Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2998(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0088/2019

Pateikti tekstai :

B8-0088/2019

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0100

Priimti tekstai
PDF 133kWORD 43k
Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: tarpuskaitos prievolės techniniai reguliavimo standartai, siekiant nukelti atidėtas tarpuskaitos prievolės taikymo tam tikroms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims pradžios datas
P8_TA-PROV(2019)0100B8-0088/2019

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205, Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/592 ir Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1178, kuriais papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų, siekiant nukelti atidėtas tarpuskaitos prievolės taikymo tam tikroms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims pradžios datas (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2018)09047),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2018 m. gruodžio 19 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštarauja deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2019 m. vasario 4 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų(1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį ir 82 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB(2), 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 27 d. Europos priežiūros institucijų pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 5 straipsnio 2 dalį pateiktą techninių reguliavimo standartų „Tarpuskaitos prievolė pagal ERIR“ (Nr. 6) projektą,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

A.  kadangi deleguotajame akte pateikiamos svarbios nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievolės netaikymu grupės viduje sudaromiems sandoriams su trečiųjų valstybių grupių subjektais, kai nėra pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 13 straipsnio 2 dalį priimto sprendimo dėl trečiosios valstybės, kurioje įsisteigęs tas grupės subjektas, sistemos lygiavertiškumo;

B.  kadangi Parlamentas pripažįsta, kad svarbu greitai priimti šį aktą, nes Komisija dar nėra priėmusi tokių sprendimų dėl lygiavertiškumo ir pirmoji atidėta tarpuskaitos prievolės taikymo pradžios data buvo 2018 m. gruodžio 21 d., tačiau taip pat mano, kad Komisija be reikalo atidėliojo šio akto priėmimą iki 2018 m. gruodžio 19 d., nes Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) savo techninių reguliavimo standartų projektą paskelbė dar 2018 m. rugsėjo 27 d.;

C.  kadangi Parlamentas mano, kad priimti techniniai reguliavimo standartai yra ne tokie patys kaip Europos priežiūros institucijų (EPI) pateikti projekte, nes Komisija tame projekte padarė pakeitimų, ir mano, kad Parlamentas turi tris mėnesius (tikrinimo laikotarpį) prieštaravimui dėl techninių reguliavimo standartų pateikti; kadangi Parlamentas primygtinai ragina Komisiją nurodyti vieno mėnesio tikrinimo laikotarpį tik tais atvejais, kai Komisija patvirtina EPI projektą be pakeitimų, t. y. kai projekte pateikti ir priimti techniniai reguliavimo standartai yra tokie patys;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 201, 2012 7 27, p. 1.
(2) OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

Atnaujinta: 2019 m. vasario 14 d.Teisinis pranešimas