Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2878(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0101/2019

Ingivna texter :

B8-0101/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0128

Antagna texter
PDF 153kWORD 47k
Torsdagen den 14 februari 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Intersexuella personers rättigheter
P8_TA-PROV(2019)0128B8-0101/2019

Europaparlamentets resolution av den 14 februari 2019 om intersexuella personers rättigheter (2018/2878(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 21,

–  med beaktande av den europeiska sociala stadgan, särskilt artikel 11,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem(1),

–  med beaktande av kommissionens rapport från 2011 Trans and intersex people,

–  med beaktande av slutrapporterna från det av kommissionen finansierade pilotprojektet Health4LGBTI om ojämlikheter i fråga om hälsa som drabbar hbti-personer,

–  med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2014 om EU:s färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2016 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015(3),

–  med beaktande av rapporten från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) från maj 2015 The fundamental rights situation of intersex people(4),

–  med beaktande av FRA:s webbpublikation från november 2017 Mapping minimum age requirements concerning the rights of the child in the EU(5),

–  med beaktande av FRA:s rapport om grundläggande rättigheter 2018,

–  med beaktande av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av den europeiska konventionen för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings resolution 2191 Promoting the human rights of and eliminating discrimination against intersex people, vilken antogs 2017,

–  med beaktande av 2015 års rapport från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter om mänskliga rättigheter och intersexuella personer,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter,

–  med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

–  med beaktande av 2013 års rapport från FN:s särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av Yogyakartaprinciperna (”principer och statsåtaganden om tillämpning av det internationella skyddet av de mänskliga rättigheterna vad gäller sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könsegenskaper”) som antogs i november 2006, och de tio kompletterande principerna (”plus 10”) som antogs den 10 november 2017,

–  med beaktande av frågorna till rådet och kommissionen om intersexuella personers rättigheter (O­000132/2018 – B8­0007/2019 och O­000133/2018 – B8­0008/2019),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Intersexuella personer föds med fysiska könsegenskaper som inte passar in i medicinska eller sociala normer för kvinnliga eller manliga kroppar, och dessa variationer i könsegenskaper kan ta sig uttryck i primära egenskaper (såsom inre och yttre genitalier och kromosom- och hormonstruktur) och/eller sekundära egenskaper (såsom muskelmassa, hårfördelning och kroppsstorlek).

B.  Intersexuella personer utsätts för många fall av våld och diskriminering i EU och dessa människorättskränkningar är fortfarande relativt okända för allmänheten och politiska beslutsfattare.

C.  Kirurgiska och medicinska behandlingar utförs ofta på intersexuella spädbarn, trots att dessa behandlingar i de flesta fall inte är medicinskt nödvändiga. Kosmetisk kirurgi och akutkirurgi erbjuds som paketlösning, vilket hindrar föräldrar och intersexuella från att fullt ut ta till sig informationen om effekterna av vart och ett av ingreppen.

D.  Kirurgiska ingrepp och medicinska behandlingar utförs på intersexuella barn utan att de först har gett sitt personliga, fullständiga och informerade samtycke. Intersexuell könsstympning kan få livslånga konsekvenser, såsom psykiska trauman och fysiska funktionsnedsättningar.

E.  Intersexuella personer och intersexuella barn som tillhör andra minoriteter och marginaliserade grupper marginaliseras och stängs ute socialt i ännu högre grad och riskerar att utsättas för våld och diskriminering på grund av sina samverkande identiteter

F.  I de flesta medlemsstater kan kirurgi utföras på ett intersexuellt barn eller en intersexuell person med funktionsnedsättning, med samtycke från vårdnadshavaren, oberoende av den intersexuella personens förmåga att själv fatta beslut.

G.  I många fall är föräldrar och/eller vårdnadshavare mycket pressade att fatta beslut utan att vara fullständigt informerade om de livslånga konsekvenserna för deras barn.

H.  Många intersexuella personer har inte full tillgång till sina patientjournaler och vet därför inte att de är intersexuella och känner inte till de medicinska behandlingar som de har utsatts för.

I.  Intersexuella variationer klassificeras fortfarande som sjukdomar, såsom i Världshälsoorganisationens internationella sjukdomsklassifikation (ICD), i brist på bevis för långsiktigt framgångsrika behandlingar.

J.  Vissa intersexuella personer kommer inte att identifiera sig med det kön som de medicinskt tillskrivs vid födseln. Rättsligt erkännande av könstillhörighet som bygger på självbestämmande är endast möjligt i sex medlemsstater. Många medlemsstater kräver fortfarande sterilisering för rättsligt erkännande av kön.

K.  Antidiskrimineringslagstiftning på EU-nivå och i de flesta medlemsstater omfattar inte diskriminering på grund av könsegenskaper, varken som fristående kategori eller tolkad som en form av könsdiskriminering.

