Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2280(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0024/2019

Внесени текстове :

A8-0024/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 16.12
CRE 13/02/2019 - 16.12

Приети текстове :

P8_TA(2019)0114

Приети текстове
PDF 160kWORD 60k
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
P8_TA-PROV(2019)0114A8-0024/2019

Резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно резултата от разискванията на комисията по петиции през 2018 г. (2018/2280(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно резултатите от разискванията в комисията по петиции,

—  като взе предвид членове 10 и 11 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 24 и 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), които отразяват значението, което ДФЕС отдава на правото на гражданите и жителите на ЕС да представят своите тревоги на вниманието на Европейския парламент,

—  като взе предвид член 228 от ДФЕС относно ролята и функциите на Европейския омбудсман,

—  като взе предвид член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз по отношение на правото на петиция до Европейския парламент,

—  като взе предвид разпоредбите на ДФЕС относно процедурата за установяване на неизпълнение на задължения, и по-специално членове 258 и 260 от него,

—  като взе предвид член 52 и член 216, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по петиции (A8-0024/2019),

А.  като има предвид, че правото на петиция предоставя открит, демократичен и прозрачен механизъм за получаване на извънсъдебна защита на права в отговор на техните официални жалби, адресирани до пряко избраните им представители, особено когато това се отнася до областите на дейност на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че правото на петиция следва да бъде ключов елемент от демокрацията на участието, при която правото на всеки гражданин да участва пряко в демократичния живот на Съюза е ефективно защитено; като има предвид, че правото на петиции следва да увеличи отзивчивостта Европейския парламент по отношение на гражданите и жителите на Европейския съюз; като има предвид, че истинската демокрация следва да гарантира прозрачност, ефективна защита на основните права и практическо участие на хората в процесите на вземане на решения;

В.  като има предвид, че всяка петиция се разглежда и преценява старателно; като има предвид, че всеки вносител на петиция има право да получи в разумен срок отговор по същество и информация относно решението за допустимост, взето от комисията по петиции, на своя език или на езика, използван в петицията;

Г.  като има предвид, че дейността на комисията по петиции се основава на данните и информацията, посочени от вносителите на петиции;

Д.  като има предвид, че според комисията по петиции Европейската гражданска инициатива е инструмент от първостепенна важност в контекста на пряката и представителната демокрация, който предоставя на гражданите възможността да участват активно в оформянето на европейското законодателство;

Е.  като има предвид, че значителен брой петиции се обсъждат на заседания на комисията, които са открити за обществеността (и се излъчват в интернет); като има предвид, че вносителите на петиции често упражняват правото си да представят своите петиции, като предоставят информация от първоизточник на членовете на комисията по петиции, както и на Комисията и на представителите на държавите членки, когато присъстват, и по този начин допринасят активно за работата на комисията; като има предвид, че през 2018 г. 187 вносители на петиции са присъствали на заседанията на комисията, за да участват в разисквания по петиции;

Ж.  като има предвид, че петициите представляват допълнителна гаранция за гражданите и жителите на ЕС, в сравнение с подаваните пряко до Комисията жалби, тъй като Парламентът участва в процеса на разглеждане на петициите, което дава възможност за по-добра проверка на изложените факти и осигурява прозрачни дебати по повдигнатите въпроси в присъствието на вносителите на петициите, на членове на Европейския парламент и на представители на Комисията, както и на всеки друг съответен орган, когато е целесъобразно;

З.  като има предвид, че подробната информация от вносителите на петициите и експертните мнения, предоставяни от Комисията, държавите членки или други органи, са от основно значение за работата на комисията и доверието в нея;

И.  като има предвид, че в международен план Европейският парламент от дълго време е в челните редици при разработването на процедурата за внасяне и разглеждане на петиции и че той разполага със забележително отворен и прозрачен процес на внасяне и разглеждане на петиции, който позволява на вносителите на петиции да участват активно в неговите дейности;

Й.  като има предвид, че през 2018 г. бяха проведени четири констативни посещения съгласно член 216а от Правилника за дейността на Парламента; в областта Лужица/Лаузиц (Германия) във връзка с въздействието на добива на лигнитни въглища върху местното население, по-специално общността на сорбите, както и със замърсяването на река Шпрее и прилежащите води; във Фамагуста (Кипър) във връзка с връщането на затворената зона в окупирания град Фамагуста на първоначалните жители; в Доняна (Испания) във връзка със състоянието на околната среда и евентуалното влошаване на състоянието на защитената зона в Национален парк „Доняна“ в резултат от проект за съхраняване на газ и на свръхексплоатацията на подземните водни ресурси; и във Валедора (Италия) във връзка с екологични щети, дължащи се на площадки и кариери за депониране на отпадъци;

К.  като има предвид, че в своята Резолюция от 5 юли 2018 г. относно неблагоприятните последствия от Закона за чуждестранното данъчно облагане (FATCA) на САЩ върху гражданите на ЕС и по-специално върху „случайните американци“(1), Парламентът призова Комисията и Съвета да представят общ подход на ЕС към FATCA с цел адекватна защита на правата на европейските граждани (по-специално на „случайните американци“) и подобряване на еднаквата реципрочност при автоматичния обмен на информация от САЩ;

Л.  като има предвид, че допустимите петиции често предоставят ценен принос за работата на съответните парламентарни комисии, тъй като в тях се посочват предполагаемите нарушения на правото на ЕС;

М.  като има предвид, че петициите са полезен инструмент за разкриване на нарушения на правото на Съюза и че дават възможност на Парламента и другите институции на ЕС да правят оценка на транспонирането и прилагането на правото на ЕС и на неговото въздействие върху гражданите и жителите на ЕС;

Н.  като има предвид, че съгласно Правилника за дейността на Парламента комисията по петиции отговаря за отношенията с Европейския омбудсман, който разследва жалби относно лошо управление в институциите и органите на Европейския съюз; като има предвид, че Емили О’Райли, която е понастоящем Европейски омбудсман, представи своя годишен доклад за 2017 г. пред комисията по петиции на нейното заседание от 16 май 2018 r., като годишният доклад на комисията по петиции на свой ред се основава отчасти и на годишния доклад на Омбудсмана;

О.  като има предвид, че комисията по петиции е член на Европейската мрежа на омбудсманите, която включва също така Европейския омбудсман, националните и регионалните омбудсмани и сходните органи в държавите членки, страните кандидатки и другите държави от Европейското икономическо пространство и има за цел насърчаване на обмена на информация за законодателството и политиката на ЕС, както и споделяне на най-добри практики;

П.  като има предвид, че са извършени редица технически подобрения, за да може интернет порталът за петиции да стане по-удобен за ползване и достъпен за гражданите, като например усъвършенстване на функцията за търсене, увеличаване на броя на показваните резултати и предоставяне на възможност на ползвателите да намират петициите чрез маркирани ключови думи в заглавието и в обобщението на петицията, както и чрез изпращането на по-конкретни уведомления до ползвателите на техния собствен език; като има предвид, че бяха представени статистически данни за портала от втората половина на 2018 г., които дават полезна информация за трафика и поведението на ползвателите на уебсайта; като има предвид, че техническите подобрения продължиха с въвеждането на нова рубрика „Често задавани въпроси“ (FAQ) и на други подобрения в административния модул; като има предвид, че бяха обработени успешно голям брой индивидуални искания за техническа помощ; като има предвид, че все още предстои да бъдат изцяло приложени някои характеристики, които ще направят портала по-интерактивен, и да бъде въведен източник на информация в реално време за вносителите и поддръжниците на петиции;

1.  подчертава съществената роля на комисията по петиции за защитата и насърчаването на правата на гражданите и жителите на ЕС в рамките на компетенциите на комисията, като се гарантира признаване на проблемите, повдигани от вносителите на петиции, и намиране на решения по техните основателни оплаквания в рамките на процедурата по петициите в разумен срок и по възможно най-ефективен начин; припомня отговорността на Комисията и на органите на държавите членки да си сътрудничат с комисията по петиции особено когато става въпрос за предоставяне на подходяща обратна връзка при обмена на съответна информация; настоява, че това сътрудничество е от съществено значение за реакция на потребностите на вносителите на петиции в съответствие с Договорите и Хартата на основните права;

2.  подчертава, че петициите предоставят възможност за Европейския парламент и други институции на ЕС да встъпват в диалог с гражданите на ЕС, които са засегнати от прилагането на правото на ЕС; подчертава необходимостта от насърчаване на сътрудничеството на институциите и органите на ЕС с националните, регионалните и местните органи по въпроси, свързани с прилагането на правото на ЕС; призовава институциите на ЕС и държавите членки да насърчават правото на гражданите на петиции и да повишават обществената осведоменост относно правомощията на ЕС и възможните средства за правна защита, които Европейският парламент предоставя в хода на разглеждането на петициите;

3.  припомня, че петициите се разглеждат в съответствие с член 227 от ДФЕС, който предвижда, че всеки гражданин на ЕС и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище в държава членка, може да подаде индивидуално или заедно с дружи граждани петиция до Европейския парламент по въпроси, които попадат в сферите на дейност на Европейския съюз;

4.  отново заявява необходимостта от непрекъснат обществен дебат относно областите на дейност, границите и бъдещето на Съюза, за да се гарантира добра информираност на гражданите за нивата, на които се вземат решенията, и за да се предотврати оправданието „виновен е Брюксел“, използвано от някои безотговорни държави членки; призовава за по-интензивен и структуриран диалог два пъти в годината между комисията по петиции на ЕП и членовете на комисиите по петиции в националните парламенти относно петиции, отразяващи основни проблеми, пораждащи загрижеността на европейските граждани, като така се стимулира истински дебат между членовете на ЕП и членовете на националните парламенти във връзка с петиции, което допълнително ще повиши осведомеността относно политиките на ЕС и ще допринесе за повече яснота относно компетенциите на ЕС и на държавите членки;

5.  настоятелно призовава Комисията да използва правилно правомощията си, произтичащи от ролята ѝ на пазител на Договорите, тъй като тази роля е от първостепенно значение за функционирането на ЕС, що се отнася до гражданите и европейските законодатели; призовава за своевременно водене на процедурите за установяване на неизпълнение на задължения, за да се противодейства незабавно на случаите на неспазване на правото на ЕС;

6.  приканва Комисията да увеличи прозрачността и да подобри достъпа до документи и информация относно пилотни процедури на ЕС във връзка с получени петиции, и относно приключили пилотни процедури на ЕС и процедури за установяване на неизпълнение на задължения;

7.  припомня на Комисията, че петициите предлагат единствено по рода си средство за разкриване на случаи на неспазване на правото на ЕС и за разследването им чрез механизма на политическия контрол, упражняван от Европейския парламент;

8.  подчертава проведените четири публични изслушвания на различни теми, а именно „Правата на гражданите след излизането на Обединеното кралство от ЕС“ на 1 февруари 2018 г. съвместно с комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по заетост и социални въпроси, „Европейската гражданска инициатива — преразглеждане на регламента“ на 21 февруари 2018 г. съвместно с комисията по конституционни въпроси, „Въздействието върху общественото здраве на веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система“ на 22 март 2018 г. съвместно с комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, и „Правата на хората с увреждания“ на 9 октомври 2018 г.; припомня на членовете на комисията, че е важно да присъстват на публичните изслушвания, поискани и организирани от комисията; призовава мрежата за петиции да представи предложения за конкретни публични изслушвания и теми за проучвания и резолюции на Европейския парламент, които да отразяват връзката между текущата законодателна работа, правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол и петициите, засягащи основни проблеми, които са предмет на особена загриженост на европейските граждани; подчертава, че мрежата за петиции е подходящият форум за представяне на предложения за съвместни инициативи за разглеждането на петиции, които биха могли да изразят по изчерпателен начин приноса на Парламента към петициите на европейските граждани;

9.  обръща внимание на участието на делегация от членове на комисията по петиции в Лима (Перу) на 15 и 16 февруари 2018 г. в контекста на подкрепата за демокрацията, предложена от Европейския парламент и неговия Отдел за подкрепа на демокрацията и координиране на избори, с цел обмен на добри практики в процеса на разглеждане на петиции с комисията по конституционни въпроси на перуанския парламент;

10.  потвърждава необходимостта от засилване на политическия и техническия диалог със съответните комисии на националните парламенти; приветства посещението на комисията по петиции на германския Бундестаг на заседанието на комисията от 9 октомври 2018 г., на което бяха повдигнати въпроси от общ интерес и обсъдени съответните петиции; подчертава междупарламентарното заседание на комисията заедно с националните парламенти от 27 ноември 2018 г., организирано съвместно с комисията по правни въпроси и в сътрудничество с Европейската мрежа на омбудсманите, на което беше разгледана темата за изпълнението и прилагането на правото на Съюза, и по-специално ролята на петициите за парламентите в това отношение;

11.  изразява убеждението си, че мрежата за петиции е средство за по-голяма видимост и значимост на комисията по петиции в работата на другите комисии на Парламента, така че петициите да бъдат вземани под внимание в по-голяма степен в законодателната дейност; потвърждава убеждението си, че заседанията на мрежата за петиции са от жизненоважно значение за засилване на сътрудничеството между парламентарните комисии чрез обмен на информация и споделяне на най-добри практики между членовете на мрежата;

12.  подчертава целта на комисията по петиции да повишава по време на пленарните разисквания осведомеността относно тревогите на гражданите; обръща внимание на въпроса с искане за устен отговор относно лишаването от избирателни права в ЕС, обсъден на пленарното заседание от 2 октомври 2018 г., на въпроса с искане за устен отговор относно участието на лица с увреждания в изборите за Европейски парламент, приет от комисията на 21 март 2018 г., и на въпроса с искане за устен отговор, внесен съвместно с комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, относно тревогите във връзка със защитени зони по „Натура 2000“ въз основа на получени петиции, приет от комисията на 21 ноември 2018 г.; призовава Комисията и Съвета да отговорят на резолюциите на ЕП, основаващи се на петиции, в рамките на последващ пленарен дебат не по-късно от 6 месеца от приемането на резолюциите, за да бъдат дадени своевременни и ефективни отговори на конкретни въпроси, предизвикващи загрижеността на европейските граждани;‑

13.  обръща внимание на приетите на пленарно заседание предложения за резолюции съгласно член 128, параграф 5 или член 216 параграф 2, внесени от името на комисията, по-специално относно защитата и недискриминацията на малцинствата в държавите — членки на ЕС(2), относно предоставянето на отговор на петиции във връзка със справянето с несигурността и злоупотребата при срочни договори(3), относно неблагоприятните въздействия на Закона на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) върху гражданите на ЕС и в частност „случайните американци“(4), и относно ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове(5);

14.  отбелязва, че рамката FATCA на Съединените щати се изпълнява в рамките на Съюза чрез двустранни междуправителствени споразумения, договорени между Съединените щати и всяка държава членка; изразява съжаление относно липсата на отговор от страна на държавите членки за решаване на проблемите, докладвани от гражданите, засегнати от FATCA; подчертава ролята на Съюза за гарантиране на ефективното прилагане на правилата за защита на данните, за да се гарантира високо равнище на защита на гражданите на ЕС по отношение на свързаните с тях основни права; изисква от Комисията да работи в тясно сътрудничество с националните органи за защита на данните с цел насърчаване на констативно проучване за изясняване на положението в държавите членки във връзка с евентуални нарушения на правото на ЕС в областта на защитата на личните данни; освен това призовава Комисията, в сътрудничество с Европейския комитет по защита на данните, да започне национално‑ проучване, за да прецени дали и доколко междуправителствените споразумения относно FATCA зачитат правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите на ЕС; подчертава, че държавите членки следва да предприемат мерки срещу дискриминацията спрямо потребителите, които законно пребивават в Съюза, независимо дали те биват считани за „американски лица“ или не, и ако става въпрос за граждани на САЩ, независимо от значението на съответните икономически и лични връзки в Съединените щати;

15.  подчертава констативното посещение във Фамагуста, Кипър на 7 и 8 май 2018 г., чиято цел беше да се направи повторна оценка и да се актуализира информацията, с която разполагаше комисията, за положението във Фамагуста, и по-специално в блокираната зона на града, наречена Вароша, в контекста на петиция № 733/2004, внесена от Лойзос Авксендиу от името на Движението на бежанците от Фамагуста, 10 години след предишното констативно посещение на комисията; отново потвърждава подкрепата си за препоръката в доклада от мисията да бъде отправен призив до Комисията, върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета на ЕС и всички държави – членки на ЕС, да внесат искане за нова резолюция в Съвета за сигурност на ООН, в която се призовава за политически и икономически санкции срещу Турция за актовете ѝ на агресия в източния средиземноморски басейн и за неспазването на Резолюции № 550 (1984) и № 789 (1992) на Съвета за сигурност на ООН;

16.  припомня, че комисията по петиции е приела становища, приложени към докладите на Парламента по широк кръг от въпроси, повдигнати в петициите, включително относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС през 2016 г.(6), относно координацията на системите за социална сигурност(7), относно Европейската гражданска инициатива(8), относно доклада за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране в рамките на ЕС и извън него(9), относно предложението за изменение на Решение № 94/262/ЕО, Евратом на Парламента от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на Омбудсмана(10) и относно прилагането на разпоредбите на Договора, отнасящи се до гражданството на ЕС(11); подчертава, че от началото на този парламентарен мандат комисията по петиции е представила повече становища по текущи европейски законодателни текстове;

17.  подчертава ползотворното сътрудничество на Парламента с Европейския омбудсман, както и участието на Парламента в Европейската мрежа на омбудсманите; подчертава отличните взаимоотношения на институционално равнище между Омбудсмана и комисията по петиции; оценява особено високо редовния принос на Омбудсмана към работата на комисията по петиции през цялата година; изразява твърдо убеждение, че институциите, органите и агенциите на Съюза трябва да гарантират последователни и ефективни последващи действия във връзка с препоръките на Омбудсмана;

18.  изтъква работата на комисията по петиции относно въпросите, свързани с уврежданията, и нейната роля на защитник в ЕС в рамките на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН); припомня, че през юни 2018 г. беше изпратено писмо до постоянните представителства на всички държави членки с искане за конкретни мерки за гарантиране на достъпност за хората с увреждания; отбелязва подробните отговори, изпратени от някои държави членки; отново призовава държавите членки да приложат необходимите мерки за достъпност като съществен елемент на качеството на живот;

19.  приветства новия подход на Европейската сметна палата да работи в много тясно сътрудничество с парламентарните комисии и да им представя докладите си; обръща внимание на представянето на доклада на Сметната палата относно прилагането на правото на ЕС на заседанието на комисията по петиции от 8 октомври 2018 г.; приветства заключенията и препоръките в доклада на Палатата; подчертава големия брой получени петиции, свързани с актове на ЕС, които все още предстои да бъдат изпълнени изцяло или по подходящ начин в държавите членки;

20.  посочва, че в контекста на Седмицата на правата на човека под егидата на Парламента комисията по петиции разгледа няколко петиции, свързани с правата на човека, и представи актуализирано проучване по въпроси на Директивата за подпомагането и на инкриминирането на хуманитарната помощ за незаконните мигранти; изисква от Комисията да предложи изменение на член 1, параграф 2 от Директива 2002/90/ЕО на Съвета от 28 ноември 2002 г., за да се даде определение на подпомагането на незаконното влизане, преминаване и пребиваване(12), с оглед въвеждане на задължително освобождаване от наказателна отговорност за оказването на хуманитарна помощ в случаите на влизане, преминаване или пребиваване;

21.  изразява убеждение, че секретариатът на комисията по петиции разглежда петициите по ефективен начин и изключително внимателно съгласно насоките на комисията и жизнения цикъл на петициите в администрацията на ЕП; призовава за допълнително обновяване на процеса за разглеждане на петициите, като се отчитат най-новите технологични разработки, за да се направи целият процес по-ясен и по-прозрачен за европейските граждани;

22.  подчертава значението на интернет портала за петиции за цялостната гладка и прозрачна обработка на петициите; посочва, че един от непосредствените приоритети е да се подобри комуникацията с вносителите и поддръжниците на петиции чрез техните профили, за да се облекчи административната тежест и да се ускори разглеждането на петициите; отново изтъква необходимостта от продължаване на техническото разработване на портала, привеждането му в съответствие със стандартите на уебсайта на Парламента и увеличаване на неговата видимост както на платформата на ЕП, така и сред гражданите; подчертава, че трябва да продължат усилията за повишаване на достъпността на портала за неговите ползватели, по-специално за хората с увреждания;

23.  подчертава важната роля на мрежата СОЛВИТ, която дава възможност на гражданите и предприятията да изразят опасенията си относно евентуални нарушения на правото на ЕС от публични органи в други държави членки; призовава Комисията и държавите членки да популяризират СОЛВИТ, така че мрежата да стане по-полезна и видима за гражданите; приветства в тази връзка плана за действие за укрепване на мрежата СОЛВИТ, публикуван от Комисията през май 2017 г.; призовава Комисията да докладва на Европейския парламент за резултатите от плана за действие за укрепване на мрежата СОЛВИТ, публикуван от Комисията през май 2017 г.;

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на комисията по петиции съответно на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, на правителствата и парламентите на държавите членки, на техните комисии по петиции, на националните омбудсмани или на подобни компетентни органи.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0316.
(2) OВ C 463, 21.12.2018 г., стр. 21.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0242.
(4) Приети текстове, P8_TA(2018)0316.
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0476.
(6) Становище, прието на 21 март 2018 г.
(7) Становище, прието на 24 април 2018 г.
(8) Становище, прието на 16 май 2018 г.
(9) Становище, прието на 9 октомври 2018 г.
(10) Становище, прието на 21 ноември 2018 г.
(11) Становище, прието на 21 ноември 2018 г.
(12) ОВ L 328, 5.12.2002 г., стр. 17.

Последно осъвременяване: 14 февруари 2019 г.Правна информация