Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0385(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0014/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0014/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 14/02/2019 - 10.12

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0126

Pieņemtie teksti
PDF 177kWORD 55k
Ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris - Strasbūra Pagaidu redakcija
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti un Regulas (ES) 2018/1999 par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību grozīšana, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ***I
P8_TA-PROV(2019)0126A8-0014/2019
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 14. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu (ES) 2018/2002 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1999 [Enerģētikas savienības pārvaldība] pielāgošanu, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0744),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 192. panta 1. punktu un 194. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0482/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā 2019. gada 30. janvāra vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A8-0014/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 14. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019 par Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti un Regulas (ES) 2018/1999 par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību grozīšanu, kas vajadzīga sakarā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
[P8_TC1-COD(2018)0385

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu un 194. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu(2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(3),

tā kā:

(1)  2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. panta pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Līgumu piemērošana Apvienotajai Karalistei tiks pārtraukta no dienas, kad stāsies spēkā izstāšanās līgums, vai, ja tāds netiks noslēgts, divus gadus pēc minētā paziņojuma, t. i., no 2019. gada 30. marta, ja vien Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems šo laikposmu pagarināt.

(2)  Izstāšanās līgumā, par kādu vienojušies sarunvedēji, ir ietverta kārtība, kādā Savienības tiesību aktu noteikumi tiks piemēroti Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā pēc dienas, kurā Līgumu piemērošana Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā tiks pārtraukta. Ja minētais līgums stāsies spēkā, Direktīva (ES) 2018/2002(4), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2012/27/ES(5), un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1999(6) pārejas perioda laikā tiks piemērota Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā saskaņā ar šo līgumu un piemērošana tiks izbeigta minētā perioda beigās.

(3)  Direktīvas 2012/27/ES 3. panta 5. punktā, kas tika īstenots ar Direktīvu (ES) 2018/2002, dalībvalstīm prasīts noteikt indikatīvu nacionālo energoefektivitātes devumu 2030. gadam izvirzīto Savienības energoefektivitātes mērķrādītāju — vismaz 32,5 % — sasniegšanā. Nosakot minētos mērķrādītājus, dalībvalstīm ir jāņem vērā Savienības energopatēriņš 2030. gadā primārās enerģijas patēriņa un/vai enerģijas galapatēriņa izteiksmē.

(4)  Regulas (ES) 2018/1999 6. panta 1. punkta pirmajā daļā dalībvalstīm prasīts, nosakot savu indikatīvo nacionālo energoefektivitātes devumu Savienības mērķrādītāju sasniegšanā, ņemt vērā Savienības energopatēriņu 2030. gadā primārās enerģijas patēriņa un/vai enerģijas galapatēriņa izteiksmē. Atbilstīgi minētās regulas 29. panta 3. punkta pirmajai daļai energopatēriņš Savienības līmenī ir svarīgs arī Komisijas novērtējumam par progresu, kas kopīgi panākts Savienības mērķrādītāju sasniegšanā.

(5)  Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ir jāgroza 2030. gada energopatēriņa skaitļu prognozes Eiropas Savienībā, lai atspoguļotu to, ka Savienībā ir 27 dalībvalstis, izņemot Apvienoto Karalisti (“ES 27”). Prognozes attiecībā uz galvenajiem Savienības energoefektivitātes mērķrādītājiem — vismaz 32,5 % — liecina, ka 2030. gadā Savienībā, kurā ir 28 dalībvalstis, energopatēriņam vajadzētu būt 1273 miljoni tonnu naftas ekvivalenta (Mtoe) primārās enerģijas izteiksmē un 956 Mtoe enerģijas galapatēriņa izteiksmē. Līdzīgas prognozes ES 27 liecina, ka 2030. gadā energopatēriņam vajadzētu būt 1128 Mtoe primārās enerģijas izteiksmē un 846 Mtoe enerģijas galapatēriņa izteiksmē. Tāpēc jāgroza 2030. gada energopatēriņa līmeņa skaitļi.

(6)  Tās pašas 2030. gada energopatēriņa prognozes attiecas arī uz Regulas (ES) 2018/1999 6. un 29. pantu.

(7)  Saskaņā ar Padomes Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1182/71(7) 4. panta 3. punktu aktu piemērošanas pārtraukšanai, kas tiek fiksēta no noteikta datuma, ir jāiestājas tās dienas pēdējās stundas izbeigšanas brīdī, kura iekrīt minētajā datumā. Tādēļ šis lēmums būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc dienas, kad Apvienotajai Karalistei vairs nepiemēro Direktīvu 2012/27/ES un Regulu (ES) 2018/1999.

(8)  Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2012/27/ES un Regula (ES) 2018/1999.

(9)  Lai ļautu nekavējoties sagatavoties tam, ka Apvienotā Karaliste izstājas, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2012/27/ES grozījumi

Direktīvas 2012/27/ES 3. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:"

“5. Katra dalībvalsts nosaka indikatīvu nacionālo energoefektivitātes devumu šīs direktīvas 1. panta 1. punktā minēto 2030. gadam izvirzīto Savienības mērķrādītāju sasniegšanā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1999* 4. un 6. pantu. Nosakot minēto devumu, dalībvalstis ņem vērā, ka 2030. gadā Savienības energopatēriņš nedrīkst pārsniegt 1128 Mtoe primārās enerģijas izteiksmē un/vai 846 Mtoe enerģijas galapatēriņa izteiksmē. Dalībvalstis par minētajiem devumiem paziņo Komisijai savu integrēto nacionālo enerģijas un klimata plānu ietvaros, kā minēts Regulas (ES) 2018/1999 3. un 7. līdz 12. pantā un saskaņā ar minētajos pantos noteikto procedūru.

_________________________

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 21.12.2018., 1. lpp.).”

"

2. pants

Regulas (ES) 2018/1999 grozījumi

Regulu (ES) 2018/1999 groza šādi:

(1)  regulas 6. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:"

“1. Nosakot, kāds būs dalībvalsts indikatīvais nacionālais energoefektivitātes devums attiecībā uz 2030. gadu un — nākamo nacionālo plānu gadījumā — katra nākamā perioda pēdējo gadu, kā paredzēts šīs regulas 4. panta b) punkta 1) apakšpunktā, katra dalībvalstis ņem vērā, ka saskaņā ar Direktīvas 2012/27/ES 3. pantu Savienības 2020. gada enerģijas patēriņš nedrīkst pārsniegt 1 483 Mtoe primārās enerģijas izteiksmē vai 1 086 Mtoe galapatēriņa enerģijas un Savienības pirmā 10 gadu perioda enerģijas patēriņš 2030. gadā nedrīkst pārsniegt 1 128 Mtoe primārās enerģijas un/vai 846 Mtoe galapatēriņa enerģijas izteiksmē.”;

"

(2)  29. panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:"

“Energoefektivitātes jomā, veicot 1. punktā minēto novērtējumu, Komisija novērtē progresu, kas kopīgi panākts attiecībā uz to, lai 2030. gadā Savienības līmenī energopatēriņš nepārsniegtu 1128 Mtoe primārās enerģijas izteiksmē un 846 Mtoe enerģijas galapatēriņa izteiksmē saskaņā ar Direktīvas 2012/27/ES 3. panta 5. punktu.”.

"

3. pants

Termiņi

Šā lēmuma 1. un 2. pants neskar termiņus, kas noteikti Direktīvas (ES) 2018/2002 2. pantā un Regulas (ES) 2018/1999 59. pantā.

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.  Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Lēmuma 1. un 2. pantu piemēro no nākamās dienas pēc dienas, no kuras Direktīva 2012/27/ES un Regula (ES) Nr. 2018/1999 vairs nav piemērojama Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā.

5. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1)OV C , , . lpp.
(2)OV C , , . lpp.
(3) Eiropas Parlamenta 2019. gada 14. februāra nostāja.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/2002 (2018. gada 11. decembris), ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (OV L 328, 21.12.2018., 210. lpp.).
(5) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.).
(6) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 21.12.2018., 1. lpp.).
(7) Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr.1182/71 (1971. gada 3. jūnijs), ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamos noteikumus (OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 3. aprīlisJuridisks paziņojums