Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0128(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0199/2018

Predkladané texty :

A8-0199/2018

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 22
CRE 13/02/2019 - 22

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.8
CRE 14/02/2019 - 10.8

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0122

Prijaté texty
PDF 374kWORD 97k
Štvrtok, 14. februára 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii ***I
P8_TA-PROV(2019)0122A8-0199/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0280),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0173/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. októbra 2017(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(2),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 24. júla 2017 adresovaný Výboru pre dopravu a cestovný ruch v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 28. novembra 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0199/2018),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 81, 2.3.2018, s. 181.
(2) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. februára 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie)
P8_TC1-COD(2017)0128

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES(4) bola podstatným spôsobom zmenená. Pri príležitosti ďalších zmien je z dôvodu prehľadnosti vhodné uvedenú smernicu prepracovať.

(2)  Je žiaduce dosiahnuť všeobecné zavedenie elektronických cestných mýtnych systémov v členských štátoch a susedných štátoch a pokiaľ možno spoľahlivé, užívateľsky ústretové a nákladovo efektívne systémy vhodné z hľadiska budúceho vývoja politiky spoplatňovania ciest v Únii a budúceho technického vývoja. Je preto potrebné dosiahnuť interoperabilitu elektronických cestných mýtnych systémov, aby sa znížili náklady a zaťaženie spojené s platbou mýta v celej Únii.

(3)  Interoperabilné elektronické cestné mýtne systémy prispievajú k realizácii cieľov stanovených v práve Únie o cestnom mýte.

(4)  Absencia interoperability je významným problémom pri elektronických cestných mýtnych systémoch, ak je cestný poplatok spojený so vzdialenosťou, ktorú prejde vozidlo (mýto závislé od vzdialenosti), alebo s prejazdom vozidla cez konkrétny bod (napríklad tzv. spoplatnenie vjazdu). Ustanovenia týkajúce sa interoperability elektronických cestných mýtnych systémov by sa preto mali vzťahovať len na uvedené systémy a nemali by sa vzťahovať na systémy, pri ktorých je cestný poplatok spojený s časom, ktorý vozidlo strávi v spoplatnenej infraštruktúre (napríklad časové poplatky ako sú známky).

(5)  Cezhraničné vymáhanie úhrady cestných poplatkov v Únii je významným problémom pri všetkých druhoch systémov, či už ide o systémy založené na spoplatnení vzdialenosti, vjazdu alebo časovom spoplatnení alebo elektronické či manuálne systémy. Na riešenie problému cezhraničného vymáhania úhrady neuhradených cestných poplatkov by sa preto ustanovenia týkajúce sa cezhraničnej výmeny informácií mali uplatňovať na všetky tieto systémy.

(6)  Vo vnútroštátnom práve možno delikt neuhradenia cestného poplatku kvalifikovať ako správny delikt alebo ako trestný čin. Táto smernica by sa mala uplatňovať bez ohľadu na príslušnú kvalifikáciu.

(7)  Keďže poplatky za parkovanie nie sú v Únii klasifikované jednotne a s využívaním infraštruktúry súvisia nepriamo, nemali by patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(8)  Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov si vyžaduje harmonizáciu použitej technológie a rozhraní medzi zložkami interoperability.

(9)  Harmonizácia technológií a rozhraní by sa mala podporiť vývojom a udržiavaním vhodných otvorených a verejných štandardov dostupných na nediskriminačnom základe všetkým dodávateľom systémov.

(10)  Poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta (ďalej „EETS“) by sa malo umožniť využitie a prepojenie hardvérových a softvérových systémov, ktoré sa už nachádzajú vo vozidle, ako sú napríklad navigačné satelitné systémy alebo vreckové zariadenia, aby ich palubné jednotky mohli pokrývať požadované komunikačné technológie.

(11)  Mali by sa zohľadniť osobitné vlastnosti elektronických cestných mýtnych systémov, ktoré sa v súčasnosti vzťahujú na ľahké vozidlá. Keďže žiadne z týchto elektronických cestných mýtnych systémov v súčasnosti nevyužívajú satelitné určovanie polohy ani mobilné komunikácie, poskytovateľom EETS by sa malo na obmedzený čas povoliť, aby poskytli užívateľom ľahkých vozidiel palubné jednotky, ktoré sú vhodné na použitie len s 5,8 GHz mikrovlnovou technológiou. Táto výnimka by sa nemala dotýkať práva členských štátov zaviesť satelitný výber mýta pre ľahké vozidlá.

(12)  Mýtne systémy založené na technológii systému automatického rozpoznávania evidenčných čísel vozidiel (ďalej len „ANPR“) si vyžadujú viac manuálnych kontrol mýtnych transakcií uskutočnených v centrálnom elektronickom systéme (back office) než systémy, ktoré využívajú palubné jednotky. Systémy používajúce palubné jednotky sú efektívnejšie v prípade rozsiahlych oblastí elektronického mýta, zatiaľ čo systémy používajúce technológiu ANPR sú vhodnejšie pre malé oblasti, ako napríklad mestské mýto, v prípade ktorých by použitie palubných jednotiek viedlo k neprimeraným nákladom a administratívnej záťaži. Technológia ANPR môže byť užitočná najmä v kombinácii s inými technológiami.

(13)  Vzhľadom na technický vývoj spojený s riešeniami založenými na technológii ANPR by normalizačné orgány mali byť nabádané, aby stanovili potrebné technické normy.

(14)  Osobitné práva a povinnosti poskytovateľov EETS by sa mali vzťahovať na subjekty, ktoré preukážu, že splnili určité požiadavky a zaregistrovali sa ako poskytovatelia EETS v členskom štáte, v ktorom majú sídlo.

(15)  Práva a povinnosti hlavných aktérov v oblasti EETS, t. j. poskytovateľov EETS, mýtnych úradov a užívateľov EETS, by sa mali jasne vymedziť s cieľom zabezpečiť spravodlivé a efektívne fungovanie trhu.

(16)  Je osobitne dôležité, aby sa zaistili určité práva poskytovateľov EETS, ako napríklad právo na ochranu citlivých obchodných údajov, a to bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo kvalitu služieb poskytovaných mýtnym úradom a užívateľom EETS. Mýtny úrad by mal mať predovšetkým povinnosť neposkytovať citlivé obchodné údaje žiadnemu z konkurentov poskytovateľa EETS. Objem a typ údajov, ktoré poskytovatelia EETS oznamujú mýtnym úradom na účely výpočtu a uplatňovania mýta alebo na overenie kalkulácií, pokiaľ ide o mýto uplatňované na vozidlá užívateľov EETS zo strany poskytovateľov EETS, by sa mali obmedziť na nevyhnutné minimum.

(17)  Od poskytovateľov EETS by sa malo vyžadovať, aby plne spolupracovali s mýtnymi úradmi v ich úsilí o vymáhanie platieb, aby sa zvýšila celková efektívnosť elektronických cestných mýtnych systémov. Mýtne úrady by preto mali mať možnosť požiadať poskytovateľa EETS, ak existuje podozrenie z neuhradenia cestného poplatku, o údaje týkajúce sa vozidla a vlastníka alebo držiteľa vozidla, ktorý je klientom poskytovateľa EETS, za predpokladu, že sa tieto údaje nepoužijú na iný účel ako na vymáhanie platieb.

(18)  Aby si poskytovatelia EETS mohli vo vzťahu k všetkým klientom v danej oblasti EETS konkurovať bez diskriminácie, je dôležité, aby mali možnosť akreditovať sa pre danú oblasť v dostatočnom predstihu, aby mohli užívateľom ponúkať služby od prvého dňa prevádzky mýtneho systému.

(19)  Mýtne úrady by mali umožniť poskytovateľom EETS prístup do svojej oblasti EETS na nediskriminačnom základe.

(20)  Na zaistenie transparentnosti a nediskriminačného prístupu k všetkým oblastiam EETS pre všetkých poskytovateľov EETS by mýtne úrady mali zverejniť všetky potrebné informácie týkajúce sa prístupových práv v prehľade o oblasti EETS.

(21)  Všetky rabaty alebo zľavy z mýta, ktoré členský štát alebo mýtny úrad ponúka užívateľom palubných jednotiek, by mali byť transparentné a verejne oznámené a mali by sa poskytovať klientom poskytovateľov EETS za rovnakých podmienok.

(22)  Poskytovatelia EETS by mali mať nárok na spravodlivú odmenu vypočítanú na základe transparentnej, nediskriminačnej metodiky, ktorá je rovnaká pre všetkých.

(23)  Mýtnym úradom by sa malo umožniť, aby si z odmeny vyplácanej poskytovateľom EETS odpočítali príslušné náklady, ktoré im vzniknú pri poskytovaní, prevádzke a údržbe špecifických prvkov elektronického cestného mýtneho systému.

(24)  Poskytovatelia EETS by mali mýtnym úradom vyplácať celú sumu mýta, ktoré im majú uhradiť ich klienti; poskytovatelia EETS by však nemali niesť zodpovednosť za mýto, ktoré ich klienti neuhradili, ak títo klienti majú palubné jednotky, ktoré boli mýtnym úradom nahlásené ako zneplatnené.

(25)  Ak má právnická osoba, ktorá je poskytovateľom mýtnych služieb, aj iné úlohy v elektronickom cestnom mýtnom systéme alebo vykonáva iné činnosti, ktoré priamo nesúvisia s elektronickým výberom mýta, malo by sa od nej vyžadovať, aby jej účtovné záznamy umožňovali jasné rozlíšenie medzi nákladmi a príjmami, ktoré súvisia s poskytovaním mýtnych služieb a nákladmi a príjmami, ktoré súvisia s inými činnosťami, a aby informácie o nákladoch a príjmoch, ktoré súvisia s poskytovaním mýtnych služieb, poskytla na požiadanie príslušnému zmierovaciemu alebo justičnému orgánu. Krížové dotácie medzi činnosťami vykonávanými v úlohe poskytovateľa mýtnej služby a inými činnosťami by sa nemali umožniť.

(26)  Užívatelia by mali mať možnosť stať sa účastníkom EETS prostredníctvom ktoréhokoľvek poskytovateľa EETS bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, členský štát bydliska alebo členský štát evidencie vozidla.

(27)  S cieľom zabrániť duplicitnej platbe a zabezpečiť užívateľom právnu istotu by sa úhrada mýta poskytovateľovi EETS mala považovať za splnenie záväzkov užívateľa voči príslušnému mýtnemu úradu.

(28)  Zmluvnými vzťahmi medzi mýtnymi úradmi a poskytovateľmi EETS by sa malo okrem iného zabezpečiť, aby sa mýto platilo správne.

(29)  Mal by sa stanoviť postup mediácie s cieľom riešiť spory medzi mýtnymi úradmi a poskytovateľmi EETS počas rokovaní o zmluvách a v rámci ich zmluvných vzťahov. Mýtne úrady a poskytovatelia EETS, ktorí sa usilujú o urovnanie sporov týkajúcich sa práva na nediskriminačný prístup k oblastiam EETS, by mali konzultovať s vnútroštátnymi zmierovacími orgánmi.

(30)  Zmierovacie orgány by mali mať právomoc overiť, či zmluvné podmienky uložené niektorému poskytovateľovi EETS nie sú diskriminačné. Predovšetkým by mali mať právomoc overiť, či odmena, ktorú mýtny úrad ponúka poskytovateľom EETS, je v súlade so zásadami stanovenými v tejto smernici.

(31)  Prevádzkové údaje užívateľov EETS sú veľmi dôležité z hľadiska zefektívnenia dopravných politík členských štátov. Členské štáty by preto mali mať možnosť žiadať tieto údaje od poskytovateľov mýtnych služieb vrátane poskytovateľov EETS na účely navrhovania dopravných politík a zefektívnenia riadenia dopravy alebo na účely iného nekomerčného využitia zo strany štátu, a to v súlade s platnými pravidlami o ochrane údajov.

(32)  Je potrebný rámec, ktorý stanovuje postupy akreditácie poskytovateľov EETS pre oblasť EETS a ktorým sa zabezpečí spravodlivý prístup na trh a zaistí náležitá úroveň služieb. V prehľade o oblasti EETS by sa mal podrobne stanoviť postup akreditácie poskytovateľa EETS pre príslušnú oblasť EETS, a najmä postup pre kontrolu zhody zložiek interoperability so špecifikáciami a ich vhodnosti na použitie. Na všetkých poskytovateľov EETS by sa mal vzťahovať rovnaký postup.

(33)  S cieľom zabezpečiť pre účastníkov trhu EETS ľahký prístup k informáciám by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby vo verejne dostupných vnútroštátnych registroch zhromaždili a uverejnili všetky dôležité údaje z hľadiska EETS.

(34)  V záujme technologického pokroku je dôležité, aby mali mýtne úrady možnosť skúšať nové technológie alebo koncepcie vyberania mýta. Takéto skúšky by však mali byť obmedzené a od poskytovateľov EETS by sa nemalo vyžadovať, aby sa ich zúčastňovali. Komisia by však mala mať možnosť nepovoliť takéto skúšky, ak by mohli ohroziť náležité fungovanie štandardných existujúcich elektronických cestných mýtnych systémov alebo EETS.

(35)  Veľké rozdiely v technických špecifikáciách elektronických cestných mýtnych systémov môžu brániť dosiahnutiu interoperability elektronických mýtnych systémov v celej EÚ, a tým prispieť k pretrvávaniu súčasnej situácie, keď užívatelia potrebujú niekoľko palubných jednotiek na úhradu mýta v Únii. Táto situácia má nepriaznivý vplyv na efektívnosť dopravných činností, nákladovú efektívnosť mýtnych systémov a na dosiahnutie cieľov dopravnej politiky. Tieto otázky by sa preto mali riešiť.

(36)  Hoci sa cezhraničná interoperabilita v Únii zlepšuje, strednodobým až dlhodobým cieľom je umožniť cestovanie v Únii iba s jednou palubnou jednotkou. Preto, aby sa zabránilo administratívnej záťaži a nákladom pre užívateľov ciest, je dôležité, aby Komisia vytvorila plán na dosiahnutie tohto cieľa a uľahčenie voľného pohybu osôb a tovaru v Únii bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo hospodársku súťaž na trhu.

(37)  Keďže EETS je trhovou službou, poskytovatelia EETS by preto nemali byť nútení poskytovať služby v celej Únii. V záujme užívateľov by sa však od poskytovateľov EETS malo požadovať, aby v každej krajine, v ktorej sa rozhodnú poskytovať svoje služby, pokrývali všetky oblasti EETS. Okrem toho by Komisia mala posúdiť, či flexibilita poskytnutá poskytovateľom EETS vedie k vylúčeniu malých alebo okrajových oblastí EETS z EETS a ak zistí, že vedie, prijať opatrenia, ak je to potrebné.

(38)  Prehľad o oblasti EETS by mal podrobne uvádzať rámcové obchodné podmienky pre činnosti poskytovateľov EETS v príslušnej oblasti EETS. Predovšetkým by mal opisovať metodiku používanú na výpočet odmeny poskytovateľov EETS.

(39)  Ak sa spustí nový elektronický cestný mýtny systém alebo sa podstatne zmení už existujúci systém, mýtny úrad by mal byť povinný s dostatočným predstihom zverejniť nové alebo aktualizované prehľady o oblasti EETS, aby sa poskytovateľom EETS umožnilo získať alebo obnoviť si akreditáciu pre uvedený systém najneskôr jeden mesiac pred dňom začatia jeho prevádzky. Mýtny úrad by mal byť povinný navrhnúť a sledovať postup akreditácie, obnovenia akreditácie poskytovateľov EETS takým spôsobom, aby bolo možné postup uzavrieť najneskôr jeden mesiac pred začatím prevádzky nového alebo podstatne zmeneného systému. Mýtne úrady by mali dodržiavať svoju časť plánovaného postupu, ako je vymedzený v prehľade o oblasti EETS.

(40)  Mýtne úrady by nemali vyžadovať od poskytovateľov EETS žiadne konkrétne technické riešenia, ktoré by mohli narušiť interoperabilitu s ostatnými oblasťami EETS a s existujúcimi zložkami interoperability poskytovateľa EETS.

(41)  EETS má potenciál podstatne znížiť administratívne náklady a zaťaženie prevádzkovateľov a vodičov v medzinárodnej cestnej doprave.

(42)  Poskytovatelia EETS by mali mať možnosť vystavovať faktúry užívateľom EETS. Mýtne úrady by však mali mať možnosť požadovať, aby sa faktúry zasielali z ich poverenia a v ich mene, keďže fakturácia priamo v mene poskytovateľa EETS by mohla mať v niektorých oblastiach EETS negatívne administratívne a daňové dôsledky.

(43)  Každý členský štát s najmenej dvoma oblasťami EETS by mal určiť kontaktné miesto pre poskytovateľov EETS, ktorí chcú poskytovať EETS na jeho území, s cieľom uľahčiť im kontakt s mýtnymi úradmi.

(44)  Služby elektronického výberu mýta a iné služby, napr. aplikácie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov (C-ITS) využívajú podobné technológie a susediace frekvenčné pásma na komunikáciu krátkeho dosahu medzi vozidlami alebo medzi vozidlom a infraštruktúrou. V budúcnosti bude vhodné preskúmať potenciál použitia iných vznikajúcich technológií elektronického výberu mýta, pričom treba dôkladne vyhodnotiť náklady, prínosy, technické prekážky a ich prípadné riešenia. Je dôležité, aby sa prijali opatrenia na ochranu súčasných investícií do 5,8 GHz mikrovlnovej technológie pred prienikom iných technológií.

(45)  Bez toho, aby bola dotknutá štátna pomoc a právo hospodárskej súťaže, by sa členským štátom malo povoliť vypracovať opatrenia na podporu elektronického výberu mýta a fakturácie.

(46)  Keď európske normalizačné organizácie revidujú normy upravujúce EETS ▌, mali by sa zaviesť primerané prechodné opatrenia na zaistenie kontinuity EETS a kompatibility medzi mýtnymi systémami a zložkami interoperability, ktoré sa už v okamihu revízie noriem využívajú.

(47)  EETS by mal umožniť rozvoj intermodality a zároveň byť v súlade so zásadami „užívateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“.

(48)  Problémy s identifikáciou neplatičov elektronického mýta z iných členských štátov sťažujú zavádzanie takýchto systémov, ako aj širšie uplatňovanie zásad „užívateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“ na cestách Únie, a preto je potrebné nájsť spôsob, ako identifikovať takéto osoby a spracúvať ich osobné údaje.

(49)  V záujme konzistentnosti a efektívneho využívania zdrojov by systém na výmenu informácií o neplatičoch cestných poplatkov a o ich vozidlách mal využívať rovnaké nástroje ako systém, ktorý sa používa na výmenu informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413(5).

(50)  V niektorých členských štátoch sa cestný poplatok považuje za neuhradený až po tom, ako bola povinnosť uhradiť ho oznámená užívateľovi. Keďže touto smernicou sa nezosúlaďujú súvisiace vnútroštátne práva, členské štáty by mali mať možnosť uplatňovať túto smernicu na účely identifikovania užívateľov a vozidiel na účely oznamovania. Takéto rozšírené uplatňovanie by sa však malo povoliť len v prípade splnenia určitých podmienok.

(51)  Následné konanie začaté po neuhradení cestného poplatku nie je v Únii harmonizované. Identifikovanému užívateľovi ciest umožní uhradiť cestný poplatok alebo pevnú náhradnú sumu často priamo subjekt zodpovedný za výber cestného poplatku predtým, ako orgány členského štátu začnú ďalšie administratívne alebo trestné konanie. Je dôležité, aby bol všetkým užívateľom ciest k dispozícii takýto efektívny postup za podobných podmienok s cieľom zabezpečiť úhradu cestného poplatku,. Na tento účel by sa malo členským štátom umožniť, aby subjektu zodpovednému za výber cestného poplatku poskytovali údaje potrebné na identifikáciu vozidla, v súvislosti s ktorým nebol uhradený cestný poplatok, a na identifikáciu jeho vlastníka alebo držiteľa za predpokladu, že sa zabezpečí riadna ochrana osobných údajov. V tejto súvislosti by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa vykonaním platobného príkazu vydaného príslušným subjektom zabezpečila úhrada cestného poplatku.

(52)  V niektorých členských štátoch sa absencia alebo nefunkčnosť palubnej jednotky považuje za neuhradenie cestného poplatku, ak takéto poplatky možno uhradiť len jej použitím.

(53)  Členské štáty by mali ▌Komisii poskytovať informácie a údaje potrebné na vyhodnotenie efektívnosti a účinnosti systému výmeny informácií o neplatičoch cestných poplatkov. Komisia by mala ▌hodnotiť získané údaje a informácie a v prípade potreby navrhnúť zmeny legislatívy.

(54)  Pri analýze možných opatrení určených na ďalšie uľahčenie cezhraničného vymáhania úhrady cestných poplatkov v Únii by Komisia mala vo svojej správe posúdiť aj potrebu vzájomnej pomoci členských štátov.

(55)  Vymáhanie úhrady cestných poplatkov, identifikácia vozidla a vlastníka alebo držiteľa vozidla, za ktoré sa zistilo neuhradenie cestného poplatku, a zhromažďovanie informácií o užívateľoch na účely zabezpečenia plnenia povinností, ktoré má mýtny úrad voči daňovým orgánom, je späté so spracúvaním osobných údajov. Takéto spracúvanie sa musí vykonávať v súlade s pravidlami Únie stanovenými okrem iného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(6), smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680(7) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES(8). Právo na ochranu osobných údajov sa výslovne uvádza v článku 8 Charty základných práv Európskej únie.

(56)  Táto smernica nemá vplyv na právo členských štátov stanoviť predpisy, ktorými sa riadi spoplatňovanie cestnej infraštruktúry a daňové záležitosti.

(57)  S cieľom uľahčiť cezhraničnú výmenu informácií o vozidlách a vlastníkoch alebo držiteľoch vozidiel, za ktoré neboli uhradené cestné poplatky, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len "ZFEÚ") pokiaľ ide o zmenu prílohy I s cieľom zohľadniť zmeny v práve Únie. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ aj pokiaľ ide o stanovenie podrobností týkajúcich sa klasifikácie vozidiel na účely stanovenia uplatniteľných colných režimov, ďalšieho vymedzenia povinností užívateľov EETS v oblasti poskytovania údajov poskytovateľom EETS a používania palubných jednotiek a zaobchádzania s nimi, stanovenie požiadaviek na zložky interoperability, pokiaľ ide o bezpečnosť a zdravie, spoľahlivosť a dostupnosť, ochranu životného prostredia, technickú kompatibilitu, bezpečnosť a ochranu súkromia a prevádzku a riadenie, v ktorých sa ustanovia všeobecné požiadavky na infraštruktúru zložiek interoperability a stanovia minimálne kritériá oprávnenosti pre notifikované orgány. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(9). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(58)  Vykonávanie tejto smernice si vyžaduje jednotné podmienky uplatňovania technických a administratívnych špecifikácií pre zavádzanie postupov, ktoré sa týkajú aktérov v oblasti EETS a rozhraní medzi nimi, v členských štátoch, a to s cieľom uľahčiť interoperabilitu a zabezpečiť, aby sa vnútroštátne trhy výberu mýta riadili rovnocennými pravidlami. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice a vymedziť tieto technické a administratívne špecifikácie by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(10).

