Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0128(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0199/2018

Внесени текстове :

A8-0199/2018

Разисквания :

PV 13/02/2019 - 22
CRE 13/02/2019 - 22

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.8
CRE 14/02/2019 - 10.8

Приети текстове :

P8_TA(2019)0122

Приети текстове
PDF 417kWORD 121k
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза ***I
P8_TA-PROV(2019)0122A8-0199/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (преработен текст) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0280),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0173/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

—  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 24 юли 2017 г. до комисията по транспорт и туризъм съгласно член 104, параграф 3 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 28 ноември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 104 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм, както и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0199/2018),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 81, 2.3.2018 г., стр.181.
(2) ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (преработен текст)
P8_TC1-COD(2017)0128

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз , и по-специално член 91 , параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(4) беше значително изменена. Поради необходимостта от допълнителни изменения и с оглед на постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

(2)  Желателно е да се постигне широко разпространение на електронните системи за пътно таксуване в държавите членки, както и в съседните страни, и да се разполага в рамките на възможното с надеждни, лесни за употреба и икономически ефективни системи, които да са подходящи за използване в бъдещото развитие на политиката на Съюза за заплащане на пътя и бъдещите технически разработки. Следователно необходимо е електронните системи за пътно таксуване да се направят оперативно съвместими, за да се намалят разходите и административната тежест, свързани със заплащането на пътни такси в целия Съюз.

(3)  Оперативно съвместимите електронни системи за пътно таксуване спомагат за изпълнението на целите, определени от правото на Съюза в областта на пътните такси.

(4)  Липсата на оперативна съвместимост е значителен проблем в електронните системи за пътно таксуване, при които дължимата пътна такса е свързана с изминатото разстояние от превозното средство (пътни такси за изминато разстояние) или с преминаването на превозното средство през конкретна точка (например кордонно ценообразуване). Поради това разпоредбите относно оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване следва да се прилагат само за тези системи, а не за системите, при които дължимата пътна такса е свързана с времето, прекарано от превозното средство на платената инфраструктура (например системи, основаващи се на време, като например винетки).

(5)  Трансграничното правоприлагане по отношение на задължението за плащане на пътни такси в Съюза е значителен проблем във всички видове системи, независимо дали са основаващи се на изминатото разстояние, на кордони или основаващи се на време, електронни или ръчни. За да се реши проблемът с трансграничното правоприлагане при неплащане на пътнa таксa, разпоредбите относно трансграничния обмен на информация следва да се прилагат за всички тези системи.

(6)  Националното право може да квалифицира нарушението, състоящо се в неплащане на пътна такса, като административно нарушение или като престъпление. Настоящата директива следва да се прилага независимо от това как е квалифицирано нарушението.

(7)  Таксите за паркиране следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящата директива поради липсата на последователна класификация в целия Съюз и непряката им връзка с използването на инфраструктурата.

(8)  Оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване изисква хармонизация на използваната технология и на интерфейсите между съставните елементи на оперативната съвместимост.

(9)  Хармонизацията на технологиите и интерфейсите следва да бъде подпомагана посредством разработването и поддържането на подходящи отворени и публични стандарти, достъпни на недискриминационна основа за всички доставчици на системи.

(10)  За да могат доставчиците на европейската услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ) да покрият със своята бордова апаратура изискваните комуникационни технологии, следва да им бъде позволено да използват други хардуерни и софтуерни системи, вече инсталирани на превозните средства — например сателитни навигационни системи или смартфони, или да се свързват към такива системи.

(11)  Следва да бъдат взети предвид специфичните характеристики на електронните системи за пътно таксуване, които се прилагат понастоящем за леките превозни средства. Тъй като понастоящем електронните системи за пътно таксуване не използват спътниково позициониране или мобилни комуникации, на доставчиците на ЕУЕПТ следва да бъде разрешено за ограничен период от време да доставят бордова апаратура на ползвателите на леките превозни средства, подходяща за използване само с микровълнова технология за 5,8 GHz. Тази дерогация следва да се прилага, без да се засяга правото на държавите членки да въвеждат в експлоатация спътникова система за таксуване на леките превозни средства.

(12)  Системите за таксуване въз основа на технология за автоматично разпознаване на регистрационните номера (ANPR) изискват повече ръчни проверки на транзакциите за електронно пътно таксуване в бек офиса, отколкото системите, използващи бордова апаратура. Системите, които използват бордова апаратура са по-ефективни за големи области на електронно събиране на пътни такси, а системите, които използват технология за ANPR са по-подходящи за малки области, като например градските пътни такси, където използването на бордова апаратура би довело до непропорционални разходи или административна тежест. Технологията за ANPR може да бъде особено полезна в съчетание с други технологии.

(13)  При отчитане на техническото развитие, свързано с решенията, основани на технология за ANPR, органите по стандартизация следва да бъдат насърчавани да определят необходимите технически стандарти.

(14)  Конкретните права и задължения на доставчиците на ЕУЕПТ следва да се прилагат спрямо субекти, които могат да удостоверят изпълнението на определени изисквания и да получат регистрация като доставчици на ЕУЕПТ в своята държава членка по установяване.

(15)  Правата и задълженията на основните участници в областта на ЕУЕПТ, т.е. на доставчиците на ЕУЕПТ, структурите, събиращи пътна такса, и ползвателите на ЕУЕПТ, следва да бъдат ясно определени, за да се гарантира, че пазарът функционира по справедлив и ефикасен начин.

(16)  Изключително важно е да се гарантират някои права на доставчиците на ЕУЕПТ, каквото е например правото на защита на чувствителната търговска информация, без това да окаже отрицателно въздействие върху качеството на услугите, предоставяни на структурите, събиращи пътна такса, и на ползвателите на ЕУЕПТ. По-специално, от структурата, събираща пътна такса, следва да се изисква да не разкрива чувствителната търговска информация на конкурентите на доставчика на ЕУЕПТ. Обемът и видът данни, които доставчиците на ЕУЕПТ съобщават на структурите, събиращи пътна такса, за целите на изчисляването и прилагането на таксите или за проверка на изчислението на таксата, налагана на превозните средства на ползвателите на ЕУЕПТ от доставчиците на ЕУЕПТ, следва да бъдат сведени до стриктния минимум.

(17)  Доставчиците на ЕУЕПТ следва да бъдат задължени да си сътрудничат в пълна степен със структурите, събиращи пътна такса, при усилията им за правоприлагане, за да се повиши общата ефективност на електронните системите за пътно таксуване. Поради това в случай на съмнение за неплащане на пътна такса, на структурите, събиращи пътна такса, следва да бъде разрешено да изискват от доставчика на ЕУЕПТ данни, свързани с превозното средство и със собственика или държателя на превозното средство, който е клиент на доставчика на ЕУЕПТ, при условие че тези данни се използват единствено за целите на правоприлагането.

(18)  За да могат доставчиците на ЕУЕПТ да се конкурират по недискриминационен начин, е важно да се даде възможност на всички клиенти в дадена област на ЕУЕПТ да бъдат акредитирани за тази област на достатъчно ранен етап, за да могат да предоставят услуги на ползвателите от първия ден на експлоатация на системата за пътно таксуване.

(19)  Структурите, събиращи пътна такса, следва да предоставят достъп на доставчиците на ЕУЕПТ до своята област на ЕУЕПТ, без да допускат дискриминация.

(20)  За да се осигури прозрачност и недискриминационен достъп до областите на ЕУЕПТ за всички доставчици на ЕУЕПТ, структурите, събиращи пътна такса, следва да публикуват цялата необходима информация, отнасяща се до правото на достъп, в заявление за областта на ЕУЕПТ.

(21)  Всички отстъпки или намаления на пътни такси за ползвателите на бордова апаратура, предложени от дадена държава членка или от структура, събираща пътна такса, следва да бъдат прозрачни, оповестени публично и се предоставят на клиентите на доставчиците на ЕУЕПТ при едни и същи условия.

(22)  Доставчиците на ЕУЕПТ следва да имат право на справедливо възнаграждение, изчислено въз основа на прозрачна, недискриминационна и една и съща методика.

(23)  На структурите, събиращи пътна такса, следва да се разреши да приспадат от възнаграждението на доставчиците на ЕУЕПТ съответните разходи, направени за предоставяне, експлоатация и поддръжка на специфичните за ЕУЕПТ елементи на електронната система за пътно таксуване.

(24)  Доставчиците на ЕУЕПТ следва да заплащат на структурата, събираща пътна такса, всички пътни такси, дължими от техните клиенти. Доставчиците на ЕУЕПТ обаче не следва да бъдат отговорни за пътни такси, които не били платени от техните клиенти, когато последните са оборудвани с бордова апаратура, която е била обявена за невалидна пред структурата, събираща пътна такса.

(25)  Когато правен субект, който е доставчик на услуга за пътно таксуване, изпълнява и други функции в електронната система за пътно таксуване или други дейности, които не са пряко свързани с електронното събиране на пътни такси, от него следва да се изисква да води счетоводна отчетност, която дава възможност за ясно разграничаване на приходите и разходите, свързани с предоставянето на услугата за пътно таксуване, от приходите и разходите, свързани с други дейности, както и да предоставя при поискване информация за приходите и разходите, свързани с извършването на услугата за пътно таксуване, на съответния помирителен или съдебен орган. Не следва да бъдат позволени кръстосани субсидии между дейностите, извършвани при изпълняване на функцията на доставчик на услуга за пътно таксуване, и други дейности..

(26)  Ползвателите следва да имат възможността да се абонират за ЕУЕПТ чрез всеки доставчик на ЕУЕПТ, независимо от своята националност, държава членка на постоянно пребиваване или държава членка на регистрация на превозното средство.

(27)  За да се избегне двойното плащане и за да осигури правна сигурност за ползвателите, плащането на пътна такса на доставчик на ЕУЕПТ следва да се счита за изпълнение на задълженията на ползвателя към съответната структура, събираща пътна такса.

(28)  Договорните отношения между структурите, събиращи пътна такса, и доставчиците на ЕУЕПТ следва да гарантират, inter alia , че пътните такси се заплащат правилно.

(29)  Следва да се въведе процедурата по медиация с цел уреждане на споровете между структурите, събиращи пътна такса, и доставчиците на ЕУЕПТ, възникнали при воденето на преговори за сключване на договор и в рамките на договорните им отношения. Структурите, събиращи пътна такса, и доставчиците на ЕУЕПТ, които искат да разрешат спор, свързан с правото на недискриминационен достъп до области на ЕУЕПТ, следва да се консултират с националните помирителни органи .

(30)  Помирителните органи следва да са оправомощени да проверяват дали договорните условия, наложени на всеки доставчик на ЕУЕПТ, са недискриминационни. По-специално те следва да са оправомощени да проверяват дали възнаграждението, предлагано от структурата, събираща пътна такса, на доставчиците на ЕУЕПТ, съответства на принципите, посочени в настоящата директива.

(31)  Данните за пътното движение на ползвателите на ЕУЕПТ представляват принос, който е съществен за укрепване на транспортните политики на държавите членки. Поради това държавите членки следва да могат да изискват тези данни от доставчиците на услуга за пътно таксуване, включително доставчиците на ЕУЕПТ за целите на разработването на политики за пътното движение и подобряване на управлението на пътното движение или за използване с други нетърговски цели от страна на държавата в съответствие с приложимите правила за защита на личните данни.

(32)  Необходима е рамка, която определя процедурите за акредитация на доставчиците на ЕУЕПТ в дадена област на ЕУЕПТ и която да гарантира справедлив достъп до пазара, като същевременно се гарантира подходящо ниво на обслужване. В заявлението за областта на ЕУЕПТ следва подробно да се посочва процедурата за акредитиране на доставчика на ЕУЕПТ за областта на ЕУЕПТ, и по-конкретно процедурата за проверка на съответствието със спецификациите и пригодността за използване на съставните елементи на оперативната съвместимост. Процедурата следва да е еднаква за всички доставчици на ЕУЕПТ.

(33)  За да се гарантира лесен достъп до информацията от страна на участниците на пазара на ЕУЕПТ, от държавите членки следва да се изисква да съставят и публикуват всички важни данни за ЕУЕПТ в обществено достъпни национални регистри.

(34)  С оглед на постигането на технологичен напредък е важно структурите, събиращи пътна такса, да имат възможността да изпитват нови технологии или концепции за пътно таксуване. Тези изпитвания обаче следва да бъдат ограничени и от доставчиците на ЕУЕПТ следва да не се изисква да участват в тях. Комисията следва да може да не разрешава такива изпитвания, ако те могат да засегнат правилното функциониране на обикновената електронна система за пътно таксуване или на ЕУЕПТ.

(35)  Големите различия в техническите спецификации на електронните системи за пътно таксуване може да възпрепятстват постигането на общоевропейска оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и по този начин да допринесат за запазването на настоящото положение, при което ползвателите се нуждаят от няколко вида бордова апаратура за заплащането на пътни такси в Съюза. Тази ситуация е в ущърб на ефективността на транспортните операции, на разходната ефективност на системите за пътно таксуване и на постигането на целите на транспортната политика. Ето защо проблемите, на които се дължи тази ситуация, следва да бъдат решени.

(36)  Докато трансграничната оперативна съвместимост се подобрява в целия Съюз, в средносрочен до дългосрочен план целта е да се даде възможност за пътуване в рамките на Съюза само с един вид бордова апаратура. Поради това, за да се избегнат административната тежест и разходите за ползвателите на пътищата, е важно Комисията да изготви пътна карта за постигането на тази цел и за да улесни свободното движение на хора и стоки в Съюза, без това да се отразява отрицателно на конкуренцията на пазара.

(37)  ЕУЕПТ е пазарно ориентирана услуга и следователно доставчиците на ЕУЕПТ не следва да бъдат задължавани да предоставят услугата си в целия Съюз. В интерес на ползвателите обаче доставчиците на ЕУЕПТ следва да покриват всички области на ЕУЕПТ във всяка държава, в която решат да предоставят услугите си. Освен това, Комисията следва да направи оценка на това дали предоставената на доставчиците на ЕУЕПТ гъвкавост води дo изключване от ЕУЕПТ на малките и периферните области на ЕУЕПТ и ако счете, че е така, при необходимост да предприеме действия.

(38)  В заявлението за областта на ЕУЕПТ следва подробно да се описват рамковите търговски условия, приложими спрямо операциите на доставчиците на ЕУЕПТ в съответната област на ЕУЕПТ. По- специално, в него следва да се описва методологията, използвана за изчисляване на възнаграждението на доставчиците на ЕУЕПТ.

(39)  Когато бъде стартирана нова електронна система за пътно таксуване или бъде изменена съществено действаща система, структурата, събираща пътна такса, следва да публикува нови или актуализирани заявления за областта на ЕУЕПТ с достатъчен срок на предизвестие, за да се позволи на доставчиците на ЕУЕПТ да получат акредитация или повторно да се акредитират в системата най-късно един месец преди оперативното й стартиране. Структурата, събираща пътна такса следва да установи и следва процедура за акредитиране или съответно за повторно акредитиране на доставчици на ЕУЕПТ, така че процедурата да може да бъде приключена най-късно един месец преди оперативното стартиране на новата или съществено изменената система. Структурите, събиращи пътна такса, следва да спазват своята част от планираната процедура, както е определена в заявлението за областта на ЕУЕПТ.

(40)  Структурите, събиращи пътна такса, не следва да изискват или налагат на доставчиците на ЕУЕПТ каквито и да е технически решения, които биха могли да попречат на оперативната съвместимост с други области на ЕУЕПТ и със съществуващите съставни елементи на оперативната съвместимост на доставчика на ЕУЕПТ.

(41)  Наличието на ЕУЕПТ е в състояние да намали значително административните разходи и административната тежест за международните автомобилни превозвачи и за шофьорите.

(42)  На доставчиците на ЕУЕПТ следва да бъде разрешено да издават фактури на ползвателите на ЕУЕПТ. На структурите, събиращи пътна такса, обаче следва да бъде разрешено да изискват фактурите да бъдат изпращани за тяхна сметка и от тяхно име, тъй като фактурирането директно на името на доставчика на ЕУЕПТ може да доведе в някои области на ЕУЕПТ до отрицателни административни и данъчни последици.

(43)  Всяка държава членка с поне две области на ЕУЕПТ следва да определи служба за контакт с доставчиците на ЕУЕПТ, желаещи да предоставят ЕУЕПТ на нейна територия, с цел да улесни техните контакти със структурите, събиращи пътна такса.

(44)  Приложенията за електронно таксуване и други услуги, като например съвместните интелигентни транспортни системи (СИТС), използват сходни технологии и съседни честотни ленти за комуникация с малък обхват между превозните средства и между превозните средства и инфраструктурата. В бъдеще заслужава да бъде изследван потенциалът за прилагане на други нововъзникващи технологии в електронното пътно таксуване, след като внимателно бъдат оценени разходите, ползите, техническите препятствия и възможните решения за тях. Важно е да се прилагат мерки за защита на съществуващите инвестиции в микровълнова технология за 5,8 GHz от предизвикани от други технологии смущения.

(45)  Без да се нарушава правото в областта на държавните помощи и конкуренцията, на държавите членки следва да бъде разрешено да разработват мерки за насърчаване на електронното пътно таксуване и фактуриране.

(46)  Когато ▌органите по стандартизация правят преглед на стандартите, отнасящи се за ЕУЕПТ, следва да са налице подходящи преходни разпоредби, за да се осигури непрекъснатостта на ЕУЕПТ и съвместимостта на съставните елементи на оперативната съвместимост, които вече са в експлоатация към момента на преразглеждането на стандартите, със системите за таксуване.

(47)  ЕУЕПТ следва да позволява интермодалността да се развива, като същевременно се спазва принципът „ползвателят плаща“ и „замърсителят плаща“.

(48)  Проблемите, които имат електронните системи за пътно таксуване при идентифицирането на нарушители на пътното таксуване с чуждестранна регистрация, възпрепятстват по-нататъшното внедряване на такива системи и по-широкото приложение на принципите „ползвателят плаща“ и „замърсителят плаща“ по пътищата на Съюза и затова е необходимо да се намери начин за идентифицирането на такива лица и за обработване на техните лични данни.

(49)  От съображения за съгласуваност и ефективно използване на ресурсите, системата за обмен на информация относно неплатилите пътни такси ползватели и относно техните превозни средства следва да използва същите инструменти като системата за обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, предвидена в Директива (ЕС) 2015/413 на Европейския парламент и на Съвета(5).

(50)  В някои държави членки неплащането на пътна такса се установява едва след като ползвателят е бил уведомен за задължението за плащане на пътна такса. Тъй като настоящата директива не хармонизира националното им право в това отношение, държавите членки следва да разполагат с възможността да прилагат настоящата директива за целите на идентифициране на ползвателите и на превозните средства за целите на уведомяването. Такова разширено прилагане обаче следва да бъде разрешено само ако са изпълнени определени условия.

(51)  Последващите производства, които се образуват поради неплащане на пътна такса не са хармонизирани в рамките на Съюза. Често на идентифицирания ползвател на пътя е дадена възможността за заплащане на дължимата пътна такса или фиксирана заместваща сума директно на субекта, отговарящ за събиране на пътна такса, преди органите на държавата членка да започнат каквито и да било допълнителни административни или наказателни производства. Важно е такава ефикасна процедура за прекратяване на неплащането на пътна такса да бъде достъпна при сходни условия за всички ползватели на пътищата. За тази цел на държавите членки следва да бъде позволено да предоставят на субекта, отговарящ за събирането на пътна такса необходимите данни за идентифициране на превозното средство, по отношение на коeто се отнася неплащането на пътна такса, както и за идентифицирането на неговия собственик или държател, при условие че е осигурена подходяща защита на личните данни. В този контекст държавите членки следва да гарантират, че спазването на платежното нареждане, издадено от съответната структура, слага край на неплащането на пътна такса.

(52)  В някои държави членки липсата или лошото функциониране на бордовата апаратура се счита за неплащане на пътна такса, когато въпросните такси могат да бъдат платени само посредством бордова апаратура.

(53)  ▌Държавите членки ▌следва да предоставят на Комисията необходимата информация и данни за оценка на ефективността и ефикасността на системата за обмен на информация за неплатилите пътни такси ползватели. ▌Комисията следва ▌ да оцени данните и информацията, които е получила, и да предложи, ако е необходимо, изменения на настоящата директива.

(54)  Като анализира възможните мерки за допълнително улесняване на трансграничното правоприлагане по отношение на задължението за плащане на пътни такси в Съюза, Комисията следва също така да оцени в доклада си необходимостта от взаимопомощ между държавите членки.

(55)  Правоприлагането по отношение на задължението за плащане на пътни такси, идентификацията на превозното средство и на собственика или държателя на превозното средство, за които е установено неплащане на пътна такса, както и събирането на информация за ползвателя с цел структурата, събираща пътна такса, да спази задълженията си към данъчните органи включват обработката на лични данни. Такава обработка трябва да бъде извършвана в съответствие със стандартите на Съюза, заложени между другото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(6), Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета(7) и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(8). Правото на защита на личните данни е изрично признато от член 8 от Хартата за основните права в Европейския съюз.

(56)  Настоящата директива не нарушава свободата на държавите членки да определят правила, свързани със заплащането на пътната инфраструктура и с данъчното облагане.

(57)  С цел да се ▌ улесни трансграничният обмен на информация относно превозните средства и собствениците или държателите на превозни средства, за които е установено неплащане на пътни такси, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския Съюз (ДФЕС) във връзка с изменението на приложение I ,за да отразява промените в правото на Съюза. Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъде делегирано на Комисията също така във връзка с определянето на подробностите за класифицирането на превозни средства за целите на създаването на приложимите тарифни схеми, допълнителното определяне на задълженията на ползвателите на ЕУЕПТ по отношение на предоставянето на данни на доставчика на ЕУЕПТ, както и използването и работата с бордовата апаратура, определянето на изискванията към съставните елементи на оперативната съвместимост по отношение на безопасността и здравето, надеждността и наличността, опазването на околната среда, техническата съвместимост, сигурността и неприкосновеността на личния живот, функционирането и управлението, определянето на общите изисквания към инфраструктурата за съставните елементи на оперативната съвместимост и определянето на минималните критерии за допустимост за нотифицираните органи. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(9). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(58)  Изпълнението на настоящата директива изисква еднакви условия за прилагането на техническите и административните спецификации за внедряване в държавите членки на процедури, които включват участниците в ЕУЕПТ и интерфейсите между тях, така че да се улесни оперативната съвместимост и да се гарантира, че националните пазари за събиране на пътни такси се управляват от равностойни правила. За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящата директива и за да се определят тези технически и административни спецификации, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(10).

(59)  Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение III, част Б.

(60)  Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно правото на защита на личните данни.

(61)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета бе проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните(11),

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.  Настоящата директива определя условията, необходими за следните цели:

a)  за да се осигури оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване в цялата пътна мрежа в Съюза, селищна и междуселищна, магистрали, главни и второстепенни пътища и различни структури като тунели или мостове и фериботи; както и

б)  да се улесни трансграничният обмен на данни за регистрацията на превозни средства и за собствениците или държателите на превозни средства, за които е установено неплащане на какъвто и да било вид пътни такси в Съюза.

С оглед зачитането на принципа на субсидиарност настоящата директива се прилага без да се засягат решенията, взети от държавите членки относно събирането на пътни такси за определени типове превозни средства и определянето на равнището на тези такси и целта, за която те се събират.

2.  Членове 3—22 не се прилагат за:

a)  системи за пътно таксуване, ▌които не са електронни по смисъла на член 2, точка 10 ; и

б)  малки, строго локални системи за пътно таксуване за които разходите за привеждане в съответствие с изискванията на членове 3—22 няма да бъдат пропорционални на ползите.

3.   Настоящата директива не се прилага за таксите за паркиране.

4.  Целта за оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване в Съюза се постига чрез европейската услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ), която е допълнителна по отношение на националните услуги за електронно пътно таксуване в държавите членки.

5.  Когато националното право изисква ползвателят да се уведомява за задължението за плащане, преди да бъде установено неплащане на пътна такса, държавите членки могат да прилагат настоящата директива и за целите на идентифициране на собственика или държателя на превозното средство и на самото превозно средство с цел уведомяване, единствено ако е изпълнено всяко едно от следните условия:

a)  няма други начини да се идентифицира собственикът или държателят на превозното средство; и

б)  уведомяването на собственика или държателя на превозното средство за задължението за плащане е задължителен етап от процедурата на заплащане на пътните такси съгласно националното право.

6.  Когато държава членка прилага параграф 5, тя взема мерките, необходими за да гарантира, че всяко последващо производство във връзка със задължението за плащане на пътна такса се изпълнява от публични органи. Позоваванията на нарушението „неплащане на пътна такса“ в настоящата директива включва случаите, попадащи в обхвата на параграф 5, когато държавата членка, в която е извършено нарушението, прилага този параграф.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)  „ ▌услуга за пътно таксуване ▌“ означава услуга, която позволява на ползвателите да използват превозното средство в една или повече области на ЕУЕПТ съгласно един договор, и когато е необходимо — с един вид бордова апаратура, и което включва:

а)  когато е необходимо, предоставяне на индивидуализирана бордова апаратура на ползвателите и поддържане на нейната функционалност;

б)  гарантиране, че дължимата от ползвателя пътна такса е платена на структурата, събираща пътна такса;

в)  осигуряване на ползвателя на средствата, чрез които да извърши плащането или приемане на съществуващо платежно средство;

г)  събиране на пътната такса от ползвателя;

д)  управление на отношенията с ползвателя като клиент; и

е)  прилагане и зачитане на политиките в областта на сигурността и неприкосновеността на личния живот в системите за пътно таксуване;

2)  „доставчик на услуга за пътно таксуване“ означава правен субект, предоставящ услуги за пътно таксуване в една или повече области на ЕУЕПТ за един или повече класове превозни средства;

3)  „структура, събираща пътна такса“ означава публичен или частноправен субект, който събира пътни такси за движението на превозни средства в дадена област на ЕУЕПТ ;

4)  „определена структура, събираща пътна такса“ означава публичен или частноправен субект, който е посочен като структура, събираща пътна такса, в бъдеща област на ЕУЕПТ;

5)  „Европейска услуга за електронно пътно таксуване („ЕУЕПТ“)“ означава услуга за пътно таксуване, която се осигурява въз основа на договор за една или повече области на ЕУЕПТ от доставчик на ЕУЕПТ на ползвател на ЕУЕПТ;

6)  „доставчик на ЕУЕПТ“ означава субект, който, в рамките на отделен договор, осигурява достъп до ЕУЕПТ на ползвател на ЕУЕПТ, прехвърля пътните такси към съответната структура, събираща пътна такса, и който е регистриран в своята държава членка на установяване;

7)  „ползвател на ЕУЕПТ“ означава физическо или юридическо лице, което е сключило договор с доставчик на ЕУЕПТ, с цел получаване на достъп до ЕУЕПТ;

8)  „област на ЕУЕПТ “ означава път, пътна мрежа, структура като мост, тунел или ферибот, където се събират пътни такси, като се използва електронна система за пътно таксуване;

9)  „система, съвместима с ЕУЕПТ“ означава съвкупността от елементи на дадена електронна система за пътно таксуване, които са специално необходими за интегрирането на доставчиците на ЕУЕПТ в системата и за функционирането на ЕУЕПТ;

10)  „електронна система за пътно таксуване“ означава система за събиране на пътни такси, в която задължението за ползвателя да плати пътна такса е изключително породено от и свързано с автоматичното откриване на присъствието на превозното средство на определено място чрез комуникация от разстояние с бордовата апаратура в превозното средство или чрез автоматично разпознаване на регистрационния му номер;

11)  „бордова апаратура“ означава пълният набор от хардуерни и софтуерни компоненти, използвани като част от услугата за пътно таксуване, които са инсталирани или налични в превозното средство с цел събиране, съхраняване, обработка и дистанционно получаване/предаване на данни, или като отделно устройство или като интегрирана система в превозното средство;

12)  „основен доставчик на услуга“ означава доставчик на услуга за пътно таксуване със специални задължения, например да подписва договори с всички заинтересовани ползватели, или със специални права, например специално възнаграждение или гарантиран дългосрочен договор, които са различни от правата и задълженията на другите доставчици на услуги;

13)  „съставен елемент на оперативната съвместимост“ означава всеки елементарен компонент, група компоненти, предварителен монтаж или пълен монтаж на оборудване, включен или предвиден за включване в ЕУЕПТ, от който оперативната съвместимост на услугата зависи пряко или косвено, включително както материални обекти, така и нематериални обекти, например програмни продукти;

14)  „годност за ползване“ означава способността на съставния елемент на оперативната съвместимост — интегриран в ЕУЕСТ, целесъобразно и в съответствие със системата на структурата, събираща пътна такса, да покрие и поддържа определени експлоатационни характеристики;

15)  „данни, необходими за пътната такса“ означава информацията, определена от отговорната структура, събираща пътна такса, необходима за установяване на дължимата пътна такса за движението на превозно средство в определена област на пътно таксуване, както и за извършване на транзакцията по плащане на пътната такса;

16)  „декларация на пътна такса“ означава заявление пред структура, събираща пътна такса, което потвърждава присъствието на превозно средство в определена област на ЕУЕПТ и е във формат, предварително договорен между доставчика на услугата за пътно таксуване и структурата, събираща пътната такса;

17)  „параметри за класифициране на превозното средство“ означава свързаната с превозното средство информация, в съответствие с която въз основа на данните, необходими за пътната такса, се изчисляват съответните такси;

18)  „бек офис“ означава централната електронна система, която използва структурата, събираща пътна такса, група от структури, събиращи пътна такса, които са създали център за оперативна съвместимост, или доставчиците на ЕУЕПТ за събиране, обработване и изпращане на информация в рамките на система за електронно пътно таксуване;

19)  „съществено изменена система“ означава съществуваща система за електронно пътно таксуване, върху която е извършена или се извършва промяна, която налага доставчиците на ЕУЕПТ да променят съставните елементи на оперативната съвместимост в действие, като например препрограмиране или приспособяване на интерфейсите в техния бек офис до степен, която изисква повторна акредитация;

20)  „акредитация“ означава процесът, определен и управляван от структурата, събираща пътна такса, на който трябва да бъде подложен доставчикът на ЕУЕПТ, преди да получи разрешение да предоставя ЕУЕПТ в област на ЕУЕПТ;

21)  „пътно таксуване“ или „пътна такса“ означава таксата, която трябва да плати ползвателят на пътя, за да може да използва съответните път, пътна мрежа или инфраструктура като мост, тунел или ферибот;

22)  „неплащане на пътна такса“ означава нарушението, при което ползвател на пътя в дадена държава членка не плаща пътната такса, която е определена от националните разпоредби във въпросната държава членка;

23)  „държава членка на регистрация“ означава държавата членка, в която е регистрирано превозното средство, ▌за което се предвижда заплащане на пътна такса;

24)  „национално звено за контакт“ означава компетентният орган, определен от държава членка да отговаря за трансграничния обмен на данни за регистрацията на превозни средства;

25)  „автоматизирано търсене“ означава процедура за онлайн достъп за справка в базите данни на една, повече от една или всички държави членки ▌;

26)  „превозно средство“ означава моторно превозно средство, или съчленена комбинация от превозни средства, която е предназначена или се използва за автомобилен превоз на пътници или товари ▌;

27)  „държател на превозно средство“ означава лицето, на чието име е регистрирано превозното средство съгласно правото на държавата членка на регистрация;

28)  „тежко превозно средство“ означава превозно средство ▌с максимална допустима маса, която надхвърля 3,5 тона▌;

29)  „леко превозно средство“ означава превозно средство с максимална допустима маса, която не надхвърля 3,5 тона.

Член 3

Технологични решения

1.  Всички нови електронни системи за пътно таксуване, които изискват монтирането или използването на бордова апаратура, за да извършват операции по електронно пътно таксуване, използват една или повече от следните ▌ технологии:

a)  позициониране чрез спътник;

б)  мобилни комуникации;

в)  микровълнова технология за 5,8 GHz

Съществуващите понастоящем електронни системи за пътно таксуване, които изискват монтиране на бордова апаратура или използване на други технологии, се привеждат в съответствие с изискванията на първата алинея от настоящия параграф, ако в тях се внасят значителни технологични подобрения.

2.  Комисията изисква, в съответствие с процедурата, установена с Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета(12), компетентните органи по стандартизация в областта ▌ да приемат бързо стандартите, приложими към електронните системи за пътно таксуване, по отношение на технологиите, изброени в първата алинея от параграф 1 и технологията за ANPR, и да ги актуализират, когато е необходимо. Комисията изисква от органите по стандартизация да осигурят непрекъснатата съвместимост на съставните елементи на оперативната съвместимост.

3.  Бордова апаратура, която използва технология за спътниково позициониране и се пуска на пазара след … [30 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] трябва да е съвместима с услугите за определяне на местоположението, предоставяни от системите „Галилео“ и Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) ▌.

4.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 6, доставчиците на ЕУЕПТ предоставят на ползвателите на ЕУЕПТ бордова апаратура, която е подходяща за ползване, оперативно съвместима и с възможност за комуникация със съответните системи за електронно пътно таксуване, използвани в държавите членки, които използват технологиите, посочени в параграф 1, първа алинея.

5.  Бордовата апаратура може да използва собствените си хардуерни и софтуерни компоненти, да използва други налични в превозно средство хардуерни и софтуерни компоненти, или да използва и двете. За целите на комуникацията с други апаратни системи, налични в превозните средства, бордовата апаратура може да използва технологии, различни от посочените в параграф 1, първа алинея, при условие че е гарантирана сигурността, качеството на услугата и неприкосновеността на личния живот.

На бордовата апаратура на ЕУЕПТ е позволено да улеснява услуги, различни от услугите за пътно таксуване, при условие че експлоатацията на тези услуги не пречи на услугите за пътно таксуване, в която и да е област на ЕУЕПТ.

6.  Без да се засяга правото на държавите членки да въведат електронни системи за пътно таксуване за леки превозни средства въз основа на спътниково позициониране или мобилни комуникации, доставчиците на ЕУЕПТ могат до 31 декември 2027 г. да предоставят на ползвателите на леки превозни средства бордова апаратура, подходяща за използване само с микровълнова технология за 5,8 GHz , която да се използва в области на ЕУЕПТ, които не изискват спътниково позициониране или мобилни комуникационни технологии.

ГЛАВА II

ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ЕУЕПТ

Член 4

Регистрация на доставчиците на ЕУЕПТ

Всяка държава членка установява процедура за регистрация на доставчиците на ЕУЕПТ. Тя разрешава регистрирането на субекти, установени на нейна територия, които подават искане за регистрация и могат да докажат, че отговарят на следните изисквания:

a)  притежават сертификат EN ISO 9001 или негов еквивалент;

б)  притежават техническото оборудване и ЕО декларация или сертификат , удостоверяващи съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост със спецификациите;

в)  имат компетентност при предоставянето на услуги за електронно пътно таксуване или в други свързани области;

г)  имат необходимата финансова стабилност;

д)  разполагат с план за общо управление на риска, който подлежи на одит поне веднъж на всеки две години; и

е)  имат добра репутация.

Член 5

Права и задължения на доставчиците на ЕУЕПТ

1.  Държавите членки предприемат мерките, необходими за да гарантират, че регистрираните от тях доставчици на ЕУЕПТ сключват договори за ЕУЕПТ, които покриват всички области на ЕУЕПТ на територията най-малко на четири държави членки, в рамките на 36-те месеца след регистрацията си, в съответствие с член 4. Те вземат мерките, необходими, за да гарантират, че тези доставчици на ЕУЕПТ сключват договори, които покриват всички области на ЕУЕПТ в дадена държава членка, в рамките на 24-те месеца след сключването на първия договор в тази държава членка, с изключение на областите на ЕУЕПТ, в които отговорните структури, събиращи пътна такса, не изпълняват член 6, параграф 3.

2.   Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че регистрираните от тях доставчици на ЕУЕПТ поддържат по всяко време покритие на всички области на ЕУЕПТ след сключването на договори за това. Те вземат мерките, необходими, за да гарантират, че когато доставчик на ЕУЕПТ не е в състояние да поддържа покритие на дадена област на ЕУЕПТ, тъй като структурата, събираща пътна такса, не изпълнява настоящата директива, той възстановява покритието на съответната област във възможно най-кратък срок.

3.   Държавите членки предприемат мерките, необходими за да гарантират, че доставчиците на ЕУЕПТ, които са регистрирани, публикуват информация за обхвата на своите области на ЕУЕПТ и всички промени в тях , както и, в рамките на един месец от регистрацията, подробни планове за разширяване на тяхната услуга до допълнителни области на ЕУЕПТ, с годишни актуализации.

4.  Държавите членки предприемат мерките, необходими за да гарантират, че при необходимост доставчиците на ЕУЕПТ, които те са регистрирали или които предоставят ЕУЕПТ на тяхната територия, предоставят на ползвателите на ЕУЕПТ бордова апаратура, която отговаря на изискванията, установени в настоящата директива, както и на Директиви 2014/53/ЕС(13) и 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(14). Те могат да поискат от съответните доставчици на ЕУЕПТ доказателства, че посочените изисквания са изпълнени.

5.  Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че доставчиците на ЕУЕПТ, които предоставят ЕУЕПТ на тяхната територия, водят списък на невалидната бордова апаратура, отнасяща се до договори за ЕУЕПТ, сключени с ползватели на ЕУЕПТ. Те вземат мерките, необходими за да гарантират, че тези списъци се поддържат при стриктно спазване на правилата на Съюза за защита на личните данни, определени, inter alia, в Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО.

6.  Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че регистрираните от тях доставчици на ЕУЕПТ оповестяват договорната си политика по отношение на ползвателите на ЕУЕПТ.

7.  Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че доставчиците на ЕУЕПТ, които предоставят ЕУЕПТ на тяхната територия, представят на структурите, събиращи пътна такса, цялата информация, от която те се нуждаят за изчисляване и прилагане на пътната такса по отношение на превозните средства на ползвателите на ЕУЕПТ, или предоставят на структурите, събиращи пътна такса, цялата информация, която е необходима, за да им позволи да проверят изчисляването на пътната такса, която доставчиците на ЕУЕПТ прилагат по отношение на превозните средства на ползвателите на ЕУЕПТ.

8.  Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че доставчиците на ЕУЕПТ, които предоставят ЕУЕПТ на тяхната територия, си сътрудничат със структурите, събиращи пътна такса, в усилията за идентифициране на предполагаеми нарушители. Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че при подозрение за неплащане на пътна такса, структурата, събираща пътна такса, може да получи от доставчика на ЕУЕПТ данните на превозното средство, за което има подозрение за неплащане на пътна такса, и на собственика или държателя на превозното средство, който е клиент на доставчика на ЕУЕПТ. Тези данни се предоставят незабавно от доставчика на ЕУЕПТ.

Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че структурата, събираща пътна такса, не разкрива тези данни на друг доставчик на услуги. Те вземат мерките, необходими, за да гарантират, че когато структурата, събираща пътна такса, е интегрирана в един субект с доставчика на услуга за пътно таксуване, данните се използват единствено за целите на идентифицирането на предполагаеми нарушители или в съответствие с член 27, параграф 3.

9.  Държавите членки предприемат мерките, необходими за да гарантират, че структура, събираща пътна такса, която отговаря за дадена област на ЕУЕПТ на тяхната територия, може да получи от доставчика на ЕУЕПТ данните на всички превозни средства, притежавани или държани от клиенти на доставчика на ЕУЕПТ, които в даден период са се движили в областта на ЕУЕПТ, за която тази структура отговаря, както и данни за собствениците или държателите на тези превозни средства, при условие че структурата, събираща пътна такса, се нуждае от тези данни, за да спази задълженията си към данъчните органи. Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че доставчик на ЕУЕПТ предоставя исканите данни не по-късно от два дни след получаване на искането. Държавите членки предприемат мерките, необходими за да гарантират, че структурата, събираща пътна такса, не разкрива тези данни на друг доставчик на услуги. Те вземат мерките, необходими, за да гарантират, че когато структурата, събираща пътна такса, е интегрирана в един субект с доставчика на услуга за пътно таксуване, данните се използват единствено с цел спазване на задълженията на структурата, събираща пътна такса, към данъчните органи.

10.  Данните, предоставени от доставчиците на ЕУЕПТ на структурата, събираща пътна такса, се обработват в съответствие с правилата на Съюза за защита на личните данни, определени в Регламент (ЕС) 2016/679, както и с националните законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се транспонират директиви 2002/58/ЕО и (ЕС) 2016/680.

11.  Най-късно до ... [шест месеца след датата на влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема актове за изпълнение с цел по-подробно определяне на задълженията на доставчиците на ЕУЕПТ по отношение на:

а)  наблюдението на качествените характеристики на предоставяните от тях услуги и сътрудничеството със структурите, събиращи пътна такса, при одитите за проверка;

б)  сътрудничеството със структурите, събиращи пътна такса, при извършването на изпитванията на системите на тези структури;

в)  обслужването и техническата подкрепа за ползвателите на ЕУЕПТ и индивидуалното конфигуриране на бордовата апаратура;

г)  фактурирането на ползвателите на ЕУЕПТ;

д)  информацията, която доставчиците на ЕУЕПТ трябва да предоставят на структурите, събиращи пътна такса, и която е посочена в параграф 7; и

е)  уведомяването на ползвател на ЕУЕПТ за открит случай на недекларирана пътна такса;

Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 2.

Член 6

Права и задължения на структурите, събиращи пътна такса

1.   Ако дадена област на ЕУЕПТ не съответства на техническите и процедурните условия за оперативна съвместимост на ЕУЕПТ, предвидени в настоящата директива, държавата членка, на чиято територия се намира тази област на ЕУЕПТ, взема мерките, необходими, за да гарантира, че отговорната структура, събираща пътна такса, разглежда проблема със съответните заинтересовани страни и, ако това попада в сферата на нейната отговорност, предприема действия за отстраняването му с цел да се гарантира оперативна съвместимост на ЕУЕПТ със системата за пътно таксуване. При необходимост държавата членка актуализира регистъра, посочен в член 21, параграф 1, по отношение на информацията, посочена в буква а) от него.

2.  Всяка държава членка взема мерките, необходими, за да гарантира, че всяка структура, събираща пътна такса, която отговаря за дадена област на ЕУЕПТ на нейната територия, изготвя и поддържа заявление за областта на ЕУЕПТ, в което се определят общите условия за достъп на доставчиците на ЕУЕПТ до техните области на ЕУЕПТ, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в параграф 9.

Когато на територията на държава членка се създава нова електронна система за пътно таксуване, тази държава членка взема мерките, необходими, за да гарантира, че бъдещата структура, събираща пътна такса, която отговаря за системата, публикува заявлението за областта на ЕУЕПТ с достатъчно голямо предизвестие, за да позволи на заинтересованите доставчици на ЕУЕПТ да се акредитират най-късно един месец преди оперативното стартиране на новата система, като се отчете надлежно продължителността на процеса на оценка на съответствието със спецификациите и годността за ползване на съставните елементи на оперативната съвместимост, посочени в член 15, параграф 1.

Когато електронна система за пътно таксуване на територията на държава членка се изменя съществено, тази държава членка взема мерките, необходими, за да гарантира, че структурата, събираща пътна такса, която отговаря за системата, публикува актуализирано заявление за областта на ЕУЕПТ с достатъчно голямо предизвестие, за да позволи на вече акредитирани доставчици на ЕУЕПТ да адаптират своите съставни елементи на оперативната съвместимост към новите изисквания и да получат акредитация най-късно един месец преди оперативното стартиране на изменената система, като се отчете надлежно продължителността на процеса на оценка на съответствието по отношение на спецификациите и годността за ползване на съставните елементи на оперативната съвместимост, посочени в член 15, параграф 1.

3.  Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че структурите, събиращи пътна такса, които отговарят за областите на ЕУЕПТ на тяхната територия, приемат на недискриминационна основа всеки доставчик на ЕУЕПТ, който желае да предоставя ЕУЕПТ в посочените области.

Приемането на доставчик на ЕУЕПТ в област на ЕУЕПТ се извършва при условие че доставчикът спазва задълженията и общите условия, посочени в заявлението за областта на ЕУЕПТ.

Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че структурите, събиращи пътна такса, не изискват от доставчиците на ЕУЕПТ да използват специфични технически решения или процедури, които пречат на оперативната съвместимост на съставните елементи на оперативната съвместимост на даден доставчик на ЕУЕПТ с електронните системи за пътно таксуване в други области на ЕУЕПТ.

Ако структурата, събираща пътна такса, и доставчикът на ЕУЕПТ не могат да постигнат съгласие, въпросът може да бъде отнесен до помирителния орган, отговорен за съответната област на пътно таксуване.

4.  Всяка държава членка взема мерките, необходими, за да гарантира, че договорите между структурата, събираща пътна такса, и доставчика на ЕУЕПТ по отношение на предоставянето на ЕУЕПТ на територията на тази държава членка позволяват на доставчика на ЕУЕПТ да издава фактура за пътно таксуване пряко на ползвателя на ЕУЕПТ.

Структурата, събираща пътна такса, може да изиска доставчикът на ЕУЕПТ да издава фактури на ползвателя от името на и за сметка на структурата, събираща пътна такса, и доставчикът на ЕУЕПТ се съобразява с това искане.

5.  Пътните такси, които структурите, събиращи пътна такса, събират от ползвателите на ЕУЕПТ, не превишават съответните национални или местни такси. Това не засяга правото на държавите членки да въвеждат намаления или отстъпки, с които се насърчава заплащането на пътни такси по електронен път. Всички отстъпки или намаления на пътни такси за ползвателите на бордова апаратура, предлагани от държава членка или от структура, събираща пътна такса, са прозрачни, оповестяват се публично и са достъпни за клиентите на доставчиците на ЕУЕПТ при едни и същи условия.

6.  Държавите членки предприемат мерките, необходими за да гарантират, че структурите, събиращи пътна такса, приемат в своите области на ЕУЕПТ всякаква функционираща бордова апаратура, предоставена от доставчици на ЕУЕПТ, с които са в договорни отношения, и сертифицирана в съответствие с процедурата, определена в актовете за изпълнение, посочени в член 15, параграф 7, която не е включена в списъка с невалидната бордова апаратура, посочен в член 5, параграф 5.

7.  В случай на нарушено функциониране на ЕУЕПТ по вина на лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, то осигурява опростен режим на предоставяне на услуги, при който автомобилите, снабдени с посоченото в параграф 6 оборудване, да могат да се придвижват безопасно, с минимално забавяне и без подозрението за неплащане на пътна такса.

8.  Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че структурите, събиращи пътна такса, сътрудничат по недискриминационен начин на доставчиците на ЕУЕПТ или на производителите или на нотифицираните органи с оглед на оценяването на годността за ползване на оперативно съвместимите съставни елементи в рамките на техните области на ЕУЕПТ.

9.  Най-късно до … [шест месеца след датата на влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема актове за изпълнение с цел определяне на минималното съдържание на заявлението за областта на ЕУЕПТ, включително:

а)  изискванията към доставчиците на ЕУЕПТ;

б)  процедурните условия, включително търговските условия;

в)  процедурата за акредитация на доставчиците на ЕУЕПТ; и

г)  данните, необходими за пътната такса.

Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 2.

Член 7

Възнаграждение

1.  Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че доставчиците на ЕУЕПТ имат право на възнаграждение, изплащано от структурата, събираща пътна такса.

2.  Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че методиката за определяне на възнаграждението на доставчиците на ЕУЕПТ е прозрачна, недискриминационна и една и съща за всички доставчици на ЕУЕПТ, акредитирани в дадена област на ЕУЕПТ. Те вземат мерките, необходими, за да гарантират, че методиката се публикува като част от търговските условия в заявлението за областта на ЕУЕПТ.

3.  Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че в областите на ЕУЕПТ с основен доставчик на услуги методиката за изчисляване на възнаграждението на доставчиците на ЕУЕПТ следва същата структура като възнаграждението за подобни услуги, предоставяни от основния доставчик на услуги. Размерът на възнаграждението на доставчиците на ЕУЕПТ може да се различава от възнаграждението на основния доставчик на услуги, при условие че това е обосновано от:

a)  разходите за специфичните изисквания и задължения на основния доставчик на услуги, които не се отнасят за доставчиците на ЕУЕПТ; и

б)  необходимостта от възнаграждението на доставчиците на ЕУЕПТ да бъдат приспаднати фиксирани такси, начислени от структурата, събираща пътна такса, въз основа на разходите на тази структура за предоставяне, експлоатация и поддръжка на действаща система на ЕУЕПТ в нейната област на събиране на пътна такса, включително разходите за акредитация, когато тези разходи не са включени в пътната такса.

Член 8

Пътни такси

1.  Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че когато за целите на установяването на тарифа за пътна такса, приложима за дадено превозно средство, има несъответствие между класифицирането на превозното средство съгласно доставчика на ЕУЕПТ и съгласно структурата, събираща пътна такса, предимство има класифицирането на структурата, събираща пътна такса, освен ако се докаже, че е допусната грешка.

2.  Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че структурата, събираща пътна такса, има право да изисква от доставчик на ЕУЕПТ плащане за всяка потвърдена декларация на пътна такса и за всеки потвърден случай на недекларирана пътна такса, свързана с всяка сметка на ползвател на ЕУЕПТ, управлявана от въпросния доставчик на ЕУЕПТ.

3.  Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че когато доставчик на ЕУЕПТ е изпратил на структурата, събираща пътна такса, списък на невалидната бордова апаратура съгласно член 5, параграф 5, доставчикът на ЕУЕПТ не носи отговорност за каквато и да било последваща такса, начислена вследствие на използването на тази невалидна бордова апаратура. Броят на записите в списъка на невалидната бордова апаратура, форматът на списъка и честотата на актуализирането му подлежат на договаряне между структурите, събиращи пътна такса, и доставчиците на ЕУЕПТ.

4.  Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че при системи за събиране на пътна такса, базирани на микровълни, структурите, събиращи пътна такса, съобщават на доставчиците на ЕУЕПТ за потвърдените декларации за пътна такса, отнасящи се до пътните такси, дължими от техните ползватели на ЕУЕПТ.

5.  Най-късно до ... [шест месеца след датата на влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 30 с оглед на определянето на подробна класификация на превозните средства за целите на установяването на приложимите тарифни схеми, включително всички процедури, необходими за въвеждането на такива схеми. Поддържаната от ЕУЕПТ съвкупност от параметри за класифициране на превозните средства не ограничава избора на тарифни схеми от страна на структурите, събиращи пътна такса. Комисията гарантира достатъчна гъвкавост, която да позволи поддържаната от ЕУЕПТ съвкупност от параметри за класифициране да се развива в съответствие с предвидимите бъдещи нужди. Тези актове не засягат определението на параметрите, съгласно които се променят таксите за изминат участък, установено в Директива № 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(15).

Член 9

Счетоводна отчетност

Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че юридическите лица, които предоставят услуги за пътно таксуване, поддържат счетоводна отчетност, която прави възможно ясното разграничаване между приходите и разходите, свързани с предоставянето на услуга за пътно таксуване, както и между приходите и разходите, свързани с други дейности. Информацията за приходите и разходите, свързани с предоставянето на услуга за пътно таксуване, се представя при поискване на съответния помирителен или съдебен орган. Държавите членки вземат също така мерките, необходими за да гарантират, че не е позволено кръстосано субсидиране между дейностите, извършвани при изпълняване на функцията на доставчик на услуга за пътно таксуване, и други дейности.

Член 10

Права и задължения на доставчиците на ЕУЕПТ

1.  Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да дадат възможност на ползвателите на ЕУЕПТ да се абонират за ЕУЕПТ посредством всеки доставчик на ЕУЕПТ, независимо от тяхната националност, държава членка на постоянно пребиваване или държавата членка, в която е регистрирано превозното им средство. При сключването на договор ползвателите на ЕУЕПТ биват надлежно информирани относно валидните платежни средства и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно обработването на техните лични данни и на правата, произтичащи от приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

2.  Със заплащането на пътна такса на доставчика на ЕУЕПТ се счита, че ползвателят на ЕУЕПТ е изпълнил задълженията си за плащане и към съответната структура, събираща пътна такса.

Ако на борда на превозно средство са инсталирани или налични две или повече бордови апаратури, ползвателят на ЕУЕПТ носи отговорността да използва или активира съответната бордова апаратура за специфичната област на ЕУЕПТ.

3.  Най-късно до ... [шест месеца след датата на влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 30 с цел по-подробно определяне на задълженията на ползвателите на ЕУЕПТ по отношение на:

а)  предоставянето на данни на доставчика на ЕУЕПТ; и

б)  използването на бордовата апаратура и работата с нея.

ГЛАВА III

ПОМИРИТЕЛЕН ОРГАН

Член 11

Създаване и функции

1.  Всяка държава членка, на чиято територия има поне една област на ЕУЕПТ, определя или създава помирителен орган, с цел да се улесни посредничеството при спорове между структурите, събиращи пътна такса, които имат област на ЕУЕПТ, намираща се на нейна територия, и доставчиците на ЕУЕПТ, които са сключили договори или водят преговори за сключване на договори със структурите, събиращи пътна такса.

2.  Помирителния орган разполага по-специално с правомощия да проверява дали договорните условия, наложени от дадена структура, събираща пътна такса на доставчиците на ЕУЕПТ, са недискриминационни. Той има правомощието да проверява дали доставчиците на ЕУЕПТ получават възнаграждение в съответствие с принципите, предвидени в член 7.

3.  Държавите членки, посочени в параграф 1, предприемат мерките, необходими за да гарантират, че помирителният орган е независим по отношение на своята организация и правна структура от търговските интереси на структурите, събиращи пътна такса, и от доставчиците на услуга за пътно таксуване.

Член 12

Процедура за посредничество

1.  Всяка държава членка, установява процедура за посредничество с поне една област на ЕУЕПТ, посредством която структура, събираща пътна такса, или доставчик на ЕУЕПТ може да поиска намесата на помирителния орган в случай на спор, свързан с техните договорни отношения или процеса на договаряне.

2.  Процедурата по помирение, посочена в параграф 1, изисква в срок от един месец след получаването на искането за намеса на помирителния орган той да посочи дали разполага с всички документи, необходими за посредничеството при спора.

3.  Процедурата по помирение, посочена в параграф 1, изисква помирителният орган да даде становище по даден спор не по-късно от шест месеца след получаването на искането за намеса.

4.  С цел да улеснят изпълнението на задачите на помирителния орган, държавите членки му предоставят правомощия да изисква необходимата информация от структурите, събиращи пътна такса, доставчиците на ЕУЕПТ и всички трети страни, които участват в предоставянето на ЕУЕПТ на територията на съответната държава членка.

5.  Държавите членки, заедно с поне една област на ЕУЕПТ , и с Комисията предприемат мерките, необходими, за да гарантират обмена на информация между помирителните органи, отнасяща се до тяхната работа, ръководни принципи и практики.

ГЛАВА IV

ТЕХНИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

Единна и непрекъсната услуга

Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че ползвателите на ЕУЕПТ получават единна и непрекъсната услуга. Това означава, че:

a)  след като параметрите за класификация на превозните средства, включително променливите, са били съхранени или декларирани, или и двете, не се изисква допълнителна човешка намеса в превозното средство по време на пътуването, освен ако са изменени характеристиките на превозното средство; и

б)  човешкото взаимодействие с конкретната бордова апаратура остава непроменено, независимо от областта на ЕУЕПТ.

Член 14

Допълнителни елементи във връзка с ЕУЕПТ

1.  Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че взаимодействието между ползвателите на ЕУЕПТ и структурите, събиращи пътна такса, се ограничава, когато това е приложимо, до процеса на фактуриране в съответствие с член 6, параграф 4 и до процесите на изпълнение. Взаимодействията между ползвателите на ЕУЕПТ и доставчиците на ЕУЕПТ или тяхната бордова апаратура могат да бъдат специфични за всеки доставчик на ЕУЕПТ, като не се нарушава оперативната съвместимост на ЕУЕПТ.

2.  Държавите членки могат да въведат изискване доставчиците на услуга за пътно таксуване, включително доставчиците на ЕУЕПТ, по искане на органите на държавите членки, да предоставят данни за пътното движение по отношение на клиентите си, при условие че спазват приложимите правила за защита на личните данни. Тези данни се използват от държавите членки само за целите на политиките в областта на пътното движение и подобряване на управлението на пътното движение, но не и за идентифициране на клиентите.

3.  Най-късно до ... [шест месеца след датата на влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема актове за изпълнение за определяне на спецификациите на електронните връзки между съставните елементи на оперативната съвместимост на структурите, събиращи пътна такса, доставчиците на ЕУЕПТ и ползвателите на ЕУЕПТ, включително, където е приложимо, съдържанието на съобщенията, разменяни между участниците чрез тези интерфейси. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 2.

Член 15

Споразумения за оперативна съвместимост

1.  Когато на територията на държава членка се създава нова електронна система за пътно таксуване, тази държава членка предприема мерките, необходими, за да гарантира, че определената структура, събираща пътна такса, която ще отговаря за системата, изготвя и публикува в заявлението за областта на ЕУЕПТ подробен план на процеса на оценка на съответствие със спецификациите и на годността за ползване на съставните елементи на оперативната съвместимост, който позволява акредитация на заинтересованите доставчици на ЕУЕПТ най-късно един месец преди оперативния старт на новата система.

Когато електронна система за пътно таксуване на територията на държава членка претърпи съществени изменения, тази държава членка предприема мерките, необходими, за да гарантира, че структурата, събираща пътна такса, която отговаря за системата, изготвя и публикува в заявлението за областта на ЕУЕПТ освен елементите, посочени в първа алинея, и подробен план за повторното оценяване на съответствието спрямо спецификациите и на годността за ползване на съставните елементи на оперативната съвместимост на доставчиците на ЕУЕПТ, които вече са били акредитирани към системата преди съществените ѝ изменения. Планирането позволява повторно акредитиране на съответните доставчици на ЕУЕПТ най-късно един месец преди изменената система да започне да функционира.

Структурата, събираща пътна такса, се задължава да спазва този план.

2.  Държавите членки предприемат мерките, необходими за да гарантират, че всяка структура, събираща пътна такса, която отговаря за дадена област на ЕУЕПТ на тяхна територия, създава среда за изпитвания, в която доставчик на ЕУЕПТ или негови упълномощени представители могат да проверят дали неговата бордова апаратура е годна за ползване в областта на ЕУЕПТ, за която отговаря структурата, събираща пътна такса, и да получат сертифициране за успешно приключване на съответните изпитвания. Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да се даде възможност на структурите, събиращи пътна такса, да създадат единна среда за изпитвания за повече от една област на ЕУЕПТ и да разрешат един упълномощен представител да проверява годността за ползване на един вид бордова апаратура от името на повече от един доставчик на ЕУЕПТ.

Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да дадат възможност на структурите, събиращи пътна такса, да изискат от доставчиците на ЕУЕПТ или техните упълномощени представители да покрият разходите за съответните изпитвания.

3.  Държавите членки не забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара на съставни елементи на оперативната съвместимост на ЕУЕПТ, при условие че те имат маркировка СЕ или декларация за съответствие спрямо спецификациите, или декларация за годността за ползване, или и двете. По-специално държавите членки не изискват проверки, които вече са били осъществени като част от процедурата за проверка на съответствието спрямо спецификациите или годността за ползване, или и двете.

4.  Най-късно до ... [шест месеца след датата на влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема делегирани актове с цел определяне на изискванията за съставните елементи на оперативната съвместимост по отношение на безопасността и здравето, надеждността и наличността, опазването на околната среда, техническата съвместимост, сигурността и неприкосновеността на личния живот, и функционирането и управлението.

5.  Най-късно до ... [шест месеца след датата на влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 30 с цел определяне на общите инфраструктурни изисквания по отношение на:

а)  точността на данните от декларацията на пътна такса с оглед да се гарантира равнопоставено третиране на ползвателите на ЕУЕПТ по отношение на различните видове пътни такси;

б)  идентификацията чрез бордовата апаратура на отговорния доставчик на ЕУЕПТ;

в)  използването на отворени стандарти за съставните елементи на оперативната съвместимост на оборудването за ЕУЕПТ;

г)  интегрирането на бордовата апаратура в превозното средство; и

д)  сигнализирането на водача на превозното средство за изискването да бъде заплатена пътна такса.

6.  Най-късно до ... [шест месеца след датата на влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема актове за изпълнение с цел определяне на следните специфични инфраструктурни изисквания:

а)  изисквания относно общите протоколи за комуникация между структурите, събиращи пътна такса, и оборудването на доставчиците на ЕУЕПТ;

б)  изисквания относно механизмите, чрез които структурите, събиращи пътна такса, следва да установяват дали дадено превозно средство, придвижващо се в тяхната област на ЕУЕПТ, е оборудвано с валидна и работеща бордова апаратура;

в)  изисквания относно интерфейса човек-машина на бордовото устройство;

г)  изисквания, приложими конкретно за съставните елементи на оперативната съвместимост в системи за пътно таксуване на основата на микровълнови технологии; и

д)  изисквания, приложими конкретно за съставните елементи на оперативната съвместимост в системи за пътно таксуване на основата на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС.;

Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 2.

7.  Най-късно до ... [шест месеца след датата на влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема актове за изпълнение с цел определяне на процедури, която да бъде прилагана от държавите членки за оценка на съответствието спрямо спецификациите и на годността за ползване на съставните елементи на оперативната съвместимост, включително съдържанието и формата на EO декларациите . Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 2.

ГЛАВА V

ПРЕДПАЗНИ КЛАУЗИ

Член 16

Предпазна процедура

1.  Когато държава членка има основания да счита, че за пуснати на пазара съставни елементи на оперативната съвместимост, носещи маркировка СЕ, съществува вероятност при използването им по предназначение да не удовлетворят съответните изисквания, тя взема всички необходими мерки за ограничаване на тяхното поле на прилагане, за забрана на тяхното използване или за изтеглянето им от пазара. Държавата членка незабавно информира Комисията за взетите мерки и представя основанията за решението си, като посочва, по-специално дали несъответствието се дължи на:

a)  неправилно прилагане на техническите спецификации; или

б)  непригодност на техническите спецификации.

2.  Комисията се консултира със заинтересованата държава членка, производителя, доставчика на ЕУЕПТ или неговия упълномощен представител, установен в Съюза, във възможно най-кратък срок. Когато след проведените консултации Комисията установи, че мярката е обоснована, тя незабавно уведомява съответната държава членка, както и другите държави членки. Независимо от това, когато след проведените консултации, Комисията установи, че мярката е необоснована, тя незабавно уведомява съответната държава членка, както и производителя или неговия упълномощен представител, установен в Съюза, и другите държави членки.

3.  Когато съставни елементи на оперативната съвместимост, носещи маркировка СЕ, не отговарят на изискванията за оперативна съвместимост, компетентната държава членка изисква от производителя или от неговия упълномощен представител, установен в Съюза, да приведе съставните елементи на оперативната съвместимост обратно в съответствие спрямо спецификациите или годността за ползване, или и двете, съгласно условията, определени от тази държава членка, и информира за това Комисията и останалите държави членки.

Член 17

Прозрачност на оценките

Във всяко решение, взето от държава членка или от структура, събираща пътна такса, по отношение на оценката на съответствието спрямо спецификациите или на годността за ползване на съставни елементи на оперативната съвместимост, както и във всяко решение, взето по силата на член 16, се излагат подробно причините, на които то се основава. То се представя във възможно най-кратък срок на заинтересования производител, доставчик на ЕУЕПТ или на техните упълномощени представители, като се посочват средствата за съдебна защита съгласно действащото законодателство в съответната държава членка, както и сроковете за прилагане на тези средства за съдебна защита.

ГЛАВА VI

АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРЕНОСТИ

Член 18

Единна служба за контакт

Всяка държава членка с поне две области на ЕУЕПТ на своята територия определя единна служба за контакт за доставчиците на ЕУЕПТ. Държавата членка оповестява координатите за връзка с тази служба и ги предоставя при поискване на заинтересованите доставчици на ЕУЕПТ. Държавата членка предприема мерките, необходими, за да гарантира, че по искане на доставчика на ЕУЕПТ службата за контакт улеснява и координира административните контакти на ранен етап между доставчика на ЕУЕПТ и структурите, събиращи пътна такса, които отговарят за областите на ЕУЕПТ на територията на държавата членка. Службата за контакт може да бъде физическо лице или частен или публичен орган.

Член 19

Нотифицирани органи

1.  Държавите членки уведомяват Комисията и останалите държави членки за органите, упълномощени да осъществяват или упражняват надзор над процедурата за оценка на съответствието спрямо спецификациите или годността за ползване, посочена в актовете за изпълнение, посочени в член 15, параграф 7, като посочват областта на компетентност на всеки орган и получените предварително от Комисията идентификационни номера. Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз списъка на органите, техните идентификационни номера и областите им на компетентност и актуализира редовно този списък.

2.  Държавите членки прилагат критериите, предвидени в делегираните актове, посочен в параграф 5 от настоящия член, при оценяването на органите, които да бъдат нотифицирани. Органите, които отговарят на критериите за оценка, посочени в съответните европейски стандарти, се считат за отговарящи на въпросните критерии.

3.  Държавата членка оттегля своето одобрение за орган, който вече не отговаря на критериите, предвидени в делегираните актове, посочен в параграф 5 от настоящия член. Тя незабавно информира за това Комисията и останалите държави членки.

4.  Когато държава членка или Комисията смята, че орган, нотифициран от друга държава членка, не отговаря на критериите, предвидени в делегираните актове, посочени в параграф 5 от настоящия член, въпросът се отнася до Комитета за електронно пътно таксуване, посочен в член 31, параграф 1, който дава становище в срок от три месеца. Въз основа на становището на този Комитет Комисията уведомява държавата членка, нотифицирала въпросния орган, за промените, които са необходими, за да може този орган да запази предоставения му статут.

5.  Най-късно до ... [шест месеца след датата на влизането в сила на настоящата директива] Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 30 с цел определяне на минималните критерии за допустимост на нотифицираните органи.

Член 20

Координационна група

Създава се координационна група на органите, нотифицирани съгласно член 19, параграф 1 (наричана оттук нататък „координационната група“), която функционира като работна група на Комитета за електронно пътно таксуване, посочен в член 31, параграф 1, в съответствие с процедурния правилник на този комитет.

Член 21

Регистри

1.  За целите на прилагането на настоящата директива всяка държава членка води национален електронен регистър на:

a)  намиращите се на нейната територия области на ЕУЕПТ, в т.ч. информация относно:

i)  съответните структури, събиращи пътна такса;

ii)  използваните технологии за събиране на пътна такса;

iii)  данните, необходими за пътната такса;

iv)  заявлението за областта на ЕУЕПТ; и

v)  доставчиците на ЕУЕПТ, сключили договори за ЕУЕПТ със структурите, събиращи пътна такса, които действат на територията на тази държава членка.

б)  доставчиците на ЕУЕПТ, на които е разрешена регистрация в съответствие с член 4; и

в)  данни за единната служба за контакт, посочена в член 18, за ЕУЕПТ, включително адрес на електронната поща и телефонен номер.

Освен ако е предвидено друго, държавите членки проверяват най-малко веднъж годишно дали са изпълнени посочените в член 4, букви а), г), д) и е) изисквания и извършват съответните актуализации в регистъра. Регистърът съдържа също така заключенията от одита, предвиден в член 4, буква д). Държавите членки не носят отговорност за действията на посочените в регистъра доставчици на ЕУЕПТ.

2.  Държавите членки предприемат всички мерки, необходими, за да осигурят актуализирането и точността на всички данни, които се съдържат в националния електронен регистър.

3.  Регистрите са достъпни за обществеността в електронен формат.

4.  Тези регистри са на разположение от ... [30 месеца след датата на влизането в сила на настоящата директива].

5.  В края на всяка календарна година органите на държавите членки, които отговарят за регистрите, предават на Комисията регистрите на областите на ЕУЕПТ и на доставчиците на ЕУЕПТ. Комисията предоставя информацията на разположение на останалите държави членки. Всяко несъответствие със ситуацията в дадена държава членка бива представено на вниманието на държавата членка на регистрация и на Комисията.

ГЛАВА VII

ПИЛОТНИ СИСТЕМИ

Член 22

Пилотни системи за пътно таксуване

1.  За да се подпомогне техническото развитие на ЕУЕПТ, държавите членки могат, в рамките на ограничени части от тяхната област на събиране на пътна такса и паралелно с действащата система на ЕУЕПТ, временно да разрешат пилотни системи за пътно таксуване, които включват нови технологии или концепции, несъответстващи на една или повече от разпоредбите на настоящата директива.

2.  От доставчиците на ЕУЕПТ не се изисква да участват в пилотни системи за събиране на пътна такса.

3.  Преди да стартират пилотна система за пътно таксуване, съответните държави членки искат разрешение от Комисията. Комисията дава разрешение или го отказва под формата на решение в срок от шест месеца от момента на получаване на искането. Комисията може да откаже разрешение, ако пилотната система за пътно таксуване би могла да засегне правилното функциониране на обичайната електронна система за пътно таксуване или на ЕУЕПТ. Първоначалният период на това разрешение не надхвърля три години.

ГЛАВА VIII

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЕПЛАЩАНЕ НА ПЪТНИ ТАКСИ

Член 23

Процедура за обмен на информация между държавите членки

1.  За да се даде възможност за идентификация на превозното средство и на собственика или държателя на това превозно средство, за което е установено неплащане на пътна такса, всяка държава членка предоставя само на националните звена за контакт на другите държави членки достъп до следните национални данни за регистрацията на превозни средства, с правото да извършват е тях автоматизирано търсене на:

а)  данни, свързани с превозни средства; както и

б)  данни, свързани със собствениците или държателите на превозното средство.

Елементите на данните, посочени в букви а) и б), които са необходими, за да се проведе автоматизирано търсене, са съобразени с приложение II.

2.  За целите на обмена на данни, посочен в параграф 1, всяка държава членка определя национално звено за контакт. Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че обменът на информация между тях се осъществява само между националните звена за контакт. Правомощията на националните звена за контакт се уреждат от приложимото право на съответната държава членка. В рамките на този процес на обмяна на данни трябва да се обърне особено внимание на осигуряването на необходимата защита на личните данни.

3.  При извършването на автоматизирано търсене под формата на изходящо искане националното звено за контакт на държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса, използва пълния регистрационен номер.

Посоченото автоматизирано търсене се извършва в съответствие с процедурите, посочени в точки 2 и 3 от глава 3 от приложението към Решение 2008/616/ПВР(16) на Съвета, и в съответствие с изискванията на приложение II към настоящата директива.

Държавата членка, на чиято територия е извършено неплащането на пътна такса,използва получените данни, за да установи кой е отговорен за неплащането на тази такса.

4.  Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че обменът на информация се осъществява посредством програмното приложение на Европейската информационна система за превозни средства и свидетелства за управление (Eucaris) и подобрените версии на тези програмни приложения в съответствие с приложение I към настоящата директива и с глава 3, точки 2 и 3 от приложението към Решение 2008/616/ПВР.

5.  Всяка държава членка поема своите разходи, произтичащи от администрирането, използването и поддръжката на програмните приложения, посочени в параграф 4.

Член 24

Уведомително писмо за неплащане на пътна такса

1.  Държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса, решава дали да започне последващо производство по отношение на наплащането на пътна такса.

Когато държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса, реши да предприеме такова производство, тя информира в съответствие със своето национално право собственика, държателя на превозното средство или идентифицираното по друг начин лице, за което съществува подозрение, че е извършило нарушението „неплащане на пътна такса“.

В информацията, в съответствие с приложимото национално право, се посочват правните последици от това нарушение на територията на държавата членка, в която е извършено неплащането на пътна такса, съгласно правото на въпросната държава членка.

2.  Когато изпраща уведомителното писмо до собственика, до държателя на превозното средство или до идентифицираното по друг начин лице, за което съществува подозрение, че е извършило нарушението „неплащане на пътна такса“, държавата членка, на чиято територия е извършено неплащането на пътна такса, включва, в съответствие със своето национално право, необходимата информация – а именно информация за естеството, мястото, датата и часа на нарушението „неплащане на пътна такса“, заглавието на текстовете от националното право, чиито разпоредби са нарушени, правото на обжалване и на достъп до информация и съответната санкция и когато е приложимо, данни за уреда, който е използван за установяване на неплащането на пътна такса. За целта държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса, изготвя уведомителното писмо въз основа на образеца, посочен в приложение II.

3.  Когато държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса, реши да започне последващо производство по отношение на нарушението „неплащане на пътна такса“, с цел да гарантира спазването на основните права, тя изпраща уведомителното писмо на езика, на който е изготвен документът за регистрация на превозното средство, ако той е на разположение, или на един от официалните езици на държавата членка на регистрация.

Член 25

Последващи процедури, извършвани от субектите, събиращи пътна такса

1.  Държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса, може да предостави на субекта, отговарящ за събиране на пътна такса, данните, получени чрез процедурата, посочена в член 23, параграф 1, само ако са изпълнени следните условия:

a)  прехвърлените данни се ограничават до данните, необходими на тази структура, за да получи дължимата пътна такса;

б)  процедурата за получаване на дължимата пътна такса е в съответствие с процедурата, предвидена в член 24;

в)  съответната структура носи отговорност за провеждането на тази процедура; и

г)  с изпълнението на платежното нареждане, издадено от съответната структура, се приключва неплащането на пътна такса.

2.  Държавите членки гарантират, че данните, предоставени на отговорната структура, се използват единствено с цел получаване на дължимата пътна такса и се заличават незабавно след плащането на пътната такса или, в случай че неплащането продължава, в рамките на разумен срок след прехвърлянето на данните, който се определя от държавата членка.

Член 26

Докладване от държавите членки на Комисията

Всяка държава членка изпраща на Комисията изчерпателен доклад до ... [четири години след датата на влизане в сила на настоящата Директива] и на всеки три години след това.

В изчерпателния доклад се посочва броят на автоматизираните търсения, направени от държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса, изпратени на националното звено за контакт на държавата членка на регистрация във връзка със случаите на неплащане на пътна такса, настъпили на нейна територия, и ▌броят на безрезултатните търсения.

В изчерпателния доклад също така се съдържа описание на положението на национално равнище във връзка с последващите действия, предприети по отношение на неплащане на пътна такса, въз основа на дела на такива нарушения, по които са били предприети последващи действия с уведомителни писма.

Член 27

Защита на данните

1.  Регламент (ЕС) 2016/679 и националните законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се транспонират директиви 2002/58/ЕО и (ЕС) 2016/680, се прилагат за личните данни, обработвани в съответствие с настоящата директива.

2.  Държавите членки предприемат в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните мерките, необходими, за да гарантират, че ▌:

а)  обработването на лични данни за целите на членове 23, 24 и 25 е ограничено до видовете данни, изброени в приложение I към настоящата директива;

б)  личните данни са точни и актуализирани, а исканията за коригиране или заличаване се обработват без ненужно забавяне; и

в)  има определен срок за съхранението на лични данни.

Държавите членки предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че личните данни, обработвани съгласно настоящата директива, се използват само с цел:

a)  идентифициране на предполагаемите нарушители с оглед на задължението за плащане на пътни такси от обхвата на член 5, параграф 8;

б)  осигуряване на спазването на задълженията на структурата, събираща пътна такса, към данъчните органи от обхвата на член 5, параграф 9; и

в)  идентификация на превозното средство и на собственика или държателя на превозното средство, за което е установено неплащане на пътна такса от обхвата на членове 23 и 24.

Държавите членки също така предприемат мерките, необходими, за да гарантират, че лицата, за които се отнасят данните, имат същите права на информация, достъп, поправка, заличаване и ограничаване на обработката, на подаване на жалба до надзорен орган за защита на данните, на обезщетение и на ефективни правни средства за защита, както е предвидено в Регламент (ЕС) 2016/679 или, където е приложимо, в Директива (ЕС) 2016/680.

3.  Настоящият член не засяга възможността държавите членки да ограничават обхвата на правата и задълженията, предвидени в някои разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/679, в съответствие с член 23 от същия регламент за целите, посочени в първия параграф на този член.

4.  Всяко заинтересовано лице има право да получи без ненужно забавяне информация относно това какви лични данни, регистрирани в държавата членка на регистрация, са били предадени на държавата членка, в която е извършено нарушението „неплащане на пътна такса“, включително датата на искането и компетентния орган на държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса.

ГЛАВА IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28

Доклад

1.  До ... [ четири години след датата на влизането в сила на настоящата директива] Комисията представя доклад до Европейския парламент и Съвета относно прилагането и въздействието на настоящата директива, по-специално по отношение на напредъка и разгръщането на ЕУЕПТ и ефективността и ефикасността на механизма за обмен на данни в рамките на разследванията на случаи на неплащане на пътни такси.

В доклада се разглежда по-специално следното:

a)  въздействието на член 5, параграфи 1 и 2 върху разгръщането на ЕУЕПТ, с особен акцент върху наличието на услугата в малки или периферни области на ЕУЕПТ;

б)   ▌ефективността на членове 23, 24 и 25 по отношение на намаляването на броя на нарушенията „неплащане на пътна такса“ в Съюза; и

в)  постигнатият напредък по отношение на аспектите на оперативната съвместимост между електронните системи за пътно таксуване, използващи спътниково позициониране и системите, използващи микровълнова технология за 5,8 GHz.

2.  Докладът се придружава по целесъобразност от предложение до Европейския парламент и до Съвета за по-нататъшно преразглеждане на настоящата директива, по-специално по отношение на следните елементи:

a)  допълнителни мерки с цел да се гарантира, че ЕУЕПТ са достъпни във всички области на ЕУЕПТ, включително в малките и периферните области;

б)   мерки за по-нататъшно улесняване на трансграничното правоприлагане по отношение на задължението за плащане на пътни такси в Съюза, включително договорености за взаимопомощ; и

в)  разширяване на обхвата на разпоредбите, улесняващи трансграничното прилагане, така че да включват зони с ниски емисии, зони с ограничен достъп или други схеми за регулиране на достъпа на превозни средства в градските зони.

Член 29

Делегирани актове

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30 за актуализиране на приложение I, за да се вземат предвид всякакви относими изменения, които трябва да се направят в решения 2008/615/ПВР(17) и 2008/616/ПВР на Съвета, или в които това се налага по силата на други относими правни актове на Съюза.

Член 30

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 5, член 10, параграф 3, член 15, параграфи 4и 5, член 19, параграф 5 и член 29, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящата Директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, предвидено в член 8, параграф 5, член 10, параграф 3, член 15, параграфи 4 и 5, член 19, параграф 5 и член 29, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 5, член 10, параграф 3, член 15, параграфи 4 и 5, член 19, параграф 5 и член 29, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 31

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитет за електронно пътно таксуване.

Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 32

Транспониране

1.  Държавите членки приемат и публикуват до ... [30 месеца след датата на влизането в сила на настоящата директива] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с членове 1—27, както и с приложения I и II. ▌ Те незабавно изпращат текста на тези мерки на Комисията.

Те прилагат тези мерки, считано от ... [30 месеца след датата на влизането в сила на настоящата директива].

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те включват също така уточнение, че позоваванията в действащите законови, подзаконови и административни разпоредби на директивата, отменена с настоящата директива, се считат за позовавания на настоящата директива. Държавите-членки определят как се извършва това позоваване и как се формулира то.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 33

Отмяна

Директива 2004/52/ЕО се отменя считано от ... [деня след датата, определена в член 32, параграф 1, първа алинея], без да се засягат задълженията на държавите членки по отношение на посочения в приложение III, част Б срок за транспониране на директивата в националното право.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието, съдържаща се в приложение IV.

Член 34

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 35

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в …,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Елементи на данните, необходими за провеждане на автоматизираното търсене, посочено в член 23, параграф 1

Позиция

З/Н(18)

Забележки

Данни, отнасящи се до превозното средство

З

 

Държава членка на регистрация

З

 

Регистрационен номер

З

(19))

Данни, свързани с неплащането на пътна такса

З

 

Държава членка, на чиято територия е имало неплащане на пътна такса

З

 

Референтна дата на събитието

З

 

Референтен час на събитието

З

 

Елементи на данните, предоставяни в резултат на автоматизираното търсене, проведено съгласно член 23, параграф 1

Част I. Данни, свързани с превозни средства

Позиция

З/Н(20)

Забележки

Регистрационен номер

З

 

Номер на шасито/идентификационен номер на превозното средство

З

 

Държава членка на регистрация

З

 

Фабрична марка

З

(D.1(21)) напр. „Ford“, „Opel“, „Renault“

Търговски модел на превозното средство

З

(D.3) например „Focus“, „Astra“, „Megane“

ЕС код на категорията на превозното средство

З

(J)  напр. мотопеди, мотоциклети, леки автомобили

Клас емисии EURO

З

напр. Euro 4, EURO 6

Част II. Данни, отнасящи се до собствениците или държателите на превозните средства

Позиция

З/Н(22)

Забележки

Данни, отнасящи се до държателя на превозното средство

 

(C.1(23))

Данни относно държателя на конкретното свидетелство за регистрация.

Име (или търговско наименование) на държателя на регистрацията

З

(C.1.1)

Използват се отделни полета за фамилията, други имена, титли и т.н., а името се предава във формат, подходящ за отпечатване.

Собствено име

З

C.1.2)

Използват се отделни полета за собственото име (имена) и за инициали, а името се предава във формат, подходящ за отпечатване.

Адрес

З

(C.1.3)

Използват се отделни полета за улицата, номера, пощенския код, селището, държавата на пребиваване и т.н., а адресът се предава във формат, подходящ за отпечатване.

Пол

Н

Мъжки/женски

Дата на раждане

З

 

Правен субект

З

Физическо лице, сдружение, дружество, предприятие и т.н.

Място на раждане

Н

 

Идентификационен номер

Н

Идентификатор, който идентифицира еднозначно лицето или дружеството.

Данни, отнасящи се до собствениците на превозното средство

 

(C.2) Данните се отнасят до собственика на превозното средство

Име (или търговско наименование) на собственика

З

(C.2.1)

Собствено име

З

(C.2.2)

Адрес

З

(C.2.3)

Пол

Н

Мъжки/женски

Дата на раждане

З

 

Правен субект

З

Физическо лице, сдружение, дружество, предприятие и т.н.

Място на раждане

Н

 

Идентификационен номер

Н

Идентификатор, който идентифицира еднозначно лицето или дружеството.

 

 

В случай на превозни средства за вторични суровини, откраднати превозни средства или регистрационни номера, или при изтекла регистрация на превозното средство не се предоставя информация за собственика/държателя на превозното средство. Вместо това се връща съобщение „Информацията не е предоставена“.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБРАЗЕЦ ЗА УВЕДОМИТЕЛНОТО ПИСМО,

посочено в член 24

[Заглавна страница]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................

[Име, адрес и телефонен номер на подателя]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................

[Име и адрес на получателя]

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Във връзка с неплащане на пътна такса, състояло се в

[име на държавата членка, на чиято територия е имало неплащане на пътна такса]

………………………………………………………………

Страница 2

Относно неплащане на пътна такса ▌с превозно средство с регистрация

[дата]

номер фабрична марка модел

констатирано от

[наименование на компетентния орган]

[Вариант 1] (1)

Вие сте регистриран(а) като държател на свидетелството за регистрация на горепосоченото превозно средство.

[Вариант 2] (1)

Държателят на свидетелството за регистрация на горепосоченото превозно средство твърди, че Вие сте управлявали превозното средство, когато е било извършено неплащане на пътна такса.

На стр. 3 по-долу е изложена подробна информация за неплащането.

Сумата за глобата, дължима заради неплащането на пътна такса, възлиза на EUR/национална валута.(1)

Сумата на дължимата пътна такса е EUR/национална валута.(1)

Крайният срок за плащане е

Ако няма да заплатите наложената парична глоба(1)/пътна такса, моля попълнете приложения формуляр за отговор (стр. 4) и го изпратете на посочения адрес. (1).

Настоящото писмо ще бъде обработено в съответствие с националното право на

[име на държавата членка, на чиято територия е имало неплащане на пътна такса]

Страница 3

Относима подробна информация, свързана с неплащането на пътна такса

a)  Данни относно превозното средство, което е използвано при неплащането на пътна такса:

Регистрационен номер: ………………………………………….

Държава членка на регистрация ………………………………………….

Фабрична марка и модел: ………………………………………….

б)  Данни, свързани с неплащането на пътна такса:

Място, дата и време на неплащането на пътна такса:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Естество и правна квалификация на неплащането на пътна такса:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Подробно описание на неплащането на пътна такса

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Позоваване на съответната(ите) правна(и) разпоредба(и):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Описание или позоваване на доказателствата във връзка с неплащането на пътна такса:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

в)  Данни относно устройството, което е използвано за установяване на неплащането на пътна такса (2):

Спецификация на устройството:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Идентификационен номер на устройството:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Срок на валидност на последното калибриране:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(1)   Ненужното се заличава.

(2)   Не се прилага, ако не е използвано устройство.

Страница 4

Формуляр за отговор

(Моля, попълнете с главни печатни букви)

А.  Самоличност на водача:

— Пълно име:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

—  Място и дата на раждане:

………………………………………………………………………………………………………………………………

—  Номер на свидетелството за управление на МПС: предоставено на (дата): в (място):

—  Адрес:………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Б.  Въпроси:

1.   Превозното средство, фабрична марка, регистрационен номер, регистрирано в

регистрирано ли е на Ваше име? да/не (1)

Ако отговорът е „не“, държателят на свидетелството за регистрация е:

(фамилно име, собствено име, адрес)

2.   Признавате ли, че не сте платили пътна такса? да/не (1)

3.   Ако отговорът е „не“, моля, посочете защо:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Моля, изпратете попълнения формуляр в срок от 60 дни от датата на настоящото уведомително писмо на следния орган или субект:

на следния адрес:

ИНФОРМАЦИЯ

(Когато уведомителното писмо е изпратено от субекта, отговарящ за събиране на пътна такса съгласно член 25):

Ако дължимата пътна такса не бъде платена в срока, посочен в настоящото уведомително писмо, случаят се препраща за разглеждане от компетентния орган на......... [име на държавата членка, на чиято територия е имало неплащане на пътна такса].

Ако не бъде образувано производство за налагане на санкции по случая, ще бъдете уведомен(а) в срок от 60 дни след получаване на формуляра за отговор или на доказателството за плащане. (1)

/

(когато уведомителното писмо е изпратено от компетентния орган на държавата членка):

Този случай ще бъде разгледан от компетентния орган на

[име на държавата членка, на чиято територия е имало неплащане на пътна такса]

Ако не бъде образувано производство за налагане на санкции по случая, ще бъдете уведомен(а) в срок от 60 дни след получаване на формуляра за отговор или на доказателството за плащане.(1)

(1)  Ненужното се заличава.

Ако бъде образувано производство за налагане на санкции по случая, се прилага следната процедура:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[да се попълни от държавата членка, на чиято територия е извършено неплащане на пътна такса – какви са следващите процедурни стъпки, включително подробна информация за начина и процедурата за обжалване на решението за образуване на производство за налагане на санкции по случая. Тази подробна информация задължително включва: наименование и адрес на органа или субекта , отговарящ за разглеждането на случая; краен срок за плащане: наименование и адрес на съответния орган, пред който може да бъде подадена жалба; краен срок за обжалване].

Настоящото писмо само по себе си не поражда правни последици.

Защита на данните:

[В случаите, в които се прилага Регламент (ЕС) 2016/679:

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 имате право да изисквате достъп до и коригиране или заличаване на личните данни или ограничаване на обработването на Вашите лични данни или да възразите срещу обработването, както и право на преносимост на данните. Имате право също така да подадете жалба до [име и адрес на съответния надзорен орган].

[В случаите, в които се прилага Директива (ЕС) 2016/680:

В съответствие с [наименование на националния законодателен акт, прилагащ Директива (ЕС) 2016/680] имате право да изисквате от администратора достъп до и коригиране или изтриване на личните данни и ограничаване на обработването на личните ви данни. Имате право също така да подадете жалба до [име и адрес на съответния надзорен орган].]

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Част А

Отменена директива с нейното изменение (посочена в член 33)

Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 124.

Регламент (ЕО) № 219/2009 на Европейския парламент и на Съвета

OВ L 87, 31.3.2009, стр. 109.

Част Б

Срок за транспониране в националното право (посочен в член 33)

Директива

Срок за транспониране

Директива 2004/52/ЕО

20 ноември 2005 г.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Таблица на съответствието

Директива 2004/52/ЕО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1, първа алинея, буква а)

Член 1, параграф 1, първа алинея, буква б)

Член 3, параграф 2, първо изречение

Член 1, параграф 1, втора алинея

Член 1, параграф 2, уводна фраза

Член 1, параграф 2, уводна фраза

Член 1, параграф 2, буква а)

Член 1, параграф 2, буква а)

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 2, буква в)

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 5

Член 1, параграф 6

Член 2

Член 2, параграф 1

Член 3, параграф 1, първа алинея

Член 3, параграф 1, втора алинея

Член 2, параграф 2, първо изречение

Член 4, параграф 7

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 3

Член 2, параграф 2, второ и трето изречение

Член 3, параграф 4

Член 2, параграф 2, четвърто изречение

Член 3, параграф 5

Член 3, параграф 6

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 5

Член 2, параграф 6

Член 2, параграф 7

Член 27

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2, първо изречение

Член 1, параграф 1, втора алинея

Член 3, параграф 2, второ изречение

Член 3, параграф 2, трето изречение

 

Член 3, параграф 3

 

Член 3, параграф 4

Член 4, параграф 1

 

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 3

 

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 5

Член 4, параграф 7

Член 3, параграф 2

Член 4, параграф 8

Член 5, параграф 4

Член 23

Член 24

Член 26

Член 2, параграф 7

Член 27

Член 28

Член 29

Член 30

Член 5

Член 31

Член 6

Член 32, параграф 1

Член 32, параграф 2

Член 33

Член 7

Член 34

Член 8

Член 35

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III

Приложение IV

_____________

(1)ОВ C 81, 2.3.2018 г., стр. 181.
(2)ОВ C 176, 23.5.2018 г., стр. 66.
(3) Позиция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г.
(4)Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 124.).
(5)Директива (ЕС) 2015/413 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (ОВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 9).
(6)Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(7)Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).
(8)Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).
(9) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(10) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(11)Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(12)Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).
(13)Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62).
(14)Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79).
(15) Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (ОВ L 187, 20.7.1999 г., стр. 42).
(16)Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 12).
(17)Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1).
(18)З = задължително, когато са налице данни в националния регистър, Н = незадължително.
(19)Хармонизиран код на Съюза, вж. Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. относно документите за регистрация на превозни средства (ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 57).
(20)З = задължително, когато са налице данни в националния регистър, Н = незадължително.
(21)Хармонизиран код на Съюза, вж. Директива 1999/37/ЕО.
(22)З = задължително, когато са налице данни в националния регистър, Н = незадължително.
(23)Хармонизиран код на Съюза, вж. Директива 1999/37/ЕО.

Последно осъвременяване: 15 февруари 2019 г.Правна информация