν εγκριθεί δεν είναι «τα ίδια» με τα σχέδια ΡΤΠ που υπέβαλαν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) λόγω των αλλαγών που επέφερε η Επιτροπή στο εν λόγω σχέδιο, και θεωρεί ότι έχει στη διάθεσή του τρεις μήνες («η περίοδος ελέγχου») για να διατυπώσει αντιρρήσεις για τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να αναφέρει την μηνιαία περίοδο ελέγχου μόνο σε περιπτώσεις όπου η Επιτροπή έχει εγκρίνει τα σχέδια των ΕΕΑ χωρίς αλλαγές, δηλαδή όταν το σχέδιο και τα εγκεκριμένα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα είναι «ίδια»·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου