Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2569(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0103/2019

Předložené texty :

B8-0103/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0127

Přijaté texty
PDF 141kWORD 45k
Čtvrtek, 14. února 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Právo na pokojný protest a přiměřené použití síly
P8_TA-PROV(2019)0127B8-0103/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 o právu na pokojný protest a přiměřeném použití síly (2019/2569(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvy EU, a zejména na články 2, 3, 4, 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“),

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (dále jen „EÚLP“) a příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2019 o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2017(1),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné členským státům v rámci společnosti vyznačující se převážně pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů;

B.  vzhledem k tomu, že právní stát je hlavní oporou demokracie a jedním ze základních principů EU, přičemž funguje na základě předpokladu vzájemné důvěry v to, že členské státy dodržují zásady demokracie, právního státu a základních práv zakotvených v Listině a v EÚLP;

C.  vzhledem k tomu, že EU se zavázala dodržovat svobodu projevu a informací, jakož i svobodu shromažďování a sdružování;

D.  vzhledem k tomu, že článek 11 EÚLP a článek 12 Listiny stanoví, že každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými, včetně práva zakládat na obranu svých zájmů odbory nebo vstupovat do nich;

E.  vzhledem k tomu, že článek 11 EÚLP stanoví, že „na výkon těchto práv nemohou být uvalena žádná omezení kromě těch, která stanoví zákon a jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, ochrany pořádku a předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných“;

F.  vzhledem k tomu, že článek 11 EÚLP také stanoví, že svoboda shromažďování „nebrání uvalení zákonných omezení na výkon těchto práv příslušníky ozbrojených sil, policie a státní správy“;

G.  vzhledem k tomu, že článek 12 Listiny rovněž uvádí, že „politické strany na úrovni Unie přispívají k vyjadřování politické vůle občanů Unie“;

H.  vzhledem k tomu, že svobodu sdružování je třeba chránit; vzhledem k tomu, že aktivní občanská společnost a pluralita sdělovacích prostředků hrají zásadní úlohu při prosazování otevřené a pluralistické společnosti, účasti veřejnosti na demokratických procesech a zvyšování odpovědnosti vlád;

I.  vzhledem k tomu, že svoboda shromažďování jde ruku v ruce se svobodou projevu, kterou zajišťuje článek 11 Listiny a článek 10 EÚLP, kde se uvádí, že každý má právo na svobodu projevu, což zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky, aniž by docházelo k zásahům veřejných orgánů, a bez ohledu na hranice;

J.  vzhledem k tomu, že výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci, jak je stanoveno v článku 10 EÚLP;

K.  vzhledem k tomu, že článek 52 Listiny stanoví, že „každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto Listinou musí být stanoveno zákonem a respektovat podstatu těchto práv a svobod“;

L.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 4 odst. 2 Smlouvy o EU respektuje EU „základní funkce státu [u všech členských států], zejména ty, které souvisejí se zajištěním územní celistvosti, udržením veřejného pořádku a ochranou národní bezpečnosti“; vzhledem k tomu, že „zejména národní bezpečnost zůstává výhradní odpovědností každého členského státu“;

M.  vzhledem k tomu, že podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie musí být všechna omezení základních práv a občanských svobod přijímána v souladu se zásadami zákonnosti, nezbytnosti a proporcionality;

N.  vzhledem k tomu, že v několika členských státech jsou donucovací orgány kritizovány za maření výkonu práva na protest a používání nepřiměřené síly;

1.  vyzývá členské státy, aby respektovaly právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování i právo na svobodu projevu;

2.  zdůrazňuje, že veřejná rozprava má zásadní význam pro fungování demokratických společností;

3.  odsuzuje přijetí restriktivních zákonů týkajících se svobody shromažďování v několika členských státech v posledních letech;

4.  odsuzuje násilné a nepřiměřené zásahy státních orgánů během protestů a pokojných demonstrací; nabádá příslušné orgány, aby zajistily transparentní, nestranné, nezávislé a efektivní prošetření v případě podezření či obvinění z použití nepřiměřené síly; připomíná, že donucovací orgány se musí vždy zodpovídat z plnění svých povinností a dodržování příslušných právních a operačních rámců;

5.  vyzývá členské státy k zajištění toho, aby donucovací orgány používaly sílu vždy zákonným, přiměřeným a nezbytným způsobem a jako krajní možnost a aby neohrožovaly lidské životy a fyzickou integritu; konstatuje, že nevybíravé použití síly vůči davu odporuje zásadě jejího přiměřeného nasazení;

6.  bere na vědomí, že novináři a fotoreportéři mají důležitou úlohu při informování o použití nepřiměřeného násilí, a odsuzuje případy, kdy se záměrně stali terčem represivních opatření;

7.  je přesvědčen o tom, že v diskusi nebo v politice nemůže být násilí vůči poklidným demonstrantům nikdy řešením;

8.  uznává, že policie, v jejichž řadách došlo rovněž k mnoha zraněním, operuje v obtížných podmínkách, zejména z důvodu nepřátelských projevů některých demonstrantů, ale i kvůli nadměrné pracovní zátěži; odsuzuje všechny projevy násilí namířeného proti jednotlivcům nebo majetku ze strany násilných, bojovně naladěných demonstrantů, kteří přicházejí pouze kvůli násilí, a poškozují tak legitimnost pokojných protestů;

9.  vybízí příslušníky donucovacích orgánů členských států k aktivní účasti na školení, které poskytuje agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) ve věci „veřejného pořádku – policie při významných událostech“; vyzývá členské státy, aby si v této oblasti vyměňovaly osvědčené postupy;

10.  zdůrazňuje, že je důležité zaručit bezpečnost příslušníků donucovacích orgánů, příslušníků policie a vojáků nasazených při bezpečnostních akcích během veřejných demonstrací;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2019)0032.

Poslední aktualizace: 15. února 2019Právní upozornění