Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0433(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0062/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0062/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

Pieņemtie teksti
PDF 171kWORD 55k
Trešdiena, 2019. gada 13. februāris - Strasbūra Pagaidu redakcija
Kopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
P8_TA-PROV(2019)0106A8-0062/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. februārī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD)) (1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Lai atspoguļotu tās pagaidu raksturu, šīs regulas piemērošana būtu jāierobežo uz īsu laikposmu, neskarot iespējamās sarunas un tāda turpmāka līguma stāšanos spēkā, kas aptvertu gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumu starp Savienību un Apvienoto Karalisti.
(5)  Lai atspoguļotu tās pagaidu raksturu, šīs regulas piemērošana būtu jāierobežo uz īsu laikposmu. Līdz [šīs regulas spēkā stāšanās datums] būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras sākt sarunas ar Apvienoto Karalisti par visaptverošu gaisa pārvadājumu nolīgumu.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
(5a)   Lai saglabātu savstarpēji izdevīgus savienojamības līmeņus, būtu jāparedz tādi kooperatīvie tirgvedības pasākumi, piemēram, kopīgu kodu izmantošana, kurus attiecina gan uz Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem, gan ES 27 gaisa pārvadātājiem, ievērojot savstarpības principu.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
6. apsvērums
(6)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras attiecībā uz tādu pasākumu pieņemšanu, kas garantētu taisnīgu savstarpības līmeni starp tiesībām, ko Savienība un Apvienotā Karaliste vienpusēji piešķīrusi otras puses gaisa pārvadātājiem, un lai nodrošinātu, ka Savienības gaisa pārvadātāji var konkurēt ar Apvienotās Karalistes pārvadātājiem saskaņā ar taisnīgiem nosacījumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanā. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011.
(6)  Lai garantētu taisnīgu savstarpības līmeni starp tiesībām, ko Savienība un Apvienotā Karaliste vienpusēji piešķīrusi otras puses gaisa pārvadātājiem un lai nodrošinātu, ka Savienības gaisa pārvadātāji var konkurēt ar Apvienotās Karalistes pārvadātājiem saskaņā ar taisnīgiem nosacījumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanā, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz līdzvērtības atjaunošanu vai negodīgas konkurences situāciju labošanu ar piemērotiem pasākumiem. Ir jo īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu1a. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
_________________
1a OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)
2.a pants
Pagaidu atbrīvojums no īpašumtiesību prasības
1.  Pēc gaisa pārvadātāja prasības Komisija var piešķirt pagaidu atbrīvojumu no Regulas (EK) Nr. 1008/2008 4. panta f) punktā noteiktās īpašumtiesību prasības ar noteikumu, ka gaisa pārvadātājs atbilst visiem šādiem nosacījumiem:
(a)  tam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008 dienā pirms šīs regulas piemērošanas pirmās dienas, kā minēts 12. panta 2. punktā, ir derīga darbības licence;
(b)  Apvienotajai Karalistei vai Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem, vai abu kombinācijai pieder mazāk par 50 % no uzņēmuma;
(c)  Savienības dalībvalstis vai Savienības dalībvalstu valstspiederīgie, vai abu kombinācija uzņēmumu faktiski kontrolē — vai nu tieši, vai netieši ar viena vai vairāku starpniekuzņēmumu palīdzību; un
(d)  tas iesniedz ticamus plānus mainīt tā īpašumtiesību struktūru iespējami īsākā laikā, lai nodrošinātu atbilstību Regulas (EK) Nr. 1008/2008 4. panta f) punktā noteiktajai īpašumtiesību prasībai.
2.  Šā panta 1. punktā minēto atbrīvojumu var piešķirt uz periodu līdz 2020. gada 30. martam, un tas nav atjaunojams.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
(c)  veikt regulārus un neregulārus starptautisko gaisa pārvadājumu pakalpojumus pasažieriem, kā arī pasažieru un kravas pārvadājumu pakalpojumus un tikai kravas pārvadājumu pakalpojumus starp jebkuriem diviem punktiem, no kuriem viens atrodas Apvienotās Karalistes teritorijā un otrs atrodas Savienības teritorijā.
(c)  veikt regulārus un neregulārus starptautisko gaisa pārvadājumu pakalpojumus, tostarp kopīgu kodu izmantošanu, pasažieriem, kā arī pasažieru un kravas pārvadājumu pakalpojumus un tikai kravas pārvadājumu pakalpojumus starp jebkuriem diviem punktiem, no kuriem viens atrodas Apvienotās Karalistes teritorijā un otrs atrodas Savienības teritorijā.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts
2.  Atbilstīgi 4. un 5. pantam regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanā saskaņā ar šo regulu kopējā sezonālā kapacitāte, ko Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāji nodrošina maršrutos starp Apvienoto Karalisti un katru dalībvalsti, nepārsniedz to reisu kopējo skaitu, kurus minētie pārvadātāji minētajos maršrutos veica 2018. gada attiecīgi IATA ziemas un IATA vasaras sezonā.
