Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0168(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0035/2019

Ingivna texter :

A8-0035/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 16.8
CRE 13/02/2019 - 16.8

Antagna texter :

P8_TA(2019)0110

Antagna texter
PDF 232kWORD 70k
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I
P8_TA-PROV(2019)0110A8-0035/2019

Europaparlamentets ändringar antagna den 13 februari 2019 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 1
1)  Ansvarsförsäkring för motorfordon (motorfordonsförsäkring) har stor betydelse för EU-medborgarna, såväl för försäkringstagare som för potentiella skadelidande. Även för försäkringsföretagen är sådan försäkring av stort intresse, eftersom den utgör ett betydande segment av skadeförsäkringsbranschen i unionen. Motorfordonsförsäkringen påverkar också den fria rörligheten för personer, varor och fordon. Det bör därför vara ett viktigt mål för unionens åtgärder på området för finansiella tjänster att den inre marknaden för motorfordonsförsäkring förstärks och befästs.
(1)  Ansvarsförsäkring för motorfordon (motorfordonsförsäkring) har stor betydelse för EU-medborgarna, oavsett om de är försäkringstagare eller potentiellt kan bli skadelidande till följd av en olycka. Även för försäkringsföretagen är sådan försäkring av stort intresse, eftersom den utgör ett betydande segment av skadeförsäkringsbranschen i unionen. Motorfordonsförsäkringen har också en betydande inverkan på den fria rörligheten för personer, varor och fordon och därmed på den inre marknaden och Schengenområdet. Det bör därför vara ett viktigt mål för unionens åtgärder på området för finansiella tjänster att den inre marknaden för motorfordonsförsäkring förstärks och befästs.
(Om detta ändringsförslag antas bör ytterligare motsvarande ändringsförslag göras till skälen i denna ändringsakt.)
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 2
2)  Kommissionen har genomfört en utvärdering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG15, bland annat i fråga om dess effektivitet, ändamålsenlighet och samstämmighet med unionens politik inom andra områden. Slutsatsen av utvärderingen var att direktiv 2009/103/EG på det hela taget fungerar väl, och att det i de flesta avseenden inte finns något behov av ändringar. Emellertid identifierades fyra områden där riktade ändringar skulle vara lämpliga, nämligen ersättning till skadelidande i fall då ett försäkringsföretag är insolvent, ett minsta obligatoriskt belopp av försäkringsskydd, försäkringskontroller av fordon från medlemsstaternas sida samt nya försäkringsföretags användning av ett intyg om försäkringstagarens skadehistorik.
(2)  Kommissionen har genomfört en utvärdering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG15, bland annat i fråga om dess effektivitet, ändamålsenlighet och samstämmighet med unionens politik inom andra områden. Slutsatsen av utvärderingen var att direktiv 2009/103/EG på det hela taget fungerar väl, och att det i de flesta avseenden inte finns något behov av ändringar. Emellertid identifierades fyra områden där riktade ändringar skulle vara lämpliga, nämligen ersättning till parter som lidit skada i olyckor i fall då ett försäkringsföretag är insolvent, ett minsta obligatoriskt belopp av försäkringsskydd, försäkringskontroller av fordon från medlemsstaternas sida samt nya försäkringsföretags användning av ett intyg om försäkringstagarens skadehistorik. För att bättre skydda skadelidande bör det, utöver för dessa fyra områden, införas nya bestämmelser om ansvar i händelse av en olycka med släp som dras av ett motordrivet fordon.
__________________
__________________
15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet,(EUT L 263.7.10.2009, s.11).
15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (EUT L 263.7.10.2009, s.11).
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)
(3a)  Vissa fordon, såsom elcyklar och ståhjulingar, även kallade segway, är mindre till storleken och därför mindre benägna än andra fordon att vålla betydande skador på personer eller egendom. Det skulle vara oproportionellt och inte framtidssäkert att ta med dem i tillämpningsområdet för direktiv 2009/103/EG, eftersom det skulle innebära en skyldighet att ha en dyr och alltför omfattande försäkring för dessa fordon. En sådan situation skulle också undergräva användningen av dessa fordon och motverka innovation, trots att det inte finns tillräckliga bevis för att dessa fordon skulle kunna orsaka olyckor som leder till skadelidande i samma omfattning som andra fordon såsom personbilar eller lastbilar. I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bör krav på unionsnivå omfatta de fordon som skulle kunna vålla betydande skador i en gränsöverskridande situation. Det är därför nödvändigt att begränsa tillämpningsområdet för direktiv 2009/103/EG till de fordon för vilka unionen anser att det behöver finnas säkerhets- och skyddskrav innan fordonen släpps ut på marknaden, dvs. fordon som omfattas av bestämmelser om EU-typgodkännande.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)
(3b)  Det är dock viktigt att medlemsstaterna får möjlighet att på nationell nivå besluta om en lämplig skyddsnivå för parter som skulle kunna skadas av andra fordon än de som omfattas av bestämmelser om EU-typgodkännande. Därför är det viktigt att medlemsstaterna får behålla eller införa nya tvingande bestämmelser om skydd för användare av dessa andra fordonstyper för att skydda potentiella skadelidande från en trafikolycka. Om en medlemsstat väljer att kräva sådant försäkringsskydd i form av en obligatorisk försäkring, bör den beakta sannolikheten för att ett fordon skulle kunna användas i en gränsöverskridande situation och behovet av att skydda potentiella skadelidande i en annan medlemsstat.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 3c (nytt)
(3c)  Det är också lämpligt att från tillämpningsområdet för direktiv 2009/103/EG undanta fordon som uteslutande är avsedda för motorsport, eftersom dessa fordon i allmänhet omfattas av andra former av ansvarsförsäkring och inte omfattas av krav om obligatorisk motorfordonsförsäkring när de endast används för en tävling. Eftersom användningen av sådana fordon är begränsade till en kontrollerad bana eller ett kontrollerat utrymme är också sannolikheten för en olycka med orelaterade fordon eller personer begränsad. Det är dock viktigt att medlemsstaterna behåller eller inför nya tvingande bestämmelser för att omfatta fordon som deltar i ett motorsportevenemang.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 3d (nytt)
