Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0434(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0061/2019

Esitatud tekstid :

A8-0061/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Vastuvõetud tekstid
PDF 143kWORD 51k
Kolmapäev, 13. veebruar 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Lennundusohutus seoses Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ***I
P8_TA-PROV(2019)0107A8-0061/2019

Euroopa Parlamendi 13. veebruaril 2019. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennundusohutuse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (COM(2018)0894 – C8‑0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3
3.  Lisaks lõikes 2 loetletud sertifikaatidele kohaldatakse käesolevat määrust artiklis 5 osutatud teoreetilise koolituse moodulite suhtes.
3.  Lisaks lõikes 2 loetletud sertifikaatidele kohaldatakse käesolevat määrust artiklis 5 osutatud koolituse moodulite suhtes.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1
Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud sertifikaadid toodete, osade ja seadmete kasutamise kohta jäävad kehtima, et neid saaks jätkuvalt kasutada õhusõidukis või õhusõidukina.
Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud sertifikaadid toodete, osade ja seadmete kasutamise kohta jäävad kehtima.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri
Teoreetilise koolituse moodulite ülekandmine
Koolituse moodulite ülekandmine
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1
Erandina komisjoni määrusest (EL) nr 1178/20119 ja komisjoni määrusest (EL) nr 1321/201410 võtavad olenevalt asjaoludest kas liikmesriikide pädevad asutused või amet arvesse eksameid, mis on tehtud koolitusorganisatsioonides, mille üle teostab järelevalvet Ühendkuningriigi pädev asutus, enne käesoleva määruse artikli 10 lõike 2 teises lõigus osutatud kohaldamiskuupäeva, nii nagu oleks need eksamid tehtud liikmesriigi pädeva asutuse järelevalve all olevas koolitusorganisatsioonis.
Erandina komisjoni määrusest (EL) nr 1178/20119 ja komisjoni määrusest (EL) nr 1321/201410 võtavad olenevalt asjaoludest kas liikmesriikide pädevad asutused või amet arvesse eksameid, mis on tehtud koolitusorganisatsioonides, mille üle teostab järelevalvet Ühendkuningriigi pädev asutus, kuid mille järel ei ole veel väljastatud litsentsi enne käesoleva määruse artikli 10 lõike 2 teises lõigus osutatud kohaldamiskuupäeva, nii nagu oleks need eksamid tehtud liikmesriigi pädeva asutuse järelevalve all olevas koolitusorganisatsioonis.
__________________
__________________

9 Komisjoni 3. novembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008. ELT L 311, 25.11.2011, lk 1
9 Komisjoni 3. novembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008. ELT L 311, 25.11.2011, lk 1
10 Komisjoni 26 novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1321/2014 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta. ELT L 362, 17.12.2014, lk 1
10 Komisjoni 26 novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1321/2014 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta. ELT L 362, 17.12.2014, lk 1
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2
2.  Ameti taotlusel esitavad artiklites 3 ja 4 osutatud sertifikaatide omanikud koopiad kõikidest auditiaruannetest, puudustest ja parandusmeetmete kavadest, mis on seotud sertifikaadiga, mis on välja antud taotlusele eelnenud kolme aasta jooksul. Kui selliseid dokumente ei ole esitatud tähtajaks, mille amet oma taotluses ette näeb, võib amet vastavalt olukorrale tühistada artikli 3 või 4 kohaselt saadud soodustuse.
2.  Ameti taotlusel esitavad artiklis 3 osutatud sertifikaatide omanikud ja artiklis 4 osutatud sertifikaatide väljastajad koopiad kõikidest auditiaruannetest, puudustest ja parandusmeetmete kavadest, mis on seotud sertifikaadiga, mis on välja antud taotlusele eelnenud kolme aasta jooksul. Kui selliseid dokumente ei ole esitatud tähtajaks, mille amet oma taotluses ette näeb, võib amet vastavalt olukorrale tühistada artikli 3 või 4 kohaselt saadud soodustuse.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3
3.  Käesoleva määruse artiklites 3 ja 4 osutatud sertifikaatide omanikud teavitavad ametit viivitamata kõigist Ühendkuningriigi ametiasutuste tegevustest, mis võivad olla vastuolus nende käesoleva määruse või määruse (EL) 2018/1139 kohaste kohustustega.
3.  Käesoleva määruse artiklis 3 osutatud sertifikaatide omanikud ja artiklis 4 osutatud sertifikaatide väljastajad teavitavad ametit viivitamata kõigist Ühendkuningriigi ametiasutuste tegevustest, mis võivad olla vastuolus nende käesoleva määruse või määruse (EL) 2018/1139 kohaste kohustustega.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1
Käesoleva määruse kohaldamisel ja järelevalve teostamiseks käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud sertifikaatide omanike üle tegutseb amet määruse (EL) 2018/1139 ning selle või määruse (EÜ) nr 216/2008 alusel vastu võetud rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide alusel kolmanda riigi üksuste jaoks pädeva asutusena.
Käesoleva määruse kohaldamisel ja järelevalve teostamiseks käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud sertifikaatide omanike või väljastajate üle tegutseb amet määruse (EL) 2018/1139 ning selle või määruse (EÜ) nr 216/2008 alusel vastu võetud rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide alusel kolmanda riigi üksuste jaoks pädeva asutusena.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1
Komisjoni määrust (EL) nr 319/201411, milles käsitletakse Euroopa Lennundusohutusametile makstavaid lõive ja tasusid, kohaldatakse käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud juriidiliste ja füüsiliste isikute suhtes samadel tingimustel nagu kolmandate riikide juriidilistele või füüsilistele isikutele välja antud vastavate sertifikaatide omanike suhtes.
Komisjoni määrust (EL) nr 319/201411, milles käsitletakse Euroopa Lennundusohutusametile makstavaid lõive ja tasusid, kohaldatakse käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud juriidiliste ja füüsiliste isikute suhtes, kes on sertifikaatide omanikud või väljastajad, samadel tingimustel nagu kolmandate riikide juriidilistele või füüsilistele isikutele välja antud vastavate sertifikaatide omanike suhtes.
__________________
__________________
11 Komisjoni 27. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 319/2014, milles käsitletakse Euroopa lennundusohutusametile makstavaid lõive ja tasusid ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 593/2007. ELT L 95, 28.3.2014, lk 58
11 Komisjoni 27. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 319/2014, milles käsitletakse Euroopa lennundusohutusametile makstavaid lõive ja tasusid ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 593/2007. ELT L 95, 28.3.2014, lk 58
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – 2. jagu – punkt 2.6. a (uus)
2.6.a  Määrus (EL) nr 1321/2014, osa M, H alajagu, punkt M.A.801, alapunkti b punktid 2 ja 3 ning alapunkt c (hooldustõendid hooldustööde lõpetamise kohta)

(1) Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõike 4 neljandale lõigule vastutavale tagasi institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks (A8‑0061/2019).

Viimane päevakajastamine: 14. veebruar 2019Õigusalane teave