svītrots
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ievaddaļa
2.  Ja Komisija konstatē, ka tiesības, ko Apvienotā Karaliste piešķīrusi Savienības gaisa pārvadātājiem, de iure vai de facto nav līdzvērtīgas tām, kuras saskaņā ar šo regulu piešķirtas Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem, vai ka šīs tiesības nav vienādi pieejamas visiem Savienības pārvadātājiem, tā ar īstenošanas aktiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1008/2008 25. panta 2. punktā minēto procedūru, var atjaunot līdzvērtību:
2.  Ja Komisija konstatē, ka tiesības, ko Apvienotā Karaliste piešķīrusi Savienības gaisa pārvadātājiem, de iure vai de facto nav līdzvērtīgas tām, kuras saskaņā ar šo regulu piešķirtas Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem, vai ka šīs tiesības nav vienādi pieejamas visiem Savienības pārvadātājiem, tā līdzvērtības atjaunošanas nolūkā ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai:
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
(a)  pielāgot kapacitāti, kas Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem pieejama atbilstoši 3. panta 2. punktā noteiktajam ierobežojumam, un pieprasīt dalībvalstīm attiecīgi pielāgot Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāju darbības atļaujas — gan esošās, gan no jauna piešķirtās;
(a)  ierosina maksimālo kapacitāti maršrutiem starp Apvienoto Karalisti un katru dalībvalsti un pieprasa dalībvalstīm attiecīgi pielāgot Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāju darbības atļaujas — gan esošās, gan no jauna piešķirtās;
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ievaddaļa
2.  Ja tā konstatē, ka saistībā ar kādu no šā panta 3. punktā minētajām situācijām minētie nosacījumi ir ievērojami nelabvēlīgāki par tiem, kādi ir Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem, Komisija, lai labotu šo situāciju, ar īstenošanas aktiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1008/2008 25. panta 2. punktā minēto procedūru, var:
2.  Ja tā konstatē, ka saistībā ar kādu no šā panta 3. punktā minētajām situācijām minētie nosacījumi ir ievērojami nelabvēlīgāki par tiem, kādi ir Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem, Komisija, lai labotu šo situāciju, ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai:
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
(a)  pielāgot kapacitāti, kas Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem pieejama atbilstoši 3. panta 2. punktā noteiktajam ierobežojumam, un pieprasīt dalībvalstīm attiecīgi pielāgot Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāju darbības atļaujas — gan esošās, gan no jauna piešķirtās;
(a)  ierosina maksimālo kapacitāti maršrutiem starp Apvienoto Karalisti un katru dalībvalsti un pieprasa dalībvalstīm attiecīgi pielāgot Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāju darbības atļaujas — gan esošās, gan no jauna piešķirtās;
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ievaddaļa
3.  Šā panta 2. punktā minētos īstenošanas aktus var pieņemt, lai labotu kādu no šīm situācijām:
3.  Šā panta 2. punktā minētos deleģētos aktus jo īpaši pieņem, lai novērstu šādas situācijas:
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
(d)  Apvienotās Karalistes piemēro tādus darba ņēmēju aizsardzības, drošības, drošuma vai vides aizsardzības standartus, kas ir zemāki par tiem, kas noteikti Savienības tiesību aktos, vai, ja Savienības tiesību aktos nav attiecīgu noteikumu, tie ir zemāki par tiem, ko piemēro visas dalībvalstis, vai, jebkurā gadījumā, zemāki par attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem;
(d)  Apvienotās Karalistes piemēro tādus pasažieru tiesību, darba ņēmēju aizsardzības, drošības, drošuma vai vides aizsardzības standartus, kas ir zemāki par tiem, kas noteikti Savienības tiesību aktos, vai, ja Savienības tiesību aktos nav attiecīgu noteikumu, tie ir zemāki par tiem, ko piemēro visas dalībvalstis, vai, jebkurā gadījumā, zemāki par attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem;
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts
4.  Dalībvalstis informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par visiem lēmumiem atteikt vai atsaukt Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāja darbības atļauju saskaņā ar 1. un 2. punktu.
4.  Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par visiem lēmumiem atteikt vai atsaukt Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāja darbības atļauju saskaņā ar 1. un 2. punktu.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts
1.  Dalībvalstu kompetentās iestādes vajadzības gadījumā apspriežas un sadarbojas ar Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu šīs regulas īstenošanu.
1.  Savienība un dalībvalstu kompetentās iestādes vajadzības gadījumā apspriežas un sadarbojas ar Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu šīs regulas īstenošanu.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
11. pants
11. pants
svītrots
Komiteja
Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1008/2008 25. pantu.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)
11.a pants
Deleģēšanas īstenošana
1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2.  Pilnvaras pieņemt 4. un 5. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena].
3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. un 5. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.
5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.
6.  Saskaņā ar 4. un 5. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts – a apakšpunkts
(a)  dienā, kad stājas spēkā Savienības un Apvienotās Karalistes nolīgums, ar ko nosaka savstarpējo gaisa pārvadājumu noteikumus, vai, attiecīgā gadījumā, kad to provizoriski piemēro; vai
(a)  dienā, kad stājas spēkā visaptverošs Savienības un Apvienotās Karalistes nolīgums, ar ko nosaka savstarpējo gaisa pārvadājumu noteikumus, vai, attiecīgā gadījumā, kad to provizoriski piemēro; vai

(1) Jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai starpiestāžu sarunām saskaņā ar 59. panta 4. punkta ceturto daļu (A8-0062/2019)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 14. februārisJuridisks paziņojums