(3d)   I detta direktiv uppnås en lämplig avvägning mellan allmänintresset och de potentiella kostnaderna för offentliga myndigheter, försäkringsgivare och försäkringstagare, i syfte att säkerställa att de föreslagna åtgärderna är kostnadseffektiva.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 3e (nytt)
(3e)  Användning av ett fordon i trafik bör inbegripa användning av fordon i trafik på allmänna och privata vägar. Detta skulle kunna inbegripa alla uppfarter, parkeringsplatser eller andra motsvarande områden på privat mark som är tillgängliga för allmänheten. Användning av ett fordon i ett stängt område där allmänheten inte har tillträde bör inte betraktas utgöra användning av ett fordon i trafik. Dock bör medlemsstaterna, när ett fordon används i trafik vid någon som helst tidpunkt och därför omfattas av krav om obligatorisk försäkring, säkerställa att det fordonet omfattas av ett försäkringsavtal som under avtalsperioden inbegriper potentiella skadelidande, oavsett om fordonet används i trafik eller inte vid det tillfälle då olyckan inträffar, utom när fordonet används i ett motorsportevenemang. Medlemsstaterna bör kunna begränsa försäkringsskydd utan anknytning till trafik om skydd inte rimligen kan förväntas, så som fallet är då en traktor är inblandad i en olycka när dess primära funktion vid det tillfället inte var att tjäna som ett transportmedel utan att i egenskap av maskin för utarbetande av arbete generera den drivkraft som krävs för att den ska fungera.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 3f (nytt)
(3f)  Användning av ett fordon i icke-trafikrelaterade situationer bör uteslutas från tillämpningsområdet för direktiv 2009/103/EG. Vidare bör medlemsstaterna inte kräva försäkringsskydd för fordon som är permanent eller tillfälligt avregistrerade på grund av sin oförmåga att användas som transportmedel, därför att de exempelvis är på ett museum, genomgår reparation eller inte har använts under en längre tid av något annat skäl, såsom säsongsmässig användning.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 4
4)  Enligt gällande regelverk utför medlemsstaterna inga kontroller av trafikförsäkring för fordon som är normalt hemmahörande inom en annan medlemsstats territorium och för fordon som är normalt hemmahörande inom tredjelands territorium vid inresa till det egna territoriet från en annan medlemsstats territorium. Ny teknik möjliggör kontroller utan att fordonen behöver stanna och därmed utan att den fria rörligheten av fordon och personer inskränks. Det är därför lämpligt att tillåta sådana kontroller av fordonsförsäkringar förutsatt att kontrollerna är nödvändiga och proportionella, att de utgör en del av ett allmänt system av kontroller på det nationella territoriet och att de inte kräver att fordonet stannar.
(4)  Enligt gällande regelverk utför medlemsstaterna inga kontroller av trafikförsäkring för fordon som är normalt hemmahörande inom en annan medlemsstats territorium och för fordon som är normalt hemmahörande inom tredjelands territorium vid inresa till det egna territoriet från en annan medlemsstats territorium. Ny teknik, såsom teknik för automatisk nummerplåtsavläsning, möjliggör diskreta försäkringskontroller utan att fordonen behöver stanna och därmed utan att den fria rörligheten för fordon och personer inskränks. Det är därför lämpligt att tillåta sådana kontroller av fordonsförsäkringar förutsatt att kontrollerna är nödvändiga och proportionella, att de utgör en del av ett allmänt system av kontroller på det nationella territoriet som genomförs även med avseende på fordon som är hemmahörande i den medlemsstat som genomför kontrollerna, att de inte kräver att fordonet stannar och att de genomförs med full respekt för den berörda personens rättigheter, friheter och legitima intressen.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
(4a)  För att ett sådant system ska fungera måste det ske ett informationsutbyte mellan medlemsstaterna för att möjliggöra kontroll av försäkringsskydd för motorfordon även om ett fordon är registrerat i en annan medlemsstat. Detta informationsutbyte, på grundval av det befintliga Eucaris (det europeiska systemet för information om bilar och körkort), bör ske på ett icke-diskriminerande sätt, eftersom alla fordon bör kontrolleras på samma sätt. De ändringar som införs genom detta direktiv kommer att ha en begränsad inverkan på de offentliga förvaltningarna, eftersom ett sådant system redan finns och används för att hantera trafikförseelser.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 4b (nytt)
(4b)   Oförsäkrad körning, dvs. framförande av motorfordon utan den obligatoriska ansvarsförsäkringen, är ett växande problem inom unionen. Kostnaden för hela unionen för oförsäkrad körning har uppskattats till 870 miljoner EUR i ersättningskrav under 2011. Det bör betonas att oförsäkrad körning påverkar många olika parter negativt, däribland skadelidande vid trafikolyckor, försäkringsföretag, garantifonder och försäkringstagare.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5a)  I enlighet med de principerna bör medlemsstaterna inte lagra uppgifter längre än den tid som krävs för att kontrollera om ett fordon har ett giltigt försäkringsskydd. När ett fordon anses vara försäkrat bör alla uppgifter som rör denna kontroll raderas. Om ett kontrollsystem inte kan avgöra om ett fordon är försäkrat, bör dessa uppgifter endast lagras i högst 30 dagar eller tills fordonets giltiga försäkringsskydd har påvisats, beroende på vilken period som är kortast. I fråga om de fordon som har konstaterats inte omfattas av ett giltigt försäkringsskydd är det rimligt att kräva att dessa uppgifter sparas till dess att alla eventuella administrativa eller rättsliga förfaranden har slutförts och fordonet omfattas av en giltig försäkring.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 7
7)  En förutsättning för att skyddet av skadelidande vid trafikolyckor ska vara verkningsfullt och effektivt är att de skadelidande alltid ersätts för personskador eller sakskador, oavsett om den skyldiga partens försäkringsföretag är solvent eller ej. Medlemsstaterna bör därför inrätta eller utse ett organ som ger en initial ersättning till skadelidande som är stadigvarande bosatta inom deras territorium, varvid detta organ har rätt att kräva denna ersättning från det organ som inrättats eller utsetts i samma syfte i den medlemsstat där det försäkringsföretag som utfärdade försäkringen för den skyldiga partens fordon har sitt etableringsställe. För att undvika parallella ersättningskrav bör skadelidande vid trafikolyckor dock inte tillåtas att framföra ett ersättningsanspråk till det organet om de redan framfört sina ersättningsanspråk för eller vidtagit rättsliga åtgärder med det berörda försäkringsföretaget och om detta ersättningsanspråk fortfarande är under behandling i väntan på åtgärd.
