Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2573(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0127/2019

Předložené texty :

B8-0127/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0129

Přijaté texty
PDF 144kWORD 46k
Čtvrtek, 14. února 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019–2024)
P8_TA-PROV(2019)0129B8-0127/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 o budoucnosti seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019-2024) (2019/2573(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 2 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na články 8 a 10 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její článek 21,

–  s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–  s ohledem na doporučení CM/Rec(2010)5 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům týkající se prostředků k boji proti diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity přijaté dne 31. března 2010,

–  s ohledem na návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (COM(2008)0426) a na jeho postoj k tomuto návrhu ze dne 2. dubna 2009,

–  s ohledem na obecné zásady pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními (LGBTI) osobami, které přijala Rada Evropské unie na svém zasedání dne 24. června 2013,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 16. června 2016 o rovnosti LGBTI osob,

–  s ohledem na výsledky průzkumu mezi lesbickými, gay, bisexuálními a transgender osobami v Evropské unii, který provedla Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) a který zveřejnila dne 17. května 2013,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2014 o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2019 o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2017(2),

–  s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 2191(2017) ze dne 12. října 2017 o prosazování lidských práv a odstranění diskriminace intersexuálních osob,

–  s ohledem na seznam Komise z prosince 2015 obsahující opatření pro posílení rovnosti LGBTI osob,

–  s ohledem na výroční zprávy Komise z let 2016 a 2017 o provádění seznamu opatření pro posílení rovnosti LGBTI osob,

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. června 2018 (Relu Adrian Coman and Others v Inspectoratul General pentru Imigrări and Ministerul Afacerilor Interne)(3) a další relevantní judikaturu Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva,

–  s ohledem na zprávu Agentury Evropské unie pro základní práva z května 2015 nazvanou „Stav základních práv intersexuálních osob“,

–  s ohledem na zprávu Agentury Evropské unie pro základní práva z března 2017 nazvanou „Současná situace v oblasti migrace v EU: lesbické, gay, bisexuální, transgender a intersexuální osoby žádající o azyl“,

–  s ohledem na zprávu komisaře Rady Evropy pro lidská práva z roku 2015 o lidských právech a intersexuálních osobách,

–  s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy 2048(2015) ze dne 22. dubna 2015 o diskriminaci transgender osob v Evropě,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW),

–  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva),

–  s ohledem na otázku předloženou Komisi ve věci budoucnosti seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019-2024) (O-000006/2019 – B8-0014/2019),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že LGBTI osoby i nadále čelí v Evropské unii diskriminaci a násilí; vzhledem k tomu, že ne všechny členské státy EU poskytují LGBTI osobám právní ochranu před diskriminací;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 4. února 2014 o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity vyzval Komisi, aby přijala strategii pro rovnost LGBTI osob;

C.  vzhledem k tomu, že Evropská rada ve svých závěrech o rovnosti LGBTI osob z 16. června 2016 vyzvala členské státy, aby spolupracovaly s Komisí, pokud jde o seznam opatření týkajících se osob LGBTI;

D.  vzhledem k tomu, že Komise přijala komplexní strategické rámce na jiná témata týkající se základních práv, např. zdravotní postižení a inkluze Romů, ale dosud nepřijala takové opatření pro práva LGBTI osob;

E.  vzhledem k tomu, že seznam opatření pro posílení rovnosti LGBTI osob zveřejněný Komisí v roce 2015 představuje nezávaznou a nekomplexní strategii;

F.  vzhledem k tomu, že zprávy Komise o provádění seznamu opatření pro posílení rovnosti LGBTI osob ukazují, že byla přijata významná opatření, ale zbývá ještě hodně práce, než bude zajištěna rovnost všech občanů v EU, včetně LGBTI občanů;

G.  vzhledem k tomu, že ačkoliv obecné zásady přijaté Evropskou radou za účelem prosazování a ochrany požívání veškerých lidských práv lesbicky, homosexuálně, bisexuálně, transsexuálně a intersexuálně orientovanými (LGBTI) osobami jsou pro EU a její členské státy závazné při jejich vnější činnosti již od roku 2013, je vnitřní a vnější soudržnost ohrožena absencí vnitřního doplňujícího závazku EU;

H.  vzhledem k tomu, že antidiskriminační směrnice je stále blokována v Radě;

1.  znovu opakuje doporučení ze svého usnesení o plánu EU;

2.  konstatuje, že v posledních letech je v EU viditelný odpor vůči rovnosti pohlaví, který má přímý dopad na LGBTI osoby; vyzývá Komisi, aby se zavázala, že bude tuto situaci řešit, učiní z rovnosti a nediskriminace prioritní oblast a zajistí, aby se tento závazek promítl i do práce příští Komise, která zahájí činnost během roku 2019;

3.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byla práva LGBTI osob prioritou v jejím pracovním programu na období 2019–2024, a aby posílila spolupráci mezi jednotlivými GŘ v oblastech, do nichž by měla být začleněna práva LGBTI osob, např. vzdělávání a zdravotnictví, jak je uvedeno v seznamu opatření týkajících se LGBTI osob;

4.  vyzývá Komisi, aby přijala další strategický dokument na podporu rovnosti LGBTI osob;

5.  vyzývá Komisi, aby sledovala a vymáhala provádění antidiskriminačních právních předpisů a opatření s cílem zajistit práva LGBTI osob ve všech oblastech;

6.  vyzývá Komisi, aby pokračovala v práci na tématech, která jsou již zahrnuta v seznamu opatření týkajících se LGBTI osob;

7.  vyzývá Komisi, aby do vytváření svého budoucího seznamu opatření týkajících se LGBTI osob zapojila Parlament a organizace občanské společnosti;

8.  vyzývá Komisi, aby pokračovala v osvětových a veřejných komunikačních kampaních týkajících se LGBTI osob a jejich rodin; zdůrazňuje, že taková činnost je důležitá na všech úrovních a že je třeba se zaměřit na přínosy rozmanitosti pro společnost spíše než na pouhou normalizaci postavení LGBTI osob;

9.  vyzývá Komisi, aby byla nápomocna členským státům a podpořila je při provádění jejich kvalitních komplexních programů sexuální a společenské výchovy poskytujících informace a poučení o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech způsobem, který neodsuzuje, má pozitivní rámec a zahrnuje osoby LGBTI;

10.  vyzývá Komisi, aby přijala konkrétní opatření k zajištění svobody pohybu pro všechny rodiny, včetně LGBTI rodin, v souladu s nedávnou judikaturou Soudního dvora EU ve věci Coman;

11.  konstatuje, že v osmi členských státech je právní uznání pohlaví podmiňováno sterilizací a v 18 členských státech diagnózou duševní nemoci; vyzývá Komisi, aby posoudila, zda jsou takové požadavky v souladu s Listinou základních práv Evropské unie;

12.  vyzývá Komisi, aby do své budoucí činnosti v oblasti práv LGBTI osob začlenila hledisko příslušnosti ke dvěma či více skupinám, a zohlednila tak prolínající se diskriminaci, které čelí marginalizované LGBTI osoby, a aby vypracovala opatření k řešení jejich specifických potřeb, např. poskytnutím finančních prostředků na zvláštní podpůrné sítě pro marginalizované skupiny LGBTI osob;

13.  vyzývá Komisi, aby dále pracovala s členskými státy za účelem provádění svých budoucích opatření v oblasti práv LGBTI osob;

14.  vyzývá Komisi, aby zlepšila výměnu osvědčených postupů v této oblasti; vyzývá členské státy, aby přijaly právní předpisy nutné k zajištění toho, aby byla náležitě dodržována, podporována a chráněna základní práva LGBTI dětí, a to včetně úplné ochrany proti diskriminaci;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států a Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy.

(1) Úř. věst. C 93, 24.3.2017, s. 21.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2019)0032.
(3) Rozsudek Soudního dvora (velký senát) ze dne 5. června 2018, ECLI:EU:C:2018:385.

Poslední aktualizace: 15. února 2019Právní upozornění