Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0168(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0035/2019

Předložené texty :

A8-0035/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0110

Přijaté texty
PDF 267kWORD 73k
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Pojištění motorových vozidel ***I
P8_TA-PROV(2019)0110A8-0035/2019

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 13. února 2019 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (pojištění motorových vozidel) je pro evropské občany zvlášť důležité, ať již jsou pojistníky nebo potenciálními poškozenými v důsledku dopravní nehody. Rovněž vyvolává velký zájem pojišťoven, jelikož představuje důležitý podíl na jejich činnostech v oblasti neživotního pojištění v rámci Unie. Pojištění motorových vozidel má rovněž vliv na volný pohyb osob, zboží a vozidel. Hlavním cílem činnosti Unie v oboru finančních služeb by tudíž mělo být posílení a konsolidace vnitřního trhu pojištění motorových vozidel.
(1)  Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (pojištění motorových vozidel) je pro evropské občany zvlášť důležité, ať již jsou pojistníky, nebo mohou být případně stranami poškozenými v důsledku dopravní nehody. Rovněž vyvolává velký zájem pojišťoven, jelikož představuje důležitý podíl na jejich činnostech v oblasti neživotního pojištění v rámci Unie. Pojištění motorových vozidel má rovněž podstatný vliv na volný pohyb osob, zboží a vozidel, a tedy i na vnitřní trh a schengenský prostor. Hlavním cílem činnosti Unie v oboru finančních služeb by tudíž mělo být posílení a konsolidace vnitřního trhu pojištění motorových vozidel.
(Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, měly by být vypracovány další související pozměňovací návrhy k bodům odůvodnění tohoto pozměňujícího aktu.)
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Komise provedla hodnocení fungování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES15, včetně její účinnosti, účelnosti a soudržnosti s jinými politikami Unie. Hodnocení dospělo k závěru, že směrnice 2009/103/ES jako celek funguje dobře a ve většině aspektů není zapotřebí ji měnit. Byly však zjištěny čtyři oblasti, kde by cílené změny byly vhodné: náhrada škody poškozeným v důsledku dopravních nehod v případě insolvence pojišťovny, povinné minimální částky pojistného krytí, kontroly pojištění vozidel prováděné členskými státy a použití potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění pojistníků ze strany nové pojišťovny.
(2)  Komise provedla hodnocení fungování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES15, včetně její účinnosti, účelnosti a soudržnosti s jinými politikami Unie. Hodnocení dospělo k závěru, že směrnice 2009/103/ES jako celek funguje dobře a ve většině aspektů není zapotřebí ji měnit. Byly však zjištěny čtyři oblasti, kde by cílené změny byly vhodné: náhrada škody poškozeným v důsledku dopravních nehod v případě insolvence pojišťovny, povinné minimální částky pojistného krytí, kontroly pojištění vozidel prováděné členskými státy a použití potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění pojistníků ze strany nové pojišťovny. Aby bylo možné lépe chránit poškozené, měla by být vedle těchto čtyři oblastí zavedena nová pravidla pro odpovědnost při nehodě za účasti přívěsu taženého poháněným vozidlem.
__________________
__________________
15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (Úř. věst. L 263, 7.10.2009, s. 11).
15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (Úř. věst. L 263, 7.10.2009, s. 11).
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Některá motorová vozidla, jako jsou elektrokola a segwaye, jsou menší velikosti, a je u nich tedy méně pravděpodobné než u jiných vozidel, že způsobí značnou újmu na zdraví nebo na majetku. Bylo by nepřiměřené začlenit je do působnosti směrnice 2009/103/ES, čímž by vznikla povinnost platit drahé a nadbytečné pojištění za tato vozidla, a jednalo by se o řešení, které by před budoucím vývojem neobstálo. Tato situace by také bránila dalšímu zavádění těchto vozidel a odrazovala od inovace, přestože neexistuje dostatek důkazů, že by tato vozidla mohla způsobovat nehody se vznikem poškozených stran ve stejném měřítku jako ostatní vozidla, například osobní automobily či nákladní vozidla. V souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality by se požadavky na úrovni Unie měly vztahovat na vozidla, která mohou způsobit značnou újmu v přeshraniční situaci. Je proto nezbytné omezit působnost směrnice 2009/103/ES na ta vozidla, u nichž se Unie domnívá, že je nezbytné dodržet požadavky na bezpečnost a zabezpečení před tím, než jsou uvedena na trh, tj. na vozidla podléhající EU schválení typu.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)
(3b)  Je však důležité umožnit členským státům, aby o vhodné úrovni ochrany stran, které by mohly být potenciálně poškozeny jinými vozidly než těmi, které podléhají EU schválení typu, mohly rozhodovat na vnitrostátní úrovni. Je proto důležité, aby členské státy měly možnost zachovat nebo zavést nové závazné předpisy upravující ochranu uživatelů těchto nových druhů vozidel s cílem ochránit potenciální strany poškozené při dopravní nechodě. Pokud se členský stát rozhodne vyžadovat takové pojistné krytí v podobě povinného pojištění, měl by zvážit, jak vysoká je pravděpodobnost, že by toto vozidlo mohlo být použito v přeshraniční situaci, a zda je třeba, aby byly chráněny potenciální poškozené strany v jiném členském státě.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 c (nový)
(3c)  Rovněž je vhodné vyloučit z působnosti směrnice 2009/103/ES vozidla, která jsou určena výlučně pro motoristické sporty, jelikož tato vozidla jsou obvykle kryta jinými druhy pojištění odpovědnosti a nevztahuje se na ně povinné pojištění motorových vozidel, pokud jsou používána jen pro soutěžní účely. Protože je provoz těchto vozidel omezen pouze na kontrolovanou dráhu nebo kontrolovaný prostor, je riziko nehody zahrnující nezúčastněná vozidla nebo osoby také omezené. Je nicméně důležité, aby členské státy zachovaly nebo zavedly nové závazné předpisy vztahující se na vozidla provozovaná při motoristických sportech.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 d (nový)
(3d)   Tato směrnice nastoluje přiměřenou rovnováhu mezi veřejným zájmem a potenciálními náklady na straně veřejných orgánů, pojistitelů a pojistníků s cílem zajistit, aby navrhovaná opatření byla nákladově efektivní.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 e (nový)
(3e)  Používání vozidla v provozu by mělo zahrnovat provoz vozidla na veřejných i soukromých komunikacích. To by mohlo zahrnovat všechny příjezdové cesty, parkoviště nebo jakékoli jiné rovnocenné prostory na soukromém pozemku, jež jsou veřejně přístupné. Používání vozidla v uzavřeném prostoru, který není veřejně přístupný, by nemělo být považováno za používání vozidla v provozu. Pokud je však vozidlo kdykoli používáno v provozu, a vztahuje se na něj proto povinné pojištění, měly by členské státy zajistit, aby bylo během smluvního období kryto pojištěním vztahujícím se na potenciální poškozené strany, bez ohledu na to, zda je vozidlo v době nehody v provozu či nikoli, a to s výjimkou případů, kdy je vozidlo používáno při motoristické události. Členské státy by měly mít možnost omezit pojistné krytí nevztahující se k provozu v případech, kdy pojistné krytí nelze rozumně očekávat, například v situaci, kdy je traktor účastníkem nehody v době, kdy jeho hlavní funkcí nebylo sloužit jako dopravní prostředek, ale generovat jakožto stroj pro výkon práce hnací sílu nezbytnou pro fungování.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 f (nový)
(3f)  Použití vozidla v situacích, k nimž dochází mimo provoz, by mělo být z působnosti směrnice 2009/103/ES vyňato. Členské státy by kromě toho neměly vyžadovat pojistné krytí u vozidel, která jsou trvale nebo dočasně mimo registraci, neboť je nelze jako dopravní prostředek používat, protože se například nacházejí v muzeu, jsou restaurována nebo nejsou z nějakého důvodu delší dobu používána, například proto, že se tak děje pouze v určitou roční dobu.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Členské státy by v současnosti měly upouštět od provádění kontrol pojištění vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území jiného členského státu, jakož i vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území třetí země a vstupují na jejich území z území jiného členského státu. Vývoj nových technologií umožňuje kontroly pojištění vozidel, aniž by bylo třeba je zastavovat, a tedy bez zasahování do volného pohybu osob. Je proto vhodné hraniční kontroly pojištění vozidel umožnit, a to pouze v případě, že nejsou diskriminační, jsou nezbytné a přiměřené a tvoří součást obecného systému kontrol na území daného státu a nevyžadují zastavení vozidla.
(4)  Členské státy v současnosti upouštějí od provádění kontrol pojištění vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území jiného členského státu, jakož i vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území třetí země a vstupují na jejich území z území jiného členského státu. Vývoj nových technologií, například technologie umožňující automatické rozpoznání poznávacích značek, umožňuje diskrétní kontroly pojištění vozidel, aniž by bylo třeba je zastavovat, a tedy bez zasahování do volného pohybu osob. Je proto vhodné hraniční kontroly pojištění vozidel umožnit, a to pouze v případě, že nejsou diskriminační, jsou nezbytné a přiměřené a tvoří součást obecného systému kontrol na území daného státu, jež jsou prováděny rovněž u vozidel, která mají stanoviště na území tohoto státu, a nevyžadují zastavení vozidla, a také v případě, že jsou prováděny při plném respektování práv, svobod a oprávněných zájmů dotčených osob.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Aby takový systém mohl fungovat, musí mezi členskými státy probíhat výměna informací umožňující kontrolu pojistného krytí motorového vozidla i v případě, kdy je vozidlo registrováno v jiném členském státě. Tato výměna informací založená na stávajícím systému EUCARIS (Evropský informační systém vozidel a řidičských oprávnění) by měla probíhat nediskriminačním způsobem a všechna vozidla by měla být prověřována stejným způsobem. Změny zavedené na základě této směrnice budou mít na orgány veřejné správy jen omezený dopad, neboť tento systém výměny informací již existuje a používá se k řešení dopravních přestupků.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 b (nový)
(4b)   Řízení bez uzavřeného pojištění, tj. provoz motorových vozidel bez povinného pojištění občanskoprávní odpovědnosti, představuje v rámci Unie stále větší problém. Náklady vyplývající z řízení motorových vozidel bez uzavřeného pojištění byly v roce 2011 za Unii jako celek odhadnuty na 870 milionů EUR. Je třeba zdůraznit, že řízení motorových vozidel bez uzavřeného pojištění má negativní dopad na celou řadu zúčastněných stran, včetně stran poškozených při nehodě, pojistitelů, garančních fondů a pojistníků motorových vozidel.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  V souladu s těmito zásadami by členské státy neměly údaje uchovávat déle, než je nezbytně nutné k ověření toho, zda má vozidlo platné pojištění. Pokud se zjistí, že vozidlo pojištění má, všechny údaje související s ověřováním by měly být smazány. Pokud systém ověřování není schopen zjistit, zda je vozidlo pojištěné, měly by být tyto údaje uchovávány po dobu v maximální délce 30 dnů nebo do chvíle, než se prokáže, že vozidlo platné pojištění má, a to v závislosti na tom, která okolnost nastane dříve. V případě vozidel, u nichž bylo zjištěno, že platné pojištění nemají, je vhodné požadovat, aby tyto údaje byly uchovávány do doby, než bude ukončeno případné správní nebo soudní řízení a než bude vozidlo platně pojištěno.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  Účelná a účinná ochrana poškozených v důsledku dopravních nehod vyžaduje, aby poškozeným byla vždy poskytnuta náhrada za škodu na zdraví nebo věcnou škodu, a to bez ohledu na to, zda pojišťovna osoby, která za škodu odpovídá, je solventní, či nikoli. Členské státy by proto měly zřídit nebo pověřit orgán, který bude poskytovat prvotní náhradu škody poškozeným, kteří mají obvyklé bydliště na jejich území, a který má právo požadovat tuto náhradu škody od orgánu zřízeného nebo pověřeného za tímtéž účelem v členském státě sídla pojišťovny, která vystavila pojistnou smlouvu na vozidlo osoby, která za škodu odpovídá. Aby se však zamezilo předkládání paralelních nároků, poškozeným v důsledku dopravních nehod by nemělo být povoleno podat žádost o náhradu škody tomuto orgánu, jestliže již podali žádost u dotčené pojišťovny nebo proti ní zahájily soudní řízení a tato žádost je dosud posuzována a toto soudní řízení ještě probíhá.
(7)  Účelná a účinná ochrana stran poškozených v důsledku dopravních nehod vyžaduje, aby poškozeným stranám byla vždy poskytnuta peněžitá náhrada za škodu na zdraví nebo věcnou škodu, a to bez ohledu na to, zda pojišťovna osoby, která za škodu odpovídá, je solventní, či nikoli. Členské státy by proto měly neprodleně zřídit nebo pověřit orgán, který bude poskytovat prvotní náhradu škody poškozeným stranám, které mají obvyklé bydliště na jejich území, a to minimálně do výše pojistné povinnosti uvedené v čl. 9 odst. 1 směrnice 2009/103/ES nebo garančních limitů stanovených členským státem, pokud jsou vyšší, a který má právo požadovat tuto náhradu škody od orgánu zřízeného nebo pověřeného za tímtéž účelem v členském státě sídla pojišťovny, která vystavila pojistnou smlouvu na vozidlo osoby, která za škodu odpovídá. Aby se však zamezilo předkládání paralelních nároků, poškozeným v důsledku dopravních nehod by nemělo být povoleno podat žádost o náhradu škody tomuto orgánu, jestliže již podali žádost a tato žádost je dosud posuzována..
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  Škodní průběh předchozích pojištění pojistníků, kteří chtějí uzavřít s pojišťovnou novou pojistnou smlouvu, by měl být snadno ověřitelný, aby se usnadnilo uznání takového škodního průběhu předchozích pojištění při uzavření nové pojistky. Aby se zjednodušilo ověření pravosti potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění, je důležité, aby obsah a formát takového potvrzení byly ve všech členských státech stejné. Pojišťovny, které pro účely určení výše pojistného při pojištění motorového vozidla přihlížejí k potvrzením o škodním průběhu předchozích pojištění, by kromě toho neměly diskriminovat na základě státní příslušnosti nebo pouze na základě členského státu předchozího bydliště pojistníka. Aby se členským státům umožnilo ověřovat, jak pojišťovny nakládají s potvrzeními o škodním průběhu předchozích pojištění, měly by pojišťovny zveřejňovat své politiky, pokud jde o používání škodního průběhu předchozích pojištění při výpočtu pojistného.
(8)  Škodní průběh předchozích pojištění pojistníků, kteří chtějí uzavřít s pojišťovnou novou pojistnou smlouvu, by měl být snadno ověřitelný, aby se usnadnilo uznání takového škodního průběhu předchozích pojištění při uzavření nové pojistky. Aby se zjednodušilo ověření pravosti potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění, je důležité, aby obsah a formát takového potvrzení byly ve všech členských státech stejné. Pojišťovny, které pro účely určení výše pojistného při pojištění motorového vozidla přihlížejí k potvrzením o škodním průběhu předchozích pojištění, by kromě toho neměly diskriminovat na základě státní příslušnosti nebo pouze na základě členského státu předchozího bydliště pojistníka. Pojišťovny by dále měly považovat potvrzení z jiného členského státu za rovnocenné domácímu potvrzení a uplatňovat případné slevy, které by měl k dispozici jinak totožný potenciální klient, i slevy vyžadované vnitrostátními právními předpisy členského státu. Členské státy by měly mít i nadále možnost přijímat vnitrostátní právní předpisy upravující systémy „bonus–malus“, jelikož tyto systémy jsou vnitrostátní povahy a nemají žádný přeshraniční prvek, a proto by mělo být rozhodování o těchto systémech v souladu se zásadou subsidiarity ponecháno členským státům. Aby se členským státům umožnilo ověřovat, jak pojišťovny nakládají s potvrzeními o škodním průběhu předchozích pojištění, měly by pojišťovny zveřejňovat své politiky, pokud jde o používání škodního průběhu předchozích pojištění při výpočtu pojistného.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
(9)  Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění této směrnice by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o obsah a formu potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění. Tyto prováděcí pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201120.
vypouští se
__________________
20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Aby členské státy při výpočtu pojistného plně a efektivně využily potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění, měly by podporovat účast pojišťoven na transparentních nástrojích pro srovnávání cen.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
(10)  Aby se zajistilo, že minimální částky krytí budou odpovídat vyvíjející se hospodářské realitě (a postupem času se nebudou zmenšovat), měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o úpravu minimálních částek krytí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, která by zohlednila vyvíjející se hospodářskou realitu a také by stanovila procesní kroky a procesní povinnosti orgánů zřízených za účelem poskytování náhrady škody nebo pověřených úkolem poskytovat náhradu škody podle článku 10a v souvislosti s úhradou vyplacených náhrad. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Konkrétně pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na setkání skupin odborníků Komise, které se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
(10)  Komisi by měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o určení obsahu a formy potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění. Aby se zajistilo, že minimální částky krytí pojištění občanskoprávní odpovědnosti za provoz motorového vozidla budou odpovídat vyvíjející se hospodářské realitě (a postupem času se nebudou zmenšovat), měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o úpravu minimálních částek i o vymezení procesních kroků a procesních povinností orgánů zřízených za účelem poskytování náhrady škody nebo pověřených úkolem poskytovat náhradu škody podle článku 10a směrnice 2009/103/ES v souvislosti s úhradou vyplacených náhrad. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1a.. Konkrétně pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na setkání skupin odborníků Komise, které se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
__________________
1a Úř. věst. C 123, 12.5.2016, s. 1.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
(11)  V rámci hodnocení fungování směrnice by Evropská komise měla sledovat, jak je směrnice uplatňována, s přihlédnutím k počtu poškozených, částky dosud nevyřízených nároků v důsledku prodlení v platbách vyplývajícího z případů insolvence přeshraničních pojistitelů, úrovně minimálních částek krytí v členských státech, výše škodních nároků vzniklých v důsledku řízení motorových vozidel bez uzavřeného pojištění v přeshraničním provozu a počtu stížností týkajících se potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění.
(11)  V rámci hodnocení fungování směrnice 2009/103/ES by Evropská komise měla sledovat, jak je tato směrnice uplatňována, s přihlédnutím k počtu poškozených stran, částky dosud nevyřízených nároků v důsledku prodlení v platbách vyplývajícího z případů insolvence přeshraničních pojistitelů, úrovně minimálních částek krytí v členských státech, výše škodních nároků vzniklých v důsledku řízení motorových vozidel bez uzavřeného pojištění v přeshraničním provozu a počtu stížností týkajících se potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění. Komise by měla směrnici 2009/103/ES také monitorovat a přezkoumávat s ohledem na technologický vývoj, k němuž patří i častější používání samořízených a částečně samořízených vozidel, aby se zajistilo, že bude i nadále sloužit svému účelu, tj. chránit potenciální poškozené strany před nehodami s účastí motorových vozidel. Měla by rovněž provést analýzu systému odpovědnosti u vysokorychlostních lehkých užitkových vozidel a posoudit možné celounijní řešení systému bonus-malus.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
(12)  Jelikož cílů této směrnice, zejména zajištění stejné minimální ochrany poškozených v důsledku dopravních nehod v celé Unii a zajištění ochrany poškozených v případě insolvence pojišťoven, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jejich účinku, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné.
(12)  Jelikož cílů této směrnice, zejména zajištění stejné minimální ochrany stran poškozených v důsledku dopravních nehod v celé Unii, zajištění ochrany poškozených v případě insolvence pojišťoven a zajištění rovného zacházení při ověřování pravosti potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění vydaných pojistiteli pro případné pojistníky, kteří se pohybují přes vnitřní hranice Unie, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich, z důvodu jejich účinku, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  V zájmu podpory uceleného přístupu pro strany poškozené v důsledku dopravních nehod, při nichž bylo motorové vozidlo použito jako zbraň ke spáchání násilného trestného činu nebo teroristického činu, by členské státy měly zajistit, aby jejich příslušný vnitrostátní orgán, který byl pověřen odškodněním a který byl k tomu účelu zřízen či určen v souladu s článkem 10 směrnice 2009/103/ES, vyřizoval veškeré nároky vyplývající z takového trestného činu nebo jednání.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
-1)  V celé směrnici se slovo „poškozený“ nahrazuje slovy „poškozená strana“ a slovo „poškození“ se nahrazuje slovy „poškozené strany“.
(Konečné přesné znění pojmu „poškozená strana“ je třeba stanovit případ od případu na základě gramatických potřeb, přičemž přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by vedlo k vypracování dalších souvisejících pozměňovacích návrhů k pozměněné směrnici.)
