Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0385(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0014/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0014/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0126

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 175kWORD 55k
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας από την Ένωση ***I
P8_TA-PROV(2019)0126A8-0014/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση [όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/ΕΕ] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης], λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0744),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0482/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 30ής Ιανουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0014/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας από την Ένωση
P8_TC1-COD(2018)0385

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 194 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, δύο έτη μετά τη γνωστοποίηση αυτή, δηλαδή από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα την παράταση της προθεσμίας αυτής.

(2)  Η συμφωνία αποχώρησης στην οποία κατέληξαν οι διαπραγματευτές περιέχει ρυθμίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του δικαίου της Ένωσης για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν η εν λόγω συμφωνία τεθεί σε ισχύ, η οδηγία (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), που τροποποίησε την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) θα ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία και θα παύσουν να ισχύουν στο τέλος της εν λόγω περιόδου.

(3)  Βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, το οποίο εισήχθη με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2002, τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίζουν τις ενδεικτικές εθνικές συνεισφορές στην ενεργειακή απόδοση για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης, που είναι τουλάχιστον 32,5 % για το 2030. Κατά τον καθορισμό των συνεισφορών αυτών, τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν υπόψη την κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 όσον αφορά την πρωτογενή και/ή την τελική ενέργεια.

(4)  Βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 τα κράτη μέλη στην ενδεικτική εθνική συνεισφορά τους στην ενεργειακή απόδοση για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 όσον αφορά την πρωτογενή και/ή την τελική ενέργεια. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, η κατανάλωση ενέργειας σε επίπεδο Ένωσης έχει επίσης σημασία για την αξιολόγηση από την Επιτροπή της προόδου που σημειώθηκε προς τη συλλογική επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

(5)  Λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, είναι απαραίτητη η τροποποίηση των τιμών που προκύπτουν από προβολή για την ενεργειακή κατανάλωση στην Ένωση το 2030, ώστε να αντιστοιχούν στην Ένωση των 27 κρατών μελών εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου («ΕΕ-27»). Από τις προβολές που έγιναν για τους πρωταρχικούς στόχους της Ένωσης για τουλάχιστον 32,5 % προκύπτει ότι το 2030 η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα πρέπει να ισούται με 1 273 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ) και η κατανάλωση τελικής ενέργειας θα πρέπει να ισούται με 956 εκατομμύρια ΤΙΠ για την Ένωση των 28 κρατών μελών. Οι ισοδύναμες προβολές για την ΕΕ-27 δείχνουν ότι το 2030 η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα πρέπει να ισούται με 1 128 εκατομμύρια ΤΙΠ και η κατανάλωση τελικής ενέργειας με 846 εκατομμύρια ΤΙΠ. Προς τούτο απαιτείται η τροποποίηση των τιμών για τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας το 2030.

(6)  Οι ίδιες προβολές για την κατανάλωση ενέργειας το 2030 είναι σημαντικές για τα άρθρα 6 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

(7)  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου(7), όπου πράξεις παύουν να εφαρμόζονται σε ορισμένη ημερομηνία, ως λήξη τους υπολογίζεται η παρέλευση της τελευταίας ώρας της ημέρας που αντιστοιχεί στην ημερομηνία αυτή. Συνεπώς, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την επομένη της ημέρας κατά την οποία η οδηγία 2012/27/ΕΕ και ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 παύσουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο.

(8)  Η οδηγία 2012/27/ΕΕ και ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν αναλόγως.

(9)  Η παρούσα απόφαση, προκειμένου να προετοιμαστεί χωρίς καθυστέρηση για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ

Στο άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/EΕ, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«5. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει ενδεικτικές εθνικές συνεισφορές ενεργειακής απόδοσης στους στόχους της Ένωσης για το 2030 όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω συνεισφορών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 πρέπει να μην υπερβαίνει τους 1 128 εκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και/ή τους 846 εκατομμύρια ΤΙΠ τελικής ενέργειας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω συνεισφορές στην Επιτροπή στο πλαίσιο των οικείων ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, όπως αναφέρεται στα άρθρα 3 και 7 έως και στο άρθρο 12 του κανονισμού (EΕ) 2018/1999 και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα αυτά.

–––––––––––––––––––

* Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).».

"

Άρθρο 2

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1.    Στην ενδεικτική εθνική συνεισφορά του ως προς την ενεργειακή απόδοση για το 2030 και για το τελευταίο έτος της καλυπτόμενης περιόδου για τα επόμενα εθνικά σχέδια, σύμφωνα με το άρθρο 4 στοιχείο β) σημείο 1) του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2020 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 483 εκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας ή τα 1 086 εκατομμύρια ΤΙΠ τελικής ενέργειας και ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 128 εκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και/ή τα 846 εκατομμύρια ΤΙΠ τελικής ενέργειας.».

"

2)  Στο άρθρο 29 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«3. Στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αξιολόγησης στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, αξιολογεί την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς τη συλλογική επίτευξη μέγιστης κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο Ένωσης ύψους 1 128 εκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και 846 εκατομμύρια ΤΙΠ τελικής ενέργειας το 2030, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ.».

"

Άρθρο 3

Προθεσμίες

Τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης δεν θίγουν τις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 και στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.  Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Τα άρθρα 1 και 2 εφαρμόζονται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία η οδηγία 2012/27/ΕΕ και ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 παύουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Άρθρο 5

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C της , σ.
(2) ΕΕ C της , σ.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019.
(4) Οδηγία (EE) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 210).
(5) Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).
(7) Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 15 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου