Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2110(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0057/2019

Předložené texty :

A8-0057/2019

Rozpravy :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0132

Přijaté texty
PDF 222kWORD 68k
Čtvrtek, 14. února 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni
P8_TA-PROV(2019)0132A8-0057/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. února 2019 ke zprávě o provádění týkající se nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni (2018/2110(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností(1),

–  s ohledem na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle nějž „při stanovování a provádění politik Unie (...) zohledňují Unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí“,

–  s ohledem na posouzení provádění v Evropě, pokud jde o nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a jeho příslušné přílohy, zveřejněné výzkumnou službu Evropského parlamentu (EPRS)(2) v říjnu 2018,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2012 o ochraně zvířat během přepravy(3),

–  s ohledem na vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) k životním podmínkám zvířat během přepravy ze dne 12. ledna 2011(4),

–  s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 10. listopadu 2011 o dopadu nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy (COM(2011)0700),

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 15. února 2012 o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  s ohledem na své prohlášení č. 49/2011 ze dne 15. března 2012 o zavedení limitu pro přepravu jatečních zvířat v rámci Evropské unie v maximální délce 8 hodin(5),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora ze dne 23. dubna 2015(6),

–  s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 31/2018 o dobrých životních podmínkách zvířat v EU(7),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Petičního výboru (A8-0057/2019),

A.  vzhledem k tomu, že EU – jak stanoví článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie – považuje zvířata nikoli pouze za zboží, produkty nebo majetek, ale za vnímající bytosti, což znamená, že jsou schopny vnímat potěšení i bolest; vzhledem k tomu, že právní předpisy EU tento pojem převedly do opatření, která by měla zajistit, aby byla zvířata držena a přepravována za podmínek, které je nevystavují špatnému zacházení, zneužívání, bolesti či utrpení; vzhledem k tomu, že právě v EU se dobré životní podmínky zvířat nejvíce dodržují a chrání a že je příkladem pro zbytek světa;

B.  vzhledem k tomu, že se každoročně na dlouhé vzdálenosti mezi členskými státy, uvnitř členských států a do třetích zemí přepravují miliony zvířat pro účely rozmnožování, chovu, dalšího výkrmu a porážky; vzhledem k tomu, že se zvířata přepravují také k rekreačním účelům, za účelem předvádění a jako zvířata v zájmovém chovu; vzhledem k tomu, že jsou občané EU stále více znepokojeni, pokud jde o soulad se standardy dobrých životních podmínek zvířat, zvláště při přepravě živých zvířat;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 12. prosince 2012 vyzval ke zkrácení doby přepravy zvířat určených k porážce na nejvýše osm hodin;

D.  vzhledem k tomu, že podle definice Světové organizace pro zdraví zvířat z roku 2008 dobré životní podmínky zvířat znamenají, že zvíře je zdravé, má dostatečný prostor, je dobře živeno, cítí se bezpečně, může se přirozeně projevovat a netrpí pocity jako je strach, bolest a utrpení; vzhledem k tomu, že tomu tak není ve velké většině případů přepravy živých zvířat, zvláště na dlouhé vzdálenosti;

E.  vzhledem k tomu, že se nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy uplatňuje na přepravu veškerých živých obratlovců prováděnou v rámci Unie;

F.  vzhledem k tomu, že členské státy odpovídají za zajištění řádného provádění a vynucování nařízení na vnitrostátní úrovni, včetně oficiálních inspekcí, zatímco Komise odpovídá za zajištění toho, aby členské státy řádně prováděly právní předpisy EU;

G.  vzhledem k tomu, že členské státy nevynucují nařízení (ES) č. 1/2005 v rámci EU dostatečně tvrdě ani přísně a že se jej nijak nedovolávají mimo EU;

H.  vzhledem k tomu, že velké množství případů porušení předpisů, která GŘ SANTE Komise zjistilo v roce 2017 v několika členských státech, by vyžadovalo zahájení příslušných řízení o nesplnění povinnosti;

I.  vzhledem k tomu, že přeprava zvířata stresuje, neboť je vystavuje celé řadě nepříjemností, jež mají na jejich životní podmínky negativní dopad; vzhledem k tomu, že v případě obchodu s některými třetími zeměmi je zvířatům působeno dodatečné utrpení velmi dlouhým cestováním, včetně dlouhého zdržení na hranicích za účelem kontroly dokladů, vozidel a způsobilosti zvířat k přepravě;

J.  vzhledem k tomu, že kvalita a frekvence inspekcí ze strany členských států má přímý dopad na úroveň dodržování požadavků; vzhledem k tomu, že z analýzy inspekčních zpráv členských států vyplývá, že mezi členskými státy existují obrovské rozdíly, pokud jde o počet inspekcí (od nuly až po několik milionů ročně) a míru výskytu porušování pravidel (od nuly až po 16,6 %), což naznačuje, že členské státy zaujímají k inspekcím různé přístupy, jako jsou například strategie náhodných, nebo naopak na posouzení rizik založených inspekcí; vzhledem k tomu, že takto odlišný přístup také znemožňuje porovnávání údajů mezi členskými státy;

K.  vzhledem k tomu, že životní podmínky zvířat během přepravy by zlepšila odborná příprava a vzdělávání řidičů s cílem prosazovat opatrné řízení podle toho, jaký druh zvířat se přepravuje(8);

L.  vzhledem k tomu, že řádné zacházení se zvířaty může vést k úspoře času při nakládce a vykládce zvířat, snížit ztrátu hmotnosti, výskyt horečnatých onemocnění a poranění a vést k lepší kvalitě masa;

M.  vzhledem k tomu, že existují rozsáhlé studie, které dokazují, že dobré životní podmínky zvířat mají vliv na kvalitu masa;

N.  vzhledem k tomu, že kvalitní zacházení při nakládce a vykládce spolu s péčí během překládky by měly zůstat hlavním záměrem s cílem chránit dobré životní podmínky zvířat během přepravy;

O.  vzhledem k tomu, že pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat v průběhu přepravy je hlavním faktorem způsobilost zvířat k přepravě, protože u zraněných, zesláblých, březích, neodstavených nebo nemocných zvířat existuje vyšší riziko, že tyto podmínky nebudou dodrženy; vzhledem k tomu, že může panovat nejistota, pokud jde o způsobilost k přepravě a o fázi březosti;

P.  vzhledem k tomu, že největší podíl porušování pravidel připadá na otázky způsobilosti, přičemž druhý největší podíl se týká problémů s doklady;

Q.  vzhledem k tomu, že osobám odpovědným za přepravu často není jasné, jak je třeba postupovat, pokud jsou zvířata prohlášena za nezpůsobilá k přepravě;

R.  vzhledem k tomu, že si osoby odpovědné za přepravu často nejsou jisté, jak daleko postoupila březost u zvířat;

S.  vzhledem k tomu, že je zvláště problematické přepravovat neodstavená telata a jehňata;

T.  vzhledem k tomu, že zemědělci mají největší zájem na tom, aby byla jejich zvířata způsobilá k přepravě, a že mohou nejvíce ztratit, pokud přeprava není v souladu se stávajícími pravidly;

U.  vzhledem k tomu, že se často objevují nedostatky, pokud jde o zajištění dostatečného krmiva a vody pro zvířata a pokud jde o dodržování 24hodinové doby odpočinku při zastávce na ověřeném kontrolním stanovišti;

V.  vzhledem k tomu, že vozidla pro přepravu jsou často přeplněná; vzhledem k tomu, že závažným problémem jsou vysoké teploty a nedostatečné větrání uvnitř vozidla;

W.  vzhledem k tomu, že se v různých členských státech v nedávné době objevily nákazy zvířat, například africký mor prasat, ptačí chřipka a onemocnění malých přežvýkavců a skotu; vzhledem k tomu, že přeprava živých zvířat může zvýšit riziko šíření těchto chorob;

X.  vzhledem k tomu, že přeprava masa a dalších výrobků živočišného původu a také spermatu a embryí je pro chovatele hospodářských zvířat technicky a administrativně jednodušší a někdy finančně výhodnější než přeprava živých zvířat určených k porážce nebo k rozmnožování; vzhledem k tomu, že Federace veterinárních lékařů Evropy a Světová organizace pro zdraví zvířat zdůrazňují, že by zvířata měla být chována co nejblíže místu, kde se narodila, a měla by být porážena co nejblíže místu výroby; vzhledem k tomu, že dostupnost jatek, včetně mobilních zařízení, v místech chovu nebo blízko nich může pomoci zajistit živobytí ve venkovských oblastech;

Y.  vzhledem k tomu, že porážení zvířat co nejblíže k místu, kde byla chována, by byla nejlepší cesta k zajištění jejich dobrých životních podmínek;

Z.  vzhledem k tomu, že jsou jatky v členských státech nerovnoměrně rozmístěny;

AA.  vzhledem k tomu, že pro některé členské státy a dodavatelské řetězce v Unii je přeprava živých zvířat k další produkci nebo na porážku důležitá pro zajištění hospodářské soutěže na trhu;

Doporučení

Provádění a vymáhání

1.  konstatuje, že každoročně jsou v rámci EU a z EU do třetích zemí přepravovány miliony živých zvířat za účelem porážky nebo rozmnožování; domnívá se, že nařízení (ES) č. 1/2005, pokud je řádně provedeno a vynucováno, má pozitivní dopad na životní podmínky zvířat během přepravy; vítá pokyny Komise k tomuto tématu, ale vyjadřuje politování nad tím, že podle zvláštní zprávy Evropského účetního dvora č. 31/2018 byly uvedené pokyny a některá opatření plánovaná Komisí zpožděny až o pět let; konstatuje, že nadále přetrvávají závažné problémy s přepravou a že vynucování nařízení by mělo být prvořadým cílem těch, kdo se podílejí na jeho provádění;

2.  upozorňuje na skutečnost, že Petiční výbor dostává velmi vysoký počet petic týkajících se životních podmínek zvířat během přepravy, ve kterých se často kritizuje systematické, stálé a závažné porušování nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze strany členských států i přepravců;

3.  zdůrazňuje, že utrpení zvířat během přepravy vyvolává ve společnosti značné znepokojení; bere na vědomí, že Komise dne 21. září 2017 obdržela více než 1 milion podpisů na podporu kampaně #StopTheTrucks, v níž občané Unie vyzývají k ukončení přepravy na dlouhé vzdálenosti;

4.  s politováním konstatuje, že míra pokroku, jíž členské státy dosáhly při provádění nařízení (ES) č. 1/2005, není dostatečná pro splnění hlavního cíle nařízení, kterým je zlepšení životních podmínek zvířat během přepravy, zvláště pokud jde o ověřování knih jízd a uplatňování sankcí; vyzývá členské státy, aby výrazně zlepšily dodržování nařízení; vyzývá Komisi, aby zajistila účinné a jednotné vynucování stávajících právních předpisů EU týkajících se přepravy zvířat ve všech členských státech; naléhavě vyzývá Komisi, aby podnikla příslušné právní kroky a uložila sankce těm členským státům, které nařízení správně neprovádějí;

5.  zdůrazňuje, že částečné provádění je nedostatečné k dosažení zastřešujícího cíle nařízení, jímž je zabránit zranění nebo zbytečnému utrpení zvířat nebo jejich úhynu během přepravy, a že by proto mělo být vyvinuto větší úsilí s cílem zabránit závažným incidentům, které mají významný dopad na životní podmínky zvířat, a s cílem stíhat osoby, které za ně odpovídají;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že dosud nebyla vyřešena řada otázek týkajících se nařízení (ES) č. 1/2005, například přeplněnost; nedostatečná výška; neposkytování požadovaných přestávek na odpočinek, krmiva a vody; nevhodné ventilační a napájecí zařízení; přeprava v extrémním horku; přeprava nezpůsobilých zvířat; přeprava neodstavených telat; nutnost zjistit stav březosti živých zvířat; rozsah kontrol knih jízd; vztah mezi porušováním předpisů, vynucováním a sankcemi; „smíšený“ dopad školení, vzdělávání a certifikace; a nedostatečná podestýlka, jak uvádí také Evropský účetní dvůr ve své zvláštní zprávě č. 31/2018 a nevládní organizace ve stížnostech předložených Komisi; vyzývá ke zlepšení ve výše uvedených oblastech;

7.  vyzývá všechny členské státy k zajištění toho, aby se cesty od odjezdu do místa určení plánovaly a vykonávaly v souladu s požadavky EU ohledně dobrých životních podmínek zvířat s ohledem na různé typy dopravních prostředků a rozmanité zeměpisné podmínky v EU a ve třetích zemích;

8.  zdůrazňuje, že systematické porušování tohoto nařízení v některých oblastech a některých členských státech vede k nekalé hospodářské soutěži a v důsledku toho k nerovným podmínkám pro hospodářské subjekty v různých členských státech, což může následně vést ke konkurenčnímu snižování standardů dobrých životních podmínek zvířat během přepravy; vyzývá Komisi, aby vzhledem k tomu, že úroveň sankcí může být v některých členských státech více než desetkrát vyšší než v jiných, vypracovala harmonizovaný systém sankcí EU s cílem zajistit, aby sankce byly účinné, přiměřené a odrazující a aby zohledňovaly opakované porušování předpisů; vyzývá Komisi, aby vypracovala plán na sjednocení systémů sankcí v členských státech;

9.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise nevzala v úvahu usnesení Parlamentu ze dne 12. prosince 2012, a zdůrazňuje, že pro zlepšení životních podmínek zvířat během přepravy je zásadní důrazné a harmonizované vynucování spolu s účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi v souladu s článkem 25 nařízení a že se členské státy nemohou omezit pouze na vydávání doporučení a pokynů; vyzývá Komisi, aby jednala podle výzvy v tomto usnesení a prověřila slučitelnost nařízení s právními požadavky jednotlivých členských států;

10.  domnívá se, že opakované porušování, pokud k němu dochází za okolností, nad nimiž má dopravce kontrolu, by mělo vést ke stíhání; vyzývá členské státy, aby stíhaly porušení tohoto nařízení, zejména u opakovaných případů porušení; domnívá se, že by účinné, přiměřené a odrazující sankce měly zahrnovat zabavení vozidel a povinnou rekvalifikaci osob odpovědných za životní podmínky a přepravu zvířat, a je přesvědčen, že by se postup měl harmonizovat prostřednictvím Unie; domnívá se, že by sankce měly odrážet způsobenou škodu, rozsah, trvání a opakování případů porušení;

11.  vyzývá členské státy, aby efektivněji využívaly silné vynucovací pravomoci, které jim toto nařízení svěřuje, včetně povinnosti žádat od přepravců, aby vytvořili systémy zabraňující opakovanému porušování předpisů, a včetně povinnosti pozastavit platnost povolení pro přepravce nebo povolení přepravcům odebrat; vyzývá členské státy, aby přijaly dostatečná nápravná opatření a zavedly sankce s cílem zabránit utrpení zvířat a odradit příslušné subjekty od pokračujícího nedodržování pravidel; vyzývá členské státy a Komisi, aby jejich cílem při provádění a vynucování tohoto nařízení bylo nulové porušování;

12.  vyzývá Komisi, aby po poradě s národními kontaktními místy vypracovala seznam hospodářských subjektů, které se na základě inspekčních a prováděcích zpráv opakovaně dopustily závažných porušení tohoto nařízení; vyzývá Komisi, aby zveřejňovala časté aktualizace tohoto seznamu a aby prosazovala i příklady osvědčených postupů jak v oblasti přepravy, tak v oblasti správy věcí veřejných;

13.  zdůrazňuje, že nedodržování nařízení ze strany členských států ohrožuje jeho záměr, jímž je prevence výskytu a šíření nákaz zvířat vzhledem k tomu, že přeprava je jednou z příčin rychlého šíření těchto onemocnění včetně těch, která mohou být přenosná na člověka; konstatuje, že vozidla často nejsou v souladu s požadavky článku 12 pozměněné směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství(9); domnívá se zejména, že nevhodné ukládání odpadu představuje riziko šíření antimikrobiální rezistence a chorob; vyzývá Komisi, aby vyvinula harmonizované postupy pro udělování povolení plavidlům a nákladním vozidlům a aby přijala opatření s cílem předcházet šíření nákaz zvířat při přepravě, ať již v rámci EU, tak ze třetích zemí, a to prosazováním opatření biologické ochrany a lepších životních podmínek zvířat;

14.  vyzývá k prohloubení spolupráce mezi příslušnými orgány s cílem posílit vynucování pomocí technologie a vytvořit zpětnou vazbu v reálném čase mezi členským státem v místě odjezdu, členským státem v místě příjezdu a veškerými tranzitními zeměmi; vyzývá Komisi, aby vyvinula systémy geolokalizace zvířat, které umožní zjistit jejich polohu a trvání přepravy v přepravních vozidlech i případné nedodržování harmonogramů přepravy; domnívá se, že pokud zvířata, která jsou na počátku v dobrém zdravotním stavu, přijíždějí do cíle ve špatném stavu, mělo by to vést k pečlivému prošetření a, pokud se situace opakuje, musí být odpovědné strany v přepravním řetězci okamžitě penalizovány v souladu s pravidly a vlastník zvířat musí v rámci vnitrostátního práva získat nárok na vyrovnání za jakoukoli následnou ztrátu příjmu; domnívá se dále, že by příslušné orgány měly přísně trestat organizátora a osvědčujícího úředníka u každé knihy jízd vytvořené v členském státě odjezdu, pokud byla kniha jízd nepravdivě nebo nesprávně vyplněna;

15.  domnívá se, že vynucování je obzvláště obtížné, pokud cesta prochází několika členskými státy a pokud jednotlivé úkoly v oblasti vynucování (schválení knihy jízd, povolení přepravců, osvědčení o způsobilosti a o schválení vozidla apod.) provádí několik různých členských států; vyzývá členské státy, aby při zjištění porušení informovaly všechny ostatní dotčené členské státy, jak to požaduje článek 26 nařízení, s cílem předcházet opakovanému porušování a umožnit optimalizované posuzování rizik;

16.  žádá Komisi, aby Parlamentu předkládala pravidelné zprávy o provádění a prosazování tohoto nařízení, včetně rozdělení informací o jeho porušeních podle členských států, druhů zvířat a typů porušení a ve vztahu k objemu přepravy živých zvířat v jednotlivých členských státech;

17.  vítá případy, kdy vlády, vědci, podniky, zástupci průmyslu a příslušné vnitrostátní orgány spolupracují při vymezování osvědčených postupů s cílem zajistit soulad s požadavky právní úpravy, jako tomu bylo mimo jiné v případě webových stránek s přehledy zaměřenými na přepravu zvířat; vyzývá Komisi, aby ve prospěch členských států šířila a propagovala osvědčené postupy v oblasti přepravy hospodářských zvířat a podporovala platformu EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, která prosazuje intenzivnější dialog a výměnu osvědčených postupů mezi všemi aktéry; vyzývá Komisi, aby vypracovala novou strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období let 2020–2024 a aby podporovala inovaci při přepravě zvířat;

18.  vyzývá Komisi, aby i nadále spolupracovala se Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE), úřadem EFSA a členskými státy na podporu provádění a řádného prosazování nařízení (ES) č. 1/2005, a prosazovala tak intenzivnější dialog o otázkách dobrých životních podmínek zvířat během přepravy se zvláštním zaměřením na:

   lepší uplatňování předpisů EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat během přepravy prostřednictvím výměny informací a osvědčených postupů a přímého zapojení zúčastněných stran;
   podporu školení řidičů a přepravních společností;
   lepší šíření pokynů a přehledů zaměřených na přepravu zvířat přeložených do všech jazyků EU;
   navrhování a provádění dobrovolných závazků ze strany podniků týkajících se dalšího zlepšování životních podmínek zvířat během přepravy;
   posílenou výměnu informací a větší využívání osvědčených postupů mezi vnitrostátními orgány s cílem snížit počet přestupků způsobených přepravními společnostmi a řidiči;

19.  vyzývá Komisi, aby posoudila slučitelnost tohoto nařízení s nařízením (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy(10), pokud se týká doby řízení a doby odpočinku řidičů;

20.  zdůrazňuje, že je třeba rozlišovat mezi odpovědností podniků provozujících přepravu zvířat a odpovědností zemědělců a že za problémy vzniklé při přepravě zvířat by měly být hnány k odpovědnosti podniky, a nikoli zemědělci; připomíná, že zemědělci mají na dobrých životních podmínkách zvířat největší zájem, a to nejen z emočních či citových, ale i z ekonomických důvodů;

21.  připomíná, že Komise je jakožto strážkyně smluv odpovědná za monitorování toho, zda jsou právní předpisy EU správně uplatňovány; vyzývá evropského veřejného ochránce práv, aby vyšetřil, zda Komise dlouhodobě selhává při zajišťování souladu se stávajícím nařízením a zda by proto mohla nést odpovědnost za nesprávný úřední postup;

22.  s politováním bere na vědomí rozhodnutí přijaté Konferencí předsedů nenavrhnout zřízení parlamentního vyšetřovacího výboru pro životní podmínky zvířat během přepravy v EU i mimo ni, a to navzdory podpoře velkého počtu poslanců EP z různých politických skupin; doporučuje proto, aby Parlament zřídil vyšetřovací výbor pro životní podmínky zvířat během přepravy v EU i mimo ni, který by zahájil činnost na počátku příštího volebního období, s cílem náležitě vyšetřit a monitorovat údajná porušení předpisů a údajný nesprávný úřední postup při provádění nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy;

Sběr údajů, inspekce a monitorování

23.  vyjadřuje politování nad tím, nakolik je kvůli rozdílným přístupům jednotlivých členských států ke sběru údajů obtížné vypracovat ucelenou analýzu provádění stávajícího nařízení; vyzývá Komisi, aby stanovila společné minimální standardy pro systémy dohledávání všech cest s cílem umožnit lepší harmonizovaný sběr údajů a vyhodnocování sledovaných parametrů; vyzývá členské státy, aby zintenzivnily své úsilí a poskytovaly Komisi harmonizované, komplexní a úplné údaje o dopravních kontrolách a míře porušování předpisů; vyzývá členské státy, aby prováděly více neohlášených kontrol a aby vypracovaly a uplatňovaly strategii založenou na rizicích s cílem zaměřit svoji inspekční činnost na vysoce rizikové druhy přepravy v zájmu co nejefektivnějšího využívání omezených zdrojů na kontroly;

24.  konstatuje, že podle zvláštní zprávy Evropského účetního dvora z roku 2018 o životních podmínkách zvířat v EU Komise připustila, že údaje, které ji členské státy poskytují, nejsou dostatečně úplné, soudržné, spolehlivé nebo podrobné k tomu, aby z nich bylo možné vyvodit závěry o dodržování nařízení na úrovni EU;

25.  zdůrazňuje, že inspekce musí být prováděny jednotně v celé Unii a na přiměřeném podílu zvířat, která jsou v jednotlivých členských státech každoročně převážena, s cílem zaručit a udržet řádné fungování vnitřního trhu a zamezit narušením hospodářské soutěže v rámci EU; dále vyzývá Komisi, aby zvýšila počet neohlášených kontrol na místě ze strany Potravinového a veterinárního úřadu zaměřených na životní podmínky zvířat a na jejich přepravu; domnívá se, že odlišné metody sběru údajů a kontrolní mechanismy znesnadňují možnost udělat si přesnou představu o dodržování předpisů v jednotlivých členských státech; vyzývá proto Komisi, aby zavedla harmonizovanější strukturu podávání zpráv a aby prováděla další analýzu údajů vyplývajících ze zpráv o kontrolách Potravinového a veterinárního úřadu a z výkazů členských států týkajících se jejich víceletých vnitrostátních plánů kontrol (VVPK); uznává, že audity GŘ SANTE představují pro Komisi významný zdroj informací, který ji umožňuje posuzovat uplatňování stávajícího nařízení; vyzývá Komisi, aby prováděla nejméně sedm neohlášených návštěv ročně, v souladu s doporučením Účetního dvora;

26.  vyzývá Komisi, aby členským státům poskytla pokyny ohledně toho, jak lze obchodní řídicí a expertní systém (TRACES) používat na podporu vypracovávání analýz rizik v souvislosti s kontrolami přepravy živých zvířat, jak to doporučil Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě z roku 2018, v níž se uvádí, že orgány členských států odpovědné za kontroly přepravy jen zřídka využívají informace ze systému TRACES k zacílení kontrol; vyzývá k přijetí účinnějšího a transparentnějšího systému monitorování, který by zahrnoval přístup veřejnosti k informacím shromážděným prostřednictvím systému TRACES; dále vyzývá k navýšení počtu každoročních kontrol ze strany Potravinového a veterinárního úřadu;

27.  vyzývá členské státy, aby navýšily kontroly napříč celým výrobním řetězcem a zejména aby prováděly účinné a systematické kontroly zásilek zvířat před nakládkou s cílem zastavit praktiky, které jsou v rozporu s nařízením a zhoršují podmínky pro pozemní nebo námořní přepravu zvířat např. tím, že umožňují, aby přeplněné dopravní prostředky nebo zvířata, která nejsou ve způsobilém zdravotním stavu, pokračovala v cestě na dlouhou vzdálenost, nebo aby se nadále využívala kontrolní stanoviště s nedostatečnými zařízeními pro odpočinek, nakrmení a napojení přepravovaných zvířat;

28.  je znepokojen nízkým počtem kontrol v některých členských státech a nízkým nebo nulovým počtem nahlášených porušení předpisů; vyjadřuje pochybnosti, pokud jde o účinnost systémů kontroly a podávání zpráv; vyzývá ty členské státy, které v současnosti provádějí jen málo kontrol nebo dokonce žádné, aby začaly provádět kontroly v dostatečném množství a aby o nich Komisi předkládaly komplexní zprávy;

29.  vyzývá členské státy, aby také kontrolovaly přepravu uvnitř Evropy, při níž jsou zvířat nakládána do vozidel, s cílem ověřit soulad s požadavky nařízení (ES) č. 1/2005;

30.  souhlasí s Komisí, že k osvědčeným postupům příslušných orgánů patří kontrola všech zásilek určených do zemí mimo EU při nakládce(11); domnívá se, že určitý podíl zásilek v rámci EU je také třeba kontrolovat při nakládce, a to v poměru k počtu případů porušení předpisů zjištěných během kontrol ze strany nevládních organizací a Potravinového a veterinárního úřadu; domnívá se, že příslušné orgány by měly při nakládce kontrolovat, zda jsou dodržovány požadavky nařízení na plochu a výšku, zda správně fungují ventilační a vodovodní systémy, zda řádně fungují zařízení pro napájení a zda jsou vhodná pro přepravované druhy, zda nejsou nakládána zvířata nezpůsobilá k přepravě, a zda je k dispozici dostatečné množství krmiva a podestýlky;

31.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že bude k dispozici dostatečný počet přístupných, čistých a fungujících zařízení pro napájení v souladu s potřebami každého druhu zvířat, bude doplněna nádrž na vodu a poskytnuto dostatečné množství čerstvé podestýlky;

32.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že příslušné orgány budou ověřovat, zda knihy jízd obsahují realistické informace a jsou tudíž v souladu s čl. 14 odst. 1 tohoto nařízení;

33.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že vozidla používaná k přepravě splňují minimální požadavky na prostor stanovené v kapitole VII přílohy I nařízení a že v případě vysokých teplot bude zvířatům poskytnut přiměřeně větší prostor;

34.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že vnitřní výška vozidel používaných k přepravě splňuje minimální normy a že mezi podlahou nebo stěnou vozidla a příčkami nejsou žádné mezery;

35.  uznává, že v rámci EU bylo dosaženo určitého pokroku v oblasti přepravy zvířat, je však znepokojen počtem hlášených případů používání nevhodných vozidel a plavidel pro přepravu živých zvířat a vyzývá k tomu, aby bylo posíleno monitorování a postihování této praxe; uznává, že požadavky článků 20 a 21 nařízení, které se týkají přepravy na plavidlech pro přepravu hospodářských zvířat, jsou často ignorovány; vyzývá členské státy, aby pro přepravu hospodářských zvířat nepovolovaly používání vozidel a plavidel, která nejsou v souladu s ustanoveními nařízení, a aby v případě nedodržování těchto ustanovení odebíraly již vydaná povolení; vyzývá členské státy, aby byly důslednější jak při vydávání osvědčení a schvalování vozidel, tak při udělování osvědčení o způsobilosti řidičů;

36.  vyzývá proto k zavedení harmonizovaných a závazných norem pro schvalování vozidel a plavidel pro přepravu hospodářských zvířat, která by měl vydat ústřední orgán EU; vzhledem k tomu, že by tento orgán měl být odpovědný za rozhodování o tom, které dopravní prostředky jsou vhodné pro přepravu zvířat, pokud jde o jejich stav a typ vybavení (např. přítomnost vhodného družicového navigačního systému na palubě);

37.  vyzývá provozovatele, aby zajišťovali důkladné školení řidičů a průvodců v souladu s přílohou IV nařízení, aby se zajistilo správné zacházení se zvířaty;

38.  uznává, že některé členské státy mají plavidla a přístavy, které požadované normy splňují, zdůrazňuje však, že během námořní přepravy přesto převládají špatné podmínky, zejména v souvislosti s nakládkou a vykládkou; vyzývá členské státy, aby byly během postupů vydávání osvědčení a schvalování plavidel důslednější, aby zlepšily kontroly plavidel a zdravotního stavu zvířat před nakládkou a řádně kontrolovaly nakládky v souladu s nařízením; vyzývá členské státy, aby Komisi poskytly podrobné plány jejich kontrolních zařízení; vyzývá Komisi, aby vypracovala, aktualizovala a distribuovala seznam přístavů s odpovídajícími zařízeními pro kontrolu zvířat; dále vyzývá příslušné orgány, aby neschvalovaly knihy jízd, které plánují využití přístavů bez takovýchto zařízení; vyzývá členské státy, aby přizpůsobily své přístavy a zajišťovaly řádnou údržbu svých pravidel, s cílem zlepšit životní podmínky zvířat během námořní přepravy;

39.  vyzývá Komisi, aby schválila inovativní alternativy k vývozním kontrolám v souladu s čl. 133 odst. 2 nařízení 2016/429(12), jako například kontroly na platformách, které představují zlepšení životních podmínek zvířat, jelikož mají nižší hustotu ustájení a nevyžadují vykládku zvířat, čímž se zkracuje čekání;

40.  konstatuje, že požadavek na osvědčení o zdravotním stavu zvířat pro přepravu mezi členskými státy vytváří negativní pobídku k upřednostňování vnitrostátních destinací před nejbližšími možnými destinacemi; vyzývá Komisi, aby využila své pravomoci podle čl. 144 odst. 1 nařízení 2016/429 k přijetí aktu v přenesené pravomoci, který by poskytl výjimku pro přesuny zvířat, které představují nízké riziko šíření onemocnění;

Doba přepravy

41.  zdůrazňuje, že přeprava všech zvířat musí trvat jen nezbytně dlouhou dobu, a to s ohledem na geografické rozdíly na úrovni členských států a v souladu s bodem odůvodnění 5 nařízení, který stanoví, že „z důvodu dobrých životních podmínek zvířat by se měly pokud možno omezit dlouhotrvající cesty zvířat“ a s bodem odůvodnění 18, který stanoví, že „dlouhotrvající cesty mají na životní podmínky zvířat pravděpodobně nepříznivější účinky než cesty na krátkou vzdálenost“;

42.  zdůrazňuje, že doba přepravy zvířat, včetně nakládky a vykládky, musí zohledňovat druhově specifické veterinární poradenství bez ohledu na to, zda se uskutečňuje po zemi, po moři či letecky;

43.  vyjadřuje politování nad porušováním nařízení, které se týká neuplatňování nebo nesprávného uplatňování konkrétních předpisů týkajících se neodstavených zvířat, jako jsou telata, jehňata, kůzlata, hříbata a selata na mléčné výživě, a vyzývá k zavedení podrobnějších opatření k zajištění plné ochrany dobrých životních podmínek těchto zvířat při jejich přepravě;

44.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že neodstavená zvířata budou alespoň na hodinu vyložena a budou jim podány elektrolyty nebo náhrada mléka a celková doba jejich přepravy nepřekročí osm hodin;

45.  vyzývá Komisi, aby stanovila definici neodstaveného zvířete pro každý druh a omezila přepravu neodstavených zvířat na vzdálenost nejvýše 50 km a maximální dobu trvání 1,5 hodiny, vzhledem k tomu, že je obtížné zajistit jejich dobré životní podmínky během přepravy;

46.  zdůrazňuje, že v dokumentech týkajících se plánování přepravy jsou často uvedeny jen názvy míst a nikoli přesné adresy, kde dochází ke kontrolám, dodávkám a shromažďování, což výrazně ztěžuje vykonávání kontrol;

47.  vyzývá, s ohledem na usnesení parlamentu ze dne 12. prosince 2012, aby byl převoz zvířat co nejkratší a zejména, aby se předcházelo dlouhým a velmi dlouhým cestám i cestám za hranice EU, díky uplatňování alternativních strategií, jako je zajištění hospodářsky rentabilních a rovnoměrně rozmístěných místních nebo mobilních jatek v blízkosti chovů hospodářských zvířat, propagace krátkých distribučních řetězců a přímého prodeje, případné nahrazení přepravy plemenných zvířat využitím spermatu nebo embryí a přeprava jatečných těl a masových výrobků, jakož i prostřednictvím regulačních a neregulačních iniciativ v členských státech s cílem usnadnit porážky přímo v hospodářských podnicích; vyzývá Komisi, aby podle potřeby jasně definovala konkrétní kratší dobu přepravy pro všechny jednotlivé druhy živých zvířat i neodstavených zvířat;

48.  konstatuje, že různorodé požadavky i měnící se tržní podmínky a politická rozhodnutí vedly k tomu, že se malá jatka stala ekonomicky nerentabilními, což vedlo k celkovému poklesu jejich počtu; naléhavě vyzývá Komisi a místní orgány v členských státech, aby v případě potřeby prosazovaly a propagovaly možnost porážek přímo v zemědělských podnicích, hospodářsky rentabilní místní nebo mobilní jatka nebo zařízení na zpracování masa v členských státech, aby mohla být zvířata porážena co nejblíže k místu chovu, což je též v zájmu zachování zaměstnanosti ve venkovských oblastech; vyzývá Radu a Komisi, aby vytvořily strategii, která umožní postupný přechod k regionálnějšímu modelu živočišné výroby, v jejímž rámci se budou zvířata rodit, vykrmovat a porážet v témže regionu, pokud to bude s ohledem na zeměpisné rozdíly možné, namísto toho, aby byla přepravována na velmi dlouhé vzdálenosti;

49.  naléhavě vyzývá Komisi, aby prověřila, jak lze zemědělce, jatka a masný průmysl motivovat k tomu, aby zvířata nechávali porážet na nejbližších jatkách, aby se tak zabránilo jejich zdlouhavé přepravě a snížily se emise; vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu usnadňovala inovativní řešení, jako jsou mobilní jatka, a současně zajišťovala vysoké standardy, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat;

50.  domnívá se, že v některých případech by zkrácení povolené doby přepravy stanovené v současnosti v kapitole V přílohy I nařízení nebylo rentabilní, a proto je třeba nalézt řešení pro případy, kdy je kvůli zeměpisným podmínkám nebo venkovské izolaci nezbytná pozemní nebo námořní přeprava živých zvířat k dalšímu zpracování nebo porážce;

51.  vyzývá členské státy, aby pro případ potřeby umožnily nouzové porážky přímo v zemědělských podnicích nebo výkrmnách, pokud se zjistí, že zvíře není způsobilé k přepravě a opatření první pomoci se ukáží být neúčinná, aby se zabránilo zbytečnému utrpení zvířat;

52.  konstatuje, že společenská a hospodářská hodnota zvířete může mít vliv na kvalitu jeho přepravy; zdůrazňuje, že kvalita přepravy plemenných zvířat v oblasti chovu koní je vysoká;

53.  vyzývá Komisi, aby s ohledem na vliv přepravy živých zvířat na životní prostředí, dobré životní podmínky zvířat a zdraví vypracovala strategii pro přechod od přepravy živých zvířat k obchodování převážně s masem a jatečnými těly a zárodečnými produkty; domnívá se, že takováto strategie se musí zaměřit na hospodářské faktory, které ovlivňují rozhodnutí převážet živá zvířata; vyzývá Komisi, aby do této strategie zahrnula přepravu do třetích zemí;

54.  vyzývá členské státy, aby vypracovaly programy pro rituální porážku zvířat na jatkách, vzhledem k tomu, že velká část vyvážených živých zvířat směřuje na blízkovýchodní trhy;

55.  bere na vědomí stávající narušení trhu způsobené odlišnými sazbami uplatňovanými na živá zvířata a na maso, které výrazně podporuje obchodování s živými zvířaty; naléhavě vyzývá Komisi, aby spolu se svými obchodními partnery toto narušení trhu přezkoumala, s cílem omezit obchodování s živými zvířaty, a pokud to bude nezbytné, nahradit jej obchodováním s masem;

56.  připomíná, že podle stávajícího nařízení je v případě přepravy domácích koňovitých a domácího skotu, ovcí, koz a prasat přestávka na schváleném kontrolním stanovišti povinná již po uplynutí maximální doby přepravy, pokud přesahuje osm hodin;

Životní podmínky zvířat

57.  vyzývá příslušné orgány členských států, aby zabezpečily přítomnost úředních veterinárních lékařů na výstupních místech Unie, kteří budou mít úlohu ověřit, zda jsou zvířata dostatečně zdravá k pokračování v cestě a zda vozidla nebo plavidla splňují požadavky tohoto nařízení; poznamenává zejména, že v článku 21 nařízení se stanoví, že veterinární lékaři před odjezdem vozidel z území EU zkontrolují, zda vozidla nejsou přeplněná, jsou dostatečně vysoká, zda mají zvířata podestýlku, a zda je ve vozidlech dostatečné množství krmiva a vody a že řádně fungují větrací a napájecí zařízení;

58.  vybízí k využívání pohotovostních plánů pro všechny cesty, včetně např. náhradních vozidel a pohotovostních center, aby přepravce mohl účinně reagovat v nouzových situacích a zmírnily se dopady prodlev nebo nehod na zvířata přepravovaná pro účely šlechtění nebo na porážku, jako je to už v nařízení stanoveno pro přepravce na dlouhé vzdálenosti;

59.  zdůrazňuje, že právní předpisy upravující životní podmínky zvířat by měly vycházet z vědeckých poznatků a zohledňovat aktuální stav technologie; s politováním konstatuje, že Komise bohužel navzdory jednoznačným doporučením Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a žádosti Parlamentu formulované v usnesení z roku 2012, neaktualizovala pravidla pro převoz zvířat na základě nejnovějších vědeckých poznatků; vyzývá tudíž Komisi, aby aktualizovala pravidla, která upravují konkrétní potřeby na základě nejnovějších vědeckých poznatků a technologie, a to zejména pokud jde o faktory zahrnující dostatečné větrání a kontrola teploty a vlhkosti vzduchu využíváním klimatizace ve všech vozidlech, adekvátní systémy napájení a tekuté krmivo, zejména pro neodstavená zvířata, sníženou hustotu chovu a vymezení minimální výšky prostorů, a aby vozidla byla přizpůsobena potřebám každého zvířecího druhu; poukazuje na závěr stanoviska EFSA, v němž se zdůrazňuje, že do hry vstupují v oblasti dobrých životních podmínek zvířat kromě trvání cesty i další faktory, například řádné naložení a vyložení a také konstrukce vozidla;

60.  vyjadřuje znepokojení nad přepravou, během níž jsou zvířata napájena kontaminovanou vodou, která je nevhodná ke spotřebě, nebo nemají vůbec žádný přístup k vodě kvůli poruše napájecích zařízení nebo kvůli tomu, že jsou tato zařízení špatně umístěna; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby vozidla používaná pro přepravu živých zvířat měla během cest dostatečné množství vody, a že v každém případě by uvedené množství mělo odpovídat zvláštním požadavkům přepravovaných zvířat a počtu těchto zvířat;

61.  vítá závazek Komise vypracovat ukazatele dobrých životních podmínek zvířat, které by měly podporovat zlepšení životních podmínek zvířat v dopravě; domnívá se, že tyto ukazovatele by se měly vypracovat bezodkladně, aby mohly být použity jako doplněk k současným legislativním požadavkům;

62.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby veškeré budoucí revize právních předpisů týkající se dobrých životních podmínek zvířat během přepravy vycházely z objektivních a vědecky spolehlivých ukazatelů, aby se zabránilo svévolným rozhodnutím s neodůvodněnými hospodářskými dopady na odvětví živočišné výroby;

63.  trvá na tom, že podle právních předpisů EU nesou zemědělci právní odpovědnost za to, že jejich přepravovaným zvířatům nebude způsobeno zranění, újma nebo zbytečné utrpení;