(7)  En förutsättning för att skyddet av parter som lidit skada till följd av trafikolyckor ska vara verkningsfullt och effektivt är att de skadelidande alltid ersätts för sina utgifter till följd av personskador eller sakskador, oavsett om den skyldiga partens försäkringsföretag är solvent eller ej. Medlemsstaterna bör därför inrätta eller utse ett organ som utan några dröjsmål ger en initial ersättning, minst upp till de gränser för försäkringsskyldighet som avses i artikel 9.1 i direktiv 2009/103/EG eller de garantigränser som föreskrivs av medlemsstaten, om dessa är högre, till skadelidande som är stadigvarande bosatta inom deras territorium, varvid detta organ har rätt att kräva denna ersättning från det organ som inrättats eller utsetts i samma syfte i den medlemsstat där det försäkringsföretag som utfärdade försäkringen för den skyldiga partens fordon har sitt etableringsställe. För att undvika parallella ersättningskrav bör skadelidande vid trafikolyckor dock inte tillåtas att framföra ett ersättningsanspråk till det organet om de redan framfört sina ersättningsanspråk och om detta ersättningsanspråk fortfarande är under behandling.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 8
8)  Skadehistoriken för försäkringstagare som avser att ingå nya försäkringsavtal med försäkringsföretag bör enkelt kunna bestyrkas för att underlätta erkännandet av skadehistoriken när ett nytt försäkringsavtal ingås. För att förenkla verifieringen och bestyrkandet av intyg om skadehistorik är det viktigt att innehåll i och format på detta intyg är samma i alla medlemsstater. Vidare bör försäkringsföretag som beaktar intyg om skadehistorik när de fastställer premier för motorfordonsförsäkring inte diskriminera på grundval av nationalitet eller med den medlemsstat där försäkringstagaren tidigare varit bosatt som enda skäl för särbehandling. För att göra det möjligt att verifiera hur försäkringsföretag behandlar intyg om skadehistorik bör försäkringsföretag offentliggöra sin policy i fråga om hur de använder skadehistorik vid beräkning av premier.
(8)  Skadehistoriken för försäkringstagare som avser att ingå nya försäkringsavtal med försäkringsföretag bör enkelt kunna bestyrkas för att underlätta erkännandet av skadehistoriken när ett nytt försäkringsavtal ingås. För att förenkla verifieringen och bestyrkandet av intyg om skadehistorik är det viktigt att innehåll i och format på detta intyg är samma i alla medlemsstater. Vidare bör försäkringsföretag som beaktar intyg om skadehistorik när de fastställer premier för motorfordonsförsäkring inte diskriminera på grundval av nationalitet eller med den medlemsstat där försäkringstagaren tidigare varit bosatt som enda skäl för särbehandling. Dessutom bör försäkringsföretagen betrakta ett intyg från en annan medlemsstat som likvärdigt med ett inhemskt intyg och tillämpa alla rabatter som är tillgängliga för en i övrigt identisk potentiell kund och de rabatter som krävs enligt en medlemsstats nationella lagstiftning. Medlemsstaterna bör ha frihet att anta nationell lagstiftning om system med ”bonus-malus” eftersom sådana system är nationella till sin karaktär, utan gränsöverskridande inslag, och därför bör beslut om dessa system i enlighet med subsidiaritetsprincipen även fortsättningsvis fattas av medlemsstaterna. För att göra det möjligt att verifiera hur försäkringsföretag behandlar intyg om skadehistorik bör försäkringsföretag offentliggöra sin policy i fråga om hur de använder skadehistorik vid beräkning av premier.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 9
9)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende innehåll och form för intyg om skadehistorik. Dessa genomförandebefogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201120.
utgår
__________________
20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)
(9a)  I syfte att ge full verkan åt intyg om skadehistorik vid beräkning av premier bör medlemsstaterna uppmuntra försäkringsföretag att delta i öppna prisjämförelseverktyg.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 10
10)  För att säkerställa att minimibeloppen fortsätter att ligga i linje med den ekonomiska verkligheten (och inte urholkas över tid) bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på antagande av minimibelopp för försäkringstäckning för ansvarsförsäkring för motorfordon i syfte att återspegla utvecklingen i den ekonomiska verkligheten samt för att definiera de förfarandemässiga uppgifter och skyldigheter som ska gälla för de organ som inrättas för att ge ersättning, eller som har bemyndigats uppgiften att ge ersättning, enligt artikel 10a. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med utarbetande av delegerade akter.
(10)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen när det gäller upprättandet av innehållet i och formen på intyg om skadehistorik. För att säkerställa att minimibeloppen för försäkringsskydd i ansvarsförsäkring för motorfordon fortsätter att ligga i linje med den ekonomiska verkligheten (och inte urholkas över tid) bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på antagandet av dessa minimibelopp samt för det närmare fastställandet av de förfarandemässiga uppgifter och skyldigheter som ska gälla för de organ som inrättas för att ge ersättning, eller som har bemyndigats uppgiften att ge ersättning, enligt artikel 10a i direktiv 2009/103/EG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1a. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med utarbetande av delegerade akter.
__________________
1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 11
11)  Som ett led i utvärderingen av hur detta direktiv fungerar bör Europeiska kommissionen övervaka tillämpningen av direktivet, med beaktande av antalet skadelidande, utestående ersättningsbelopp till följd av förseningar orsakade av gränsöverskridande insolvensärenden, miniminivån för försäkringstäckning i medlemsstaterna, utestående ersättningsbelopp till följd av oförsäkrad körning över landsgränser samt antalet klagomål avseende intyg om skadehistorik.
(11)  Som ett led i utvärderingen av hur direktiv 2009/103/EG fungerar bör Europeiska kommissionen övervaka tillämpningen av det direktivet, med beaktande av antalet skadelidande, utestående ersättningsbelopp till följd av förseningar orsakade av gränsöverskridande insolvensärenden, miniminivån för försäkringstäckning i medlemsstaterna, utestående ersättningsbelopp till följd av oförsäkrad körning över landsgränser samt antalet klagomål avseende intyg om skadehistorik. Kommissionen bör också övervaka och granska direktiv 2009/103/EG mot bakgrund av den tekniska utvecklingen, däribland den ökade användningen av autonoma och halvautonoma fordon, för att säkerställa att det fortsätter att tjäna sitt syfte, nämligen att skydda potentiella skadelidande från olyckor som inbegriper motorfordon. Den bör också analysera ansvarsordningen för lätta fordon med hög hastighet och en möjlig unionsomfattande lösning för ett bonus-malus-system.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 12
12)  Eftersom målet med detta direktiv – framför allt att säkerställa ett likvärdigt minimiskydd för alla skadelidande vid trafikolyckor inom unionen och att säkerställa skyddet av skadelidande i fall då det berörda försäkringsföretaget är insolvent – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva utan, på grund av åtgärdens verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
(12)  Eftersom målen för detta direktiv – framför allt att säkerställa ett likvärdigt minimiskydd för alla parter som lider skada till följd av trafikolyckor inom unionen, att säkerställa deras skydd i fall då det berörda försäkringsföretaget är insolvent och att säkerställa likabehandling i fråga om försäkringsgivares bestyrkande av intyg om skadehistorik för potentiella försäkringstagare som passerar unionens inre gränser – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva utan, på grund av åtgärdens verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)
(13a)  För att främja en enhetlig behandling av parter som lidit skada till följd av händelser där ett motorfordon använts som ett vapen för att begå ett våldsbrott eller en terroristhandling bör medlemsstaterna säkerställa att deras ersättningsansvariga organ som inrättats eller auktoriserats i enlighet med artikel 10 i direktiv 2009/103/EG, handlägger alla ersättningsanspråk som härrör från ett sådant brott eller en sådan handling.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led -1 (nytt)
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 22
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 1 – led 1a
”1a. användning av ett fordon: all användning av ett fordon, som normalt är avsett som transportmedel, som överensstämmer med fordonets normala funktion, oavsett vilka egenskaper fordonet har och oavsett i vilken terräng fordonet används och huruvida det står stilla eller befinner sig i rörelse.”.
”1a. användning av ett fordon: all användning i trafik av ett fordon som överensstämmer med fordonets normala funktion som transportmedel vid tillfället för olyckan, oavsett vilka egenskaper fordonet har och oavsett i vilken terräng fordonet används och huruvida det står stilla eller befinner sig i rörelse.”.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 2 – styckena 1a och 1b (nya)
1a)  I artikel 2 ska följande stycken införas:
”Detta direktiv ska endast tillämpas på fordon som omfattas av förordning (EU) 2018/858*, förordning (EU) nr 167/2013** eller förordning (EU) nr 168/2013***.
Detta direktiv ska inte tillämpas på fordon som uteslutande är avsedda att användas inom ramen för deltagande i en tävlingsorienterad idrottsverksamhet eller inom relaterad idrottsverksamhet inom ett stängt område.
__________________
* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1).
** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, s. 1).
*** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 2.3.2013, s. 52).
Ändring 24
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 3 – stycke 4a (nytt)
1b)  I artikel 3 ska följande stycke införas:
”Medlemsstaterna ska, när det krävs att ett fordon ska ha en försäkring enligt första stycket, säkerställa att försäkringen också är giltig och omfattar skadelidande vid olyckor som sker
a)  när fordonet är i trafik och inte används i överensstämmelse med sin primära funktion, och
b)  när fordonet inte används i trafik.
Medlemsstaterna får anta begränsningar av försäkringsskyddet för användning utöver fordonets användning i trafik enligt vad som avses i femte stycket b. Denna bestämmelse ska användas som ett undantag och endast om det är nödvändigt, när medlemsstaterna anser att ett sådant skydd skulle vara mer långtgående än vad som rimligen kan förväntas av en motorfordonsförsäkring. Denna bestämmelse får aldrig användas för att kringgå principerna och bestämmelserna i detta direktiv.”
Ändring 25
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2
De får dock utföra sådana kontroller av försäkring förutsatt att kontrollerna inte är diskriminerande, att de är nödvändiga och står i proportion till ändamålet med kontrollen, och
De får dock utföra sådana kontroller av försäkring förutsatt att kontrollerna inte är diskriminerande, att de är nödvändiga och står i proportion till ändamålet med kontrollen, att de respekterar den berörda personens rättigheter, friheter och legitima intressen, och
Ändring 26
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 – led b
b)  utgör en del av ett allmänt system av kontroller på det nationella territoriet och inte kräver att fordonet stannar.
b)  utgör en del av ett allmänt system av kontroller på det nationella territoriet som genomförs även med avseende på fordon som normalt är hemmahörande i den medlemsstat som genomför kontrollen, och inte kräver att fordonet stannar.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 4 – punkt 1a (ny)
1a.  För att genomföra kontroller av försäkringar, enligt vad som avses i första stycket, ska medlemsstaten ge övriga medlemsstater tillgång till följande nationella fordonsregistreringsuppgifter, med befogenhet att utföra sökningar baserade på dessa uppgifter:
a)  Uppgifter om huruvida ett fordon omfattas av en obligatorisk försäkring.
b)  Uppgifter om fordonsägaren eller fordonsinnehavaren som är relevanta för deras försäkring mot skadeståndsansvar enligt artikel 3.
Tillgång till dessa uppgifter ska beviljas genom medlemsstatens nationella kontaktställe som utsetts i enlighet med artikel 4.2 i direktiv (EU) 2015/413*.
__________________
* Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (EUT L 68, 13.3.2015, s. 9).
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 4 – punkt 1b (ny)
1b.  När en sökning utförs i form av en utgående förfrågning ska det nationella kontaktstället i den medlemsstat som utför en försäkringskontroll använda det fullständiga registreringsnumret. Dessa sökningar ska göras i överensstämmelse med de förfaranden som fastställs i kapitel 3 i bilagan till beslut 2008/616/RIF*. Den medlemsstat som utför en försäkringskontroll ska använda de uppgifter som erhållits för att fastställa om ett fordon omfattas av en giltig obligatorisk försäkring som omfattas av artikel 3 i detta direktiv.
__________________
* Rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 12).
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 4 – punkt 1c (ny)
1c.  Medlemsstaterna ska säkerställa säkerheten för och skyddet av de överförda uppgifterna, i så stor utsträckning som möjligt med hjälp av befintlig programvara, såsom den som avses i artikel 15 i beslut 2008/616/RIF, och ändrade versioner av denna programvara, i överensstämmelse med kapitel 3 i bilagan till beslut 2008/616/RIF. De ändrade versionerna av programvaran ska möjliggöra informationsutbyte både online i realtid och via batchöverföring, där det senare alternativet möjliggör ett utbyte av flera förfrågningar eller svar i ett enda meddelande.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 4 – punkt 2 – styckena 1a, 1b och 1c (nya)
Medlemsstaternas lagstiftning ska framför allt ange det exakta syftet, hänvisa till relevant rättslig grund, efterleva relevanta säkerhetskrav och respektera principerna om nödvändighet, proportionalitet och ändamålsbegränsning, och ska fastställa en proportionell lagringstid för uppgifter.
De personuppgifter som behandlas enligt denna artikel ska inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för att hantera en försäkringskontroll. Uppgifterna ska fullständigt raderas så snart de inte längre behövs för detta ändamål. Om en försäkringskontroll visar att ett fordon omfattas av en obligatorisk försäkring som omfattas av artikel 3, ska den registeransvarige omedelbart radera dessa uppgifter. Om det vid en kontroll inte går att avgöra huruvida ett fordon omfattas av en obligatorisk försäkring som omfattas av artikel 3, ska uppgifterna bevaras under en proportionell tidsperiod på högst 30 dagar eller under den tid som krävs för att fastställa försäkringsskyddet som befintligt, beroende på vilken period som är kortast.
Om en medlemsstat fastställer att ett fordon färdas utan obligatorisk försäkring enligt artikel 3, får den tillämpa de påföljder som fastställs i enlighet med artikel 27.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led a
a)  För personskador: 6 070 000 EUR per olycka, oavsett antalet skadelidande, eller 1 220 000 EUR per skadelidande.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led b
b)  1 220 000 EUR per ersättningsanspråk, oavsett antalet skadelidande.
b)  1 220 000 EUR per olycka, oavsett antalet skadelidande.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1
3a)   I artikel 10.1 ska det första stycket ersättas med följande:
Varje medlemsstat ska inrätta eller auktorisera ett organ med uppgift att svara för ersättning, åtminstone upp till den gräns som den obligatoriska försäkringen ska ersätta, för sakskador och personskador orsakade av oidentifierade fordon eller av fordon för vilka sådan obligatorisk försäkring som avses i artikel 3 inte tecknats.
”Varje medlemsstat ska inrätta eller auktorisera ett organ med uppgift att svara för ersättning, åtminstone upp till den gräns som den obligatoriska försäkring som avses i artikel 9.1 ska ersätta eller de garantigränser som medlemsstaten föreskriver, om dessa är högre, för sakskador och personskador orsakade av oidentifierade fordon eller av fordon för vilka sådan obligatorisk försäkring som avses i artikel 3 inte tecknats, även med avseende på olyckor där ett motorfordon används som ett vapen för att begå ett våldsbrott eller en terroristhandling.”.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 10a
”Artikel 10a
”Artikel 10a
Skydd av skadelidande i händelse av att ett försäkringsföretag blir insolvent eller underlåter att samarbeta
Skydd av skadelidande i händelse av att ett försäkringsföretag blir insolvent
-1.  Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att skadelidande får rätt skadeståndsersättning, minst upp till de gränser för försäkringsskyldighet som avses i artikel 9.1 eller de garantigränser som medlemsstaten föreskriver, om dessa är högre, för personskador eller sakskador som orsakats av ett fordon som försäkrats av ett försäkringsföretag i följande situationer:
a)  Försäkringsföretaget är försatt i konkurs, eller
b)  försäkringsföretaget är föremål för ett likvidationsförfarande enligt definitionen i artikel 268 d i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG*.
1.  Medlemsstaterna ska inrätta eller bemyndiga ett organ för att ersätta skadelidande som är stadigvarande bosatta inom deras territorium, minst upp till de gränser för försäkringsskyldighet som avses i artikel 9.1 för personskador eller sakskador som orsakats av ett fordon som försäkrats av ett försäkringsföretag i en eller flera av följande situationer:
1.  Varje medlemsstat ska inrätta eller bemyndiga ett organ för att ersätta skadelidande som är stadigvarande bosatta inom deras territorium, i de situationer som avses i punkt -1.
a)  Försäkringsföretaget är försatt i konkurs.
b)  Försäkringsföretaget är föremål för ett likvidationsförfarande enligt definitionen i artikel 268 d i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG***.
c)  Försäkringsföretaget eller dess skaderegleringsrepresentant har inte lämnat ett motiverat svar på vad som anförts i ersättningsanspråket inom tre månader från dagen då den skadelidande framfört sitt anspråk till försäkringsföretaget.
2.  Skadelidande får inte framföra ersättningsanspråk till det organ som avses i punkt 1 om de framfört ett direkt ersättningsanspråk till eller vidtagit rättsliga åtgärder direkt mot försäkringsföretaget och sådana ersättningsanspråk eller rättsliga åtgärder fortfarande pågår.
3.  Det organ som avses i punkt 1 ska lämna ett svar avseende kravet inom två månader efter den dag den skadelidande framfört sitt ersättningsanspråk.
3.  Den skadelidande får ansöka om ersättning direkt till det organ som avses i punkt 1. Det organet ska, på grundval av de uppgifter som den på begäran fått av den skadelidande, ge den skadelidande ett motiverat svar om utbetalningen av eventuell ersättning, inom tre månader från den dag då den skadelidande ansöker om ersättning.
Om ersättning ska utbetalas ska det organ som avses i punkt 1 inom tre månader från det att det avger sitt svar, betala full ersättning till den skadelidande eller, när ersättningen sker i form av överenskomna periodiska utbetalningar, inleda dessa utbetalningar.
Om en skadelidande har lämnat ett anspråk till ett försäkringsföretag – eller dess skaderegleringsrepresentant – som före eller under skadeståndsärendet drabbades av de situationer som beskrivs i punkt -1 och den skadelidande ännu inte har fått ett motiverat svar från det försäkringsföretaget eller dess skaderegleringsrepresentant, ska den skadelidande på nytt kunna lämna in sitt ersättningsanspråk till det organ som avses i punkt 1.
4.  Om den skadelidande är bosatt i en annan medlemsstat än den medlemsstat där det försäkringsföretag som avses i punkt 1 är etablerat, ska det organ som avses i punkt 1 och som har ersatt den skadelidande i den medlemsstat där denne är bosatt, ha rätt att ersättas för det belopp som betalats i form av ersättning från det organ som avses i punkt 1 i den medlemsstat där försäkringsföretaget som utfärdade försäkringen till den ansvariga parten är etablerat.
4.  Om försäkringsföretaget erhöll auktorisation i enlighet med artikel 14 i direktiv 2009/138/EG i en annan medlemsstat än den medlemsstat där det organ som avses i punkt 1 är behörigt, ska det organet ha rätt att ersättas för det belopp som betalats i form av ersättning från det organ som avses i punkt 1 i den medlemsstat där försäkringsföretaget erhöll auktorisationen.
5.  Punkterna 1–4 påverkar inte
5.  Punkterna -1–4 påverkar inte
a)  medlemsstaternas rätt att betrakta ersättning som betalats av det organ som avses i punkt 1 som subsidiär eller ej,
a)  medlemsstaternas rätt att betrakta ersättning som betalats av det organ som avses i punkt 1 som subsidiär eller ej,
b)  medlemsstaternas rätt att införa regler om skadereglering mellan
b)  medlemsstaternas rätt att införa regler om skadereglering mellan
i)  det organ som avses i punkt 1,
i)  det organ som avses i punkt 1,
ii)  den person eller de personer som bär ansvaret för olyckan,
ii)  den person eller de personer som bär ansvaret för olyckan,
iii)  andra försäkringsföretag eller socialförsäkringsorgan som är skyldiga att ersätta den skadelidande.
iii)  andra försäkringsföretag eller socialförsäkringsorgan som är skyldiga att ersätta den skadelidande.
6.  Medlemsstaterna får inte tillåta att det organ som avses i punkt 1 som villkor för betalning av ersättning ställer andra krav än de som anges i detta direktiv, och i synnerhet inte krav på att den skadelidande ska kunna visa att den som är ansvarig inte har förmåga eller vägrar att betala.
6.  Medlemsstaterna får inte tillåta att det organ som avses i punkt 1 som villkor för betalning av ersättning anger en sänkning eller andra krav än de som anges i detta direktiv. Medlemsstaterna får framför allt inte tillåta att det organ som avses i punkt 1 som villkor för betalning av ersättning ställer som krav att den skadelidande ska kunna visa att den som är ansvarig eller försäkringsföretaget inte har förmåga eller vägrar att betala.
7.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med förfarandet som avses i artikel 28b för att fastställa de förfarandemässiga uppgifter och skyldigheter som de organ som inrättats eller bemyndigats enligt artikel 10a har i fråga om ersättning.”.
7.   Denna artikel får verkan
a)  efter det att ett avtal ingåtts mellan alla de organ som avses i punkt 1 och som har inrättats eller bemyndigats av medlemsstaterna i fråga om deras uppgifter, skyldigheter och ersättningsförfaranden,
b)  från och med ett datum som kommissionen fastställer så snart som den i nära samarbete med medlemsstaterna har förvissat sig om att ett det avtal som avses i led (a) har ingåtts.”.
7a.  Skadelidande som avses i artikel 20.1 får, i de situationer som avses i punkt -1, ansöka om ersättning från det skadeersättningsorgan som avses i artikel 24 i den medlemsstat där de är bosatta.
7b.  Den skadelidande får ansöka om ersättning direkt till skadeersättningsorganet, som, på grundval av uppgifter som på dess begäran lämnats av den skadelidande, ska ge den skadelidande ett motiverat svar inom tre månader från det datum då den skadelidande ansöker om ersättning.
Vid mottagandet av anspråket ska skadeersättningsorganet informera följande personer eller organ om att det har mottagit ett anspråk från den skadelidande:
a)  Försäkringsföretaget som är föremål för konkurs- eller likvidationsförfarande.
b)  Den förvaltare som utsetts för det försäkringsföretaget, enligt definitionen i artikel 268 f i direktiv 2009/138/EG.
c)  Skadeersättningsorganet i den medlemsstat där olyckan inträffade.
d)  Skadeersättningsorganet i den medlemsstat där försäkringsföretaget erhöll auktorisation i enlighet med artikel 14 i direktiv 2009/138/EG ifall det rör sig om en annan medlemsstat än den medlemsstat där olyckan inträffade.
7c.  Skadeersättningsorganet i den medlemsstat där olyckan inträffade ska, efter att ha mottagit den information som avses i punkt 7b, meddela skadeersättningsorganet i den skadelidandes bosättningsmedlemsstat huruvida ersättningen från det organ som avses i punkt 1 är att betrakta som subsidiär eller ej. Skadeersättningsorganet i den skadelidandes bosättningsmedlemsstat ska beakta den informationen vid beviljandet av ersättning.
7d.  Det skadeersättningsorgan som har betalat ut ersättning till den skadelidande i den medlemsstat där denne är bosatt ska ha rätt att av skadeersättningsorganet i den medlemsstat där försäkringsföretaget erhöll sin auktorisation i enlighet med artikel 14 i direktiv 2009/138/EG, kräva ersättning för det belopp som har betalats ut som ersättning.
7e.  Det sistnämnda organet ska överta den skadelidandes rättigheter gentemot det organ som avses i punkt 1 och som är etablerat i den medlemsstat där försäkringsföretaget erhöll sin auktorisation i enlighet med artikel 14 i direktiv 2009/138/EG, förutsatt att skadeersättningsorganet i den skadelidandes bosättningsmedlemsstat gav ersättning för personskador eller sakskador.
Varje medlemsstat är skyldig att erkänna detta övertagande av rättigheter i enlighet med vad som har fastställts i någon annan medlemsstat.
7f.  Det avtal mellan skadeersättningsorgan som avses i artikel 24.3 ska innehålla bestämmelser om ersättningsorganens uppgifter, skyldigheter och förfaranden för ersättning enligt denna artikel.
7g.  Om det avtal som avses i punkt 7 a inte föreligger eller om det inte har gjorts någon ändring av avtalet enligt punkt 7f senast [två år efter detta ändringsdirektiv ikraftträdande] ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 28b förfarandemässiga uppgifter och skyldigheter som de organ som inrättats eller bemyndigats i enlighet med denna artikel i fråga om ersättning eller ändring av avtalet enligt artikel 24.3 eller båda delar, om det är nödvändigt.
__________________
* Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).
*** Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).”.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 15
4a)  Artikel 15 ska ersättas med följande:
Artikel 15
Artikel 15
Fordon som avsänds från en medlemsstat till en annan
Fordon som avsänds från en medlemsstat till en annan
1.  Med avvikelse från artikel 2 d andra strecksatsen i direktiv 88/357/EEG ska, när ett fordon avsänds från en medlemsstat till en annan, den medlemsstat där risken är belägen anses vara införselmedlemsstaten omedelbart efter att köparen accepterar mottagandet av fordonet, för en period av 30 dagar, trots att fordonet inte är formellt registrerat i införselmedlemsstaten.
1.  Med avvikelse från artikel 13.13 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG* ska, när ett fordon avsänds från en medlemsstat till en annan, den medlemsstat där risken är belägen anses vara registreringsmedlemsstaten eller, omedelbart efter att köparen accepterar mottagandet av fordonet, införselmedlemsstaten, för en period av 30 dagar, även om fordonet inte är formellt registrerat i införselmedlemsstaten.
2.  Om fordonet är inblandat i en olycka under den tidsperiod som nämns i punkt 1 och inte är försäkrat, ska det organ i införselmedlemsstaten som avses i artikel 10.1 vara ersättningsskyldigt i enlighet med artikel 9.
2.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att försäkringsföretag meddelar informationscentrumet i den medlemsstat där fordonet är registrerat att de har utfärdat en försäkring för användning av fordonet i fråga.
__________________
* Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).”.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 1 – 4b (nytt)
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 15a (ny)
4b)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 15a
Ansvar i händelse av olycka med släpvagn som dras av ett motordrivet fordon.
I händelse av en olycka som orsakas av en fordonsgrupp som består av en släpvagn som dras av ett motordrivet fordon ska den skadelidande få ersättning av det företag som försäkrat släpfordonet om
–  separat ansvarsförsäkring tecknats och
–  släpvagnen kan identifieras, men det motorfordon som drar den inte kan identifieras.
Det företag som ersätter den skadelidande i detta fall ska vända sig till det företag som försäkrat dragfordonet om detta föreskrivs enligt nationell rätt. ”
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led b
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 16 – stycke 3
”Medlemsstaterna ska säkerställa att de försäkringsföretag eller organ som avses i andra stycket, när dessa beaktar intyg om skadehistorik som utfärdats av sådana andra försäkringsföretag eller organ som avses i andra stycket, inte behandlar försäkringstagare på ett diskriminerande sätt eller sätter ett högre pris på deras premier på grundval av deras nationalitet eller med den medlemsstat där de tidigare varit bosatta som enda skäl för särbehandling.
”Medlemsstaterna ska säkerställa att de försäkringsföretag och organ som avses i andra stycket, när dessa beaktar intyg om skadehistorik som utfärdats av sådana andra försäkringsföretag eller organ som avses i andra stycket, inte behandlar försäkringstagare på ett diskriminerande sätt eller sätter ett högre pris på deras premier på grundval av deras nationalitet eller med den medlemsstat där de tidigare varit bosatta som enda skäl för särbehandling.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led b
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 16 – punkt 3a (ny)
Medlemsstaterna ska se till att när ett försäkringsföretag tar hänsyn till intyg om skadehistorik vid fastställande av premier ska det även beakta intyg om skadehistorik som utfärdats av försäkringsföretag som är etablerade i andra medlemsstater såsom likvärdiga dem som utfärdats av ett försäkringsföretag inom samma medlemsstat och ska, i enlighet med nationell rätt, tillämpa alla eventuella lagstadgade krav avseende premiebehandling.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led b
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 16 – stycke 4
Medlemsstaterna ska säkerställa att försäkringsföretag offentliggör sin policy när det gäller deras användning av intyg om skadehistorik i samband med beräkning av premier.
Utan att det påverkar försäkringsföretagens prissättningsstrategier ska medlemsstaterna säkerställa att försäkringsföretag offentliggör sin policy när det gäller deras användning av intyg om skadehistorik i samband med beräkning av premier.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led b
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 16 – stycke 5
Kommissionen ska ges befogenhet att anta genomförandeakter i enlighet med artikel 28a.2 för att specificera innehåll och form på det intyg om skadehistorik som avses i andra stycket. Intyget ska innehålla uppgifter om följande:
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 28b för att fastställa innehåll och form på det intyg om skadehistorik som avses i andra stycket. Intyget ska åtminstone innehålla uppgifter om följande:
a)  Identiteten på försäkringsföretaget som utfärdar intyget om skadehistorik.
a)  Identiteten på försäkringsföretaget som utfärdar intyget om skadehistorik.
b)  Försäkringstagarens identitet.
b)  Försäkringstagarens identitet, inbegripet födelsedatum, kontaktadress och, i tillämpliga fall, körkortsnummer och datum för utfärdande av körkortet.
c)  Det försäkrade fordonet.
c)  Det försäkrade fordonet och dess fordonsidentifieringsnummer.
d)  Försäkringstäckningsperioden för det försäkrade fordonet.
d)  Fordonsförsäkringens första och sista giltighetsdag.
e)  Antalet skadeståndskrav från tredje man och värdet på dessa under den period som intyget om skadehistorik omfattar.”.
e)  Antalet skadeståndskrav från tredje man under den period som intyget om skadehistorik omfattar och i vilka försäkringstagaren var ansvarig, inbegripet det datum då varje krav gjorts och typen av krav, i fråga om skada på egendom eller personskada, och om kravet för närvarande är pågående eller avslutat.”.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led b
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 16 – stycke 5a (nytt)
Kommissionen ska samråda med alla berörda parter innan den antar dessa delegerade akter och ska sträva efter att nå en ömsesidig överenskommelse mellan berörda parter när det gäller innehållet i och formatet för intyget om skadehistorik.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 16a (ny)
5a)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 16a
Verktyg för prisjämförelse
1.  Medlemsstaterna ska se till att konsumenterna har kostnadsfri tillgång till minst ett oberoende jämförelseverktyg som gör det möjligt att jämföra och utvärdera allmänna priser och taxor mellan leverantörer av den obligatoriska försäkring som omfattas av artikel 3, på grundval av information från konsumenterna.
2.  Leverantörer av obligatorisk försäkring ska förse de behöriga myndigheterna med all information som krävs för ett sådant verktyg och ska se till att denna information är så korrekt och uppdaterad som behövs för att säkerställa denna noggrannhet. Ett sådant verktyg kan också omfatta ytterligare motorförsäkringsmöjligheter utöver den obligatoriska försäkringen enligt artikel 3.
3.  Jämförelseverktyget ska
a)  vara operativt fristående från tjänsteleverantörerna, och därigenom säkerställa att alla tjänsteleverantörer behandlas på samma sätt i sökresultaten,
b)  tydligt informera om jämförelseverktygets ägare och operatörer,
c)  ange tydliga och objektiva kriterier som grund för jämförelserna,
d)  använda klart och otvetydigt språk,
e)  erbjuda korrekt och aktuell information samt ange tidpunkten för den senaste uppdateringen,
f)  vara öppet för varje leverantör av obligatorisk försäkring genom att göra den relevanta informationen tillgänglig och inbegripa ett brett urval av erbjudanden som täcker en betydande del av marknaden, samt – om den information som visas inte ger en fullständig översikt över marknaden – tydligt ange detta innan resultaten visas,
g)  erbjuda effektiva rutiner för rapportering av felaktig information,
h)  innehålla ett intyg om att priserna är baserade på de uppgifter som lämnats och inte är bindande för försäkringsföretagen.
4.  Jämförelseverktyg som uppfyller kraven i punkt 3 a–h ska på begäran av den som tillhandahåller verktyget certifieras av behöriga myndigheter.
5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 28b, som kompletterar detta direktiv genom att fastställa formen och funktionssättet för ett sådant jämförelseverktyg och de kategorier av information som ska tillhandahållas av försäkringsgivare mot bakgrund av försäkringsavtals individualiserade natur.
6.  Utan att det påverkar tillämpningen av annan unionslagstiftning och i enlighet med artikel 27 får medlemsstaterna föreskriva påföljder, däribland böter, för operatörer av jämförelseverktyg som vilseleder konsumenter eller inte tydligt redovisar sitt ägande och om de får ersättning från någon försäkringsgivare.”.
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5b (nytt)
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 18a (ny)
5b)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 18a
Tillgång till olycksrapporter
Medlemsstaterna ska säkerställa rätten för den skadelidande att snarast erhålla en kopia av olycksrapporten från de behöriga myndigheterna. I enlighet med nationell rätt ska en medlemsstat som är förhindrad att omedelbart offentliggöra den fullständiga olycksrapporten förse den skadelidande med en redigerad version till dess att den fullständiga versionen blir tillgänglig. Eventuella redigeringar av texten bör vara begränsade till vad som är absolut nödvändigt och som krävs för att uppfylla unionslagstiftningen eller den nationella lagstiftningen.”.
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5c (nytt) – led a (nytt)
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 23 – punkt 1a (ny)
5c)  Artikel 23 ska ändras på följande sätt:
a)  Följande punkt ska införas:
”1a. Medlemsstaterna ska se till att försäkringsföretag är skyldiga att tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter som krävs för det register som avses i punkt 1 a, däribland alla de registreringsnummer som omfattas av en försäkring som utfärdats av ett visst företag. Medlemsstaterna ska också kräva att försäkringsföretag informerar informationscentrumet när en försäkring blir ogiltig före den dag då försäkringen upphör att gälla eller på annat sätt inte längre omfattar ett registrerat fordonsnummer.”.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5c (nytt) – led b (nytt)
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 23 – punkt 5a (ny)
b)  Följande artikel ska införas:
”5a. Medlemsstaterna ska se till att det register som avses i punkt 1 a upprätthålls och uppdateras och att registret är fullständigt integrerat i fordonsregister och är tillgängligt för de nationella kontaktpunkterna enligt direktiv (EU) 2015/413.”.
Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5c (nytt) – led c (nytt)
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 23 – punkt 6
c)  Punkt 6 ska ersättas med följande:
6.  De personuppgifter som framkommer till följd av punkterna 1–5 ska behandlas i enlighet med sådana nationella bestämmelser som antagits enligt direktiv 95/46/EG.
6. De personuppgifter som framkommer till följd av punkterna 1–5a ska behandlas i enlighet med förordning (EU) 2016/679.”.
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5d (nytt)
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 26a (ny)
5d)  Följande artikel ska införas som artikel 26a:
”Artikel 26a
Skadeersättningsorgan
1.  Medlemsstaterna ska sträva efter att säkerställa att de skadeersättningsorgan som avses i artiklarna 10, 10a och 24 förvaltas som en enskild förvaltningsenhet som täcker alla funktioner hos de olika skadeersättningsorgan som omfattas av detta direktiv.
2.  Om en medlemsstat inte förvaltar dessa organ som en enskild förvaltningsenhet ska den underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta samt om skälen för sitt beslut.”
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5e (nytt)
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 26b (ny)
5e)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 26b
Preskriptionstid
1.  Medlemsstaterna ska se till att en preskriptionstid på minst fyra år tillämpas på en skadeståndstalan enligt artiklarna 19 och 20.2 för personskada och skada på egendom till följd av en gränsöverskridande trafikolycka. Preskriptionstiden ska börja löpa den dag då sökanden blev, eller hade rimliga skäl att bli, medveten om omfattningen av skadan eller förlusten, dess orsak samt identiteten på den skadeståndsskyldiga personen och det försäkringsföretag som tillhandahåller den personens ansvarsförsäkring eller den skaderegleringsrepresentant eller det skadeersättningsorgan som har ansvaret för att ge ersättning och mot vilken anspråket ska ställas.
2.  Om den nationella lag som är tillämplig på anspråket föreskriver en preskriptionstid som är längre än fyra år ska medlemsstaterna se till att denna längre preskriptionstid tillämpas.
3.  Medlemsstaterna ska förse kommissionen med uppdaterad information om nationella preskriptionsregler för skador orsakade av trafikolyckor. Kommissionen ska offentliggöra och tillgängliggöra en sammanfattning av den information som erhållits från medlemsstaterna på unionens alla officiella språk.”.
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5f (nytt)
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 26c (ny)
5f)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 26c
Tillfälligt upphävande av preskriptionstiden
1.  Medlemsstaterna ska se till att den preskriptionstid som föreskrivs i artikel 26a ska upphöra att löpa från det att sökanden inger sitt anspråk till
a)  försäkringsföretaget för den person som har orsakat olyckan eller dess skaderegleringsrepresentant enligt artiklarna 21 och 22, eller
b)  det skadeersättningsorgan som föreskrivs i artiklarna 24 och 25 och fram till det att svaranden förkastar anspråket.
2.  Om den återstående delen av preskriptionstiden, när denna åter börjar löpa, är mindre än sex månader ska medlemsstaterna se till att sökanden beviljas en minimiperiod på ytterligare sex månader för att väcka talan i domstol.
3.  Om en tidsfrist löper ut en lördag, söndag eller på en allmän helgdag ska medlemsstaterna se till att den förlängs till utgången av närmast följande arbetsdag.”.
Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5g (nytt)
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 26d (ny)
5g)  Följande artikel ska införas:
”Artikel 26d
Beräkning av tidsfrister
Medlemsstaterna ska beräkna varje tidsfrist som föreskrivs genom detta direktiv enligt följande:
a)  Beräkningen ska börja dagen efter den dag då den relevanta händelsen inträffade.
b)  Om tidsfristen uttrycks i år ska den löpa ut det aktuella efterföljande året, den månad vars namn och det datum vars nummer motsvarar den månad och det datum då händelsen inträffade. Om den berörda efterföljande månaden inte har något motsvarande datum ska tidsfristen löpa ut den sista dagen i denna månad.
c)  Frister ska löpa även under rättsferier.”.
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 28a
”Artikel 28a
utgår
Kommittéförfarande
1.  Kommissionen ska biträdas av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén, som inrättats genom kommissionens beslut 2004/9/EG ****.Den kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011*****.
2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 28b – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 9.2 och 10a.7 ska ges till kommissionen obestämd tid från och med den dag som anges i artikel 30.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den ... [den dag då detta ändringsdirektiv träder i kraft]. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10a.7g, artikel 16 femte stycket och artikel 16a.5 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den [den dag då detta ändringsdirektiv träder i kraft].
Ändring 53
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 28b – punkt 5
5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 9.2 och 10a.7 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 9.2, artikel 10a.7g, artikel 16 femte stycket och artikel 16a.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
Ändring 54
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2009/103/EG
Artikel 28c
Artikel 28c
Artikel 28c
Utvärdering
Utvärdering och översyn
Senast sju år efter dagen för detta direktivs införlivande ska en utvärdering av detta direktiv genomföras. Kommissionen ska delge Europaparlamentet, rådet samt Ekonomiska och sociala kommittén resultaten av denna utvärdering, åtföljda av egna anmärkningar.
Senast fem år efter dagen för detta direktivs införlivande ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet, rådet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som innehåller en utvärdering av genomförandet av detta direktiv, framför allt med avseende på följande:
a)  Dess tillämpning med avseende på den tekniska utvecklingen, särskilt när det gäller autonoma och halvautonoma fordon.
b)  Lämpligheten hos dess tillämpningsområde, med hänsyn till de olycksrisker som olika motorfordon utgör, mot bakgrund av sannolika förändringar på marknaden, särskilt när det gäller den tekniska utvecklingen i fråga om mindre höghastighetsfordon som ingår i de fordonskategorier som avses i artikel 2.2 h, i, j och k i förordning (EU) nr 168/2013, såsom elcyklar, ståhjulingar, även kallade segway, och elskotrar, och huruvida det är sannolikt att det ansvarssystem som direktivet tillhandahåller kommer att tillgodose framtida behov.
c)  Uppmuntrandet av försäkringsföretag att ha med ett bonus–malus-system i sina försäkringsavtal, som medför rabatt genom bonus för skadefria år, där premierna påverkas av försäkringstagarens intyg om skadehistorik.
Rapporten ska åtföljas av kommissionens iakttagelser och, när så är lämpligt, av ett lagstiftningsförslag.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0035/2019).

Senaste uppdatering: 15 februari 2019Rättsligt meddelande