Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0385(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0014/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0014/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/02/2019 - 10.12

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0126

Hyväksytyt tekstit
PDF 166kWORD 46k
Torstai 14. helmikuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU ja energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta annetun asetuksen (EU) 2018/1999 muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi ***I
P8_TA-PROV(2019)0126A8-0014/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. helmikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2018/XXX/EU] ja [energiaunionin hallinnosta annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/XXX mukauttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0744),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan sekä 194 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0482/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 30. tammikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0014/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. helmikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU ja energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta annetun asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi
P8_TC1-COD(2018)0385

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan ja 194 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siitä päivästä, jona erosopimus tulee voimaan, tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua ilmoituksesta eli 30 päivänä maaliskuuta 2019, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

(2)  Neuvottelijoiden välillä sovittu erosopimus sisältää järjestelyjä, joiden mukaisesti unionin oikeuden määräyksiä ja säännöksiä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sen päivän jälkeen, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Jos erosopimus tulee voimaan, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2012/27/EU(4) muuttavaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2018/2002(5) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1999(6) sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden aikana mainitun sopimuksen mukaisesti ja niiden soveltaminen päättyy siirtymäkauden päättyessä.

(3)  Direktiivin 2012/27/EU 3 artiklan 5 kohta, joka lisättiin direktiivillä (EU) 2018/2002, velvoittaa jäsenvaltiot asettamaan ohjeelliset kansalliset energiatehokkuuspanokset unionin vähintään 32,5 prosentin energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Jäsenvaltioiden on asettaessaan näitä panoksia otettava huomioon unionin primääri- ja/tai loppuenergian kulutus vuonna 2030.

(4)  Asetuksen (EU) 2018/1999 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisellä alakohdalla velvoitetaan jäsenvaltiot ottamaan huomioon unionin energiankulutuksen primääri- ja/tai loppuenergian osalta vuonna 2030 ohjeellisissa kansallisissa energiatehokkuuspanoksissaan unionin tavoitteiden saavuttamiseksi. Kyseisen asetuksen 29 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti energiankulutus unionin tasolla otetaan huomioon myös komission arvioinnissa, joka koskee edistymistä unionin tavoitteiden saavuttamisessa yhteisesti.

(5)  Koska Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista, on tarpeen muuttaa vuodeksi 2030 esitettyjä unionin energiankulutusennusteita, jotta ne vastaisivat 27 jäsenvaltion unionia, kun Yhdistynyt kuningaskunta jätetään pois laskuista, jäljempänä ’EU 27’. Unionin vähintään 32,5 prosentin yleistavoitteiden osalta tehtyjen ennusteiden mukaan vuonna 2030 primäärienergian kulutuksen tulisi olla 1 273 miljoonaa öljyekvivalenttitonnia (Mtoe) ja energian loppukulutuksen 956 Mtoe 28 jäsenvaltion unionissa. Vastaavien EU 27:ää koskevien ennusteiden mukaan primäärienergian kulutuksen tulisi olla 1 128 Mtoe ja energian loppukulutuksen 846 Mtoe vuonna 2030. Tämä edellyttää vuoden 2030 energiankulutustasoja koskevien lukujen muuttamista.

(6)  Samat energiankulutusta koskevat ennusteet vuodelle 2030 ovat merkityksellisiä asetuksen (EU) 2018/1999 6 ja 29 artiklan kannalta.

(7)  Neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71(7) 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti säädösten tietyksi päivämääräksi vahvistettu soveltamisen päättyminen tapahtuu tuota päivämäärää vastaavan päivän viimeisen tunnin kuluttua umpeen. Tätä päätöstä olisi sen vuoksi sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona direktiivin 2012/27/EU ja asetuksen (EU) 2018/1999 soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan päättyy.

(8)  Direktiiviä 2012/27/EU ja asetusta (EU) 2018/1999 olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti.

(9)  Jotta Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen unionista voidaan valmistautua viipymättä, tämän päätöksen olisi tultava voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2012/27/EU muuttaminen

Korvataan direktiivin 2012/27/EU 3 artiklan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Kunkin jäsenvaltion on asetettava ohjeelliset kansalliset energiatehokkuuspanokset tämän direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen unionin vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999* 4 ja 6 artiklan mukaisesti. Näitä panoksia asettaessaan jäsenvaltioiden on otettava huomioon, että unionin energiankulutus vuonna 2030 saa olla enintään 1 128 Mtoe primäärienergiaa ja/tai enintään 846 Mtoe loppuenergiaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä panoksista komissiolle osana asetuksen (EU) 2018/1999 3 ja 7–12 artiklassa tarkoitettuja yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmiaan ja kyseisissä artikloissa säädetyn menettelyn mukaisesti.

_________________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta.”

"

2 artikla

Asetuksen (EU) 2018/1999 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) 2018/1999 seuraavasti:

1)  Korvataan 6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

“1. Kun kukin jäsenvaltio vahvistaa ohjeelliset kansalliset energiatehokkuuspanoksensa vuodelle 2030 ja viimeiselle seuraavan kansallisen suunnitelman kattamalle vuodelle tämän asetuksen 4 artiklan b alakohdan 1 alakohdan nojalla, sen on otettava huomioon, että direktiivin 2012/27/EU 3 artiklan mukaisesti unionin energiankulutus vuonna 2020 saa olla enintään 1 483 Mtoe primäärienergiaa tai enintään 1 086 Mtoe loppuenergiaa ja unionin energiankulutus vuonna 2030 saa olla enintään 1 128 Mtoe primäärienergiaa ja/tai enintään 846 Mtoe loppuenergiaa.”

"

2)  Korvataan 29 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”3. Energiatehokkuuden alalla komissio arvioi osana 1 kohdassa tarkoitettua arviointia edistymisen siltä osin kuin on kyse tavoitteesta saavuttaa yhteisesti energiankulutuksen taso, joka on unionin tasolla enintään 1 128 Mtoe primäärienergiaa ja enintään 846 Mtoe loppuenergiaa vuonna 2030, direktiivin 2012/27/EU 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti.”

"

3 artikla

Määräajat

Tämän päätöksen 1 ja 2 artikla eivät rajoita direktiivin (EU) 2018/2002 2 artiklassa ja asetuksen (EU) 2018/1999 59 artiklassa säädettyjen määräaikojen soveltamista.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.  Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.  Tämän päätöksen 1 ja 2 artiklaa sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona direktiivin 2012/27/EU ja asetuksen (EU) 2018/1999 soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa päättyy.

5 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty ...,

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)EUVL C , , s. .
(2)EUVL C , , s. .
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 14. helmikuuta 2019.
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012 , energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1).
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2002, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 210).
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).
(7) Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/1971, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä (EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 15. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus