Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0385(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0014/2019

Esitatud tekstid :

A8-0014/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/02/2019 - 10.12

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0126

Vastuvõetud tekstid
PDF 165kWORD 55k
Neljapäev, 14. veebruar 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, ja määruse (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist, muutmine tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust ***I
P8_TA-PROV(2019)0126A8-0014/2019
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 14. veebruari 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, [mida on muudetud direktiiviga 2018/XXX/EL] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/XXX [milles käsitletakse energialiidu juhtimist] kohandamise kohta tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust (COM(2018)0744 – C8‑0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0744),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 192 lõiget 1 ja artikli 194 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0482/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 30. jaanuari 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A8‑0014/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. veebruaril 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2019/…, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, ning määrust (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist, tulenevalt Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi väljaastumisest liidust
P8_TC1-COD(2018)0385

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1 ja artikli 194 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust(2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(3)

ning arvestades järgmist:

(1)  29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu („ELi leping“) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. Aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpeb alates väljaastumislepingu jõustumise kuupäevast või väljaastumislepingu puudumise korral kahe aasta möödumisel kõnealusest teatest, s.t alates 30. märtsist 2019, kui Euroopa Ülemkogu kokkuleppel Ühendkuningriigiga ei otsusta ühehäälselt kõnealust tähtaega pikendada.

(2)  Läbirääkijate vahel kokku lepitud väljaastumislepinguga nähakse ette kord liidu õiguse sätete kohaldamiseks Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi suhtes ka pärast kuupäeva, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi suhtes. Kui väljaastumisleping jõustub, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/2002(4), millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL(5), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/1999(6) Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi suhtes väljaastumislepingu kohase üleminekuperioodi jooksul; nimetatud direktiivi ja määruse kohaldamine lõpeb kõnealuse üleminekuperioodi lõpus.

(3)  Direktiivi 2012/27/EL artikli 3 lõikega 5, mis kehtestati direktiiviga (EL) 2018/2002, nähakse ette, et liikmesriigid peavad kehtestama soovituslikud riiklikud energiatõhususpanused, et saavutada liidu 2030. aasta energiatõhususe eesmärk, milleks on vähemalt 32,5 %. Nende energiatõhususpanuste kehtestamisel peavad liikmesriigid võtma arvesse primaar- ja/või lõppenergia tarbimist liidus 2030. aastal.

(4)  Määruse (EL) 2018/1999 artikli 6 lõike 1 esimese lõigu kohaselt peavad liikmesriigid liidu energiatõhususe eesmärgi saavutamiseks vajalike soovituslike riiklike energiatõhususpanuste kehtestamisel võtma arvesse primaar- ja/või lõppenergia tarbimist liidus 2030. aastal. Energiatarbimist liidu tasandil võetakse nimetatud määruse artikli 29 lõike 3 esimese lõike kohaselt arvesse ka siis, kui komisjon hindab, milliseid edusamme on tehtud liidu eesmärkide ühisel saavutamisel.

(5)  Ühendkuningriigi liidust väljaastumise tõttu on vaja muuta liidus 2030. aastal energiatarbimist käsitlevaid prognoositud arvnäitajaid, et kajastada ilma Ühendkuningriigita liidu 27 liikmesriigi (EL 27) näitajaid. Võttes aluseks prognoosid, mille kohaselt on liidu energiatõhususe põhieesmärgiks vähemalt 32,5 %, peaks 2030. aastal olema liidu 28 liikmesriigis primaarenergia tarbimine 1 273 miljonit naftaekvivalenttonni ja lõppenergia tarbimine 956 miljonit naftaekvivalenttonni. Võttes aluseks samaväärsed EL 27 prognoosid, peaks 2030. aastal olema primaarenergia tarbimine 1 128 miljonit naftaekvivalenttonni ja lõppenergia tarbimine 846 miljonit naftaekvivalenttonni. Seepärast on vaja muuta energiatarbimist käsitlevaid 2030. aasta arvnäitajaid.

(6)  Samad 2030. aasta energiatarbimist käsitlevad prognoosid on asjakohased ka seoses määruse (EL) 2018/1999 artiklitega 6 ja 29.

(7)  Vastavalt nõukogu määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71(7) artikli 4 lõikele 3 toimub õigusaktide teatava kuupäevaga seotud kohaldamise lõpetamine kõnealusele kuupäevale vastava päeva viimase tunni lõpus. Käesolevat otsust tuleks seetõttu kohaldada alates päevast, mis järgneb päevale, mil lõpeb direktiivi 2012/27/EL ja määruse (EL) 2018/1999 kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes.

(8)  Seepärast tuleks direktiivi 2012/27/EL ja määrust (EL) 2018/1999 vastavalt muuta.

(9)  Selleks et et valmistuda viivitamatult Ühendkuningriigi väljaastumiseks liidust, peaks käesolev otsus jõustuma kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2012/27/EL muutmine

Direktiivi 2012/27/EL artikli 3 lõige 5 asendatakse järgmisega:"

„5. Iga liikmesriik kehtestab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1999* artiklite 4 ja 6 kohaselt soovituslikud riiklikud energiatõhususpanused, pidades silmas käesoleva direktiivi artikli 1 lõikes 1 sätestatud liidu 2030. aasta eesmärki. Kõnealuste energiatõhususpanuste kehtestamisel võtavad liikmesriigid arvesse, et liidu energiatarbimine ei tohi 2030. aastal ületada 1 128 miljonit naftaekvivalenttonni primaarenergiat ja/või 846 miljonit naftaekvivalenttonni lõppenergiat. Liikmesriigid teatavad kõnealused energiatõhususpanused komisjonile määruse (EL) 2018/1999 artiklites 3 ja 7–12 osutatud lõimitud riiklike energia- ja kliimakavade raames ning nimetatud artiklite kohaselt.

_________________________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).“

"

Artikkel 2

Määruse (EL) 2018/1999 muutmine

Määrust (EL) 2018/1999 muudetakse järgmiselt.

1)  Artikli 6 lõike 1 esimesene lõik asendatakse järgmisega:"

„1. Iga liikmesriik võtab oma soovitusliku riikliku energiatõhususpanuse puhul aastaks 2030 ja järgmiste riiklike kavadega hõlmatud ajavahemiku käesoleva määruse artikli 4 punkti b alapunkti 1 kohase viimase aasta puhul arvesse, et vastavalt direktiivi 2012/27/EL artiklile 3 ei tohi liidu 2020. aasta energiatarbimine ületada 1 483 miljonit naftaekvivalenttonni primaarenergia puhul või 1 086 naftaekvivalenttonni lõppenergia puhul ning liidu 2030. aasta energiatarbimine ei tohi ületada 1 128 miljonit naftaekvivalenttonni primaarenergia puhul ja/või 846 miljonit naftaekvivalenttonni lõppenergia puhul.“

"

2)  Artikli 29 lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:"

„3. Energiatõhususe valdkonnas hindab komisjon lõikes 1 osutatud hindamise raames edusamme, mis on tehtud ühiselt seoses eesmärgiga, et liidu tasandil on suurim energiatarbimine 2030. aastal 1 128 miljonit naftaekvivalenttonni primaarenergia puhul ja 846 miljonit naftaekvivalenttonni lõppenergia puhul vastavalt direktiivi 2012/27/EL artikli 3 lõikele 5.“

"

Artikkel 3

Tähtajad

Käesoleva otsuse artiklid 1 ja 2 ei piira direktiivi (EL) 2018/2002 artiklis 2 ja määruse (EL) 2018/1999 artiklis 59 sätestatud tähtaegade kohaldamist.

Artikkel 4

Jõustumine ja kohaldamine

1.  Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.  Artikleid 1 ja 2 kohaldatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil lõpeb direktiivi 2012/27/EL ning määruse (EL) 2018/1999 kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis.

Artikkel 5

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1)ELT C , , lk .
(2)ELT C , , lk .
(3) Euroopa Parlamendi 14. veebruari 2019. aasta seisukoht.
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2002, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust (ELT L 328, 21.12.2018, lk 210).
(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1).
(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1).
(7) Nõukogu 3. juuni 1971. aasta määrus (EMÜ, Euratom) nr 1182/71, millega määratakse kindlaks ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade suhtes kohaldatavad eeskirjad (EÜT L 124, 8.6.1971, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 15. veebruar 2019Õigusalane teave