Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0433(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0062/2019

Ingivna texter :

A8-0062/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 16.4
CRE 13/02/2019 - 16.4
PV 13/03/2019 - 11.18

Antagna texter :

P8_TA(2019)0106
P8_TA(2019)0182

Antagna texter
PDF 161kWORD 48k
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen ***I
P8_TA-PROV(2019)0106A8-0062/2019

Europaparlamentets ändringar antagna den 13 februari 2019 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0893 – C8-0510/2018 – 2018/0433(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  I syfte att återspegla förordningens tillfälliga karaktär bör dess tillämpning begränsas till en kort tidsperiod, utan att det påverkar eventuella förhandlingar om och ikraftträdande av ett framtida avtal om tillhandahållande av lufttrafiktjänster mellan unionen och Förenade kungariket.
(5)  I syfte att återspegla förordningens tillfälliga karaktär bör dess tillämpning begränsas till en kort tidsperiod. Senast den [infoga datumet för denna förordnings ikraftträdande] bör kommissionen ges mandat att inleda förhandlingar med Förenade kungariket om ett heltäckande luftfartsavtal.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(5a)   För att upprätthålla ömsesidigt gynnsamma förbindelsenivåer, bör gemensamma marknadsarrangemang, såsom code-sharing, gälla för både Förenade kungarikets lufttrafikföretag och EU 27:s lufttrafikföretag i enlighet med principen om ömsesidighet.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  I syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för antagandet av åtgärder som garanterar en balanserad ömsesidighet mellan de rättigheter som unionen respektive Förenade kungariket unilateralt beviljat varandras lufttrafikföretag, och för att säkerställa att unionens lufttrafikföretag kan konkurrera med Förenade kungarikets lufttrafikföretag på rättvisa villkor när de tillhandahåller lufttrafiktjänster. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.
(6)  I syfte att säkerställa en balanserad ömsesidighet mellan de rättigheter som unionen respektive Förenade kungariket unilateralt beviljat varandras lufttrafikföretag, och för att säkerställa att unionens lufttrafikföretag kan konkurrera med Förenade kungarikets lufttrafikföretag på rättvisa villkor när de tillhandahåller lufttrafiktjänster bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att vidta lämpliga åtgärder för att återupprätta jämställdhet eller åtgärda situationer med orättvis konkurrens. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 20161a. I syfte att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
_________________
1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
Ändring 4
Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)
Artikel 2a
Tillfälligt undantag från kravet på ägarskap
1.  Kommissionen får på begäran av ett lufttrafikföretag bevilja ett tillfälligt undantag från kravet på ägarskap i artikel 4 f i förordning 1008/2008 förutsatt att detta lufttrafikföretag uppfyller samtliga följande villkor:
a)  Det innehar en giltig operativ licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008 dagen före första tillämpningsdagen för denna förordning enligt artikel 12.2.
b)  Förenade kungariket eller medborgare i Förenade kungariket, eller en kombination av dessa båda, äger mindre än 50 % av företaget.
c)  Medlemsstater i unionen eller medborgare i medlemsstater i unionen, eller en kombination av dessa båda har faktisk kontroll över företaget, antingen direkt eller indirekt genom ett eller flera andra företag.
d)  Lufttrafikföretaget lägger fram trovärdiga planer för att ändra sin ägarstruktur så snart som möjligt så att ägarkravet i artikel 4 f i förordning 1008/2008 uppfylls.
2.  Det undantag som avses i punkt 1 ska beviljas för en period som slutar senast den 30 mars 2020 och kan inte förnyas.
Ändring 5
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c
c)  utföra internationella reguljära och icke-reguljära lufttransporttjänster för passagerare, kombinationer av passagerare och gods och rena frakttjänster mellan två punkter, varav den ena är belägen på Förenade kungarikets territorium och den andra på unionens territorium.
c)  utföra internationella reguljära och icke-reguljära lufttransporttjänster, inklusive code-sharing, för passagerare, kombinationer av passagerare och gods och rena frakttjänster mellan två punkter, varav den ena är belägen på Förenade kungarikets territorium och den andra på unionens territorium.
Ändring 6
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
2.  Om inte annat följer av artiklarna 4 och 5 får den totala kapaciteten per säsong som tillhandahålls av Förenade kungarikets lufttrafikföretag på flyglinjer mellan Förenade kungariket och enskilda medlemsstater, vid tillhandahållandet av reguljära lufttransporttjänster enligt denna förordning, inte överstiga det totala antalet frekvenser som genomförts av dessa lufttrafikföretag på dessa linjer under Iatas vinter- respektive sommarsäsong år 2018.
utgår
Ändring 7
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – inledningen
2.  Om kommissionen fastställer att de rättigheter som Förenade kungariket beviljat EU-lufttrafikföretag inte rättsligt eller faktiskt motsvarar dem som beviljats Förenade kungarikets lufttrafikföretag enligt denna förordning, eller att dessa rättigheter inte är lika tillgängliga för alla EU-lufttrafikföretag, kan kommissionen, för att återställa likvärdigheten, genom genomförandeakter som antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2 i förordning (EG) nr 1008/2008
2.  Om kommissionen fastställer att de rättigheter som Förenade kungariket beviljat EU-lufttrafikföretag inte rättsligt eller faktiskt motsvarar dem som beviljats Förenade kungarikets lufttrafikföretag enligt denna förordning, eller att dessa rättigheter inte är lika tillgängliga för alla EU-lufttrafikföretag har kommissionen, för att återställa likvärdigheten, befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a i syfte att
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a
a)   anpassa den tillgängliga kapaciteten för Förenade kungarikets lufttrafikföretag inom de gränser som fastställs i artikel 3.2 samt ålägga medlemsstaterna att i enlighet med detta anpassa trafiktillstånden för Förenade kungarikets lufttrafikföretag, både befintliga och nya,
a)   föreslå ett kapacitetstak för linjer mellan Förenade kungariket och varje medlemsstat samt ålägga medlemsstaterna att i enlighet med detta anpassa trafiktillstånden för Förenade kungarikets lufttrafikföretag, både befintliga och nya,
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen
2.  Om den fastställer att dessa villkor, till följd av någon av de situationer som avses i punkt 3 i denna artikel, är betydligt mindre gynnsamma än de som åtnjuts av Förenade kungarikets lufttrafikföretag, får kommissionen, i syfte att åtgärda situationen, genom genomförandeakter som antagits i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2 i förordning (EG) nr 1008/2008
2.  Om den fastställer att dessa villkor, till följd av någon av de situationer som avses i punkt 3 i denna artikel, är betydligt mindre gynnsamma än de som åtnjuts av Förenade kungarikets lufttrafikföretag, har kommissionen befogenhet att, i syfte att åtgärda situationen, anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a i syfte att
Ändring 10
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a
a)  anpassa den tillgängliga kapaciteten för Förenade kungarikets lufttrafikföretag inom de gränser som fastställs i artikel 3.2 samt ålägga medlemsstaterna att i enlighet med detta anpassa trafiktillstånden för Förenade kungarikets lufttrafikföretag, både befintliga och nya,
a)  föreslå ett kapacitetstak för linjer mellan Förenade kungariket och varje medlemsstat samt ålägga medlemsstaterna att i enlighet med detta anpassa trafiktillstånden för Förenade kungarikets lufttrafikföretag, både befintliga och nya,
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – inledningen
3.  Genomförandeakter enligt punkt 2 kan antas för att åtgärda följande situationer:
3.  De delegerade akter som avses i punkt 2 ska i synnerhet syfta till att åtgärda följande situationer:
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – led d
d)  Om Förenade kungariket tillämpar standarder för skydd av arbetstagare, säkerhet, luftfartsskydd eller miljö som är mindre stränga än de som fastställs i unionslagstiftningen eller, i avsaknad av tillämpliga bestämmelser i unionsrätten, är mindre stränga än de som tillämpas av alla medlemsstater eller, under alla omständigheter, som är mindre stränga än relevanta internationella standarder.
d)  Om Förenade kungariket tillämpar standarder för skydd av passagerarrättigheter, arbetstagare, säkerhet, luftfartsskydd eller miljö som är mindre stränga än de som fastställs i unionslagstiftningen eller, i avsaknad av tillämpliga bestämmelser i unionsrätten, är mindre stränga än de som tillämpas av alla medlemsstater eller, under alla omständigheter, som är mindre stränga än relevanta internationella standarder.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4
4.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om alla beslut om att avslå en ansökan om eller återkalla trafiktillstånd för Förenade kungarikets lufttrafikföretag i enlighet med punkterna 1 och 2.
4.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om alla beslut om att avslå en ansökan om eller återkalla trafiktillstånd för Förenade kungarikets lufttrafikföretag i enlighet med punkterna 1 och 2 utan onödigt dröjsmål.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska samråda och samarbeta med de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket där så är nödvändigt för att säkerställa genomförandet av denna förordning.
1.  Unionens och medlemsstaternas behöriga myndigheter ska samråda och samarbeta med de behöriga myndigheterna i Förenade kungariket där så är nödvändigt för att säkerställa genomförandet av denna förordning.
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 11
Artikel 11
utgår
Kommittéförfarande
Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättas genom artikel 25 i förordning (EG) nr 1008/2008.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)
Artikel 11a
Utövande av delegering
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4 och 5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den ... [dagen för denna förordnings ikraftträdande].
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4 och 5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare datum som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4 och 5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4 – led a
a)  Den dag då en överenskommelse mellan unionen och Förenade kungariket för tillhandahållande av lufttransport mellan dem träder i kraft, eller, i förekommande fall, tillämpas provisoriskt.
a)  Den dag då en heltäckande överenskommelse mellan unionen och Förenade kungariket för tillhandahållande av lufttransport mellan dem träder i kraft, eller, i förekommande fall, tillämpas provisoriskt.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0062/2019).

Senaste uppdatering: 14 februari 2019Rättsligt meddelande