Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0385(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0014/2019

Texte depuse :

A8-0014/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/02/2019 - 10.12

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0126

Texte adoptate
PDF 176kWORD 55k
Joi, 14 februarie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Modificarea Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică și a Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană ***I
P8_TA-PROV(2019)0126A8-0014/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de adaptare a Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică [astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/XXX/UE] și a Regulamentului (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [guvernanța uniunii energetice], având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0744),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 192 alineatul (1) și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0482/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 30 ianuarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0014/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 februarie 2019 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică și a Regulamentului (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune
P8_TC1-COD(2018)0385

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1) și articolul 194 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(3),

întrucât:

(1)  La 29 martie 2017, Regatul Unit a prezentat notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în absența unui astfel de acord, după doi ani de la notificare, adică de la 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, hotărăște în unanimitate să proroge acest termen.

(2)  Acordul de retragere, astfel cum a fost convenit între negociatori, conține prevederi pentru aplicarea dispozițiilor din dreptul Uniunii în Regatul Unit și pe teritoriul acestuia după data de la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia. În cazul în care acordul respectiv intră în vigoare, Directiva (UE) 2018/2002 a Parlamentului European și a Consiliului (4), care modifică Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului(5), precum și Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului(6) se vor aplica Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în perioada de tranziție în conformitate cu acordul respectiv și vor înceta să se aplice la sfârșitul perioadei respective.

(3)  Articolul 3 alineatul (5) din Directiva 2012/27/UE, care a fost introdus prin Directiva (UE) 2018/2002, impune statelor membre obligația de a stabili contribuții orientative privind eficiența energetică pe plan național pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii privind eficiența energetică de cel puțin 32,5 % pentru 2030. La stabilirea acestor contribuții, statele membre trebuie să ia în considerare consumul de energie al Uniunii, sub formă de energie primară și/sau finală, pentru anul 2030.

(4)  Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2018/1999 prevede obligația statelor membre de a ține seama, la stabilirea contribuției orientative privind eficiența energetică pe plan național pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de eficiență energetică, de consumul de energie al Uniunii în 2030, sub formă de energie primară și/sau finală. În conformitate cu articolul 29 alineatul (3) primul paragraf din regulamentul respectiv, consumul de energie la nivelul Uniunii este, de asemenea, relevant pentru evaluarea de către Comisie a progreselor înregistrate în direcția realizării colective a obiectivelor Uniunii.

(5)  Din cauza retragerii Regatului Unit din Uniune, este necesar să se modifice cifrele privind consumul de energie preconizate pentru Uniune în 2030, pentru a reflecta situația Uniunii cu 27 de state membre, excluzând Regatul Unit (denumită în continuare „UE 27”). Prognozele realizate pentru obiectivele principale ale Uniunii de cel puțin 32,5 % arată că, în 2030, consumul de energie primară ar trebui să fie de 1 273 de milioane de tone echivalent petrol (Mtep) și consumul de energie finală ar trebui să fie de 956 Mtep pentru Uniunea cu 28 de state membre. Prognozele echivalente pentru UE 27 arată că, în 2030, consumul de energie primară ar trebui să fie de 1 128 Mtep, iar consumul de energie finală ar trebui să fie de 846 Mtep. Din acest motiv, este necesară modificarea cifrelor privind nivelurile consumului de energie în 2030.

(6)  Aceleași prognoze privind consumul de energie în 2030 sunt relevante pentru articolele 6 și 29 din Regulamentul (UE) 2018/1999.

(7)  În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului(7), încetarea aplicării actelor stabilită la o dată determinată survine la expirarea ultimei ore din ziua corespunzătoare acelei date. Prezenta decizie ar trebui, prin urmare, să se aplice din ziua următoare celei în care Directiva 2012/27/UE și Regulamentul (UE) 2018/1999 încetează să se aplice Regatului Unit.

(8)  Prin urmare, Directiva 2012/27/UE și Regulamentul (UE) 2018/1999 ar trebui modificate în consecință.

(9)  Pentru a realiza fără întârziere aranjamentele necesare având în vedere retragerea Regatului Unit, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificarea Directivei 2012/27/UE

La articolul 3 din Directiva 2012/27/UE, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:"

„(5) Fiecare stat membru stabilește contribuții orientative privind eficiența energetică pe plan național pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii pentru 2030 menționate la articolul 1 alineatul (1) din prezenta directivă, în conformitate cu articolele 4 și 6 din Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului*. Atunci când stabilesc contribuțiile respective, statele membre țin seama de faptul că, în 2030, consumul de energie al Uniunii trebuie să fie de maximum 1 128 Mtep de energie primară și/sau de maximum 846 Mtep de energie finală. Statele membre notifică aceste contribuții Comisiei, în cadrul planurilor lor energetice și climatice naționale integrate menționate la articolele 3 și 7-12 din Regulamentul (UE) 2018/1999 și conform procedurii prevăzute la articolele respective.

________________________

* Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).”

"

Articolul 2

Modificarea Regulamentului (UE) 2018/1999

Regulamentul (UE) 2018/1999 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 6 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) La stabilirea contribuției orientative privind eficiența energetică pe plan național pentru 2030 și pentru ultimul an al perioadei vizate pentru planurile naționale ulterioare, în conformitate cu articolul 4 litera (b) punctul 1 din prezentul regulament, fiecare stat membru ține seama de faptul că, în conformitate cu articolul 3 din Directiva 2012/27/UE, consumul de energie al Uniunii pentru 2020 trebuie să fie de maximum 1 483 Mtep de energie primară sau de maximum 1 086 Mtep de energie finală și că, în 2030, consumul de energie al Uniunii trebuie să fie de maximum 1 128 Mtep de energie primară și/sau de maximum 846 Mtep de energie finală.”

"

2.  La articolul 29 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„În domeniul eficienței energetice, în cadrul evaluării sale menționate la alineatul (1), Comisia evaluează progresele înregistrate în direcția atingerii în mod colectiv a unui consum maxim de energie la nivelul Uniunii de 1 128 Mtep consum de energie primară și de 846 Mtep de energie finală în 2030, în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Directiva 2012/27/UE.”

"

Articolul 3

Termene

Articolele 1 și 2 din prezenta decizie nu aduc atingere termenelor prevăzute la articolul 2 din Directiva (UE) 2018/2002 și la articolul 59 din Regulamentul (UE) 2018/1999.

Articolul 4

Intrare în vigoare și aplicare

(1)  Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Articolele 1 și 2 se aplică din ziua următoare datei la care Directiva 2012/27/UE și Regulamentul (UE) 2018/1999 încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia.

Articolul 5

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)JO C , , p. .
(2)JO C , , p. .
(3) Poziția Parlamentului European din 14 februarie 2019.
(4) Directiva (UE) 2018/2002 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică (JO L 328, 21.12.2018, p. 210).
(5) Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).
(6) Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).
(7) Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor (JO L 124, 8.6.1971, p. 1).

Ultima actualizare: 15 februarie 2019Notă juridică