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1a
1a.  „provozem vozidla“ jakékoli použití takového vozidla, obvykle určeného k tomu, aby sloužilo jako dopravní prostředek, které odpovídá jeho obvyklé funkci, a to bez ohledu na vlastnosti vozidla a bez ohledu na terén, ve kterém je motorové vozidlo provozováno, a na to, zda vozidlo stojí, nebo je v pohybu.
1a.  „provozem vozidla“ jakékoli použití takového vozidla v provozu, které je v době nehody v souladu s funkcí vozidla jakožto dopravního prostředku, a to bez ohledu na vlastnosti vozidla a bez ohledu na terén, ve kterém je motorové vozidlo provozováno, a na to, zda vozidlo stojí, nebo je v pohybu;
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 2 – odstavce 1 a a 1 b (nové)
1a)  V článku 2 se doplňují nové odstavce, které znějí:
„Tato směrnice se vztahuje pouze na vozidla, jež spadají do působnosti nařízení (EU) 2018/858*, nařízení (EU) č. 167/2013** nebo nařízení (EU) č. 168/2013***.
Tato směrnice se nevztahuje na vozidla, která jsou určena výlučně k používání v rámci soutěžní sportovní činnosti nebo souvisejících sportovních činností v uzavřeném prostoru.
__________________
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).
** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1).
*** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52).“
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)
1b)  V článku 3 se doplňuje se nový odstavec, který zní:
„Členské státy zajistí, aby v případě, že u vozidla musí být povinně pojištěno podle ustanovení prvního odstavce, bylo pojištění rovněž platné a vztahovalo se na strany poškozené při nehodách, k nimž dojde:
a)  v době, kdy je vozidlo v provozu a není používáno v souladu se svou primární funkcí a
b)  mimo používání vozidla při provozu.
Členské státy mohou zavést omezení pojistného krytí ve vztahu k použití vozidla mimo provoz ve smyslu písm. b) prvního odstavce. Toto ustanovení se použije ve výjimečných a nezbytných případech pouze tehdy, pokud se členský stát domnívá, že takové krytí by sahalo za hranice toho, co lze rozumně od pojištění motorových vozidel očekávat. Tohoto ustanovení nesmí být nikdy použito k obejití zásad a pravidel stanovených v této směrnici.“
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2
Mohou však takové kontroly pojištění provádět, jsou-li tyto kontroly nediskriminační, nezbytné a přiměřené pro dosažení sledovaného cíle a
Mohou však takové kontroly pojištění provádět, jsou-li tyto kontroly nediskriminační, nezbytné a přiměřené pro dosažení sledovaného cíle, respektují práva, svobody a oprávněné zájmy dotčené osoby a
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b
b)  tvoří součást obecného systému kontrol na území daného státu a nevyžadují, aby vozidlo zastavilo.
b)  tvoří součást obecného systému kontrol na území daného státu, které se provádějí rovněž u vozidel, jež mají stanoviště na území tohoto členského státu, a nevyžadují, aby vozidlo zastavilo.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)
1a.  Za účelem kontroly pojištění podle odstavce 1 poskytne členský stát druhému členskému státu přístup k následujícím vnitrostátním údajům o registraci vozidel s oprávněním provádět automatizované vyhledávání:
a)  údajů o tom, zda je vozidlo kryto povinným pojištěním;
b)  údajů týkajících se vlastníků nebo držitelů vozidla, které mají význam pro pojištění jejich občanskoprávní odpovědnosti podle článku 3.
Přístup k těmto údajům je zajištěn prostřednictvím národních kontaktních míst členských států, jak je stanoveno v s čl. 4 odst. 2 směrnice (EU) 2015/413*.
__________________
* Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu (Úř. věst. L 68, 13.3.2015, s. 9).
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)
1b.  Při vyhledávání formou odchozích žádostí používá národní kontaktní místo členského státu, které provádí kontrolu pojištění, úplné registrační číslo. Tato vyhledávání jsou prováděna v souladu s postupy stanovenými v kapitole 3 přílohy rozhodnutí 2008/616/SVV*. Členské státy, které provádí kontrolu pojištění, použijí získané údaje ke zjištění toho, zda je vozidlo kryto platným povinným pojištěním podle článku 3 této směrnice.
__________________
* Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12).
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 4 – odst. 1 c (nový)
1c.  Členské státy zajistí bezpečnost a ochranu předávaných údajů, a to pokud možno za použití existujících softwarových aplikací, jako je aplikace uvedená v článku 15 rozhodnutí 2008/616/SVV, a aktualizovaných verzí těchto aplikací v souladu s kapitolou 3 přílohy rozhodnutí 2008/616/SVV. Aktualizované verze softwarových aplikací umožní režim výměny informací on-line v reálném čase a dávkový režim výměny informací, který umožňuje výměnu většího počtu žádostí či odpovědí v rámci jedné zprávy.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavce 1 a, 1 b a 1 c (nové)
Členské státy zejména stanoví přesný účel, odkazují na příslušný právní základ, zajistí soulad s příslušnými bezpečnostními požadavky a dodržují zásady nezbytnosti, proporcionality a omezení účelu a stanoví přiměřenou dobu uchovávání údajů.
Osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k provedení kontroly pojištění. Tyto údaje jsou zcela vymazány, jakmile přestanou být pro tento účel potřebné. Pokud je při kontrole pojištění zjištěno, že vozidlo je kryto platným povinným pojištěním podle článku 3, osoba provádějící kontrolu okamžitě tyto údaje vymaže. Pokud při kontrole pojištění nelze stanovit, zda je vozidlo kryto platným povinným pojištěním podle článku 3, jsou tyto údaje uchovávány po maximální dobu 30 dnů nebo do chvíle, než je prokázáno, že vozidlo platné pojištění má, podle toho, co nastane dříve.
Pokud členský stát zjistí, že je vozidlo na cestách, aniž by bylo kryto platným povinným pojištěním podle článku 3, může uplatnit sankce stanovené podle článku 27.
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a
a)  u škod na zdraví: 6 070 000 EUR na každou dopravní nehodu, bez ohledu na počet poškozených, nebo 1 220 000 EUR na každého poškozeného;
a)  u škod na zdraví: 6 070 000 EUR na každou dopravní nehodu, bez ohledu na počet poškozených stran, nebo 1 220 000 EUR na každou poškozenou stranu;
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
b)  u věcných škod 1 220 000 EUR na každou škodnou událost, bez ohledu na počet poškozených.
b)  u věcných škod 1 220 000 EUR na každou dopravní nehodu, bez ohledu na počet poškozených stran.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1
3a)   V článku 10 se první pododstavec odst. 1 nahrazuje tímto:
Každý členský stát zřídí nebo schválí orgán, jehož úkolem je poskytovat náhradu škody minimálně do výše povinného pojištění v případě věcných škod nebo škod na zdraví způsobených nezjištěným vozidlem nebo vozidlem, u něhož nebyla splněna pojistná povinnost stanovená v článku 3.
„Každý členský stát zřídí nebo schválí orgán, jehož úkolem je poskytovat náhradu škody minimálně do výše povinného pojištění uvedené v čl. 9 odst. 1 nebo garančních limitů stanovených členským státem, pokud jsou vyšší, v případě věcných škod nebo škod na zdraví způsobených nezjištěným vozidlem nebo vozidlem, u něhož nebyla splněna pojistná povinnost stanovená v článku 3, a to i pokud jde o nehody, u nichž je motorové vozidlo použito jako zbraň ke spáchání násilného trestného činu nebo teroristického činu.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2009/103/ES
Článek 10a
„Článek 10a
„Článek 10a
Ochrana poškozených v případě insolvence pojišťovny nebo nedostatečné spolupráce pojišťovny
Ochrana poškozených v případě insolvence pojišťovny
-1.  Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily právo poškozených stran na náhradu škody, a to minimálně do výše pojistné povinnosti uvedené v čl. 9 odst. 1 nebo garančních limitů stanovených členským státem, pokud jsou vyšší, v případě škod na zdraví nebo majetku způsobených vozidlem pojištěným u pojišťovny, která se nachází v některé z následujících situací:
a)  pojišťovna je předmětem konkurzního řízení; nebo
b)  pojišťovna je předmětem likvidačního řízení, jak je definováno v čl. 268 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES*.
1.  Členské státy zřídí nebo pověří orgán pro poskytování náhrady škody poškozeným, kteří mají obvyklé bydliště na jejich území, minimálně do výše pojistné povinnosti uvedené v čl. 9 odst. 1 v případě škod na zdraví nebo věcných škod způsobených vozidlem pojištěným u pojišťovny, která se nachází v některé z následujících situací:
1.  Každý členský stát zřídí nebo pověří orgán pro poskytování náhrady škody poškozeným, kteří mají obvyklé bydliště na jejich území, v situacích uvedených v odstavci -1.
a)  pojišťovna je předmětem konkurzního řízení;
b)  pojišťovna je předmětem likvidačního řízení, jak je definováno v čl. 268 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES***;
c)  pojišťovna nebo její škodní zástupce neposkytnou zdůvodněnou odpověď na body obsažené v žádosti o náhradu škody do tří měsíců ode dne, kdy poškozený podal svou žádost o náhradu škody této pojišťovně.
2.  Poškození nemohou podat žádost o náhradu škody orgánu uvedenému v odstavci 1, jestliže podali žádost o náhradu škody přímo této pojišťovně nebo zahájili přímo proti ní soudní řízení a taková žádost dosud nebyla vyřízena nebo soudní řízení ještě probíhá.
3.  Orgán uvedený v odstavci 1 podá odpověď na žádost do dvou měsíců ode dne, kdy poškozený podal svou žádost o náhradu škody.
3.  Poškozená strana může uplatnit svůj nárok přímo vůči orgánu uvedenému v odstavci 1. Tento orgán je na základě informací, jež mu na jeho žádost poškozená strana poskytne, povinen poskytnout zdůvodněnou odpověď, pokud jde o výplatu případné náhrady škody, a to do tří měsíců ode dne, kdy poškozená strana žádost o náhradu škody podá.
Pokud je nárok na náhradu škody uznán, orgán uvedený v odstavci 1 poskytne do tří měsíců ode dne, kdy podal odpověď, poškozené straně plnou náhradu škody, nebo pokud má náhrada škody podobu dohodnutých pravidelných plateb, započne tyto platby provádět.
Pokud poškozená strana uplatnila nárok u pojišťovny nebo jejího škodního zástupce, kteří se před vznikem nároku nebo v jeho průběhu stali předmětem situace uvedené v odstavci -1, a poškozená strana ještě od této pojišťovny nebo jejího škodního zástupce neobdržela odůvodněnou odpověď, musí být poškozená strana schopna znovu uplatnit svůj nárok na náhradu škody u subjektu uvedeného v odstavci 1.
4.  Jestliže má poškozený bydliště nebo sídlo v jiném členském státě než v členském státě, ve kterém má sídlo pojišťovna uvedená v odstavci 1, je orgán uvedený v odstavci 1, který poskytl poškozenému náhradu škody v členském státě jeho bydliště nebo sídla, oprávněn požadovat úhradu částky vyplacené v rámci náhrady škody od orgánu uvedeného v odstavci 1 v členském státě, ve kterém má sídlo pojišťovna, jež vystavila pojistnou smlouvu osobě, která je za nehodu odpovědná.
4.  Jestliže pojišťovna získala povolení v souladu s článkem 14 směrnice 2009/138/ES v jiném členském státě, než je členský stát, pro který je orgán uvedený v odstavci 1 příslušný, je tento orgán oprávněn požadovat úhradu částky vyplacené v rámci náhrady škody od orgánu uvedeného v odstavci 1 v členském státě, ve kterém pojišťovna získala povolení.
5.  Odstavci 1 až 4 není dotčeno:
5.  Odstavci -1 až 4 není dotčeno:
a)  právo členských států považovat náhradu škody vyplacenou orgánem uvedeným v odstavci 1 za subsidiární nebo nesubsidiární;
a)  právo členských států považovat náhradu škody vyplacenou orgánem uvedeným v odstavci 1 za subsidiární nebo nesubsidiární;
b)  právo členských států stanovit, jak se mají řešit nároky v souvislosti s touž nehodou mezi:
b)  právo členských států stanovit, jak se mají řešit nároky v souvislosti s touž nehodou mezi:
i)  orgánem uvedeným v odstavci 1;
i)  orgánem uvedeným v odstavci 1;
ii)  osobou nebo osobami odpovědnými za nehodu;
ii)  osobou nebo osobami odpovědnými za nehodu;
iii)  jinými pojišťovnami nebo orgány sociálního zabezpečení, jež mají povinnost nahradit škodu poškozenému.
iii)  jinými pojišťovnami nebo orgány sociálního zabezpečení, jež mají povinnost nahradit škodu poškozenému.
6.  Členské státy orgánu uvedenému v odstavci 1 nepovolí vázat vyplacení náhrady škody na jakékoli jiné požadavky, než které jsou stanoveny v této směrnici, zejména na požadavek, aby poškozený musel prokázat, že osoba, která je za škodu odpovědná, není schopna nebo odmítá zaplatit.
6.   Členské státy orgánu uvedenému v odstavci 1 nepovolí vázat vyplacení náhrady škody na jakékoli snížení nebo jakékoli jiné požadavky, než které jsou stanoveny v této směrnici. Členské státy zejména orgánu uvedenému v odstavci 1 nepovolí vázat vyplacení náhrady škody na požadavek, aby poškozený musel prokázat, že osoba, která je za škodu odpovědná, nebo daná pojišťovna není schopna nebo odmítá zaplatit.
7.  Komise je zmocněna přijímat v souladu s postupem uvedeným v článku 28b akty v přenesené pravomoci za účelem stanovení procesních úkolů a procesních povinností orgánů zřízených nebo pověřených podle článku 10a v souvislosti s úhradou vyplacené náhrady škody.
7.   Tento článek je použitelný:
a)  poté, co všechny orgány uvedené v odstavci 1 zřízené nebo schválené členskými státy uzavřou dohodu ohledně svých funkcí a povinností a o postupech úhrad;
b)  ode dne, který stanoví Komise, jakmile se v úzké spolupráci s členskými státy ujistí o tom, že dohoda uvedená v písmeni a) byla uzavřena.
7a.  Poškozené strany uvedené v čl. 20 odst. 1 mohou v situacích uvedených v odstavci -1 požádat o náhradu škody orgán pro odškodnění uvedený v článku 24 v členském státě, v němž mají bydliště nebo sídlo.
7b.  Poškozená strana může uplatnit svůj nárok přímo vůči orgánu pro odškodnění, který je na základě informací, jež mu na jeho žádost poškozená strana poskytne, povinen dát odůvodněnou odpověď do tří měsíců ode dne, kdy poškozená strana podá žádost o náhradu škody.
Po obdržení žádosti informuje orgán pro odškodnění o skutečnosti, že obdržel žádost od poškozené strany, tyto osoby nebo subjekty:
a)  pojišťovnu, která je předmětem úpadkového či likvidačního řízení;
b)  likvidátora jmenovaného pro tuto pojišťovnu, jak je definován v čl. 268 písm. f) směrnice 2009/138/ES;
c)  orgán pro odškodnění v členském státě, v němž se dopravní nehoda stala a 
d)  orgán pro odškodnění v členském státě, v němž pojišťovna získala povolení v souladu s článkem 14 směrnice 2009/138/ES, jestliže se jedná o jiný členský stát, než je ten, v němž se dopravní nehoda stala.
7c.  Po obdržení informací uvedených v odstavci 7b orgán pro odškodnění v členském státě, v němž se dopravní nehoda stala, informuje orgán pro odškodnění v členském státě bydliště nebo sídla poškozené strany, zda je náhrada škody orgánem uvedeným v odstavci 1 považována za subsidiární, nebo nesubsidiární. Orgán pro odškodnění v členském státě bydliště nebo sídla poškozené strany tuto informaci při poskytování náhrady škody zohlední.
7d.  Orgán pro odškodnění, který poškozené straně poskytl náhradu škody v členském státě jeho bydliště nebo sídla, je oprávněn požadovat úhradu částky vyplacené v rámci náhrady škody od orgánu pro odškodnění v členském státě, ve kterém pojišťovna získala povolení v souladu s článkem 14 směrnice 2009/138/ES.
7e.  Na posledně jmenovaný orgán pro odškodnění přecházejí práva poškozené strany vůči orgánu uvedenému v odstavci 1 usazenému v členském státě, v němž pojišťovna získala povolení v souladu s článkem 14 směrnice 2009/138/ES, pokud orgán pro odškodnění členského státu bydliště nebo sídla poškozené strany poskytl náhradu škody na zdraví nebo věcné škody.
Každý členský stát je povinen uznat přechod práv, jak je upraven jakýmkoli jiným členským státem.
7f.  Dohoda mezi orgány pro odškodnění uvedená v čl. 24 odst. 3 zahrnuje ustanovení týkající se funkcí a povinností orgánů pro odškodnění a jejich postupů pro náhradu škody vyplývající z tohoto článku.
7g.  Pokud dohoda uvedená v odst. 7 písm. a) neexistuje nebo neexistuje změna dohody podle odstavce 7f do [dvou let po vstupu této pozměňující směrnice v platnost], je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s postupem uvedeným v článku 28b, kterými se stanoví procesní úkoly a procesní povinnosti subjektů zřízených nebo oprávněných podle tohoto článku, pokud jde o úhradu nebo změnu dohody podle čl. 24 odst. 3, případně obě dvě.
__________________
* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).“.
*** Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Směrnice 2009/103/ES
Článek 15
4a.  Článek 15 se nahrazuje tímto:
Článek 15
„Článek 15
Vozidla odeslaná z jednoho členského státu do jiného
Vozidla odeslaná z jednoho členského státu do jiného
1.  Odchylně od čl. 2 písm. d) druhé odrážky směrnice 88/357/EHS, pokud je vozidlo odesláno z jednoho členského státu do jiného, se za členský stát, kde se nachází riziko, pokládá cílový členský stát, a to bezprostředně od převzetí vozidla kupujícím po dobu třiceti dnů, přestože vozidlo nebylo v cílovém členském státě řádně registrováno.
1.  Odchylně od čl. 13 písm. b) bodu 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES*, pokud je vozidlo odesláno z jednoho členského státu do jiného, se za členský stát, kde se nachází riziko, pokládá buď členský stát registrace, nebo cílový členský stát, a to bezprostředně od převzetí vozidla kupujícím po dobu třiceti dnů, přestože vozidlo nebylo v cílovém členském státě řádně registrováno.
2.  V případě, že se vozidlo během období uvedeného v odstavci 1 tohoto článku stalo účastníkem nehody, přičemž nebylo pojištěné, je povinen poskytnout náhradu škody stanovenou v článku 9 orgán uvedený v čl. 10 odst. 1 cílového členského státu.
2.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že pojišťovny oznámí informačnímu středisku členského státu, v němž je vozidlo zaregistrováno, že vydaly pojistku pro dotčené vozidlo.
__________________
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).“.
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 b (nový)
Směrnice 2009/103/ES
Článek 15 a (nový)
4b.  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 15a
Odpovědnost v případě dopravní nehody, které se účastní přívěs tažený poháněným vozidlem
V případě dopravní nehody způsobené soupravou tvořenou přívěsem taženým poháněným vozidlem poskytuje poškozené straně náhradu škody pojišťovna, která pojistila přívěs, jestliže:
–  byla vyloučena samostatná odpovědnost třetí strany; a 
–  přívěs lze identifikovat, nikoliv však poháněné vozidlo, které jej táhlo.
Pojišťovna poskytující náhradu škody poškozené straně může v takovém případě uplatnit nárok vůči pojišťovně, která pojistila poháněné vozidlo, jež přívěs táhlo, pokud to umožňují vnitrostátní právní předpisy.
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 16 – odst. 3
Členské státy zajistí, aby pojišťovny nebo orgány uvedené v druhém pododstavci při zohledňování potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění, které vystavila jiná pojišťovna nebo jiné orgány uvedené v druhém pododstavci, nezacházely s pojistníky diskriminačním způsobem nebo jim neúčtovaly příplatek k pojistnému kvůli jejich státní příslušnosti nebo pouze na základě toho, ve kterém členském státě měli předcházející bydliště.