L.  Många intersexuella barn utsätts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och könsstympning i EU när de genomgår könsnormaliserande behandlingar.

1.  Europaparlamentet noterar det brådskande behovet av att ta itu med kränkningarna av intersexuella personers mänskliga rättigheter och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att föreslå lagstiftning för att ta itu med dessa frågor,

Medikalisering och patologisering

2.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt könsnormaliserande behandlingar och kirurgi. Parlamentet välkomnar lagar som förbjuder sådan kirurgi, såsom i Malta och Portugal, och uppmuntrar andra medlemsstater att anta liknande lagstiftning så snart som möjligt.

3.  Europaparlamentet betonar behovet av att tillhandahålla lämplig rådgivning och stöd till intersexuella barn och intersexuella personer med funktionsnedsättning samt till deras föräldrar eller vårdnadshavare, och till fullo informera dem om konsekvenserna av könsnormaliserande behandlingar.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja organisationer som arbetar för att bryta stigmatiseringen mot intersexuella personer.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka finansieringen av intersexuella organisationer i det civila samhället.

6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra tillgången för intersexuella personer till sina patientjournaler och att se till att ingen utsätts för icke nödvändig medicinsk eller kirurgisk behandling som spädbarn eller under barndomen, i syfte att säkerställa kroppslig integritet, oberoende och självbestämmande för de berörda barnen.

7.  Europaparlamentet anser att patologisering av intersexuella variationer äventyrar intersexuella personers fulla åtnjutande av rätten till bästa uppnåeliga hälsostandard i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa avpatologisering av intersexuella personer.

8.  Europaparlamentet välkomnar avpatologiseringen, om än bara en delvis sådan, av transidentiteter i enlighet med elfte översynen av ICD (ICD-11). Parlamentet noterar dock att kategorin ”könsrelaterade avvikelser” hos barn patologiserar icke könsnormativt beteende i barndomen. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att verka för att få bort denna kategori från ICD-11 och se till att framtida översyner av ICD anpassas efter de nationella hälso- och sjukvårdssystemen.

Identitetshandlingar

9.  Europaparlamentet betonar vikten av flexibla förfaranden för födelseregistrering. Parlamentet välkomnar de lagar som antagits i vissa medlemsstater och som tillåter rättsligt erkännande av könstillhörighet på grundval av självbestämmande. Parlamentet uppmuntrar andra medlemsstater att anta liknande lagstiftning, däribland flexibla förfaranden för att ändra könsmarkörer, så länge de fortsätter att registreras, samt namn på födelseattester och identitetshandlingar (inklusive möjligheten till könsneutrala namn).

Diskriminering

10.  Europaparlamentet beklagar bristen på erkännande av könsegenskaper som en grund för diskriminering i hela EU, och betonar därför vikten av detta kriterium för att säkerställa intersexuella personers tillgång till rättslig prövning.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra utbytet av bästa praxis i frågan. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta den lagstiftning som behövs för att säkerställa att de grundläggande rättigheterna för intersexuella personer, inbegripet intersexuella barn, skyddas, respekteras och främjas som sig bör, också i form av fullständigt skydd mot diskriminering.

Allmänhetens medvetenhet

12.  Europaparlamentet uppmanar alla berörda parter att bedriva forskning beträffande intersexuella personer, och därvid inta ett sociologiskt och människorättsligt snarare än ett medicinskt perspektiv.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att EU-medel inte stöder forskning eller medicinska projekt som ytterligare bidrar till att kränka intersexuella personers mänskliga rättigheter inom ramen för de europeiska referensnätverken. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja och finansiera forskning om intersexuella personers människorättssituation.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta en holistisk och rättighetsbaserad strategi när det gäller intersexuella personers rättigheter och att bättre samordna det arbete, som utförs av dess generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor, för utbildning, ungdom, idrott och kultur samt för hälsa och livsmedelssäkerhet, i syfte att säkerställa en enhetlig politik och program som stöder intersexuella personer, däribland utbildning av statstjänstemän och läkarkåren.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka den intersexuella dimensionen i sin fleråriga handlingsplan för hbti-personer för innevarande period, och att redan nu börja förbereda en förnyelse av denna strategi för nästa fleråriga period (2019–2024).

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta utbytet av bästa praxis mellan medlemsstaterna när det gäller att skydda intersexuella personers mänskliga rättigheter och kroppsliga integritet.

o
o   o

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Europarådets parlamentariska församling.

(1) EUT L 315, 14.11.2012, s. 57.
(2) EUT C 93, 24.3.2017, s. 21.
(3) EUT C 238, 6.7.2018, s. 2.
(4) https://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-situation-intersex-people
(5) http://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping–minimum–age–requirements–concerning–rights–child–eu

Senaste uppdatering: 15 februari 2019Rättsligt meddelande