Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0272M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0093/2019

Внесени текстове :

A8-0093/2019

Разисквания :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0141

Приети текстове
PDF 186kWORD 61k
Вторник, 12 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция)
P8_TA-PROV(2019)0141A8-0093/2019

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272М(NLE))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (10861/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (10877/2018) от 9 октомври 2018 г.,

—  като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 3, първа алинея и с член 207, параграф 4, първа алинея и във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0445/2018),

—  като взе предвид Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна(1),

—  като взе предвид Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам,

—  като взе предвид проекта на Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност(2) (Регламента за FLEGT),

—  като взе предвид предложението на Комисията за План за действие за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (COM(2003)0251),

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията от 28 юни 2016 г. (10721/2016),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал(3) (Регламента на ЕС за дървения материал),

—  като взе предвид доклада на Агенцията за разследване в областта на околната среда (Environmental Investigation Agency) от 31 май 2018 г., озаглавен „Многократни нарушения: продължаващият внос на незаконен дървен материал от Камбоджа във Виетнам“ (Serial Offender: Vietnam’s continued imports of illegal Cambodian timber)(4), и нейния доклад от 25 септември 2018 г., озаглавен „Нарушения от страна на Виетнам: необходими действия във връзка с фалшиви сертификати по CITES за търговия с розово дърво“ (Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade)(5),

—  като взе предвид Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН за периода 2015—2030 г.,

–  като взе предвид Парижкото споразумение, постигнато на 21-вата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP21) на 12 декември 2015 г.,

–  като взе предвид инициативата „Предизвикателството от Бон“ от 2011 г., която представлява глобални усилия за възстановяването на 150 милиона хектара обезлесени земи и земи с влошено качество в целия свят до 2020 г. и на 350 милиона хектара такива земи до 2030 г.,

–  като взе предвид доклада на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) от 2012 г., озаглавен „Зелен въглерод, черен пазар: незаконна сеч, данъчни измами и пране на пари в тропическите гори по света“ (Green carbon, black trade: illegal logging, tax fraud and laundering in the world’s tropical forests)(6),

—  като взе предвид конвенциите на ООН за борба с престъпността и корупцията, включително Конвенцията срещу транснационалната организирана престъпност и Конвенцията срещу корупцията,

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 12 март 2019 г.(7) относно проекта на решение на Съвета,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A8-0093/2019),

А.  като има предвид, че през 2010 г. Виетнам стана третата държава в Азия след Индонезия и Малайзия, която започна преговори за сключване на споразумение за доброволно партньорство (СДП) за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (FLEGT); като има предвид, че преговорите приключиха през май 2017 г. и споразумението беше подписано на 19 октомври 2018 г.;

Б.  като има предвид, че целта на споразумението за доброволно партньорство е да осигури нормативна уредба, която да гарантира, че целият внос на дървен материал и на изделия от дървен материал от Виетнам за ЕС, обхванат от споразумението за доброволно партньорство, е произведен по законен начин; като има предвид, че по принцип СДП имат за цел насърчаване на системни промени в сектора на горското стопанство, насочени към устойчиво управление на горите, премахване на незаконната сеч и подкрепа на усилията в световен мащаб за спиране на обезлесяването и на деградацията на горите;

В.  като има предвид, че Виетнам е значима държава в контекста на търговията с дървен материал, като разполага с четвъртия по големина в света, експортно ориентиран сектор за обработка на дървесина и има за цел да се превърне в най-големия пазар в този сектор; като има предвид, че като център за преработка Виетнам е основен износител на продукти от дървен материал за ЕС, но също така и за държави в региона, и по-специално Китай и Япония;

Г.  като има предвид, че Виетнам е основен вносител на дървен материал и изделия от дървен материал, като фабриките в страната са усвоили около 34 милиона кубични метра дървен материал и изделия от дървен материал през 2017 г., от които 25% са били внесени, а 75% са били от местни насаждения, много от които са притежавани и управлявани от дребни земеделски стопани; като има предвид, че вносът е нараснал като стойност с 68% за периода 2011—2017 г.; като има предвид, че през последните години Виетнам постигна значителен напредък в намаляването на вътрешното обезлесяване и увеличи своята залесена площ от 37% през 2005 г. на 41,65% през 2018 г., включително промишлени насаждения; като има предвид, че Виетнам прилага забрана за изсичане на естествените горски насаждения в страната от 2016 г. насам;

Д.  като има предвид, че най-големите източници на трупи и нарязан дървен материал през 2017 г. са били Камерун, САЩ и Камбоджа, наред с Демократична република Конго (ДР Конго) като значим доставчик; като има предвид, че от 2015 г. насам Камбоджа е вторият по големина доставчик на тропически дървен материал за Виетнам, въпреки съобщенията за забрана(8) на износа за Виетнам; като има предвид, че се съобщава за нарастване с 43% на обема и с 40% на стойността на вноса от африканските държави в периода между 2016 и 2017 г.; като има предвид, че неправителствени организации (НПО) със съответния експертен опит посочват, че дървеният материал, изнасян от Камбоджа и ДР Конго, следва да се счита за „високорисков“, а суровият дървен материал често се внася от държави със слабо управление, високи нива на корупция или конфликти, с голям риск от незаконност на добива на дървен материал;

Е.  като има предвид, че Камбоджа е на пето място в света по отношение на темповете на обезлесяване и като има предвид, че статистическите данни на ООН показват, че покритите с гори площи в Камбоджа са намалели от 73% от територията на страната през 1990 г. на 57% през 2010 г.;

Ж.  като има предвид, че въз основа на член 3 от Указ № 131 от 28 ноември 2006 г. Камбоджа забранява износа на кръгли трупи, с изключение на трупи от лесовъдство, грубо нарязан дървен материал, с изключение на трупи от лесовъдство, и дървен материал с квадратно или правоъгълно напречно сечение, с дебелина и широчина, по-голяма от 25 cm(9); като има предвид, че за целия износ на изделия от дървен материал от естествени насаждения от Камбоджа по принцип се счита, че е в нарушение на законодателството на Камбоджа; като има предвид, че съгласно СДП Виетнам се ангажира да внася само дървен материал, който е законно добит в съответствие с националното законодателство на държавата източник;

З.  като има предвид, че съгласно СДП дадена държава се ангажира да разработи политика с цел да се гарантира, че само дървен материал и изделия от дървен материал, за които е установено, че са законно произведени, ще бъде изнасяни за ЕС(10); като има предвид, че Виетнам ще трябва да приеме законодателство за въвеждане на системата за гарантиране на законността на дървения материал и да създаде необходимите административни структури и капацитет за изпълнение и гарантиране на прилагането на ангажиментите си съгласно СДП; като има предвид, че разглежданото СДП ще се прилага за дървен материал и изделия от дървен материал, предназначени за вътрешния пазар и за пазарите за износ, с изключение на последната стъпка за лицензиране на FLEGT, която за момента е предназначена само за износа за ЕС;

И.  като има предвид, че Виетнам се ангажира да приеме законодателство, което гарантира, че на неговия пазар се внася само законно произведен дървен материал(11), въз основа на задълженията за надлежна проверка за вносителите на дървен материал и на изделия от дървен материал; като има предвид, че Виетнам се ангажира също така да признае съответните закони на държавите на дърводобив като част от определението за законност съгласно СДП;

Й.  като има предвид, че популяризирането на разглежданото СДП в региона ще играе важна роля за засилване на икономическата интеграция и постигане на международните цели за устойчиво развитие; като има предвид, че сключването на нови СДП — по-специално с Китай, което граничи с Виетнам и е основен участник в сектора за обработен дървен материал — ще позволи да се предоставят гаранции за законността и жизнеспособността на търговията с дървен материал и изделия от дървен материал в региона;

К.  като има предвид, че едва след като Виетнам докаже пълното прилагане на всички ангажименти по СДП(12) и изгради капацитета за гарантиране на прилагането на съответното национално законодателство, страната ще може да се присъедини към системата на ЕС за лицензиране на FLEGT; като има предвид, че за дървения материал, внесен съгласно лиценз за FLEGT, се предполага да бъде законен съгласно Регламента на ЕС относно дървения материал; като има предвид, че присъединяването на Виетнам към системата за лицензиране на FLEGT е одобрено с делегиран акт;

Л.  като има предвид, че с влизането си в сила ССТ между ЕС и Виетнам ще либерализира търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, а вносът от Виетнам ще бъде обхванат от общите задължения за извършване на надлежна проверка съгласно Регламента на ЕС относно дървения материал до началото на лицензирането на FLEGT(13);

1.  припомня, че устойчивото и приобщаващо управление на горите и управление в по-общ смисъл е от съществено значение за постигането на целите, заложени в Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и в Парижкото споразумение;

2.  призовава ЕС да гарантира съгласуваността на СДП с всички свои политики, включително в областта на развитието, околната среда, селското стопанство и търговията;