(59)  Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva tých smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe III časti B.

(60)  Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, a to najmä právo na ochranu osobných údajov.

(61)  S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(11),

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica stanovuje podmienky potrebné na tieto účely:

a)  na zaručenie interoperability elektronických cestných mýtnych systémov v celej cestnej sieti Únie, na všetkých mestských a mimomestských diaľniciach, cestách vyššej a nižšej kategórie a rôznych stavebných konštrukciách ako tunely alebo mosty a použitie trajektov; a

b)  na uľahčenie cezhraničnej výmeny údajov o evidencii vozidiel, pokiaľ ide o vozidlá a vlastníkov alebo držiteľov vozidiel, v prípade ktorých došlo k neuhradeniu cestného poplatku akéhokoľvek druhu v Únii.

V záujme dodržiavania zásady subsidiarity sa táto smernica uplatňuje bez toho, aby boli ovplyvnené rozhodnutia členských štátov vyberať cestné poplatky za určité typy vozidiel a určovať výšku týchto poplatkov a účel, na ktorý sa vyberajú.

2.  Články 3 až 22 sa neuplatňujú na:

a)  cestné mýtne systémy, ktoré nie sú elektronické v zmysle článku 2 písm. j) bodu (10);

b)  malé čisto miestne cestné mýtne systémy, pri ktorých by náklady na zabezpečenie zhody s požiadavkami článkov 3 až 22 boli neúmerné v porovnaní s prínosmi;

3.   Táto smernica sa neuplatňuje na poplatky za parkovanie.

4.  Cieľ interoperability elektronických cestných mýtnych systémov v Únii zabezpečí Európska služba elektronického výberu mýta (EETS), ktorá musí byť doplnkom národných elektronických mýtnych služieb členských štátov.

5.  Ak sa vo vnútroštátnom práve vyžaduje oznámenie užívateľovi o povinnosti uhradiť cestný poplatok pred tým, než sa považuje za neuhradený, členské štáty môžu túto smernicu uplatniť aj na účely identifikácie vlastníka alebo držiteľa vozidla a vozidla na účely oznámenia, iba ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)  neexistujú iné prostriedky identifikácie vlastníka alebo držiteľa vozidla; a

b)  oznámenie majiteľovi alebo držiteľovi vozidla o povinnosti uhradiť cestný poplatok je povinnou etapou v postupe vymáhania úhrady cestného poplatku podľa vnútroštátneho práva.

6.  Ak členský štát uplatňuje odsek 5, prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby verejné orgány uplatňovali následné konanie v súvislosti s povinnosťou uhradiť cestný poplatok. Odkazy na neuhradenie cestného poplatku v tejto smernici zahŕňajú prípady, na ktoré sa vzťahuje odsek 5, ak členský štát, v ktorom došlo k neuhradeniu cestného poplatku, uplatňuje uvedený odsek.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1)  „mýtna služba“ je služba, ktorá umožňuje užívateľom používať vozidlo v jednej alebo viacerých oblastiach EETS na základe jednej zmluvy a, ak je to potrebné, s jednou palubnou jednotkou, a ktorá zahŕňa:

a)  ak je to potrebné, poskytovanie prispôsobených palubných jednotiek užívateľom a ich udržiavanie vo funkčnom stave;

b)  zaručenie toho, že mýtnemu úradu sa uhradí mýto, ktoré má uhradiť užívateľ;

c)  zabezpečenie prostriedkov pre užívateľa, ktorými sa má vykonať platba alebo prijatie existujúceho prostriedku;

d)  výber mýta od užívateľa;

e)  správu zákazníckych vzťahov s užívateľom; a

f)  vykonávanie a dodržiavanie politiky bezpečnosti a ochrany súkromia v súvislosti s cestnými mýtnymi systémami;

(2)  „poskytovateľ mýtnej služby“ je právnická osoba poskytujúca mýtne služby v jednej alebo viacerých oblastiach EETS pre jednu alebo viacero kategórií vozidiel;

(3)  „mýtny úrad“ je verejný alebo súkromný subjekt, ktorý vyberá mýto za pohyb vozidiel v oblastiach EETS;

(4)  „určený mýtny úrad“ je verejný alebo súkromný subjekt, ktorý bol určený ako mýtny úrad v budúcej oblasti EETS;

(5)  „Európska služba elektronického výberu mýta (EETS)“ je mýtna služba poskytovaná užívateľovi EETS poskytovateľom EETS na základe zmluvy o jednej alebo viacerých oblastiach EETS;

(6)  „poskytovateľ EETS“ je subjekt, ktorý na základe oddelenej zmluvy udeľuje prístup k EETS užívateľovi EETS, odvádza mýto na príslušný mýtny úrad a je zaregistrovaná v členskom štáte usadenia;

(7)  „užívateľ EETS“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má zmluvu s poskytovateľom EETS na účely prístupu k EETS;

(8)  „oblasť EETS“ je cesta, cestná sieť, stavebná konštrukcia, ako je most alebo tunel, alebo použitie trajektu, kde sa vyberá mýto pomocou elektronického cestného mýtneho systému;

(9)  „systém spĺňajúci požiadavky EETS“ je súbor prvkov elektronického cestného mýtneho systému, ktoré sú priamo potrebné na integráciu poskytovateľov EETS do systému a na prevádzku EETS;

(10)  „elektronický cestný mýtny systém“ je systém výberu mýta, v ktorom sa povinnosť užívateľa uhradiť mýto aktivuje a spája výlučne s automatickým zistením prítomnosti vozidla na určitom mieste prostredníctvom diaľkovej komunikácie s palubnými jednotkami vo vozidle alebo automatického rozpoznávania evidenčného čísla vozidla;

(11)  „palubná jednotka“ je súbor všetkých hardvérových a softvérových komponentov, ktorý sa má používať ako súčasť mýtnej služby a ktorý je inštalovaný alebo umiestnený na palube vozidla na účel zberu, uchovávania, spracúvania a diaľkového prijímania/odosielania údajov, buď ako samostatné zariadenie alebo ako súčasť vozidla;

(12)  „hlavný poskytovateľ služieb“ je poskytovateľ mýtnych služieb s osobitnými povinnosťami, ako je povinnosť podpisovať zmluvy so všetkými užívateľmi, ktorí majú o ne záujem, alebo s osobitnými právami, ako je osobitná odmena alebo garantovaná dlhodobá zmluva, ktoré sa líšia od práv a povinností ostatných poskytovateľov služieb;

(13)  „zložka interoperability“ sú všetky základné súčasti, skupina súčastí, montážne podskupiny alebo úplné montážne celky zariadení, ktoré sú začlenené alebo určené na začlenenie do EETS a od ktorých priamo alebo nepriamo závisí interoperabilita služby, vrátane hmotných aj nehmotných predmetov, ako je softvér;

(14)  „vhodnosť na použitie“ je schopnosť zložiek interoperability reprezentatívne integrovaných do EETS vo vzťahu so systémom mýtneho úradu dosiahnuť a udržať si predpísanú výkonnosť pri prevádzke;

(15)  „kontextové údaje o mýte“ sú informácie vymedzené zodpovedným mýtnym úradom, ktoré sú potrebné na stanovenie mýta za pohyb vozidla v určitej mýtnej oblasti a na uzavretie mýtnej transakcie;

(16)  „výkaz o mýte“ je správa pre mýtny úrad, ktorou sa potvrdzuje prítomnosť vozidla v oblasti EETS vo formáte dohodnutom medzi poskytovateľom mýtnej služby a mýtnym úradom;

(17)  „parametre klasifikácie vozidiel“ sú informácie týkajúce sa vozidla, v súlade s ktorými sa na základe kontextových údajov o mýte vypočítava mýto;

(18)  „back office“ je centrálny elektronický systém, ktorý používa mýtny úrad, skupina mýtnych úradov, ktoré vytvorili ústredný bod pre interoperabilitu, alebo poskytovateľ EETS na zhromažďovanie, spracúvanie a zasielanie informácií v rámci elektronického cestného mýtneho systému;

(19)  „podstatne zmenený systém“ je existujúci elektronický cestný mýtny systém, ktorý prešiel alebo prechádza zmenou, ktorá si vyžaduje, aby poskytovatelia EETS vykonali zmeny na zložkách interoperability, ktoré sú v prevádzke, ako je preprogramovanie alebo prispôsobenie rozhraní ich systému back office v takej miere, že si to vyžaduje zmenu akreditácie;

(20)  „akreditácia“ je proces vymedzený a riadený mýtnym úradom, ktorý musí poskytovateľ EETS podstúpiť skôr, než získa oprávnenie na poskytovanie EETS v určitej oblasti EETS;

(21)  „mýto alebo cestný poplatok“ je poplatok, ktorý musí užívateľ cesty uhradiť za pohyb po danej ceste, cestnej sieti, stavebnej konštrukcii ako most alebo tunel alebo za použitie trajektu;

(22)  „neuhradenie cestného poplatku“ je delikt, ktorého sa dopustí užívateľ cesty, ktorý neuhradí cestný poplatok v členskom štáte ▌v zmysle príslušných vnútroštátnych ustanovení daného členského štátu;

(23)  „členský štát evidencie“ je členský štát, v ktorom je zaevidované vozidlo ▌, za ktoré sa má uhradiť cestný poplatok;

(24)  „národné kontaktné miesto“ je príslušný orgán členského štátu určený na cezhraničnú výmenu údajov o evidencii vozidiel;

(25)  „automatické vyhľadávanie“ je online prístupový proces na prehľadávanie databáz jedného, viacerých alebo všetkých členských štátov ▌;

(26)  „vozidlo“ je motorové vozidlo alebo jazdná súprava, ktoré sú určené alebo používané na cestnú prepravu osôb alebo tovaru▌;

(27)  „držiteľ vozidla“ je osoba, na ktorej meno je vozidlo evidované v zmysle práva členského štátu evidencie;

(28)  „ťažké vozidlo“ je vozidlo s najväčšou prípustnou hmotnosťou vyššou než 3,5 tony▌;

(29)  „ľahké vozidlo“ je vozidlo s najväčšou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony.

Článok 3

Technologické riešenia

1.  Všetky nové elektronické cestné mýtne systémy, ktoré si vyžadujú inštalovanie alebo používanie palubných jednotiek, musia na vykonávanie elektronických mýtnych transakcií používať jednu alebo viaceré z týchto technológií:

a)  satelitné určovanie polohy;

b)  mobilné komunikácie;

c)  5,8 GHz mikrovlnovú technológiu.

Existujúce elektronické cestné mýtne systémy, ktoré si vyžadujú inštalovanie alebo používanie palubných jednotiek a použitie iných technológií, musia spĺňať požiadavky stanovené v prvom pododseku tohto odseku, ak sa uskutočňujú podstatné technologické zlepšenia.

2.  V súlade s postupom stanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2015(12) Komisia požiada príslušné európske normalizačné organizácie o rýchle schválenie noriem použiteľných na elektronické cestné mýtne systémy vzhľadom na technológie uvedené v prvom pododseku odseku 1 a technológiu ANPR a podľa potreby o ich aktualizáciu. Komisia požiada normalizačné organizácie o zaistenie trvalej kompatibility zložiek interoperability.

3.  Palubná jednotka, ktorá využíva technológiu satelitného určovania polohy a je uvedená na trh po ... [30 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice], musí byť kompatibilná so službami určovania polohy systému Galileo a Európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (EGNOS) ▌.

4.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 6, poskytovatelia EETS užívateľom EETS sprístupnia palubné jednotky, ktoré sú vhodné na použitie, interoperabilné a schopné komunikácie so všetkými relevantnými elektronickými cestnými mýtnymi systémami v prevádzke v členských štátoch, ktoré využívajú technológie uvedené v prvom pododseku odseku 1.

5.  Palubné jednotky môžu využívať vlastný hardvér a softvér, iné hardvérové a softvérové prvky prítomné vo vozidle, alebo oboje. Na komunikáciu s inými hardvérovými systémami vo vozidle môžu palubné jednotky využívať aj iné technológie než technológie uvedené v prvom pododseku odseku 1 za predpokladu, že je zaručená bezpečnosť, kvalita služieb a súkromie.

Palubné jednotky EETS môžu uľahčovať aj iné služby ako výber mýta, ak prevádzkovanie takýchto služieb nie je v rozpore s mýtnymi službami v žiadnej oblasti EETS.

6.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov zaviesť elektronické cestné mýtne systémy pre ľahké vozidlá na báze satelitného určovania polohy alebo mobilnej komunikácie, môžu poskytovatelia EETS do 31. decembra 2027 poskytnúť užívateľom ľahkých vozidiel palubné jednotky, ktoré sú vhodné na použitie len s 5,8 GHz mikrovlnovou technológiou a ktoré sa majú používať v oblastiach EETS, ktoré si nevyžadujú satelitné určovanie polohy alebo technológie mobilnej komunikácie.

KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ ZÁSADY EETS

Článok 4

Registrácia poskytovateľov EETS

Každý členský štát zavedie postup registrácie poskytovateľov EETS. Udeľuje registráciu subjektom, ktoré sú usadené na jeho území, žiadajú o registráciu a môžu preukázať, že spĺňajú tieto požiadavky:

a)  sú držiteľmi osvedčenia podľa normy EN ISO 9001 alebo rovnocenného osvedčenia;

b)  majú technické vybavenie a ES vyhlásenie o zhode alebo osvedčenie potvrdzujúce zhodu zložiek interoperability so špecifikáciami;

c)  majú spôsobilosť pri poskytovaní elektronických mýtnych služieb alebo v iných príslušných oblastiach;

d)  majú primeranú finančnú spôsobilosť;

e)  majú celkový plán riadenia rizika, ktorý podlieha auditu najmenej každé dva roky; a

f)  majú dobrú povesť.

Článok 5

Práva a povinnosti poskytovateľov EETS

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia EETS, ktorých zaregistrovali, uzavreli zmluvy, ktoré sa vzťahujú na všetky oblasti EETS na území aspoň štyroch členských štátov, do 36 mesiacov od registrácie v súlade s článkom 4. Prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby uvedení poskytovatelia EETS uzavreli zmluvy, ktoré sa vzťahujú na všetky oblasti EETS v danom členskom štáte, a to do 24 mesiacov od uzatvorenia prvej zmluvy v tomto členskom štáte, s výnimkou oblastí EETS, v ktorých zodpovedné mýtne úrady nedodržiavajú článok 6 ods. 3.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia EETS, ktorých zaregistrovali, vždy pokrývali všetky oblasti EETS, pre ktoré uzavreli zmluvy. Prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v prípade, ak poskytovateľ EETS nie je schopný pokrývať oblasti EETS, pretože mýtny úrad nedodržiava túto smernicu, obnovili pokrytie dotknutej oblasti čo najskôr.

3.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia EETS, ktorých zaregistrovali, uverejnili informácie o pokrytí oblastí EETS a rovnako aj o všetkých zmenách pokrytia, a to do jedného mesiaca od registrácie, ako aj podrobné plány týkajúce sa prípadného rozšírenia služieb na ďalšie oblasti EETS s každoročnými aktualizáciami.

4.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v prípade potreby poskytovatelia EETS, ktorých zaregistrovali alebo ktorí poskytujú EETS na ich území, poskytli užívateľom EETS palubné jednotky, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v tejto smernici, ako aj v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ(13) a 2014/30/EÚ(14). Od dotknutých poskytovateľov EETS môžu požadovať dôkaz o splnení požiadaviek.

5.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia EETS, ktorí na ich území poskytujú EETS, viedli zoznam zneplatnených palubných jednotiek, na ktoré sa vzťahujú ich zmluvy o poskytovaní EETS s užívateľmi EETS. Prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa takéto zoznamy viedli v riadnom súlade s pravidlami Únie o ochrane osobných údajov, ako sú vymedzené okrem iného v nariadení (EÚ) 2016/679 a smernici 2002/58/ES.

6.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia EETS, ktorých zaregistrovali, zverejnili politiku uzatvárania zmlúv uplatňovanú voči užívateľom EETS.

7.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia EETS, ktorí poskytujú EETS na ich území, poskytli mýtnym úradom informácie, ktoré potrebujú na výpočet a uplatňovanie mýta na vozidlá užívateľov EETS, alebo poskytli mýtnym úradom všetky potrebné informácie, ktoré im umožnia overiť výpočet mýta, ktoré poskytovatelia EETS uplatňujú na vozidlá užívateľov EETS.

8.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia EETS, ktorí na ich území poskytujú EETS, spolupracovali s mýtnymi úradmi v ich úsilí identifikovať osoby podozrivé zo spáchania deliktu. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v prípade, ak existuje podozrenie o neuhradení cestného poplatku, mýtny úrad mohol požiadať poskytovateľa EETS, aby mu poskytol údaje o vozidle, v súvislosti s ktorým vzniklo podozrenie z neuhradenia cestného poplatku, a vlastníkovi alebo držiteľovi daného vozidla, ktorý je klientom poskytovateľa EETS. Tieto údaje musí poskytovateľ EETS sprístupniť bezodkladne.

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mýtny úrad nezverejnil takéto údaje žiadnemu inému poskytovateľovi mýtnych služieb. Prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa v prípade, ak sú mýtny úrad a poskytovateľ mýtnej služby integrovaní v jednom subjekte, údaje použili výlučne na identifikáciu podozrivých zo spáchania deliktu alebo v súlade s článkom 27 ods. 3.

9.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mýtny úrad zodpovedný za oblasť EETS na ich území mohol získať od poskytovateľa EETS údaje o všetkých vozidlách, ktoré vlastnia klienti poskytovateľa EETS alebo sú v držbe klientov poskytovateľa, ktorí sa v príslušnom období pohybovali v oblasti EETS, za ktorú je mýtny úrad zodpovedný, ako aj údaje o vlastníkoch alebo držiteľoch týchto vozidiel, pod podmienkou, že mýtny úrad potrebuje tieto údaje na plnenie svojich povinností voči daňovým orgánom. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovateľ EETS poskytol požadované údaje najneskôr do dvoch dní po doručení žiadosti. Prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby mýtny úrad nezverejnil tieto údaje žiadnemu inému poskytovateľovi mýtnych služieb. Prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa v prípade, ak sú mýtny úrad a poskytovateľ mýtnej služby integrovaní v jednom subjekte, údaje použili výlučne na plnenie povinností mýtneho úradu voči daňovým orgánom.

10.  Údaje, ktoré poskytovatelia EETS poskytujú mýtnym úradom, sa spracúvajú v súlade s pravidlami Únie o ochrane osobných údajov stanovenými v nariadení (EÚ) 2016/679, ako aj s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami, ktorými sa transponujú smernice 2002/58/ES a (EÚ) 2016/680.

11.  Komisia prijme vykonávacie akty najneskôr do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] s cieľom bližšie vymedziť povinnosti poskytovateľov EETS, pokiaľ ide o:

a)   monitorovanie úrovne plnenia ich služieb a spoluprácu s mýtnymi úradmi pri overovacích auditoch;

b)   spoluprácu s mýtnymi úradmi pri testovaní výkonnosti systémov mýtnych úradov;

c)   služby a technickú podporu užívateľom EETS a personalizáciu palubnej jednotky;

d)   vystavovanie faktúr užívateľom EETS;

e)   informácie, ktoré musia poskytovatelia EETS poskytovať mýtnym úradom a ktoré sa uvádzajú v odseku 7; a

f)   informovanie užívateľov EETS o zistenom nevykázaní mýta;

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 2.

Článok 6

Práva a povinnosti mýtnych úradov

1.   Ak oblasť EETS nespĺňa technické a procesné podmienky interoperability EETS stanovené v tejto smernici, členský štát, na ktorého území sa oblasť EETS nachádza, prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby zodpovedný mýtny úrad spolu so zainteresovanými stranami problém posúdil a – v prípade, že patrí do oblasti jeho zodpovednosti – prijal nápravné opatrenia s cieľom zaistiť interoperabilitu mýtneho systému EETS. Členský štát v prípade potreby aktualizuje register uvedený v článku 21 ods. 1 písm. a) v súvislosti s informáciami uvedenými v písmene a) uvedeného článku.

2.  Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby každý mýtny úrad zodpovedný za oblasť EETS na území daného členského štátu vypracoval a viedol prehľad o oblasti EETS, v ktorom sa vymedzia všeobecné podmienky prístupu poskytovateľov EETS do ich oblastí EETS, v súlade s vykonávacími aktami uvedenými v odseku 9.

Ak sa na území členského štátu vytvorí nový elektronický cestný mýtny systém, daný členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby určený mýtny úrad zodpovedný za systém uverejnil prehľad o oblasti EETS s dostatočným predstihom s cieľom umožniť akreditáciu zainteresovaných poskytovateľov EETS najneskôr jeden mesiac pred uvedením nového systému do prevádzky, a to s náležitým ohľadom na dĺžku procesu posudzovania zhody so špecifikáciami a vhodnosti na použitie zložiek interoperability uvedených v článku 15 ods. 1.

Ak sa elektronický cestný mýtny systém na území členského štátu podstatne upraví, daný členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby mýtny úrad zodpovedný za systém uverejnil aktualizovaný prehľad o oblasti EETS s dostatočným predstihom s cieľom umožniť už akreditovaným poskytovateľov EETS, aby prispôsobili svoje zložky interoperability novým požiadavkám a získali opätovnú akreditáciu najneskôr jeden mesiac pred uvedením upraveného systému do prevádzky, a to s náležitým ohľadom na dĺžku postupu posudzovania zhody so špecifikáciami a vhodnosti na použitie zložiek interoperability uvedených v článku 15 ods. 1.

3.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby mýtne úrady zodpovedné za oblasti EETS na ich území akceptovali na nediskriminačnom základe každého poskytovateľa EETS, ktorý požiada o poskytovanie EETS v daných oblastiach EETS.

Uznanie poskytovateľa v oblasti EETS podlieha plneniu povinností a všeobecných podmienok stanovených v prehľade o oblasti EETS zo strany poskytovateľa.

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mýtne úrady nevyžadovali od poskytovateľov EETS, aby používali konkrétne technické riešenia alebo postupy, ktoré bránia interoperabilite zložiek interoperability poskytovateľa EETS s elektronickými cestnými mýtnymi systémami v iných oblastiach EETS.

Ak mýtny úrad a poskytovateľ EETS nemôžu dosiahnuť dohodu, vec sa môže postúpiť zmierovaciemu orgánu zodpovednému za príslušnú mýtnu oblasť.

4.  Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby zmluvy medzi mýtnym úradom a poskytovateľom EETS týkajúce sa poskytovania EETS na území tohto členského štátu povoľovali, aby faktúry za mýto vystavoval užívateľovi EETS priamo poskytovateľ EETS.

Mýtny úrad môže požadovať, aby poskytovateľ EETS vystavoval faktúry užívateľovi v mene a z poverenia mýtneho úradu, a poskytovateľ EETS musí túto požiadavku splniť.

5.  Mýto, ktoré mýtny úrad účtuje užívateľom EETS, nesmie presiahnuť výšku zodpovedajúceho vnútroštátneho alebo miestneho mýta. Týmto nie je dotknuté právo členských štátov zavádzať rabaty alebo zľavy na podporu využívania elektronických platieb mýta. Všetky rabaty a zľavy z mýta, ktoré členský štát alebo mýtny úrad ponúka užívateľom palubných jednotiek, musia byť transparentné a verejne oznámené a musia sa poskytovať klientom poskytovateľov EETS za rovnakých podmienok.

6.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby mýtne úrady akceptovali vo svojich oblastiach EETS všetky funkčné palubné jednotky poskytovateľov EETS, s ktorými majú zmluvné vzťahy, ktoré boli certifikované v súlade s postupom vymedzeným vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 15 ods. 7 a ktoré nie sú na zozname zneplatnených palubných jednotiek podľa článku 5 ods. 5.

7.  V prípade nefungovania EETS, ktoré možno pripísať mýtnemu úradu, mýtny úrad zaistí poskytovanie služby za zhoršených podmienok, ktoré vozidlám s jednotkami uvedenými v odseku 6 umožnia bezpečný prejazd s minimálnym meškaním a bez toho, aby boli upodozrievaní z neuhradenia cestného poplatku.

8.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby mýtne úrady nediskriminačným spôsobom spolupracovali s poskytovateľmi EETS alebo výrobcami, alebo notifikovanými orgánmi v záujme posudzovania vhodnosti zložiek interoperability na použitie v ich oblastiach EETS.

9.  Komisia prijme vykonávacie akty najneskôr do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice], s cieľom stanoviť minimálny obsah prehľadu o oblasti EETS vrátane:

a)  požiadaviek na poskytovateľov EETS;

b)  procesných podmienok, vrátane obchodných podmienok;

c)  postupu akreditácie poskytovateľov EETS; a

d)  kontextových údajov o mýte.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 2.

Článok 7

Odmena

1.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia EETS mali nárok na odmenu od mýtneho úradu.

2.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby metodika na stanovenie odmeny poskytovateľov EETS bola transparentná, nediskriminačná a rovnaká pre všetkých poskytovateľov EETS akreditovaných pre danú oblasť EETS. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa táto metodika uverejnila ako súčasť obchodných podmienok v prehľade o oblasti EETS.

3.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby metodika výpočtu odmeny pre poskytovateľov EETS mala v oblastiach EETS s hlavným poskytovateľom služby rovnakú štruktúru ako odmena za porovnateľné služby poskytované hlavným poskytovateľom služby. Výška odmeny poskytovateľov EETS sa od odmeny hlavného poskytovateľa služby môže líšiť, pokiaľ je to odôvodnené:

a)  nákladmi na špecifické požiadavky a povinnosti, ktoré má hlavný poskytovateľ služby, ale nie ďalší poskytovatelia EETS; a

b)  potrebou odpočítať z odmeny pre poskytovateľov EETS pevné poplatky, ktoré ukladá mýtny úrad na základe nákladov, ktoré mu vznikajú v súvislosti s poskytovaním, prevádzkou a údržbou systému spĺňajúceho požiadavky EETS v mýtnej oblasti, vrátane nákladov na akreditáciu, ak tieto náklady nie sú zahrnuté v mýte.

Článok 8

Mýto

1.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby v prípade rozdielu medzi klasifikáciou vozidiel, ktorú používa poskytovateľ EETS, a klasifikáciou vozidiel, ktorú používa mýtny úrad, na účely stanovenia sadzby mýta uplatniteľného na určité vozidlo, mala prednosť klasifikácia mýtneho úradu, pokiaľ nie je možné preukázať chybu.

2.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby mýtny úrad mal právo požadovať od poskytovateľa EETS platbu za každý doložený výkaz o mýte a každé doložené nevykázanie mýta vo vzťahu k akémukoľvek účtu užívateľa EETS, ktorý tento poskytovateľ EETS spravuje.

3.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby v prípade, ak poskytovateľ EETS zaslal mýtnemu úradu zoznam zneplatnených palubných jednotiek uvedených v článku 5 ods. 5, nebolo možné poskytovateľa EETS považovať za zodpovedného v súvislosti s ďalším mýtom, ktoré vzniklo používaním takejto zneplatnenej palubnej jednotky. Na počte záznamov v zozname zneplatnených palubných jednotiek, na formáte zoznamu a periodicite jeho aktualizácie sa mýtne úrady dohodnú s poskytovateľmi EETS.

4.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby v prípade mýtnych systémov založených na mikrovlnovej technológii oznamovali mýtne úrady poskytovateľom EETS doložené výkazy o mýte vo vzťahu k mýtu, ktoré vzniklo ich užívateľom EETS.

5.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 30 najneskôr do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice], v ktorých podrobne stanoví klasifikáciu vozidiel na účely stanovenia uplatniteľných tarifných systémov vrátane akýchkoľvek postupov potrebných na ich stanovenie. Súbor parametrov klasifikácie vozidiel, ktoré má podporovať EETS, nesmie obmedzovať mýtne úrady pri výbere tarifných systémov. Komisia zabezpečí dostatočnú flexibilitu, ktorá umožní, aby sa súbor parametrov klasifikácie, ktoré má EETS podporovať, vyvíjal podľa predpokladaných budúcich potrieb. Uvedenými aktmi nie je dotknuté vymedzenie parametrov, podľa ktorých sa mýto mení, ktoré je uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES(15).

Článok 9

Účtovníctvo

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby právnické osoby, ktoré poskytujú mýtne služby, viedli účtovné záznamy, v ktorých sa jasne rozlíši medzi nákladmi a príjmami súvisiacimi s poskytovaním mýtnej služby a nákladmi a príjmami spojenými s inými činnosťami. Informácie o nákladoch a príjmoch súvisiacich s poskytovaním mýtnych služieb sa na požiadanie poskytnú príslušnému zmierovaciemu alebo justičnému orgánu. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby neboli možné krížové dotácie medzi činnosťami vykonávanými v úlohe poskytovateľa mýtnej služby a inými činnosťami.

Článok 10

Práva a povinnosti poskytovateľov EETS

1.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby umožnili užívateľom EETS stať sa účastníkom EETS prostredníctvom ktoréhokoľvek poskytovateľa EETS bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, členský štát bydliska alebo členský štát, v ktorom je vozidlo evidované. Pri uzatváraní zmluvy musia byť užívatelia EETS náležite informovaní o platných platobných prostriedkoch a v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 o spracúvaní ich osobných údajov a právach vyplývajúcich z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

2.  Zaplatenie mýta užívateľom EETS jeho poskytovateľovi EETS sa považuje za splnenie platobnej povinnosti užívateľa EETS voči príslušnému mýtnemu úradu.

Ak sú na palube vozidla inštalované alebo umiestnené dve alebo viac palubných jednotiek, užívateľ EETS je zodpovedný za používanie alebo aktiváciu relevantných palubných jednotiek pre konkrétnu oblasť EETS.

3.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 30 najneskôr do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] s cieľom bližšie vymedziť povinnosti užívateľov EETS, pokiaľ ide o:

a)  poskytovanie údajov poskytovateľovi EETS, a

b)  používanie palubných jednotiek a zaobchádzanie s nimi.

KAPITOLA III

ZMIEROVACÍ ORGÁN

Článok 11

Zriadenie a funkcie

1.  Každý členský štát s najmenej jednou oblasťou EETS určí alebo zriadi zmierovací orgán s cieľom uľahčiť mediáciu medzi mýtnymi úradmi s mýtnymi oblasťami nachádzajúcimi sa na jeho území a poskytovateľmi EETS, ktorí majú s týmito mýtnymi úradmi uzavreté zmluvy alebo rokujú s nimi o zmluvách.

2.  Zmierovaciemu orgánu sa udeľuje právomoc najmä overovať, či zmluvné podmienky, ktoré mýtny úrad ukladá poskytovateľom EETS, nie sú diskriminačné. Musí byť oprávnený overovať, či sú poskytovatelia EETS odmeňovaní v súlade so zásadami stanovenými v článku 7.

3.  Členský štát uvedený v odseku 1 prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby jeho zmierovací orgán bol z hľadiska svojej organizácie a právnej štruktúry nezávislý od obchodných záujmov mýtnych úradov a poskytovateľov mýtnych služieb.

Článok 12

Postup mediácie

1.  Každý členský štát s najmenej jednou oblasťou EETS stanoví postup mediácie s cieľom umožniť mýtnemu úradu alebo poskytovateľovi EETS požiadať príslušný zmierovací orgán, aby zasiahol do akéhokoľvek sporu týkajúceho sa ich zmluvných vzťahov alebo rokovaní.

2.  Mediačný postup uvedený v odseku 1 musí stanoviť, že zmierovací orgán musí uviesť v lehote jedného mesiaca od prijatia žiadosti o to, aby zasiahol, či má k dispozícii všetky dokumenty potrebné na mediáciu.

3.  Mediačný postup uvedený v odseku 1 musí stanoviť, že zmierovací orgán musí vydať stanovisko k sporu najneskôr šesť mesiacov od prijatia žiadosti o to, aby zasiahol.

4.  S cieľom uľahčiť úlohy zmierovacieho orgánu ho členské štáty splnomocnia na to, aby si vyžiadal príslušné informácie od mýtnych úradov, poskytovateľov EETS a všetkých tretích strán podieľajúcich sa na poskytovaní EETS v danom členskom štáte.

5.  Členské štáty s najmenej jednou oblasťou EETS a Komisia prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie výmeny informácií medzi zmierovacími orgánmi, pokiaľ ide o ich činnosť, hlavné zásady a postupy.

KAPITOLA IV

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Článok 13

Samostatná nepretržitá služba

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa EETS poskytovala užívateľom EETS ako samostatná nepretržitá služba.

To znamená, že:

a)  po uložení a/alebo deklarovaní parametrov klasifikácie vozidiel vrátane premenných parametrov sa počas cesty nevyžaduje ďalší zásah človeka vo vozidle, pokiaľ nedôjde k zmene vlastností vozidla; a

b)  interakcia človeka s konkrétnou palubnou jednotkou zostáva rovnaká bez ohľadu na oblasť EETS.

Článok 14

Dodatočné prvky týkajúce sa EETS

1.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa interakcia medzi užívateľmi EETS a mýtnymi úradmi v rámci EETS obmedzovala v príslušných prípadoch na proces fakturácie v súlade s článkom 6 ods. 4 a postupy presadzovania. Vzájomné vzťahy medzi užívateľmi EETS a poskytovateľmi EETS (alebo ich palubnými jednotkami) môžu byť špecifické pre každého poskytovateľa EETS bez toho, aby sa narušila interoperabilita EETS.

2.  Členské štáty môžu požadovať, aby poskytovatelia mýtnych služieb vrátane poskytovateľov EETS poskytli na žiadosť orgánov členských štátov v súlade s platnými pravidlami o ochrane údajov prevádzkové údaje vo vzťahu k svojim klientom. Takéto údaje členské štáty použijú len na účely dopravnej politiky a zlepšenia riadenia dopravy a nesmú ich používať na účely identifikácie klientov.

3.  Komisia najneskôr do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví špecifikácie elektronického rozhrania medzi zložkami interoperability mýtnych úradov, poskytovateľov EETS a užívateľov EETS vrátane, ak je to vhodné, obsahu správ, ktoré si prostredníctvom týchto rozhraní vymieňajú jednotlivé subjekty. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 2.

Článok 15

Zložky interoperability

1.  Ak sa na území členského štátu vytvorí nový elektronický cestný mýtny systém, tento členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby určený mýtny úrad zodpovedný za systém vypracoval a v prehľade o oblasti EETS uverejnil podrobný plán postupu posudzovania zhody zložiek interoperability so špecifikáciami a posudzovania ich vhodnosti na použitie, ktorý umožní akreditáciu zainteresovaných poskytovateľov EETS najneskôr jeden mesiac pred uvedením nového systému do prevádzky.

Ak sa elektronický cestný mýtny systém na území členského štátu podstatným spôsobom zmení, daný členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby mýtny úrad, ktorý je za systém zodpovedný, vypracoval a v prehľade o oblasti EETS uverejnil – popri prvkoch uvedených v prvom pododseku – podrobný plán opätovného posúdenia zhody zložiek interoperability so špecifikáciami a posúdenia ich vhodnosti na použitie, pokiaľ ide o poskytovateľov EETS, ktorí sa do systému už akreditovali pred jeho podstatnou zmenou. Takýto plán musí umožniť opätovnú akreditáciu dotknutých poskytovateľov EETS najneskôr jeden mesiac pred uvedením zmeneného systému do prevádzky.

Mýtny úrad je povinný dodržiavať uvedený plán.

2.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby každý mýtny úrad zodpovedný za oblasť EETS na území uvedených členských štátov vytvoril skúšobné prostredie, v ktorom poskytovateľ EETS alebo jeho splnomocnení zástupcovia môžu skontrolovať, či je ich palubná jednotka vhodná na použitie v oblasti EETS mýtneho úradu, a získať osvedčenie o úspešnom ukončení príslušných skúšok. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby mýtnym úradom umožnili vytvoriť jedno skúšobné prostredie pre viac ako jednu oblasť EETS a aby umožnili, aby jeden splnomocnený zástupca mohol overiť vhodnosť jedného druhu palubnej jednotky na použitie v mene viac ako jedného poskytovateľa EETS.

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby mýtnym úradom umožnili požadovať od poskytovateľov EETS alebo ich splnomocnených zástupcov uhradenie nákladov spojených s príslušnými skúškami.

3.  Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť alebo zabrániť umiestniť na trh zložky interoperability na použitie v EETS, ak majú označenie CE alebo buď vyhlásenie o zhode so špecifikáciami a/alebo vyhlásenie o vhodnosti na použitie. Členské štáty nesmú predovšetkým požadovať kontroly, ktoré už boli vykonané v rámci postupu pre kontrolu zhody so špecifikáciami a/alebo vhodnosti na použitie.

4.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 30 najneskôr do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] s cieľom stanoviť požiadavky na zložky interoperability týkajúce sa bezpečnosti a zdravia, spoľahlivosti a dostupnosti, ochrany životného prostredia, technickej kompatibility, bezpečnosti a ochrany súkromia a prevádzky a riadenia.

5.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 30 najneskôr do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] aj s cieľom stanoviť všeobecné požiadavky na infraštruktúru, pokiaľ ide o:

a)  presnosť údajov vo výkaze o mýte s cieľom zaručiť rovnaké zaobchádzanie s užívateľmi EETS v súvislosti s mýtom a poplatkami,

b)  identifikáciu zodpovedného poskytovateľa EETS prostredníctvom palubnej jednotky,

c)  použitie otvorených štandardov pre zložky interoperability zariadení EETS,

d)  integráciu palubnej jednotky vo vozidle, a

e)  signalizáciu vodičovi, že je nutné uhradiť cestný poplatok.

6.  Komisia prijme vykonávacie akty najneskôr do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] s cieľom stanoviť tieto požiadavky na infraštruktúru:

a)  požiadavky na spoločné komunikačné protokoly medzi mýtnymi úradmi a zariadeniami poskytovateľov EETS,

b)  požiadavky na mechanizmy, ktorými mýtne úrady budú zisťovať, či je vozidlo, ktoré sa pohybuje v oblasti EETS, vybavené platnou a funkčnou palubnou jednotkou,

c)  požiadavky na rozhranie človek-stroj v palubnej jednotke,

d)  požiadavky, ktoré sa vzťahujú priamo na zložky interoperability v mýtnych systémoch založených na mikrovlnových technológiách, a

e)  požiadavky uplatňované na mýtne systémy založené na globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS).

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 2.

7.  Komisia prijme vykonávacie akty najneskôr do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice], s cieľom stanoviť postup, ktorý budú členské štáty uplatňovať pri posudzovaní zhody zložiek interoperability so špecifikáciami a ich vhodnosti na použitie vrátane obsahu a formátu ES vyhlásení. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 2.

KAPITOLA V

OCHRANNÉ DOLOŽKY

Článok 16

Ochranné opatrenia

1.  Ak má členský štát dôvod domnievať sa, že zložky interoperability, ktoré majú označenie CE a sú umiestnené na trh, pravdepodobne nespĺňajú príslušné požiadavky, keď sa používajú na určený účel, urobí všetky potrebné kroky s cieľom obmedziť ich oblasť používania, zakázať ich používanie alebo ich stiahnuť z trhu. Členský štát bezodkladne informuje Komisiu o prijatých opatreniach a uvedie dôvody svojho rozhodnutia, najmä uvedie, či je príčinou nesúladu:

a)  nesprávne uplatňovanie technických špecifikácií; alebo

b)  neprimeranosť technických špecifikácií.

2.  Komisia čo najskôr uskutoční konzultácie s dotknutým členským štátom, výrobcom, poskytovateľom EETS alebo ich splnomocnenými zástupcami usadenými v Únii. Ak na základe týchto konzultácií Komisia zistí, že opatrenie je odôvodnené, bezodkladne o tom informuje dotknutý členský štát, ako aj ostatné členské štáty. Ak však na základe týchto konzultácií Komisia zistí, že opatrenie je neodôvodnené, bezodkladne o tom informuje dotknutý členský štát, ako aj výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu usadeného v Únii, ako aj ostatné členské štáty.

3.  Ak zložky interoperability, ktoré majú označenie CE, nevyhovujú požiadavkám na interoperabilitu, príslušný členský štát požiada výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu usadeného v Únii, aby znova zabezpečil zhodu zložky interoperability so špecifikáciami a/alebo vhodnosť na použitie za podmienok ustanovených uvedeným členským štátom, a oznámi to Komisii a ostatným členským štátom.

Článok 17

Transparentnosť posudzovania

V každom rozhodnutí, ktoré prijme členský štát alebo mýtny úrad a ktoré sa týka posúdenia zhody zložiek interoperability so špecifikáciami alebo ich vhodnosti na použitie, a v každom rozhodnutí prijatom podľa článku 16 sa podrobne stanovia dôvody, na ktorých je rozhodnutie založené. Rozhodnutie sa oznámi čo najskôr dotknutému výrobcovi, poskytovateľovi EETS alebo ich splnomocneným zástupcom, spolu s uvedením opravných prostriedkov dostupných podľa zákonov platných v danom členskom štáte a lehôt na podanie takýchto opravných prostriedkov.

KAPITOLA VI

SPRÁVNE OPATRENIA

Článok 18

Jednotné kontaktné miesto

Každý členský štát s najmenej dvoma oblasťami EETS na svojom území určí jednotné kontaktné miesto pre poskytovateľov EETS. Členský štát uverejní kontaktné údaje uvedeného úradu a poskytne ich na požiadanie zainteresovaným poskytovateľom EETS. Členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby jednotné kontaktné miesto na žiadosť poskytovateľa EETS uľahčovalo a koordinovalo počiatočné administratívne kontakty medzi poskytovateľom EETS a mýtnymi úradmi zodpovednými za oblasti EETS na území členského štátu. Kontaktným miestom môže byť fyzická osoba, alebo verejný orgán alebo súkromný subjekt.

Článok 19

Notifikované orgány

1.  Členské štáty notifikujú Komisii a ostatným členským štátom všetky orgány oprávnené vykonávať postup posudzovania zhody so špecifikáciami alebo vhodnosti na použitie, ktorý je uvedený vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 15 ods. 7, alebo dohliadať naň, pričom uvedú oblasť pôsobnosti jednotlivých orgánov a ich identifikačné čísla, ktoré im vopred udelí Komisia. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie zoznam orgánov, ich identifikačné čísla a oblasti pôsobnosti a tento zoznam priebežne aktualizuje.

2.  Členské štáty uplatňujú pri posudzovaní orgánov, ktoré musia notifikovať, kritériá stanovené v delegovaných aktoch uvedených v odseku 5 tohto článku. Orgány, ktoré spĺňajú kritériá posudzovania stanovené v príslušných európskych normách, sa považujú za orgány vyhovujúce uvedeným kritériám.

3.  Orgánu, ktorý prestal spĺňať kritériá stanovené v delegovaných aktoch uvedených v odseku 5 tohto článku, odoberie členský štát osvedčenie. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

4.  Keď sa členský štát alebo Komisia domnievajú, že orgán, ktorý notifikoval iný členský štát, nespĺňa kritériá stanovené v delegovaných aktoch uvedených v odseku 5 tohto článku, táto záležitosť sa postúpi Výboru pre elektronické mýto uvedenom v článku 31 ods. 1, ktorý v lehote troch mesiacov vydá svoje stanovisko. Vzhľadom na stanovisko uvedeného výboru Komisia informuje členský štát, ktorý daný orgán notifikoval, o všetkých zmenách, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si notifikovaný orgán zachoval pridelený štatút.

5.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 30 najneskôr do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] s cieľom stanoviť minimálne kritériá oprávnenosti pre notifikované orgány.

Článok 20

Koordinačná skupina

Zriadi sa koordinačná skupina orgánov notifikovaných podľa článku 19 ods. 1 (ďalej len „koordinačná skupina“) ako pracovná skupina Výboru pre elektronické mýto uvedeného v článku 31 ods. 1, a to v súlade s rokovacím poriadkom uvedeného výboru.

Článok 21

Registre

1.  Na účely vykonávania tejto smernice vedie každý členský štát vnútroštátny elektronický register týchto skutočností:

a)  oblastí EETS na svojom teritóriu vrátane informácií týkajúcich sa:

i)  zodpovedajúcich mýtnych úradov,

ii)  technológií využívaných na výber mýta,

iii)  kontextových údajov o mýte,

iv)  prehľadov o oblasti EETS, a

v)  poskytovateľov EETS, ktorí majú zmluvy o poskytovaní EETS s mýtnymi úradmi činnými na území uvedeného členského štátu.

b)  poskytovateľov EETS, ktorým udelil registráciu v súlade s článkom 4; a

c)  podrobností o jednotnom kontaktnom mieste uvedenom v článku 18 pre EETS, vrátane kontaktnej e-mailovej adresy a telefónneho čísla.

Pokiaľ nie je uvedené inak, členské štáty aspoň raz ročne overia, či sú aj naďalej splnené požiadavky stanovené v článku 4 písm. a), d), e) a f), a podľa toho aktualizujú register. Register obsahuje aj závery auditu uvedeného v článku 4 písm. e). Členský štát nezodpovedá za konanie poskytovateľov EETS uvedených vo svojom registri.

2.  Členský štát prijme všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby všetky údaje obsiahnuté vo vnútroštátnom elektronickom registri boli stále aktuálne a presné.

3.  Registre musia byť elektronicky prístupné verejnosti.

4.  Tieto registre musia byť k dispozícii od ... [30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

5.  Na konci každého kalendárneho mesiaca orgány členských štátov zodpovedné za registre oznamujú Komisii elektronickými prostriedkami registre oblastí EETS a poskytovateľov EETS. Komisia sprístupní tieto informácie členským štátom. Na akýkoľvek nesúlad, pokiaľ ide o situáciu v členskom štáte, sa musí upozorniť členský štát registrácie a Komisia.

KAPITOLA VII

PILOTNÉ SYSTÉMY

Článok 22

Pilotné mýtne systémy

1.  S cieľom umožniť technický rozvoj EETS môžu členské štáty dočasne, na obmedzených častiach svojej mýtnej oblasti a súbežne so systémom spĺňajúcim požiadavky EETS povoliť pilotné mýtne systémy zahŕňajúce nové technológie alebo koncepcie, ktoré nespĺňajú jedno alebo viaceré ustanovenia tejto smernice.

2.  Od poskytovateľov EETS sa nesmie vyžadovať, aby sa zúčastňovali na pilotných mýtnych systémoch.

3.  Pred spustením pilotného mýtneho systému požiada dotknutý členský štát Komisiu o povolenie. Komisia vydá alebo zamietne povolenie formou rozhodnutia do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Komisia môže zamietnuť povolenie, ak by pilotný mýtny systém mohol ohroziť správne fungovanie štandardných existujúcich elektronických cestných mýtnych systémov alebo EETS. Počiatočné obdobie pre takéto povolenie nesmie presiahnuť tri roky.

KAPITOLA VIII

VÝMENA INFORMÁCIÍ O NEUHRADENÍ CESTNÝCH POPLATKOV

Článok 23

Postup pri výmene informácií medzi členskými štátmi

1.  S cieľom umožniť identifikáciu vozidla a vlastníka alebo držiteľa vozidla, v prípade ktorého sa cestný poplatok považuje za neuhradený, udelí každý členský štát prístup k týmto údajom o vnútroštátnej evidencii vozidiel len národným kontaktným miestam ostatných členských štátov s možnosťou automatického vyhľadávania:

a)  údajov o vozidlách; a

b)  údajov o vlastníkoch alebo držiteľoch vozidla.

Dátové prvky uvedené v písmenách a) a b), ktoré sú nevyhnutné na automatické vyhľadávanie, musia byť v súlade s prílohou I.

2.  Na účely výmeny údajov uvedených v odseku 1 určí každý členský štát národné kontaktné miesto. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby výmena informácií medzi členskými štátmi prebiehala len na úrovni národných kontaktných miest. Právomoci národných kontaktných miest sa riadia platným právom dotknutého členského štátu. V uvedenom procese výmeny údajov sa osobitná pozornosť musí venovať riadnej ochrane osobných údajov.

3.  Pri automatickom vyhľadávaní formou odosielanej požiadavky použije národné kontaktné miesto členského štátu, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, úplné evidenčné číslo.

Uvedené automatické vyhľadávania sa vykonávajú v súlade s postupmi uvedenými v kapitole 3 bodoch 2 a 3 prílohy k rozhodnutiu Rady 2008/616/SVV(16) a s požiadavkami prílohy I k tejto smernici.

Členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, použije získané údaje na zistenie toho, kto je za neuhradenie daného poplatku zodpovedný.

4.  Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa výmena informácií vykonávala pomocou softvérovej aplikácie európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) a zmenených verzií tohto softvéru, a to v súlade s prílohou I k tejto smernici a kapitolou 3 bodmi 2 a 3 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV.

5.  Každý členský štát znáša svoje vlastné náklady vyplývajúce zo správy, používania a údržby softvérových aplikácií uvedených v odseku 4.

Článok 24

Informačný list o neuhradení cestného poplatku

1.  Členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, rozhodne o tom, či sa v nadväznosti na neuhradenie cestného poplatku začne konanie alebo nie.

Ak sa členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, rozhodne takéto konanie začať, uvedený členský štát v súlade so svojím vnútroštátnym právom informuje vlastníka, držiteľa vozidla, prípadne inú identifikovanú osobu podozrivú z neuhradenia cestného poplatku.

Ak je to ustanovené vo vnútroštátnom práve, uvedené informácie zahŕňajú právne dôsledky, ktoré z toho vyplývajú na území členského štátu, v ktorom došlo k neuhradeniu cestného poplatku na základe jeho práva.

2.  Členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, v súlade so svojím právom v zasielanom informačnom liste vlastníkovi, držiteľovi vozidla alebo inej identifikovanej osobe podozrivej z neuhradenia cestného poplatku uvedie všetky relevantné informácie, najmä povahu neuhradenia cestného poplatku, miesto, dátum a čas neuhradenia cestného poplatku, názov vnútroštátneho právneho predpisu, ktorý bol porušený, právo odvolať sa a právo na prístup k informáciám, sankciu a podľa okolností údaje o zariadení, ktoré sa použilo na zistenie skutočnosti neuhradenia cestného poplatku. Na účel vypracovania informačného listu použije členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, vzor stanovený v prílohe II.

3.  Ak sa členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, rozhodne začať konanie v nadväznosti na neuhradenie cestného poplatku, na zaistenie dodržiavania základných práv zašle informačný list v jazyku, v ktorom je vyhotovený doklad o evidencii vozidla, ak je k dispozícii, alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu evidencie.

Článok 25

Následné konanie zo strany subjektov zodpovedných za výber cestného poplatku

1.  Členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, môže subjektu zodpovednému za výber cestného poplatku poskytnúť údaje získané v rámci postupu uvedeného v článku 23 ods. 1, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)  prenášané údaje sú obmedzené na údaje, ktoré tento subjekt potrebuje na získanie dlžného cestného poplatku;

b)  postup získania dlžného cestného poplatku je v súlade s postupom stanoveným v článku 24;

c)  príslušný subjekt je zodpovedný za vykonanie tohto postupu; a

d)  vykonaním platobného príkazu vydaného subjektom, ktorý prijíma údaje, sa zabezpečí úhradu cestného poplatku.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje poskytnuté zodpovednému subjektu použili výlučne na účel získania dlžného cestného poplatku a po úhrade cestného poplatku sa bezodkladne vymazali alebo v prípade, že k úhrade poplatku nedošlo, v primeranej lehote po prenose, ktorú stanoví členský štát.

Článok 26

Podávanie správ členskými štátmi Komisii

Každý členský štát zašle Komisii do ... [štyri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a následne každé tri roky súhrnnú správu.

V súhrnnej správe sa uvedie počet automatických vyhľadávaní vykonaných členským štátom, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku, a adresovaných národnému kontaktnému miestu členského štátu evidencie v nadväznosti na prípady neuhradenia cestných poplatkov, ku ktorým došlo na jeho území, ako aj ▌počet nesplnených požiadaviek.

V súhrnnej správe sa uvedie aj opis situácie na vnútroštátnej úrovni z hľadiska konaní v nadväznosti na neuhradenie cestného poplatku na základe podielu prípadov takéhoto neuhradenia cestných poplatkov, po ktorých nasledovali informačné listy.

Článok 27

Ochrana údajov

1.  Na osobné údaje spracúvané podľa tejto smernice sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2016/679 a vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktorými sa transponuje smernica 2002/58/ES a smernica (EÚ) 2016/680.

2.  Členské štáty prijmú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi na ochranu údajov potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby:

a)  sa spracúvanie osobných údajov na účely článkov 23, 24 a 25 obmedzilo na druhy údajov uvedené v prílohe I tejto smernice;

b)  osobné údaje boli presné a aktualizované a žiadosti o opravu alebo vymazanie sa vybavovali bez zbytočného odkladu; a

c)  bola stanovená lehota uchovávania osobných údajov.

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje spracúvané na základe tejto smernice ▌používali len na tieto účely:

a)  identifikáciu osôb podozrivých z porušenia povinností v súvislosti s platbou cestných poplatkov v zmysle článku 5 ods. 8;

b)  zabezpečenie plnenia povinností mýtneho úradu voči daňovým orgánom v zmysle článku 5 ods. 9; a

c)  identifikáciu vozidla a vlastníka alebo držiteľa vozidla, v prípade ktorého sa zistilo neuhradenie cestného poplatku, v zmysle článkov 23 a 24.

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby dotknuté osoby mali rovnaké práva na informácie, prístup, opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu údajov, právo na odškodnenie a účinné súdne prostriedky nápravy, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2016/679 alebo podľa okolností v smernici (EÚ) 2016/680.

3.  Tento článok nemá vplyv na možnosť členských štátov obmedziť rozsah povinností a práv uvedených v určitých ustanoveniach nariadenia (EÚ) 2016/679 v súlade s článkom 23 uvedeného nariadenia na účely uvedené v prvom odseku uvedeného článku.

4.  Každá dotknutá osoba má právo získať bez zbytočného odkladu informácie o tom, aké osobné údaje zaznamenané v členskom štáte evidencie boli zaslané členskému štátu, v ktorom došlo k neuhradeniu cestného poplatku, vrátane dátumu požiadavky a identifikácie príslušného orgánu členského štátu, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku.

KAPITOLA IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 28

Podávanie správ

1.  Komisia do ... [štyri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní a účinkoch tejto smernice, najmä pokiaľ ide o rozvoj a zavádzanie EETS a účinnosť a efektívnosť mechanizmu na výmenu údajov v rámci vyšetrovania prípadov neuhradenia cestných poplatkov.

Správa sa bude zaoberať predovšetkým:

a)  vplyvom článku 5 ods. 1 a 2 na zavádzanie EETS s osobitným dôrazom na dostupnosť služby v malých alebo okrajových oblastiach EETS;

b)   ▌účinnosťou článkov 23, 24 a 25 v znižovaní počtu prípadov neuhradenia cestných poplatkov v Únii; a

c)  pokrokom dosiahnutým v oblasti aspektov interoperability medzi elektronickými cestnými mýtnymi systémami, ktoré využívajú satelitné určovanie polohy a 5,8 GHz mikrovlnnú technológiu.

2.  K správe sa prípadne pripojí návrh Európskemu parlamentu a Rade na ďalšiu revíziu tejto smernice, najmä pokiaľ ide o tieto prvky:

a)  ďalšie opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby EETS bola k dispozícii vo všetkých oblastiach EETS vrátane malých a okrajových oblastí;

b)   opatrenia na ďalšie uľahčenie cezhraničného vymáhania úhrady cestných poplatkov v Únii vrátane opatrení vzájomnej pomoci; a

c)  rozšírenie ustanovení, ktoré uľahčujú cezhraničné presadzovanie predpisov, na zóny s nízkymi emisiami, pásma s obmedzeným prístupom alebo iné systémy regulácie prístupu vozidiel do miest.

Článok 29

Delegované akty

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 30 prijímať delegované akty s cieľom aktualizovať prílohu I na zohľadnenie prípadných relevantných zmien, ktoré sa majú vykonať v rozhodnutiach Rady 2008/615/SVV(17) a 2008/616/SVV, alebo ak si to vyžadujú akékoľvek iné relevantné akty Únie.

Článok 30

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 5, článku 10 ods. 3, článku 15 ods. 4, článku 15 ods. 5, článku 19 ods. 5 a článku 29 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch článku 8 ods. 5, článku 10 ods. 3, článku 15 ods. 4, článku 15 ods. 5, článku 19 ods. 5 a článku 29 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 5, článku 10 ods. 3, článku 15 ods. 4, článku 15 ods. 5, článku 19 ods. 5 a článku 29 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 31

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre elektronické mýto.

Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 32

Transpozícia

1.  Členské štáty prijmú a uverejnia do ... [30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 1 až 27 a s prílohami I a II. ▌Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od ... [30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 33

Zrušenie

Smernica 2004/52/ES sa zrušuje s účinnosťou od ... [jeden deň po dátume uvedenom v článku 32 ods. 1 prvom pododseku] bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smernice uvedených v prílohe III časti B do vnútroštátneho práva.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 34

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 35

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

Dátové prvky potrebné na vykonanie automatického vyhľadávania uvedeného v článku 23 ods. 1

Položka

P/N(18)

Poznámky

Údaje o vozidle

P

 

Členský štát evidencie

P

 

Evidenčné číslo

P

(A(19))

Údaje o neuhradení cestného poplatku

P

 

Členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku

P

 

Referenčný dátum udalosti

P

 

Referenčný čas udalosti

P

 

Dátové prvky poskytnuté v nadväznosti na automatické vyhľadávanie vykonané podľa článku 23 ods. 1

Časť I. Údaje o vozidlách

Položka

P/N(20)

Poznámky

Evidenčné číslo

P

 

Číslo šasi/VIN

P

 

Členský štát evidencie

P

 

Značka

P

(D.1(21)) napr. Ford, Opel, Renault

Modelový typ vozidla

P

(D.3) napr. Focus, Astra, Megane

Kód kategórie EÚ

P

(J)  napr. mopedy, motocykle, automobily

Emisná trieda EURO

P

napr. Euro 4, EURO 6

Časť II. Údaje o vlastníkoch alebo držiteľoch vozidiel

Položka

P/N(22)

Poznámky

Údaje o držiteľoch vozidla

 

(C.1(23))

Údaje sa týkajú držiteľa konkrétneho osvedčenia o evidencii.

Priezvisko (názov spoločnosti) držiteľa osvedčenia o evidencii

P

(C.1.1)

Priezvisko, tituly atď. sa uvedú v oddelených kolónkach a meno (názov) sa uvedie vo formáte, ktorý umožňuje tlač.

Meno

P

(C.1.2)

Meno(-á) a iniciály sa uvedú v oddelených kolónkach a meno sa uvedie vo formáte, ktorý umožňuje tlač.

Adresa

P

(C.1.3)

Ulica, číslo domu, PSČ, miesto bydliska, krajina bydliska atď. sa uvedú v oddelených kolónkach a adresa sa uvedie vo formáte, ktorý umožňuje tlač.

Pohlavie

N

Muž/žena

Dátum narodenia

P

 

Právny subjekt

P

Fyzická osoba, združenie, spoločnosť, firma atď.

Miesto narodenia

N

 

Identifikačné číslo

N

Identifikačné číslo, ktoré jednoznačne identifikuje osobu alebo spoločnosť.

Údaje o vlastníkoch vozidla

 

(C.2) Údaje sa týkajú vlastníka vozidla.

Priezvisko (názov spoločnosti) vlastníka

P

(C.2.1)

Meno

P

(C.2.2)

Adresa

P

(C.2.3)

Pohlavie

N

Muž/žena

Dátum narodenia

P

 

Právny subjekt

P

Fyzická osoba, združenie, spoločnosť, firma atď.

Miesto narodenia

N

 

Identifikačné číslo

N

Identifikačné číslo, ktoré jednoznačne identifikuje osobu alebo spoločnosť.

 

 

Informácie o vlastníkovi/držiteľovi sa neposkytujú v prípade vrakov, odcudzených vozidiel alebo tabuliek s evidenčným číslom, alebo neplatného osvedčenia o evidencii. Namiesto toho sa odošle správa: „Táto informácia sa nesprístupňuje“.

PRÍLOHA II

VZOR INFORMAČNÉHO LISTU

uvedeného v článku 24

[titulná strana]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................

[meno, adresa a telefónne číslo odosielateľa]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................

[meno a adresa adresáta]

INFORMAČNÝ LIST

o neuhradení cestného poplatku v

[členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku].

………………………………………………………………

Strana 2

Dňa bolo zistené neuhradenie cestného poplatku za vozidlo s evidenčným

[dátum]

číslom značka model

Orgán, ktorý zistil priestupok

[názov príslušného orgánu]

[Možnosť 1](1)

Ste evidovaný ako držiteľ osvedčenia o evidencii uvedeného vozidla.

[Možnosť 2] (1)

Držiteľ osvedčenia o evidencii uvedeného vozidla uviedol, že v čase zisteného neuhradenia cestného poplatku ste viedli uvedené vozidlo.

Príslušné údaje o neuhradení cestného poplatku sú uvedené ďalej na strane 3.

Výška dlžnej peňažnej sankcie za neuhradenie cestného poplatku je EUR/národná mena.(1)

Výška dlžného cestného poplatku je EUR/národná mena.(1)

Sumu je potrebné uhradiť do dátumu

Ak túto peňažnú sankciu / cestný poplatok neuhradíte, odporúčame Vám vyplniť priložený formulár odpovede (strana 4) a zaslať ho na uvedenú adresu. (1).

Tento list sa spracúva v súlade s vnútroštátnym právom

[členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku].

Strana 3:

Príslušné podrobnosti o neuhradení cestného poplatku

a)  Údaje o vozidle, za ktoré nebol uhradený cestný poplatok:

Evidenčné číslo: ………………………………………….

Členský štát evidencie: ………………………………………….

Značka a model: ………………………………………….

b)  Údaje o neuhradení cestného poplatku

Miesto, dátum a čas zisteného neuhradenia cestného poplatku:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Povaha a zákonná klasifikácia neuhradenia cestného poplatku:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podrobný opis neuhradenia cestného poplatku:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Odkaz na príslušné právne ustanovenie(-a):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opis dôkazov o neuhradení cestného poplatku alebo odkaz na ne:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c)  Údaje o zariadení použitom na zistenie neuhradenie cestného poplatku (2):

Špecifikácia zariadenia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Identifikačné číslo zariadenia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ciachovanie platí do:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(1)   Nehodiace sa prečiarknite.

(2)   Nevyplní sa, ak sa nepoužilo žiadne zariadenie.

Strana 4 Formulár odpovede

(vyplňte paličkovým písmom)

A.  Totožnosť vodiča:

— Celé meno:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

—  Miesto a dátum narodenia:

………………………………………………………………………………………………………………………………

—  Číslo vodičského preukazu: vydaného (dátum): v (miesto): ………………………..

—  Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.  Zoznam otázok:

1.  Je vozidlo továrenskej značky s evidenčným číslom evidované na

vaše meno? áno/nie (1)

Ak nie, držiteľom osvedčenia o evidencii je:

(priezvisko, meno, adresa)

2.  Uznávate, že ste neuhradili cestný poplatok? Áno/nie (1)

3.  Ak to neuznávate, vysvetlite prečo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vyplnený formulár zašlite do 60 dní od dátumu tohto informačného listu tomuto orgánu alebo subjektu:

Na túto adresu:

INFORMÁCIA

(Ak informačný list zasiela subjekt zodpovedný za výber cestného poplatku podľa článku 25):

Ak sa dlžný cestný poplatok neuhradí v lehote stanovenej v tomto informačnom liste, táto vec sa postúpi príslušnému orgánu... [názov členského štátu, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku], ktorý ju preskúma.

Ak sa v tomto prípade nebude ďalej konať, budete informovaný do 60 dní od doručenia formulára odpovede alebo potvrdenia o úhrade. (1)

/

(Ak informačný list zasiela príslušný orgán členského štátu ):

Prípad preskúma príslušný orgán

[členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku].

Ak sa v tomto prípade nebude ďalej konať, budete informovaný do 60 dní od doručenia formulára odpovede alebo potvrdenia o úhrade.

(1)  Nehodiace sa prečiarknite.

Ak sa bude v tomto prípade ďalej konať, uplatní sa tento postup:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[vyplní členský štát, na území ktorého došlo k neuhradeniu cestného poplatku – vysvetlenie ďalšieho postupu vrátane údajov o možnosti a postupe odvolania sa proti rozhodnutiu o stíhaní. Tieto informácie musia vždy zahŕňať: názov a adresu orgánu alebo subjektu príslušného na konanie v prípade; termín platby; názov a adresu príslušného odvolacieho orgánu; odvolaciu lehotu].

Tento list ako taký nemá právne následky.

Vyhlásenie o ochrane údajov

Ak sa uplatňuje nariadenie (EÚ) 2016/679.

V súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 máte právo požadovať prístup k osobným údajom a opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov alebo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Takisto máte právo podať sťažnosť [názov a adresa príslušného orgánu dohľadu].

Ak sa uplatňuje smernica (EÚ) 2016/680.

V súlade s [názov vnútroštátneho právneho predpisu, ktorým sa uplatňuje smernica (EÚ) 2016/680] máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom a opravu alebo vymazanie osobných údajov a obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Takisto máte právo podať sťažnosť [názov a adresa príslušného orgánu dohľadu].

_____________

PRÍLOHA III

Časť A

Zrušená smernica a jej zmena

(v zmysle článku 33)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES

Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 124

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009

Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109

Časť B

Lehota na transponovanie do vnútroštátneho práva (uvedená v článku 33)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Smernica 2004/52/ES

20.  november 2005

_____________

PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Smernica 2004/52/ES

Táto smernica

Článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1 prvý pododsek písm. a)

-

článok 1 ods. 1 prvý pododsek písm. b)

článok 3 ods. 2 prvá veta

článok 1 ods. 1 druhý pododsek

článok 1 ods. 2 úvodná časť

článok 1 ods. 2 úvodná časť

článok 1 ods. 2 písm. a)

článok 1 ods. 2 písm. a)

Článok 1 ods. 2 písm. b)

článok 1 písm. 2 písm. c)

článok 1 ods. 2 písm. b)

Článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 4

Článok 1 ods. 5

Článok 1 ods. 6

článok 2 ods. 1

článok 3 ods. 1 prvý pododsek

článok 3 ods. 1 druhý pododsek

Článok 2, odsek 2, prvá veta

článok 4 ods. 7

Článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 3

článok 2 ods. 2 druhá a tretia veta

článok 3 ods. 4

článok 2 ods. 2 štvrtá veta

článok 3 ods. 5

článok 3 ods. 6

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 4

článok 2 ods. 5

článok 2 ods. 6

článok 2 ods. 7

článok 27

článok 3 ods. 1

článok 3 ods. 2, prvá veta

článok 1 ods. 1 druhý pododsek

článok 3 ods. 2, druhá veta

článok 3 ods. 2, tretia veta

 

článok 3 ods. 3

 

článok 3 ods. 4

článok 4 ods. 1

 

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 3

 

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 5

článok 4 ods. 7

článok 3 ods. 2

článok 4 ods. 8

Článok 5 ods. 4

článok 23

článok 24

článok 26

článok 2 ods. 7

článok 27

článok 28

článok 29

článok 30

Článok 5

Článok 31

článok 6

článok 32 ods. 1

článok 32 ods. 2

článok 33

článok 7

článok 34

článok 8

článok 35

príloha

príloha I

príloha II

príloha III

príloha IV

_____________

(1)Ú. v. EÚ C 81, 2.3.2018, s. 181.
(2)Ú. v. EÚ C 176, 23.5.2018, s. 66.
(3)Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019.
(4)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 124).
(5)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 68, 13.3.2015, s. 9).
(6)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(7)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).
(8)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).
(9) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
(12)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).
(13)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62).
(14)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 79).
(15) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. ES L 187, 20.7.1999, s. 42).
(16)Rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12).
(17)Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1).
(18)P = povinné, ak je dostupné vo vnútroštátnej evidencii, N = nepovinné.
(19)Harmonizovaný kód Únie, pozri smernicu Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57).
(20)P = povinné, ak je dostupné vo vnútroštátnej evidencii, N = nepovinné.
(21)Harmonizovaný kód Únie, pozri smernicu 1999/37/ES.
(22)P = povinné, ak je dostupné vo vnútroštátnej evidencii, N = nepovinné.
(23)Harmonizovaný kód Únie, pozri smernicu 1999/37/ES.

Posledná úprava: 15. februára 2019Právne oznámenie