Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0385(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0014/2019

Внесени текстове :

A8-0014/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.12

Приети текстове :

P8_TA(2019)0126

Приети текстове
PDF 186kWORD 56k
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ***I
P8_TA-PROV(2019)0126A8-0014/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност [изменена с Директива 2018/XXX/ЕС] и Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз] във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0744),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 192, параграф 1 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0482/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид поетия с писмо от 30 януари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0014/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза
P8_TC1-COD(2018)0385

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 и член 194, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взе предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

1)  На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификация за намерението си да се оттегли от Съюза по силата на член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне, или при липса на такова, две години след гореспоменатата нотификация, т.е. считано от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие да продължи този срок.

(2)  Споразумението за оттегляне, постигнато от преговарящите, включва договорености относно прилагането на разпоредбите на правото на Съюза по отношение на Обединеното кралство и в рамките на Обединеното кралство след датата, на която Договорите ще престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство и в рамките на Обединеното кралство. В случай че посоченото споразумение влезе в сила, Директива (ЕС) 2018/2002(4) за изменение на Директива 2012/27/ЕС(5) на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета(6) ще се прилагат по отношение на Обединеното кралство и в рамките на Обединеното кралство през преходния период в съответствие със споразумението и ще престанат да се прилагат в края на този период.

3)  Съгласно Член 3, параграф 5 от Директива 2012/27/ЕС, въведен с Директива (ЕС) 2018/2002, от държавите членки се изисква да определят индикативни национални приноси в областта на енергийната ефективност за постигане на целите за енергийна ефективност на Съюза от поне 32,5 % за 2030 г. При определянето на тези приноси държавите членки трябва да вземат предвид енергийното потребление на Съюза към 2030 г. по отношение на първичната и/или крайната енергия.

4)  Съгласно член 6, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) 2018/1999 от държавите членки се изисква да вземат предвид енергийното потребление на Съюза към 2030 г. по отношение на първичната и/или крайната енергия при техните индикативни национални приноси за постигане на целите на Съюза В съответсвие с член 29, парагарф 3, първа алинея на посочения регламент, енергийното потребление на равнището на Съюза също е от значение за оценката на Комисията за напредъка по отношение на колективното постигане на целите на Съюза.

5)  Поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза е необходимо прогнозните данни за потреблението на енергия в Съюза към 2030 г. да бъдат изменени, за да отразяват Съюза от 27 държави членки с изключение на Обединеното кралство („ЕС-27“). Прогнозите за водещите цели на Съюза от най-малко 32,5 % показват, че първичното енергийно потребление следва да възлиза на 1 273 милиона тона нефтен еквивалент (Mtoe) и 956 Mtoe крайно енергийно потребление през 2030 г. за Съюз от 28 държави членки. Еквивалентните прогнози за ЕС-27 показват, че през 2030 г. потреблението на енергия от първични източници следва да възлиза на 1128 Mtoe, а крайното енергийно потребление — на 846 Mtoe. Това налага изменение на данните за нивата на потреблението на енергия през 2030 г.

6)  Същите прогнози за енергийното потребление през 2030 г. се отнасят за членове 6 и 29 от Регламент (ЕС) 2018/1999.

(7)  В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета(7), преустановяването на прилагането на актове, определено за конкретна дата, настъпва при изтичането на последния час от деня, който съответства на тази дата. Поради това настоящото решение следва да се прилага от първия ден след деня, в който Директива 2012/27/ЕС и Регламент (ЕС) 2018/1999 престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство.

8)  Директива 2012/27/ЕС и Регламент (ЕС) 2018/1999 следва да бъдат съответно изменени.

9)  За да се подготви без забавяне оттеглянето на Обединеното кралство, настоящото решение следва да влезе в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменение на Директива 2012/27/ЕС

В член 3 от Директива 2012/27/ЕС параграф 5 се заменя със следното:"

„5. Всяка държава членка определя индикативни национални приноси в областта на енергийната ефективност за постигане на целите на Съюза за 2030 г. съгласно член 1, параграф 1 от настоящата директива в съответствие с членове 4 и член 6 от Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета* . Когато определят тези приноси, държавите членки вземат предвид, че заложеното енергийно потребление в Съюза през 2030 г. не трябва да надвишава 1128 Mtoe за енергията от първични източници и/или 846 Mtoe за крайната енергия. Държавите членки уведомяват Комисията относно тези приноси като част от своите интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата, съгласно посоченото във, и в съответствие с, процедурата по член 3 и членове 7—12 от Регламент (ЕС) 2018/1999.

_________________________

* Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).“

"

Член 2

Изменения на Регламент (ЕС) 2018/1999

Регламент (ЕС) 2018/1999 се изменя, както следва:

1)  В член 6, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:"

„1. При определяне на своя индикативен национален принос по отношение на енергийната ефективност за 2030 г. и последната година на периода, обхванат в последващите национални планове съгласно член 4, буква б), точка 1 от настоящия регламент, всяка държава членка взема предвид, че в съответствие с член 3 от Директива 2012/27/ЕС, енергийното потребление в Съюза през 2020 г. трябва да не надвишава 1 483 Mtoe за първичната енергия или 1086 Mtoe за крайната енергия, а енергийното потребление в Съюза през 2030 г. трябва да не надвишава 1 128 Mtoe за първичната енергия и/или не повече от 846 Mtoe за крайната енергия.“

"

2)  В член 29, параграф 3 първата алинея се заменя със следното:"

„3. В областта на енергийната ефективност, като част от оценката, посочена в параграф 1, Комисията оценява напредъка по отношение на колективното постигане на максимално енергийно потребление на равнището на Съюза от 1 128 Mtoe енергия от първични източници и 846 Mtoe крайна енергия през 2030 г. в съответствие с член 3, параграф 5 от Директива 2012/27/ЕС.“

"

Член 3

Срокове

Членове 1 и 2 от настоящото решение не засягат крайните срокове, предвидени в член 2 от Директива (ЕС) 2018/2002 и член 59 от Регламент (ЕС) 2018/1999.

Член 4

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Членове 1 и 2 се прилагат от първия ден след деня, в който Директива 2012/27/ЕС и Регламент 2018/1999/ЕС престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство и в рамките на Обединеното кралство.

Член 5

Aдресaти

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)ОВ С …
(2)ОВ С …
(3) Позиция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г.
(4) Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за изменение на Директива 2012/27/ЕО относно енергийната ефективност (OВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 210).
(5) Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).
(6) Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1).
(7) Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове (ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 15 февруари 2019 г.Правна информация