Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2280(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0024/2019

Předložené texty :

A8-0024/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 16.12
CRE 13/02/2019 - 16.12

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0114

Přijaté texty
PDF 167kWORD 55k
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Jednání Petičního výboru v roce 2018
P8_TA-PROV(2019)0114A8-0024/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. února 2019 o výsledcích jednání Petičního výboru v průběhu roku 2018 (2018/2280(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o výsledcích jednání Petičního výboru,

–  s ohledem na články 10 a 11 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na články 24 a 227 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), jež odrážejí význam, který tato smlouva přisuzuje právu občanů a obyvatel EU na předložení jejich obav Evropskému parlamentu,

–  s ohledem na článek 228 Smlouvy o fungování Evropské unie o úloze a funkcích evropského veřejného ochránce práv,

–  s ohledem na článek 44 Listiny základních práv Evropské unie o petičním právu k Evropskému parlamentu,

–  s ohledem na ustanovení Smlouvy o fungování EU týkající se řízení o nesplnění povinnosti, zejména na články 258 a 260 této smlouvy,

–  s ohledem na článek 52 a čl. 216 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Petičního výboru (A8-0024/2019),

A.  vzhledem k tomu, že petiční právo poskytuje lidem otevřený, demokratický a transparentní mechanismus, jak získat mimosoudní opravný prostředek pro svou formální stížnost, kterou adresovali svým přímo zvoleným zástupcům, zejména pokud se předmět této stížnosti týká působnosti Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že petiční právo by mělo být klíčovým prvkem participativní demokracie, v níž je účinně chráněno právo každého občana přímo se podílet na demokratickém životě Unie; vzhledem k tomu, že petiční právo by mělo zvyšovat vnímavost Evropského parlamentu vůči občanům a obyvatelům Evropské unie; vzhledem k tomu, že skutečná demokracie by měla zaručovat transparentnost, účinnou ochranu základních práv a praktické zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů;

C.  vzhledem k tomu, že každá petice je pečlivě posouzena a řešena; vzhledem k tomu, že každý předkladatel má právo obdržet vyčerpávající odpověď a informace o rozhodnutí o přípustnosti, které přijme v přiměřené lhůtě Petiční výbor, a to ve svém jazyce nebo v jazyce, který byl použit v petici;

D.  vzhledem k tomu, že činnost Petičního výboru vychází ze vstupů a příspěvků, které obdrží od předkladatelů;

E.  vzhledem k tomu, že Petiční výbor pokládá evropskou občanskou iniciativu za nanejvýš důležitý nástroj přímé a participativní demokracie, který občanům umožňuje aktivně se zapojit do vytváření evropských právních předpisů;

F.  vzhledem k tomu, že značný počet petic se projednává na schůzích výboru, které jsou veřejné (a přenášené po internetu); vzhledem k tomu, že předkladatelé často využívají svého práva svou petici osobně představit, díky čemuž poskytují členům výboru, jakož i Komisi a zástupcům členských států, jsou-li přítomni, informace z první ruky, a tak aktivně přispívají k práci výboru; vzhledem k tomu, že v roce 2018 se schůzí výboru zúčastnilo 187 předkladatelů, aby se zapojili do projednávání petic;

G.  vzhledem k tomu, že petice představují dodatečnou záruku pro občany a obyvatele EU oproti stížnostem zaslaným přímo Komisi, neboť do daného postupu zapojují Parlament, což umožňuje lepší kontrolu fakt a zajišťuje transparentní debatu v dané záležitosti za přítomnosti předkladatelů, poslanců Evropského parlamentu a Komise a případně dalších dotčených orgánů;

H.  vzhledem k tomu, že podrobné informace od předkladatelů, jakož i odborné znalosti poskytované Komisí, členskými státy a dalšími subjekty jsou pro práci a důvěryhodnost výboru nezbytné;

I.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament se v mezinárodním měřítku již dlouho nachází na předním místě rozvoje petičního postupu a má výrazně otevřený a transparentní petiční postup, který předkladatelům umožňuje aktivně se zapojit do jeho činnosti;

J.  vzhledem k tomu, že v roce 2018 proběhly podle článku 216a jednacího řádu čtyři vyšetřovací mise: do Lužice (Německo) ve věci dopadu těžby hnědého uhlí na místní obyvatelstvo, zejména na komunitu Lužických Srbů, a ve věci znečištění Sprévy a přilehlých vod; do Famagusty (Kypr) ve věci návratu uzavřené části okupovaného města Famagusta původním obyvatelům; do Doñany (Španělsko) ve věci environmentální situace v národním parku Doñana a případného zhoršování této situace v jím chráněných oblastech, k němuž dochází v důsledku projektu skladování plynu a nadměrného využívání podzemních vodních zdrojů, a do Valledory (Itálie) ve věci poškození životního prostředí v důsledku skládek a lomů;

K.  vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 5. července 2018 o nepříznivém dopadu amerického zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely (FACTA) na občany EU, a zejména na tzv. „náhodné Američany“(1) vyzval Komisi a Radu, aby s cílem řádně chránit práva evropských občanů (zejména „náhodných Američanů“) a zajistit ze strany USA stejnou reciprocitu automatické výměny informací předložily společný přístup EU k zákonu FATCA;

L.  vzhledem k tomu, že přípustné petice jsou často zdrojem cenných informací pro práci příslušných parlamentních výborů, protože upozorňují na údajné případy porušování práva EU;

M.  vzhledem k tomu, že petice jsou užitečným nástrojem k odhalování porušení práva EU a umožňují Parlamentu a dalším orgánům EU posoudit provádění a uplatňování práva EU a jeho dopady na občany a obyvatele EU;

N.  vzhledem k tomu, že podle jednacího řádu je Petiční výbor odpovědný za vztahy s evropským veřejným ochráncem práv, který šetří stížnosti ohledně nesprávného úředního postupu v orgánech a institucích Evropské unie; vzhledem k tomu, že současná evropská veřejná ochránkyně práv Emily O’Reillyová představila Petičnímu výboru na jeho schůzi dne 16. května 2018 svou výroční zprávu za rok 2017 a že výroční zpráva Petičního výboru zase částečně vychází z výroční zprávy veřejné ochránkyně práv;

O.  vzhledem k tomu, že Petiční výbor je členem Evropské sítě veřejných ochránců práv, která zahrnuje rovněž evropského veřejného ochránce práv, ochránce práv na vnitrostátní a regionální úrovni a obdobné orgány členských států, kandidátských zemí a dalších zemí Evropského hospodářského prostoru a jejímž cílem je podporovat výměnu informací ohledně právních předpisů a politik EU a sdílet osvědčené postupy;

P.  vzhledem k tomu, že bylo provedeno několik technických zlepšení, díky nimž má být internetový portál pro předkládání petic vstřícnější vůči uživatelům a přístupnější občanům, jako je zdokonalení vyhledávače, kdy byl zvýšen počet zobrazovaných výsledků a uživatelům bylo umožněno hledat petice prostřednictvím zvýrazněných klíčových slov v názvu a shrnutí petice, a zavedení konkrétnějších oznámení uživatelům v jejich vlastním jazyce; vzhledem k tomu, že byla zveřejněna statistika portálu za druhou polovinu roku 2018, která poskytuje užitečné údaje o počtu návštěv portálu a chování uživatelů; vzhledem k tomu, že i nadále docházelo k technickým zlepšením, např. byl zaveden editor často kladených dotazů a byla provedena další zlepšení ve správním modulu; vzhledem k tomu, že byl úspěšně zpracován velký počet žádostí o individuální podporu; vzhledem k tomu, že je ještě zapotřebí plně zprovoznit některé prvky, díky nimž bude portál interaktivnější a bude předkladatelům i podporovatelům petic sloužit jako zdroj informací v reálném čase;

1.  zdůrazňuje významnou úlohu, kterou hraje Petiční výbor při ochraně a prosazování práv občanů a obyvatel EU tím, že v mezích svých pravomocí zajišťuje, aby byly prostřednictvím petičního postupu uznány problémy předkladatelů a vyřešeny jejich legitimní stížnosti, a to pokud možno v rozumné časové lhůtě; připomíná odpovědnost Komise a členských států spolupracovat s Petičním výborem, zvláště pokud jde o poskytování náležité zpětné vazby ve věci výměny příslušných informací; trvá na tom, že tato spolupráce je zásadní pro to, aby byla potřebám předkladatelů petic věnována pozornost v souladu se Smlouvami a s Listinou základních práv;

2.  zdůrazňuje, že petice jsou pro Evropský parlament a další orgány EU příležitostí navázat dialog s občany EU, jichž se dotýká uplatňování právních předpisů EU; podtrhuje, že je nutné rozvíjet spolupráci orgánů a institucí EU s vnitrostátními, regionálními a místními orgány ve věcech souvisejících s uplatňováním právních předpisů EU; vyzývá orgány EU a členské státy, aby propagovaly právo občanů předkládat petice a zvyšovaly informovanost veřejnosti o pravomocích EU a možných nápravných prostředcích, které může Evropský parlament nabídnout při vyřizování petic;

3.  připomíná, že petice se projednávají v souladu s článkem 227 Smlouvy o fungování EU, který stanoví, že každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se statutárním sídlem v některém členském státě má právo předložit samostatně či společně s dalšími občany nebo osobami petici Evropskému parlamentu ve věci, která spadá do oblasti činností Evropské unie;

4.  opakuje, že je zapotřebí, aby byla nepřetržitě vedena veřejná diskuse o oblastech činnosti Unie, jejích mezích a její budoucnosti s cílem zajistit, aby byli občané dobře informováni o jednotlivých úrovních, na kterých jsou přijímána rozhodnutí, a zabránit „obviňování Bruselu“, k němuž se uchylují některé nezodpovědné členské státy; žádá intenzivnější a strukturovanější dialog mezi Petičním výborem a členy petičních výborů ve vnitrostátních parlamentech o peticích zabývajících se otázkami zásadního významu pro evropské občany, který bude stimulovat skutečnou debatu mezi poslanci Evropského parlamentu a členy vnitrostátních parlamentů o peticích, která by ještě více zvýšila informovanost o politikách EU a vyjasnila pravomoci EU a členských států;

5.  naléhavě vyzývá Komisi, aby řádně využívala svých pravomocí, jež vyplývají z její úlohy strážkyně Smluv, jelikož tato úloha má klíčový význam pro fungování EU s ohledem na občany i evropské zákonodárce; žádá včasné provádění řízení o nesplnění povinnosti, aby byl stav, kdy nejsou dodržovány právní předpisy EU, vždy bez odkladu ukončen;

6.  žádá Komisi, aby zajistila transparentnost a přístup k dokumentům a informacím v rámci postupů „EU Pilot“ v souvislosti s obdrženými peticemi a již uzavřených postupů „EU Pilot“ a řízení o nesplnění povinnosti;

7.  připomíná Komisi, že petice jsou jedinečným prostředkem, jak rozpoznat situace, kdy není dodržováno právo EU, a jak je s pomocí politické kontroly Evropského parlamentu prošetřit;

8.  poukazuje na čtyři veřejná slyšení na různá témata, konkrétně na téma „Práva občanů po brexitu“, které bylo uspořádáno společně s Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a s Výborem pro zaměstnanost a sociální věci dne 1. února 2018, dále „Evropská občanská iniciativa – revize nařízení“, které bylo uspořádáno společně s Výborem pro ústavní záležitosti dne 21. února 2018, na téma „Dopad endokrinních disruptorů na veřejné zdraví“, které bylo uspořádáno dne 22. března 2018 společně s Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, a na téma „Práva osob se zdravotním postižením“, které se uskutečnilo dne 9. října 2018; připomíná členům výboru, že je důležité účastnit se veřejných slyšení, o jejichž konání výbor požádal a která organizuje; žádá petiční síť, aby předložila návrhy na konkrétní veřejná slyšení a témata pro studie a usnesení Evropského parlamentu, které reflektují spojitost probíhajícími legislativními pracemi a pravomocemi politické kontroly, které má Parlament, a peticemi zabývajícími se otázkami zásadního významu pro evropské občany; zdůrazňuje, že petiční síť je tím správným fórem pro předkládání společných iniciativ, které budou projednávány jako petice a které by mohly plným způsobem reflektovat příspěvek Parlamentu k peticím evropských občanů;

9.  upozorňuje na skutečnost, že delegace členů Petičního výboru podnikla v souvislosti s podporou demokracie, kterou poskytuje Evropský parlament a jeho skupina pro podporu demokracie a koordinaci voleb (DEG), ve dnech 15. a 16. února 2018 návštěvu Limy (Peru) za účelem výměny osvědčených postupů týkajících se petičního postupu s Výborem pro ústavní záležitosti peruánského parlamentu;

10.  potvrzuje, že je nutné posílit politický a technický dialog s příslušnými výbory vnitrostátních parlamentů; vítá skutečnost, že dne 9. října 2018 navštívili schůzi výboru členové Petičního výboru německého Bundestagu za účelem prodiskutování otázek společného zájmu a projednání relevantních petic; vyzdvihuje meziparlamentní setkání výborů s vnitrostátními parlamenty ze dne 27. listopadu 2018, které Petiční výbor uspořádal společně s Výborem pro právní záležitosti a ve spolupráci s Evropskou sítí veřejných ochránců práv a které se zabývalo prováděním a uplatňováním právních předpisů Unie a obzvláště úlohou petic předkládaných v tomto ohledu parlamentům;

11.  domnívá se, že petiční síť je způsobem, jak práci Petičního výboru zviditelnit a zvýšit její význam pro práci ostatních výborů Parlamentu, aby bylo dosaženo toho, že budou petice více zohledňovány v rámci legislativní činnosti; potvrzuje svůj názor, že schůze petiční sítě jsou klíčové pro posílení spolupráce mezi parlamentními výbory prostřednictvím výměny informací a sdílení osvědčených postupů mezi členy sítě;

12.  zdůrazňuje, že cílem Petičního výboru je zvyšovat povědomí o problémech občanů v rámci plenárních rozprav; poukazuje na otázku k ústnímu zodpovězení na téma „Nemožnost občanů uplatňovat své volební právo v EU“, jež byla projednána na plenárním zasedání dne 2. října 2018, dále na otázku k ústnímu zodpovězení o účasti osob se zdravotním postižením v evropských volbách, kterou výbor přijal dne 21. března 2018, a na otázku k ústnímu zodpovězení o obavách v souvislosti s chráněnými oblastmi Natura 2000 na základě zaslaných petic předloženou společně s Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, kterou výbor přijal dne 21. listopadu 2018; vyzývá Komisi a Radu, aby na jeho usnesení přijatá na základě petic odpověděly při návazné plenární rozpravě konané do šesti měsíců po jejich přijetí, aby se tak evropským občanům dostalo včasných a efektivních odpovědí ke konkrétním problémům, které je trápí;

13.  poukazuje na návrhy usnesení předložené jménem výboru podle čl. 128 odst. 5 nebo čl. 216 odst. 2. jednacího řádu, které byly přijaty na plenárním zasedání, zejména o ochraně a nepřípustnosti diskriminace menšin v členských státech EU(2), o odpovědích na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich zneužívání(3), o nepříznivém dopadu amerického zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely (FATCA) na občany EU, a zejména na tzv. „náhodné Američany“(4) a o úloze německého Úřadu péče o mládež (Jugendamt) v přeshraničních rodinných sporech(5);

14.  konstatuje, že rámec amerického zákona FATCA se v Unii uplatňuje na základě dvoustranných mezivládních dohod sjednaných mezi USA a členskými státy; lituje skutečnosti, že v členských státech není vyvíjeno úsilí o vyřešení problémů, na které upozorňují občané postižení zákonem FATCA; zdůrazňuje úlohu Unie při zabezpečení účinného uplatňování pravidel pro ochranu údajů s cílem zajistit vysokou míru ochrany občanů EU z hlediska s tím souvisejících základních práv; žádá Komisi, aby úzce spolupracovala s vnitrostátními orgány pro ochranu údajů na prosazení provedení průzkumu, který by vyjasnil situaci v členských státech ohledně možného porušování právních předpisů EU o ochraně osobních údajů; dále vyzývá Komisi, aby ve spolupráci w Evropskou radu pro ochranu údajů zahájila studii pro jednotlivé země, která posoudí, zda a do jaké míry respektují dvoustranné mezivládní dohody týkající se uplatňování zákona FATCA právo občanů EU na soukromí; zdůrazňuje, že by členské státy měly zabránit diskriminaci spotřebitelů legálně pobývajících v Unii, bez ohledu na to, zda jsou považováni za „osoby z USA“, a pokud jsou, bez ohledu na význam jejich ekonomických a osobních vazeb na Spojené státy;

15.  poukazuje na vyšetřovací misi výboru do kyperské Famagusty ve dnech 7. a 8. května 2018 s cílem po deseti letech od předchozí návštěvy výboru znovu posoudit stav věcí a aktualizovat své informace o situaci na místě, zejména v uzavřené části města zvané Varosia, a to v souvislosti s peticí 733/2004, kterou předložil Loizos Afxentiou jménem Hnutí famagustských uprchlíků; znovu potvrzuje, že podporuje doporučení zprávy z této mise, aby byla Komise, vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Rada a všechny členské státy EU vyzvány, aby požadovaly novou rezoluci Rady bezpečnosti OSN žádající poltické a ekonomické sankce proti Turecku za akty agrese ve východním Středomoří a za to, že se neřídí rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 550 (1984) a 789 (1992);

16.  připomíná, že Petiční výbor přijal stanoviska připojená ke zprávám Parlamentu, jež se týkají široké škály otázek, o nichž pojednávaly petice, včetně stanoviska ke kontrole uplatňování práva EU v roce 2016(6), ke koordinaci systémů sociálního zabezpečení(7), k evropské občanské iniciativě(8), ke zprávě o provádění týkající se nařízení 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni(9), k návrhu na změnu rozhodnutí Evropského parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv(10) a k provádění ustanovení Smlouvy týkající se občanství EU(11); zdůrazňuje, že od začátku tohoto volebního období vydal Petiční výbor více stanovisek k projednávaným návrhům evropských právních předpisů;

17.  zdůrazňuje plodnou spolupráci Parlamentu s evropskou veřejnou ochránkyní práv a také jeho zapojení do Evropské sítě veřejných ochránců práv; zdůrazňuje vynikající vztahy mezi veřejnou ochránkyní práv a Petičním výborem v institucionálním rámci; oceňuje zejména pravidelné příspěvky veřejné ochránkyně práv k činnosti výboru během celého roku; je pevně přesvědčen, že orgány, instituce a agentury Unie musí zajistit, aby byly důsledně a účinně prováděny kroky v návaznosti na doporučení veřejné ochránkyně práv;

18.  vyzdvihuje činnost Petičního výboru týkající se otázek zdravotního postižení a jeho ochrannou úlohu v rámci EU pro Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením; připomíná, že v červnu 2018 byl zaslán dopis stálým zastoupením všech členských států, jenž se ptal na konkrétní opatření zajišťující přístup pro osoby se zdravotním postižením; bere na vědomí vyčerpávající odpovědi obdržené od některých členských států; opakuje svou výzvu členským státům, aby zavedly nezbytná opatření v oblasti přístupnosti coby nezbytné součásti kvalitního života;

19.  vítá nový přístup Evropského účetního dvora, na jehož základě provádí velmi úzkou spolupráci s výbory Parlamentu a předkládá jim své zprávy; poukazuje na prezentaci zprávy Účetního dvora o provádění právních předpisů EU, která se uskutečnila na schůzi Petičního výboru dne 8. října 2018; vítá závěry a doporučení této zprávy; upozorňuje na velký počet obdržených petic týkajících se právních předpisů EU, na něž dosud nebylo v členských státech v plné míře nebo náležitým způsobem reagováno;

20.  upozorňuje, že Petiční výbor projednal v souvislosti s týdnem lidských práv v Parlamentu několik petic týkajících se problematiky lidských práv a představil aktualizovanou studii o „směrnici o napomáhání“ a kriminalizaci humanitární pomoci nelegálním migrantům; žádá Komisi, aby předložila návrh na změnu čl. 1 odst. 2 směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002 s cílem definovat napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu(12) takovým způsobem, aby byla zavedena povinná výjimka z kriminalizace pro humanitární pomoc v případě vstupu, přechodu nebo pobytu;

21.  je přesvědčen, že sekretariát Petičního výboru zpracovává petice efektivně a s velkou pečlivostí v souladu s pokyny výboru a s tím, jakými instancemi postupně procházejí petice v rámci správy EP; vyzývá k dalším inovacím při vyřizování petic, a to s využitím nejnovějšího technologického vývoje, aby se celý proces stal pro evropské občany jasnějším a transparentnějším;

22.  vyzdvihuje význam internetového portálu pro předkládání petic pro celkové bezproblémové a transparentní zpracovávání petic; upozorňuje na skutečnost, že jednou z bezprostředních priorit je zlepšení komunikace s předkladateli a podporovateli petic prostřednictvím jejich účtů s cílem zmírnit administrativní zátěž a urychlit dobu zpracování petic; opakuje, že je zapotřebí pokračovat v technickém rozvoji portálu, uvést jej do souladu s normami pro internetové stránky Parlamentu a zvýšit jeho viditelnost jak na platformě EP, tak mezi občany; zdůrazňuje, že je třeba pokračovat v úsilí o zvýšení přístupnosti portálu jeho uživatelům, zejména osobám se zdravotním postižením;

23.  zdůrazňuje důležitou úlohu sítě SOLVIT, která občanům a podnikům poskytuje prostředky pro řešení problémů v souvislosti s případným porušováním právních předpisů EU veřejnými orgány v jiných členských státech; vyzývá Komisi a členské státy, aby síť SOLVIT propagovaly, aby byla občanům užitečnější a ve větší míře o ní věděli; vítá v této souvislosti akční plán na posílení sítě SOLVIT zveřejněný Komisí v květnu 2017; vyzývá Komisi, aby informovala Parlament o výsledcích akčního plánu na posílení sítě SOLVIT zveřejněného Komisí v květnu 2017;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a zprávu Petičního výboru Radě, Komisi, evropské veřejné ochránkyni práv, vládám a parlamentům členských států, jejich petičním výborům a vnitrostátním veřejným ochráncům práv nebo obdobným příslušným orgánům.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2018)0316.
(2) Úř. věst. C 463, 21.12.2018, s. 21.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2018)0242.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2018)0316.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2018)0476.
(6) Stanovisko přijaté dne 21. března 2018.
(7) Stanovisko přijaté dne 24. dubna 2018.
(8) Stanovisko přijaté dne 16. května 2018.
(9) Stanovisko přijaté dne 9. října 2018.
(10) Stanovisko přijaté dne 21. listopadu 2018.
(11) Stanovisko přijaté dne 21. listopdau 2018.
(12) Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 17.

Poslední aktualizace: 14. února 2019Právní upozornění