Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2527(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B8-0079/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0131

Vastuvõetud tekstid
PDF 127kWORD 54k
Neljapäev, 14. veebruar 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks
P8_TA-PROV(2019)0131B8-0079/2018

Euroopa Parlamendi 14. veebruari 2019. aasta resolutsioon siseveetranspordi toetuseks loodud tegevusprogrammi NAIADES II kohta (2018/2882(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjonile esitatud suuliselt vastatavat küsimust teemal „NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks“ (O‑000016/2014 – B7‑0104/2014),

–  võttes arvesse komisjoni 17. jaanuari 2006. aasta teatist siseveetranspordi edendamise kohta „NAIADES – Euroopa integreeritud siseveetranspordi tegevusprogramm“ (COM(2006)0006),

–  võttes arvesse oma 26. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni siseveetranspordi edendamise kohta: NAIADES, Euroopa integreeritud siseveetranspordi tegevusprogramm(1),

–  võttes arvesse komisjoni 10. septembri 2013. aasta teatist siseveetranspordi kvaliteedi tõstmise kohta – NAIADES II (COM(2013)0623),

–  võttes arvesse oma 6. veebruari 2014. aasta resolutsiooni NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks – kohta(2),

–  võttes arvesse komisjoni talituste 18. septembri 2018. aasta töödokumenti „Vahearuanne siseveetranspordi edendamist käsitleva tegevusprogrammi NAIADES II rakendamise kohta (ajavahemik 2014–2017)“ (SWD(2018)0428),

–  võttes arvesse komisjoni 20. juuli 2016. aasta teatist „Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia“ (COM(2016)0501),

–  võttes arvesse oma 15. detsembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava ning konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi kohta(3),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et siseveeteed ühendavad olulisi ELi sadamaid, linnu, tööstuskeskusi ja peamisi põllumajanduspiirkondi, andes seega märkimisväärse panuse ELi CO2‑heite vähendamise, jätkusuutliku majanduskasvu ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärkide saavutamisse;

B.  arvestades, et 2015. aasta Pariisi kokkuleppe (COP21) eesmärkide saavutamiseks on vaja üleminekut maanteetranspordilt siseveetranspordile, ning arvestades, et siseveetranspordil on piisav suutlikkus võtta vastu palju suuremal hulgal kaupa ja reisijaid, et leevendada Euroopa maanteetranspordisüsteemi koormust;

C.  arvestades, et siseveetransport on oluline transpordi edasise kahjuliku mõju vähendamiseks, kuna selle tulemusel on maa ja energia kasutus tõhusam ning väheneb müra ja õnnetuste arv;

D.  arvestades, et kui soovitakse parandada keskkonnatoimet, oleks siseveelaevastikku vaja ajakohastada ja kohandada, et selles kajastuks tehnika areng, misläbi tagataks mitmeliigilises transpordis siseveetranspordi konkurentsieelis;

E.  arvestades, et siseveetranspordi sektorile on seni eraldatud piiratud rahalisi vahendeid, ning arvestades, et selle peamiselt väikestest ettevõtjatest koosneva sektori juurdepääs rahastamisele on endiselt raskendatud;

1.  toetab seni võetud erimeetmeid ja kiidab heaks tegevusprogrammis NAIADES II (2014–2020) kavandatud edasised meetmed;

2.  nõuab komisjonilt tungivalt programmi NAIADES uuendamist ja ajakohastamist 2020. aastaks, tagamaks, et siseveetranspordi potentsiaali ohutu, säästva ja tõhusa transpordiliigina saaks mitmeliigilises transpordisüsteemis täielikult ära kasutada pikaajalise ELi strateegia abil, mille eesmärk on saavutada vedude edukas ümbersuunamine;

3.  rõhutab, et transpordialgatuste koostamisel tuleb siseveetransporti käsitleda ELi mitmeliigilise ja säästva transpordipoliitikaga hõlmatud tervikliku ja pikaajalise lähenemise raames;

4.  rõhutab, et veeturism on õitsev sektor ning et oluliste ELi tööstusharude konkurentsivõime sõltub nende kaubatarneteks olemasolevast usaldusväärsest ja kulutasuvast siseveetranspordist; nõuab seetõttu ennetavat poliitikat, mille eesmärk on toetada jätkusuutlikku siseveetranspordi sektorit, pidades eelkõige silmas logistika ja liikuvusega seotud digitaalseid, tehnoloogilisi ja keskkonnaprobleeme;

5.  märgib, et 2050. aastaks elab 80 % ELi elanikkonnast linnapiirkondades, mis suurendab nõudlust ühistranspordi ja parema linnalogistika järele, ning et olemasolevat maismaataristut on sageli keeruline ja kulukas laiendada; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles lisama siseveeliikluse linna- ja sadamapoliitikasse ning kasutama täiel määral ära selle võimalusi kaupade ja reisijate vedamiseks, kuna paljud ELi linnad asuvad veeteede ääres ning see võimaldaks parandada elukvaliteeti ja vähendada ummikuid;

6.  rõhutab, et varasemad tegevusprogrammid ei ole oma eesmärke täitnud sihtotstarbeliste vahendite puudumise tõttu; kutsub seetõttu komisjoni üles tagama, et tegevusprogramm NAIADES III saab oma eesmärkide saavutamiseks piisavad ja sihtotstarbelised rahalised vahendid ning et selle toetuseks koostatakse hästi struktureeritud poliitiline strateegia, mis sisaldab saavutatavaid lühikese ja keskmise tähtajaga eesmärke, ning konkreetne tegevuskava, milles esitatakse muu hulgas rakendamiseks eraldatavad vahendid;

7.  kutsub komisjoni üles viima regulaarselt läbi turu-uuringuid ja koostama prognoose, et kaupade ja reisijate siseveetranspordi muutuvaid mustreid paremini analüüsida ning võimaldada tõenditel põhinevat poliitikakujundamist ning esilekerkivate suundumuste ja uute turgude paremat arvessevõtmist;

8.  rõhutab, kui oluline on kõrvaldada kitsaskohad, et saavutada kõrge kvaliteediga veeteed, mis on siseveelaevanduse ja siseveesadamate arendamise ja üleeuroopalisse transpordivõrku (TEN‑T) integreerimise eeltingimus; kutsub komisjoni üles rahastama Euroopa ühendamise rahastu raames esmajärjekorras faarvaatri-, lüüsi-, silla-, kalda- ja sadamataristute renoveerimist, kohandamist, täiustamist ja automatiseerimist ning põhivõrgu piiriüleste lõikude parendamist;

9.  rõhutab, et liikmesriigid on kohustatud ehitama põhivõrgu valmis 2030. aastaks ning lisaks tuleb neil taastamistöödega suurendada olemasoleva taristu jõudlust, töökindlust, kättesaadavust ja vastupanuvõimet kliimamuutustele, et tagada siseveetranspordile usaldusväärse transpordiliigi roll ning edendada nappide rahaliste vahendite arukat kasutamist;

10.  peab tervitatavaks Atlandi, Läänemere – Aadria mere, Vahemere, Põhjamere–Läänemere, Põhjamere–Vahemere, Oriendi – Vahemere idaosa, Reini–Alpide ja Reini–Doonau koridoris kavandatud ja ellu viidud tööd ning asjaolu, et üldiselt investeerib senisest enam liikmesriike siseveeteede ja sadamate arendamisse; kutsub seetõttu komisjoni üles toetama üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN‑T) projektide rakendamist;

11.  juhib tähelepanu asjaolule, et tõhusa ja säästva sisemaatranspordi jaoks on äärmiselt tähtis piisav lüüside läbilaskevõime ning et lüüsidel on oluline roll vee reguleerimise turvalisel haldamisel ja puhta energia tootmisel; kutsub seetõttu komisjoni üles eraldama piisavalt toetusi nende renoveerimiseks, täiustamiseks ja uuendamiseks;

12.  nõuab tungivalt, et komisjon annaks siseveeteede projektidele eelkõige tagastamatut abi, kuna varasemad kogemused segarahastamisprojektidega on näidanud, et veeteede avaliku ja mitmeotstarbelise olemuse tõttu tegelesid erasektori partnerid ainult tööde teostamisega ning avaliku sektori asutuste kanda jäi nende rahastamine;

13.  märgib, et siseveetranspordi digiteerimine mängib olulist rolli siseveeliikluse tõhususe, ohutuse ja keskkonnatoime parandamisel; palub seetõttu komisjonil valmistada ette digitaalse siseveeteede piirkonna (DINA) rakendusstrateegia ning ühendatud ja automatiseeritud veetranspordi jaoks sobiv õigusraamistik, vaadates muu hulgas selleks läbi direktiivi 2005/44/EÜ ühtlustatud jõeteabeteenuste kohta ühenduse siseveeteedel(4), võttes arvesse olemasolevaid algatusi, nagu Reini sadamate infosüsteem (RPIS), ning luues põhjaliku kogu ELi hõlmava õigusliku aluse faarvaatri-, reisi-, lasti- ja liiklusteabe piiriüleseks vahetamiseks ühtse juurdepääsupunkti kaudu;

14.  rõhutab, kui oluline on integreerida digitaalsed siseveeteenused teiste transpordiliikide andmevoogu, et hõlbustada tõrgeteta mitmeliigilisi uksest ukseni teenuseid, sest füüsilise interneti ja sünkroonvedude kombineerimine suurendab meresadamate ja sisemaa vaheliste koridoride mahtude ühendamise võimalusi, mille tulemusel hakatakse maismaataristu läbilaskevõimet kasutama tasakaalustatumalt ning vähenevad ummikud ja muud negatiivsed välismõjud;

15.  rõhutab, et 2015. aasta Pariisi kokkuleppe (COP21) eesmärkide täitmiseks tuleks transpordisüsteemi CO2‑heite vähendamine ja vastupanuvõime saavutada kiirendatud üleminekuga vähese CO2‑heitega transpordile, ressursitõhususele ja keskkonnasõbralikele jõuseadmetele; juhib tähelepanu sellele, et selline üleminek nõuab vastavaid standardeid ja rahalisi vahendeid, et soodustada veeteede uuenduslikku haldamist, keskkonnahoidlike laevade ulatuslikumat kasutuselevõttu ja võimaluse korral moderniseerimist ning vajaliku tankimistaristu kasutuselevõttu;

16.  soovitab keskkonnasõbralike energiavõrkude ja veeteede võrgustike koostoimet ära kasutada, et optimeerida veeteedel toodetava hüdroenergia, sadamates toodetava tuuleenergia ja muudes veeäärsetes transpordikeskustes leiduvate puhta energia allikate kasutust transpordi, majapidamiste ja tööstuse varustamiseks, vähendades samal ajal jaotuskulusid;

17.  rõhutab, kui oluline on uut tehnoloogiat, innovatsiooni ja säästvat transporditaristut ja teenuseid asjakohaselt rahastada selliste praeguste ja tulevaste ELi programmide raames nagu Euroopa ühendamise rahastu, programm „Horisont 2020“, programm „Euroopa horisont“, ühtne turg, Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond, et ergutada innovatsiooni kasutuselevõttu ning suurendada siseveetranspordi keskkonna- ja digitaaltulemusi; kutsub komisjoni üles looma selle eesmärgi saavutamiseks sihtotstarbelisi rahastamisvahendeid;

18.  märgib, et sihtotstarbelist tehnoloogilist uurimistööd tuleks täiendada sotsiaal-majanduslike ja normide kehtestamisele eelnevate uuringutega, et edendada innovatsiooni reguleerimise ja rahastamise valdkonnas ning ergutada turuosaliste kaasamist laialdase turuleviimise tagamiseks;

19.  kutsub liikmesriike üles arendama edasi riiklikke strateegiaid siseveetranspordi stimuleerimiseks ja toetamiseks, võttes arvesse praeguseid tegevusprogramme NAIADES ja tulevast Euroopa siseveetranspordi tegevusprogrammi, ning julgustama piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi ning sadamavaldajaid sama tegema;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT C 313 E, 20.12.2006, lk 443.
(2) ELT C 93, 24.3.2017, lk 145.
(3) ELT C 168 E, 14.6.2013, lk 72.
(4) ELT L 255, 30.9.2005, lk 152.

Viimane päevakajastamine: 15. veebruar 2019Õigusalane teave