Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0128(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0199/2018

Texte depuse :

A8-0199/2018

Dezbateri :

PV 13/02/2019 - 22
CRE 13/02/2019 - 22

Voturi :

PV 14/02/2019 - 10.8
CRE 14/02/2019 - 10.8

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0122

Texte adoptate
PDF 369kWORD 101k
Joi, 14 februarie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii ***I
P8_TA-PROV(2019)0122A8-0199/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0280),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0173/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 octombrie 2017(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(2),

–  având în vedere scrisoarea din 24 iulie 2017 a Comisiei pentru afaceri juridice adresată Comisiei pentru transport și turism în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 28 noiembrie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0199/2018),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 81, 2.3.2018, p.181.
(2) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 februarie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare)
P8_TC1-COD(2017)0128

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului(4) a fost modificată în mod substanțial. Întrucât se impun noi modificări, este necesar, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea respectivei directive.

(2)  Este de dorit să se asigure utilizarea pe scară largă a sistemelor de taxare rutieră electronică în statele membre și țările învecinate și să existe, pe cât posibil, sisteme interoperabile fiabile, ușor de utilizat și eficiente din punctul de vedere al costurilor, care să permită dezvoltarea viitoare a politicii de tarifare rutieră la nivelul Uniunii și evoluțiile tehnice viitoare. Prin urmare, este necesară realizarea interoperabilității sistemelor de taxare rutieră electronică, pentru a reduce costurile și sarcinile legate de plata taxelor rutiere pe întreg teritoriul Uniunii.

(3)  Sistemele interoperabile de taxare rutieră electronică contribuie la atingerea obiectivelor definite de dreptul Uniunii privind perceperea taxelor rutiere.

(4)  Lipsa interoperabilității reprezintă o problemă semnificativă în cazul sistemelor de taxare rutieră electronică în care taxa rutieră datorată este legată de distanța parcursă de vehicul (taxe rutiere în funcție de distanță) sau de trecerea vehiculului printr-un punct specific (de exemplu, taxare la intrare). Dispozițiile privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică ar trebui, așadar, să se aplice numai acelor sisteme și nu ar trebui să se aplice sistemelor în care taxa rutieră datorată este legată de timpul petrecut de vehicul în cadrul infrastructurii taxate (de exemplu, sisteme bazate pe timp cum ar fi viniete).

(5)  Asigurarea respectării la nivel transfrontalier a obligației de plată a taxelor rutiere în Uniune este o problemă importantă în toate tipurile de sisteme, fie ele bazate pe distanță, pe o taxă la intrare sau pe timp, electronice sau manuale. Pentru a soluționa problema executării la nivel transfrontalier în caz de neplată a unei taxe rutiere, dispozițiile privind schimbul transfrontalier de informații ar trebui, prin urmare, să se aplice tuturor acestor sisteme.

(6)  În dreptul intern, încălcarea constând în neplata unei taxe rutiere poate fi clasificată drept contravenție sau infracțiune. Prezenta directivă ar trebui să se aplice indiferent de felul în care încălcarea este clasificată.

(7)  Din cauza faptului că nu sunt clasificate în mod consecvent în cadrul Uniunii, precum și a legăturii lor indirecte cu utilizarea infrastructurii, taxele de parcare ar trebui să fie lăsate în afara domeniului de aplicare al prezentei directive.

(8)  Interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică necesită armonizarea tehnologiei utilizate și a interfețelor dintre elementele constitutive de interoperabilitate.

(9)  Armonizarea tehnologiilor și interfețelor ar trebui să fie susținută de dezvoltarea și întreținerea unor standarde deschise și publice adecvate, disponibile pentru toți furnizorii de sisteme, fără discriminare.

(10)  Pentru a acoperi, cu echipamentele lor de bord (OBE), tehnologiile de comunicații necesare, furnizorilor serviciului european de taxare rutieră electronică (SETRE) ar trebui să li se permită să utilizeze alte sisteme hardware și software și să stabilească legături cu aceste alte echipamente deja prezente la bordul vehiculului, precum sistemele de navigație prin satelit sau dispozitivele portabile.

(11)  Ar trebui să fie luate în considerare caracteristicile specifice ale sistemelor de taxare rutieră electronică care sunt aplicate în prezent pentru vehiculele ușoare. Întrucât niciun astfel de sistem de taxare rutieră electronică nu utilizează în prezent poziționarea prin satelit sau comunicațiile mobile, furnizorilor SETRE ar trebui să li se permită, pentru o perioadă limitată de timp, să furnizeze pentru utilizatorii de vehicule ușoare OBE destinate a fi utilizate numai cu tehnologie cu microunde cu frecvența de 5,8 GHz. Această derogare nu ar trebui să aducă atingere dreptului statelor membre de a implementa taxarea rutieră bazată pe satelit pentru vehiculele ușoare.

(12)  Sistemele de taxare rutieră bazate pe tehnologia de recunoaștere automată a numărului de înmatriculare (ANPR) necesită mai multe controale manuale ale tranzacțiilor de taxare rutieră în serviciul administrativ decât sistemele care utilizează OBE. Sistemele care utilizează OBE sunt mai eficiente pentru domeniile mari de taxare rutieră electronică, iar sistemele care utilizează tehnologia ANPR sunt mai adecvate pentru domeniile mici, cum ar fi taxele rutiere de oraș, în care utilizarea OBE ar genera o sarcină administrativă sau costuri disproporționate. Tehnologia ANPR poate fi utilă în special în cazul în care este combinată cu alte tehnologii.

(13)  Având în vedere evoluțiile tehnice legate de soluțiile bazate pe tehnologia ANPR, organismele de standardizare ar trebui încurajate să definească standardele tehnice necesare.

(14)  Drepturile și obligațiile specifice ale furnizorilor SETRE ar trebui să se aplice entităților care dovedesc că au îndeplinit anumite cerințe și au obținut înregistrarea ca furnizori SETRE în statul lor membru de stabilire.

(15)  Drepturile și obligațiile principalilor actori SETRE, și anume furnizorii SETRE, entitățile care percep taxele rutiere și utilizatorii SETRE, ar trebui definite în mod clar pentru a asigura funcționarea pieței într-un mod echitabil și eficient.

(16)  Este deosebit de important să se protejeze anumite drepturi ale furnizorilor SETRE, cum ar fi dreptul la protecția datelor sensibile din punct de vedere comercial, și aceasta fără a se produce un impact negativ asupra calității serviciilor furnizate entităților care percep taxele rutiere și utilizatorilor SETRE. În special, entitatea care percepe taxele rutiere ar trebui să aibă obligația de a nu divulga date sensibile din punct de vedere comercial niciunuia dintre concurenții furnizorului SETRE. Cantitatea și tipul de date pe care furnizorii SETRE le comunică entităților care percep taxele rutiere, în scopul calculării și al aplicării taxelor rutiere sau al verificării calculului taxei aplicate de către furnizorii SETRE asupra vehiculelor utilizatorilor SETRE, ar trebui să fie limitate la minimul necesar.

(17)  Furnizorii SETRE ar trebui să fie obligați să coopereze pe deplin cu entitățile care percep taxele rutiere în eforturile lor de asigurare a respectării legii, astfel încât să sporească eficiența globală a sistemelor de taxare rutieră electronică. Prin urmare, ar trebui să se permită entităților care percep taxele rutiere să solicite furnizorului SETRE, în cazul în care se suspectează neplata unei taxe rutiere, date referitoare la vehicul și la proprietarul sau deținătorul vehiculului care este clientul furnizorului SETRE, cu condiția ca aceste date să nu fie utilizate în alte scopuri decât asigurarea respectării obligațiilor acestora.

(18)  Pentru a permite furnizorilor SETRE să concureze, fără discriminare, pentru toți clienții într-un anumit domeniu SETRE, este important să li se ofere posibilitatea de a deveni acreditați pentru domeniul respectiv suficient de devreme astfel încât aceștia să poată oferi servicii utilizatorilor din prima zi de funcționare a sistemului de taxare rutieră.

(19)  Entitățile care percep taxele rutiere ar trebui să acorde tuturor furnizorilor SETRE, fără discriminare, accesul la domeniul SETRE de care răspund.

(20)  În vederea asigurării transparenței și a accesului nediscriminatoriu al tuturor furnizorilor SETRE la domeniile SETRE, entitățile care percep taxele rutiere ar trebui să publice toate informațiile necesare cu privire la drepturile de acces într-o declarație privind domeniul SETRE.

(21)  Toate reducerile sau diminuările taxelor rutiere acordate utilizatorilor OBE de către un stat membru sau de către o entitate care percepe taxele rutiere ar trebui să fie transparente, anunțate public și disponibile în aceleași condiții pentru clienții furnizorilor SETRE.

(22)  Furnizorii SETRE ar trebui să aibă dreptul la o remunerație echitabilă, calculată pe baza unei metodologii transparente, nediscriminatorii și identice.

(23)  Entitățile care percep taxele rutiere ar trebui să aibă posibilitatea de a deduce din remunerațiile furnizorilor SETRE costurile corespunzătoare suportate pentru furnizarea, operarea și întreținerea elementelor specifice SETRE ale sistemului de taxare rutieră electronică.

(24)  Furnizorii SETRE ar trebui să plătească entității care percepe taxele rutiere toate taxele datorate de clienții lor. Furnizorii SETRE nu ar trebui, totuși, să fie răspunzători pentru taxele rutiere neplătite de clienții lor atunci când aceștia din urmă sunt echipați cu un OBE care a fost declarat drept nevalidat în fața entității care percepe taxele rutiere.

(25)  Atunci când o entitate juridică care este furnizor de servicii de taxare rutieră joacă, de asemenea, alte roluri într-un sistem electronic de taxare rutieră sau are alte activități care nu sunt direct legate de colectarea electronică a taxelor rutiere, aceasta ar trebui să aibă obligația de a ține registre contabile care permit să se facă o distincție clară între costurile și veniturile legate de furnizarea de servicii de taxare rutieră, pe de o parte, și costurile și veniturile legate de alte activități, pe de altă parte, precum și obligația de a furniza, la cerere, organismului judiciar sau organismului de conciliere relevant informații cu privire la acele costuri și venituri legate de furnizarea de servicii de taxare rutieră. Subvențiile încrucișate între activitățile desfășurate în calitate de furnizor de servicii de taxare rutieră și alte activități nu ar trebui să fie permise.

(26)  Utilizatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a se abona la SETRE prin intermediul oricărui furnizor SETRE, indiferent de cetățenia acestora, de statul membru de reședință sau de statul membru de înmatriculare a vehiculului.

(27)  Pentru a evita plățile duble și pentru a oferi utilizatorilor securitate juridică, plata unei taxe rutiere către un furnizor SETRE ar trebui considerată ca îndeplinind obligațiile utilizatorului către entitatea relevantă care percepe taxele rutiere.

(28)  Relațiile contractuale dintre entitățile care percep taxele rutiere și furnizorii SETRE ar trebui să garanteze, printre altele, că taxele rutiere sunt plătite în mod corect.

(29)  Ar trebui stabilită o procedură de mediere în scopul soluționării litigiilor dintre entitățile care percep taxele rutiere și furnizorii SETRE în timpul negocierilor contractuale și în cadrul relațiilor lor contractuale. Organismele naționale de conciliere ar trebui să fie consultate de către entitățile care percep taxele rutiere și de către furnizorii SETRE atunci când se încearcă soluționarea unui litigiu în legătură cu dreptul la acces nediscriminatoriu la domeniile SETRE.

(30)  Organismele de conciliere ar trebui să aibă competența să verifice dacă condițiile contractuale impuse vreunui furnizor SETRE sunt nediscriminatorii. În special, acestea ar trebui să aibă competența să verifice dacă remunerația oferită furnizorilor SETRE de entitatea care percepe taxele rutiere respectă principiile prevăzute în prezenta directivă.

