Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2110(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0057/2019

Ingivna texter :

A8-0057/2019

Debatter :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0132

Antagna texter
PDF 195kWORD 60k
Torsdagen den 14 februari 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Skydd av djur under transport inom och utanför EU
P8_TA-PROV(2019)0132A8-0057/2019

Europaparlamentets resolution av den 14 februari 2019 om genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU (2018/2110(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden(1),

–  med beaktande av artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som stadgar att unionen och medlemsstaterna vid utformning och genomförande av unionens politik fullt ut ska ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser,

–  med beaktande av den europeiska genomförandebedömningen av förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport samt dess relevanta bilagor, som offentliggjordes av Europaparlamentets utredningstjänst (GD EPRS)(2) i oktober 2018,

–  med beaktande av sin resolution av den 12 december 2012 om skydd av djur under transport(3),

–  med beaktande av det vetenskapliga yttrandet av den 12 januari 2011 från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) om djurs välbefinnande under transport(4),

–  med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet av den 10 november 2011 om effekterna av rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport (COM(2011)0700),

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 15 februari 2012 om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  med beaktande av Europaparlamentets förklaring 49/2011 av den 15 mars 2012 om inrättande av en maximal reslängd på 8 timmar för transporter inom Europeiska unionen av djur som förs till slakt(5),

–  med beaktande av domstolens yttrande av den 23 april 2015(6),

–  med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 31/2018 om djurs välbefinnande i EU(7),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för transport och turism och utskottet för framställningar (A8-0057/2019), och av följande skäl:

A.  I enlighet med artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt betraktar EU djuren inte bara som varor eller produkter utan som kännande varelser, vilket innebär att de är förmögna att känna välbehag och smärta. EU:s lagstiftning har omsatt detta begrepp i åtgärder som bör säkerställa att djur hålls och transporteras under förhållanden som inte utsätter dem för dålig behandling, missbruk, smärta eller lidande. Unionen är den plats där djurens välbefinnande respekteras och försvaras mest, och den är därför ett föredöme för resten av världen.

B.  Varje år transporteras miljontals djur långa avstånd mellan medlemsstaterna, inom medlemsstaterna och till tredjeländer för avel, uppfödning, ytterligare gödning och slakt. Djur transporteras också för att användas i rekreations- och utställningssyften samt som sällskapsdjur. EU-medborgarna är allt mer bekymrade över hur djurskyddsnormerna följs, i synnerhet vid transporter av levande djur.

C.  I sin resolution av den 12 december 2012 krävde parlamentet att transporttiden för djur avsedda för slakt ska förkortas till högst åtta timmar.

D.  Enligt definitionen från Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) 2008 innebär djurskydd att ett djur ska vara friskt, ha tillräckligt utrymme, få tillräckligt med foder, känna sig tryggt, kunna uppvisa sitt naturliga beteende och inte drabbas av känslor som ångest, smärta och nöd. Vid de flesta transporter av levande djur är detta inte säkerställt, särskilt vid långa transporter.

E.  Förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport gäller för transport av alla levande ryggradsdjur inom unionen.

F.  Medlemsstaterna har ansvaret för att säkerställa att förordningen genomförs och tillämpas korrekt på nationell nivå, bland annat genom officiella inspektioner, medan kommissionen har ansvaret för att säkerställa att medlemsstaterna genomför EU:s lagstiftning korrekt.

G.  Medlemsstaterna tillämpar inte förordning 1/2005 tillräckligt strängt eller strikt inom EU, och försöker överhuvudtaget inte tillämpa den utanför EU.

H.  Det stora antalet överträdelser som kommissionens GD SANTE konstaterade i flera medlemsstater 2017 skulle kräva att man inleder överträdelseförfaranden.

I.  Transporterna är stressande för djuren eftersom de utsätts för många olika situationer som är skadliga för deras välbefinnande. När det gäller handel med vissa tredjeländer orsakar mycket långa resor med långa uppehåll vid gränser för kontroll av dokument, fordon och djurens skick för transport ytterligare lidande för djuren.

J.  Kvaliteten på medlemsstaternas inspektioner, och att de genomförs tillräckligt ofta, har en direkt inverkan på graden av kravens efterlevnad. En analys av medlemsstaternas inspektionsrapporter avslöjar mycket stora skillnader mellan medlemsstaterna i fråga om antalet inspektioner, som varierar från noll till flera miljoner per år, och antalet överträdelser, som varierar från noll till 16,6 procent, vilket tyder på att medlemsstaterna använder olika metoder för inspektionerna, t.ex. slumpmässiga jämfört med riskbaserade metoder. Sådana skillnader i fråga om metoderna gör det dessutom omöjligt att jämföra olika uppgifter mellan medlemsstaterna.

K.  Utbildningen av förare för att främja försiktigt körande, där man tar hänsyn till vilka typer av djur som transporteras, skulle förbättra djurens välbefinnande under transporten(8).

L.  Rätt djurhantering kan leda till kortare tid för lastning och lossning av djur, minskad viktförlust, färre skador och sår samt bättre köttkvalitet.

M.  Det finns omfattande studier som visar att djurens välbefinnande inverkar på köttkvaliteten.

N.  Den huvudsakliga tonvikten bör fortsätta att ligga på kvaliteten på djurhanteringen vid lastning och lossning samt omhändertagande under transitering för att skydda djurens välbefinnande under transport.

O.  Huruvida djuren är i skick för transport är en viktig faktor när det gäller att säkerställa välbefinnandet under transporten, eftersom det finns större risker för djurens välbefinnande under transport om de är skadade, försvagade, dräktiga, icke avvanda eller sjuka. Det kan råda osäkerhet om djurens skick för transport och dräktighetsstadium.

P.  Djurens hälsotillstånd står för den största procentuella andelen av överträdelserna, medan dokumentationsfrågor står för den näst största.

Q.  Det råder ofta oklarhet bland de ansvariga om vad som måste göras om djuren förklaras inte vara i skick för transport.

R.  De ansvariga är ofta osäkra på hur långt djurets dräktighet har framskridit.

S.  Det är särskilt problematiskt att transportera ej avvanda kalvar och lamm.

T.  Uppfödaren är den som är mest intresserad av att djuret ska vara i skick att transporteras och är den som har mest att förlora om transporten inte är förenlig med befintliga bestämmelser.

U.  Det finns ofta brister när det gäller att förse djuren med tillräckliga mängder foder och vatten och att iaktta vilotiden under 24 timmar under uppehåll vid en auktoriserad kontrollstation.

V.  Transportfordonen är ofta överfulla. Höga temperaturer och otillräcklig ventilation i fordonet utgör ett stort problem.

W.  I flera medlemsstater har det nyligen förekommit utbrott av infektionssjukdomar hos djur, såsom afrikansk svinpest, fågelinfluensa och djursjukdomar som drabbar små idisslare och nötkreatur. Transport av levande djur ökar risken för att dessa smittsamma djursjukdomar sprids.

X.  Det är tekniskt och administrativt sett lättare och ibland ekonomiskt sett lönsammare för boskapsuppfödare att transportera kött och andra animaliska produkter samt sperma och embryon, än att transportera levande djur som förs till slakt eller avel. Det europeiska veterinärförbundet (FVE) och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) betonar att djur bör födas upp så nära den plats där de fötts som möjligt, och slaktas så nära produktionsplatsen som möjligt. Tillgången till slakterier, däribland mobila slakterier, på eller i närheten av uppfödningsställen kan dessutom bidra till att skapa utkomstmöjligheter på landsbygden.X. Att se till att djuren slaktas så nära den plats där de fötts upp som möjligt är det bästa sättet att tillgodose deras välbefinnande.

Y.  Det råder en ojämn spridning av slakterier mellan medlemsstaterna.

Z.  För vissa medlemsstater och leveranskedjor i unionen är transporten av levande djur, för ytterligare uppfödning eller för slakt, viktig för att säkerställa konkurrensen på marknaden.

Rekommendationer

Genomförande och efterlevnad

1.  Europaparlamentet konstaterar att det varje år transporteras miljontals djur levande (för slakt eller avel) inom EU och från EU till tredjeländer. Parlamentet konstaterar att förordning (EG) nr 1/2005, när den genomförs och tillämpas korrekt, har en positiv inverkan på djurens välbefinnande under transport. Parlamentet välkomnar kommissionens riktlinjer i frågan, men beklagar att de, och vissa av de åtgärder som kommissionen planerat, enligt Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 31/2018 försenades med upp till fem år. Parlamentet påpekar att det fortfarande kvarstår allvarliga problem med transporterna och att efterlevnaden av förordningen verkar vara den viktigaste uppgiften för dem som är involverade i dess genomförande.

2.  Europaparlamentet betonar att utskottet för framställningar mottar ett mycket stort antal framställningar om djurs välbefinnande under transport, vilka ofta avslöjar systematiska, fortlöpande och allvarliga överträdelser av rådets förordning (EG) nr 1/2005 av såväl medlemsstater som transportörer.

3.  Europaparlamentet betonar att djurs lidande under transport orsakar stor oro i samhället. Parlamentet noterar att kommissionen den 21 september 2017 fick över en miljon namnunderskrifter till stöd för kampanjen #StopTheTrucks, där EU-medborgare kräver att man sätter stopp för långa transporter.

4.  Europaparlamentet beklagar att graden av framsteg i medlemsstaterna när det gäller genomförandet av förordning (EG) nr 1/2005 har varit otillräcklig när det gäller att uppfylla förordningens huvudsakliga mål, nämligen att förbättra djurens välbefinnande under transport, i synnerhet i fråga om kontroller av färdjournalerna och användningen av sanktioner. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsevärt förbättra efterlevnaden av förordningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa en effektiv och enhetlig tillämpning av gällande EU-lagstiftning om djurtransporter i alla medlemsstater. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta rättsliga åtgärder och införa sanktioner mot de medlemsstater som inte tillämpar förordningen korrekt.

5.  Europaparlamentet betonar att ett partiellt genomförande inte är tillräckligt för att uppnå förordningens övergripande syfte, nämligen att undvika att djuren skadas, utsätts för onödigt lidande eller dör under transport, och att det följaktligen krävs kraftfullare åtgärder för att förebygga allvarliga incidenter som starkt påverkar djurens välbefinnande och för att lagföra de ansvariga.

6.  Europaparlamentet beklagar att ett antal frågor med anknytning till förordning (EG) nr 1/2005 fortfarande är olösta, däribland: trängsel, otillräcklig takhöjd, underlåtelse att göra nödvändiga uppehåll för vila, utfodring och vattning, bristfällig ventilation och bristfälliga vattningsanordningar, transport i extrem hetta, transport av djur som inte är i skick att transporteras, transport av icke avvanda kalvar, behovet av att fastställa dräktighetsstatus för levande djur, i vilken utsträckning färdjournaler kontrolleras, förhållandet mellan överträdelser, efterlevnad och påföljder, den blandade inverkan av utbildning och certifiering, samt otillräckliga mängder strö, vilket även Europeiska revisionsrätten konstaterade i sin särskilda rapport nr 31/2018 och i klagomål som lämnats in till kommissionen av icke-statliga organisationer. Parlamentet vill se förbättringar på de ovannämnda områdena.

7.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att se till att resor planeras och genomförs, från avgång till destination, i enlighet med EU:s djurskyddskrav, med beaktande av olika transportmedel och geografiska villkor i EU och tredjeländer.

8.  Europaparlamentet framhåller att de systematiska överträdelserna av förordningen i vissa områden och i vissa medlemsstater leder till illojal konkurrens, som resulterar i olika villkor för operatörer i de olika medlemsstaterna, vilket i sin tur kan leda till en så kallad kapplöpning mot botten när det gäller djurskyddsstandarder under transport. Eftersom sanktionsnivåerna kan vara mer än tio gånger högre i en medlemsstat än i en annan uppmanar kommissionen att utveckla ett harmoniserat sanktionssystem för att säkerställa att påföljderna är effektiva, proportionella och avskräckande, med beaktande av upprepade överträdelser. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en färdplan för att anpassa sanktionerna i alla medlemsstaterna.

9.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte tog hänsyn till parlamentets resolution av den 12 december 2012, och betonar att ett kraftfullt och harmoniserat genomförande med effektiva, proportionella och avskräckande påföljder enligt artikel 25 i förordningen är centralt för att förbättra djurens välbefinnande under transport och att medlemsstaterna inte kan begränsa sig till att enbart utfärda rekommendationer och instruktioner. Parlamentet uppmanar kommissionen att agera på uppmaningen i denna resolution att kontrollera om det finns eventuella oförenligheter i förordningen med de rättsliga kraven i de enskilda medlemsstaterna.

10.  Europaparlamentet anser att upprepade överträdelser, när de sker under omständigheter som transportören har kontroll över, bör leda till åtal. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att lagföra överträdelser av förordningen, särskilt när det gäller upprepade överträdelser. Parlamentet konstaterar att effektiva, proportionella och avskräckande straff bör inbegripa beslagtagande av fordon och obligatorisk omskolning av dem som ansvarar för djurens välbefinnande och transport, och att detta bör harmoniseras i hela unionen. Parlamentet anser att straffen bör återspegla den skada som överträdelsen orsakat samt dess omfattning, varaktighet och hur ofta den upprepats.

11.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda de kraftfulla genomförandebefogenheter som de ges enligt förordningen på ett mer effektivt sätt, däribland skyldigheten att kräva att transportörer inför system för att förhindra att överträdelser upprepas och befogenheten att tillfälligt eller slutgiltigt återkalla en transportörs tillstånd. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta tillräckliga korrigeringsåtgärder och införa sanktioner för att undvika djurs lidande och motverka fortsatt bristande efterlevnad från operatörernas sida. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att sträva efter nolltolerans mot bristande efterlevnad vid genomförandet och efterlevnaden av förordning (EG) nr 1/2005.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att efter samråd med de nationella kontaktpunkterna upprätta en förteckning över operatörer som på basis av inspektions- och genomföranderapporter gjort sig skyldiga till upprepade och allvarliga överträdelser av förordningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra regelbundna uppdateringar av denna förteckning och att även främja exempel på bästa praxis, både när det gäller transporter och förvaltning.

13.  Europaparlamentet betonar att medlemsstaternas underlåtenhet att följa förordningen hotar dess syfte att förhindra förekomst och spridning av infektionssjukdomar bland djur, eftersom transporter är en av orsakerna till en snabb spridning av sådana sjukdomar, inbegripet sådana som kan överföras till människor. Parlamentet noterar att fordon ofta inte uppfyller kraven i artikel 12 i rådets ändrade direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen(9). Parlamentet anser särskilt att otillräcklig avfallslagring utgör en risk för spridning av antimikrobiell resistens och sjukdomar. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla harmoniserade förfaranden för beviljande av tillstånd för fartyg och lastbilar och vidta åtgärder för att förhindra spridning av infektionssjukdomar bland djur genom transporter, både inom EU och från tredjeländer, genom att främja biosäkerhetsåtgärder och förbättra djurens välbefinnande.

14.  Europaparlamentet efterlyser ökat samarbete mellan de behöriga myndigheterna för att stärka efterlevnaden genom användning av teknik som skapar en återkoppling i realtid mellan medlemsstaten vid avgångsplatsen, medlemsstaten vid ankomstplatsen och eventuella transitländer. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla geolokaliseringssystem, vilka gör det möjligt att övervaka var djuren finns och hur länge de befinner sig i transportfordon samt upptäcka om transporttiderna eventuellt inte följs. Parlamentet anser att en fullständig utredning bör genomföras om djur som vid transportens början befinner sig i gott skick men anländer i dåligt, och att de ansvariga parterna i transportkedjan omedelbart bör straffas i enlighet med lagen om beteendet upprepas, och att djurens ägare bör kunna få ersättning enligt nationell lagstiftning för en eventuell inkomstförlust. Parlamentet anser vidare att de behöriga myndigheterna bör straffa organisatören och den tjänsteman som utfärdat intyget för färdjournalen i avgångsmedlemsstaten om en färdjournal har fyllts i med falska eller missvisande uppgifter.

15.  Europaparlamentet anser att kontrollen av efterlevnaden är särskilt svår när en resa går genom flera medlemsstater och när de olika kontrollerna (godkännande av färdjournaler, tillstånd för transportörer, kompetensbevis och godkännande av fordon osv.) utförs av flera olika medlemsstater. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som upptäcker överträdelser att underrätta alla övriga involverade medlemsstater, i enlighet med artikel 26 i förordningen, så att de kan förhindra att överträdelser inträffar på nytt och möjliggöra en optimerad riskbedömning.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lämna regelbundna rapporter till parlamentet om genomförandet och efterlevnaden av förordningen, med bland annat fördelningen av överträdelser per medlemsstat, per djurart och per typ av överträdelse i förhållande till mängden levande djur som transporteras per medlemsstat.

17.  Europaparlamentet välkomnar de fall där regeringar, forskare, företag, branschföreträdare och nationella behöriga myndigheter har samarbetat för att fastställa bästa praxis för att säkerställa efterlevnaden av kraven i lagstiftningen, i likhet med bland annat webbplatsen för riktlinjer för djurtransporter. Parlamentet uppmanar kommissionen att sprida och främja bästa praxis för medlemsstaterna i fråga om djurtransporter, och stödja EU:s plattform för djurs välbefinnande, främja en förstärkt dialog och utbyte av god praxis mellan alla aktörer. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en ny strategi för djurs välbefinnande för perioden 2020–2024, och att stödja innovation inom djurtransporter.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta samarbetet med OIE, Efsa och medlemsstaterna för att stödja genomförandet och en korrekt tillämpning av förordning (EG) nr 1/2005 i syfte att främja en stärkt dialog om frågor som rör djurs välbefinnande under transport med särskilt fokus på följande:

   Bättre tillämpning av EU:s regler om djurs välbefinnande under transport genom utbyte av information och bästa praxis och direkt deltagande av berörda parter.
   Främjande av utbildning för förare och transportföretag.
   Bättre spridning av riktlinjer och faktablad om djurtransport, översatta till samtliga EU-språk.
   Utveckling av frivilliga åtaganden från företagen, för att ytterligare förbättra djurs välbefinnande under transport, och åtgärder inom ramen för dessa åtaganden.
   Ökat utbyte av information och användning av bästa praxis mellan nationella myndigheter för att minska antalet överträdelser som orsakas av transportföretag och förare.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera förordningens överensstämmelse med förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet(10), när det gäller körtider och viloperioder för förare.

20.  Europaparlamentet betonar vikten av att skilja mellan djurtransportföretags och djuruppfödares ansvar, eftersom det är företagen, inte uppfödarna, som bör hållas ansvariga för problem under djurtransporter. Parlamentet påminner om att uppfödarna är de som är mest intresserade av djurens välbefinnande, av känslomässiga men även av ekonomiska skäl.

21.  Europaparlamentet påminner om att kommissionen i sin roll som föredragens väktare ansvarar för övervakningen av att EU-lagarna tillämpas korrekt. Parlamentet uppmanar Europeiska ombudsmannen att undersöka huruvida kommissionen konsekvent har underlåtit att säkerställa efterlevnaden av den nuvarande förordningen och om kommissionen därmed kan hållas ansvarig för administrativa missförhållanden.

22.  Europaparlamentet beklagar talmanskonferensens beslut att inte föreslå att man inrättar en parlamentarisk undersökningskommitté om djurs välbefinnande under transport inom och utanför EU, trots att förslaget fick stöd från ett stort antal ledamöter från olika politiska grupper. Parlamentet rekommenderar därför att parlamentet från och med början av nästa valperiod tillsätter en undersökningskommitté om djurens välbefinnande under transport inom och utanför EU, för att grundligt utreda och övervaka eventuella överträdelser och administrativa missförhållanden i tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport.

Uppgiftsinsamling, inspektioner och övervakning

23.  Europaparlamentet beklagar svårigheterna med att genomföra en sammanhängande analys av den nuvarande förordningens tillämpning på grund av medlemsstaternas olika metoder för datainsamling. Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa gemensamma miniminormer för spårningssystem för alla resor för att möjliggöra mer harmoniserad insamling av data och bedömning av de parametrar som kontrolleras. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka sina ansträngningar att lämna harmoniserade, omfattande och fullständiga uppgifter till kommissionen om transportinspektioner och överträdelsenivåer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra fler oanmälda kontroller och att utveckla och tillämpa en riskbaserad strategi för att inrikta inspektionsverksamheten på transporter med hög risk, i syfte att maximera de begränsade inspektionsresursernas effektivitet.

24.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen, enligt revisionsrättens särskilda rapport från 2018 om djurs välbefinnande i EU, har erkänt att de uppgifter som medlemsstaterna har rapporterat inte är tillräckligt fullständiga, konsekventa, tillförlitliga eller detaljerade för att man ska kunna dra slutsatser om överensstämmelse på EU-nivå.

25.  Europaparlamentet betonar att inspektionerna måste genomföras på ett enhetligt sätt i hela EU och på en lämplig andel av de djur som varje år transporteras inom varje medlemsstat, för att säkerställa och upprätthålla en fortsatt väl fungerande inre marknad och undvika snedvridning av konkurrensen inom EU. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att öka antalet oanmälda inspektioner på plats, utförda av kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor (FVO), som inriktas på djurs välbefinnande och transport av djur. Parlamentet anser att de olika metoderna för uppgiftsinsamling och kontrollmekanismer gör det svårt att få en exakt bild av hur efterlevnaden ser ut i de enskilda medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att anta en mer harmoniserad rapporteringsstruktur och att göra fler analyser av uppgifterna i kontrollrapporterna från FVO och av medlemsstaternas inlämnade uppgifter om deras fleråriga nationella kontrollplaner. Parlamentet erkänner att de kontroller som GD SANTE utför är en viktig källa till information när kommissionen bedömer genomförandet av den nuvarande förordningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra minst sju oanmälda besök varje år i enlighet med revisionsrättens rekommendation.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge medlemsstaterna vägledning om hur det integrerade veterinärdatasystemet (Traces) kan användas för att stödja utarbetandet av riskanalyser för inspektioner av transporter av levande djur, såsom rekommenderas i revisionsrättens särskilda rapport från 2018, där det konstateras att de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för transportinspektionerna sällan använde information från Traces för att inrikta inspektionerna. Parlamentet efterlyser ett mer effektivt och transparent övervakningssystem, däribland tillgång för allmänheten till de uppgifter som samlas in via Traces. Parlamentet efterlyser dessutom ett ökat antal årliga inspektioner av FVO.

27.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka kontrollen genom hela produktionskedjan och, i synnerhet, genomföra effektiva och systematiska kontroller av sändningar av djur före inlastning, så att förfaranden som bryter mot förordningen och försämrar villkoren för djurtransporter till lands eller till sjöss inte längre tolereras, till exempel att överfulla transportmedel eller djur som inte är i skick att transporteras tillåts fortsätta sin långa färd eller att kontrollstationer med bristfälliga möjligheter till vila, utfodring och vatten för djuren fortsätter att användas.

28.  Europaparlamentet är oroat över den låga inspektionsnivån i vissa medlemsstater och det låga eller obefintliga antalet rapporterade överträdelser. Parlamentet ifrågasätter inspektionssystemens och rapporteringens tillförlitlighet. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som för närvarande bara gör ett fåtal inspektioner eller inga alls att öka antalet kontroller och att lämna omfattande inspektionsrapporter till kommissionen.

29.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att också inspektera transporter inom EU när djur lastas in i fordonen, för att kontrollera att kraven i förordning (EG) nr 1/2005 följs.

30.  Europaparlamentet håller med kommissionen om att det är god praxis för behöriga myndigheter att inspektera alla sändningar till länder utanför EU i lastningsstadiet(11). Parlamentet anser att en procentandel av sändningarna inom EU också kan inspekteras i samband med lastningen i proportion till antalet överträdelser som rapporterats av icke-statliga organisationer och FVO:s inspektioner. Parlamentet anser att de behöriga myndigheterna i lastningsskedet bör kontrollera att förordningens krav om golvyta och takhöjd iakttas, att ventilations- och vattensystemen fungerar korrekt, att vattningsanordningarna fungerar korrekt och är lämpade för de djurarter som transporteras, att inga djur som är i dåligt skick lastas i, och att det finns tillräckligt med foder och strö.

31.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att det finns ett tillräckligt antal tillgängliga, rena och fungerande vattningsanordningar som är anpassade till varje djurart, och att vattentanken är fylld och att det finns tillräckligt med färskt strö.

32.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att de ansvariga myndigheterna kontrollerar att färdjournalerna innehåller verklighetstrogna uppgifter och därmed följer artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1/2005.

33.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att transportfordonen uppfyller minimikravet på utrymme enligt kapitel VII i bilaga I till förordningen, och att djuren vid höga temperaturer i motsvarande grad får mer utrymme.

34.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att transportfordonets inre höjd uppfyller miniminormerna, och att det inte finns något mellanrum mellan golvet eller fordonsväggen och skiljeväggarna.

35.  Europaparlamentet konstaterar att det gjorts vissa framsteg när det gäller djurtransporter inom EU, men är oroat över antalet rapporter om olämpliga fordon som används för att transportera levande djur både på land och till sjöss, och kräver ökad övervakning av och strängare sanktioner mot sådana metoder. Parlamentet konstaterar att kraven i artiklarna 20 och 21 i förordningen om transport i fartyg för djurtransport ofta åsidosätts. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att inte tillåta användningen av fordon och fartyg för djurtransport som inte uppfyller förordningens krav, och att återkalla tillstånd som redan utfärdats om bestämmelserna inte följs. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vara striktare när det gäller certifierings- och godkännandeförfaranden för fordon samt beviljandet av kompetensbevis för förare.

36.  Europaparlamentet efterlyser därför harmoniserade och bindande normer för godkännande av fordon och fartyg som transportmedel för djurtransport, vilka bör utfärdas av en central EU-myndighet. Denna myndighet bör ansvara för fastställandet av lämpligheten hos de transportmedel som används för att transportera djur, när det gäller fordonens skick och utrustning (t.ex. om det finns ett lämpligt satellitnavigeringssystem).

37.  Europaparlamentet uppmanar alla operatörer att ge förare och besättningsmedlemmar en omfattande utbildning i enlighet med bilaga IV till förordningen, för att säkerställa en korrekt behandling av djuren.

38.  Europaparlamentet noterar att vissa av medlemsstaterna har fartyg och hamnar som uppfyller de krävda normerna, men framhåller att dåliga förhållanden trots detta förhärskar under sjötransporter, särskilt under lastning och lossning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vara striktare i sina certifierings- och godkännandeförfaranden för fartyg, förbättra sina kontroller av fartyg som transporterar djur före lastningen, och att djuren är i skick att transporteras, och att vederbörligen inspektera lastningsåtgärderna i enlighet med förordningen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förse kommissionen med detaljerade planer om sina inspektionsanläggningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att upprätta, uppdatera och distribuera en förteckning över hamnar med lämpliga anläggningar för inspektion av djur. Parlamentet uppmanar dessutom de behöriga myndigheterna att inte godkänna färdjournaler som planerar att använda hamnar som inte har sådana anläggningar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att anpassa sina hamnar och säkerställa korrekt underhåll av sina fartyg, för att förbättra villkoren för djurens välbefinnande under sjötransport av djur.

39.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att godkänna innovativa alternativ till exportkontroller i enlighet med artikel 133.2 i förordning (EU) 2016/429(12), såsom plattformsinspektioner, vilka förbättrar djurens välbefinnande genom att de har en lägre beläggningsgrad och inte kräver att djuren måste lastas av, vilket minskar väntetiderna.

40.  Europaparlamentet konstaterar att kravet på hälsointyg för djur som ska transporteras mellan medlemsstater skapar ett negativt incitament att välja inrikes destinationer i stället för den närmast möjliga destinationen. Parlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja sina befogenheter enligt artikel 144.1 i förordning (EU) 2016/429 för att anta en delegerad akt som inför ett undantag för transporter som utgör en låg risk för spridningen av sjukdomar.

Transporttider

41.  Europaparlamentet framhåller att transporttiden för alla djur som transporteras inte bör vara längre än nödvändigt, med beaktande av de geografiska skillnaderna på medlemsstatsnivå och i enlighet med skäl 5 i förordningen, som fastställer att ”långa djurtransporter…bör med hänsyn till djurens välbefinnande begränsas i största möjliga utsträckning”, samt skäl 18, som fastställer att ”långa transporter torde ha större negativ inverkan på djurens välbefinnande än korta transporter”.

42.  Europaparlamentet vidhåller att vid djurtransporter bör transporttiden, lastnings- och lossningstiden inberäknad, ta hänsyn till artspecifik veterinärrådgivning, oavsett om det är fråga om land-, sjö- eller lufttransport.

43.  Europaparlamentet beklagar de överträdelser av förordningen som avser utebliven eller bristande tillämpning av de särskilda bestämmelserna om icke avvanda djur, såsom kalvar, lamm, killingar, föl samt smågrisar, som fortfarande utfodras med mjölk, och efterlyser mer detaljerade åtgärder för att säkerställa fullt skydd för dessa djurs välbefinnande under transporten.

44.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att icke avvanda djur lastas ur minst en timme, så att de kan utfodras med elektrolyter eller mjölkersättning, och att de inte transporteras mer än sammanlagt åtta timmar.

45.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa en definition av icke avvanda djur per art, och att begränsa transporter av icke avvanda djur till högst 50 km och 1,5 timmar, med tanke på hur svårt det är att garantera deras välbefinnande under transport.

46.  Europaparlamentet påpekar att de dokument som rör transportplanering ofta endast specificerar ortnamn, utan exakta adresser för kontroll-, distributions och uppsamlingsplatser, vilket avsevärt försvårar kontrollerna.

47.  Europaparlamentet efterlyser, med beaktande av parlamentets resolution av den 12 december 2012, en så kort transporttid för djurtransporter som möjligt, och att man särskilt undviker långa och mycket långa transporttider och resor utanför EU:s gränser, genom att tillämpa alternativa strategier, såsom att säkerställa ekonomiskt bärkraftiga och jämnt fördelade lokala eller mobila slakterier i närheten av djurhållningsgårdarna, främja korta distributionskedjor och direktförsäljning som, när så är möjligt, ersätter transporten av avelsdjur genom att använda sperma eller embryon, och transport av slaktkroppar och köttprodukter, samt genom lagstiftningsinitiativ och övriga initiativ i medlemsstaterna för att underlätta slakt på gården. Parlamentet uppmanar kommissionen att, när så är lämpligt, tydligt fastställa specifika kortare restider för transport av alla arter av levande djur, och även för transport av icke avvanda djur.

48.  Europaparlamentet noterar att olika krav och förändrade marknadsvillkor och politiska beslut har gjort små slakterier ekonomiskt olönsamma, vilket har resulterat i en allmän minskning av deras antal. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och de lokala myndigheterna i medlemsstaterna att vid behov stödja och främja slakt på gården, ekonomiskt bärkraftiga lokala eller mobila slakterier och köttbearbetningsanläggningar i medlemsstaterna, så att djuren slaktas så nära uppfödningsorten som möjligt, vilket också upprätthåller sysselsättningen på landsbygden. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utveckla en strategi för att gå mot en mer regional modell för animalieproduktion, där djur, när detta är möjligt med tanke på geografiska skillnader, föds, göds och slaktas i samma region, i stället för att transporteras extremt långa avstånd.

49.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att undersöka hur boskapsuppfödare, slakterier och köttindustrin kan ges incitament att slakta djuren i närmaste anläggning för att undvika långa transporttider och minska utsläppen. Parlamentet uppmanar kommissionen att underlätta innovativa lösningar i detta, såsom mobila slakterier, samtidigt som man säkerställer höga djurskyddsstandarder.

50.  Europaparlamentet anser att en förkortning av den tillåtna transporttiden, såsom för närvarande anges i kapitel V i bilaga 1 till förordningen, i vissa fall inte är genomförbar, och att man därför bör finna lösningar på fall där de geografiska omständigheterna och landsbygdsisolering kräver att levande djur måste transporteras på land eller till sjöss för ytterligare uppfödning eller slakt.

51.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vid behov tillåta nödslakt direkt på gården eller uppfödningsanläggningen, om det konstateras att ett djur inte är i skick att transporteras och första hjälpen-åtgärderna visar sig ineffektiva, för att undvika att djuret lider i onödan.

52.  Europaparlamentet noterar att ett djurs samhälleliga och ekonomiska värde kan påverka transportens kvalitet. Parlamentet framhåller att normerna för transport av avelsdjur i hästdjursindustrin är av hög kvalitet.

53.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en strategi för att säkerställa en övergång från transport av levande djur till handel med endast produkter av kött och slaktkroppar samt avelsmaterial, med tanke på de konsekvenserna för miljön, djurens välbefinnande och hälsan som transporter av levande djur har. Parlamentet anser att alla sådana strategier måste beakta de ekonomiska faktorer som påverkar beslutet att transportera levande djur. Parlamentet uppmanar kommissionen att inkludera transporter till tredjeländer i denna strategi.

54.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra program för religiös slakt av djur tillgängliga i slakterier, med tanke på att en stor andel av exporten av levande djur går till marknaderna i Mellanöstern.

55.  Europaparlamentet konstaterar att det pågår en snedvridning av marknaden som orsakas av att olika tullar tillämpas på levande djur och på kött, vilket ger ett starkt incitament för handel med levande djur. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med sina handelspartner se över denna snedvridning i syfte att minska handeln med levande djur och vid behov ersätta denna handel med försäljning av kött.

56.  Europaparlamentet påminner om att det enligt den gällande förordningen redan är obligatoriskt med en vilopaus på en godkänd kontrollstation efter den maximala transporttiden av tama hästdjur och tamdjur av nötkreatur, får, getter och svin, när transporttiden överstiger åtta timmar.

Djurs välbefinnande

57.  Europaparlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att säkerställa att det finns officiella veterinärer vid EU:s utförselställen, med uppgift att kontrollera att djuren är i skick för fortsatt transport och att fordon och/eller fartyg uppfyller kraven i förordningen. Parlamentet noterar särskilt att det i artikel 21 i förordningen föreskrivs att veterinärer ska kontrollera fordonen innan de lämnar EU för att säkerställa att de inte är överfulla, att takhöjden är tillräcklig, att det finns strö och tillräckligt med foder och vatten och att ventilationen och vattenanordningarna fungerar korrekt.

58.  Europaparlamentet uppmuntrar användningen av beredskapsplaner för alla resor som bland annat inbegriper ersättningslastbilar och tillfälliga uppsamlingsställen som gör det möjligt för transportören att på ett effektivt sätt reagera på nödsituationer och minska följderna av en försening eller olycka som drabbar djuren som transporteras för avel eller slakt, såsom redan krävs av transportörer vid långa resor enligt förordningen.

59.  Europaparlamentet håller fast vid att lagstiftningen om djurs välbefinnande bör bygga på forskning och den senaste tekniken. Parlamentet beklagar att kommissionen, trots tydliga rekommendationer från Efsa och parlamentets begäran i sin resolution från 2012, inte har uppdaterat bestämmelserna om djurtransporter med de senaste vetenskapliga rönen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att uppdatera bestämmelserna och ta itu med särskilda behov utifrån den senaste vetenskapliga kunskapen och tekniken, särskilt när det gäller faktorer som tillräcklig ventilation och kontroll av temperatur och fuktighet genom luftkonditionering i alla fordon, lämpliga dricksvattensystem och flytande foder, särskilt för djur som inte är avvanda, minskad djurtäthet och tillräcklig lägsta takhöjd samt att fordonen anpassas till varje arts behov. Parlamentet framhåller att Efsa i sitt yttrande fastställer att det finns andra aspekter än transporttiden som inverkar på djurens välbefinnande, såsom korrekt lastning och lossning samt fordonskonstruktion.

60.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över resor där djuren vattnas med förorenat vatten som inte duger för konsumtion och där djuren inte har någon tillgång till vatten på grund av att drickanordningarna inte fungerar eller är felplacerade. Parlamentet betonar behovet av att säkerställa att fordon som är avsedda för transport av levande djur kan ha med sig tillräckligt med vatten under resorna, och att tillförseln av vatten under alla förhållanden bör vara tillräcklig för de specifika behoven hos de djur som transporteras och deras antal.

61.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att utarbeta indikatorer för djurens välbefinnande, som bör främja bättre resultat för djurens välbefinnande under transport. Parlamentet anser att den bör utveckla dessa indikatorer utan dröjsmål, så att de kan användas som ett komplement till de gällande rättsliga kraven.

62.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att en eventuell framtida översyn av lagstiftningen om djurs välbefinnande under transport grundar sig på objektiva och vetenskapligt baserade indikatorer, för att förhindra godtyckliga beslut som har en oberättigad ekonomisk inverkan på djurhållningssektorerna.

63.  Europaparlamentet insisterar på att jordbrukare enligt EU:s lagstiftning är skyldiga att säkerställa att deras djur inte skadas eller utsätts för onödigt lidande under transporter.

64.  Europaparlamentet betonar att överträdelserna ofta beror på otillräckliga ventilationssystem i fordon som används för vägtransport av levande djur över långa avstånd, och att djuren i dessa situationer är instängda i trånga utrymmen med extrema temperaturer, långt över det temperaturintervall och de gränsvärden som anges i förordningen.

65.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att djuren utan undantag bedövas före religiös rituell slakt i alla medlemsstater.

66.  Europaparlamentet beklagar att de bås där djuren transporteras inte alltid har tillräckligt utrymme för att möjliggöra adekvat ventilation inuti fordonen och att djurens naturliga rörelser hindras, vilket ofta innebär att de tvingas stå i onaturliga ställningar under långa tider, vilket utgör en uppenbar överträdelse av de tekniska föreskrifter som avses i artikel 6 i förordningen och avsnitt II punkt 1.2 i bilagan.

67.  Europaparlamentet anser att det måste bli obligatoriskt att ha veterinärer närvarande ombord på fartyg avsedda för transport av levande djur, att rapportera och registrera antalet djur som dör under resan, och att utarbeta nödplaner för att hantera sådana situationer till sjöss som kan ha negativa konsekvenser för de transporterade djurens välbefinnande.

68.  Europaparlamentet konstaterar att djuruppfödare, transportörer och behöriga myndigheter i alla medlemsstater tolkar och tillämpar förordning (EG) nr 1/2005 på olika sätt, i synnerhet när det gäller huruvida djuren är i skick att transporteras. Parlamentet uppmanar kommissionen att revidera förordningen för att specificera kraven för transport mer utförligt, där så krävs. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna, med hänsyn till lika spelregler, att säkerställa att förordningen i framtiden genomförs och tillämpas på ett harmoniserat och enhetligt sätt i hela unionen, särskilt när det gäller huruvida djur är i skick att transporteras.

69.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en fullständig arbetsdefinition av vad det innebär att ett djur är i skick att transporteras, och att utarbeta praktiska riktlinjer för bedömningen av detta. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka medvetenheten, genomföra informationskampanjer, däribland gedigna, regelbundna och obligatoriska kurser, utbildning och certifiering för förare, transportörer, handlare, uppsamlingscentraler, slakterier, veterinärer, gränspersonal och alla andra operatörer som deltar i djurtransporter, för att minska den höga nivån av överträdelser. Parlamentet uppmanar alla operatörer att se till att förare och besättningsmedlemmar får en grundlig utbildning i enlighet med bilaga IV till förordningen.

70.  Europaparlamentet efterlyser strikt vaksamhet för att säkerställa att sjuka, svaga eller underviktiga djur, lakterande djur, dräktiga honor samt honor som inte uppfyller den tid som krävs för avvänjning inte transporteras.

71.  Europaparlamentet betonar att det redan enligt förordning (EG) nr 1/2005 är obligatoriskt att se till att djur som transporteras långa avstånd ges vatten, foder och vila med lämpliga intervaller och i en mängd som är lämplig för deras art och ålder. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att bättre övervaka en fullständig och harmoniserad överensstämmelse med dessa rättsliga krav av alla medlemsstater.

72.  Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna måste se till att djurtransporter organiseras korrekt, med beaktande av väderförhållandena och typen av transport.

73.  Europaparlamentet betonar att organisatören ska se till att det finns en plats för vila med faciliteter som motsvarar EU-kontrollstationers faciliteter, när djur måste lastas av för en viloperiod på 24 timmar i tredjeländer. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att regelbundet inspektera dessa faciliteter och inte godkänna färdjournaler om det inte har bekräftats att den föreslagna platsen för vila har faciliteter motsvarande dem vid en EU-kontrollstation.

74.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att det i transportplaneringen finns verifikation på en beställning, inklusive foder, vatten och färskt strö, hos en kontrollstation. Parlamentet uppmanar kommissionen att fastställa krav på viloplatsernas placering och faciliteter.

75.  Europaparlamentet är medvetet om att lägre djurtäthet och pauser under transporten för att låta djuren vila medför negativa ekonomiska effekter för transportföretagen, vilket kan påverka hanteringen av transporterade djur. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja incitament för korrekt hantering av dem.

76.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra företagens register om dräktighetstider.

77.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utifrån vetenskapliga rön utforma riktlinjer avseende vatten för djur som transporteras i burar och villkor som främjar en hög djurskyddsnivå vid transport av kycklingar.

78.  Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna måste hitta lösningar som är förenliga med djurs välbefinnande i slutet av deras liv och produktionscykeln.

Ekonomiskt stöd

79.  Europaparlamentet efterlyser en mer omfattande användning av landsbygdsutvecklingsåtgärden ”stöd för djurens välbefinnande”, i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) nr 1305/2013(13), enligt vilken det ges stöd för höga normer för djurs välbefinnande som går utöver tillämpliga obligatoriska normer.

80.  Europaparlamentet begär att den kommande reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken upprätthåller och stärker kopplingen mellan stöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och förbättrade villkor för djurs välbefinnande som till fullo respekterar eller går utöver de normer som fastställs i förordning (EG) nr 1/2005.

81.  Europaparlamentet efterlyser åtgärder för att garantera en balanserad spridning av slakterier i medlemsstaterna som säkerställer att man tar hänsyn till djurantalet i olika regioner.

Tredjeländer

82.  Europaparlamentet är bekymrat över de ständiga rapporterna om problem med djurens välbefinnande i vissa tredjeländer. Parlamentet noterar att slakten i vissa av de tredjeländer som EU skickar djur till medför extremt och utdraget lidande för djuren samt regelbundet bryter mot de internationella normerna för djurs välbefinnande vid slakt från Världsorganisationen för djurhälsa (OIE). Samtidigt som parlamentet inser att efterfrågan i tredjeländer ofta gäller levande djur, uppmanas kommissionen och medlemsstaterna att när det är möjligt främja en övergång till transport av kött och slaktkroppar, i stället för levande djur, till tredjeländer, samt transport av sperma och embryon i stället för avelsdjur.

