Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0385(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0014/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0014/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 14/02/2019 - 10.12

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0126

Elfogadott szövegek
PDF 182kWORD 51k
2019. február 14., Csütörtök - Strasbourg Ideiglenes kiadás
Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvnek, valamint az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról szóló (EU) 2018/1999 rendeletnek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt történő módosítása ***I
P8_TA-PROV(2019)0126A8-0014/2019
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. február 14-i jogalkotási állásfoglalása az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított] 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és [az energiaunió irányításáról szóló] (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt történő kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0744),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 192. cikkének (1) bekezdésére és 194. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0482/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2019. január 30-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A8-0014/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. február 14-én került elfogadásra az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról szóló (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból való kilépése miatt történő módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0385

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére és 194. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére(2),

rendes jogalkotási eljárás keretében(3),

mivel:

(1)  2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a bejelentéstől számított két év elteltével, azaz 2019. március 30-tól a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz.

(2)  A kilépésről rendelkező, a tárgyaló felek között létrejött megállapodás olyan szabályozást tartalmaz, amely lehetővé teszi az uniós jog rendelkezéseinek alkalmazását az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban azon időpontot követően, hogy a Szerződések az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban többé már nem alkalmazhatók. Ha az említett megállapodás hatályba lép, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban az átmeneti időszakban a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet(4) módosító (EU) 2018/2002 irányelv(5), és az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet(6) az említett megállapodással összhangban alkalmazandó, és az átmeneti időszak lejártát követően már nem alkalmazandó.

(3)  Az 2012/27/EU irányelv 3. cikkének (5) bekezdése – amelyet az (EU) 2018/2002 irányelv illesztett be – előírja, hogy a tagállamoknak meg kell határozniuk nemzeti indikatív energiahatékonysági hozzájárulásukat a 2030-ra vonatkozó, legalább 32,5 %-os uniós energiahatékonysági célok eléréséhez. E hozzájárulások megállapítása során a tagállamoknak figyelembe kell venniük az Unió 2030. évi energiafogyasztását a primer és/vagy végső energia tekintetében.

(4)  Az (EU) 2018/1999 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének első albekezdése előírja, hogy a tagállamok nemzeti indikatív energiahatékonysági hozzájárulásaikban vegyék figyelembe az Unió 2030-as energiafogyasztását a primer és/vagy végső energia tekintetében. Az említett rendelet 29. cikke (3) bekezdésének első albekezdése értelmében az uniós szintű energiafogyasztás az uniós célok közös megvalósítása terén elért eredmények Bizottság általi értékelése szempontjából is releváns.

(5)  Az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésére tekintettel az Unió 2030. évi várható energiafogyasztási értékei módosításra szorulnak, hogy azok immár az Egyesült Királyságot nem magában foglaló, 27 tagállamból álló Unióra („EU 27”) vonatkozzanak. A legalább 32,5 %-os kiemelt uniós célokra vonatkozó előrejelzések azt mutatják, hogy 2030-ban a 28 tagállamból álló Unió primerenergia-fogyasztásának 1 273 millió tonna olajegyenértékkel (Mtoe), végsőenergia-fogyasztásának pedig 956 Mtoe-val kell egyenlőnek lennie. Az EU 27-re vonatkozó egyenértékű előrejelzések azt mutatják, hogy 2030-ban a primerenergia-fogyasztásnak 1 128 Mtoe-val, a végsőenergia-fogyasztásnak pedig 846 Mtoe-val kell egyenlőnek lennie. Ez szükségessé teszi a 2030. évi energiafogyasztási szintekre vonatkozó értékek módosítását.

(6)  Az (EU) 2018/1999 rendelet 6. és 29. cikke szempontjából a 2030. évi energiafogyasztásra vonatkozó, ugyanazon előrejelzések relevánsak.

(7)  Az 1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendelet(7) 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban, ha egy jogi aktus alkalmazásának megszűnésére egy adott időpontot határoztak meg, az az ezen időpont szerinti nap utolsó órájának végén következik be. Ezt a határozatot ezért az azutáni naptól kell alkalmazni, amelytől kezdődően a 2012/27/EU irányelv és az (EU) 2018/1999 rendelet az Egyesült Királyságra többé nem alkalmazandó.

(8)  A 2012/27/EU irányelvet és az (EU) 2018/1999 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)  Annak érdekében, hogy haladéktalanul fel lehessen készülni az Egyesült Királyság kilépésére, e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon kell hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/27/EU irányelv módosítása

A 2012/27/EK irányelv 3. cikkének (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép."

„(5) Az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet* 4. és 6. cikkének megfelelően valamennyi tagállam megállapítja nemzeti indikatív energiahatékonysági hozzájárulását az Uniónak az ezen irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében említett, 2030-ig elérendő célokhoz. A szóban forgó hozzájárulások megállapítása során a tagállamoknak figyelembe kell venniük, hogy az Unió 2030. évi energiafogyasztása nem haladhatja meg az 1 128 Mtoe primer energiát és/vagy a 846 Mtoe végső energiát. A tagállamok az (EU) 2018/1999 rendelet 3. és 7–12. cikkében említett integrált nemzeti energia- és klímaterveik keretében, és az e cikkek szerinti eljárásnak megfelelően értesítik a Bizottságot az említett hozzájárulásokról.

_____________________

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete (2018. december 11.) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).”

"

2. cikk

Az (EU) 2018/1999 rendelet módosításai

Az (EU) 2018/1999 rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 6. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) A tagállam az e rendelet 4. cikke b) pontjának (1) alpontja szerinti, 2030-ra és a következő nemzeti tervek által felölelt időszakok utolsó évére vonatkozó indikatív nemzeti energiahatékonysági hozzájárulásában figyelembe veszi, hogy a 2012/27/EU irányelv 3. cikkével összhangban az Unió energiafogyasztása 2020-ban nem lehet több, mint 1 483 Mtoe primerenergia-fogyasztás vagy több, mint 1 086 Mtoe végsőenergia-fogyasztás, 2030-ban pedig nem lehet több, mint 1 128 Mtoe primerenergia-fogyasztás és/vagy több, mint 846 Mtoe végsőenergia-fogyasztás.”

"

2.  A 29. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

„(3) Az energiahatékonyság területén a Bizottság az (1) bekezdésben említett értékelés részeként értékeli a 2030-ra vonatkozóan 1 128 Mtoe primerenergiában és 846 Mtoe végsőenergiában meghatározott uniós szintű maximális energiafogyasztás közös elérése terén tett haladást a 2012/27/EU irányelv 3. cikkének (5) bekezdésével összhangban.”

"

3. cikk

Határidők

E határozat 1. és 2. cikke nem érinti az (EU) 2018/2002 irányelv 2. cikkében és az (EU) 2018/1999 rendelet 59. cikkében előírt határidőket.

4. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)  E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)  Az 1. és a 2. cikket az azutáni naptól kell alkalmazni, amelytől kezdődően a 2012/27/EU irányelv és az (EU) 2018/1999 rendelet az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban többé nem alkalmazandó.

5. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt: ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1)HL C ., , . o.
(2)HL C ., , . o.
(3) Az Európai Parlament 2019. február 14-i álláspontja.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról és a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.14.11., 1. o.).
(5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2002 irányelve (2018. december 11.) az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról (HL L 328, 2018.12.21., 210. o.).
(6) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete (2018. december 11.) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).
(7) A Tanács 1182/71/EGK, Euratom rendelete (1971. június 3.) a határidőkre, időpontokra és határnapokra vonatkozó szabályok meghatározásáról (HL L 124., 1971.6.8., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2019. február 15.Jogi nyilatkozat