(31)  Datele de trafic ale utilizatorilor SETRE constituie o contribuție esențială pentru îmbunătățirea politicilor în materie de transport ale statelor membre. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita aceste date de la furnizorii de servicii de taxare rutieră, inclusiv de la furnizorii SETRE pentru a elabora politici în materie de trafic, pentru a îmbunătăți gestionarea traficului sau pentru alte utilizări necomerciale de către stat, în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor.

(32)  Este necesar un cadru care să stabilească procedurile de acreditare a furnizorilor SETRE pentru un domeniu SETRE și care să asigure un acces echitabil la piață, garantând totodată un nivel adecvat al serviciului. Declarația privind domeniul SETRE ar trebui să stabilească în detaliu procedura de acreditare a unui furnizor SETRE în domeniul SETRE, în special procedura de verificare a conformității cu specificațiile și a caracterului adecvat pentru utilizare al elementelor constitutive de interoperabilitate. Procedura ar trebui să fie aceeași pentru toți furnizorii SETRE.

(33)  Pentru a asigura accesul ușor la informații pentru actorii SETRE de pe piață, statele membre ar trebui să fie obligate să reunească și să publice toate datele importante privind SETRE în registre naționale aflate la dispoziția publicului.

(34)  Pentru a permite progresul tehnologic, este important ca entitățile care percep taxele rutiere să aibă posibilitatea de a testa noi tehnologii sau concepte de taxare rutieră. Cu toate acestea, astfel de teste ar trebui să fie limitate, iar furnizorii SETRE nu ar trebui să fie obligați să ia parte la acestea. Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a nu autoriza astfel de teste dacă acestea ar putea aduce atingere bunei funcționări a sistemului obișnuit de taxare rutieră electronică sau a SETRE.

(35)  Existența unor diferențe mari dintre specificațiile tehnice ale sistemelor de taxare rutieră electronică poate împiedica realizarea interoperabilității taxelor electronice la nivelul UE și, prin urmare, poate contribui la persistența situației actuale în care utilizatorii au nevoie de mai multe OBE pentru a plăti taxe rutiere în Uniune. Această situație afectează negativ eficiența operațiunilor de transport, eficiența sistemelor de taxare din punctul de vedere al costurilor și realizarea obiectivelor politicii în domeniul transporturilor. Prin urmare, ar trebui abordate aspectele care stau la originea acestei situații.

(36)  În timp ce interoperabilitatea transfrontalieră se îmbunătățește în întreaga Uniune, obiectivul pe termen mediu și lung este acela de a face posibilă deplasarea în Uniune cu un singur OBE. Prin urmare, este important ca Comisia să stabilească o foaie de parcurs pentru atingerea acestui obiectiv, pentru a evita sarcinile și costurile administrative pentru utilizatorii drumurilor și pentru a facilita libera circulație a persoanelor și a bunurilor în Uniune, fără a afecta negativ concurența de pe piață.

(37)  Deoarece SETRE este un serviciu care răspunde la nevoile pieței, furnizorii SETRE nu ar trebui să fie obligați să își furnizeze serviciile în întreaga Uniune. Cu toate acestea, în interesul utilizatorilor, furnizorii SETRE ar trebui să acopere toate domeniile SETRE în orice stat membru în care decid să își furnizeze serviciile. În plus, Comisia ar trebui să analizeze dacă flexibilitatea acordată furnizorilor SETRE duce la excluderea din SETRE a domeniilor SETRE de mică anvergură sau a celor periferice și, dacă constată că aceasta duce la excludere, ar trebui să ia măsuri acolo unde este necesar.

(38)  Declarația privind domeniul SETRE ar trebui să descrie în detaliu condițiile-cadru comerciale pentru operațiunile furnizorilor SETRE în domeniul SETRE în cauză. În special, ea ar trebui să descrie metodologia utilizată pentru calcularea remunerației furnizorilor SETRE.

(39)  În cazul în care se lansează un nou sistem de taxare rutieră electronică sau dacă un sistem existent este modificat în mod substanțial, entitatea care percepe taxele rutiere ar trebui să publice declarații noi sau actualizate privind domeniul SETRE, cu o notificare prealabilă suficientă care să permită furnizorilor SETRE să fie acreditați sau reacreditați pentru sistem cu cel puțin o lună înainte de data lansării sale operaționale. Entitatea care percepe taxele rutiere ar trebui să elaboreze și să urmeze procedura de acreditare sau, respectiv, de reacreditare a furnizorilor SETRE astfel încât aceasta să poată fi încheiată cu cel puțin o lună înainte de lansarea operațională a sistemului nou sau modificat substanțial. Entitățile care percep taxele rutiere ar trebui să își respecte partea care îi revine în cadrul procedurii planificate, astfel cum este definită în declarația privind domeniul SETRE.

(40)  Entitatea care percepe taxele rutiere nu ar trebui să ceară sau să solicite furnizorilor SETRE niciun fel de soluții tehnice specifice care ar putea pune în pericol interoperabilitatea cu alte domenii SETRE și cu elementele constitutive de interoperabilitate existente ale furnizorului SETRE.

(41)  SETRE are potențialul de a reduce în mod considerabil costurile și sarcinile administrative ale șoferilor și operatorilor de transport rutier internațional.

(42)  Furnizorilor SETRE ar trebui să li se permită să emită facturi utilizatorilor SETRE. Cu toate acestea, entităților care percep taxele rutiere ar trebui să li se permită să solicite ca facturile să fie trimise în numele lor, deoarece facturarea directă în numele furnizorului SETRE poate avea, în anumite domenii SETRE, consecințe administrative și fiscale negative.

(43)  Fiecare stat membru care deține cel puțin două domenii SETRE ar trebui să desemneze un birou de contact pentru furnizorii SETRE care doresc să furnizeze SETRE pe teritoriul acestuia, în vederea facilitării contactului furnizorilor cu entitățile care percep taxele rutiere.

(44)  Aplicațiile de taxare rutieră electronică și alte servicii, cum ar fi aplicațiile STI cooperative (C-STI), utilizează tehnologii similare și benzi de frecvențe adiacente pentru comunicații cu rază scurtă de acțiune vehicul-vehicul și vehicul-infrastructură. În viitor, este oportun să fie explorat potențialul de aplicare a altor tehnologii emergente în cazul taxării rutiere electronice, după o evaluare aprofundată a costurilor, a beneficiilor, a barierelor tehnice și a eventualelor soluții la acestea din urmă. Este important să fie implementate măsuri pentru a proteja investițiile existente în tehnologia cu microunde cu frecvența de 5,8 GHz de interferența altor tehnologii.

(45)  Fără a aduce atingere legislației privind ajutoarele de stat și concurența, statelor membre ar trebui să li se permită să elaboreze măsuri pentru a promova facturarea și colectarea electronică a taxelor rutiere.

(46)  Atunci când standardele relevante pentru SETRE sunt revizuite de către organismele▌ de standardizare, ar trebui să existe mecanisme de tranziție adecvate pentru a asigura continuitatea SETRE și compatibilitatea cu sistemele de taxare rutieră a elementelor constitutive de interoperabilitate deja în uz la momentul revizuirii standardelor.

(47)  SETRE ar trebui să permită dezvoltarea inter modalității, urmărind în același timp respectarea principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește”.

(48)  Problemele legate de identificarea contravenienților nerezidenți la sistemele de taxare rutieră electronică împiedică implementarea unor astfel de sisteme, precum și aplicarea pe scară mai largă a principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește” pe șoselele din Uniune; prin urmare, este necesar să se găsească o modalitate de identificare a acestor persoane și de prelucrare a datelor lor cu caracter personal.

(49)  Din motive de coerență și utilizare eficientă a resurselor, sistemul pentru schimbul de informații cu privire la persoanele care nu plătesc o taxă rutieră și cu privire la vehiculele acestora ar trebui să utilizeze aceleași instrumente ca sistemul utilizat pentru schimbul de informații cu privire la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, astfel cum este prevăzut în Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului(5).

(50)  În anumite state membre, neplata unei taxe rutiere este stabilită numai după ce utilizatorului i-a fost notificată obligația de a plăti taxa rutieră. Întrucât prezenta directivă nu armonizează legislațiile naționale în această privință, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica prezenta directivă pentru a identifica utilizatorii și vehiculele în scopul notificării. Totuși, o astfel de aplicare extinsă ar trebui să fie permisă numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

(51)  Procedurile subsecvente neplății unei taxe rutiere nu sunt armonizate în întreaga Uniune. Adesea, utilizatorului rutier identificat i se oferă posibilitatea de a plăti taxa rutieră datorată sau o sumă fixă de înlocuire, direct către entitatea responsabilă pentru perceperea taxelor rutiere, înainte de inițierea oricărei noi proceduri administrative sau penale de către autoritățile statelor membre. Este important ca o astfel de procedură eficientă care elimină neplata unei taxe rutiere să fie disponibilă tuturor participanților la trafic, în condiții similare. În acest scop, statelor membre ar trebui să li se permită să furnizeze entității responsabile pentru perceperea taxei rutiere datele necesare pentru identificarea atât a vehiculului în cazul căruia nu s-a plătit o taxă rutieră, cât și a proprietarului sau deținătorului acesteia, cu condiția de a se asigura protecția adecvată a datelor cu caracter personal. În acest context, statele membre ar trebui să asigure că respectarea ordinului de plată emis de către entitatea implicată pune capăt situației de neplată a unei taxe rutiere.

(52)  În anumite state membre, absența OBE sau o disfuncționalitate a acestora este considerată neplată a unei taxe rutiere, în cazul în care aceste taxe pot fi plătite numai utilizând OBE.

(53)  Statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei informațiile și datele necesare pentru a evalua eficacitatea și eficiența sistemului de schimb de informații cu privire la persoanele care nu plătesc o taxă rutieră. Comisia ar trebui să evalueze datele și informațiile obținute și să propună, dacă este cazul, modificări la prezenta directivă.

(54)  În timp ce analizează posibile măsuri pentru a facilita și mai mult executarea transfrontalieră a obligației de plată a taxelor rutiere în Uniune, Comisia ar trebui, de asemenea, să evalueze în raportul său necesitatea asistenței reciproce între statele membre.

(55)  Asigurarea respectării obligației de plată a taxelor rutiere, identificarea vehiculului și a proprietarului sau deținătorului vehiculului pentru care a fost stabilită neplata unei taxe rutiere și colectarea de informații privind utilizatorul în scopul de a asigura respectarea de către entitatea care percepe taxele rutiere a obligațiilor sale față de autoritățile fiscale implică prelucrarea datelor cu caracter personal. Această prelucrare trebuie efectuată în conformitate cu normele Uniunii , astfel cum se prevede inter alia în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului(7) și în Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului(8). Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este recunoscut explicit la articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

(56)  Prezenta directivă nu aduce atingere libertății statelor membre de a stabili norme de reglementare a tarifării infrastructurii rutiere și fiscale.

(57)  Pentru a ▌ facilita schimbul transfrontalier de informații privind vehiculele și proprietarii sau deținătorii vehiculelor în cazul cărora care a existat o neplată a taxelor rutiere, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în ceea ce privește modificarea anexei I pentru a reflecta modificările survenite în dreptul Uniunii. Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei și pentru stabilirea detaliilor pentru clasificarea vehiculelor în scopul stabilirii schemelor tarifare aplicabile, definirea în continuare a obligațiilor utilizatorilor SETRE în ceea ce privește furnizarea de date către furnizorul SETRE și utilizarea și gestionarea OBE, stabilind cerințele pentru elementele constitutive de interoperabilitate în ceea ce privește siguranța și sănătatea, fiabilitatea și disponibilitatea, protecția mediului, compatibilitatea tehnică, securitatea și viața privată, precum și operarea și gestionarea, stabilirea cerințelor generale în materie de infrastructură pentru elementele constitutive de interoperabilitate și stabilirea criteriilor minime de eligibilitate pentru organismele notificate. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare(9). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate

(58)  Punerea în aplicare a prezentei directive necesită condiții uniforme de aplicare a specificațiilor tehnice și administrative pentru implementarea, în statele membre, a procedurilor care implică actori SETRE și interfețelor dintre aceștia, astfel încât să se faciliteze interoperabilitatea și să se asigure faptul că piețele naționale de colectare a taxelor rutiere sunt reglementate de norme echivalente. În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei directive și a definirii specificațiilor tehnice și administrative respective, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(10).

(59)  Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în partea B din anexa III.

(60)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special în ceea ce privește protejarea datelor cu caracter personal.

(61)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului(11),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)  Prezenta directivă stabilește condițiile necesare în vederea:

(a)  asigurării interoperabilității sistemelor de taxare rutieră electronică ▌pe întreaga rețea rutieră a Uniunii, autostrăzile urbane și interurbane, rutele majore și minore și diversele structuri, cum ar fi tuneluri sau poduri, și feriboturi; și

(b)  facilitării schimbului transfrontalier de date privind înmatricularea vehiculelor referitoare la vehiculele și proprietarii sau deținătorii vehiculelor pentru care a survenit o neplată a taxelor rutiere de orice fel în Uniune.

Pentru a respecta principiul subsidiarității, prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere deciziilor luate de statele membre de a percepe taxe rutiere pentru anumite tipuri de vehicule și de a stabili nivelul respectivelor taxe și scopul pentru care sunt percepute astfel de taxe.

(2)  Articolele 3-22 nu se aplică:

(a)  sistemelor de taxare rutieră care nu sunt electronice în înțelesul articolului 2 punctul 10; și

(b)  sistemelor de taxare rutieră de mică anvergură, la nivel strict local, în cazul cărora costurile conformității cu cerințele articolelor 3-22 ar fi disproporționate în raport cu beneficiile.

(3)   Prezenta directivă nu se aplică taxelor de parcare.

(4)  Obiectivul interoperabilității sistemelor de taxare rutieră electronică din Uniune este îndeplinit prin intermediul serviciului european de taxare rutieră electronică (SETRE), care este complementar serviciilor naționale de taxare rutieră electronică ale statelor membre.

(5)  În cazul în care dreptul intern impune o notificare adresată utilizatorului privind obligația de a plăti înainte de a putea fi stabilită o neplată a unei taxe rutiere, statele membre pot, de asemenea, să aplice prezenta directivă pentru a identifica proprietarul sau deținătorul vehiculului și vehiculul în sine în scopul notificării, numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)  nu există alte mijloace de identificare a proprietarului sau a deținătorului vehiculului; și

(b)  notificarea adresată proprietarului sau deținătorului vehiculului privind obligația de a plăti este o etapă obligatorie a procedurii de plată a taxei rutiere în temeiul dreptului intern.

(6)  În cazul în care un stat membru aplică alineatul (5), acesta ia măsurile necesare pentru a se asigura că orice procedură ulterioară în legătură cu obligația de a plăti taxa rutieră este îndeplinită de autoritățile publice. Mențiunile referitoare la neplata unei taxe rutiere în prezenta directivă includ cazurile menționate la alineatul (5) atunci când statul membru pe teritoriul căruia are loc neplata aplică alineatul respectiv.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.  „serviciu ▌de taxare rutieră▌” înseamnă serviciul care permite utilizatorilor să utilizeze un vehicul într-unul sau mai multe domenii SETRE în temeiul unui contract unic și, dacă este necesar, cu un echipament de bord (OBE) și care include:

(a)  dacă este necesar, furnizarea unui OBE personalizat utilizatorilor și menținerea funcționalității acestuia;

(b)  garantarea faptului că taxa rutieră datorată de utilizator este plătită entității care percepe taxele rutiere;

(c)  furnizarea către utilizator a mijloacelor prin care trebuie efectuată plata sau acceptarea unui mijloc de plată existent;

(d)  colectarea taxei de la utilizator;

(e)  gestionarea relațiilor cu clienții în ceea ce privește utilizatorul; și

(f)  punerea în aplicare și respectarea politicilor de securitate și confidențialitate pentru sistemele de taxare rutieră;

2.  „furnizor de servicii de taxare rutieră” înseamnă o entitate juridică care furnizează servicii de taxare rutieră în cadrul unuia sau mai multor domenii SETRE pentru una sau mai multe clase de vehicule;

3.  „entitate care percepe taxele rutiere” înseamnă o entitate de drept public sau privat care percepe taxe rutiere pentru circulația vehiculelor într-un domeniu SETRE;

4.  „entitate desemnată pentru a percepe taxele rutiere” înseamnă o entitate de drept public sau privat care a fost desemnată drept entitate care percepe taxele rutiere în cadrul unui viitor domeniu SETRE;

5.  „Serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE)” înseamnă serviciul de taxare rutieră furnizat unui utilizator SETRE în temeiul unui contract în cadrul unuia sau mai multor domenii SETRE de către un furnizor SETRE;

6.  „furnizor SETRE” înseamnă o entitate care, în temeiul unui contract distinct, acordă acces la SETRE unui utilizator SETRE, transferă taxele rutiere entității relevante care percepe taxele rutiere și este înregistrată de către statul membru în care este stabilit;

7.  „utilizator SETRE” înseamnă o persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu un furnizor SETRE pentru a avea acces la SETRE;

8.  „domeniu SETRE” înseamnă un drum, o rețea rutieră, o structură precum un pod ori un tunel sau un feribot, unde taxele rutiere se colectează prin intermediul unui sistem de taxare rutieră electronică;

9.  „sistem conform SETRE” înseamnă ansamblul de elemente ale unui sistem de taxare rutieră electronică ce sunt necesare în mod specific pentru integrarea furnizorilor SETRE în sistem și pentru exploatarea SETRE;

10.  „sistem de taxare rutieră electronică” înseamnă un sistem de colectare a taxelor rutiere în care obligația, pentru utilizator, de a plăti taxa rutieră este exclusiv declanșată și legată de detectarea automată a prezenței vehiculului într-un anumit loc, prin comunicare la distanță cu OBE din vehicul sau recunoașterea automată a numărului de înmatriculare;

11.  „echipament de bord (OBE)” înseamnă setul complet de componente hardware și software ce urmează să fie utilizate ca parte a serviciului de taxare rutieră, care este instalat sau transportat la bordul unui vehicul în scopul colectării, stocării, prelucrării și primirii/transmiterii la distanță a datelor, fie ca dispozitiv separat, fie încorporat în vehicul;

12.  „furnizor de servicii principal” înseamnă un furnizor de servicii de taxare rutieră cu obligații specifice, cum ar fi obligația de a semna contracte cu toți utilizatorii interesați, sau drepturi specifice, cum ar fi remunerația specifică sau un contract pe termen lung garantat, diferite de drepturile și obligațiile altor furnizori de servicii;

13.  „element constitutiv de interoperabilitate” înseamnă orice componentă elementară, grup de componente, subansamblu sau ansamblu complet al echipamentului încorporat sau care este destinat a fi încorporat în SETRE, de care depinde, direct sau indirect, interoperabilitatea serviciului, inclusiv obiectele tangibile și intangibile, cum ar fi software;

14.  „caracter adecvat pentru utilizare” înseamnă capacitatea unui element constitutiv de interoperabilitate de a realiza și menține o performanță specificată în timpul utilizării, integrat în mod reprezentativ în SETRE în conexiune cu un sistem al entității care percepe taxele rutiere;

15.  „informații privind taxa rutieră” înseamnă informațiile definite de entitatea responsabilă care percepe taxele rutiere, necesare pentru stabilirea taxei datorate pentru circulația unui vehicul pe un anumit domeniu de taxare și pentru încheierea tranzacției de taxare rutieră;

16.  „declarație privind taxa rutieră” înseamnă o declarație adresată unei entități care percepe taxele rutiere, care confirmă prezența unui vehicul într-un domeniu SETRE, într-un format agreat între furnizorul de servicii de taxare rutieră și entitatea care percepe taxele rutiere;

17.  „parametri de clasificare a vehiculelor” înseamnă informațiile cu privire la vehicul, potrivit cărora se calculează taxele rutiere pe baza informațiilor privind taxa rutieră;

18.  „serviciu administrativ” înseamnă sistemul electronic central utilizat de către entitatea care percepe taxele rutiere, de către un grup de entități care percep taxele rutiere care au creat un centru de interoperabilitate, sau de către furnizorul SETRE pentru a colecta, a prelucra și a transmite informații în cadrul unui sistem de taxare rutieră electronică;

19.  „sistem modificat în mod substanțial” înseamnă un sistem existent de taxare rutieră electronică ce a suferit sau suferă o schimbare care impune furnizorilor SETRE să facă modificări ale elementelor constitutive de interoperabilitate care sunt în funcțiune, precum reprogramarea sau adaptarea interfețelor serviciului lor administrativ, într-o asemenea măsură încât este necesară reacreditarea;

20.  „acreditare” înseamnă procesul definit și gestionat de entitatea care percepe taxele rutiere, prin care un furnizor SETRE trebuie să treacă înainte de a fi autorizat să furnizeze SETRE într-un domeniu SETRE;

21.  „taxă rutieră” înseamnă taxa care trebuie plătită de către utilizatorul căilor rutiere pentru a circula pe un anumit drum, pe o anumită rețea rutieră, pe o anumită structură cum ar fi un pod sau un tunel, sau cu feribotul;

22.  „neplata unei taxe rutiere” înseamnă contravenția constând în neplata de către un utilizator al căilor rutiere a unei taxe rutiere într-un stat membru, ▌definită de dispozițiile naționale relevante ale statului membru respectiv;

23.  „stat membru de înmatriculare” înseamnă statul membru unde este înmatriculat vehiculul care face obiectul plății taxei rutiere;

24.  „punct național de contact” înseamnă o autoritate competentă a unui stat membru desemnată pentru schimbul transfrontalier de date privind înmatricularea vehiculelor;

25.  „căutare automată” înseamnă o procedură de acces online pentru consultarea bazei de date a unuia, a mai multor sau a tuturor statelor membre▌;

26.  „vehicul” înseamnă un autovehicul sau un ansamblu de vehicule articulate care este destinat sau utilizat ▌pentru transportul rutier de persoane sau de mărfuri;

27.  „deținătorul vehiculului” înseamnă persoana pe numele căreia este înmatriculat vehiculul, astfel cum este definită în legislația statului membru de înmatriculare;

28.  „vehicul greu” înseamnă un vehicul ▌cu o masă maximă autorizată care depășește 3,5 tone▌;

29.  „vehicul ușor” înseamnă un vehicul cu o masă maximă autorizată care nu depășește 3,5 tone.

Articolul 3

Soluții tehnologice

(1)  Toate sistemele de taxare rutieră electronică noi care necesită instalarea sau utilizarea de OBE utilizează, în scopul efectuării de tranzacții de taxare rutieră electronică, una sau mai multe dintre următoarele tehnologii:

(a)  poziționarea prin satelit;

(b)  comunicațiile mobile;

(c)  tehnologia cu microunde cu frecvența de 5,8 GHz.

Sistemele de taxare rutieră electronică existente care necesită instalarea sau utilizarea de OBE și utilizează alte tehnologii ▌se conformează cerințelor prevăzute la primul paragraf din prezentul alineat dacă se întreprind acțiuni de îmbunătățire tehnologică substanțiale.

(2)   Comisia solicită organismelor de standardizare relevante▌, în conformitate cu procedura prevăzută de Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului(12), să adopte cu celeritate standardele aplicabile sistemelor de taxare rutieră electronică în ceea ce privește tehnologiile enumerate la alineatul (1) primul paragraf și tehnologia ANPR și să le actualizeze unde este necesar. Comisia solicită organismelor de standardizare să asigure compatibilitatea continuă a elementelor constitutive de interoperabilitate.

(3)  OBE care utilizează tehnologie de poziționare prin satelit și este introdus pe piață după … [30 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive] trebuie să fie compatibil cu serviciile de poziționare furnizate de sistemele Galileo și Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS)▌.

(4)  Fără a aduce atingere alineatului (6), furnizorii SETRE pun la dispoziția utilizatorilor SETRE OBE care sunt adecvate pentru utilizare, interoperabile și capabile să comunice cu ▌sistemele relevante de taxare rutieră electronică în funcțiune în statele membre și care utilizează tehnologiile enumerate la alineatul (1) primul paragraf.

(5)  OBE pot utiliza propriul hardware și software, pot utiliza elemente ale unui alt hardware și software prezente în vehicul, sau ambele. În scopul comunicării cu alte sisteme hardware prezente în vehicul, OBE pot utiliza alte tehnologii decât cele enumerate la alineatul (1) primul paragraf, cu condiția garantării securității, calității serviciului și confidențialității.

OBE pentru SETRE sunt autorizate să faciliteze alte servicii decât taxarea rutieră, cu condiția ca operarea acestor servicii să nu interfereze cu serviciile de taxare rutieră în niciun domeniu SETRE.

(6)  Fără a aduce atingere dreptului statelor membre de a introduce sisteme de taxare rutieră electronică pentru vehiculele ușoare bazate pe poziționarea prin satelit sau pe comunicațiile mobile, furnizorii SETRE pot furniza până la 31 decembrie 2027 utilizatorilor de vehicule ușoare OBE care sunt adecvate pentru utilizare numai cu tehnologia cu microunde cu frecvența de 5,8 GHz, care urmează a fi utilizate în domenii SETRE care nu necesită tehnologii de poziționare prin satelit sau de comunicații mobile.

CAPITOLUL II

PRINCIPIILE GENERALE ALE SETRE

Articolul 4

Înregistrarea furnizorilor SETRE

Fiecare stat membru stabilește o procedură pentru înregistrarea furnizorilor SETRE. Acesta acordă înregistrarea entităților care sunt stabilite pe teritoriul său, care solicită înregistrarea și care pot demonstra că îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)  dețin o certificare EN ISO 9001 sau o certificare echivalentă;

(b)  dispun de echipamentul tehnic și de declarația CE sau certificatul care atestă conformitatea elementelor constitutive de interoperabilitate cu specificațiile;

(c)  au competențele necesare pentru furnizarea serviciilor de taxare rutieră electronică sau în alte domenii relevante;

(d)  au o capacitate financiară corespunzătoare;

(e)  mențin un plan de gestionare globală a riscurilor, care este auditat cel puțin o dată la doi ani; și

(f)  au o reputație bună.

Articolul 5

Drepturile și obligațiile furnizorilor SETRE

(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii SETRE pe care i-au înregistrat încheie contracte SETRE care acoperă toate domeniile SETRE pe teritoriile a cel puțin patru state membre în termen de 36 de luni de la înregistrarea lor în conformitate cu articolul 4. Acestea iau măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii SETRE respectivi încheie contracte care acoperă toate domeniile SETRE într‑un anumit stat membru în termen de 24 de luni de la încheierea primului contract în statul membru respectiv, cu excepția acelor domenii SETRE în care entitățile responsabile care percep taxele rutiere nu respectă articolul 6 alineatul (3).

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii SETRE pe care i-au înregistrat mențin în permanență acoperirea tuturor domeniilor SETRE după ce au încheiat contracte aferente. Acestea iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul în care un furnizor SETRE nu este în măsură să mențină acoperirea unui domeniu SETRE deoarece entitatea care percepe taxele rutiere nu respectă prezenta directivă, acesta restabilește acoperirea domeniului în cauză cât mai curând posibil.

(3)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii SETRE pe care i-au înregistrat publică informații privind acoperirea domeniilor SETRE pe care o oferă și orice modificare a acesteia, precum și, în termen de o lună de la înregistrare, planuri detaliate privind orice extindere a serviciului lor la alte domenii SETRE, cu actualizări anuale.

(4)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul în care este necesar, furnizorii SETRE pe care i-au înregistrat sau care oferă SETRE pe teritoriul lor le furnizează utilizatorilor SETRE OBE care îndeplinesc cerințele stabilite în prezenta directivă, precum și în Directivele 2014/53/UE (13) și 2014/30/UE(14) ale Parlamentului European și ale Consiliului. Acestea pot solicita furnizorilor SETRE în cauză dovezi care să ateste faptul că respectivele cerințe sunt îndeplinite.

(5)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii SETRE care oferă SETRE pe teritoriul lor păstrează liste cu OBE nevalidate legate de contractele lor SETRE cu utilizatorii SETRE. Acestea iau măsurile necesare pentru a se asigura că astfel de liste sunt menținute în strictă conformitate cu normele Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, astfel cum este prevăzut, printre altele, în Regulamentul (UE) 2016/679 și în Directiva 2002/58/CE.

(6)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii SETRE pe care i-au înregistrat fac publică politica lor de contractare față de utilizatorii SETRE.

(7)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii SETRE care oferă SETRE pe teritoriul lor furnizează entităților care percep taxele rutiere informațiile de care au nevoie pentru a calcula și a aplica taxa rutieră pentru vehiculele utilizatorilor SETRE sau furnizează entităților care percep taxele rutiere toate informațiile necesare pentru a le permite să verifice calculul taxei rutiere aplicate vehiculelor utilizatorilor SETRE de către furnizorii SETRE.

(8)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii SETRE care oferă SETRE pe teritoriul lor cooperează cu entitățile care percep taxele rutiere în eforturile lor de identificare a persoanelor suspectate de contravenții. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul în care se suspectează neplata unei taxe rutiere, entitatea care percepe taxele rutiere poate obține de la furnizorul SETRE datele referitoare la vehiculul implicat în presupusa neplată a unei taxe rutiere și la proprietarul sau deținătorul respectivului vehicul care este un client al furnizorului SETRE. Astfel de date sunt puse la dispoziție imediat de către furnizorul SETRE.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că entitatea care percepe taxele rutiere nu divulgă astfel de date niciunui alt furnizor de servicii de taxare rutieră. Acestea iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul în care entitatea care percepe taxele rutiere este integrată cu un furnizor de servicii de taxare rutieră într-o singură entitate, datele sunt folosite exclusiv în scopul identificării persoanelor suspectate de contravenții sau în conformitate cu articolul 27 alineatul (3).

(9)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că o entitate care percepe taxele rutiere responsabilă de un domeniu SETRE pe teritoriul lor poate obține de la un furnizor SETRE date referitoare la toate vehiculele aflate în proprietatea clienților furnizorului SETRE sau deținute de aceștia, care, într-o anumită perioadă de timp, au fost conduse pe domeniul SETRE pentru care este responsabilă entitatea care percepe taxele rutiere, precum și date referitoare la proprietarii sau deținătorii vehiculelor respective, cu condiția ca entitatea care percepe taxele rutiere să aibă nevoie de aceste date pentru a-și respecta obligațiile față de autoritățile fiscale. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorul SETRE oferă datele solicitate în termen de cel mult două zile de la primirea cererii. Acestea iau măsurile necesare pentru a se asigura că entitatea care percepe taxele rutiere nu divulgă astfel de date niciunui alt furnizor de servicii de taxare rutieră. Acestea iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul în care entitatea care percepe taxele rutiere este integrată cu un furnizor de servicii de taxare rutieră într-o singură entitate, datele sunt folosite exclusiv în scopul respectării de către entitatea care percepe taxele rutiere a obligațiilor față de autoritățile fiscale.

(10)  Datele furnizate de furnizorii SETRE entităților care percep taxele rutiere sunt prelucrate în conformitate cu normele Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2016/679, precum și în actele cu putere de lege și actele administrative din dreptul intern de transpunere a Directivelor 2002/58/CE și (UE) 2016/680.

(11)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare, până la … [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], pentru a defini mai precis obligațiile furnizorilor SETRE în ceea ce privește:

(a)  monitorizarea performanțelor nivelului lor de servicii, precum și cooperarea cu entitățile care percep taxele rutiere în cadrul auditurilor de verificare;

(b)  cooperarea cu entitățile care percep taxele rutiere la efectuarea testelor vizând sistemele entităților care percep taxele rutiere;

(c)  serviciile și asistența tehnică adresate utilizatorilor SETRE și personalizarea OBE;

(d)  facturarea utilizatorilor SETRE;

(e)  informațiile pe care furnizorii SETRE trebuie să le furnizeze entităților care percep taxele rutiere și care sunt menționate la alineatul (7); și

(f)  informarea utilizatorului SETRE cu privire la o situație detectată de nedeclarare a unei taxe rutiere.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31 alineatul (2).

Articolul 6

Drepturile și obligațiile entităților care percep taxele rutiere

(1)   În cazul în care un domeniu SETRE nu corespunde condițiilor tehnice și procedurale de interoperabilitate SETRE prevăzute în prezenta directivă, statul membru pe al cărui teritoriu se află domeniul SETRE ia măsurile necesare pentru a se asigura că entitatea responsabilă care percepe taxele rutiere evaluează problema împreună cu părțile interesate vizate și, dacă acest lucru este inclus în sfera sa de responsabilitate, ia măsuri de remediere pentru a garanta interoperabilitatea cu SETRE a sistemului de taxare rutieră. În cazul în care este necesar, statul membru actualizează registrul menționat la articolul 21 alineatul (1) cu privire la informațiile menționate la litera (a) din respectivul alineat.

(2)  Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că orice entitate care percepe taxele rutiere responsabilă de un domeniu SETRE pe teritoriul statului membru respectiv întocmește și menține o declarație privind domeniul SETRE care enunță condițiile generale aplicabile furnizorilor SETRE privind accesarea domeniilor lor SETRE, în conformitate cu actele de punere în aplicare menționate la alineatul (9).

În cazul în care un nou sistem de taxare rutieră electronică este creat pe teritoriul unui stat membru, statul membru respectiv ia măsurile necesare pentru a se asigura că entitatea desemnată pentru a percepe taxele rutiere responsabilă de sistem publică declarația privind domeniul SETRE cu suficient timp înainte pentru a permite acreditarea furnizorilor SETRE interesați cel târziu cu o lună înainte de lansarea operațională a noului sistem, ținând seama de durata procesului de evaluare a conformității cu specificațiile și a caracterului adecvat pentru utilizare al elementelor constitutive de interoperabilitate menționate la articolul 15 alineatul (1).

În cazul în care un sistem de taxare rutieră electronică de pe teritoriul unui stat membru este modificat în mod substanțial, respectivul stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că entitatea care percepe taxele rutiere responsabilă de sistem publică declarația actualizată privind domeniul SETRE cu suficient timp înainte pentru a permite furnizorilor SETRE deja acreditați să își adapteze elementele constitutive de interoperabilitate la noile cerințe și să obțină reacreditarea cel târziu cu o lună înainte de lansarea operațională a sistemului modificat, ținând seama de durata procesului de evaluare a conformității cu specificațiile și a caracterului adecvat pentru utilizare al elementelor constitutive de interoperabilitate menționate la articolul 15 alineatul (1).

(3)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că entitățile care percep taxele rutiere responsabile de domeniile SETRE de pe teritoriul lor acceptă în mod nediscriminatoriu orice furnizor SETRE care solicită autorizația de a furniza SETRE pe domeniile SETRE menționate.

Acceptarea unui furnizor SETRE într-un domeniu SETRE este condiționată de respectarea de către acesta a obligațiilor și a condițiilor generale stabilite în declarația privind domeniul SETRE.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că entitățile care percep taxele rutiere nu impun furnizorilor SETRE să utilizeze niciun fel de soluții sau procese tehnice specifice care împiedică interoperabilitatea dintre elementele constitutive de interoperabilitate ale unui furnizor SETRE și sistemele de taxare rutieră electronică din alte domenii SETRE.

În cazul în care o entitate care percepe taxele rutiere și un furnizor SETRE nu ajung la un acord, chestiunea poate fi deferită organismului de conciliere responsabil pentru domeniul de taxare rutieră în cauză.

(4)  Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că contractele încheiate între entitatea care percepe taxele rutiere și furnizorul SETRE, în ceea ce privește furnizarea SETRE pe teritoriul statului membru în cauză, prevăd posibilitatea ca factura pentru taxa rutieră să fie eliberată direct utilizatorului SETRE de către furnizorul SETRE.

