Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0436(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0063/2019

Pateikti tekstai :

A8-0063/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

Priimti tekstai
PDF 157kWORD 42k
Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I
P8_TA-PROV(2019)0105A8-0063/2019

2019 m. vasario 13 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  todėl, siekiant išvengti didelių sutrikdymų, taip pat ir viešosios tvarkos, būtina nustatyti laikinas priemones, kurios suteiks galimybę Jungtinėje Karalystėje licenciją gavusiems krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams vežti krovinius keliais tarp Jungtinės Karalystės ir likusių dvidešimt septynių valstybių narių teritorijų. Siekiant užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp Jungtinės Karalystės ir likusių valstybių narių, tokios teisės turėtų būti suteikiamos su sąlyga, kad Jungtinė Karalystė suteiks lygiavertes teises ir bus taikomos tam tikros sąžiningą konkurenciją užtikrinančios sąlygos;
(4)  todėl, siekiant išvengti didelių sutrikdymų, taip pat ir viešosios tvarkos, būtina nustatyti laikinas priemones, kurios suteiks galimybę Jungtinėje Karalystėje licenciją gavusiems krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams vežti krovinius keliais tarp Jungtinės Karalystės ir likusių dvidešimt septynių valstybių narių teritorijų arba iš Jungtinės Karalystės teritorijos į Jungtinės karalystės teritoriją tranzitu važiuojant per vieną ar kelias valstybes nares. Siekiant užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp Jungtinės Karalystės ir likusių valstybių narių, tokios teisės turėtų būti suteikiamos su sąlyga, kad Jungtinė Karalystė suteiks lygiavertes teises ir bus taikomos tam tikros sąžiningą konkurenciją užtikrinančios sąlygos;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis
2)   dvišalis vežimas:
2)   leidžiamas vežimas:
a)  pakrautos transporto priemonės reisas, kai išvykimo ir atvykimo punktai yra atitinkamai Sąjungos teritorijoje ir Jungtinės Karalystės teritorijoje, o tranzitu važiuojama arba nevažiuojama per vieną ar kelias valstybes nares ar trečiąsias šalis;
a)  pakrautos transporto priemonės reisas iš Sąjungos teritorijos į Jungtinės Karalystės teritoriją ir atvirkščiai, o tranzitu važiuojama arba nevažiuojama per vieną ar kelias valstybes nares ar trečiąsias šalis;
b)   nepakrautos transporto priemonės reisas, susijęs su a punkte nurodyta vežimo operacija;
b)   pakrautos transporto priemonės reisas iš Jungtinės Karalystės teritorijos į Jungtinės Karalystės teritoriją, o tranzitu važiuojama per Sąjungos teritoriją;
ba)  nepakrautos transporto priemonės reisas, susijęs su a ir b punktuose nurodytomis transporto operacijomis;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 dalis
5)   JK licencija – Jungtinės Karalystės išduota licencija vykdyti tarptautinį, taip pat ir dvišalį, vežimą;
5)   JK licencija – Jungtinės Karalystės išduota licencija vykdyti tarptautinį leidžiamą vežimą;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pavadinimas
Teisė vykdyti dvišalį vežimą
Teisė vykdyti leidžiamą vežimą
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjai šiame reglamente nustatytomis sąlygomis gali vykdyti dvišalį vežimą.
1.  JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjai šiame reglamente nustatytomis sąlygomis gali vykdyti leidžiamą vežimą.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Toliau nurodytų rūšių dvišalį vežimą Jungtinėje Karalystėje įsisteigę fiziniai arba juridiniai asmenys gali vykdyti nereikalaujant, kad jie turėtų licenciją, kaip apibrėžta 2 straipsnio 5 dalyje:
2.  Toliau nurodytų rūšių leidžiamą vežimą Jungtinėje Karalystėje įsisteigę fiziniai arba juridiniai asmenys gali vykdyti nereikalaujant, kad jie turėtų licenciją, kaip apibrėžta 2 straipsnio 5 dalyje:
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Vykdant dvišalį vežimą pagal šį reglamentą, laikomasi šių taisyklių:
Vykdant leidžiamą vežimą pagal šį reglamentą, laikomasi šių taisyklių:
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu Komisija nustato, kad teisės, kurias Jungtinė Karalystė suteikė Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams, de jure arba de facto nėra lygiavertės pagal šį reglamentą JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams suteiktoms teisėms arba kad tos teisės nėra vienodai prieinamos visiems Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams, kad atkurtų lygiavertiškumą, ji gali deleguotaisiais aktais:
2.  Jeigu Komisija nustato, kad teisės, kurias Jungtinė Karalystė suteikė Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams, de jure arba de facto nėra lygiavertės pagal šį reglamentą JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams suteiktoms teisėms arba kad tos teisės nėra vienodai prieinamos visiems Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams, kad atkurtų lygiavertiškumą, ji gali deleguotaisiais aktais:
a)   nustatyti JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams leidžiamo pajėgumo, kelionių skaičiaus arba jų abiejų apribojimus;
a)  sustabdyti šio reglamento 3 straipsnio 1 ir 2 dalių taikymą, kai Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams nesuteiktos lygiavertės teisės arba suteiktos minimalios teisės, arba
b)   sustabdyti šio reglamento taikymą arba
b)   nustatyti JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams leidžiamo pajėgumo, kelionių skaičiaus arba jų abiejų apribojimus, arba
c)  imtis kitų tinkamų priemonių.
c)  imtis kitų tinkamų priemonių, pavyzdžiui, nustatyti finansines prievoles ar veiklos apribojimus.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu Komisija nustato, kad dėl bet kurios 3 dalyje nurodytos padėties minėtos sąlygos yra gerokai nepalankesnės negu JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams sudarytos sąlygos, kad ištaisytų tą padėtį ji gali deleguotaisiais aktais:
2.  Jeigu Komisija nustato, kad dėl bet kurios 3 dalyje nurodytos padėties minėtos sąlygos yra gerokai nepalankesnės negu JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams sudarytos sąlygos, kad ištaisytų tą padėtį ji gali deleguotaisiais aktais:
a)  nustatyti JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams leidžiamo pajėgumo, kelionių skaičiaus arba jų abiejų apribojimus;
a)   sustabdyti šio reglamento 3 straipsnio 1 ir 2 dalių taikymą, kai Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams nesuteiktos lygiavertės teisės arba suteiktos minimalios teisės, arba
b)  sustabdyti šio reglamento taikymą arba
b)  nustatyti JK krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams leidžiamo pajėgumo, kelionių skaičiaus arba jų abiejų apribojimus, arba
c)  imtis kitų tinkamų priemonių.
c)  imtis kitų tinkamų priemonių, pavyzdžiui, nustatyti finansines prievoles ar veiklos apribojimus.

(1) Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0063/2019).

Atnaujinta: 2019 m. vasario 14 d.Teisinis pranešimas