Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2569(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0103/2019

Ingivna texter :

B8-0103/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0127

Antagna texter
PDF 130kWORD 44k
Torsdagen den 14 februari 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld
P8_TA-PROV(2019)0127B8-0103/2019

Europaparlamentets resolution av den 14 februari 2019 om rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/2569(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av EU:s fördrag, särskilt artiklarna 2, 3, 4, 6 och 7 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan),

–  med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och Europadomstolens rättspraxis i relation till denna,

–  med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2019 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017(1),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män.

B.  Rättsstaten utgör demokratins grundstomme och är en av EU:s grundprinciper. Den fungerar utifrån en förutsättning om ömsesidigt förtroende för att medlemsstaterna upprätthåller respekten för demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, enligt vad som föreskrivs i stadgan och i Europakonventionen.

C.  EU har åtagit sig att respektera yttrande- och informationsfriheten samt mötes- och föreningsfriheten.

D.  Enligt artikel 11 i Europakonventionen och artikel 12 i stadgan har var och en rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.

E.  Enligt artikel 11 i Europakonventionen får ”utövandet av dessa rättigheter [...] inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter”.

F.  I artikel 11 i Europakonventionen anges även att mötesfriheten inte ska hindra ”att det för medlemmar av de väpnade styrkorna, polisen eller den statliga förvaltningen görs lagliga inskränkningar i utövandet av de nämnda rättigheterna”.

G.  I artikel 12 i stadgan anges vidare att ”de politiska partierna på unionsnivå ska bidra till att unionsmedborgarnas politiska vilja kommer till uttryck”.

H.  Mötesfriheten bör skyddas. Ett dynamiskt civilsamhälle och mångfald i medierna spelar en avgörande roll för att främja ett öppet och pluralistiskt samhälle och allmänhetens deltagande i den demokratiska processen, och för att stärka regeringarnas ansvarsskyldighet.

I.  Mötesfriheten går hand i hand med yttrandefriheten, som säkerställs i artikel 11 i stadgan och artikel 10 i Europakonventionen. Enligt dessa artiklar har var och en rätt till yttrandefrihet, som innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.

J.  Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet och opartiskhet, såsom föreskrivs i artikel 10 i Europakonventionen.

K.  I artikel 52 i stadgan anges att ”varje begränsning i utövandet av de rättigheter och friheter som erkänns i denna stadga ska vara föreskriven i lag och förenlig med det väsentliga innehållet i dessa rättigheter och friheter”.

L.  I enlighet med artikel 4.2 i EU-fördraget ska unionen ”respektera [medlemsstaternas] väsentliga statliga funktioner, särskilt funktioner vars syfte är att hävda deras territoriella integritet, upprätthålla lag och ordning och skydda den nationella säkerheten. I synnerhet ska den nationella säkerheten också i fortsättningen vara varje medlemsstats eget ansvar”.

M.  Enligt Europadomstolens och Europeiska unionens domstols rättspraxis måste alla inskränkningar av de grundläggande rättigheterna och de medborgerliga friheterna respektera principerna om laglighet, nödvändighet och proportionalitet.

N.  Brottsbekämpande myndigheter i flera medlemsstater har kritiserats för att undergräva rätten att demonstrera och för att använda övervåld.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att respektera rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster, föreningsfriheten och yttrandefriheten.

2.  Europaparlamentet betonar att en offentlig debatt är mycket viktig för fungerande demokratiska samhällen.

3.  Europaparlamentet fördömer att flera medlemsstater under de senaste åren har antagit lagar som begränsar mötesfriheten.

4.  Europaparlamentet fördömer myndigheternas användning av våldsamma och oproportionerliga insatser under protester och fredliga demonstrationer. Parlamentet uppmuntrar relevanta myndigheter att säkerställa att det sker öppna, opartiska, oberoende och ändamålsenliga utredningar vid misstankar eller påståenden om användning av oproportionerligt våld. Parlamentet påminner om att brottsbekämpande myndigheter alltid måste hållas ansvariga för sin tjänsteutövning och sin efterlevnad av relevanta rättsliga och operativa ramar.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att de brottsbekämpande myndigheternas användning av våld alltid har stöd i lagen, är rimlig, nödvändig och används som en sista utväg samt respekterar människors fysiska integritet och inte sätter människors liv på spel. Parlamentet noterar att urskillningslös användning av våld mot folkmassor strider mot proportionalitetsprincipen.

6.  Europaparlamentet noterar journalisters och bildjournalisters viktiga roll för att dokumentera fall av oproportionerligt våld, och fördömer alla fall då dessa yrkesgrupper avsiktligen har angripits.

7.  Europaparlamentet anser att våld mot fredliga demonstranter aldrig kan vara en lösning i en debatt eller i politiken.

8.  Europaparlamentet är medvetet om att polisen, som också har drabbats av våldet vid ett flertal tillfällen, arbetar under svåra förhållanden, vilket framför allt beror på vissa demonstranters fientliga inställning, men också på en alltför stor arbetsbörda. Parlamentet fördömer alla former av våld mot personer eller egendom som utförs av våldsamma, militanta demonstranter, som endast kommer för att utöva våld och skadar de fredliga demonstrationernas legitimitet.

9.  Europaparlamentet uppmanar tjänstemän inom brottsbekämpningen i medlemsstaterna att aktivt delta i utbildning som anordnas av Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) i fråga om ”Allmän ordning – polisarbete i samband med stora evenemang”. Medlemsstaterna uppmuntras att utbyta bästa praxis på detta område.

10.  Europaparlamentet framhåller att säkerheten måste garanteras för tjänstemän inom brottsbekämpning, poliser och soldater som deltar i insatser för att upprätthålla säkerheten under allmänna protestdemonstrationer.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt till FN.

(1) Antagna texter, P8_TA(2019)0032.

Senaste uppdatering: 15 februari 2019Rättsligt meddelande