Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0433(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0062/2019

Внесени текстове :

A8-0062/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Приети текстове :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

Приети текстове
PDF 180kWORD 56k
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ***I
P8_TA-PROV(2019)0106A8-0062/2019

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 февруари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  За да отрази неговия временен характер, прилагането на настоящия регламент следва да се ограничи до кратък период от време, без да се засягат евентуалните преговори и влизането в сила на едно бъдещо споразумение, което обхваща споразумение за предоставянето на въздухоплавателни услуги между Съюза и Обединеното кралство.
(5)  За да отрази неговия временен характер, прилагането на настоящия регламент следва да се ограничи до кратък период от време. Най-късно до ... [моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент], на Комисията следва да бъде предоставен мандат за започване на преговори с Обединеното кралство относно всеобхватно споразумение за въздушен транспорт.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5a)   За да се поддържат взаимноизгодни равнища на свързаност, следва да се предвидят договорености за маркетингово сътрудничество, като споделяне на кодове, както за въздушните превозвачи от Обединеното кралство, така и за въздушните превозвачи от ЕС 27 в съответствие с принципа на реципрочност.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  За да се осигурят еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на приемането на мерки, за да се гарантира справедлива степен на реципрочност между правата, предоставени едностранно от Съюза и Обединеното кралство на въздушните превозвачи на другата страна, както и да се гарантира, че превозвачите от Съюза могат да се конкурират с превозвачите от Обединеното кралство при справедливи условия при предоставянето на въздухоплавателни услуги. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.
(6)  За да се гарантира справедлива степен на реципрочност между правата, предоставени едностранно от Съюза и Обединеното кралство на въздушните превозвачи на другата страна, както и да се гарантира, че превозвачите от Съюза могат да се конкурират с превозвачите от Обединеното кралство при справедливи условия при предоставянето на въздухоплавателни услуги, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с възстановяването на равностойността или коригирането на ситуации на нелоялна конкуренция чрез подходящи мерки. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество1a. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
_________________
1a ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
Изменение 4
Предложение за регламент
Член 2 а (нов)
Член 2a
Временно освобождаване от изискването за собственост
1.  Комисията може да разреши временно освобождаване от изискването за собственост, посочено в член 4, буква е) от Регламент (ЕО) № 1008/2008, по искане на въздушен превозвач, при условие че въздушният превозвач отговаря на всички изброени по-долу условия, а именно:
a)  притежава валиден оперативен лиценз в съответствие с Регламент (ЕО) № 1008/2008 в деня преди първия ден на прилагането на настоящия регламент, определен в член 12, параграф 2;
б)  Обединеното кралство или граждани на Обединеното кралство, или комбинация от тях, притежават по-малко от 50% от предприятието;
в)  държави — членки на Съюза, или граждани на държави — членки на Съюза, или комбинация от тях, упражняват действителен контрол над предприятието — пряко или косвено, чрез едно или повече междинни предприятия; както и
г)  представя достоверни планове за промяна на структурата си на собственост във възможно най-кратък срок с цел да се спази изискването за собственост, посочено в член 4, буква е) от Регламент (ЕО) № 1008/2008.
2.  Освобождаването, посочено в параграф 1, може да бъде предоставено за период, приключващ до 30 март 2020 г., и не подлежи на подновяване.
Изменение 5
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в
в)  да извършват редовни и нередовни международни въздухоплавателни услуги за пътници, комбинация от пътници и товари и изцяло товарни услуги между всеки две точки, една от които е разположена на територията на Обединеното кралство, а другата — на територията на Съюза;
в)  да извършват редовни и нередовни международни въздухоплавателни услуги, включително споделяне на кодове, за пътници, комбинация от пътници и товари и изцяло товарни услуги между всеки две точки, една от които е разположена на територията на Обединеното кралство, а другата — на територията на Съюза;
Изменение 6
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
2.  При спазване на разпоредбите на членове 4 и 5, при предоставянето на редовни въздухоплавателни услуги съгласно настоящия регламент, общият сезонен капацитет, осигуряван от въздушните превозвачи от Обединеното кралство за маршрутите между Обединеното кралство и всяка държава членка не надхвърля общия брой на ежедневните полети, обслужвани от тези превозвачи по същите маршрути съответно през зимния и летния сезон на IATA за 2018 г.
заличава се
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – уводна част
2.  Ако Комисията сметне, че правата, предоставени от Обединеното кралство на въздушните превозвачи от Съюза не са de jure или de facto еквивалентни на тези, предоставени на въздушни превозвачи от Обединеното кралство съгласно настоящия регламент, или че тези права не са еднакво достъпни за всички превозвачи от Съюза, за да възстанови равностойността, чрез актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1008/2008, тя може:
2.  Ако Комисията сметне, че правата, предоставени от Обединеното кралство на въздушните превозвачи от Съюза не са de jure или de facto еквивалентни на тези, предоставени на въздушни превозвачи от Обединеното кралство съгласно настоящия регламент, или че тези права не са еднакво достъпни за всички превозвачи от Съюза, за да възстанови равностойността, тя се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 11а, за:
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а
a)  да коригира капацитета, предоставен на въздушните превозвачи от Обединеното кралство в границите, посочени в член 3, параграф 2, и да изиска от държавите членки да адаптират съответно оперативните лицензи (вече съществуващи или новоиздадени) на въздушните превозвачи от Обединеното кралство;
a)  да предлага въвеждане на таван на капацитета за маршрутите между Обединеното кралство и всяка държава членка и да изиска от държавите членки да адаптират съответно оперативните лицензи (вече съществуващи или новоиздадени) на въздушните превозвачи от Обединеното кралство;
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част
2.  Ако сметне, че в резултат на някоя от ситуациите, посочени в параграф 3 от настоящия член, гореспоменатите условия са значително по-неблагоприятни от тези, предоставени на въздушните превозвачи от Обединеното кралство, с цел да поправи това положение, чрез актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1008/2008, Комисията може:
2.  Ако сметне, че в резултат на някоя от ситуациите, посочени в параграф 3 от настоящия член, гореспоменатите условия са значително по-неблагоприятни от тези, предоставени на въздушните превозвачи от Обединеното кралство, с цел да поправи това положение, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 11а, за:
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а
a)  да коригира капацитета, предоставен на въздушните превозвачи от Обединеното кралство в границите, посочени в член 3, параграф 2, и да изиска от държавите членки да адаптират съответно оперативните лицензи (вече съществуващи или новоиздадени) на въздушните превозвачи от Обединеното кралство;
a)  да предлага въвеждане на таван на капацитета за маршрутите между Обединеното кралство и всяка държава членка и да изиска от държавите членки да адаптират съответно оперативните лицензи (вече съществуващи или новоиздадени) на въздушните превозвачи от Обединеното кралство;
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – уводна част
3.  Актовете за изпълнение съгласно параграф 2 могат да бъдат приемани за коригиране на следните ситуации:
3.  Делегираните актове, посочени в параграф 2, по-специално имат за цел коригиране на ситуации, в които:
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква г
г)  ако Обединеното кралство прилага стандарти в областта на защитата на работниците, безопасността, сигурността или околната среда, които са по-неблагоприятни от стандартите, залегнали в правото на Съюза, а ако в правото на Съюза липсват съответните разпоредби — по-неблагоприятни от стандартите, прилагани от всички държави членки или във всички случаи по-неблагоприятни от съответните международни стандарти;
г)  ако Обединеното кралство прилага стандарти в областта на защитата на правата на пътниците, работниците, безопасността, сигурността или околната среда, които са по-неблагоприятни от стандартите, залегнали в правото на Съюза, а ако в правото на Съюза липсват съответните разпоредби — по-неблагоприятни от стандартите, прилагани от всички държави членки или във всички случаи по-неблагоприятни от съответните международни стандарти;
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4
4.  Държавите членки информират Комисията и останалите държави членки за всяко решение за отказ или отмяна на оперативен лиценз на въздушен превозвач от Обединеното кралство съгласно параграфи 1 и 2.
4.  Държавите членки информират Комисията и останалите държави членки за всяко решение за отказ или отмяна на оперативен лиценз на въздушен превозвач от Обединеното кралство съгласно параграфи 1 и 2, без ненужно забавяне.
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
1.  Компетентните органи на държавите членки се консултират и си сътрудничат с компетентните органи на Обединеното кралство, когато е необходимо, за да се осигури прилагането на настоящия регламент.
1.  Компетентните органи на Съюза и държавите членки се консултират и си сътрудничат с компетентните органи на Обединеното кралство, когато е необходимо, за да се осигури прилагането на настоящия регламент.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 11
Член 11
заличава се
Комитет
Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 25 от Регламент (ЕО) № 1008/2008.
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 11 а (нов)
Член 11a
Упражняване на делегирането
1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 4 и 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от … [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 4 и 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.
5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет в съответствие с членове 4 и 5, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът е представил възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4 – буква а
a)  датата, на която влезе в сила или временно започне да се прилага споразумение между Съюза и Обединеното кралство, което урежда предоставянето на въздушен транспорт между тях, или
a)  датата, на която влезе в сила или временно започне да се прилага всеобхватно споразумение между Съюза и Обединеното кралство, което урежда предоставянето на въздушен транспорт между тях, или

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0062/2019).

Последно осъвременяване: 22 февруари 2019 г.Правна информация