Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0436(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0063/2019

Ingivna texter :

A8-0063/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 16.3
CRE 13/02/2019 - 16.3
PV 13/03/2019 - 11.17

Antagna texter :

P8_TA(2019)0105
P8_TA(2019)0181

Antagna texter
PDF 145kWORD 46k
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I
P8_TA-PROV(2019)0105A8-0063/2019

Europaparlamentets ändringar antagna den 13 februari 2019 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0895 – C8-0511/2018 – 2018/0436(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  För att förhindra allvarliga störningar, bland annat när det gäller allmän ordning, är det därför nödvändigt att fastställa en uppsättning åtgärder som gör det möjligt för vägtransportörer med licens från Förenade kungariket att transportera gods på väg mellan Förenade kungariket och återstående tjugosju medlemsstater. För att säkerställa en korrekt balans mellan Förenade kungariket och de kvarvarande medlemsstaterna bör de rättigheter som således medges villkoras av medgivande av motsvarande rättigheter och vara underkastade vissa villkor som säkerställer rättvis konkurrens.
(4)  För att förhindra allvarliga störningar, bland annat när det gäller allmän ordning, är det därför nödvändigt att fastställa en uppsättning åtgärder som gör det möjligt för vägtransportörer med licens från Förenade kungariket att transportera gods på väg mellan Förenade kungariket och återstående tjugosju medlemsstater eller från Förenade kungarikets territorium till Förenade kungarikets territorium genom en eller flera medlemsstater. För att säkerställa en korrekt balans mellan Förenade kungariket och de kvarvarande medlemsstaterna bör de rättigheter som således medges villkoras av medgivande av motsvarande rättigheter och vara underkastade vissa villkor som säkerställer rättvis konkurrens.
Ändring 2
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
(2)   bilateral transport:
(2)   godkänd transport:
a)  en transport med last som företas med ett fordon där avreseorten och bestämmelseorten ligger inom unionens territorium respektive inom Förenade kungarikets territorium, med eller utan transitering genom en eller flera medlemsstater eller ett eller flera tredjeländer,
a)  en transport med last som företas från unionens territorium till Förenade kungarikets territorium eller vice versa, med eller utan transitering genom en eller flera medlemsstater eller ett eller flera tredjeländer,
b)   en transport utan last i samband med transport av det slag som avses i led a.
b)   en transport med last som företas av ett fordon från Förenade kungarikets territorium till Förenade kungarikets territorium genom unionens territorium,
ba)  en transport utan last i samband med transport av det slag som avses i led a och b,
Ändring 3
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5
(5)   licens i Förenade kungariket: en licens som utfärdats av Förenade kungariket för internationell transport, inbegripet bilateral transport.
(5)   licens i Förenade kungariket: en licens som utfärdats av Förenade kungariket för internationell transport, när det gäller en godkänd transport.
Ändring 4
Förslag till förordning
Artikel 3 – rubriken
Rätt att utföra bilaterala transporter
Rätt att utföra godkända transporter
Ändring 5
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  Vägtransportörer från Förenade kungariket får, på de villkor som fastställs i denna förordning, utföra bilaterala transporter.
1.  Vägtransportörer från Förenade kungariket får, på de villkor som fastställs i denna förordning, utföra godkända transporter.
Ändring 6
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen
2.  Bilateral transport av följande slag får utföras av fysiska eller juridiska personer som är etablerade i Förenade kungariket, utan att det krävs något tillstånd från Förenade kungariket i den mening som avses i artikel 2.5:
2.  Godkänd transport av följande slag får utföras av fysiska eller juridiska personer som är etablerade i Förenade kungariket, utan att det krävs något tillstånd från Förenade kungariket i den mening som avses i artikel 2.5:
Ändring 7
Förslag till förordning
Artikel 4 – inledningen
Under bilaterala transporter i enlighet med denna förordning ska följande regler följas:
Under godkända transporter i enlighet med denna förordning ska följande regler följas:
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2
2.  Om den anser att de rättigheter som Förenade kungariket beviljat vägtransportörer från unionen inte, rättsligt eller faktiskt, motsvarar dem som beviljats vägtransportörer från Förenade kungariket i enlighet med denna förordning, eller att dessa rättigheter inte är lika tillgängliga för alla vägtransportörer från unionen, får kommissionen, för att återställa balansen genom delegerade akter
2.  Om den anser att de rättigheter som Förenade kungariket beviljat vägtransportörer från unionen inte, rättsligt eller faktiskt, motsvarar dem som beviljats vägtransportörer från Förenade kungariket i enlighet med denna förordning, eller att dessa rättigheter inte är lika tillgängliga för alla vägtransportörer från unionen, får kommissionen, för att återställa balansen genom delegerade akter
a)   fastställa gränsvärden för högsta tillåtna kapacitet som är tillgänglig för vägtransportörer från Förenade kungariket eller för högsta antal resor de har rätt att göra eller för båda dessa aspekter,
a)  upphäva tillämpningen av artikel 3.1 och 3.2 i denna förordning när inga motsvarande rättigheter ges till unionens vägtransportörer eller när de givna rättigheterna är minimala,
b)   tillfälligt upphäva tillämpningen av denna förordning, eller
b)   fastställa gränsvärden för högsta tillåtna kapacitet som är tillgänglig för vägtransportörer från Förenade kungariket eller för högsta antal resor de har rätt att göra eller för båda dessa aspekter, eller
c)  besluta om andra lämpliga åtgärder.
c)  besluta om andra lämpliga åtgärder, såsom avgifter eller operativa begränsningar.
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
2.  Om den fastställer att, som en följd av någon av de situationer som avses i punkt 3, de berörda villkoren är märkbart mindre gynnsamma än de som gäller för vägtransportörer från Förenade kungariket, får kommissionen, i syfte att komma till rätta med situationen, genom delegerade akter
2.  Om den fastställer att, som en följd av någon av de situationer som avses i punkt 3, de berörda villkoren är märkbart mindre gynnsamma än de som gäller för vägtransportörer från Förenade kungariket, får kommissionen, i syfte att komma till rätta med situationen, genom delegerade akter
a)   fastställa gränsvärden för högsta tillåtna kapacitet som är tillgänglig för vägtransportörer från Förenade kungariket eller för högsta antal resor de har rätt att göra eller för båda dessa aspekter,
a)  upphäva tillämpningen av artikel 3.1 och 3.2 i denna förordning när inga motsvarande rättigheter ges till unionens vägtransportörer eller när de givna rättigheterna är minimala,
b)   tillfälligt upphäva tillämpningen av denna förordning, eller
b)   fastställa gränsvärden för högsta tillåtna kapacitet som är tillgänglig för vägtransportörer från Förenade kungariket eller för högsta antal resor de har rätt att göra eller för båda dessa aspekter, eller
c)  besluta om andra lämpliga åtgärder.
c)  besluta om andra lämpliga åtgärder, såsom avgifter eller operativa begränsningar.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0063/2019).

Senaste uppdatering: 14 februari 2019Rättsligt meddelande