83.  Europaparlamentet kritiserar skarpt den statistik som kommissionen har tagit fram om efterlevnaden av förordningen vid resor som görs för att transportera levande djur till tredjeländer, och betonar att uppgifterna har sammanställts utan systematiska kontroller av fordon som är avsedda för djurtransporter.

84.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i bilaterala handelsförhandlingar med tredjeländer kräva efterlevnad av EU:s normer för djurs välbefinnande och att, inom ramen för Världshandelsorganisationen, stödja en internationalisering av unionens bestämmelser på området.

85.  Europaparlamentet beklagar att normerna i vissa tredjeländer inte är lika stränga som normerna inom unionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att skärpa de gällande kraven gentemot unionens handelspartner, särskilt när det gäller handel med och transport av djur, så att de är minst lika stränga som EU-normerna. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som exporterar till tredjeländer att samarbeta med de lokala myndigheterna för att förbättra djurskyddsnormerna.

86.  Europaparlamentet efterlyser en konsekvent och fullständig efterlevnad av EU-domstolens dom i mål C-424/13 från 2015, där domstolen fastslog att transportföretaget för en djurtransport som inbegriper en lång transport som inleds på unionens territorium och som fortsätter utanför unionen, måste lämna en färdjournal som är realistisk när det gäller överensstämmelse, med särskild uppmärksamhet på temperaturprognoser. Parlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att i överensstämmelse med domstolens dom inte godkänna färdjournaler, där djuren ska lastas av för 24 timmars vila i ett land utanför EU, om inte organisatören har fastställt en plats för den vilan som tillhandahåller faciliteter som motsvarar dem vid en kontrollstation. Parlamentet påpekar också att det bara finns en förteckning från 2009 över djurstallar på vägarna i tredjeländer, ofta utan exakta adressuppgifter, vilket avsevärt försvårar de inspektioner som krävs enligt EU:s lagstiftning. Parlamentet uppmanar officiella veterinärer vid utförselställen att, i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 1/2005, innan fordonen lämnar EU kontrollera att bestämmelserna i förordningen följs.

87.  Europaparlamentet påminner dessutom i detta sammanhang om kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsare) (COM(2018)218), särskilt i samband med veterinärkontroller.

88.  Europaparlamentet beklagar djupt de ofta långa förseningarna vid gränserna och hamnarna och fäster uppmärksamhet vid den ökade smärta och lidande som det orsakar djuren. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som gränsar till tredjeländer att tillhandahålla viloplatser där djur kan lossas av och få foder, vatten, vila och veterinärvård så att färdjournalerna kan fyllas i korrekt, och att öppna särskilda expressfiler för djurtransporter i tullen, som är tillräckligt bemannade, för att minska väntetiden, utan att försämra kvaliteten på de sanitära kontrollerna och tullkontrollerna vid gränserna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ha ett bättre samarbete vid planeringen av djurtransporter, för att undvika att alltför många transporter anländer samtidigt till gränskontrollen.

89.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka samarbetet och kommunikationen, däribland ytterligare ömsesidig hjälp och påskyndat informationsutbyte, mellan de behöriga myndigheterna i alla medlemsstater och i tredjeländer, för att minska problem med djurs välbefinnande och sjukdomar i samband med dålig förvaltning, genom att se till att exportörerna uppfyller de administrativa kraven fullt ut. Parlamentet uppmanar kommissionen att på det internationella planet främja djurs välbefinnande och ta initiativ för att öka medvetenheten i länder utanför EU.

90.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöva påtryckningar på transitländer som inför byråkratiska och säkerhetsrelaterade hinder som försenar transporten av levande djur i onödan.

91.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att ägna särskild uppmärksamhet åt överträdelser i fråga om djurens välbefinnande under transporter på vattenleder och sjöresor till tredjeländer, och bedöma eventuella överträdelser av lagstiftningen, såsom när döda djur olagligen slängs från fartyg i Medelhavet (ofta med bortskuren öronmärkning), vilket sker på grund av att det ofta är omöjligt att göra sig av med dem i destinationshamnen.

92.  Europaparlamentet betonar rådets beslut 2004/544/EG om att underteckna Europeiska konventionen om skydd av djur under internationella transporter(14), enligt vilken transport innebär något av följande: mellan två medlemsstater via ett tredjelands territorium, mellan en medlemsstat och ett tredjeland eller direkt mellan två medlemsstater.

93.  Europaparlamentet betonar att om inte normerna för djurtransporter och djurs välbefinnande i tredjeländer anpassas till EU:s normer och genomförs tillräckligt tydligt för att säkerställa att förordningen följs fullt ut, bör transporter av levande djur till tredjeländer omfattas av bilaterala avtal för att utjämna dessa skillnader, och förbjudas om detta inte uppnås.

94.  Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att de enligt fast rättspraxis(15) kan införa strängare nationella regler för skydd av djur under transport, så länge de är förenliga med huvudsyftet i förordning (EG) nr 1/2005.

95.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja utbyte av bästa praxis och åtgärder för regleringsmässig likvärdighet med tredjeländer när det gäller transport av levande djur.

o
o   o

96.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska revisionsrätten, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 3, 5.1.2005, s. 1.
(2) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
(3) EUT C 434, 23.12.2015, s. 59.
(4) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets officiella tidning 2011:9.1:1966.
(5) EUT C 251 E, 31.8.2013, s. 116.
(6) Domstolens dom (femte avdelningen) av den 23 april 2015 i mål C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH mot Stadt Kempten, ECLI:EU:C:2015:259.
(7) Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 31/2018 av den 14 november 2018: Djurs välbefinnande i EU: att minska klyftan mellan ambitiösa mål och praktiskt genomförande.
(8) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
(9) EUT 121, 29.7.1964, s. 1977.
(10) EUT L 102, 11.4.2006, s. 1.
(11) Slutrapport från en revision i Nederländerna den 20–24 februari 2017 för att utvärdera djurens välbefinnande under transport till tredjeländer, Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet 2017.
(12) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”).
(13) EUT L 347, 20.12.2013, s. 347.
(14) EUT L 241, 13.7.2004, s. 21.
(15) Domstolens dom (första avdelningen) av den 14 oktober 2004 - mål C-113/02, Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Nederländerna, och domstolens dom (tredje avdelningen) av den 8 maj 2008 - mål C-491/06, Danske svineproducenter.

Senaste uppdatering: 15 februari 2019Rättsligt meddelande