Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0076(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0360/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0360/2018

Συζήτηση :

PV 13/02/2019 - 24
CRE 13/02/2019 - 24

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.10
CRE 14/02/2019 - 10.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0124

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 208kWORD 63k
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών ***I
P8_TA-PROV(2019)0124A8-0360/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και των τελών για συναλλαγματικές μετατροπές (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0163),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0129/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31ης Αυγούστου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0360/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 382 της 23.10.2018, σ. 7.
(2) ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 28.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες χρεώσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων
P8_TC1-COD(2018)0076

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Μετά την έκδοση ▌των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2560/2001(4) και ▌ (ΕΚ) αριθ. 924/2009(5) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι χρεώσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ευρωζώνης μειώθηκαν σημαντικά και δη σε αμελητέα επίπεδα στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων.

(2)  Ωστόσο, οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ από κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ αντιπροσωπεύουν περίπου το 80 % του συνόλου των διασυνοριακών πληρωμών από κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ. Οι χρεώσεις για τέτοιες διασυνοριακές πληρωμές παραμένουν υπερβολικά υψηλές στα περισσότερα κράτη μέλη που είναι εκτός της ζώνης του ευρώ, παρά το γεγονός ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται σε κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ έχουν πρόσβαση στις ίδιες αποδοτικές υποδομές για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών αυτών με πολύ χαμηλό κόστος ως πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που είναι εγκατεστημένοι στην ευρωζώνη.

(3)  Οι υψηλές χρεώσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εξακολουθούν να αποτελούν φραγμό για την πλήρη ενσωμάτωση ▌των επιχειρήσεων και των πολιτών των κρατών μελών εκτός της ζώνης του ευρώ στην εσωτερική αγορά, επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Οι εν λόγω υψηλές χρεώσεις διαιωνίζουν την ύπαρξη δύο κατηγοριών χρηστών υπηρεσιών πληρωμών στην Ένωση: ▌χρηστών υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι επωφελούνται από τον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ («SEPA») και ▌χρηστών υπηρεσιών πληρωμών που επιβαρύνονται με υψηλό κόστος για τις διασυνοριακές πληρωμές τους σε ευρώ.

(4)  Για να διευκολυνθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να εξαλειφθούν οι ανισότητες μεταξύ των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών στη ζώνη του ευρώ και στα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ όσον αφορά τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση των χρεώσεων για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ εντός της Ένωσης με τις χρεώσεις για τις αντίστοιχες εθνικές πληρωμές που πραγματοποιούνται στο εθνικό νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών. Ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θεωρείται ότι βρίσκεται στο κράτος μέλος στο οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του στον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών.

(5)  Οι χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων αποτελούν σημαντικό κόστος για τις διασυνοριακές πληρωμές όταν στο κράτος μέλος του πληρωτή και στο κράτος μέλος του δικαιούχου χρησιμοποιούνται διαφορετικά νομίσματα. Το άρθρο 45 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) απαιτεί ▌να υπάρχει διαφάνεια ως προς τις χρεώσεις και τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται, το άρθρο 52 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας καθορίζει απαιτήσεις πληροφόρησης σχετικά με τις πράξεις πληρωμής που καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο, και το άρθρο 59 παράγραφος 2 της ίδιας οδηγίας καλύπτει τις απαιτήσεις πληροφόρησης των μερών που παρέχουν υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων σε αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ) ή στο σημείο πώλησης Οι εν λόγω απαιτήσεις πληροφόρησης δεν έχουν επιτύχει επαρκή διαφάνεια και συγκρισιμότητα των χρεώσεων μετατροπής νομισμάτων σε περιπτώσεις όπου προσφέρονται εναλλακτικές λύσεις μετατροπής νομισμάτων σε ΑΤΜ ή στο σημείο πώλησης. Η εν λόγω έλλειψη διαφάνειας και συγκρισιμότητας εμποδίζει τον ανταγωνισμό, μέσω του οποίου θα μειώνονταν οι χρεώσεις της μετατροπής νομισμάτων ▌και αυξάνει τον κίνδυνο να επιλέγουν οι πληρωτές δαπανηρούς τρόπους μετατροπής νομισμάτων. Είναι επομένως αναγκαίο να εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα προκειμένου να προστατεύονται οι καταναλωτές από υπέρογκες χρεώσεις για υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων και να εξασφαλίζεται ότι παρέχονται στους καταναλωτές οι πληροφορίες που χρειάζονται για να κάνουν την πιο συμφέρουσα επιλογή μετατροπής νομίσματος.

(6)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι παράγοντες της αγοράς δεν αντιμετωπίζουν την ανάγκη για δυσανάλογο επίπεδο επενδύσεων με σκοπό την προσαρμογή των υποδομών, του εξοπλισμού και των διαδικασιών πληρωμών τους με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας, τα μέτρα που θα εφαρμοστούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα, επαρκή και αποδοτικά ως προς το κόστος. Ταυτόχρονα, σε περιπτώσεις στις οποίες ο πληρωτής είναι αντιμέτωπος με διαφορετικές επιλογές μετατροπής νομισμάτων σε ΑΤΜ ή στο σημείο πώλησης, οι παρεχόμενες πληροφορίες θα πρέπει να κάνουν δυνατή τη σύγκριση, ώστε να επιτρέπεται στον πληρωτή να προβαίνει σε τεκμηριωμένη επιλογή.

(7)  Για να επιτευχθεί η συγκρισιμότητα, οι χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων για όλες τις πληρωμές με κάρτα θα πρέπει να εκφράζονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ως ποσοστό προσαύξησης επί της πλέον πρόσφατης διαθέσιμης αναφοράς συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η προσαύξηση ενδέχεται να πρέπει να βασίζεται σε μια ισοτιμία που προκύπτει από δύο ισοτιμίες της ΕΚΤ, στην περίπτωση μετατροπής μεταξύ δύο νομισμάτων εκτός του ευρώ.

(8)  Σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις πληροφόρησης για τις χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων που καθορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/2366, οι πάροχοι υπηρεσιών μετατροπής νομισμάτων πρέπει να γνωστοποιούν τις πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων που εφαρμόζουν, πριν από την έναρξη της πράξης πληρωμής. Τα μέρη που προσφέρουν υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων σε ATM ή στο σημείο πώλησης θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις τους για τις υπηρεσίες αυτές, με σαφή και προσιτό τρόπο, για παράδειγμα, με την απεικόνιση των χρεώσεών τους στο ταμείο ή ψηφιακά στο τερματικό, ή στην οθόνη, στην περίπτωση διαδικτυακών αγορών. Πέρα από την πληροφόρηση που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, τα εν λόγω μέρη θα πρέπει να παρέχουν, πριν από την έναρξη της πληρωμής, σαφείς πληροφορίες σχετικά με το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον δικαιούχο στο νόμισμα που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο και το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί από τον πληρωτή στο νόμισμα του λογαριασμού του πληρωτή. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο νόμισμα που χρησιμοποιεί ο δικαιούχος θα πρέπει να εκφράζει την τιμή των αγαθών και των υπηρεσιών που πρόκειται να αγοραστούν και ενδείκνυται να εμφανίζεται κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αντί για το τερματικό πληρωμών. Το νόμισμα που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο είναι σε γενικές γραμμές το τοπικό νόμισμα, αλλά, σύμφωνα με την αρχή της συμβατικής ελευθερίας, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι άλλο νόμισμα της Ένωσης. Το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί από τον πληρωτή στο νόμισμα του λογαριασμού του πληρωτή θα πρέπει να αποτελείται από την τιμή των αγαθών ή των υπηρεσιών και τις χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων. Επιπλέον, και τα δύο ποσά θα πρέπει να τεκμηριώνονται στην απόδειξη ή σε άλλο διατηρήσιμο μέσο.

(9)  Όσον αφορά το άρθρο 59 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, όταν προσφέρεται υπηρεσία μετατροπής νομισμάτων σε ΑΤΜ ή στο σημείο πώλησης, ο πληρωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας αυτής και να πληρώσει στο νόμισμα που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο.

(10)  Προκειμένου οι πληρωτές να μπορούν να συγκρίνουν τις χρεώσεις των δικαιωμάτων μετατροπής νομισμάτων σε ΑΤΜ ή στο σημείο πώλησης, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών των πληρωτών θα πρέπει, όχι μόνο να περιλαμβάνουν πλήρως συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες χρεώσεις για μετατροπή νομισμάτων στους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης-πλαισίου τους, αλλά και να καθιστούν τις πληροφορίες αυτές δημόσιες σε ευρέως διαθέσιμη και εύκολα προσβάσιμη ηλεκτρονική πλατφόρμα, ιδίως στον πελατειακό δικτυακό τους τόπο, στους δικτυακούς τόπους κατ’ οίκον τραπεζικής και στις εφαρμογές της κινητής τραπεζικής τους, με εύληπτο και προσβάσιμο τρόπο. Αυτό θα επέτρεπε την ανάπτυξη δικτυακών τόπων σύγκρισης, ώστε να είναι ευκολότερο για τους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές όταν ταξιδεύουν ή πραγματοποιούν αγορές στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών των πληρωτών θα πρέπει να υπενθυμίζουν στους πληρωτές τις ισχύουσες χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων όταν μια πληρωμή με κάρτα γίνεται σε άλλο νόμισμα, μέσω της χρήσης ευρέως διαθέσιμων και εύκολα προσβάσιμων ηλεκτρονικών διαύλων επικοινωνίας, όπως μηνύματα SMS, ηλεκτρονικά μηνύματα ή κοινοποιήσεις ώθησης μέσω της εφαρμογής της κινητής τραπεζικής του πληρωτή. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να συμφωνούν με τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών στον δίαυλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω του οποίου θα παρέχουν τις πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τον πλέον αποτελεσματικό δίαυλο για την προσέγγιση του πληρωτή. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει επίσης να δέχονται αιτήσεις από χρήστες υπηρεσιών πληρωμών να εξαιρεθούν από τη λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων.

(11)  Οι περιοδικές υπενθυμίσεις είναι κατάλληλες σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πληρωτής διαμένει στο εξωτερικό για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, για παράδειγμα όταν ο πληρωτής είναι αποσπασμένος ή σπουδάζει στο εξωτερικό, ή όταν ο πληρωτής χρησιμοποιεί τακτικά κάρτα για διαδικτυακές αγορές στο τοπικό νόμισμα. Η υποχρέωση παροχής τέτοιων υπενθυμίσεων δεν απαιτεί δυσανάλογες επενδύσεις για την προσαρμογή των υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών και των υποδομών επεξεργασίας πληρωμών του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, και διασφαλίζει ότι ο πληρωτής ενημερώνεται καλύτερα όταν εξετάζει τις διάφορες επιλογές μετατροπής νομισμάτων.

(12)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανόνα της εξίσωσης του κόστους των διασυνοριακών πληρωμών σε ευρώ με το κόστος των εθνικών συναλλαγών σε εθνικά νομίσματα και την αποτελεσματικότητα των απαιτήσεων ενημέρωσης για τη μετατροπή νομισμάτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αναλύσει περαιτέρω δυνατότητες — και την τεχνική εφικτότητα αυτών των δυνατοτήτων — για την επέκταση του κανόνα περί ίσων χρεώσεων σε όλα τα νομίσματα της Ένωσης και την περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των επιβαρύνσεων μετατροπής νομισμάτων, καθώς και για την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της δυνατότητας αποδοχής της μετατροπής νομισμάτων από άλλα μέρη εκτός του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή.

(13)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των πληρωμών, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τις διασυνοριακές πληρωμές και για τη διαφάνεια των χρεώσεων μετατροπής νομισμάτων εντός της Ένωσης.»,

"

β)  στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

« ▌Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, τα άρθρα 3α και 3β εφαρμόζονται στις εθνικές και διασυνοριακές πληρωμές οι οποίες είναι εκπεφρασμένες είτε σε ευρώ είτε σε εθνικό νόμισμα κράτους μέλους εκτός του ευρώ και περιλαμβάνουν μια υπηρεσία μετατροπής νομισμάτων.».

"

2)   Στο άρθρο 2, το σημείο 9) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«9) ως «χρέωση» νοείται οποιοδήποτε ποσό που επιβάλλεται σε χρήστη υπηρεσιών πληρωμών από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, το οποίο συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με πράξη πληρωμής, οποιοδήποτε ποσό που επιβάλλεται σε χρήστη υπηρεσιών πληρωμών από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή από μέρος που παρέχει υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* για υπηρεσία μετατροπής νομισμάτων, ή συνδυασμός των ανωτέρω·

______________

* Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).».

"

3)  Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Οι χρεώσεις που επιβάλλονται από έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ είναι οι ίδιες με τις χρεώσεις που επιβάλλονται από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ▌για τις αντίστοιχες εθνικές πληρωμές της ίδιας αξίας ▌στο εθνικό νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών.»,

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος▐ :"

«1α. Οι χρεώσεις που επιβάλλονται από έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για τις διασυνοριακές πληρωμές στο εθνικό νόμισμα κράτους μέλους το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 14, έχει κοινοποιήσει την απόφασή του για την επέκταση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στο εθνικό νόμισμά του, είναι οι ίδιες με τις χρεώσεις που επιβάλλονται από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών για τις αντίστοιχες εθνικές πληρωμές της ίδιας αξίας και στο ίδιο νόμισμα.»,

"

γ)  η παράγραφος 3 διαγράφεται,

δ)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Οι παράγραφοι 1 και 1α δεν εφαρμόζονται στις χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων.».

"

4)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο ▌:"

«Άρθρο 3α

Χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων που σχετίζονται με συναλλαγές με κάρτα

1.  Όσον αφορά τις απαιτήσεις ενημέρωσης για τις χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων και την εφαρμοστέα συναλλαγματική ισοτιμία, όπως ορίζεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1, στο άρθρο 52 παράγραφος 3 και στο άρθρο 59 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και τα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων σε αυτόματη ταμειακή μηχανή (ATM) ή στο σημείο πώλησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, εκφράζουν το συνολικό ποσό των χρεώσεων μετατροπής νομισμάτων ως ποσοστό προσαύξησης επί των πιο πρόσφατων διαθέσιμων συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς του ευρώ που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η προσαύξηση αυτή γνωστοποιείται στον πληρωτή πριν από την έναρξη της πράξης πληρωμής.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δημοσιοποιούν επίσης τις προσαυξήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο σε ευρέως διαθέσιμη και εύκολα προσβάσιμη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

3.  Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ένα μέρος που παρέχει υπηρεσία μετατροπής νομισμάτων σε ATM ή στο σημείο πώλησης παρέχει στον πληρωτή τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από την έναρξη της πράξης πληρωμής:

   α) το ποσό που θα καταβληθεί στον δικαιούχο στο νόμισμα που χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο·
   β) το ποσό που θα καταβληθεί από τον πληρωτή στο νόμισμα του λογαριασμού του πληρωτή.

4.  Ένα συμβαλλόμενο μέρος που παρέχει υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων σε ATM ή στο σημείο πώλησης εμφανίζει σαφώς τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στο ATM ή στο σημείο πώλησης. Πριν από την έναρξη της συναλλαγής πληρωμής, το μέρος αυτό ενημερώνει επίσης τον πληρωτή για τη δυνατότητα πληρωμής στο νόμισμα που χρησιμοποιεί ο δικαιούχος πληρωμής και, ακολούθως, μετατροπής του νομίσματος από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 διατίθενται στον πληρωτή σε σταθερό μέσο μετά την έναρξη της συναλλαγής πληρωμής.

5.  Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή, για κάθε κάρτα πληρωμών που έχει εκδοθεί για τον πληρωτή από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και που συνδέεται με τον ίδιο λογαριασμό, αποστέλλει στον πληρωτή ηλεκτρονικό μήνυμα με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αφότου ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή λάβει εντολή πληρωμής για ανάληψη μετρητών σε ΑΤΜ ή πληρωμή στο σημείο πώλησης, εκπεφρασμένο σε οποιοδήποτε νόμισμα της Ένωσης που είναι διαφορετικό από το νόμισμα του λογαριασμού του πληρωτή.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το μήνυμα αυτό αποστέλλεται μία φορά κάθε μήνα κατά τον οποίο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή λαμβάνει από τον πληρωτή εντολή πληρωμής που εκφράζεται στο ίδιο νόμισμα.

6.  Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών συμφωνεί με τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σχετικά με τον ευρέως διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο δίαυλο ή διαύλους ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω των οποίων ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα αποστείλει το μήνυμα που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών προσφέρει στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών τη δυνατότητα να εξαιρούνται από τη λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών και ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να συμφωνούν ότι η παράγραφος 5 και η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζονται, συνολικά ή εν μέρει, όταν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι καταναλωτής.

7.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο παρέχονται χωρίς χρέωση και με ουδέτερο και κατανοητό τρόπο.».

"

5)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 3β

Χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων που σχετίζονται με μεταφορές πιστώσεων

1.  Όταν προσφέρεται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή μια υπηρεσία μετατροπής νομισμάτων σε σχέση με μεταφορά πίστωσης, όπως ορίζεται στο σημείο 24) του άρθρου 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, και η οποία ενεργοποιείται ηλεκτρονικά απευθείας, μέσω του δικτυακού τόπου ή της εφαρμογής της κινητής τραπεζικής του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, με βάση το άρθρο 45 παράγραφος 1 και το άρθρο 52 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, ενημερώνει τον πληρωτή πριν από την έναρξη της συναλλαγής πληρωμής, με σαφή, ουδέτερο και κατανοητό τρόπο, για τις εκτιμώμενες χρεώσεις για τις υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων που ισχύουν για τη μεταφορά πίστωσης.

2.  Πριν από την έναρξη της συναλλαγής πληρωμής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών γνωστοποιεί στον πληρωτή, με τρόπο σαφή, ουδέτερο και κατανοητό, το εκτιμώμενο συνολικό ποσό της μεταφοράς πίστωσης στο νόμισμα του λογαριασμού του πληρωτή, συμπεριλαμβανομένου του τέλους συναλλαγής και των τυχόν χρεώσεων μετατροπής νομισμάτων. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών γνωστοποιεί επίσης το εκτιμώμενο ποσό που θα μεταβιβασθεί στον δικαιούχο, στο νόμισμα που χρησιμοποιεί ο δικαιούχος.».

"

6)  Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 15

Επανεξέταση

1.  Το αργότερο την ... [36 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού] η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ▌έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού, η οποία περιλαμβάνει, ιδίως:

   α) αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εφαρμόζουν το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) .../...*(7) ·
   β) αξιολόγηση της εξέλιξης των όγκων και των χρεώσεων για τις εθνικές και διασυνοριακές πληρωμές σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών και σε ευρώ μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) .../...(8)+·
   γ) αξιολόγηση του αντικτύπου του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) .../...+ +, σχετικά με την εξέλιξη των χρεώσεων μετατροπής νομισμάτων και άλλων χρεώσεων που συνδέονται με υπηρεσίες πληρωμών, τόσο σε πληρωτές όσο και σε δικαιούχους·
   δ) αξιολόγηση του εκτιμώμενου αντικτύπου της τροποποίησης του άρθρου 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, ώστε να καλύπτει όλα τα νομίσματα των κρατών μελών·
   ε) αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι πάροχοι υπηρεσιών μετατροπής νομισμάτων εφαρμόζουν τις απαιτήσεις πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 3α και 3β του παρόντος κανονισμού και στην εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή του άρθρου 45 παράγραφος 1, του άρθρου 52 παράγραφος 3 και του άρθρου 59 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, και κατά πόσο οι κανόνες αυτοί έχουν βελτιώσει τη διαφάνεια των χρεώσεων μετατροπής νομισμάτων·
   στ) αξιολόγηση του κατά πόσο και σε ποιο βαθμό οι πάροχοι υπηρεσιών μετατροπής νομισμάτων αντιμετώπισαν δυσκολίες όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή των άρθρων 3α και 3β του παρόντος κανονισμού και της εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή του άρθρου 45 παράγραφος 1, του άρθρου 52 παράγραφος 3 και του άρθρου 59 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366·
   ζ) ανάλυση κόστους-οφέλους των διαύλων επικοινωνίας και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από παρόχους υπηρεσιών μετατροπής νομισμάτων ή διατίθενται σε αυτούς και οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη διαφάνεια των χρεώσεων μετατροπής νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του κατά πόσο υπάρχουν ορισμένοι δίαυλοι τους οποίους θα πρέπει να υποχρεούνται να προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών για την αποστολή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3α· η εν λόγω ανάλυση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της τεχνικής σκοπιμότητας της γνωστοποίησης των πληροφοριών του άρθρου 3α παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος κανονισμού ταυτόχρονα, πριν από την έναρξη κάθε συναλλαγής, για όλες τις διαθέσιμες επιλογές μετατροπής νομισμάτων σε ATM ή στο σημείο πώλησης·
   η) ανάλυση κόστους-οφέλους της εισαγωγής της δυνατότητας των πληρωτών να εμποδίζουν την επιλογή της μετατροπής νομισμάτων που προσφέρεται από ένα μέρος διαφορετικό από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή σε ATM ή στο σημείο πώλησης και να αλλάζουν τις προτιμήσεις τους ως προς το θέμα αυτό·
   θ) ανάλυση κόστους-οφέλους της θέσπισης απαίτησης για τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή να εφαρμόζει, κατά την παροχή υπηρεσιών μετατροπής νομισμάτων σε σχέση με μια μεμονωμένη πράξη πληρωμής, την ισοτιμία μετατροπής νομισμάτων που ισχύει τη στιγμή της έναρξης της συναλλαγής, κατά την εκκαθάριση και τη διευθέτηση της συναλλαγής.

2.  Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καλύπτει τουλάχιστον την περίοδο από την 15η Δεκεμβρίου 2019 έως ... [30 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]. Λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων πράξεων πληρωμής, διακρίνοντας ιδίως μεταξύ των συναλλαγών που εκκινούνται σε ATM και στο σημείο πώλησης.

Κατά τη σύνταξη της έκθεσής της, η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται από τα κράτη μέλη σε σχέση με την παράγραφο 1.

_____________

* Κανονισμός (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της …, σχετικά με … (ΕΕ …).

"

Άρθρο 2

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Εφαρμόζεται από την 15η Δεκεμβρίου 2019, εκτός από τα ακόλουθα:

α)  Το άρθρο 1 σημείο 6 εφαρμόζεται από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]·

β)  Το άρθρο 1 σημεία 4 και 5, όσον αφορά το άρθρο 3α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 3β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009, εφαρμόζεται από την ... [12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]·

γ)  Το άρθρο 1 σημείο 4, όσον αφορά το άρθρο 3α παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009, εφαρμόζεται από την ... [24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]·

δ)  Το άρθρο 1 σημείο 4, όσον αφορά το άρθρο 3α παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009, στον βαθμό που σχετίζεται με το άρθρο 3α παράγραφοι 1 έως 4 του εν λόγω κανονισμού, εφαρμόζεται από την ... [12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού]·

ε)  Το άρθρο 1 σημείο 4, όσον αφορά το άρθρο 3α παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009, στον βαθμό που σχετίζεται με το άρθρο 3α παράγραφοι 5 και 6 του εν λόγω κανονισμού εφαρμόζεται από την ... [24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▌…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 382 της 23.10.2018, σ. 7.
(2)ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 28.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019.
(4)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ (ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 13).
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 (ΕΕ L 266 της 9.10.2009, σ. 11).
(6)Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).
(7)+ΕΕ: Να συμπληρωθεί ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο 2018/0076(COD) και να συμπληρωθεί ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και τα στοιχεία ΕΕ του εν λόγω κανονισμού στην υποσημείωση.
(8)++ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός του κανονισμού που περιλαμβάνεται στο έγγραφο 2018/0076(COD).

Τελευταία ενημέρωση: 15 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου