Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0385(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0014/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0014/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0126

Usvojeni tekstovi
PDF 180kWORD 49k
Četvrtak, 14. veljače 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Izmjena Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti i Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije ***I
P8_TA-PROV(2019)0126A8-0014/2019
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2019. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti [kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2018/XXX/EU] i Uredbe (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Upravljanje energetskom unijom], zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0744),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 192. stavak 1. i članak 194. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0482/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća dopisom od 30. siječnja 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0014/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 14. veljače. 2019. radi donošenja Odluke (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti i Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije
P8_TC1-COD(2018)0385

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1. i članak 194. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija,(2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3),

budući da:

(1)  Ujedinjena Kraljevina podnijela je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Ugovori se prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako se ne postigne sporazum, dvije godine od obavijesti o povlačenju odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom jednoglasno ne odluči produljiti to razdoblje.

(2)  Sporazum o povlačenju, kako su se o njemu usuglasili pregovarači, sadržava aranžmane za primjenu odredbi prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj i nakon datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj. Ako taj sporazum stupi na snagu, Direktiva (EU) 2018/2002(4)o izmjeni Direktive 2012/27/EU(5) Europskog parlamenta i Vijeća, i Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća(6) primjenjivat će se na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj tijekom prijelaznog razdoblja u skladu s tim sporazumom, a prestat će se primjenjivati na kraju tog razdoblja.

(3)  Člankom 3. stavkom 5. Direktive 2012/27/EU, uvedene Direktivom (EU) 2018/2002, propisano je da su države članice dužne odrediti okvirne nacionalne doprinose ostvarivanju ciljeva energetske učinkovitosti Unije od najmanje 32,5 % u 2030. Države članice bi pri određivanju tih doprinosa morale uzeti u obzir potrošnju energije Unije u 2030. u smislu primarne i/ili krajnje energije

(4)  Članak 6. stavak 1. prvi podstavak Uredbe (EU) 2018/1999 obvezuje se države članice da pri utvrđivanju svojeg doprinosa ostvarivanju ciljeva Unije uzmu u obzir potrošnju energije Unije u 2030. u smislu primarne i/ili krajnje energije U skladu s člankom 29. 3. stavkom prvim podstavkom te Uredbe, potrošnja energije na razini Unije također je Komisiji važna za procjenu zajedničkog napretka u ostvarivanju ciljeva Unije.

(5)  Imajući u vidu povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije, potrebno je izmijeniti podatke o predviđenoj potrošnji energije za Uniju za 2030. onima koji se odnose na Uniju s 27 država članica bez Ujedinjene Kraljevine („EU 27“). Projekcije za glavne ciljeve Unije od barem 32,5 % pokazuju da bi potrošnja primarne energije trebala iznositi 1 273 milijuna tona ekvivalenta nafte (Mtoe), a da bi krajnja potrošnja energije trebala iznositi 956 Mtoe u 2030. u 28 država članica Unije. Istovjetna predviđanja za EU 27 pokazuju da bi potrošnja primarne energije 2030. trebala iznositi 1 128 Mtoe, a krajnja potrošnja energije 846 Mtoe. Stoga je potrebno izmijeniti količine za razine potrošnje energije 2030.

(6)  Te projekcije za potrošnju energije 2030. važne su u smislu članaka 6. i 29. Uredbe (EU) 2018/1999.

(7)  U skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71(7)1a, prestanak primjene akata utvrđenih na određeni datum počinje istekom posljednjeg sata dana na koji pada taj datum. Ova bi se Odluka stoga trebala primjenjivati od dana koji slijedi nakon dana na koji se Direktiva 2012/27/EU i Uredba (EU) 2018/1999 prestanu primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu.

(8)  Direktivu 2012/27/EU i Uredbu (EU) 2018/1999 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)  Kako bi se bez odgađanja provele pripreme za povlačenje Ujedinjene Kraljevine, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjena Direktive 2012/27/EU

U članku 3. Direktive 2012/27/EU stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:"

„5. Svaka država članica određuje okvirne nacionalne doprinose energetskoj učinkovitosti za ostvarivanje ciljeva Unije do 2030. iz članka 1. stavka 1. ove Direktive u skladu s člancima 4. i 6. Uredbe (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća*. Pri određivanju tih doprinosa države članice uzimaju u obzir da energetska potrošnja Unije 2030. ne smije biti veća od 1 128 Mtoe primarne energije i/ili veća od 846 Mtoe krajnje energije. Države članice obavješćuju Komisiju o tim doprinosima u okviru svojih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova kako je navedeno i u skladu s postupkom iz članka 3. i članaka od 7. do 12. Uredbe (EU) 2018/1999.”

_________________________

* Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 21.12.2018., str. 1).“

"

Članak 2.

Izmjene Uredbe (EU) 2018/1999

Uredba (EU) 2018/1999 mijenja se kako slijedi:

(1)  u članku 6. stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„1. Pri utvrđivanju svojeg okvirnog nacionalnog doprinosa cilju energetske učinkovitosti za 2030. i za posljednju godinu razdoblja obuhvaćenog sljedećim nacionalnim planovima u skladu s člankom 4. točkom (b) podtočkom 1. ove Uredbe, svaka država članica uzima u obzir. da, u skladu s člankom 3. Direktive 2012/27/EU, potrošnja energije u Uniji 2020. ne smije biti veća od 1 483 Mtoe primarne energije ili 1086 Mtoe krajnje energije te da potrošnja energije u Uniji 2030. ne smije biti veća od 1 128 Mtoe primarne energije i/ili veća od 846 Mtoe krajnje energije.“;

"

(2)  u članku 29. stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„U području energetske učinkovitosti, u okviru svojeg ocjenjivanja iz stavka 1., Komisija ocjenjuje ostvareni napredak prema zajedničkom ostvarivanju najveće potrošnje energije na razini Unije od 1 128 Mtoe primarne energije i 846 Mtoe krajnje energije 2030. u skladu s člankom 3. stavkom 5. Direktive 2012/27/EU.”

"

Članak 3.

Rokovi

Člancima 1. i 2. ove Odluke ne dovode se u pitanje rokovi iz članka 2. Direktive EU 2018/2002 i članka 59. Uredbe (EU) 2018/1999.

Članak 4.

Stupanje na snagu i primjena

1.  Ova Odluka stupa na snagu trećeg od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.  Članci 1. i 2. primjenjuju se od sljedećeg dana nakon datuma na koji se Direktiva 2012/27/EU i Uredba 2018/1999 prestanu primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj.

Članak 5.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u ,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)SL C , , str. .
(2)SL C , , str. .
(3) Stajalište Europskog parlamenta od 14. veljače 2019.
(4) Direktiva (EU) 2018/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (SL L 328, 21.12.2018., str. 210.).
(5) Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).
(6) Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 21.12.2018., str. 1.).
(7) Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove (SL L 124, 8.6.1971., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 15. veljače 2019.Pravna napomena