Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2569(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0103/2019

Texte depuse :

B8-0103/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/02/2019 - 10.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0127

Texte adoptate
PDF 130kWORD 48k
Joi, 14 februarie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Dreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței
P8_TA-PROV(2019)0127B8-0103/2019

Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la dreptul de a protesta pașnic și la folosirea proporțională a forței (2019/2569(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere tratatele UE, în special articolele 2, 3, 4, 6 și 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Carta”),

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului și jurisprudența aferentă a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2019 referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017(1),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE se întemeiază pe valorile respectului pentru demnitatea umană, libertate, democrație, egalitate, statul de drept, precum și pentru drepturile omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților; întrucât aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată de pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați;

B.  întrucât statul de drept este coloana vertebrală a democrației, reprezintă unul dintre principiile fondatoare ale UE și funcționează pe baza prezumției de încredere reciprocă în faptul că statele membre respectă democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, după cum se prevede în Cartă și în CEDO;

C.  întrucât UE s-a angajat să respecte libertatea de exprimare și de informare, precum și libertatea de întrunire și de asociere;

D.  întrucât la articolul 11 din CEDO și la articolul 12 din Cartă se prevede că orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea de asociere cu alte persoane, inclusiv dreptul de a înființa sindicate și de a se afilia la acestea pentru protecția intereselor sale;

E.  întrucât la articolul 11 din CEDO se prevede că „exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restricții decât cele care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea națională, siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății sau a moralei sau pentru protecția reputației sau a drepturilor altora”;

F.  întrucât la articolul 11 din CEDO se prevede, de asemenea, că libertatea de întrunire „nu interzice impunerea de restricții legale exercitării acestor drepturi de către membrii forțelor armate, ai poliției sau ai administrației de stat”;

G.  întrucât la articolul 12 din Cartă se prevede, de asemenea, că „partidele politice la nivelul Uniunii contribuie la exprimarea voinței politice a cetățenilor Uniunii”;

H.  întrucât libertatea de asociere ar trebui protejată; întrucât o societate civilă dinamică și o mass-media pluralistă joacă un rol vital în promovarea unei societăți deschise și pluraliste și a participării cetățenilor la procesul democratic, precum și în consolidarea răspunderii guvernelor;

I.  întrucât libertatea de întrunire este strâns legată de libertatea de exprimare consacrată la articolul 11 din Cartă și la articolul 10 din CEDO, în care se prevede că orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare, care include libertatea de opinie și libertatea de a primi și de a transmite informații și idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere;

J.  întrucât exercitarea acestor libertăți ce comportă îndatoriri și responsabilități poate fi supusă unor formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății sau a moralei, protecția reputației sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea informațiilor confidențiale sau pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești, astfel cum se prevede la articolul 10 din CEDO;

K.  întrucât la articolul 52 din Cartă se prevede că „orice restrângere a exercițiului drepturilor și libertăților recunoscute prin prezenta cartă trebuie să fie prevăzută de lege și să respecte substanța acestor drepturi și libertăți”;

L.  întrucât, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din TUE, UE „respectă funcțiile de stat esențiale ale tuturor statelor sale membre, inclusiv pe cele care au ca obiect asigurarea integrității teritoriale a statului, menținerea ordinii publice și apărarea securității naționale”; întrucât, „în special, securitatea națională rămâne responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru”;

M.  întrucât, în conformitate cu jurisprudența CEDO și a Curții de Justiție a Uniunii Europene, toate restricțiile privitoare la drepturile fundamentale și libertățile civile trebuie să respecte principiile legalității, necesității și proporționalității;

N.  întrucât autoritățile de aplicare a legii din mai multe state membre au fost ținta unor critici pentru că au subminat dreptul de a protesta și au aplicat forța într-o măsură excesivă;

1.  invită statele membre să respecte dreptul la libertatea de întrunire pașnică, la libertatea de asociere și la libertatea de exprimare;

2.  subliniază că existența unor dezbateri publice este vitală pentru funcționarea societăților democratice;

3.  condamnă adoptarea de către o serie de state membre, în ultimii ani, a unor legi care limitează libertatea de întrunire;

4.  condamnă recurgerea la intervenții violente și disproporționate de către autoritățile statului în timpul protestelor și demonstrațiilor pașnice; încurajează autoritățile competente să asigure desfășurarea unor anchete transparente, imparțiale, independente și efective în cazurile în care se suspectează sau se acuză utilizarea într-o măsură disproporționată a forței; reamintește că forțele de aplicare a legii trebuie să răspundă în toate cazurile pentru îndeplinirea atribuțiilor lor și pentru modul în care respectă cadrele juridice și operaționale aplicabile;

5.  invită statele membre să garanteze că forțele de aplicare a legii utilizează forța respectând întotdeauna legea, în mod proporțional, doar dacă este necesar și în ultimă instanță și că protejează viața umană și integritatea fizică; observă că utilizarea fără discernământ a forței împotriva mulțimilor contravine principiului proporționalității;

6.  ia act de rolul important care le revine jurnaliștilor și fotojurnaliștilor atunci când relatează cazuri de violență disproporționată și condamnă cazurile în care aceștia au fost vizați în mod intenționat;

7.  consideră că aplicarea violenței împotriva persoanelor care demonstrează pașnic nu poate în niciun caz reprezenta o soluție într-o dezbatere sau în politică;

8.  recunoaște faptul că forțele de poliție, în rândul cărora au fost înregistrate, de asemenea, numeroase victime, își desfășoară activitatea în condiții dificile, în special ca urmare a ostilității anumitor protestatari, dar și din cauza volumului de muncă excesiv; condamnă toate formele de violență îndreptate împotriva persoanelor sau a bunurilor, de care se fac vinovați protestatarii militanți violenți, care participă la demonstrații doar cu scopul de a comite acte de violență și aduc atingere, astfel, legitimității protestelor pașnice;

9.  încurajează reprezentanții autorităților de aplicare a legii ai statelor membre să participe activ la cursurile de formare oferite de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pe tema „Ordinea publică – supravegherea de către forțele de poliție a evenimentelor majore”; încurajează statele membre să facă schimb de bune practici în acest domeniu;

10.  subliniază că este important să se garanteze siguranța agenților responsabili cu asigurarea respectării legii, a ofițerilor de poliție și a soldaților implicați în operațiuni de menținere a securității în timpul demonstrațiilor publice de protest;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și Organizației Națiunilor Unite.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2019)0032.

Ultima actualizare: 15 februarie 2019Notă juridică