64.  zdůrazňuje, že porušování je často způsobeno nepřiměřenými větracími systémy vozidel používaných pro silniční přepravu živých zvířat na dlouhé vzdálenosti a že v těchto případech jsou zvířata často natlačena do malých prostor s extrémními teplotami, které výrazně přesahují teplotní a toleranční limity stanovené v nařízení;

65.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby se před náboženskou rituální porážkou ve všech členských státech bez výjimky provádělo omráčení;

66.  vyjadřuje politování nad tím, že prostory pro zvířata neposkytují vždy dostatečný prostor umožňující dostatečné větrání vnitřku vozidel a že fyzickému pohybu zvířat je bráněno, a že zvířata jsou tak často nucena po dlouhou dobu zaujímat nepřirozené polohy, což je v jasném rozporu s technickými pravidly stanovenými v článku 6 nařízení a v kapitole II bodě 1.2 přílohy I tohoto nařízení;

67.  považuje za nezbytné, aby veterinární lékaři byli povinně přítomni na palubě lodí používaných k přepravě živých zvířat, aby podávali zprávy o počtu zvířat, která uhynou během plavby, a aby tyto počty sledovali a vypracovali krizové plány pro řešení situací na moři, které by mohly mít negativní dopad na životní podmínky přepravovaných zvířat;

68.  konstatuje, že zemědělci, přepravci a příslušné orgány v členských státech vykládají a provádějí nařízení (ES) č. 1/2005 různými způsoby, zejména pokud jde o způsobilost zvířat k přepravě; vyzývá Komisi, aby přezkoumala nařízení a v případě potřeby velmi podrobně stanovila požadavky na přepravu; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby s ohledem na zabezpečení rovných podmínek zajistily, že nařízení bude v budoucnosti prosazováno a prováděno harmonizovaným a jednotným způsobem v celé Unii, zejména pokud jde o způsobilost zvířat, která mají být přepravována;

69.  vyzývá Komisi, aby vypracovala plně funkční definici způsobilosti zvířat k přepravě a aby vypracovala praktické pokyny pro její posuzování; vyzývá členské státy, aby organizovaly osvětové a informační činnosti, včetně spolehlivých, pravidelných a povinných kurzů odborné přípravy, vzdělávání a certifikace pro řidiče, přepravce, obchodníky, shromažďovací střediska, jatka, veterinární lékaře, příslušníky pohraničních orgánů a všechny ostatní provozovatele zapojené do přepravy zvířat s cílem snížit vysokou míru porušování předpisů v oblasti zdravotní způsobilosti zvířat; vyzývá provozovatele, aby zajistili důkladné proškolení řidičů a průvodců v souladu s přílohou IV nařízení;

70.  vyzývá k přísné obezřetnosti, aby bylo zajištěno, že nejsou přepravována nemocná zvířata, slabá zvířata nebo zvířata s nízkou hmotností, kojící samice, březí samice a samice, které nesplňují nezbytnou dobu po odstavení;

71.  zdůrazňuje, že v souladu s nařízením (ES) č. 1/2005 je již povinné, že se musí zvířatům, která jsou přepravována na velké vzdálenosti, poskytovat v přiměřených intervalech a způsobem vhodným pro jejich druh a věk voda, krmivo a odpočinek; naléhavě vyzývá Komisi, aby prováděla účinnější sledování s cílem zajistit plné a harmonizované dodržování těchto právních požadavků ze strany všech členských států;

72.  zdůrazňuje, že je třeba, aby členské státy zajistily, že přeprava zvířat bude řádně organizovaná a bude zohledňovat povětrnostní podmínky a typ přepravy;

73.  zdůrazňuje, že pokud mají být zvířata vyložena k 24hodinovému odpočinku ve třetí zemi, musí organizátor určit takové místo, na němž se nacházejí rovnocenná zařízení jako na kontrolním stanovišti EU; vyzývá příslušné orgány, aby tato zařízení pravidelně kontrolovaly a neschvalovaly knihy jízd v případech, pokud se nepotvrdí, že navrhované místo odpočinku je vybavené zařízeními rovnocennými se zařízeními v EU;

74.  vyzývá členské státy, aby zajistily, aby byl součástí plánování dopravy i doklad o rezervaci, který obsahuje krmivo, vodu a čerstvou podestýlku na kontrolním stanovišti; vyzývá Komisi, aby stanovila požadavky na umístění a vybavení míst k odpočinku;

75.  uznává, že nižší hustota chovu a přerušování cest, aby si zvířata mohla oddychnout, mají nepříznivý hospodářský dopad na provozovatele dopravy, což může mít vliv na řádné zacházení s přepravovanými zvířaty; vyzývá Komisi, aby podporovala pobídky zaměřené na řádné nakládání se zvířaty;

76.  vyzývá členské státy, aby zajistily zlepšení evidence zemědělských podniků v období gestace;

77.  vyzývá Komisi, aby na základě vědeckých poznatků vypracovala pokyny týkající se vody poskytované zvířatům přepravovaným v klecích a podmínky pro přepravu kuřat, které podporují dobré životní podmínky zvířat;

78.  připomíná, že členské státy musejí nalézt řešení pro zvířata na konci životního a produkčního cyklu, která jim zajistí dobré životní podmínky;

Ekonomická pomoc

79.  vyzývá k plošnějšímu využívání opatření pro rozvoj venkova „Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat“ na základě článku 33 nařízení (EU) č. 1305/2013(13), které zavádí podporu zemědělcům uplatňujícím normy v oblasti životních podmínek, které jdou nad rámec příslušných závazných norem;

80.  vyzývá k tomu, aby v rámci nadcházející reformy SZP byla zachována a dále posílena vazba mezi platbami SZP a lepšími životními podmínkami zvířat, které zcela splňují nebo dokonce zpřísňují normy podle nařízení (ES) č. 1/2005.

81.  naléhavě žádá o podporu opatření, která zajistí vyvážené rozdělení jatek v členských státech, čímž se zajistí, že budou zohledněny počty hospodářských zvířat v daném regionu;

Třetí země

82.  je znepokojen přetrvávajícími problémy, které jsou v oblasti přepravy zvířat a životních podmínek zvířat hlášeny z určitých třetích zemí; konstatuje, že porážka zvířat v některých třetích zemích, do nichž EU zasílá zvířata, způsobuje extrémní a dlouhodobé utrpení a pravidelně porušuje mezinárodní normy pro dobré životní podmínky zvířat při porážce, jak je stanoví Světová organizace pro zdraví zvířat; ačkoli uznává, že ve třetích zemích často existuje poptávka po živých zvířatech, avšak vyzývá Komisi a členské státy, aby prosazovaly případný posun od přepravy živých zvířat k přepravě masa nebo jatečních těl do třetích zemí, jakož i přepravu spermatu či embryí namísto plemenných zvířat;

83.  vyjadřuje silně kritický postoj vůči statistice, kterou vypracovala Komise a která se týká dodržování nařízení ve vztahu k přepravě živých zvířat do zemí mimo EU, a upozorňuje na to, že uvedená statistika byla sestavena, aniž by byly provedeny systematické kontroly vozidel určených k přepravě zvířat;

84.  žádá Komisi, aby při svých dvoustranných obchodních jednáních se třetími zeměmi požadovala soulad s pravidly EU týkajícími se dobrých životních podmínek zvířat a aby v rámci Světové obchodní organizace hájila uplatňování ustanovení Unie v této věci v mezinárodním měřítku;

85.  lituje skutečnosti, že standardy, které uplatňují určité třetí země, nejsou stejně přísné jako standardy v rámci EU; vyzývá Komisi, aby zpřísnila stávající požadavky kladené na obchodní partnery Unie, zejména pokud jde o obchod se zvířaty a jejich přepravu, aby byly alespoň tak přísné jako normy EU; vyzývá členské státy vyvážející do třetích zemí, aby spolupracovaly s místními orgány na zlepšení norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat;

86.  vyzývá k důslednému a plnému dodržování rozsudku Soudního dvora EU z roku 2015 ve věci C-424/13, kdy Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že aby mohla být povolena přeprava zvířat na dlouhou cestu, která začne na území Unie a pokračuje mimo toto území, musí přepravce předložit knihu jízd, která je realistická z hlediska plnění a v níž se zvláštní pozornost věnuje předpovězené teplotě; vyzývá příslušné orgány, aby neschvalovaly knihy jízd, v nichž se v souladu s rozsudkem Soudu vyžaduje, že zvířata musejí být vyložena na 24hodinový odpočinek ve třetí zemi, ledaže by organizátor určil místo, které je vybaveno zařízeními odpovídajícími vybavení kontrolního stanoviště; v této souvislosti rovněž připomíná, že jediný existující seznam s informacemi o ustájení zvířat na trasách ve třetích zemích je z roku 2009, ale často v něm chybí přesné adresy, což značně ztěžuje provádění nezbytných kontrol podle právních předpisů EU; vyzývá úřední veterinární lékaře, aby v souladu s nařízením (ES) č. 1/2005 na výstupních místech kontrolovali, že ještě před tím, než vozidla opustí území EU, byla splněna ustanovení nařízení;

87.  v této souvislosti rovněž připomíná návrh směrnice Komise o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie („whistleblowers“)(COM(2018)0218), zejména v souvislosti s veterinárními kontrolami;

88.  vyjadřuje politování nad často dlouhými zdrženími na hranicích a v přístavech a upozorňuje na zvýšenou bolest a utrpení, které jsou tímto zvířatům způsobovány; vyzývá členské státy, které hraničí se třetími zeměmi, aby zpřístupnily odpočívadla, kde mohou být zvířata vyložena, kde jim může být poskytnuto krmivo, voda, odpočinek a veterinární péče tak, aby mohla být správně vyplněna kniha jízd, a aby pro přepravovaná zvířata vyhradily zvláštní zrychlené pruhy s dostatečným počtem celních zaměstnanců s cílem zkrátit čekací lhůty, aniž by byla narušena kvalita sanitárních a celních kontrol na hranicích; dále vyzývá členské státy, aby lépe spolupracovaly při plánování přepravy hospodářských zvířat s cílem zabránit přítomnosti příliš velkému počtu zvířat během hraničních kontrol současně;

89.  vyzývá Komisi, aby zintenzivnila spolupráci a komunikaci mezi příslušnými orgány ve všech členských státech a ve třetích zemích včetně prohloubení vzájemné pomoci a zrychlené výměny informací s cílem omezit problémy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, které vyplývají ze špatné správy, tím, že vývozci budou v plné míře dodržovat administrativní požadavky; žádá Komisi, aby na mezinárodní úrovni podporovala dobré životní podmínky zvířat a pořádala iniciativy na zvyšování povědomí v zemích, které nejsou členy EU;

90.  vyzývá Komisi, aby vyvíjela tlak na tranzitní země, které zavedly byrokratické překážky a bezpečnostní překážky, které způsobují v přepravě živých zvířat zbytečné zpoždění;

91.  vyzývá členské státy a Komisi, aby věnovaly zvláštní pozornost porušování dobrých životních podmínek zvířat během cest po vnitrozemských vodních cestách a po moři do třetích zemí, a aby posoudily možná porušení právních předpisů, jako je například zákaz vyhazování mrtvých těl zvířat z plavidel do Středozemního moře (často s odřezanými značkami), k němuž dochází proto, že v přístavu určení není možné mrtvé zvíře vyložit;

92.  zdůrazňuje rozhodnutí Rady 2004/544/ES podepsat Evropskou úmluvu o ochraně zvířat během mezinárodní přepravy(14), kde se přepravou rozumí kterákoliv z níže uvedených možností: mezi dvěma členskými státy přes území nečlenského státu; mezi členským státem a nečlenským státem; nebo přímo mezi dvěma členskými státy;

93.  zdůrazňuje, že nejsou-li normy upravující přepravu zvířat ve třetích zemích v souladu s normami EU a jejich provádění nepostačuje na zabezpečení úplného souladu s nařízením, přepravu živých zvířat do třetích zemí by měly upravovat dvojstranné dohody s cílem tyto rozdíly zmírnit, a v případě, pokud se tohoto nepodaří dosáhnout, měla by být taková přeprava zakázána;

94.  připomíná členským státům, že podle ustálené judikatury(15) mohou zavést přísnější vnitrostátní pravidla pro ochranu zvířat během přepravy, pokud jsou tato pravidla v souladu s hlavním cílem nařízení (ES) č. 1/2005;

95.  vyzývá Komisi, aby podporovala výměnu osvědčených postupů a opatření pro rovnocennost právních předpisů se třetími zeměmi, pokud jde o přepravu živých zvířat;

o
o   o

96.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1.
(2) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
(3) Úř. věst. C 434, 23.12.2015, s. 59.
(4) Věstník EFSA 2011: 9(1):1966.
(5) Úř. věst. C 251 E, 31.8.2013, s. 116.
(6) Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 23. dubna 2015, Zuchchvieh-Export v. Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
(7) Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 31/2018 ze dne 14. listopadu 2018 „Dobré životní podmínky zvířat v EU: překonávání rozdílu mezi ambiciózními cíli a praktickou realizací“.
(8) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
(9) Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977.
(10) Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1.
(11) Závěrečná zpráva o auditu provedeném v Nizozemsku v období od 20. února 2017 do 24. února 2017 za účelem posouzení dobrých životních podmínek zvířat během přepravy do třetích zemí, Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, 2017.
(12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“).
(13) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 347.
(14) Úř. věst. L 241, 13.7.2004, s. 21.
(15) Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14.10.2004 – věc C-113/02, Komise Evropských společenství v. Nizozemské království, a rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 8.5.2008, věc C-491/06, Danske Svineproducenter.

Poslední aktualizace: 15. února 2019Právní upozornění