Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0385(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0014/2019

Predložena besedila :

A8-0014/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.12

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0126

Sprejeta besedila
PDF 174kWORD 54k
Četrtek, 14. februar 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Sprememba Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti in Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
P8_TA-PROV(2019)0126A8-0014/2019
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2019 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti [kot je bila spremenjena z Direktivo 2018/XXX/EU] in Uredbe (EU) 2018/XXX Evropskega parlamenta in Sveta [upravljanje energetske unije] zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0744),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 192(1) in člena 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0482/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 30. januarja 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0014/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 14. februarja 2019 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti in Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov zaradi izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije
P8_TC1-COD(2018)0385

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 192(1) in 194(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo, da namerava izstopiti iz Unije. Pogodbi se bosta zanj prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po uradnem obvestilu, to je 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)  Sporazum o izstopu, kot so ga oblikovali pogajalci, vsebuje ureditve za uporabo določb prava Unije za Združeno kraljestvo in v njem po datumu, ko se bosta Pogodbi prenehali uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem. Če bo ta sporazum začel veljati, se bosta v skladu z njim za Združeno kraljestvo in v njem v prehodnem obdobju uporabljali Direktiva 2018/2002(4), ki spreminja Direktivo 2012/27/EU(5) Evropskega parlamenta in Sveta, ter Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta(6), ki se bosta po koncu prehodnega obdobja prenehali uporabljati.

(3)  Člen 3(5) Direktive 2012/27/EU, ki je bil uveden z Direktivo (EU) 2018/2002, od držav članic zahteva določitev okvirnih nacionalnih prispevkov k ciljem Unije glede energetske učinkovitosti, ki znašajo najmanj 32,5 % za leto 2030. Pri določanju teh prispevkov morajo države članice upoštevati porabo primarne in/ali končne energije v Uniji za leto 2030.

(4)  Prvi pododstavek člena 6(1) Uredbe (EU) 2018/1999 od držav članic zahteva, da v svojih okvirnih nacionalnih prispevkih k ciljem Unije glede energetske učinkovitosti upoštevajo porabo primarne in/ali končne energije v Uniji za leto 2030. V skladu s prvim pododstavkom člena 29(3) navedene uredbe je poraba energije na ravni Unije pomembna tudi zaradi ocene Komisije o napredku pri skupnem doseganju ciljev Unije.

(5)  Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije je treba spremeniti predvidene vrednosti porabe energije za Unijo za leto 2030, da bodo odražale Unijo 27 držav članic brez Združenega kraljestva (EU-27). Projekcije, ki so bile narejene za krovne cilje Unije, ki so znašali najmanj 32,5 %, kažejo, da bi morala poraba primarne energije znašati 1 273 milijonov ton ekvivalenta nafte (Mtoe), poraba končne energije pa 956 Mtoe za leto 2030 za Unijo 28 držav članic. Enakovredne projekcije za EU-27 kažejo, da bi v letu 2030 poraba primarne energije morala znašati 1 128 Mtoe, poraba končne energije pa 846 Mtoe. Zaradi tega je treba spremeniti vrednosti za ravni porabe energije v letu 2030.

(6)  Iste projekcije za porabo energije v letu 2030 so relevantne tudi za člena 6 in 29 Uredbe (EU) 2018/1999.

(7)  V skladu s členom 4(3) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta(7) se akti, katerih prenehanje uporabe je opredeljeno z določenim datumom, prenehajo uporabljati z iztekom zadnje ure dne, ki ustreza temu datumu. Ta sklep bi se zato moral začeti uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se za Združeno kraljestvo prenehata uporabljati Direktiva 2012/27/EU in Uredba (EU) 2018/1999.

(8)  Direktivo 2012/27/EU in Uredbo (EU) 2018/1999 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)  Da bi se brez odlašanja pripravili na izstop Združenega kraljestva, bi moral ta sklep začeti veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sprememba Direktive 2012/27/EU

V členu 3 Direktive 2012/27/EU se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:"

„5. Vsaka država članica določi nacionalne okvirne prispevke glede energetske učinkovitosti k ciljem Unije za leto 2030 iz člena 1(1) te direktive v skladu s členoma 4 in 6 Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta*. Države članice pri določanju teh prispevkov upoštevajo, da poraba energije v Uniji leta 2030 ne sme preseči 1 128 Mtoe primarne energije in/ali 846 Mtoe končne energije. Države članice o teh prispevkih uradno obvestijo Komisijo v svojih celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih iz postopka iz členov 3 in 7 do 12 Uredbe (EU) 2018/1999 ter v skladu z njim.

* Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 21.12.2018, str. 1).“

"

Člen 2

Spremembe Uredbe (EU) 2018/1999

Uredba (EU) 2018/1999 se spremeni:

(1)  v členu 6(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„1. Vsaka država članica v svojem okvirnem nacionalnem prispevku k energetski učinkovitosti za leto 2030 in za zadnje leto iz obdobja, zajetega v poznejših nacionalnih načrtih, na podlagi točke (b)(1) člena 4 te uredbe, upošteva, da poraba energije Unije v letu 2020 v skladu s členom 3 Direktive 2012/27/EU ne sme preseči 1 483 Mtoe primarne energije ali 1 086 Mtoe končne energije, v letu 2030 pa ne sme preseči 1 128 Mtoe primarne energije in/ali 846 Mtoe končne energije.“;

"

(2)  v členu 29(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

„3. Na področju energetske učinkovitosti Komisija kot del ocene iz odstavka 1 oceni napredek pri skupnem doseganju največje porabe energije na ravni Unije v višini 1 128 Mtoe primarne energije in 846 Mtoe končne energije v letu 2030 v skladu s členom 3(5) Direktive 2012/27/EU.“

"

Člen 3

Roki

Člena 1 in 2 tega sklepa ne posegata v roke iz člena 2 Direktive (EU) 2018/2002 in člena 59 Uredbe (EU) 2018/1999.

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

1.  Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.  Člena 1 in 2 se začneta uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se za Združeno kraljestvo in v njem prenehata uporabljati Direktiva 2012/27/EU in Uredba 2018/1999/EU.

Člen 5

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)UL C , , str. .
(2)UL C , , str. .
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2019.
(4) Direktiva (EU) 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (UL L 328, 21.12.2018, str. 210).
(5) Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).
(6) Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 21.12.2018, str. 1).
(7) Uredba (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov (UL L 124, 8.6.1971, str. 1).

Zadnja posodobitev: 15. februar 2019Pravno obvestilo