Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0272M(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0093/2019

Teksty złożone :

A8-0093/2019

Debaty :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Głosowanie :

PV 12/03/2019 - 9.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0141

Teksty przyjęte
PDF 177kWORD 60k
Wtorek, 12 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem (rezolucja)
P8_TA-PROV(2019)0141A8-0093/2019

Rezolucja nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (10861/2018),

–  uwzględniając projekt umowy o dobrowolnym partnerstwie z dnia 9 października 2018 r. dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (10877/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z pierwszymi akapitami art. 207 ust. 3 i art. 207 ust. 4 w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0445/2018),

–  uwzględniając Umowę ramową o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony(1),

–  uwzględniając projekt Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu,

–  uwzględniając projekt Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT(2) (rozporządzenie FLEGT),

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący planu działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (COM(2003)0251),

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (10721/2016),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna(3) (unijne rozporządzenie w sprawie drewna),

–  uwzględniając sprawozdania Environmental Investigation Agency z dnia 31 maja 2018 r. zatytułowane „Serial Offender: Vietnam’s continued imports of illegal Cambodian timber”(4) („Recydywa: stały przywóz nielegalnego drewna z Kambodży do Wietnamu”) oraz z dnia 25 września 2018 r. zatytułowane „Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade” [Wietnam narusza prawo: konieczność działania w związku z fałszywymi zezwoleniami CITES na handel palisandrem](5),

–  uwzględniając cele zrównoważonego rozwoju ONZ na lata 2015–2030,

–  uwzględniając porozumienie paryskie osiągnięte w dniu 12 grudnia 2015 r. podczas 21. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP21),

–  uwzględniając wyzwanie z Bonn z 2011 r., które stanowi globalny wysiłek mający na celu przywrócenie do 2020 r. 150 mln hektarów wylesionych i zdegradowanych gruntów na świecie, a do 2030 r. 350 mln hektarów,

–  uwzględniając sprawozdanie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) z 2012 r. pt. „Zielony węgiel, czarny handel – nielegalne pozyskiwanie drewna, oszustwa podatkowe i pranie pieniędzy w kontekście lasów tropikalnych na świecie”(6),

–  uwzględniając konwencje Narodów Zjednoczonych o przeciwdziałaniu przestępczości i korupcji, w tym Konwencję przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i Konwencję przeciwko korupcji,

–  uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 12 marca 2019 r.(7) w sprawie projektu decyzji Rady,

–  uwzględniając art. 99 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię przedstawioną przez Komisję Rozwoju (A8-0093/2019),

A.  mając na uwadze, że w 2010 r. Wietnam, jako trzecie państwo azjatyckie, po Indonezji i Malezji, zaangażował się w negocjacje w sprawie umowy o dobrowolnym partnerstwie (VPA) dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT); mając na uwadze, że negocjacje zakończono w maju 2017 r., a umowę podpisano w dniu 19 października 2018 r.;

B.  mając na uwadze, że celem umowy o dobrowolnym partnerstwie jest ustanowienie ram prawnych, które mają zapewnić, aby całość drewna i produktów z drewna przywożonych z Wietnamu do UE objętych umową była produkowana legalnie; mając na uwadze, że umowy o dobrowolnym partnerstwie na ogół mają na celu wspieranie zmian systemowych w sektorze leśnictwa z myślą o zrównoważonym zarządzaniu lasami, rozwiązaniu problemu nielegalnego pozyskiwania drewna oraz wspieraniu ogólnoświatowych wysiłków na rzecz powstrzymania wylesiania i degradacji lasów;

C.  mając na uwadze, że Wietnam jest ważnym krajem w kontekście handlu drewnem, w którym działa czwarty pod względem wielkości na świecie, zorientowany na wywóz sektor przetwórstwa drewna i który dąży do tego, aby zajmować pierwsze miejsce na świecie; mając na uwadze, że jako ośrodek przetwórstwa Wietnam jest znaczącym eksporterem produktów z drewna do UE, lecz także do krajów regionu, zwłaszcza Chin i Japonii;

D.  mając na uwadze, że Wietnam jest znaczącym importerem drewna i produktów z drewna, a jego fabryki w 2017 r. zużyły ok. 34 mln m3 drewna i produktów z drewna, z czego 25 % pochodziło z przywozu, a 75 % z plantacji krajowych, z których wiele jest własnością drobnych producentów rolnych i jest przez nich zarządzanych; mając na uwadze, że w latach 2011–2017 przywóz wzrósł o 68 %; mając na uwadze, że w ostatnich latach Wietnam poczynił znaczne postępy, jeżeli chodzi o ograniczenie skali wylesiania w kraju, a także zwiększył powierzchnię lasów z 37 % w 2005 r. do 41,65 % w 2018 r., co obejmuje również plantacje przemysłowe; mając na uwadze, że od 2016 r. w Wietnamie obowiązuje zakaz wycinania krajowych lasów naturalnych;

E.  mając na uwadze, że w 2017 r. głównymi krajami pochodzenia kłód i tarcicy były Kamerun, USA i Kambodża, a ważnym dostawcą była również Demokratyczna Republika Konga; mając na uwadze, że od 2015 r. Kambodża jest drugim pod względem ilości dostawcą drewna tropikalnego do Wietnamu, mimo ogłoszonego zakazu(8) wywozu do Wietnamu; mając na uwadze, że w latach 2016–2017 odnotowano 43 % wzrost importu z krajów afrykańskich pod względem ilości i 40 % pod względem wartości; mając na uwadze, że organizacje pozarządowe posiadające stosowną wiedzę fachową wskazały, że drewno eksportowane z Kambodży i Demokratycznej Republiki Konga powinno być uznawane za cechujące się „wysokim ryzykiem”, przy czym surowe drewno często importowane jest z krajów charakteryzujących się słabymi rządami, wysokim poziomem korupcji lub konfliktami, a pozyskiwanie drewna odbywa się tam z dużym prawdopodobieństwem w sposób nielegalny;

F.  mając na uwadze, że Kambodża plasuje się na piątym miejscu na świecie pod względem skali wylesiania, a ze statystyk ONZ wynika, iż tereny zalesione w Kambodży zmniejszyły się z 73 % w 1990 r. do 57 % w 2010 r.;

G.  mając na uwadze, że na podstawie art. 3 dekretu nr 131 z 28 listopada 2006 r. Kambodża zakazuje eksportu okrąglaków (z wyjątkiem okrąglaków pochodzących z plantacji), drewna surowego (z wyjątkiem drewna pochodzącego z plantacji) oraz drewna o przekroju kwadratowym lub prostokątnym o grubości i szerokości większej niż 25 cm(9); mając na uwadze, że cały eksport wyrobów z drewna pochodzącego z lasów naturalnych należy w zasadzie uznać za niezgodny z kambodżańskim prawem; mając na uwadze, że zgodnie z umową o dobrowolnym partnerstwie Wietnam zobowiązał się do importu tylko i wyłącznie drewna pozyskanego legalnie zgodnie z prawem kraju, z którego drewno pochodzi;

H.  mając na uwadze, że na mocy umowy o dobrowolnym partnerstwie kraj zobowiązuje się do wprowadzenia polityki służącej zapewnieniu, aby do UE8 wywożone było tylko drewno i produkty z drewna pochodzące z legalnych źródeł(10); mając na uwadze, że Wietnam będzie musiał przyjąć prawodawstwo wprowadzające system zapewnienia legalności drewna i ustanowić niezbędne struktury i zdolności administracyjne w celu wdrażania i egzekwowania swoich zobowiązań wynikających z umowy o dobrowolnym partnerstwie; mając na uwadze, że przedmiotowa umowa o dobrowolnym partnerstwie będzie mieć zastosowanie do drewna i wyrobów z drewna przeznaczonych zarówno na rynek krajowy, jak i na wywóz, oprócz ostatniego etapu w systemie zezwoleń FLEGT, który obecnie dotyczy tylko wywozu do UE;

I.  mając na uwadze, że Wietnam zobowiązał się do przyjęcia prawodawstwa zapewniającego, aby na jego rynek trafiało tylko drewno wyprodukowane legalnie(11), w oparciu o wymogi w zakresie należytej staranności nałożone na importerów drewna i produktów z drewna; mając na uwadze, że Wietnam zobowiązał się również do uznania odpowiednich przepisów krajów pozyskania za element definicji legalności na mocy umowy o dobrowolnym partnerstwie;

J.  mając na uwadze, że promowanie tej umowy o dobrowolnym partnerstwie w regionie sprzyjałoby integracji gospodarczej i poszanowaniu międzynarodowych celów zrównoważonego rozwoju; mając na uwadze, że zawarcie nowych umów o dobrowolnym partnerstwie, w szczególności z Chinami, państwem graniczącym z Wietnamem i kluczowym podmiotem w sektorze drewna poddanego obróbce, zapewniłoby gwarancje co do legalności i zrównoważonego charakteru handlu drewnem i produktami z drewna w regionie;

K.  mając na uwadze, że Wietnam będzie mógł przystąpić do unijnego systemu zezwoleń FLEGT dopiero po wykazaniu pełnego wywiązania się z wszystkich swoich zobowiązań(12) wynikających z umowy o dobrowolnym partnerstwie i ustanowieniu zdolności umożliwiających egzekwowanie odpowiedniego ustawodawstwa krajowego; mając na uwadze, że drewno objęte zezwoleniem FLEGT uważa się za legalne zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie drewna; mając na uwadze, że przystąpienie Wietnamu do systemu zezwoleń FLEGT jest zatwierdzane aktem delegowanym;

L.  mając na uwadze, że Umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem z chwilą wejścia w życie zliberalizuje handel drewnem i produktami z drewna, a przywóz z Wietnamu zostanie objęty ogólnymi wymogami w zakresie należytej staranności do czasu uruchomienia systemu zezwoleń FLEGT(13);

1.  przypomina, że zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu gospodarka leśna i zarządzanie lasami są niezbędne do osiągnięcia celów określonych w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i porozumieniu paryskim;

2.  wzywa UE do zapewnienia spójności umowy o dobrowolnym partnerstwie ze wszystkimi obszarami unijnej polityki, w tym w dziedzinie rozwoju, środowiska, rolnictwa i handlu;

3.  zdecydowanie popiera proces FLEGT realizowany z Wietnamem, biorąc pod uwagę rolę tego kraju w sektorze obróbki drewna; przyjmuje z zadowoleniem podpisanie umowy o dobrowolnym partnerstwie, która ma na celu stopniowe doprowadzenie w tym kraju do kompletnej reformy polityki z myślą o eliminacji nielegalnie wyprodukowanego drewna z łańcuchów dostaw wietnamskich podmiotów gospodarczych; z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie i dotychczasowe postępy Wietnamu, a także ma świadomość, że pełne wdrożenie umowy o dobrowolnym partnerstwie będzie długotrwałym procesem wiążącym się nie tylko z przyjęciem całego zbioru przepisów (system zapewnienia legalności drewna), lecz także z zagwarantowaniem odpowiednich zdolności administracyjnych i wiedzy fachowej do celów wdrażania i egzekwowania umowy o dobrowolnym partnerstwie; przypomina, że system zezwoleń FLEGT może zacząć funkcjonować dopiero po wykazaniu przez Wietnam gotowości jego systemu zapewnienia legalności drewna; zwraca uwagę na wyzwania związane z koordynacją między szczeblem krajowym a szczeblami regionalnymi, co jest jednak niezbędne do należytego i spójnego wdrożenia umowy o dobrowolnym partnerstwie w całym kraju oraz wzywa rząd Wietnamu do zapewnienia takiej koordynacji;

4.  przypomina, że wdrożenie umowy o dobrowolnym partnerstwie musi uzupełnić zobowiązania UE w zakresie ochrony środowiska i zapewnić spójność ze zobowiązaniami na rzecz zapobiegania masowemu wylesianiu;

5.  apeluje do Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) o przeznaczenie wystarczających zasobów ludzkich na wdrożenie przedmiotowej umowy o dobrowolnym partnerstwie, w tym również odpowiednich zasobów dla delegatury UE w Hanoi, jak również zasobów finansowych dla Wietnamu, w ramach obecnych i przyszłych instrumentów współpracy na rzecz rozwoju, które zostaną przeznaczone specjalnie na wdrażanie umowy o dobrowolnym partnerstwie; zachęca Komisję i ESDZ do wspierania władz Wietnamu i wietnamskiego społeczeństwa obywatelskiego, w tym również poprzez udostępnianie im zdjęć satelitarnych; wzywa UE do ukierunkowania swoich wysiłków na wzmocnienie ram prawnych i zdolności instytucjonalnych Wietnamu dzięki zmierzeniu się z wyzwaniami technicznymi i gospodarczymi, które utrudniają skuteczne wdrożenie i egzekwowanie istniejących regulacji krajowych i międzynarodowych;

6.  docenia zobowiązania wietnamskiego przemysłu drzewnego dotyczące eliminacji nielegalnego drewna z łańcuchów dostaw i podejmowania w tej dziedzinie działań uświadamiających; podkreśla jednak, że kluczowe znaczenie ma zmiana w sposobie myślenia w tej branży oraz konsekwentne egzekwowanie prawa; przypomina, że obecność nielegalnego drewna w łańcuchach dostaw może zaszkodzić reputacji wietnamskiej branży obróbki drewna;

7.  ma jednak świadomość, że w przeszłości Wietnam borykał się z poważnym wyzwaniem w zakresie walki z nielegalnym handlem drewnem pochodzącym z Laosu, a w ostatnich latach z Kambodży; uważa, że w takich przypadkach Wietnam i kraje dostarczające są wspólnie odpowiedzialne za stymulowanie tego nielegalnego handlu, gdyż wietnamskie władze, zwłaszcza na szczeblu prowincji, podjęły formalne decyzje naruszające prawodawstwo kraju pozyskania, np. ustanawiając formalne kontyngenty przywozowe;

8.  przyjmuje z zadowoleniem zobowiązanie Wietnamu do przyjęcia prawodawstwa gwarantującego, by na jego rynek przywożone było tylko drewno wyprodukowane legalnie, w oparciu o wymogi w zakresie należytej staranności nałożone na importerów, co jest jednym z głównych osiągnięć umowy o dobrowolnym partnerstwie; przypomina, że wymogów w zakresie należytej staranności nie można redukować jedynie do zaznaczania odpowiednich rubryk, lecz powinny one obejmować wszystkie niezbędne etapy, takie jak gromadzenie informacji, ocena ryzyka i podejmowanie dodatkowych środków, by zminimalizować wszelkie stwierdzone ryzyko z myślą o obniżeniu go do „znikomego” poziomu, a o wdrożenie tych etapów powinny dbać właściwe organy krajowe poprzez należyte i systematyczne kontrole w poszczególnych przedsiębiorstwach; podkreśla, że egzekwowanie obowiązków w zakresie należytej staranności przez organy celne stanowi wyzwanie, które będzie wymagać odpowiednich szkoleń; przypomina, że władze Wietnamu powinny przyjąć system należytej staranności odpowiadający systemowi określonemu w rozporządzeniu UE w sprawie drewna oraz podkreśla potrzebę wprowadzenia do krajowych przepisów prawnych w zakresie należytej staranności możliwości przedstawiania uwag przez niezależne strony trzecie; zachęca władze Wietnamu do rozważenia możliwości wprowadzenia wymogu, w ramach systemu należytej staranności, przeprowadzania audytu przez strony trzecie oraz przedkładania przez przedsiębiorstwa sprawozdań publicznych, a także do zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla przedsiębiorstw w ich dążeniu do przestrzegania nałożonych na nie zobowiązań, jak również do unikania nakładania nieproporcjonalnych obciążeń na indywidualnych dostawców drewna, jednocześnie unikając tworzenia luk;

9.  apeluje do rządu Wietnamu o wprowadzenie odpowiednich, zniechęcających i proporcjonalnych kar za naruszenie prawodawstwa ustanawiającego system zapewnienia legalności drewna, które w przypadku przywozu obejmowałyby pełny zakaz wprowadzania nielegalnego drewna do obrotu w Wietnamie, wraz z konfiskatą takiego drewna;

10.  przyjmuje z zadowoleniem mechanizmy niezależnej oceny, skarg i informacji zwrotnych oraz wzywa wietnamskie władze do zapewnienia, aby odpowiednio na nie reagowano, w tym w razie konieczności poprzez skuteczne i zniechęcające działania w zakresie egzekwowania; oczekuje, że te mechanizmy będą działać w pełni przejrzyście oraz ułatwią wymianę informacji między społeczeństwem obywatelskim a organami egzekwowania prawa; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Wietnamu do zadbania o niezależne monitorowanie wdrażania umowy o dobrowolnym partnerstwie przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszenia branży leśnej, przedsiębiorstwa, związki zawodowe, społeczności lokalne i osoby żyjące na obszarach leśnych; podkreśla kluczowe znaczenie ich zaangażowania i dostępu do odpowiednich i aktualnych informacji, co pozwoli im odgrywać ich rolę w tym procesie i dodatkowo przyczyni się do wiarygodności systemu zapewnienia legalności drewna i jego ciągłego wzmacniania; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Wietnamu do umożliwienia społeczeństwu obywatelskiemu dostępu do krajowej bazy danych na temat leśnictwa, i zachęca rząd do przeprowadzenia publicznych konsultacji na temat przepisów wdrażających system weryfikacji legalności drewna oraz do uwzględnienia otrzymanych informacji zwrotnych;

11.  przyjmuje z zadowoleniem zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego podczas negocjacji w sprawie umowy o dobrowolnym partnerstwie i po ich zakończeniu oraz apeluje do rządu Wietnamu o zapewnienie rzeczywistego i pełnego włączenia podczas całego etapu wdrażania i później, obejmującego cały zakres umowy o dobrowolnym partnerstwie, w tym również kontrole importu, zobowiązania w zakresie należytej staranności, system klasyfikacji organizacji oraz weryfikację przedsiębiorstw i zezwoleń FLEGT w oparciu o ocenę ryzyka; podkreśla, jak ważne jest zaangażowanie lokalnych społeczności, zarówno ze względów społeczno-gospodarczych, jak i w trosce o należyte wdrożenie nowej ustawy o leśnictwie i zobowiązań wynikających z umowy o dobrowolnym partnerstwie;

12.  zdecydowanie potępia nielegalny handel drewnem odbywający się przez granicę z Kambodżą oraz apeluje do władz obu krajów o natychmiastowe i całkowite wstrzymanie nielegalnych transportów, co jest absolutną koniecznością dla pomyślnego kontynuowania procesu w odniesieniu do umowy o dobrowolnym partnerstwie; ponagla wietnamskie władze do przeprowadzenia dochodzeń w sprawie osób zezwalających na nielegalny handel z Kambodżą i innymi krajami oraz zarządzających takim handlem, a także do usunięcia ich ze stanowisk i postawienia przed sądem; z zadowoleniem przyjmuje niedawną decyzję władz Wietnamu o tym, aby zezwalać na handel drewnem wyłącznie na najważniejszych rynkach międzynarodowych oraz wzmocnić zdolności w zakresie egzekwowania prawa w ramach przeciwdziałania nielegalnemu handlowi; wzywa władze Wietnamu do natychmiastowego zakwalifikowania drewna pochodzącego z Kambodży jako cechującego się „wysokim ryzykiem”, aby zagwarantować przestrzeganie prawa kambodżańskiego w zakresie pozyskiwania i eksportu drewna, zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z umowy dobrowolnym partnerstwie; apeluje do obu krajów o prowadzenie i pogłębianie dialogu, zacieśnienie współpracy transgranicznej i poprawę wymiany danych na temat handlu oraz informacji na temat zagrożeń związanych z nielegalnym handlem drewnem oraz na temat przepisów obowiązujących w jednym i w drugim kraju, a także zachęca obydwa kraje do przyjęcia wsparcia od UE w celu ułatwienia tego dialogu; zachęca Wietnam i Kambodżę do zwrócenia się o pomoc do Interpolu, a także do współpracy w zakresie skutecznych i długofalowych środków zwalczania rozpowszechnionej praktyki nielegalnego pozyskiwania drewna i szmuglowania go przez granicę do Wietnamu; apeluje do wietnamskich władz, by stosowały te same środki w odniesieniu do przywozu z innych krajów dostarczających, w przypadku których występują lub mogą wystąpić podobne obawy, zwłaszcza krajów afrykańskich takich jak Demokratyczna Republika Konga;

13.  podkreśla potrzebę uwypuklenia regionalnego wymiaru nielegalnego pozyskiwania drewna, jego transportu, obróbki i handlu nim w obrębie całego łańcucha dostaw; wzywa do włączenia tego regionalnego wymiaru do procesu oceny umowy o dobrowolnym partnerstwie w formie oceny związku między istnieniem słabszych mechanizmów egzekwowania prawa w innych krajach regionu a wzrostem eksportu z tych krajów do UE;

14.  podkreśla, że złe zarządzanie i korupcja w sektorze leśnictwa przyspieszają nielegalny wyrąb i degradację lasów; podkreśla, że powodzenie całej inicjatywy FLEGT zależy również od zwalczania oszustw i korupcji w całym łańcuchu dostaw drewna; ponagla rząd Wietnamu do podjęcia działań na rzecz walki z powszechną korupcją oraz do eliminacji innych czynników sprzyjających temu handlowi, w szczególności w odniesieniu do organów celnych, regionalnych i innych, które będą odgrywać kluczową rolę we wdrażaniu i egzekwowaniu umowy o dobrowolnym partnerstwie, co będzie stanowić konkretny sygnał wskazujący, że Wietnam jest w pełni zaangażowany w realizację umowy o dobrowolnym partnerstwie; podkreśla potrzebę położenia kresu bezkarności w sektorze leśnictwa przez zapewnienie ścigania wykroczeń;

15.  wyraża zadowolenie, że rząd Wietnamu przyjął niedawno plan działania na potrzeby wdrożenia umowy o dobrowolnym partnerstwie, i wzywa rząd do przyjęcia konkretnego, ograniczonego czasowo i wymiernego podejścia; wyraża zadowolenie, że 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowa ustawa o leśnictwie, które obejmuje zakaz przywozu do Wietnamu drewna pozyskanego nielegalnie, oraz apeluje do władz Wietnamu o egzekwowanie tego zakazu i w razie potrzeby o szybkie przyjęcie środków wykonawczych w celu wypełnienia luki do czasu uruchomienia systemu zapewnienia legalności drewna;

16.  z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie w umowie o wolnym handlu między UE a Wietnamem przepisów dotyczących zrównoważonego zarządzania lasami, co stanowi również nawiązanie do umowy o dobrowolnym partnerstwie; apeluje do Komisji o zwracanie szczególnej uwagi na handel drewnem i produktami z drewna podczas wdrażania umowy o wolnym handlu, a także o uważne monitorowanie przepływów handlowych, aby mieć pewność, że głębsza liberalizacja handlu nie powoduje natężenia zjawiska, jakim jest nielegalny handel;

17.  zwraca się do Komisji o przedkładanie Parlamentowi co roku sprawozdania z postępów Wietnamu we wdrażaniu umowy o dobrowolnym partnerstwie, w tym również w kontekście wymogów zawartych w niniejszej rezolucji, a także z działalności wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie umowy, aby możliwe było podjęcie świadomej decyzji, kiedy wpłynie wniosek dotyczący aktu delegowanego upoważniającego do akceptacji zezwoleń FLEGT; wzywa Komisję do rozważenia usprawnienia rozporządzenia w sprawie zezwoleń FLEGT podczas kolejnego przeglądu, tak aby mogła szybko reagować na przypadki poważnych naruszeń zobowiązań wynikających z umowy o dobrowolnym partnerstwie;

18.  apeluje do Komisji o wspieranie dialogu i promowanie unijnego rozporządzenia w sprawie drewna w kontaktach z najważniejszymi krajami importerami w regionie i głównymi partnerami handlowymi UE, takimi jak Chiny i Japonia, oraz o nadanie priorytetowego znaczenia potrzebie znalezienia konkretnych rozwiązań w ramach stosunków dwustronnych z tymi krajami, w tym również stosunków handlowych, aby powstrzymać nielegalny handel drewnem oraz stworzyć w skali globalnej równe warunki działania, jeśli chodzi o rozwiązanie tego problemu; popiera zamiar Komisji dotyczący podjęcia negocjacji w sprawie umowy o dobrowolnym partnerstwie z krajami sąsiadującymi z Wietnamem, jak tylko spełnione zostaną niezbędne warunki, i podkreśla znaczenie umów o dobrowolnym partnerstwie w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa w ramach przyszłych instrumentów na rzecz rozwoju i współpracy; zachęca Komisję do ustanowienia instrumentów ułatwiających wymianę najlepszych praktyk między Wietnamem i innymi państwami, które zawarły już umowy o dobrowolnym partnerstwie z UE;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich, Socjalistycznej Republiki Wietnamu i Królestwa Kambodży.

(1) Dz. U. L 329 z 3.12.2016, s. 8.
(2) Dz. U. L 347 z 30.12.2005, s. 1.
(3) Dz. U. L 295 z 12.11.2010, s. 23.
(4) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf
(5) https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/
(6) Nellemann, C., INTERPOL Environmental Crime Programme (eds). 2012. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests. A Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme, GRIDArendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y
(7) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0140.
(8) https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total
(9) https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, s. 6.
(10) Umowa o dobrowolnym partnerstwie obejmuje wszystkie główne produkty wywożone do UE, w szczególności pięć obowiązkowych produktów z drewna zdefiniowanych w rozporządzeniu FLEGT z 2005 r. (kłody, tarcica, podkłady kolejowe, sklejka i okleina), a także szereg innych produktów z drewna, takich jak zrębki, parkiet, płyta wiórowa i meble drewniane. Umowa o dobrowolnym partnerstwie obejmuje wywóz do wszystkich państw trzecich, chociaż, przynajmniej początkowo, system zezwoleń ma zastosowanie tylko do wywozu do UE.
(11) Zgodnie z art. 2 lit. j) umowy o dobrowolnym partnerstwie, „drewno wyprodukowane legalnie” (dalej zwane również „drewnem legalnym”) oznacza produkty z drewna, które pozyskano lub przywieziono i wyprodukowano zgodnie z prawodawstwem Wietnamu określonym w załączniku II i innymi przepisami istotnymi z punktu widzenia przedmiotowej umowy; natomiast w przypadku przywożonego drewna oznacza produkty z drewna, które pozyskano, wyprodukowano i wywieziono zgodnie z odnośnym prawodawstwem kraju pozyskania oraz procedurami przedstawionymi w załączniku V.
(12) Gotowość systemu TLAS do wprowadzenia systemu zezwoleń FLEGT zostanie najpierw oceniona wspólnie przez UE i Wietnam. Udzielanie zezwoleń może rozpocząć się tylko wówczas, gdy obie strony zgodzą się, że system jest wystarczająco solidny.
(13) Art. 13.8 ust. 2 lit. a): [każda Strona] zachęca do promowania handlu produktami leśnymi pochodzącymi z lasów o zrównoważonej gospodarce leśnej i pozyskanymi zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi w kraju pozyskania; może do nich należeć umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT).

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2019Informacja prawna