Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0385(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0014/2019

Predkladané texty :

A8-0014/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.12

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0126

Prijaté texty
PDF 181kWORD 51k
Štvrtok, 14. februára 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Zmena smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a nariadenia (EÚ) 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie ***I
P8_TA-PROV(2019)0126A8-0014/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [zmenená smernicou 2018/XXX/EÚ] a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XXX [riadenie energetickej únie] z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0744),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 192 ods. 1 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0482/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 30. januára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0014/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. februára 2019 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a nariadenie (EÚ) 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie
P8_TC1-COD(2018)0385

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1 a článok 194 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Na Spojené kráľovstvo sa prestanú uplatňovať zmluvy odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo ak sa takáto dohoda neuzavrie, dva roky po uvedenom oznámení, t. j. od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)  Dohoda o vystúpení, ktorú dohodli vyjednávači, obsahuje postupy uplatňovania ustanovení práva Únie na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve aj po dátume, keď sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve. Ak uvedená dohoda nadobudne platnosť, smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002(4), ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ(5), a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999(6) sa budú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve v prechodnom období v súlade s uvedenou dohodou a prestanú sa uplatňovať na konci uvedeného obdobia.

(3)  Článkom 3 ods. 5 smernice 2012/27/EÚ, ktorý bol zavedený smernicou (EÚ) 2018/2002, sa od členských štátov vyžaduje, aby určili indikatívne národné príspevky k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti energetickej efektívnosti na rok 2030 aspoň na úrovni 32,5 %. Členské štáty pri stanovení týchto príspevkov majú zohľadniť spotrebu energie v Únii v roku 2030 z hľadiska primárnej a/alebo konečnej energetickej spotreby.

(4)  Článkom 6 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) 2018/1999 sa od členských štátov vyžaduje, aby pri určovaní výšky svojich indikatívnych národných príspevkov k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti energetickej efektívnosti zohľadnili spotrebu energie v Únii v roku 2030 z hľadiska primárnej a/alebo konečnej energetickej spotreby. V súlade s článkom 29 ods. 3 prvým pododsekom uvedeného nariadenia spotreba energie na úrovni Únie je dôležitá aj pre posúdenie Komisie týkajúce sa pokroku pri spoločnom dosahovaní cieľov Únie.

(5)  Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie je potrebné zmeniť prognózy spotreby energie na rok 2030 pre Úniu, ktorá bude pozostávať z 27 členských štátov bez Spojeného kráľovstva (ďalej len „EÚ-27“). Z prognóz stanovených na dosiahnutie hlavných cieľov Únie aspoň na úrovni 32,5 % vyplýva, že spotreba primárnej energetickej spotreby v roku 2030 v Únii pozostávajúcej z 28 členských štátov by mala byť 1 273 miliónov ton ekvivalentu ropy (ďalej len „Mtoe“) a spotreba konečnej energetickej spotreby by mala byť 956 Mtoe. Podľa ekvivalentných prognóz pre EÚ-27 by spotreba primárnej energetickej spotreby v roku 2030 mala byť 1 128 Mtoe a spotreba konečnej energetickej spotreby by mala byť 846 Mtoe. To si vyžaduje zmenu údajov o spotrebe energie v roku 2030.

(6)  Rovnaké prognózy týkajúce sa spotreby energie v roku 2030 sú relevantné pre články 6 a 29 nariadenia (EÚ) 2018/1999.

(7)  V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71(7) ukončenie uplatňovania aktov stanovené k určitému dátumu má nastať uplynutím poslednej hodiny dňa zodpovedajúceho uvedenému dátumu. Toto rozhodnutie by sa preto malo uplatňovať odo dňa, ktorý nasleduje po dni ukončenia uplatňovania smernice 2012/27/EÚ a nariadenia (EÚ) 2018/1999 na Spojené kráľovstvo.

(8)  Smernica 2012/27/EÚ a nariadenie (EÚ) 2018/1999 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)  S cieľom bezodkladne sa pripraviť na vystúpenie Spojeného kráľovstva, toto rozhodnutie by malo nadobudnúť účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmena smernice 2012/27/EÚ

V článku 3 smernice 2012/27/EÚ sa odsek 5 nahrádza takto:"

„5. Každý členský štát stanoví v oblasti energetickej efektívnosti indikatívne národné príspevky k dosiahnutiu cieľov Únie na rok 2030 uvedených v článku 1 ods. 1 tejto smernice v súlade s článkami 4 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999*. Členské štáty pri stanovovaní týchto príspevkov zohľadnia, že spotreba energie v Únii v roku 2030 nesmie presiahnuť 1 128 Mtoe primárnej energetickej spotreby a/alebo 846 Mtoe konečnej energetickej spotreby. Členské štáty tieto príspevky oznámia Komisii v rámci svojich integrovaných národných energetických a klimatických plánov, ako sa uvádza a je v súlade s článkom 3 a článkami 7 až 12 nariadenia (EÚ) 2018/1999.

_________________________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1).“

"

Článok 2

Zmeny nariadenia (EÚ) 2018/1999

Nariadenie (EÚ) 2018/1999 sa mení takto:

(1)  v článku 6 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„1. Vo svojom orientačnom národnom príspevku energetickej efektívnosti na rok 2030 a pre posledný rok obdobia, na ktoré sa vzťahujú následné národné plány podľa článku 4 písm. b) bodu 1 tohto nariadenia, každý členský štát zohľadní, že v súlade s článkom 3 smernice 2012/27/EÚ energetická spotreba v Únii v roku 2020 nepresiahne 1 483 Mtoe primárnej energie alebo 1 086 Mtoe konečnej energie a energetická spotreba Únie v roku 2030 nepresiahne 1 128 Mtoe primárnej energie a/alebo 846 Mtoe konečnej energie.“;

"

(2)  v článku 29 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„3. V oblasti energetickej efektívnosti Komisia v rámci svojho posúdenia uvedeného v odseku 1 posúdi pokrok pri kolektívnom dosahovaní maximálnej energetickej spotreby na úrovni Únie vo výške 1 128 Mtoe primárnej energetickej spotreby a 846 Mtoe konečnej energetickej spotreby v roku 2030 v súlade s článkom 3 ods. 5 smernice 2012/27/EÚ.“

"

Článok 3

Lehoty

Článkami 1 a 2 tohto rozhodnutia nie sú dotknuté lehoty stanovené v článku 2 smernice (EÚ) 2018/2002 a v článku 59 nariadenia (EÚ) 2018/1999.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.  Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Články 1 a 2 sa uplatňujú odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorý sa smernica 2012/27/EÚ a nariadenie (EÚ) 2018/1999 prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve.

Článok 5

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Ú. v. EÚ C , , s. .
(2)Ú. v. EÚ C , , s. .
(3)Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. februára 2019.
(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 210).
(5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).
(6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1).
(7)Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1).

Posledná úprava: 15. februára 2019Právne oznámenie