Entitatea care percepe taxele rutiere poate solicita furnizorului SETRE să emită factura utilizatorului în numele entității care percepe taxele rutiere, iar furnizorul SETRE se conformează cererii respective.

(5)  Taxa rutieră percepută utilizatorilor SETRE de entitățile care percep taxele rutiere nu depășește taxa rutieră națională sau locală corespunzătoare. Acest lucru nu aduce atingere dreptului statelor membre de a introduce rabaturi sau reduceri pentru a promova utilizarea plăților electronice ale taxelor rutiere. Toate rabaturile sau reducerile taxelor rutiere, acordate utilizatorilor de OBE de un stat membru sau de o entitate care percepe taxele rutiere, sunt transparente, anunțate public și disponibile în aceleași condiții și pentru clienții furnizorilor SETRE.

(6)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că entitățile care percep taxele rutiere acceptă în cadrul domeniilor lor SETRE orice OBE funcțional de la furnizorii SETRE cu care au relații contractuale care a fost certificat în conformitate cu procedura definită în actele de punere în aplicare menționate la articolul 15 alineatul (7) și care nu apare pe o listă a OBE nevalidate, menționată la articolul 5 alineatul (5).

(7)  În cazul unei disfuncționalități a SETRE, imputabile entității care percepe taxele rutiere, aceasta asigură o modalitate de funcționare a serviciului în condiții de avarie, permițând vehiculelor dotate cu echipamentele menționate la alineatul (6) să circule în condiții de siguranță, cu o întârziere minimă și fără a fi suspectate de neplata unei taxe rutiere.

(8)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că entitățile care percep taxele rutiere colaborează în mod nediscriminatoriu cu furnizorii sau producătorii SETRE sau cu organismele notificate în vederea evaluării caracterului adecvat pentru utilizare al elementelor constitutive de interoperabilitate în cadrul domeniilor lor SETRE.

(9)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare, până la … [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], pentru a stabili conținutul minim al declarației privind domeniul SETRE, inclusiv:

(a)  cerințele pentru furnizorii SETRE;

(b)  condițiile procedurale, inclusiv condițiile comerciale;

(c)  procedura de acreditare a furnizorilor SETRE; și

(d)  informațiile privind taxa rutieră.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31 alineatul (2).

Articolul 7

Remunerația

(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii SETRE au dreptul la remunerație din partea entității care percepe taxele rutiere.

(2)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că metodologia pentru definirea remunerațiilor furnizorilor SETRE este transparentă, nediscriminatorie și identică pentru toți furnizorii SETRE acreditați în cadrul unui anumit domeniu SETRE. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că metodologia este publicată în cadrul condițiilor comerciale în declarația privind domeniul SETRE.

(3)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în domeniile SETRE cu un furnizor de servicii principal, metodologia de calcul al remunerațiilor furnizorilor SETRE urmează aceeași structură ca în cazul remunerației unor servicii comparabile furnizate de furnizorul de servicii principal. Cuantumul remunerației furnizorilor SETRE poate diferi de remunerația furnizorului de servicii principal, dacă acest lucru este justificat de:

(a)  costul aferent cerințelor și obligațiilor specifice ale furnizorului de servicii principal, și nu ale furnizorilor SETRE; și

(b)  necesitatea de a deduce din remunerația furnizorilor SETRE taxele fixe impuse de entitatea care percepe taxele rutiere, bazate pe costurile, care îi revin entității care percepe taxele rutiere, aferente furnizării, operării și întreținerii unui sistem conform SETRE în domeniul de taxare al acesteia, inclusiv pe costurile legate de acreditare, în cazul în care aceste costuri nu sunt incluse în taxa rutieră.

Articolul 8

Taxele rutiere

(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul în care, pentru stabilirea tarifului taxei rutiere aplicabil unui anumit vehicul, există neconcordanțe între clasificarea vehiculului utilizată de furnizorul SETRE și cea utilizată de entitatea care percepe taxele rutiere, prevalează clasificarea acesteia din urmă, cu excepția existenței unei erori care poate fi demonstrată.

(2)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că entitatea care percepe taxele rutiere are dreptul să pretindă din partea unui furnizor SETRE plata pentru orice declarație privind taxa rutieră susținută de probe și pentru orice nedeclarare a unei taxe rutiere susținută de probe, cu privire la orice cont de utilizator SETRE administrat de furnizorul SETRE respectiv.

(3)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul în care un furnizor SETRE a transmis entității care percepe taxele rutiere o listă a OBE nevalidate, menționată la articolul 5 alineatul (5), furnizorul SETRE nu răspunde pentru plata niciunei taxe suplimentare apărute în urma utilizării acestor OBE nevalidate. Numărul elementelor din lista OBE nevalidate, formatul listei și frecvența de actualizare a acesteia sunt stabilite de comun acord între entitățile care percep taxele rutiere și furnizorii SETRE.

(4)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în sistemele de taxare rutieră bazate pe tehnologia cu microunde, entitățile care percep taxele rutiere comunică furnizorilor SETRE declarații privind taxa rutieră susținute de probe în legătură cu taxele rutiere stabilite în sarcina respectivilor utilizatori SETRE ai acestora.

(5)  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 30, până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], pentru a stabili detaliile pentru clasificarea vehiculelor în scopul instituirii sistemelor de tarifare aplicabile, inclusiv eventualele proceduri necesare pentru instituirea unor astfel de sisteme. Setul de parametri de clasificare a vehiculelor care urmează să fie acceptați de SETRE nu impune limite în ceea ce privește alegerea schemelor de tarifare de către autoritățile care impun taxa rutieră. Comisia asigură o flexibilitate suficientă pentru a permite setului de parametri de clasificare care urmează să fie acceptați de SETRE să evolueze în funcție de necesitățile viitoare previzibile. Actele respective nu aduc atingere stabilirii, în conformitate cu Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului(15), a parametrilor pe baza cărora vor varia taxele rutiere.

Articolul 9

Contabilitatea

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele juridice care furnizează servicii de taxare rutieră țin registre contabile care să permită efectuarea unei distincții clare între costurile și veniturile legate de furnizarea de servicii de taxare rutieră și costurile și veniturile aferente altor activități. Informațiile privind costurile și veniturile legate de furnizarea de servicii de taxare rutieră se transmit, la cerere, organismului de conciliere sau organismului judiciar competent. Statele membre iau, de asemenea, măsurile necesare pentru a se asigura că subvențiile încrucișate între activitățile efectuate în calitate de furnizor de servicii de taxare rutieră și alte activități nu sunt permise.

Articolul 10

Drepturile și obligațiile utilizatorilor SETRE

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite utilizatorilor SETRE să se aboneze la SETRE prin intermediul oricărui furnizor SETRE, indiferent de cetățenia acestora, de statul membru de reședință sau de statul membru în care este înmatriculat vehiculul. La semnarea unui contract, utilizatorii SETRE sunt informați în mod corespunzător cu privire la metodele de plată acceptate și, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și la drepturile care decurg din legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

(2)  Plata taxei rutiere de către utilizatorul SETRE către furnizorul SETRE se consideră a reprezenta achitarea obligațiilor de plată ale utilizatorului SETRE față de entitatea competentă pentru perceperea taxelor rutiere.

În cazul în care pe un vehicul sunt instalate sau sunt prezente două sau mai multe OBE, ține de responsabilitatea utilizatorului SETRE să utilizeze sau să activeze OBE corespunzător pentru un anumit domeniu al SETRE.

(3)  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 30, până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], pentru a defini mai precis obligațiile utilizatorilor SETRE în ceea ce privește:

(a)  furnizarea de date către furnizorul SETRE; și

(b)  utilizarea și manipularea OBE.

CAPITOLUL III

ORGANISMUL DE CONCILIERE

Articolul 11

Instituire și funcții

(1)  Fiecare stat membru cu cel puțin un domeniu SETRE desemnează sau instituie un organism de conciliere în scopul facilitării medierii între entitățile care percep taxele rutiere având un domeniu SETRE pe teritoriul său și furnizorii SETRE care au contracte sau se află în negocieri contractuale cu aceste entități.

(2)  Organismul de conciliere este împuternicit , în special, să verifice dacă condițiile contractuale impuse furnizorilor SETRE de către o entitate care percepe taxele rutiere sunt nediscriminatorii. Organismul de conciliere este împuternicit să verifice dacă furnizorii SETRE sunt remunerați în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 7.

(3)  Statele membre menționate la alineatul (1) iau măsurile necesare pentru a se asigura că organismul lor de conciliere este independent în ceea ce privește organizarea și structura sa juridică în raport cu interesele comerciale ale entităților care percep taxele rutiere și ale furnizorilor de servicii de taxare rutieră.

Articolul 12

Procedura de mediere

(1)  Fiecare stat membru cu cel puțin un domeniu SETRE prevede o procedură de mediere pentru a permite unei entități care percepe taxele rutiere sau unui furnizor SETRE să solicite organismului de conciliere competent să intervină în orice litigiu referitor la relațiile sau negocierile lor contractuale.

(2)  Procedura de mediere menționată la alineatul (1) trebuie să impună ca organismul de conciliere să declare, în termen de o lună de la primirea unei solicitări de intervenție, dacă toate documentele necesare medierii se află în posesia sa.

(3)  Procedura de mediere menționată la alineatul (1) trebuie să impună ca organismul de conciliere să se pronunțe cu privire la un litigiu în termen de cel mult șase luni de la solicitarea intervenției.

(4)  Pentru a-l sprijini în îndeplinirea sarcinilor, statele membre conferă organismului de conciliere competența să solicite informații relevante de la entitățile care percep taxele rutiere, de la furnizorii SETRE și de la orice terți implicați în furnizarea SETRE în statul membru în cauză.

(5)  Statele membre cu cel puțin un domeniu SETRE și Comisia iau măsurile necesare pentru a asigura schimbul de informații între organismele de conciliere referitoare la activitatea lor, la principiile lor directoare și la practicile pe care le utilizează.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII TEHNICE

Articolul 13

Serviciu unic permanent

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că SETRE este furnizat utilizatorilor SETRE ca serviciu unic permanent.

Aceasta înseamnă că:

(a)  după ce parametrii de clasificare a vehiculului, inclusiv cei variabili, au fost stocați, declarați, sau ambele, nu mai este necesară nicio intervenție umană în interiorul vehiculului pe perioada unei deplasări, exceptând cazul în care intervine o modificare a caracteristicilor vehiculului; și

(b)  interacțiunea umană cu o anumită piesă a OBE rămâne aceeași, indiferent de domeniul SETRE.

Articolul 14

Elemente suplimentare privind SETRE

(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că interacțiunea dintre utilizatorii SETRE și entitățile care percep taxele rutiere în cadrul SETRE este limitată, după caz, la procesul de facturare în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) și la procesul de asigurare a aplicării normelor. Interacțiunile dintre utilizatorii SETRE și furnizorii SETRE, sau OBE ale acestora, pot fi specifice pentru fiecare furnizor SETRE, fără a compromite interoperabilitatea SETRE.

(2)  Statele membre pot obliga furnizorii de servicii de taxare rutieră, inclusiv furnizorii SETRE, să prezinte, la cererea autorităților statelor membre, date privind traficul referitoare la clienții lor, cu condiția să fie respectate normele aplicabile în materie de protecție a datelor. Aceste date pot fi folosite de statele membre numai pentru politicile legate de trafic și pentru îmbunătățirea gestionării traficului și nu pot fi folosite pentru identificarea clienților.

(3)  Comisia adoptă, până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], acte de punere în aplicare care stabilesc specificațiile interfețelor electronice dintre elementele constitutive de interoperabilitate ale entităților care percep taxele rutiere, ale furnizorilor SETRE și ale utilizatorilor SETRE, inclusiv, acolo unde este cazul, cu privire la conținutul mesajelor transmise între cei implicați prin intermediul acestor interfețe. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31 alineatul (2).

Articolul 15

Elementele constitutive de interoperabilitate

(1)  În cazul în care pe teritoriul unui stat membru este creat un nou sistem de taxare rutieră electronică, statul membru respectiv ia măsurile necesare pentru a se asigura că entitatea desemnată pentru a percepe taxele rutiere responsabilă de sistem stabilește și publică în declarația privind domeniul SETRE planificarea detaliată a procesului de evaluare a conformității cu specificațiile și a caracterului adecvat pentru utilizare al elementelor constitutive de interoperabilitate, care permite acreditarea furnizorilor SETRE interesați cel târziu cu o lună înainte de lansarea operațională a noului sistem.

În cazul în care un sistem de taxare rutieră electronică de pe teritoriul unui stat membru este modificat în mod substanțial, respectivul stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că entitatea care percepe taxele rutiere responsabilă de sistem stabilește și publică în declarația privind domeniul SETRE, în plus față de elementele menționate la primul paragraf, planificarea detaliată a reevaluării conformității cu specificațiile și a caracterului adecvat pentru utilizare al elementelor constitutive de interoperabilitate ale furnizorilor SETRE deja acreditați în sistem înainte de modificarea substanțială a sistemului. Planificarea permite reacreditarea furnizorilor SETRE în cauză cel târziu cu o lună înainte de lansarea operațională a sistemului modificat.

Entitatea care percepe taxele rutiere este obligată să respecte partea sa din această planificare.

(2)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că fiecare entitate care percepe taxele rutiere responsabilă de un domeniu SETRE pe teritoriul lor creează un mediu de testare în care furnizorul SETRE sau reprezentanții săi autorizați pot să verifice dacă OBE al furnizorului respectiv este adecvat pentru utilizarea în domeniul SETRE al entității care percepe taxele rutiere și să obțină o certificare privind finalizarea cu succes a testelor respective. Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite entităților care percep taxele rutiere să instituie un mediu de testare unic pentru mai multe domenii SETRE și pentru a permite unui singur reprezentant autorizat să verifice caracterul adecvat pentru utilizare al unui singur tip de OBE în numele mai multor furnizori SETRE.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite entităților care percep taxele rutiere să oblige furnizorii SETRE sau reprezentanții autorizați ai acestora să suporte costul testelor respective.

(3)  Statele membre nu interzic, restricționează sau împiedică introducerea pe piață a elementelor constitutive de interoperabilitate pentru utilizarea în cadrul SETRE dacă acestea poartă marcajul CE sau sunt însoțite de o declarație de conformitate cu specificațiile sau o declarație privind caracterul adecvat pentru utilizare, sau ambele. Mai precis, statele membre nu solicită verificări care au fost deja efectuate ca parte a procedurii de verificare a conformității cu specificațiile sau a caracterului adecvat pentru utilizare, sau ambele.

(4)  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 30, până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], pentru a stabili cerințele față de elementele constitutive de interoperabilitate în ceea ce privește siguranța și sănătatea, fiabilitatea și disponibilitatea, protecția mediului, compatibilitatea tehnică, securitatea și protecția vieții private, precum și funcționarea și gestiunea.

(5)  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 30, până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], pentru a stabili cerințele generale față de infrastructură în ceea ce privește:

(a)  exactitatea datelor din declarația privind taxa rutieră, pentru a se garanta egalitatea de tratament a utilizatorilor SETRE în materie de taxe rutiere și alte taxe;

(b)  identificarea, prin intermediul OBE, a furnizorului SETRE responsabil;

(c)  utilizarea de standarde deschise pentru elementele constitutive de interoperabilitate ale echipamentului SETRE;

(d)  integrarea OBE în vehicul; și

(e)  informarea conducătorului auto cu privire la obligația de a plăti taxa rutieră.

(6)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare, până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], pentru a stabili următoarele cerințe specifice față de infrastructură:

(a)  cerințe privind protocoalele comune de comunicare între echipamentele entităților care percep taxele rutiere și echipamentele furnizorilor SETRE;

(b)  cerințe privind mecanismele cu ajutorul cărora entitățile care percep taxele rutiere să determine dacă un vehicul care circulă pe domeniul lor SETRE este dotat cu un OBE valabil și funcțional;

(c)  cerințe privind interfața om-echipament în OBE;

(d)  cerințe ce se aplică în mod specific elementelor constitutive de interoperabilitate în sistemele de taxare rutieră ce folosesc tehnologii bazate pe microunde; și

(e)  cerințe ce se aplică în mod specific sistemelor de taxare rutieră bazate pe sistemul global de navigație prin satelit (GNSS).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31 alineatul (2).

(7)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare, până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], pentru a stabili procedura care urmează să fie aplicată de statele membre pentru evaluarea conformității cu specificațiile și a caracterului adecvat pentru utilizare al elementelor constitutive de interoperabilitate, inclusiv a formatului și conținutului declarației CE. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 31 alineatul (2).

CAPITOLUL V

CLAUZE DE SALVGARDARE

Articolul 16

Procedura de salvgardare

(1)  În cazul în care un stat membru are motive să considere că este probabil ca elementele constitutive de interoperabilitate marcate CE și introduse pe piață, când sunt utilizate conform destinației lor, să nu îndeplinească cerințele aplicabile, acesta trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a limita domeniul de aplicare al acestor elemente, pentru a interzice utilizarea acestora sau pentru a le retrage de pe piață. Statul membru informează de îndată Comisia cu privire la măsurile luate și prezintă argumentele care au stat la baza deciziei adoptate, precizând, în special, dacă neconformitatea este determinată de:

(a)  aplicarea incorectă a specificațiilor tehnice; sau

(b)  inadecvarea specificațiilor tehnice.

(2)  Comisia consultă cât mai curând posibil statul membru în cauză, producătorul, furnizorul SETRE sau reprezentanții lor autorizați stabiliți în Uniune. Atunci când, în urma consultării, Comisia constată că măsura este justificată, aceasta informează de îndată statul membru în cauză, precum și celelalte state membre. Cu toate acestea, atunci când, în urma consultării, Comisia constată că măsura nu este justificată, aceasta informează de îndată statul membru în cauză, precum și producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniune și celelalte state membre.

(3)  În cazul în care elementele constitutive de interoperabilitate care poartă marcajul CE nu îndeplinesc cerințele de interoperabilitate, statul membru competent obligă producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniune să readucă elementul constitutiv de interoperabilitate la starea de conformitate cu specificațiile sau la starea de existență a unui caracter adecvat pentru utilizare, sau ambele, în condițiile stabilite de statul membru respectiv, și informează în acest sens Comisia, precum și celelalte state membre.

Articolul 17

Transparența evaluărilor

Orice decizie adoptată de un stat membru sau de o entitate care percepe taxele rutiere cu privire la evaluarea conformității cu specificațiile sau a caracterului adecvat pentru utilizare al elementelor constitutive de interoperabilitate și orice decizie adoptată în conformitate cu articolul 16 specifică în amănunt motivele care au stat la baza adoptării acesteia. Decizia respectivă este notificată cât mai curând posibil producătorului în cauză, furnizorului SETRE sau reprezentanților autorizați ai acestora, incluzând o mențiune privind căile de atac disponibile în temeiul legislației în vigoare în statul membru respectiv, precum și termenele în care respectivele căi de atac pot fi exercitate.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII ADMINSITRATIVE

Articolul 18

Biroul unic de contact

Fiecare stat membru cu cel puțin două domenii SETRE pe teritoriul său desemnează un birou unic de contact pentru furnizorii SETRE. Statul membru publică datele de contact ale acestui birou și le pune la dispoziția furnizorilor SETRE interesați, la cerere. Statul membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că, la cererea furnizorului SETRE, biroul de contact facilitează și coordonează stabilirea de contacte administrative timpurii între furnizorul SETRE și entitățile care percep taxele rutiere și care sunt responsabile de domeniile SETRE de pe teritoriul statului membru. Biroul de contact poate fi o persoană fizică sau un organism public sau privat.

Articolul 19

Organismele notificate

(1)  Statele membre transmit o înștiințare Comisiei și celorlalte state membre cu privire la organismele autorizate să aplice sau să supravegheze procedura de evaluare a conformității cu specificațiile sau a caracterului adecvat pentru utilizare menționată în actele de punere în aplicare menționate la articolul 15 alineatul (7), indicând domeniul de competență al fiecărui organism și numerele de identificare obținute în prealabil de la Comisie. Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista organismelor, numerele de identificare și domeniile de competență ale acestora și ține această listă actualizată.

(2)  Statele membre aplică criteriile prevăzute în actele delegate menționate la alineatul (5) din prezentul articol pentru evaluarea organismelor care urmează a fi notificate. Se consideră că organismele care îndeplinesc criteriile de evaluare prevăzute în standardele europene aplicabile îndeplinesc criteriile menționate.

(3)  Un stat membru retrage aprobarea acordată unui organism care nu mai îndeplinește criteriile prevăzute în actele delegate menționate la alineatul (5) din prezentul articol. Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la aceasta.

(4)  În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că un organism notificat de un alt stat membru nu îndeplinește criteriile prevăzute în actele delegate menționate la alineatul (5) din prezentul articol, acest lucru este adus la cunoștința Comitetului pentru taxarea rutieră electronică menționat la articolul 31 alineatul (1), care emite un aviz în termen de trei luni. Pe baza avizului comitetului menționat, Comisia informează statul membru care a efectuat notificarea privind organismul în cauză cu privire la modificările necesare pentru ca organismul notificat să își păstreze statutul care i-a fost conferit.

(5)  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 30, până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], pentru a stabili criteriile de eligibilitate minime pentru organismele notificate.

Articolul 20

Grupul de coordonare

Se instituie un grup de coordonare al organismelor notificate în temeiul articolului 19 alineatul  (1) ( „Grupul de coordonare”), ca grup de lucru al Comitetului pentru taxarea rutieră electronică menționat la articolul 31 alineatul (1), în conformitate cu regulamentul de procedură al comitetului respectiv.

Articolul 21

Registre

(1)  În scopul punerii în aplicare a prezentei directive, fiecare stat membru ține un registru electronic național referitor la următoarele:

(a)  domeniile SETRE aflate pe teritoriul lor, inclusiv informații cu privire la:

(i)  entitățile corespunzătoare care percep taxele rutiere;

(ii)  tehnologiile de taxare rutieră utilizate;

(iii)  informațiile privind taxa rutieră;

(iv)  declarația privind domeniul SETRE; și

(v)  furnizorii SETRE care dețin contracte SETRE cu entitățile care percep taxele rutiere și care își desfășoară activitatea pe teritoriul statului membru respectiv;

(b)  furnizorii SETRE cărora le-a acordat înregistrarea în conformitate cu articolul 4; și

(c)  detaliile unui birou unic de contact pentru SETRE, menționat la articolul 18, inclusiv o adresă de e-mail și un număr de telefon.

În lipsa unor dispoziții contrare, statele membre verifică cel puțin o dată pe an dacă sunt îndeplinite în continuare cerințele prevăzute la articolul 4 literele (a), (d), (e) și (f) și actualizează registrul în consecință. Registrul conține, de asemenea, concluziile auditului prevăzut la articolul 4 litera (e). Statul membru nu este responsabil pentru acțiunile furnizorilor SETRE incluși în registrul său.

(2)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că toate datele conținute în registrul electronic național sunt actualizate și corecte.

(3)  Registrele sunt accesibile publicului pe cale electronică.

(4)  Aceste registre sunt disponibile începând cu ... [30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive].

(5)  La sfârșitul fiecărui an calendaristic, autoritățile statelor membre responsabile de registre comunică pe cale electronică Comisiei registrele domeniilor SETRE și ale furnizorilor SETRE. Comisia pune aceste informații la dispoziția celorlalte state membre. Orice neconcordanță cu situația dintr-un stat membru este adusă în atenția statului membru în care s-a efectuat înregistrarea și Comisiei.

CAPITOLUL VII

SISTEMELE-PILOT

Articolul 22

Sistemele-pilot de taxare rutieră

(1)  Pentru a permite dezvoltarea din punct de vedere tehnic a SETRE, statele membre pot autoriza temporar, în zone limitate ale domeniului lor de taxare rutieră și în paralel cu sistemul care este conform SETRE, sisteme-pilot de taxare care includ concepte sau tehnologii noi care nu sunt conforme cu una sau mai multe dispoziții ale prezentei directive.

(2)  Furnizorii SETRE nu pot fi obligați să participe la sistemele-pilot de taxare rutieră.

(3)  Înainte de a demara un sistem-pilot de taxare rutieră, statul membru în cauză solicită autorizarea Comisiei. Comisia eliberează autorizația sau refuză acordarea acesteia, sub forma unei decizii, în termen de șase luni din momentul primirii cererii. Comisia poate refuza autorizarea în cazul în care sistemul-pilot de taxare ar putea afecta buna funcționare a sistemului obișnuit de taxare rutieră electronică sau a SETRE. Perioada inițială a acestei autorizații nu depășește trei ani.

CAPITOLUL VIII

SCHIMBUL DE INFORMAȚII PRIVIND NEPLATA TAXELOR RUTIERE

Articolul 23

Procedura pentru schimbul de informații între statele membre

(1)  Pentru a permite identificarea vehiculului, precum și a proprietarului sau deținătorului vehiculului respectiv, pentru care a fost stabilită neplata unei taxe rutiere, fiecare stat membru acordă acces numai punctelor naționale de contact ale altor state membre ▌la următoarele date naționale privind înmatricularea vehiculelor, autorizându-le să efectueze căutări automate cu privire la:

(a)  datele privind vehiculele; și

(b)  datele privind proprietarii sau deținătorii vehiculelor.

Elementele datelor menționate la literele (a) și (b) care sunt necesare pentru efectuarea unei căutări automate trebuie respecte anexa I.

(2)  În scopul schimbului de date menționate la alineatul (1), fiecare stat membru desemnează un punct național de contact. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că schimbul de informații dintre statele membre are loc numai între punctele naționale de contact. Competențele punctelor naționale de contact sunt reglementate de legislația aplicabilă a statului membru în cauză. În acest proces de schimb de date, se acordă o atenție deosebită protecției corespunzătoare a datelor cu caracter personal.

(3)  La efectuarea unei căutări automate sub formă de cerere transmisă, punctul național de contact al statului membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere utilizează un număr de înmatriculare complet.

Aceste căutări automate se efectuează în conformitate cu procedurile menționate la punctele 2 și 3 din capitolul 3 al anexei la Decizia 2008/616/JAI a Consiliului(16) și cu cerințele din anexa I la prezenta directivă.

Statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere utilizează datele obținute pentru a stabili cine este responsabil de neplata taxei respective.

(4)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura realizarea schimbului de informații cu ajutorul aplicației informatice a Sistemului european de informare privind vehiculele și permisele de conducere (Eucaris) și cu ajutorul versiunilor modificate ale acesteia, în conformitate cu anexa I la prezenta directivă și cu punctele 2 și 3 din capitolul 3 al anexei la Decizia 2008/616/JAI.

(5)  Fiecare stat membru suportă costurile proprii care decurg din administrarea, utilizarea și întreținerea aplicațiilor informatice menționate la alineatul (4).

Articolul 24

Scrisoarea de informare privind neplata unei taxe rutiere

(1)  Statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere decide dacă inițiază sau nu procedurile ulterioare în ceea ce privește neplata unei taxe rutiere.

Dacă decide să inițieze astfel de proceduri, statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere informează, în conformitate cu legislația națională, proprietarul, deținătorul vehiculului sau persoana identificată în alt mod suspectată de neplata taxei rutiere.

În conformitate cu normele de drept intern, informarea menționată prezintă consecințele juridice ale faptei respective pe teritoriul statului membru unde a avut loc neplata unei taxe rutiere în temeiul legislației statului membru respectiv.

(2)  Atunci când transmite scrisoarea de informare proprietarului ori deținătorului vehiculului sau persoanei identificate în alt mod suspectate de neplata taxei rutiere, statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere include, în conformitate cu dreptul său intern, toate informațiile relevante, în special natura neplății unei taxe rutiere, locul, data și ora neplății unei taxe rutiere, titlul textelor de drept intern care au fost încălcate, dreptul la o cale de atac și dreptul de a primi informații și sancțiunea aferentă, precum și, după caz, date privind dispozitivul utilizat pentru constatarea neplății taxei rutiere. În acest scop, la redactarea scrisorii de informare, statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere utilizează modelul prevăzut în anexa II.

(3)  În cazul în care decide să inițieze proceduri ulterioare referitoare la neplata unei taxe rutiere, statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere transmite scrisoarea de informare, în scopul garantării respectării drepturilor fundamentale, în limba în care este redactat documentul de înmatriculare a vehiculului, dacă acesta este disponibil, sau într-una din limbile oficiale ale statului membru de înmatriculare.

Articolul 25

Proceduri de urmărire de către entitățile de colectare a taxei rutiere

(1)  Statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere poate furniza entității responsabile cu perceperea taxei rutiere datele obținute prin procedura menționată la articolul 23 alineatul (1) numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)  datele transferate se limitează la ceea ce este necesar pentru ca entitatea respectivă să obțină taxa rutieră datorată;

(b)  procedura de obținere a taxei rutiere datorate este în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24;

(c)  entitatea în cauză este responsabilă de îndeplinirea acestei proceduri; și

(d)  respectarea ordinului de plată emis de către entitatea care primește datele pune capăt neplății unei taxe rutiere.

(2)  Statele membre se asigură că datele furnizate entității responsabile sunt utilizate exclusiv în scopul obținerii taxei rutiere datorate și sunt șterse imediat după achitarea taxei rutiere sau, în cazul în care taxa rutieră nu a fost plătită, într-un termen rezonabil de la transferul datelor, care urmează să fie stabilit de statul membru.

Articolul 26

Rapoartele statelor membre către Comisie

Fiecare stat membru transmite Comisiei un raport cuprinzător până la ... [patru ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] și, ulterior, la fiecare trei ani.

Respectivul raport cuprinzător indică numărul de căutări automate efectuate de statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere și adresate punctului național de contact al statului membru de înmatriculare în urma neplății taxelor rutiere care a avut loc pe teritoriul celui dintâi, precum și ▌numărul cererilor respinse.

Raportul cuprinzător include și o descriere a situației de la nivel național în legătură cu măsurile ulterioare luate cu privire la neplata taxelor rutiere, pe baza proporției situațiilor de neplată a unei taxe rutiere care au făcut obiectul unor scrisori de informare.

Articolul 27

Protecția datelor

(1)  Regulamentul (UE) 2016/679 și actele cu putere de lege sau actele administrative de transpunere a Directivelor 2002/58/CE și (UE) 2016/680 se aplică datelor cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive.

(2)  Statele membre iau măsurile necesare, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, pentru a se asigura că ▌:

(a)  prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul articolelor 23, 24 și 25 se limitează la tipurile de date enumerate în anexa I la prezenta directivă;

(b)  datele cu caracter personal sunt exacte, actualizate și cererile de rectificare sau de ștergere sunt tratate fără întârzieri nejustificate; și

(c)  este stabilit un termen pentru stocarea datelor cu caracter personal.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că ▌ datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive sunt utilizate numai ▌ în următoarele scopuri:

(a)  identificarea persoanelor suspectate de contravenții în vederea obligației de a plăti taxe rutiere sub incidența articolului 5 alineatul (8);

(b)  asigurarea respectării de către entitatea care percepe taxele rutiere a obligațiilor sale față de autoritățile fiscale sub incidența articolului 5 alineatul (9); și

(c)  identificarea vehiculului și a proprietarului sau deținătorului vehiculului pentru care neplata unei taxe rutiere a fost stabilită sub incidența articolelor 23 și 24.

De asemenea, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele vizate au aceleași drepturi de informare, acces, rectificare, ștergere și restricție a prelucrării și de depunere a unei plângeri la o autoritate de supraveghere a protecției datelor, de compensare, precum și de acces la o cale de atac eficace, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2016/679 și, după caz, în Directiva (UE) 2016/680.

(3)  Prezentul articol nu afectează posibilitatea statelor membre de a restrânge domeniul de aplicare al obligațiilor și drepturilor prevăzute la anumite dispoziții din Regulamentul (UE) 2016/679, în conformitate cu articolul 23 din regulamentul menționat, în scopurile enumerate la alineatul (1) din articolul respectiv.

(4)  Toate persoanele vizate au dreptul să obțină, fără întârzieri nejustificate, informații cu privire la datele cu caracter personal înregistrate în statul membru de înmatriculare care au fost transmise statului membru în care a avut loc neplata unei taxe rutiere, inclusiv data solicitării și autoritatea competentă din statul membru pe al cărui teritoriu a avut loc neplata unei taxe rutiere.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 28

Raport

(1)  Până la ... [patru ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive și la efectele acesteia, în special în ceea ce privește progresele înregistrate și implementarea SETRE, precum și eficacitatea și eficiența mecanismului pentru schimbul de date în cadrul investigării situațiilor de neplată a taxelor rutiere.

Raportul analizează, în special, următoarele aspecte:

(a)  efectul articolului 5 alineatele (1) și (2) asupra implementării SETRE, cu un accent special pe disponibilitatea serviciului în domeniile SETRE de mică anvergură sau periferice;

(b)   ▌ eficacitatea articolelor 23, 24 și 25 în ceea ce privește reducerea numărului de cazuri de neplată a taxelor rutiere în Uniune; și

(c)  progresele înregistrate în ceea ce privește aspectele de interoperabilitate între sistemele de taxare rutieră electronică utilizând poziționarea prin satelit și tehnologia cu microunde cu frecvența de 5,8 GHz.

(2)  Raportul este însoțit, după caz, de o propunere adresată Parlamentului European și Consiliului privind revizuirea suplimentară a prezentei directive, în special cu privire la următoarele elemente:

(a)  măsuri suplimentare pentru asigurarea faptului că SETRE este disponibil în toate domeniile SETRE, inclusiv în cele de mică anvergură și periferice;

(b)   măsuri de facilitare suplimentară a aplicării transfrontaliere a obligației de plată a taxelor rutiere în Uniune, inclusiv a acordurilor de asistență reciprocă; și

(c)  extinderea dispozițiilor care facilitează aplicarea transfrontalieră a normelor privind zonele cu emisii reduse, zonele cu acces restricționat sau alte sisteme de reglementare privind accesul vehiculelor în zonele urbane.

Articolul 29

Acte delegate

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 30, de actualizare a anexei I pentru a ține seama de eventualele modificări care vor fi aduse Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului(17) și Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului sau atunci când acest lucru este cerut de orice alte acte juridice relevante ale Uniunii.

Articolul 30

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (5), articolul 10 alineatul (3), articolul 15 alineatele (4) și (5), articolul 19 alineatul (5) și articolul 29 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentei directive]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Parlamentul European sau Consiliul pot revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (5), articolul 10 alineatul (3), articolul 15 alineatele (4) și (5), articolul 19 alineatul (5) și articolul 29. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (5), al articolului 10 alineatul (3), al articolului 15 alineatele (4) și (5), al articolului 19 alineatul (5) și al articolului 29 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 31

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de un comitet pentru taxarea rutieră electronică.

Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 32

Transpunerea

(1)  Statele membre adoptă și publică, până la ... [30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive], actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolelor 1‑27 și anexelor I și II. ▌ Statele membre comunică de îndată Comisiei textul actelor respective.

Statele membre aplică măsurile respective de la ... [30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive].

Atunci când statele membre adoptă actele respective, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. De asemenea, acestea conțin o mențiune care precizează că trimiterile, în cuprinsul actelor cu putere de lege și al actelor administrative în vigoare, la directiva abrogată prin prezenta directivă se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri și de formulare a unei astfel de mențiuni.

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 33

Abrogare

Directiva 2004/52/CE se abrogă de la ... [ziua următoare datei menționate la articolul 32 alineatul (1) primul paragraf], fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenul de transpunere în dreptul intern a directivei, prevăzut în anexa III partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV.

Articolul 34

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 35

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXA I

Elementele de date necesare pentru efectuarea căutării automate menționate la articolul 23 alineatul (1)

Rubrică

O/F(18)

Comentarii

Date privind vehiculul

O

 

Statul membru de înmatriculare

O

 

Număr de înmatriculare

O

(A(19))

Date referitoare la neplata unei taxe rutiere

O

 

Statul membru pe teritoriul căruia a survenit neplata unei taxe rutiere

O

 

Data de referință a evenimentului

O

 

Ora de referință a evenimentului

O

 

Elementele de date furnizate ca rezultat al căutării automate efectuate în temeiul articolului 23 alineatul (1)

Partea I. Date privind vehiculele

Rubrică

O/F(20)

Comentarii

Număr de înmatriculare

O

 

Număr șasiu/VIN

O

 

Statul membru de înmatriculare

O

 

Marcă

O

(D.1(21)) de exemplu, Ford, Opel, Renault

Modelul vehiculului

O

(D.3) de exemplu, Focus, Astra, Megane

Cod categorie UE

O

(j)  de exemplu, motorete, motociclete, autoturisme

Clasă de emisie EURO

O

de exemplu, Euro 4, EURO 6

Partea II. Date privind proprietarii sau deținătorii vehiculelor

Rubrică

O/F(22)

Comentarii

Date privind deținătorii vehiculului

 

(C.1(23))

Datele se referă la deținătorul certificatului de înmatriculare specific.

Numele deținătorului certificatului de înmatriculare/denumirea societății

O

(C.1.1)

Se folosesc câmpuri separate pentru nume, infixe, titluri etc. și se comunică numele în format imprimabil.

Prenume

O

(C.1.2)

Se folosesc câmpuri separate pentru prenume și inițiale și se comunică numele în format imprimabil.

Adresă

O

(C.1.3)

Se folosesc câmpuri separate pentru stradă, număr și anexe, cod poștal, loc de reședință, țară de reședință etc. și se comunică adresa în format imprimabil.

Sexul

F

Masculin, feminin

Data nașterii

O

 

Entitatea juridică

O

Persoană fizică, asociație, întreprindere, societate etc.

Locul nașterii

F

 

Număr de identificare

F

Un element de identificare care identifică în mod unic persoana sau societatea respectivă.

Date privind proprietarii vehiculului

 

(C.2) Datele se referă la proprietarul vehiculului.

Numele proprietarului (denumirea societății)

O

(C.2.1)

Prenume

O

(C.2.2)

Adresă

O

(C.2.3)

Sexul

F

Masculin, feminin

Data nașterii

O

 

Entitatea juridică

O

Persoană fizică, asociație, întreprindere, societate etc.

Locul nașterii

F

 

Număr de identificare

F

Un element de identificare care identifică în mod unic persoana sau societatea respectivă.

 

 

În cazul vehiculelor casate, al vehiculelor sau al plăcuțelor de înmatriculare furate sau al certificatelor de înmatriculare a căror valabilitate a fost depășită, nu se furnizează informații referitoare la proprietar/deținător. În schimb, se transmite mesajul „Informații necomunicate”.

ANEXA II

MODELUL DE SCRISOARE DE INFORMARE

menționat la articolul 24

[Pagina de gardă]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................

[Numele, adresa și numărul de telefon ale expeditorului]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................

[Numele și adresa destinatarului]

SCRISOARE DE INFORMARE

privind neplata unei taxe rutiere survenită în

[denumirea statului membru

pe teritoriul căruia a survenit o neplată a unei taxe

rutiere]

………………………………………………………………

Pagina 2

La data de neplata unei taxe rutiere pentru vehiculul având

[data]

numărul de înmatriculare marca modelul

a fost constatată de

[denumirea organismului responsabil]

[Opțiunea 1](1)

Sunteți înregistrat în calitate de titular al certificatului de înmatriculare al vehiculului sus-menționat.

[Opțiunea 2] (1)

Deținătorul certificatului de înmatriculare al vehiculului sus-menționat a indicat că erați conducătorul vehiculului în momentul când a avut loc neplata unei taxe rutiere.

Detaliile relevante ale neplății unei taxe rutiere sunt descrise în continuare, la pagina 3.

Suma datorată ca sancțiune financiară pentru neplata taxei rutiere este de EUR/moneda națională.(1)

Suma pentru taxa rutieră datorată este de EUR/moneda națională.(1)

Termenul de plată este

În caz de neplată a acestei sancțiuni financiare(1)/ taxe rutiere(1), se recomandă să completați formularul de răspuns atașat (pagina 4) și să îl trimiteți la adresa indicată.

Prezenta scrisoare se tratează în conformitate cu dreptul intern al

[denumirea statului membru pe teritoriul căruia nu s-a plătit o taxă rutieră].

Pagina 3

Detalii relevante privind neplata unei taxe rutiere

(a)  Date privind vehiculul care a fost utilizat în cazul neplății unei taxe rutiere:

Număr de înmatriculare: ………………………………………….

Statul membru de înmatriculare: ………………………………………….

Marcă și model: ………………………………………….

(b)  Date privind neplata unei taxe rutiere:

Locul, data și ora la care a survenit neplata unei taxe rutiere:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Natura și încadrarea juridică a neplății unei taxe rutiere:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Descrierea detaliată a neplății unei taxe rutiere:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trimitere la dispoziția legală relevantă (dispozițiile legale relevante):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Descrierea dovezilor sau trimiterea la dovezi referitoare la neplata unei taxe rutiere:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(c)  Date privind dispozitivul care a fost utilizat pentru constatarea neplății unei taxe rutiere (2):

Specificațiile dispozitivului:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numărul de identificare al dispozitivului:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data de expirare a ultimei calibrări:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(1)   A se elimina dacă nu se aplică.

(2)   Nu se aplică dacă nu a fost utilizat niciun dispozitiv.

Pagina 4

Formular de răspuns

(a se completa cu majuscule)

A.  Identitatea conducătorului auto:

— Numele complet:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

—  Locul și data nașterii:

………………………………………………………………………………………………………………………………

—  Numărul permisului de conducere: eliberat la (data): la (locul):………………………..

—  Adresa:………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.  Listă de întrebări:

1.  Vehiculul marca, cu numărul de înmatriculare este înmatriculat pe

numele dumneavoastră? da/nu (1)

Dacă nu, titularul certificatului de înmatriculare este:

(numele, prenumele, adresa)

2.  Recunoașteți că nu ați plătit o taxă rutieră? da/nu (1)

3.  Dacă nu recunoașteți, vă rugăm prezentați motivele:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trimiteți formularul completat, în termen de 60 de zile de la primirea prezentei scrisori de informare, către următoarea autoritate sau entitate:

la următoarea adresă:

INFORMAȚII

(În cazul în care scrisoarea de informare este trimisă de către entitatea responsabilă pentru perceperea taxei rutiere în conformitate cu articolul 25):

Dacă taxa rutieră datorată nu este plătită în termenul stabilit în prezenta scrisoare de informare, prezentul dosar va fi transmis autorității competente din ……… [denumirea statului membru pe teritoriul căruia a survenit neplata unei taxe rutiere] și va fi examinat de aceasta.

În cazul în care nu se dă curs dosarului, veți fi informat în termen de 60 de zile de la primirea formularului de răspuns sau a dovezii de plată. (1)

/

(În cazul în care scrisoarea de informare este trimisă de autoritatea competentă a statului membru):

Acest dosar va fi examinat de către autoritatea competentă din

[denumirea statului membru pe teritoriul căruia a survenit neplata unei taxe rutiere].

În cazul în care nu se dă curs dosarului, veți fi informat în termen de 60 de zile de la primirea formularului de răspuns sau a dovezii de plată.(1)

(1)  A se elimina dacă nu se aplică.

În cazul în care se dă curs dosarului, se aplică procedura următoare:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[a se completa de către statul membru pe teritoriul căruia a survenit neplata unei taxe rutiere - procedura de urmat, incluzând detalii referitoare la posibilitatea și procedura de exercitare a unei căi de atac împotriva deciziei de a se da curs dosarului. Aceste detalii trebuie să includă, în orice caz: denumirea și adresa autorității sau entității responsabile de urmărirea dosarului; termenul de plată; denumirea și adresa organismului în fața căruia poate fi exercitată o cale de atac; termenul limită pentru exercitarea căii de atac].

Prezenta scrisoare nu produce efecte juridice.

Notă cu privire la protecția datelor

[În cazul în care se aplică Regulamentul (UE) 2016/679:

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679, aveți dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal și rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la [numele și adresa autorității de supraveghere competente].

[În cazul în care se aplică Directiva (UE) 2016/680:

În conformitate cu [numele legii naționale care aplică Directiva (UE) 2016/680], aveți dreptul de a solicita operatorului accesul la datele cu caracter personal și rectificarea sau ștergerea acestora, precum și restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la [numele și adresa autorității de supraveghere competente].]

_____________

ANEXA III

Partea A

Directiva abrogată cu modificarea sa

(menționată la articolul 33)

Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului

JO L 166, 30.4.2004, p. 124.

Regulamentul (CE) nr. 219/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

JO L 87, 31.3.2009, p. 109.

Partea B

Termenul pentru transpunerea în dreptul intern

(menționat la articolul 33)

Directiva

Termenul pentru transpunere

Directiva 2004/52/CE

20 noiembrie 2005

_____________

ANEXA IV

Tabel de corespondență

Directiva 2004/52/CE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf litera (a)

Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf litera (b)

Articolul 3 alineatul (2) prima teză

Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 1 alineatul (2) teza introductivă

Articolul 1 alineatul (2) teza introductivă

Articolul 1 alineatul (2) litera (a)

Articolul 1 alineatul (2) litera (a)

Articolul 1 alineatul (2) litera (b)

Articolul 1 alineatul (2) litera (c)

Articolul 1 alineatul (2) litera (b)

Articolul 1 alineatul (3)

 

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 1 alineatul (5)

Articolul 1 alineatul (6)

Articolul 2

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 2 alineatul (2) prima teză

Articolul 4 alineatul (7)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (2) a doua și a treia teză

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (2) a patra teză

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 2 alineatul (6)

Articolul 2 alineatul (7)

Articolul 27

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2) prima teză

Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 3 alineatul (2) a doua teză

Articolul 3 alineatul (2) a treia teză

 

Articolul 3 alineatul (3)

 

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (1)

 

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (3)

 

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (7)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (8)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 23

Articolul 24

Articolul 26

Articolul 2 alineatul (7)

Articolul 27

Articolul 28

Articolul 29

Articolul 30

Articolul 5

—Articolul 31

Articolul 6

Articolul 32 alineatul (1)

Articolul 32 alineatul (2)

Articolul 33

Articolul 7

Articolul 34

Articolul 8

Articolul 35

Anexă

Anexa I

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

_____________

(1)JO C 81, 2.3.2018, p. 181.
(2)JO C 176, 23.5.2018, p. 66.
(3) Poziția Parlamentului European din 14 februarie 2019.
(4)Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunității (JO L 166, 30.4.2004, p. 124).
(5)Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (JO L 68, 13.3.2015, p. 9).
(6)Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(7)Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).
(8)Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).
(9)JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(10)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(11)Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
(12)Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).
(13)Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (JO L 153, 22.5.2014, p. 62).
(14)Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (JO L 96, 29.3.2014, p. 79).
(15)Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (JO L 187, 20.7.1999, p. 42).
(16)Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 12).
(17)Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 1).
(18)O = obligatoriu, în cazul în care informația este disponibilă în registrul național, F = facultativ.
(19)Codul armonizat al Uniunii, a se vedea Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule (JO L 138, 1.6.1999, p. 57).
(20)O = obligatoriu, în cazul în care informația este disponibilă în registrul național, F = facultativ.
(21)Codul armonizat al Uniunii, a se vedea Directiva 1999/37/CE.
(22)O = obligatoriu, în cazul în care informația este disponibilă în registrul național, F = facultativ.
(23)Codul armonizat al Uniunii, a se vedea Directiva 1999/37/CE.

Ultima actualizare: 15 februarie 2019Notă juridică