Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0272M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0093/2019

Předložené texty :

A8-0093/2019

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Hlasování :

PV 12/03/2019 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0141

Přijaté texty
PDF 172kWORD 56k
Úterý, 12. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (usnesení)
P8_TA-PROV(2019)0141A8-0093/2019

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2019 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (10861/2018),

–  s ohledem na návrh dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (10877/2018) ze dne 9. října 2018,

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s prvními pododstavci čl. 207 odst. 3 a čl. 207 odst. 4 a v souladu s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0445/2018),

–  s ohledem na Rámcovou dohodu o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé(1),

–  s ohledem na návrh dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou,

–  s ohledem na návrh Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství(2) (nařízení FLEGT),

–  s ohledem na Komisí předložený návrh akčního plánu EU pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (COM(2003)0251),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 28. června 2016 o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (10721/2016),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky(3) (nařízení EU o dřevu),

–  s ohledem na zprávy Environmental Investigation Agency ze dne 31. května 2018 s názvem „Serial Offender: Vietnam’s continued imports of illegal Cambodian timber“(4) a ze dne 25. září 2018 s názvem „Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade“(5),

–  s ohledem na cíle udržitelného rozvoje OSN pro období 2015–2030,

–  s ohledem na Pařížskou dohodu dosaženou dne 12. prosince 2015 na 21. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (COP21),

–  s ohledem na bonnskou výzvu z roku 2011, tj. celosvětové úsilí obnovit 150 milionů hektarů odlesněné a znehodnocené půdy do roku 2020 a 350 milionu hektarů do roku 2030,

–  s ohledem na zprávu Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) z roku 2012 nazvanou „Zelený uhlík, černý obchod: nezákonná těžba, daňové podvody a praní peněz ve světových tropických pralesích“,

–  s ohledem na úmluvy OSN proti trestné činnosti a korupci, včetně Úmluvy proti mezinárodnímu organizovanému zločinu a Úmluvy proti korupci,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 12. března 2019(6) o návrhu rozhodnutí Rady,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0093/2019),

A.  vzhledem k tomu, že Vietnam se v roce 2010 stal po Indonésii a Malajsii třetí asijskou zemí, která zahájila jednání o dobrovolné dohodě o partnerství pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví; vzhledem k tomu, že jednání byla dokončena v květnu 2017 a dohoda byla podepsána 19. října 2018;

B.  vzhledem k tomu, že cílem této dobrovolné dohody o partnerství je poskytnout právní rámec za účelem zajištění, aby veškeré dřevo a dřevařské výrobky dovážené z Vietnamu do EU, na něž se dobrovolná dohoda o partnerství vztahuje, byly získány zákonně; vzhledem k tomu, že účelem dobrovolných dohod o partnerství jsou zpravidla systémové změny v lesnictví, jejichž cílem je udržitelná správa lesů, vymýcení nezákonné těžby dřeva a podpora celosvětového úsilí o zastavení odlesňování a znehodnocování lesů;

C.  vzhledem k tomu, že Vietnam je v oblasti obchodu se dřevem významnou zemí a že jeho dřevozpracující odvětví zaměřené na vývoz je čtvrté největší na světě a usiluje o to, aby se stalo největším; vzhledem k tomu, že Vietnam je coby zpracovatelské centrum významným vývozcem dřevařských výrobků do EU, ale také do zemí v regionu, zejména do Číny a Japonska;

D.  vzhledem k tomu, že Vietnam je významným dovozcem dřeva a dřevařských výrobků, přičemž jeho továrny v roce 2017 zpracovaly zhruba 34 milionů krychlových metrů dřeva a dřevařských výrobků, z čehož bylo 25 % dovezeno a 75 % pocházelo z tuzemských pěstovaných lesů, které mnohdy vlastní a spravují drobní vlastníci; vzhledem k tomu, že hodnota dovozu v letech 2011–2017 vzrostla o 68 %; vzhledem k tomu, že Vietnam v posledních letech dosáhl významného pokroku při snižování odlesňování na jeho území a zvýšil podíl zalesněných oblastí z 37 % v roce 2005 na 41,65 % v roce 2018, a to včetně průmyslových lesů; vzhledem k tomu, že Vietnam vymáhá od roku 2016 zákaz těžby dřeva z domácích přírodních lesních porostů;

E.  vzhledem k tomu, že zeměmi, odkud pocházelo největší množství kulatiny a řeziva, byly Kamerun, USA a Kambodža a dalším významným dodavatelem byla Demokratická republika Kongo (DRK); vzhledem k tomu, že od roku 2015 je Kambodža druhým největším dodavatelem tropického dřeva do Vietnamu, a to i přes údajný zákaz(7) vývozu do Vietnamu; vzhledem k tomu, že mezi lety 2016–2017 byl zaznamenán 43% nárůst objemu a 40% zvýšení hodnoty vývozů z afrických zemí; vzhledem k tomu, že nevládní organizace s příslušnou odborností upozornily na to, že dřevo vyvážené z Kambodže a DRK by mělo být považováno za „vysoce rizikové“, přičemž surové dřevo se často dováží ze zemí, pro něž je příznačná slabá vláda, vysoká míra korupce a nebo probíhající konflikt a v nichž je velké riziko nezákonnosti při těžbě dřeva;

F.  vzhledem k tomu, že Kambodža má pátou nejvyšší míru odlesňování na světě, a že podle statistik OSN se zalesnění Kambodži snížilo ze 73 % v roce 1990 na 57 % v roce 2010;

G.  vzhledem k tomu, že na základě článku 3 vyhlášky č. 131 z 28. listopadu 2006 Kambodža zakazuje vývoz kulatiny, která nepochází z průmyslových porostů, neopracovaného řeziva, které nepochází z průmyslových porostů, a hraněného dřeva s tloušťkou a šířkou větší než 25 cm(8); vzhledem k tomu, že veškerý vývoz produktů ze dřeva pocházejícího z přírodního porostu z Kambodži je v zásadě považován za porušení kambodžského práva; vzhledem k tomu, že se na základě dobrovolné dohody o partnerství Vietnam zavázal, že bude vyvážet pouze dřevo, které bylo legálně vytěženo v souladu s vnitrostátními právními předpisy zdrojové země;

H.  vzhledem k tomu, že dobrovolnou dohodou o partnerství se země zavazuje zavést politiky za účelem zajištění, že do EU bude vyváženo pouze dřevo a dřevařské produkty ověřené jako zákonné(9); vzhledem k tomu, že Vietnam bude muset přijmout právní předpisy zavádějící systém zajištění zákonnosti dřeva (TLAS) a zavést nezbytné správní struktury a kapacity pro provádění a vymáhání svých závazků podle dobrovolné dohody o partnerství; vzhledem k tomu, že tato dobrovolná dohoda o partnerství se bude vztahovat na dřevo a dřevařské výrobky určené jak pro domácí, tak pro vývozní trhy, s výjimkou posledního kroku udělování licence FLEGT, která je v současné době určena pouze pro vývoz do EU;

I.  vzhledem k tomu, že se Vietnam zavázal k přijetí právních předpisů zajišťujících, že na jeho trh bude dováženo pouze zákonně získané dřevo(10) na základě povinností dovozců dřeva a dřevařských výrobků provádět hloubkovou kontrolu; vzhledem k tomu, že se Vietnam rovněž zavázal uznávat příslušné právní předpisy zemí těžby v rámci definice zákonnosti v souladu s dobrovolnou dohodou o partnerství;

J.  vzhledem k tomu, že prosazování této dohody o dobrovolném partnerství v regionu by mělo významnou úlohu při podpoře hospodářské integrace a plnění mezinárodních cílů v oblasti udržitelného rozvoje; vzhledem k tomu, že uzavření nových dobrovolných dohod o partnerství, zejména s Čínou, která s Vietnamem sousedí a je významným hráčem ve dřevozpracujícími průmyslu, by umožnilo, aby se poskytly záruky, pokud jde o zákonnost a životaschopnost obchodu s dřevem a dřevařskými výrobky v tomto regionu;

K.  vzhledem k tomu, že teprve až Vietnam prokáže úplné provádění všech závazků podle dobrovolné dohody o partnerství(11) a zřídí kapacitu pro vymáhání souvisejících vnitrostátních právních předpisů, bude moci přistoupit k režimu licencí FLEGT EU; vzhledem k tomu, že o dřevu dováženém pod licencí FLEGT se předpokládá, že je zákonné v souladu s nařízením EU o dřevu; vzhledem k tomu, že přistoupení Vietnamu k režimu licencí FLEGT se schvaluje aktem v přenesené pravomoci;

L.  vzhledem k tomu, že dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem okamžikem vstupu v platnost liberalizuje obchod se dřevem a dřevařskými výrobky a na dovozy z Vietnamu se budou vztahovat obecné povinnosti provádět hloubkovou kontrolu podle nařízení EU o dřevě, dokud nezačne udělování licencí FLEGT(12);

1.  připomíná, že udržitelné a inkluzivní obhospodařování lesů má zásadní význam pro dosažení cílů stanovených v Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj a v Pařížské dohodě;

2.  vyzývá EU, aby zajistila soulad dohody se všemi svými politikami, a to i v oblasti rozvoje, životního prostředí, zemědělství a obchodu;

3.  rozhodně podporuje postup FLEGT s Vietnamem vzhledem k roli země v odvětví zpracování dřeva; vítá podpis této dobrovolné dohody o partnerství, která má v zemi přinést kompletní reformu politiky s cílem odstranit nezákonně získané dřevo z dodavatelského řetězce vietnamských subjektů; vítá odhodlání Vietnamu a pokrok, kterého bylo dosud dosaženo, a je si vědom, že úplné provedení dobrovolné dohody o partnerství bude dlouhodobý proces, který s sebou přinese nejen přijetí celé řady právních předpisů (TLAS), ale také zajistí zavedení odpovídající správní kapacity pro provádění a vymáhání této dohody; připomíná, že udělování licencí FLEGT může být zahájeno pouze tehdy, až Vietnam prokáže připravenost svého systému TLAS; bere na vědomí, jaké výzvy představuje koordinace celostátní úrovně a úrovní provincií, která je nezbytná k náležitému a konzistentnímu vymáhání této dobrovolné dohody o partnerství v celí zemi, a žádá vládu Vietnamu, aby takovouto koordinaci zajistila;

4.  připomíná, že provádění dohody musí doplňovat závazky EU v oblasti ochrany životního prostředí a zajistit soulad se závazky, které jsou zaměřeny na předcházení masovému odlesňování;

5.  žádá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby na provádění této dobrovolné dohody o partnerství přidělily dostatečné lidské zdroje, včetně zajištění odpovídajících zdrojů pro delegaci EU v Hanoji, a také finanční prostředky prostředky pro Vietnam v rámci současných a budoucích nástrojů rozvojové spolupráce, které by byly specificky vyčleněny na provádění této dobrovolné dohody o partnerství; podněcuje Komisi a ESVČ k pomoci vietnamským orgánům a občanské společnosti, mimo jiné tím, že jim dají k dispozici satelitní snímky; žádá, aby EU směřovala své úsilí na posílení právního rámce a institucionální kapacity Vietnamu tím, že se zaměří na technické a hospodářské výzvy, které brání účinnému provádění a prosazování stávajících vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů;

6.  bere na vědomí závazky, které přijalo dřevařské odvětví Vietnamu a které se týkaly vymýcení nezákonně vytěženého dřeva z dodavatelských řetězců a zvýšení informovanosti o těchto otázkách; zdůrazňuje však, že klíčový význam má jak změna myšlení v tomto odvětví, tak důrazné vymáhání tohoto zákona; připomíná, že výskytem nezákonně vytěženého dřeva v dodavatelských řetězcích vzniká riziko, že bude poškozena pověst vietnamského zpracovatelského průmyslu;

7.  je si nicméně vědom, že Vietnam se v minulosti potýkal s významnými potížemi při boji s obchodováním s nezákonně získaným dřevem z Laosu a v posledních letech z Kambodži; má za to, že v takových případech jsou Vietnam a dodavatelské země za tento nezákonný obchod spoluodpovědné, jelikož vietnamské úřady, a to zejména na provinční úrovni, přijaly formální rozhodnutí, která porušují právní předpisy země těžby, jako je například uplatňování formálních dovozních kvót;

8.  vítá jako jeden z hlavních úspěchů dobrovolné dohody o partnerství závazek Vietnamu přijmout právní předpisy, které zajistí, že na jeho trh bude dováženo pouze zákonně získané dřevo, a to na základě povinnosti dovozců uplatňovat náležitou péči; připomíná, že povinnosti náležité péče by neměly být pouhým formálním zaškrtáváním políček, nýbrž by měly zahrnovat veškeré nutné kroky, jako je shromažďování informací, posuzování rizik a přijímání dodatečných opatření ke zmírnění jakýchkoliv zjištěných rizik s cílem snížit riziko na „zanedbatelné“, přičemž tato opatření by měla být vymáhána vnitrostátními orgány prostřednictvím důkladných a systematických kontrol jednotlivých podniků; poukazuje na výzvu, kterou je vymáhání povinností náležité péče prostřednictvím celních orgánů a která bude vyžadovat odpovídající školení; připomíná, že vietnamské orgány by měly přijmout systém náležité péče, který bude odpovídat systému podrobně popsanému v nařízení EU o dřevu, a zdůrazňuje, že je třeba, aby v příslušných právních předpisech týkajících se náležité péče byly stanoveny příspěvky nezávislých třetích stran; podněcuje vietnamské orgány k tomu, aby provádění auditu třetí stranou a veřejné vykazování ze strany společností učinily požadavky svého systému náležité péče a aby poskytly společnostem podporu při plnění jejich povinností a vyvarovaly se neúměrného zatížení dodavatelů dřeva do domácností, současně však nesmějí vznikat mezery;

9.  vyzývá vietnamskou vládu, aby stanovila odpovídající, odrazující a přiměřené tresty za porušování právních předpisů provádějících TLAS, které by v případě dovozu zahrnovaly úplný zákaz uvádění nezákonného dřeva na vietnamský trh a rovněž zabavení takového dřeva;

10.  vítá nezávislé hodnocení a mechanismus stížností a zpětné vazby a vyzývá vietnamské orgány, aby zajistily, že na ně bude odpovídajícím způsobem reagováno, a to v případě nutnosti i cestou účinného a odrazujícího donucovacího jednání; očekává, že tyto mechanismy budou fungovat naprosto transparentně a že budou napomáhat sdílení informací mezi občanskou společností a donucovacími orgány; vítá skutečnost, že se Vietnam zavázal k zajištění nezávislého sledování provádění dobrovolné dohody o partnerství ze strany organizací občanské společnosti, lesnických sdružení, podniků, odborových svazů, místních společenství a lidí žijících v lesních oblastech; zdůrazňuje zásadní důležitost toho, aby měli přístup k příslušným a aktuálním informacím, což jim umožní, aby v tomto procesu plnili svou úlohu a ještě více přispívali k důvěryhodnosti TLAS a jeho neustálému posilování; vítá závazek Vietnamu umožnit občanské společnosti přístup do národní databáze lesnictví a podněcuje vládu, aby předložila prováděcí právní předpisy k TLAS k veřejné konzultaci a vzala v potaz odezvu zpětnou vazbu, kterou obdrží;

11.  vítá zapojení organizací občanské společnosti do jednání o dobrovolné dohodě o partnerství i po nich a naléhavě vyzývá vietnamskou vládu, aby zajistila skutečná a plné zapojení všech zainteresovaných v průběhu celé prováděcí fáze i po ní pokrývající celou působnost dobrovolné dohody o partnerství, včetně kontrol dovozu, povinností náležité péče, klasifikačního systému organizací a inspekce podniků založené na rizicích a licencí FLEGT; zdůrazňuje, že je důležité, aby byly zapojeny místní komunity, a to jak s ohledem na socioekonomické důvody, tak s cílem zajistit řádné uplatňování nového lesnického zákona a závazků v rámci dobrovolné dohody o partnerství;

12.  důrazně odsuzuje nezákonné obchodování se dřevem, k němuž dochází přes hranici s Kambodžou, a vyzývá orgány obou zemí, aby těmto nezákonným tokům neprodleně učinily úplnou přítrž, což je naprostou nutností, má-li úspěšně pokračovat proces provádění této dobrovolné dohody o partnerství ; naléhavě vyzývá vietnamské orgány, aby prošetřily, zbavily funkce a předaly spravedlnosti ty, kdo nesou odpovědnost za povolení a řízení nezákonného obchodu z Kambodže i odjinud; vítá rozhodnutí, které nedávno přijaly vietnamské orgány, a sice že bude povolen obchod se dřevem pouze prostřednictvím hlavních mezinárodních kanálů a že posílí kapacitu v oblasti vymáhání v boji proti nezákonnému obchodu; naléhavě žádá vietnamské orgány, aby dřevo z Kambodže okamžitě zařadily do kategorie „vysoce rizikové“ a zajistily, aby byly dodržovány kambodžské právní předpisy týkající se těžby a vývozu dřeva, a to v souladu se závazky vyplývajícími z dobrovolné dohody o partnerství; vyzývá obě země, aby rozvíjely a zlepšovaly dialog, přeshraniční spolupráci, výměnu obchodních údajů a informací a nabádá je k tomu, aby do zprostředkování tohoto dialogu zapojily EU; podněcuje Vietnam a Kambodžu, aby požádaly o podporu od Interpolu a společně pracovaly na účinných a dlouhodobých opatřeních k boji proti bující nezákonné těžbě a pašování dřeva do Vietnamu; vyzývá vietnamské orgány, aby uplatňovaly stejná opatření na dovoz z jiných dodavatelských zemí, u nichž vyvstávají nebo by mohly vyvstávat podobné obavy, a to zejména ze zemí afrických, jako je například DRK;

13.  zdůrazňuje, že je nutné se zabývat regionální dimenzí nezákonné těžby a dopravy, zpracování a obchodování s nezákonně získaným dřevem v rámci celého dodavatelského řetězce; žádá, aby byla tato regionální dimenze zahrnuta do procesu hodnocení dobrovolné dohody o partnerství v podobě posouzení toho, do jaké míry souvisí existence slabších systémů vymáhání v jiných zemích tohoto regionu s nárůstem vývozu z těchto zemí do EU;

14.  zdůrazňuje, že špatná správa věcí veřejných a korupce v odvětví lesnictví urychlují nezákonnou těžbu dřeva a zhoršování stavu lesů a že úspěch celé iniciativy FLEGT závisí také na tom, jak se bude dařit potírat podvody a korupci v celém dodavatelském řetězci obchodu se dřevem; naléhavě vyzývá vietnamskou vládu, aby jako konkrétní signál toho, že je Vietnam odhodlán v procesu provádění dobrovolné dohody o partnerství vyvinout veškerou snahu, usilovala o vymýcení všeobecně rozšířené korupce a zabývala se dalšími faktory, které tento obchod podněcují, zejména v souvislosti s celními a dalšími orgány, které budou při provádění a vymáhání dobrovolné dohody o partnerství hrát klíčovou úlohu; zdůrazňuje, že je třeba ukončit beztrestnost v odvětví lesnictví tím, že bude zajištěno, že porušení právních předpisů budou stíhána;

15.  vítá skutečnost, že vietnamská vláda nedávno přijala akční plán pro provádění dobrovolné dohody o partnerství, a vyzývá vládu, aby sledovala konkrétní, časově strukturovaný a měřitelný přístup; vítá skutečnost, že dne 1. ledna 2019 vstoupil v platnost nový zákon o lesnictví, který obsahuje zákaz dovozů nezákonně vytěženého dřeva do Vietnamu, a naléhavě vyzývá vietnamské orgány, aby tento zákaz vymáhaly a v případě nutnosti urychleně přijaly prováděcí opatření, a tím překlenuly období, než bude fungovat systém TLAS;

16.  vítá skutečnost, že byla do dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem zařazena ustanovení o udržitelném obhospodařování lesů, která tuto dohodu také propojují s dobrovolnou dohodou o partnerství; žádá Komisi, aby při provádění dohody o volném obchodu věnovala zvláštní pozornost obchodu se dřevem a s dřevařskými výrobky a aby pečlivě sledovala obchodní toky s cílem zajistit, aby další liberalizace obchodu nevytvářela další riziko nelegálního obchodu;

17.  žádá Komisi, aby každoročně podávala Parlamentu zprávu o pokroku, kterého Vietnam dosáhl při provádění dobrovolné dohody o partnerství, a to i v souvislosti s požadavky obsaženými v tomto usnesení, a o činnostech společného prováděcího výboru, aby bylo možno přijmout informované rozhodnutí, jakmile bude předložen návrh aktu v přenesené pravomoci povolujícího akceptování licencí FLEGT; vyzývá Komisi, aby uvažovala o tom, jak při příštím přezkumu zlepšit nařízení o režimu licencí FLEGT, aby na jeho základě bylo možno rychle reagovat na případy závažného porušení závazků vyplývajících z dobrovolné dohody o partnerství;

18.  žádá Komisi, aby pěstovala dialog se největšími dovážejícími zeměmi v tomto regionu, jako je Čína a Japonsko, a propagovala u nich nařízení EU o dřevu a aby v rámci dvoustranných vztahů s těmito zeměmi, včetně obchodních vztahů, ještě více jako prioritu prosazovala potřebu konkrétních řešení k zastavení nelegálního obchodu se dřevem, ve snaze vytvořit na rovné podmínky na globální úrovni, za nichž se bude tento problém řešit; podporuje Komisi v tom, aby co nejdříve zahájila jednání o dobrovolných dohodách o partnerství se zeměmi sousedícími s Vietnamem, jakmile budou splněny nezbytné podmínky, a zdůrazňuje důležitost dobrovolných dohod o partnerství v rámci procesu FLEGT u budoucích nástrojů v oblasti rozvoje a spolupráce; vyzývá Komisi, aby zavedla nástroje k usnadnění výměny osvědčených postupů mezi Vietnamem a jinými zeměmi, které již s EU uzavřely dohody o dobrovolném partnerství;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států, Vietnamské socialistické republiky a Kambodžského království.

(1) Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 8.
(2) Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1.
(3) Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23.
(4) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf
(5) https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/
(6) Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0140.
(7) https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
(8) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, p. 6.
(9) Dobrovolná dohoda o partnerství pokrývá všechny hlavní produkty vyvážené do EU, zejména pět povinných dřevařských výrobků stanovených nařízením o FLEGT z roku 2005 (kulatina, řezivo, železniční pražce, překližované desky a dýhované desky) a také zahrnuje řadu dalších dřevařských výrobků, jako jsou dřevěné štěpky, parketové podlahy, třískové desky a dřevěný nábytek. Dobrovolná dohoda o partnerství se vztahuje na vývozy do všech třetích zemí, avšak režim licencí se, minimálně zpočátku, vztahuje pouze na vývozy do EU.
(10) Podle čl. 2 písm. j) dobrovolné dohody o partnerství se „ „zákonně získaným dřevem“ (dále rovněž označovaným jako „zákonné dřevo“)“ rozumí „výrobky ze dřeva vytěženého nebo dovezeného a získaného v souladu s právními předpisy Vietnamu uvedenými v příloze II a dalšími příslušnými ustanoveními této dohody a v případě dováženého dřeva se tím rozumí výrobky ze dřeva vytěženého, získaného a vyvezeného v souladu s příslušnými právními předpisy země těžby a postupy popsanými v příloze V“.
(11) Připravenost systému TLAS, pokud jde o udělování licencí FLEGT, bude nejprve posouzena společně EU a Vietnamem. Pouze pokud se obě strany shodnou, že systém je dostatečně spolehlivý, bude udělování licencí možné zahájit.
(12) Čl. 13.8 odst. 2 písm. a): „[každá strana] podněcuje podporu obchodu s lesními produkty z udržitelně obhospodařovaných lesů a těženými v souladu s vnitrostátními právními předpisy v zemi původu vytěženého dřeva; mezi opatření přijatá v tomto ohledu může patřit i uzavření dobrovolné dohody o partnerství o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví („FLEGT“)“.

Poslední aktualizace: 13. března 2019Právní upozornění