3.  категорично подкрепя процеса на FLEGT с Виетнам, като се има предвид ролята на посочената държава в сектора за обработка на дървен материал; приветства подписването на СДП — споразумение, което има за цел постепенно да доведе до цялостна реформа на политиката в страната, насочена към премахване на незаконно добития дървен материал от веригите за доставка на виетнамските оператори; приветства ангажимента на Виетнам и постигнатия до момента напредък и съзнава, че пълното прилагане на СДП ще бъде дългосрочен процес, който предполага не само приемането на цял набор от законодателни актове (гарантиране на законността на дървения материал), но и предоставянето на гаранции, че е налице подходящ административен капацитет и експертен опит за изпълнение и гарантиране на прилагането на СДП; припомня, че лицензирането на FLEGT може да започне едва след като Виетнам докаже готовността на своята система за гарантиране на законността на дървения материал; отбелязва предизвикателствата, свързани с координацията между националните и провинциалните равнища, която е необходима за адекватното и последователно прилагане на СДП в цялата страна, и призовава правителството на Виетнам да осигури такава координация;

4.  припомня, че изпълнението на СДП трябва да допълва ангажиментите на ЕС за опазване на околната среда и да гарантира съгласуваност с ангажиментите за предотвратяване на масово обезлесяване;

5.  призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да предвидят достатъчно човешки ресурси за прилагането на разглежданото СДП, включително като гарантират подходящи ресурси за делегацията на ЕС в Ханой, както и финансови ресурси за Виетнам в рамките на настоящите и бъдещите инструменти за сътрудничество за развитие, специално предназначени за прилагането на СДП; насърчава Комисията и ЕСВД да подпомагат виетнамските органи и гражданското общество в страната, включително като им предоставят на разположение спътникови изображения; призовава ЕС да насочи усилията си към укрепване на правната уредба и на институционалния капацитет на Виетнам чрез предприемане на мерки за справяне с техническите и икономическите предизвикателства, които възпрепятстват ефективното изпълнение и гарантиране на прилагането на действащите национални и международни разпоредби;

6.  признава ангажиментите, поети от виетнамската дървообработваща промишленост, за премахване на незаконния дървен материал от веригите за доставки и за повишаване на осведомеността по тези въпроси; подчертава обаче, че промяната на нагласата в рамките на сектора, както и стриктното гарантиране на прилагането, са от ключово значение; напомня, че наличието на незаконен дървен материал във веригите на доставки крие риск от накърняване на репутацията на виетнамската преработвателна промишленост;

7.  съзнава обаче, че в миналото Виетнам се е сблъсквал със значителни проблеми в борбата с незаконната търговия с дървен материал от Лаос, а през последните години и от Камбоджа; счита, че в такива случаи Виетнам и държавите доставчици носят съвместно отговорността за насърчаването на тази незаконна търговия, тъй като виетнамските органи, особено на провинциално равнище, са вземали официални решения, които нарушават законодателството на държавата на добив, като например за управлението на официални квоти за внос;

8.  приветства ангажимента на Виетнам да приеме законодателство с цел да гарантира, че на неговия пазар се внася само законно произведен дървен материал, въз основа на задължителна надлежна проверка за вносителите, като едно от основните достижения на СДП; припомня, че задълженията за надлежна проверка следва да не бъдат ограничени само до формално изпълнение на процедурата, а следва да включват всички необходими стъпки – като събиране на информация, оценка на рисковете и предприемане на допълнителни мерки за смекчаване на всеки установен риск с цел намаляване на равнището на риска до „незначителен“ — чието прилагане да бъде гарантирано от компетентните национални органи чрез надеждни и систематични проверки на отделни дружества; подчертава, че налагането на задължения за извършване на надлежна проверка чрез митническите органи е предизвикателство, което ще изисква подходящо обучение; припомня, че виетнамските органи следва да възприемат надлежна система за надлежна проверка, съответстваща на системата, описана в Регламента на ЕС относно дървения материал, и подчертава необходимостта от осигуряване на участието на независима трета страна при изготвянето на националното законодателство за надлежна проверка; насърчава виетнамските органи да разгледат възможността за включване на одит от трета страна и публично отчитане от страна на дружествата като изисквания на тяхната система за надлежна проверка, както и да предоставят подходяща подкрепа на дружествата за спазването на техните задължения и да избягват създаването на несъразмерна тежест за доставчиците на дървен материал за домакинствата, като същевременно се избягва създаването на „вратички“;

9.  призовава правителството на Виетнам да предвиди подходящи, възпиращи и пропорционални санкции за нарушения на законодателството за прилагане на системата за гарантиране на законността на дървения материал, което по отношение на вноса включва пълна забрана на пускането на виетнамския пазар на незаконен дървен материал, заедно с конфискуването на такъв дървен материал;

10.  приветства механизма за независима оценка, подаване на жалби и обратна връзка и призовава виетнамските органи да гарантират, че в тази връзка се реагира адекватно, включително чрез ефективни и възпиращи действия за гарантиране на прилагането на законодателството, когато е необходимо; изразява очакване тези механизми да функционират при пълна прозрачност и да насърчават обмена на информация между гражданското общество и правоприлагащите органи; приветства ангажимента на Виетнам да осигури независим мониторинг на прилагането на СДП от страна на организации на гражданското общество, горски сдружения, предприятия, профсъюзи, местни общности и лица, живеещи в горските райони; подчертава решаващото значение на тяхното участие и на техния достъп до съответната актуална информация, за да могат те да изпълняват своята роля в този процес и да продължат да допринасят за надеждността на системата за гарантиране на законността на дървения материал и за нейното постоянно укрепване; приветства поетия от Виетнам ангажимент да се разреши на гражданското общество достъп до националната база данни за горското стопанство и насърчава правителството да проведе обществена консултация относно законодателството за гарантиране на прилагането на системата за гарантиране на законността на дървения материал и да вземе предвид обратната информация, която ще получи;

11.  приветства участието на организациите на гражданското общество по време на преговорите за СДП и след това и настоятелно призовава правителството на Виетнам да гарантира реално и пълно приобщаване през целия етап на изпълнение и след това, като се включва целият обхват на СДП, включително контрол на вноса, задължения за надлежна проверка, система за класифициране на организациите и основана на риска проверка на дружествата и на разрешителните FLEGT; подчертава колко е важно участието на местните общности — както по съображения от социално-икономическо естество, така и с цел да се гарантира правилното прилагане на новото законодателство в областта на горското стопанство и ангажиментите съгласно СДП;

12.  решително осъжда незаконната търговия с дървен материал през границата с Камбоджа и призовава органите на двете държави незабавно и изцяло да спрат незаконните потоци като мярка, която е безусловно необходима за успешното продължаване на процеса на СДП; настоятелно призовава виетнамските органи да разследват, да отстранят от длъжност и да подведат под отговорност лицата, отговорни за разрешаването и управлението на незаконната търговия от Камбоджа и други държави; приветства взетото неотдавна от виетнамските органи решение да се разреши търговия с дървен материал единствено чрез основните международни канали, както и да се укрепи капацитетът за гарантиране на прилагането на законодателството с цел борба срещу незаконната търговия; настоятелно призовава виетнамските органи незабавно да категоризират дървения материал от Камбоджа като „високорисков“ и да гарантират спазването на законодателството на Камбоджа относно добива и износа на дървен материал в съответствие с ангажиментите съгласно СДП; призовава двете държави да насърчават и подобряват диалога, трансграничното сътрудничество, обмена на търговски данни и информация относно рисковете, свързани с незаконната търговия с дървен материал и съответното действащо законодателство, и ги насърчава да включат ЕС като посредник в този диалог; насърчава Виетнам и Камбоджа да поискат подкрепа от Интерпол и да работят заедно за ефективни и дългосрочни мерки за борба с ширещата се незаконна сеч и с трансграничната контрабанда на дървен материал във Виетнам; призовава виетнамските органи да прилагат същите мерки по отношение на вноса от други държави доставчици, където съществуват или могат да възникнат подобни опасения, например ДР Конго;

13.  подчертава необходимостта да се обърне внимание на регионалното измерение на незаконната сеч и на транспорта, обработката и търговията с незаконен дървен материал по цялата верига на доставки; призовава това регионално измерение да бъде включено в процеса на оценка на СДП под формата на оценка на връзката между наличието на по-слаби механизми за гарантиране на прилагането в други държави от региона и увеличаването на износа от тези държави за ЕС;

14.  подчертава, че лошото управление и корупцията в сектора на горското стопанство ускоряват незаконната сеч и влошаването на състоянието на горите и подчертава факта, че успехът на инициативата FLEGT зависи и от предприемането на мерки за справяне с измамите и корупцията по цялата верига на доставки на дървен материал; настоятелно призовава правителството на Виетнам да работи за прекратяване на широко разпространената корупция и да предприеме мерки за справяне с други фактори, подхранващи тази търговия, по-специално по отношение на митниците и други органи, които ще играят ключова роля при изпълнението и гарантирането на прилагането на СДП, което ще представлява конкретен сигнал, че Виетнам е изцяло ангажиран с процеса на прилагане СДП; подчертава, че е необходимо да се сложи край на безнаказаността в сектора на горското стопанство, като се гарантира, че нарушенията се преследват по съдебен ред;

15.  приветства неотдавнашното приемане от страна на виетнамското правителство на план за действие за прилагането на СДП и призовава правителството да следва конкретен, обвързан със срокове и измерим подход; приветства влизането в сила на новото законодателство относно горското стопанство на 1 януари 2019 г., което включва забрана на вноса на незаконно добит дървен материал във Виетнам, и настоятелно призовава виетнамските органи да прилагат тази забрана и, ако е необходимо, бързо да приемат мерки за изпълнение с цел да се навакса изоставането, докато започне да функционира системата за гарантиране на законността на дървения материал;

16.  приветства включването на разпоредби относно устойчивото управление на горите в рамките на ССТ между ЕС и Виетнам, които съдържат и позоваване на СДП; призовава Комисията да обърне особено внимание на търговията с дървен материал и изделия от дървен материал при изпълнението на ССТ и да наблюдава отблизо търговските потоци, за да се гарантира, че допълнителната либерализация на търговията не води до допълнителни рискове от незаконна търговия;

17.  изисква от Комисията да докладва ежегодно на Парламента относно напредъка, постигнат от Виетнам в прилагането на СДП, включително спрямо изискванията на настоящата резолюция, както и относно дейностите на Съвместния комитет по изпълнението, за да се даде възможност за вземането на информирано решение, след като бъде предложен делегираният акт, с който се разрешава приемането на разрешителни FLEGT; призовава Комисията да разгледа възможността за усъвършенстване на разпоредбите относно лицензирането на FLEGT при следващия преглед, за да може да реагира бързо в случаи на значителни нарушения на ангажиментите съгласно СДП;

18.  призовава Комисията да насърчава диалога и да се застъпва за прилагането на Регламента на ЕС относно дървения материал в отношенията си с основните държави вносители в региона и с основните търговски партньори на ЕС като Китай и Япония, както и да продължи да отдава приоритет на необходимостта от конкретни решения за спиране на незаконната търговия с дървен материал в двустранните отношения с тези държави, включително в търговските отношения, с цел да се създадат равни условия на конкуренция на световно равнище, в които да се предприемат мерки за решаване на проблема; подкрепя Комисията по отношение на започването на преговори за СДП със съседните държави на Виетнам веднага след като бъдат изпълнени необходимите условия и подчертава значението на СДП относно FLEGT в бъдещите инструменти за развитие и сътрудничество; приканва Комисията да въведе инструменти за улесняване на обмена на най-добри практики между Виетнам и други държави, които вече са сключили СДП с ЕС;

19.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки, на Социалистическа република Виетнам и на Кралство Камбоджа.

(1) OВ L 329, 3.12.2016 г., стр. 8.
(2) ОВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 1.
(3) OВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23.
(4) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf
(5) https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/
(6) Nellemann, C., INTERPOL Environmental Crime Programme (eds). 2012 г. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests. A Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme, GRIDArendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y
(7) Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0140.
(8) https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
(9) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, p. 6.
(10) Споразумението за доброволно партньорство обхваща всички основни продукти, изнасяни за ЕС, и по-специално петте задължителни продукта от дървен материал, както са определени в Регламента за FLEGT от 2005 г. (дървени трупи, нарязан дървен материал, железопътни траверси, шперплат и фурнир), а също така включва и редица други изделия от дървен материал, като частици от дървени стърготини, паркет, плочи от дървесни частици и дървени мебели. СДП обхваща износа за всички трети държави но, поне първоначално, схемата на лицензиране се прилага само за износа за ЕС.
(11) Съгласно член 2 , буква й) от СДП „законно произведен дървен материал“ (наричан по-нататък „законен дървен материал“) означава продукти от дървен материал, които са добити или внесени и произведени в съответствие със законодателството на Виетнам, посочено в приложение II, и други съответни разпоредби на настоящото споразумение; и — за вносен дървен материал — означава продукти от дървен материал, които са добити, произведени и изнесени в съответствие със съответното законодателство на държавата на дърводобив и процедурите, описани в приложение V.“
(12) Готовността на системата за гарантиране на законността на дървения материал за лицензирането на FLEGT първо ще бъде оценена съвместно от ЕС и Виетнам. Само ако и двете страни са съгласни, че системата е достатъчно стабилна, лицензирането ще може да започне.
(13) Член 13.8, параграф 2, буква а): „[всяка страна] насърчава търговията с горски продукти, произведени от материал, произхождащ от устойчиво управлявани гори и добит в съответствие с националното законодателство на държавата на добив; това може да включва сключването на споразумение за доброволно партньорство за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия.“

Последно осъвременяване: 19 март 2019 г.Правна информация