Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0434(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0061/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0061/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 16.5
CRE 13/02/2019 - 16.5
PV 13/03/2019 - 11.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0107
P8_TA(2019)0168

Hyväksytyt tekstit
PDF 143kWORD 47k
Keskiviikko 13. helmikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat ***I
P8_TA-PROV(2019)0107A8-0061/2019

Euroopan parlamentin tarkistukset 13. helmikuuta 2019 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä lentoturvallisuusnäkökohdista (COM(2018)0894 – C8-0514/2018 – 2018/0434(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
3.  Edellä 2 kohdassa lueteltujen todistusten lisäksi tätä asetusta sovelletaan 5 artiklassa tarkoitettuihin teoriaopetuksen koulutusmoduuleihin.
3.  Edellä 2 kohdassa lueteltujen todistusten lisäksi tätä asetusta sovelletaan 5 artiklassa tarkoitettuihin koulutusmoduuleihin.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
Edellä 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tuotteiden, osien ja laitteiden käyttöä koskevat todistukset pysyvät voimassa, jotta kyseisten tuotteiden, osien ja laitteiden käyttöä ilma-aluksissa tai ilma-aluksina voidaan jatkaa.
Edellä 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tuotteiden, osien ja laitteiden käyttöä koskevat todistukset pysyvät voimassa.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko
Teoriaopetuksen koulutusmoduulien hyväksilukeminen
Koulutusmoduulien hyväksilukeminen
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
Komission asetuksista (EU) N:o 1178/20111 ja (EU) N:o 1321/20142 poiketen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai tapauksesta riippuen lentoturvallisuusviraston on otettava huomioon kokeet, jotka on suoritettu Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen viranomaisen valvomassa koulutusorganisaatiossa ennen tämän asetuksen 10 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua soveltamispäivää, ikään kuin ne olisi suoritettu jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valvomassa koulutusorganisaatiossa.
Komission asetuksista (EU) N:o 1178/20111 ja (EU) N:o 1321/20142 poiketen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai tapauksesta riippuen lentoturvallisuusviraston on otettava huomioon kokeet, jotka on suoritettu Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen viranomaisen valvomassa koulutusorganisaatiossa mutta jotka eivät vielä ole johtaneet luvan myöntämiseen ennen tämän asetuksen 10 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua soveltamispäivää, ikään kuin ne olisi suoritettu jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valvomassa koulutusorganisaatiossa.
__________________
__________________

1 Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).
1 Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).
2 Komission asetus (EU) N:o 1321/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä (EUVL L 362, 17.12.2014, s. 1).
2 Komission asetus (EU) N:o 1321/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä (EUVL L 362, 17.12.2014, s. 1).
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
2.  Lentoturvallisuusviraston pyynnöstä 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen todistusten haltijoiden on toimitettava jäljennökset kaikista kyseisten todistusten kannalta merkityksellisistä tarkastuskertomuksista, havainnoista ja korjaavia toimia koskevista suunnitelmista, jos todistukset on myönnetty pyyntöä edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Jos tällaisia asiakirjoja ei toimiteta lentoturvallisuusviraston pyynnössä ilmoitetussa määräajassa, lentoturvallisuusvirasto voi peruuttaa 3 tai 4 artiklan nojalla myönnetyn edun.
2.  Lentoturvallisuusviraston pyynnöstä 3 artiklassa tarkoitettujen todistusten haltijoiden ja 4 artiklassa tarkoitettujen todistusten myöntäjien on toimitettava jäljennökset kaikista kyseisten todistusten kannalta merkityksellisistä tarkastuskertomuksista, havainnoista ja korjaavia toimia koskevista suunnitelmista, jos todistukset on myönnetty pyyntöä edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Jos tällaisia asiakirjoja ei toimiteta lentoturvallisuusviraston pyynnössä ilmoitetussa määräajassa, lentoturvallisuusvirasto voi peruuttaa 3 tai 4 artiklan nojalla myönnetyn edun.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
3.  Tämän asetuksen 3 tai 4 artiklassa tarkoitettujen todistusten haltijoiden on ilmoitettava viipymättä lentoturvallisuusvirastolle kaikista Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten toimista, jotka voivat olla ristiriidassa niiden tästä asetuksesta tai asetuksesta (EU) 2018/1139 johtuvien velvoitteiden kanssa.
3.  Tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettujen todistusten haltijoiden tai 4 artiklassa tarkoitettujen todistusten myöntäjien on ilmoitettava viipymättä lentoturvallisuusvirastolle kaikista Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten toimista, jotka voivat olla ristiriidassa niiden tästä asetuksesta tai asetuksesta (EU) 2018/1139 johtuvien velvoitteiden kanssa.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
Lentoturvallisuusvirasto toimii tämän asetuksen soveltamiseksi ja tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten haltijoiden valvonnan osalta asetuksen (EU) 2018/1139 sekä mainitun asetuksen tai asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla hyväksyttyjen delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten mukaisena toimivaltaisena viranomaisena kolmansiin maihin nähden.
Lentoturvallisuusvirasto toimii tämän asetuksen soveltamiseksi ja tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten haltijoiden tai myöntäjien valvonnan osalta asetuksen (EU) 2018/1139 sekä mainitun asetuksen tai asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla hyväksyttyjen delegoitujen ja täytäntöönpanosäädösten mukaisena toimivaltaisena viranomaisena kolmansiin maihin nähden.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista annettua komission asetusta (EU) N:o 319/20141 sovelletaan luonnollisiin ja oikeushenkilöihin, jotka ovat tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten haltijoita, samoin edellytyksin kuin kolmansien maiden luonnollisille tai oikeushenkilöille myönnettyjen vastaavien todistusten haltijoihin.
Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista annettua komission asetusta (EU) N:o 319/20141 sovelletaan luonnollisiin ja oikeushenkilöihin, jotka ovat tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen todistusten haltijoita tai myöntäjiä, samoin edellytyksin kuin kolmansien maiden luonnollisille tai oikeushenkilöille myönnettyjen vastaavien todistusten haltijoihin.
__________________
__________________
1 Komission asetus (EU) N:o 319/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista sekä asetuksen (EY) N:o 593/2007 kumoamisesta (EUVL L 95, 28.3.2014, s. 58).
1 Komission asetus (EU) N:o 319/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista sekä asetuksen (EY) N:o 593/2007 kumoamisesta (EUVL L 95, 28.3.2014, s. 58).
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 osa– 2.6 a alakohta (uusi)
2.6  a. Asetus (EU) N:o 1321/2014, M osa, H alaluku, M.A.801 (b) (2), (3) ja (c) kohdat (huoltotodisteiden antaminen, kun huolto on saatu suoritetuksi)

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0061/2019).

Päivitetty viimeksi: 14. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus