Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0385(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0014/2019

Předložené texty :

A8-0014/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.12

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0126

Přijaté texty
PDF 187kWORD 50k
Čtvrtek, 14. února 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Změna směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie ***I
P8_TA-PROV(2019)0126A8-0014/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úpravě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti ve znění směrnice (EU) 2018/2002 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 o správě energetické unie z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0744),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 192 odst. 1 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0482/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 30. ledna 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0014/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. února 2019 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o změně směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu z důvodu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie
P8_TC1-COD(2018)0385

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 a čl. 194 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Smlouvy přestanou pro Spojené království platit dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo nebude-li takové dohody dosaženo, dva roky po tomto oznámení, tj. dne 30. března 2019, pokud Evropská rada po dohodě se Spojeným královstvím jednomyslně nerozhodne o prodloužení této lhůty.

(2)  Dohoda o vystoupení, na které se shodli vyjednavači, obsahuje ujednání o uplatňování práva Unie na Spojené království a ve Spojeném království i po dni, kdy se na Spojené království a v něm přestanou uplatňovat Smlouvy. Pokud tato dohoda vstoupí v platnost, použijí se na Spojené království a v něm během přechodného období směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002(4), kterou se mění směrnice 2012/27/EU(5) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999(6), přičemž tyto předpisy přestanou být použitelné na konci uvedeného období.

(3)  Článek 3 odst. 5 směrnice 2012/27/EU, který zavedla směrnice (EU) 2018/2002 vyžaduje, aby členské státy stanovily své orientační vnitrostátní cíle energetické účinnosti, jimiž přispějí k dosažení cílů energetické účinnosti Unie v roce 2030 minimálně na 32,5 %. Členské státy přitom mají vzít v úvahu energetickou spotřebu Unie v roce 2030, pokud se jedná o spotřebu primární energie nebo konečné energie.

(4)  Článek 6 odst. 1 první pododstavec nařízení (EU) 2018/1999 vyžaduje, aby členské státy ve svém orientačním vnitrostátním příspěvku k energetické účinnosti zohlednily energetickou spotřebu Unie v roce 2030, pokud se jedná o spotřebu primární energie nebo konečné energie. V souladu s čl. 29 odst. 3 prvním pododstavcem uvedeného nařízení je spotřeba energie na úrovni Unie rovněž důležitá pro hodnocení pokroku při společném dosahování cílů Unie, které provádí Komise.

(5)  Z důvodu vystoupení Spojeného království z Unie je nezbytné technicky upravit údaje o předpokládané spotřebě energie v Evropské unii v roce 2030, aby odpovídaly Unii složené z 27 členských států bez Spojeného království. Předpoklady, které existují pro hlavní cíle Unie ve výši minimálně 32,5 %, ukazují, že spotřeba primární energie v roce 2030 by se měla rovnat 1 273 milionům tun ropného ekvivalentu (Mtoe) a konečná spotřeba energie 956 Mtoe pro Unii složenou z 28 členských států. Ekvivalentní předpoklady pro Unii složenou z 27 členských států, tedy bez Spojeného království, ukazují, že v roce 2030 by se spotřeba primární energie měla rovnat 1 128 Mtoe a konečná spotřeba energie 846 Mtoe. Je proto třeba upravit údaje o úrovních spotřeby energie v roce 2030.

(6)  Tytéž předpoklady pro energetickou spotřebu v roce 2030 mají význam také pro články 6 a 29 nařízení (EU) 2018/1999.

(7)  V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71(7) dochází ke konci použitelnosti aktů stanovených k určitému datu uplynutím poslední hodiny dne odpovídajícího tomuto datu. Toto rozhodnutí by se proto mělo použít ode dne následujícího po dni, kdy se na Spojené království přestanou vztahovat směrnice 2012/27/EU ve znění směrnice (EU) 2018/2002 a nařízení (EU) 2018/1999.

(8)  Směrnice 2012/27/EU a nařízení (EU) 2018/1999 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(9)  Za účelem bezodkladné připravy na vystoupení Spojeného království by mělo toto rozhodnutí vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změna směrnice 2012/27/EU

V článku 3 směrnice 2012/27/EHS se odstavec 5 nahrazuje tímto:"

„5. Každý členský stát stanoví orientační vnitrostátní příspěvky energetické účinnosti k dosažení cíle Unie pro rok 2030 uvedeného v čl. 1 odst. 1 této směrnice v souladu s články 4 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999*. Při stanovování těchto příspěvků členské státy zohlední, že v roce 2030 nesmí být v Unii spotřeba primární energie vyšší než 1 128 Mtoe nebo konečná spotřeba energie vyšší než 846 Mtoe. Členské státy oznámí tyto příspěvky Komisi jako součást svých integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu podle článků 3 a 7 až 12 nařízení (EU) 2018/1999.

___________________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).“

"

Článek 2

Změny nařízení (EU) 2018/1999

Nařízení (EU) 2018/1999 se mění takto:

1)  v čl. 6 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

„1. Ve svém orientačním vnitrostátním příspěvku k energetické účinnosti pro rok 2030 a pro poslední rok období pokrytého následujícími vnitrostátními plány podle čl. 4 písm. b) bodu 1) tohoto nařízení každý členský stát zohlední, že v souladu s článkem 3 směrnice 2012/27/EU nemá energetická spotřeba Unie pro rok 2020 přesáhnout 1 483 Mtoe primární energie nebo 1 086 Mtoe konečné energie a energetická spotřeba Unie pro rok 2030 nemá přesáhnout 1 128 Mtoe primární energie nebo 846 Mtoe konečné energie.“;

"

2)  v čl. 29 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

„3. V oblasti energetické účinnosti Komise v rámci svého hodnocení podle odstavce 1 hodnotí pokrok ke společnému dosažení maximální spotřeby energie na úrovni Unie ve výši 1 128 Mtoe v případě primární energie a ve výši 846 Mtoe v případě konečné spotřeby energie v roce 2030 v souladu s čl. 3 odst. 5 směrnice 2012/27/EU.“.

"

Článek 3

Lhůty

Články 1 a 2 tohoto rozhodnutí nejsou dotčeny lhůty stanovené v článku 2 směrnice (EU) 2018/2002 a článku 59 nařízení (EU) 2018/1999.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

1.  Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Články 1 a 2 se použijí ode dne následujícího po dni, kdy se na Spojené království a v něm přestane uplatňovat směrnice 2012/27/EU a nařízení 2018/1999/EU.

Článek 5

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C , , s. .
(2)Úř. věst. C , , s. .
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019.
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 210).
(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).
(6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).
(7) Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1).

Poslední aktualizace: 15. února 2019Právní upozornění