Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0433(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0062/2019

Předložené texty :

A8-0062/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

Přijaté texty
PDF 179kWORD 48k
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I
P8_TA-PROV(2019)0106A8-0062/2019

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 13. února 2019 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Aby se zohlednila dočasná povaha tohoto nařízení, mělo by být jeho používání omezeno na krátké časové období, aniž by bylo dotčeno možné sjednání a vstup v platnost budoucí dohody mezi Unií a Spojeným královstvím o poskytování leteckých služeb.
(5)  Aby se zohlednila dočasná povaha tohoto nařízení, mělo by být jeho používání omezeno na krátké časové období. Do... [vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost] by Komise měla obdržet mandát k zahájení jednání se Spojeným královstvím o komplexní dohodě o letecké dopravě.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)   Aby mohly být zachovány vzájemně přínosné míry propojení, měla by být pro letecké dopravce Spojeného království i letecké dopravce EU 27 uzavřena ujednání o marketingové spolupráci, např. pokud jde o sdílení kódů.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro provádění tohoto nařízení, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí opatření k zaručení spravedlivé míry vzájemnosti mezi právy, která Unie a Spojené království jednostranně udělí leteckým dopravcům druhé strany, a k zajištění toho, že dopravci z Unie mohou při poskytování leteckých služeb konkurovat dopravcům ze Spojeného království za spravedlivých podmínek. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.
(6)  Aby byla zaručena spravedlivá míra vzájemnosti mezi právy, která Unie a Spojené království jednostranně udělí leteckým dopravcům druhé strany, a zajištěno, aby dopravci z Unie mohli při poskytování leteckých služeb konkurovat dopravcům ze Spojeného království za spravedlivých podmínek, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o Evropské unii, pokud jde o obnovení rovnocennosti nebo nápravu situací nekalé hospodářské soutěže odpovídajícími opatřeními. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uspořádala vhodné konzultace včetně konzultací na odborné úrovni a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1a. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.
_________________
1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)
Článek 2a
Dočasné osvobození od požadavku na vlastnictví
1.  Komise může leteckého dopravce na jeho žádost osvobodit od požadavku na vlastnictví stanoveného v čl. 4 písm. f nařízení 1008/2008, za předpokladu, že dotyčný letecký dopravce splňuje všechny tyto podmínky:
a)  drží ke dni předcházejícímu prvnímu dni použitelnosti tohoto nařízení uvedenému v čl. 12 odst. 2 platnou provozní licenci podle nařízení (ES) č. 1008/2008;
b)  Spojené království nebo státní příslušníci Spojeného království nebo jejich kombinace vlastní méně než 50 % dotyčného podniku;
c)  členské státy Unie nebo státní příslušníci členských států Unie nebo jejich kombinace fakticky dotyčný podnik kontrolují, a to přímo či nepřímo prostřednictvím jednoho nebo více zprostředkujících podniků, a
d)  předloží co možná nejdříve důvěryhodné plány na změnu své vlastnické struktury, aby vyhověl požadavku na vlastnictví stanovenému v čl. 4 písm. f nařízení 1008/2008.
2.  Výjimku uvedenou v prvním odstavci lze udělit nejdéle do 30. března 2020 a nelze ji obnovit.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c
c)  provozovat pravidelné a nepravidelné služby mezinárodní letecké dopravy určené k přepravě cestujících, cestujících spolu s nákladem nebo pouze k přepravě nákladu mezi jakýmikoli dvěma místy, z nichž jedno se nachází na území Spojeného království a druhé na území Unie.
c)  provozovat pravidelné a nepravidelné služby mezinárodní letecké dopravy, včetně sdílení kódů, určené k přepravě cestujících, cestujících spolu s nákladem nebo pouze k přepravě nákladu mezi jakýmikoli dvěma místy, z nichž jedno se nachází na území Spojeného království a druhé na území Unie.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2
2.  S výhradou článků 4 a 5 platí, že při poskytování pravidelných služeb letecké dopravy podle tohoto nařízení nesmí celková sezónní kapacita nabízená leteckými dopravci Spojeného království na trasách mezi Spojeným královstvím a jednotlivými členskými státy překročit celkový počet spojů provozovaných těmito dopravci na daných trasách v zimní a letní letové sezóně IATA roku 2018.
vypouští se
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – návětí
2.  Shledá-li Komise, že práva udělená Spojeným královstvím leteckým dopravcům Unie nejsou de iure nebo de facto rovnocenná právům uděleným leteckým dopravcům Spojeného království podle tohoto nařízení, nebo že těchto práv nemohou ve stejné míře požívat všichni letečtí dopravci Unie, může za účelem obnovení rovnocennosti prostřednictvím prováděcích aktů přijatých postupem podle čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1008/2008:
2.  Shledá-li Komise, že práva udělená Spojeným královstvím leteckým dopravcům Unie nejsou de iure nebo de facto rovnocenná právům uděleným leteckým dopravcům Spojeného království podle tohoto nařízení, nebo že těchto práv nemohou ve stejné míře požívat všichni letečtí dopravci Unie, je jí za účelem obnovení rovnocennosti svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a s cílem:
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a
a)  regulovat kapacitu dostupnou pro letecké dopravce Spojeného království v mezích stanovených v čl. 3 odst. 2 a požadovat, aby členské státy příslušně upravily stávající i nově udělená provozní oprávnění leteckých dopravců Spojeného království;
a)  navrhnout omezení kapacity pro trasy mezi Spojeným královstvím a každým členským státem a požadovat, aby členské státy příslušně upravily stávající i nově udělená provozní oprávnění leteckých dopravců Spojeného království;
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – návětí
2.  Shledá-li Komise, že v důsledku některé situace uvedené v odstavci 3 tohoto článku jsou tyto podmínky výrazně méně příznivé, než jaké mají letečtí dopravci Spojeného království, může k nápravě dané situace prostřednictvím prováděcích aktů přijatých postupem podle čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1008/2008:
2.  Shledá-li Komise, že v důsledku některé situace uvedené v odstavci 3 tohoto článku jsou tyto podmínky výrazně méně příznivé, než jaké mají letečtí dopravci Spojeného království, je jí k nápravě dané situace svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a s cílem:
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a
a)  regulovat kapacitu dostupnou pro letecké dopravce Spojeného království v mezích stanovených v čl. 3 odst. 2 a požadovat, aby členské státy příslušně upravily stávající i nově udělená provozní oprávnění leteckých dopravců Spojeného království;
a)  navrhnout omezení kapacity pro trasy mezi Spojeným královstvím a každým členským státem a požadovat, aby členské státy příslušně upravily stávající i nově udělená provozní oprávnění leteckých dopravců Spojeného království;
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – návětí
3.  Prováděcí akty podle odstavce 2 mohou být přijímány k nápravě těchto situací:
3.  Akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 2 jsou zejména zaměřeny na nápravu těchto situací:
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. d
d)  uplatňování norem Spojeným královstvím v oblasti ochrany pracovníků, bezpečnosti, ochrany nebo životního prostředí, které jsou méně přísné než normy stanovené v právu Unie, nebo pokud příslušná ustanovení v právu Unie neexistují, méně přísné než normy uplatňované všemi členskými státy, nebo v každém případě méně přísné než příslušné mezinárodní normy;
d)  uplatňování norem Spojeným královstvím v oblasti ochrany práv cestujících, pracovníků, bezpečnosti, ochrany nebo životního prostředí, které jsou méně přísné než normy stanovené v právu Unie, nebo pokud příslušná ustanovení v právu Unie neexistují, méně přísné než normy uplatňované všemi členskými státy, nebo v každém případě méně přísné než příslušné mezinárodní normy;
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4
4.  Členské státy informují Komisi a ostatní členské státy o rozhodnutích odepřít nebo zrušit provozní oprávnění leteckého dopravce Spojeného království podle odstavců 1 nebo 2.
4.  Členské státy informují bez zbytečného odkladu Komisi a ostatní členské státy o rozhodnutích odepřít nebo zrušit provozní oprávnění leteckého dopravce Spojeného království podle odstavců 1 nebo 2.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
1.  Příslušné orgány členských států vedou konzultace a spolupracují s příslušnými orgány Spojeného království tak, aby bylo zajištěno provádění tohoto nařízení.
1.  Unie a příslušné orgány členských států vedou konzultace a spolupracují s příslušnými orgány Spojeného království tak, aby bylo zajištěno provádění tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Článek 11
Článek 11
vypouští se
Výbor
Komisi je nápomocen výbor zřízený podle článku 25 nařízení (ES) č. 1008/2008.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)
Článek 11a
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 4 a 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou ode dne ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedená v článcích 4 a 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu datu, které je v něm upřesněno. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.
4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 4 a 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – písm. a
a)  dnem vstupu dohody mezi Unií a Spojeným královstvím o poskytování letecké dopravy mezi nimi v platnost, nebo případně dnem, od kdy bude prozatímně prováděna, nebo
a)  dnem vstupu komplexní dohody mezi Unií a Spojeným královstvím o poskytování letecké dopravy mezi nimi v platnost, nebo případně dnem, od kdy bude prozatímně prováděna, nebo

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0062/2019).

Poslední aktualizace: 14. února 2019Právní upozornění