Členské státy zajistí, aby pojišťovny a orgány uvedené v druhém pododstavci při zohledňování potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění, které vystavila jiná pojišťovna nebo jiné orgány uvedené v druhém pododstavci, nezacházely s pojistníky diskriminačním způsobem nebo jim neúčtovaly příplatek k pojistnému kvůli jejich státní příslušnosti nebo pouze na základě toho, ve kterém členském státě měli předcházející bydliště.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2009/103/ES
Článek 16 –paragraph 3 a (nový)
Členské státy zajistí, aby v případě, že pojišťovna při určování výše pojistného zohledňuje potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění, zohlednila stejným způsobem vedle potvrzení o škodním průběhu pojištění, které vystavila pojišťovna v témže členském státě, rovněž potvrzení vystavená pojišťovnou se sídlem v jiných členských státech, a aby v souladu s vnitrostátním právem uplatňovala veškeré povinné požadavky týkající se pojistného.
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 16 – odst. 4
Členské státy zajistí, aby pojišťovny zveřejňovaly svou strategii, pokud jde o to, jak při výpočtu pojistného využívají potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění.
Aniž jsou dotčeny cenové politiky pojišťoven, členské státy zajistí, aby pojišťovny zveřejňovaly svou strategii, pokud jde o to, jak při výpočtu pojistného využívají potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění.
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 16 – odst. 5
Komise je zmocněna přijímat v souladu s čl. 28a odst. 2 prováděcí akty, v nichž stanoví obsah a formu potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění uvedeného ve druhém pododstavci. Toto potvrzení musí obsahovat všechny následující informace:
Komise je zmocněna přijímat v souladu s čl. 28b odst. 2 akty v přenesené pravomoci, v nichž stanoví obsah a formu potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění uvedeného ve druhém odstavci. Toto potvrzení musí obsahovat alespoň následující informace:
a)  totožnost pojišťovny, která potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění vydala;
a)  totožnost pojišťovny, která potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění vydala;
b)  totožnost pojistníka;
b)  totožnost pojistníka včetně data narození, kontaktní adresy a případně čísla a data vydání řidičského průkazu;
c)  pojištěné vozidlo;
c)  pojištěné vozidlo a jeho poznávací značku;
d)  doba pojistného krytí pojištěného vozidla;
d)  datum zahájení pojištění vozidla a datum vypršení pojištění vozidla;
e)  počet a hodnota uplatněných nároků v rámci odpovědnosti za škody během období, kterého se potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění týká.
e)  počet uplatněných nároků v rámci odpovědnosti za škody během období, kterého se potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění týká, u nichž byl pojistník vinen, včetně data, kdy byly jednotlivé nároky uplatněny, povahy každého nároku, pokud jde o škodu na majetku nebo újmu na zdraví, a zda je nárok v současné době otevřen, či uzavřen.
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 16 – odst. 5 a (nový)
Před přijetím těchto prováděcích aktů vede Komise konzultace se všemi příslušnými zúčastněnými stranami a usiluje o dosažení vzájemné dohody mezi zúčastněnými stranami, pokud jde o obsah a formu potvrzení o škodním průběhu předchozích pojištění.
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Směrnice 2009/103/ES
Článek 16 a (nový)
5a.  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 16a
Nástroj pro porovnání cen
1.  Členské státy zajistí, že spotřebitelé budou mít bezplatný přístup k alespoň jednomu nezávislému srovnávacímu nástroji, který jim umožní porovnat a vyhodnotit obecné ceny a sazby mezi poskytovateli povinného pojištění podle článku 3 na základě informací poskytnutých spotřebiteli.
2.  Poskytovatelé povinného pojištění poskytují příslušným orgánům veškeré informace, které jsou pro tento nástroj vyžadovány, a zajistí, že tyto informace budou tak přesné a aktualizované tak, jak je k zajištění této přesnosti nezbytné. Tento nástroj může rovněž zahrnovat dodatečné pojištění motorových vozidel nad rámec povinného pojištění podle článku 3.
3.  Tento srovnávací nástroj musí:
a)  být provozně nezávislý na poskytovatelích služeb, čímž se zajistí, že se poskytovatelům služeb dostane ve výsledcích vyhledávání rovného zacházení;
b)  jasně uvádět majitele a provozovatele srovnávacího nástroje;
c)  stanovit jasná a objektivní kritéria, z nichž porovnání vychází;
d)  používat jednoduché a jednoznačné formulace;
e)  poskytovat přesné a aktuální informace a uvádět čas poslední aktualizace;
f)  být otevřen všem poskytovatelům povinného pojištění, kteří zpřístupní příslušné informace, a zahrnovat širokou škálu nabídek pokrývající významnou část trhu a v případě, že prezentované informace nepředstavují úplný přehled trhu, jasně tuto skutečnost před zobrazením výsledků uvést;
g)  nabízet účinný postup pro nahlášení nesprávných informací;
h)  zahrnovat prohlášení, že ceny vycházejí z poskytnutých informací a nejsou pro poskytovatele pojištění závazné.
4.  Srovnávací nástroje, které splňují požadavky písmen a) až h) odstavce 3, jsou na žádost poskytovatele nástroje certifikovány příslušnými orgány.
5.  Komise je zmocněna přijmout akt v přenesené pravomoci v souladu s postupem uvedeným ve článku 28b, který doplní tuto směrnici stanovením podoby a funkcí takového srovnávacího nástroje a kategorií informací, jež mají pojistitelé poskytovat s ohledem na individuální charakter pojistných smluv.
6.  Aniž by byly dotčeny jiné právní předpisy Unie, a v souladu s článkem 27 mohou členské státy stanovit sankce včetně pokut pro provozovatele srovnávacích nástrojů, které uvádějí spotřebitele v omyl nebo jasně neuvádějí informace o svých vlastnících a o tom, zda dostávají od některého poskytovatele pojištění odměny.“
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)
Směrnice 2009/103/ES
Článek 18 a (nový)
5b.  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 18a
Přístup ke zprávám o nehodách
Členské státy zajistí, aby poškozené strany měly právo včasně od příslušných orgánů obdržet kopii zprávy o nehodě. Pokud členský stát nemůže v souladu s vnitrostátními právními předpisy úplnou zprávu o nehodě vydat okamžitě, poskytne poškozené straně upravenou verzi, dokud nebude úplná verze k dispozici. Jakékoli úpravy textu by měly být omezeny na ty, které jsou naprosto nezbytné a vyžadované k dosažení souladu s právními předpisy Unie nebo vnitrostátními právními předpisy.“
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c – písm. a (nové)
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 23 – odst. 1 a (nový)
5c.  Článek 23 se mění takto:
a)  vkládá se nový odstavec, který zní:
„1a. Členské státy zajistí, že pojišťovny budou povinné poskytovat veškeré nezbytné informace, které vyžaduje registr uvedený v odst. 1 písm. a), včetně všech registračních čísel, na něž se vztahuje pojistná smlouva vydaná pojišťovnou. Členské státy rovněž vyžadují, aby pojišťovny informační středisko informovaly, stane-li se pojistná smlouva neplatnou před vypršením své doby platnosti nebo jinak přestane poskytovat krytí registračnímu číslu vozidla,“;
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c – písm. b (nové)
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 23 – odst. 5 a (nový)
b)  vkládá se nový odstavec, který zní:
„5a. Členské státy zajistí, že bude registr uvedený v odst. 1 písm. a) udržován a aktualizován, že bude plně integrován do databází registrací vozidel a že bude přístupný vnitrostátním kontaktním místům podle směrnice (EU) 2015/413.“;
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c – písm. c (nové)
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 23 – odst. 6
c)  odstavec 6 se nahrazuje tímto:
6.  Zpracování osobních údajů vyplývajících z odstavců 1 až 5 musí být prováděno v souladu s vnitrostátními předpisy přijatými podle směrnice 95/46/ES.
„6. Zpracování osobních údajů vyplývajících z odstavců 1 až 5a se provádí v souladu s nařízením (EU) 2016/679.
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 d (nový)
Směrnice 2009/103/ES
Článek 26 a (nový)
5d.  Vkládá se nový článek 26a, který zní:
„Článek 26a
Orgány pro odškodnění
1.  Členské státy se snaží zajistit, aby orgány pro odškodnění uvedené ve článcích 10, 10a a 24 byly spravovány jako jediná správní jednotka pokrývající všechny funkce různých orgánů pro odškodnění, na něž se vztahuje tato směrnice.
2.  Pokud členský stát tyto orgány nespravuje jako jedinou správní jednotku, oznámí tuto skutečnost Komisi a ostatním členským státům a uvede důvody svého rozhodnutí.“
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 e (nový)
Směrnice 2009/103/ES
Článek 26 b (nový)
5e.  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 26b
Promlčecí lhůta
1.  Členské státy zajistí, že u úkonů spojených s náhradou škody na zdraví nebo škody na majetku, která vznikla v důsledku přeshraniční nehody v silničním provozu, na niž se vztahuje článek 19 a čl. 20 odst. 1, se uplatní promlčecí lhůta v minimální délce čtyř let. Promlčecí lhůta začne běžet ode dne, kdy se osoba usilující o náhradu škody dozví, nebo má dostatečný důvod se dozvědět, rozsah zranění, ztráty nebo škody, její příčiny a totožnost osoby, která je za škodu zodpovědná, a u které pojišťovny pojišťující tuto osobu pro případ občanskoprávní odpovědnosti nebo škodního zástupce nebo orgánu pro odškodnění má být žádost o náhradu škody podána.
2.  Členské státy zajistí, že v případě, že vnitrostátní právní předpis platný pro uplatňování nároku stanovuje promlčecí lhůtu delší než 4 roky, se použije tato delší promlčecí lhůta.
3.  Členské státy poskytují Komisi aktuální informace o svých vnitrostátních pravidlech pro promlčecí lhůty u škod způsobených dopravními nehodami. Komise shrnutí informací sdělených členskými státy zveřejní a zpřístupní je ve všech jazycích Unie.“
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 f (nový)
Směrnice 2009/103/ES
Článek 26 c (nový)
5f.  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 26c
Pozastavení promlčecí lhůty
1.  Členské státy zajistí, že promlčecí lhůty stanovené v článku 26a budou pozastaveny po dobu, než osoba usilující o náhradu předloží svou žádost:
a)  pojišťovně osoby, která způsobila nehodu, nebo jejímu škodnímu zástupci v souladu s články 21 a 22; nebo
b)  orgánu pro odškodnění uvedenému ve článcích 24 a 25 této směrnice, do doby, než bude nárok žalovaným zamítnut.
2.  V případě, že po skončení pozastavení bude zbývající délka promlčecí lhůty kratší než šest měsíců, členské státy zajistí, že poškozené straně bude přidělena další lhůta v minimální délce 6 měsíců pro předložení věci soudu.
3.  Členské státy zajistí, že pokud lhůta vyprší v sobotu, neděli nebo v některý jejich státní svátek, bude prodloužena do konce prvního následujícího pracovního dne.“
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 g (nový)
Směrnice 2009/103/ES
Článek 26 d (nový)
5g.  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 26d
Výpočet lhůt
Členské státy zajistí, že jakákoli lhůta stanovená touto směrnicí bude vypočtena následujícím způsobem:
a)  výpočet počíná dnem následujícím po datu, kdy k dané události došlo;
b)  v případě, že je lhůta vyjádřena v letech, pak vyprší v relevantní následující rok v měsíci, který má stejný název, a v den, který má stejné číslo, jako měsíc a den, kdy k dané události došlo. Pokud příslušný následující měsíc nemá den s odpovídajícím číslem, lhůta uplyne v poslední den tohoto měsíce;
c)  lhůty po dobu soudních prázdnin nepřestávají běžet.“
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2009/103/ES
Článek 28a
Článek 28a
vypouští se
Postup projednávání ve výboru
1.  Komisi je nápomocen Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění zřízený rozhodnutím Komise 2004/9/ES****.Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011*****.
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 28b – odst. 2
2.  Přenesená pravomoc uvedená v čl. 9 odst. 2 a čl10a odst. 7 se Komisi svěřuje na dobu neurčitou počínaje dnem uvedeným v článku 30.
2.  Přenesená pravomoc uvedená v čl. 9 odst. 2 se Komisi svěřuje na dobu neurčitou počínaje ... [dnem vstupu této pozměňující směrnice v platnost]. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 10a, odst. 7g, čl. 16 pátého pododstavce a čl. 16 odst. 5je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje [dnem vstupu této pozměňující směrnice v platnost].
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2009/103/ES
Čl. 28b – odst. 5
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 9 odst. 2 a čl. 10a odst. 7 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 9 odst. 2; čl. 10a odst. 7g, čl. 16 pátého pododstavce a čl. 16a odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2009/103/ES
Článek 28c
Článek 28c
Článek 28c
Hodnocení
Hodnocení a přezkum
Nejpozději sedm let ode dne provedení této směrnice se provede její hodnocení. Závěry tohoto hodnocení Komise sdělí spolu se svými připomínkami Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.
Nejpozději pět let ode dne provedení této směrnice předloží Komise zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, v níž posoudí uplatňování této směrnice, zejména pokud jde o:
a)  její uplatňování s ohledem na technologický vývoj v oblasti samořízených a částečně samořízených vozidel;
b)  přiměřenost jejího rozsahu působnosti, pokud jde o rizika nehod, jež představují různá motorová vozidla, s ohledem na pravděpodobné změny na trhu, zejména co se týče vysokorychlostních malých vozidel spadajících do kategorií vozidel uvedených ve čl. 2 odst. 2 písm. h), i), j) a k) nařízení (EU) č. 168/2013, jako jsou elektrická kola, segwaye nebo elektrické koloběžky, a na to, zda je pravděpodobné, že systém odpovědnosti, který je v ní stanoven, bude naplňovat budoucí potřeby;
c)  podporu pojišťoven k tomu, aby začlenily do smluv o pojištění motorových vozidel systém bonus-malus, včetně slev prostřednictvím „bonusu za bezeškodní průběh“, v němž má na pojistné vliv potvrzení pojistníka o škodním průběhu předchozích pojištění.
K této zprávě se připojí připomínky Komise a v případě potřeby legislativní návrh.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0035/2019).

Poslední aktualizace: 15. února 2019Právní upozornění